-ember (utótagként)

1. ’〈vmely foglalkozást űző, vmely tisztséget viselő v. vmely tevékenységet végző, ill. annak végzésére képesített〉 férfi’ ❖ esküdtember fn 4B (kissé rég) | Az esküdt ember Istent-félö legyen, és jó példát adjon (1790 Mindenes Gyűjtemény C0368, 239) | A’ község birája a’ földesúr által kijelelt legalább három alkalmas lakos közűl, az eskütt-emberek pedig [...] esztendőnként fognak választatni (1835 Jelenkor C8301, 634) | Ott ül a bíró úr, a falu feje. [...] Ábrázatán tekintélyt kölcsönző komoly ráncok. Mellette az esküdt emberek (1937 Budapesti Hírlap febr. 16. C4725, 11)  halászember fn 4B | valljon hol és miként szaporodik a hal erősebben, teljes nyugalomban-e vagy néha néha egy kissé felfrisítve? Én errül, halászember nem levén, bizonyost mondani nem tudok (1846 Széchenyi István CD1501) | [A legény] apja is jóravaló halász ember. Ellátott bennünket mindig hallal (1930 Móricz Zsigmond CD10) | A pásztori szolgálatra a feltámadt Úr úgy hatalmazza fel Pétert, hogy nemcsak a múltjára emlékezteti az egykori halászembert, hanem a jövőt is felvillantja előtte (1995 Jubileumi kommentár CD1206)  jogászember fn 4B | azon néhányok helyett, kik régente az értelmi tehetségek művelésére adhaták magokat, [...] most ezernyi tudományos, ezernyi művész, ezernyi jogász embereink vannak (1846 Hetilap CD61) | Jogász ember vagyok, vizsgálóbíró úr, tudom cselekedetem minden súlyát, tudom vallomásomnak is összes büntetőjogi következményeit (1923 Schöpflin Aladár CD10) | tekintélyes államférfiú és jogászember (1998 Lakáskultúra CD39)  katonaember fn 4B | [Öcsém] azt hitte, hogy a’ thrónus és a’ haza bátorsága nem állhat-fenn, a’ hol gondolkoznak. Rettenetes katona ember lett szegényből (1807 Kazinczy Ferenc C2558, 135) | Lukács katonaember volt – mégpedig muskétás (1909 Krúdy Gyula CD54) | [a] rangjától fosztották meg, ami abban a korban azt jelentette, hogy a becsületét is elvesztette a katonaember (1998 Természet Világa ford. CD50)  mérnökember fn 4B | Nehány barátommal, tanár meg mérnökemberekkel vacsoráltam szinház után (1897 Thury Zoltán 8479014, 36) | a törökök az 1684. évi ostrom után egy mérnök-embert küldtek Budára a megrongált erődök helyreállítása végett (1940 Bánlaky József CD16) | gépeket szerkesztő mérnökember (1988 Lengyel Péter 9397007, 241)  pásztorember fn 4B | Pásztor-ember, avagy A pásztorok tanitásáról (1775 Molnár János 7232025, címoldal) | a pusztai nép, kiváltképen a pásztoremberek, se templomba nem járnak, se irni olvasni nem tudnak (1855 Vasárnapi Újság CD56) | A tollas kalap csak a legényt és a pásztorembert illette meg (1997 Magyar néprajz CD47)  tanárember fn 4B | nehéz a tanár-embernek levetkeznie a szakembert, [...] nem magától értetődő, hogy aki jó matematikus vagy filológus vagy zoológus, egyben jó nevelő is legyen (1910 Ignotus CD10) | Azt gondolom gyakorló tanáremberként és elég sok iskolát látva, hogy a minőségi munkavégzés helyben dönthető el (2000 Országgyűlési Napló CD62)  vadászember fn 4B | meg-elégedném, ha egy jó vadász embert szereznél, de nem kell azért tanúlt Jáger, hanem csak ollyan közönséges jó vadász, ki egyszersmind az erdei fák ültetéséhez, szaporításához, és meg-őrzéséhez ért (1823 Dessewffy József C2571, 426) | A teljesen és szépen fejlődött, sokágu, hatalmas agancsokat a vadász-emberek az erdei vadászlakok és Vadász-szobák legszebb díszének tartják (1893 PallasLex. CD02) | az igazi vadászat nemcsak a vad megöléséből áll, az csak a végső aktus, az igazi vadászember óvja, kíméli, neveli és védi a vadállományt (1996 Új Könyvek CD29).

2. ’〈vmely árucikk szállítását végző〉 férfi’ ❖ jegesember fn 4B | az egyméteres ajtónyílásban két „cég” foglal helyet: egy jegesember és egy tűzifakereskedő (1934 Budapesti Hírlap máj. 13. C4722, 13) | hajnali ötkor jelenik meg a jeges, s a háziasszonyok még az álomtól kótyagosan robognak le, csengő bongó vödrökkel a koránkelő jegesemberhez (1959 Magyar Nemzet aug. 27. C4798, 5) | A hűtőszekrények kiszolgálására naponta járták a várost a „jegesemberek”, akiknek késői utódai még a hatvanas évek Magyarországának is ismert figurái voltak (2002 Lakáskultúra CD39)  szenesember fn 4B | [a kötet versei] közt sok szép van, [...] a „Szenes ember álma”, a „Rongyos cipők” elsőrangú költőre emlékeztetnek (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | A szenesember a vállára kapta a szenet (1926 Budapesti Hírlap jún. 19. C4714, 14) | Megépült az egész épületben a központi fűtés: nyugdíjba mehetett a szenesember (2000 Lovas Gyula CD52)  tejesember fn 4B | itt van a tejesember. A tejet itt a házhoz szállítják (1887 Jókai Mór CD18) | Reggel jön a tejes ember (1935 Népszava máj. 5. C7503, 4) | Belgiumban elsősorban a pékek, a mészárosok, a tejesemberek és a városszéli parasztok tartottak ilyen célokra [ti. kocsijuk húzására] hatalmas termetű, izmos, erős, durva felépítésű kutyákat (1995 Szinák János–Veress István CD59).

3. ’〈vmely családi állapotban levő〉 férfi’ ❖ házasember fn 4B | én úgy vagyok Palival mint a’ magát boldognak érző házas ember a’ feleségével. Más asszony mint az övé talán szebb, jobb, qualificáltabb, de ő senkit annyira mint feleségét nem szereti (1782 Kazinczy Ferenc C4940, 390) | nálunk is nagyon előmozdítanák a népszaporodást az oly törvények, melyek a nép erkölcsét megtisztítanák, a házas embereknek holmi elsőséget adnának s a több gyermekűeket köz segedelemmel gyámolnák (1833 Berzsenyi Dániel 8054201, 152) | A tanító a legtöbb esetben házasember volt, tehát egész családja is ott élt az iskolateremben (1976 Mészáros István CD52) | vannak olyan újfajta szerzetesi közösségek, amelybe házasemberek is beléphetnek (2002 Magyar Hírlap CD09)  legényember fn 4B | Az illyes magamszőrü legényember fájó szívvel gondol illyenkor haza, hol a nagy asztalt télnek idején nem ritkán ülik körül a jó barátok (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Hát Imre öcsém még legény-ember? (1876 Fővárosi Lapok C8092, 1) | [Atyám] szerelmes volt Gudenusnéba, midőn az még leány volt, és ő legényember (1978 Jékely Zoltán ford.–Széchenyi CD1502) | gyakran előfordul, hogy egy gazdag özvegyasszonyt jóval fiatalabb legényember is elvesz (1995 Kőhegyi Mihály–Nagy Janka Teodóra CD52)  özvegyember fn 4B | Egy balogi özvegy ember visnyói leánynyal járt jegybe (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Minden jóravaló lánynak özvegyemberhez kellene férjhez menni, mert az megbecsüli, a tenyerén hordozza (1918 Krúdy Gyula CD54) | Már jócskán benne voltam a vénlányságban, amikor Zsófi néni, a barátnőm édesanyja összehozott egy özvegyemberrel (2002 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈vmely társadalmi réteghez tartozó〉 személy’ ❖ iparosember fn 4B | uj bolt nyittatott meg s fölébe két iparos ember függesztette ki czimzetét (1846 Hetilap CD61) | Ez az ő vőlegénye. Nem valami sült paraszt. Iparos ember, jó szerencse, egész életében nagyságos asszony lesz (1926 Kodolányi János CD10) | Iparos embereknek az írni-olvasni tudás mellett elsősorban számtani ismeretekre van szüksége (1958 Hajdu Helga CD52) | Kisvárosi iparosembereknél még a XIX. század második felében is az inasok rendes hét végi munkájához tartozott a gyertyamártogatás (1998 Természet Világa CD50)  munkásember fn 4B | a szegény munkásember (1843 Kossuth Lajos CD32) | A szerecseny rabszolgának anyagi tekintetben nincs roszabb dolga, mint Európában a szegény munkás embernek, ki véres verejtékével alig szerezheti meg a mindennapi kenyeret maga s családja számára (1861 Rosty Pál 8397003, 20) | Feltétlen meg kell emlékezni a Soproni Vasas Művészegyüttes színjátszó csoportjának kiváló teljesítéséről. Egyszerű munkásemberek nagy tettekre vállalkoztak (1960 Bognár Dezső CD52) | A film hat munkásemberről, a Videoton volt dolgozóiról szól (1995 Magyar Hírlap CD09)  nemesember fn 4B | Romában a’ Hertzeg egy Tartománya-béli Nemes emberre akadot (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 344) | Magyarországban, az előtt, szinte csak nemes ember emelkedhetett civil tisztségre (1857 Széchenyi István CD1501) | én ugyan nem vagyok nemesember, lőcsei polgár fia, Fabricius vagyok (1908–1910 Mikszáth Kálmán CD04) | [Kurt] balti nemesember volt, báró (2010 Somssich-Szőgyény Béla 3153002, 557)  parasztember fn 4B | Ugyan, Nagyságos Uram, igy felele a’ paraſztember (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 24) | Az urak kevesen vannak, nem is oly erősek, mint a parasztember (1848 Arany János C6504, 122) | [a suba] a tanyára, vásárokra járó paraszt embernek, az utakat róvó fuvarosnak nélkülözhetetlen ruhadarabja volt (1981 NéprajziLex. CD47) | a földművelésből élő parasztemberek (2000 Magyar Hírlap CD09)  polgárember fn 4B | Orbán Jósef, most már 80 Eſztends Polgár Embernek még most is él 120 Eſztends Annya (1808 Hazai Tudósítások C0190, 226) | A polgár ember, mihelyt egy két garast szerezhetett, fiját már tekintetes urrá neveli (1846 Hetilap CD61) | Megtértem a rendes polgári életbe. Van állásom, feleségem, mindenem, ami polgárembernek kell (1921 Schöpflin Aladár 9590001, 10) | Őz József önként lemondott bárói címéről, hivatalt vállalt, becsületes polgárember akar lenni (1965 Vargha Kálmán–Ferenczi László CD53) | [Kozma Lajos] jómódú, művelt és igényes polgáremberek, értelmiségiek lakását, illetve berendezési tárgyait tervezi (1996 Lakáskultúra CD39).

-ember (utótagként)
1.
〈vmely foglalkozást űző, vmely tisztséget viselő v. vmely tevékenységet végző, ill. annak végzésére képesített〉 férfi
esküdtember főnév 4B (kissé rég)
Az esküdt ember Istent-félö legyen, és jó példát adjon
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
A’ község birája a’ földesúr által kijelelt legalább három alkalmas lakos közűl, az eskütt-emberek pedig [...] esztendőnként fognak választatni
(1835 Jelenkor)
Ott ül a bíró úr, a falu feje. [...] Ábrázatán tekintélyt kölcsönző komoly ráncok. Mellette az esküdt emberek
(1937 Budapesti Hírlap febr. 16.)
halászember főnév 4B
valljon hol és miként szaporodik a hal erősebben, teljes nyugalomban-e vagy néha néha egy kissé felfrisítve? Én errül, halászember nem levén, bizonyost mondani nem tudok
(1846 Széchenyi István)
[A legény] apja is jóravaló halász ember. Ellátott bennünket mindig hallal
(1930 Móricz Zsigmond)
A pásztori szolgálatra a feltámadt Úr úgy hatalmazza fel Pétert, hogy nemcsak a múltjára emlékezteti az egykori halászembert, hanem a jövőt is felvillantja előtte
(1995 Jubileumi kommentár)
jogászember főnév 4B
azon néhányok helyett, kik régente az értelmi tehetségek művelésére adhaták magokat, [...] most ezernyi tudományos, ezernyi művész, ezernyi jogász embereink vannak
(1846 Hetilap)
Jogász ember vagyok, vizsgálóbíró úr, tudom cselekedetem minden súlyát, tudom vallomásomnak is összes büntetőjogi következményeit
(1923 Schöpflin Aladár)
tekintélyes államférfiú és jogászember
(1998 Lakáskultúra)
katonaember főnév 4B
[Öcsém] azt hitte, hogy a’ thrónus és a’ haza bátorsága nem állhat-fenn, a’ hol gondolkoznak. Rettenetes katona ember lett szegényből
(1807 Kazinczy Ferenc)
Lukács katonaember volt – mégpedig muskétás
(1909 Krúdy Gyula)
[a] rangjától fosztották meg, ami abban a korban azt jelentette, hogy a becsületét is elvesztette a katonaember
(1998 Természet Világa ford.)
mérnökember főnév 4B
Nehány barátommal, tanár meg mérnökemberekkel vacsoráltam szinház után
(1897 Thury Zoltán)
a törökök az 1684. évi ostrom után egy mérnök-embert küldtek Budára a megrongált erődök helyreállítása végett
(1940 Bánlaky József)
gépeket szerkesztő mérnökember
(1988 Lengyel Péter)
pásztorember főnév 4B
Pásztor-ember, avagy A pásztorok tanitásáról
(1775 Molnár János)
a pusztai nép, kiváltképen a pásztoremberek, se templomba nem járnak, se irni olvasni nem tudnak
(1855 Vasárnapi Újság)
A tollas kalap csak a legényt és a pásztorembert illette meg
(1997 Magyar néprajz)
tanárember főnév 4B
nehéz a tanár-embernek levetkeznie a szakembert, [...] nem magától értetődő, hogy aki jó matematikus vagy filológus vagy zoológus, egyben jó nevelő is legyen
(1910 Ignotus)
Azt gondolom gyakorló tanáremberként és elég sok iskolát látva, hogy a minőségi munkavégzés helyben dönthető el
(2000 Országgyűlési Napló)
vadászember főnév 4B
meg-elégedném, ha egy jó vadász embert szereznél, de nem kell azért tanúlt Jáger, hanem csak ollyan közönséges jó vadász, ki egyszersmind az erdei fák ültetéséhez, szaporításához, és meg-őrzéséhez ért
(1823 Dessewffy József)
A teljesen és szépen fejlődött, sokágu, hatalmas agancsokat a vadász-emberek az erdei vadászlakok és Vadász-szobák legszebb díszének tartják
(1893 PallasLex.)
az igazi vadászat nemcsak a vad megöléséből áll, az csak a végső aktus, az igazi vadászember óvja, kíméli, neveli és védi a vadállományt
(1996 Új Könyvek)
2.
〈vmely árucikk szállítását végző〉 férfi
jegesember főnév 4B
az egyméteres ajtónyílásban két „cég” foglal helyet: egy jegesember és egy tűzifakereskedő
(1934 Budapesti Hírlap máj. 13.)
hajnali ötkor jelenik meg a jeges, s a háziasszonyok még az álomtól kótyagosan robognak le, csengő bongó vödrökkel a koránkelő jegesemberhez
(1959 Magyar Nemzet aug. 27.)
A hűtőszekrények kiszolgálására naponta járták a várost a „jegesemberek”, akiknek késői utódai még a hatvanas évek Magyarországának is ismert figurái voltak
(2002 Lakáskultúra)
szenesember főnév 4B
[a kötet versei] közt sok szép van, [...] a „Szenes ember álma”, a „Rongyos cipők” elsőrangú költőre emlékeztetnek
(1885 Mikszáth Kálmán)
A szenesember a vállára kapta a szenet
(1926 Budapesti Hírlap jún. 19.)
Megépült az egész épületben a központi fűtés: nyugdíjba mehetett a szenesember
(2000 Lovas Gyula)
tejesember főnév 4B
itt van a tejesember. A tejet itt a házhoz szállítják
(1887 Jókai Mór)
Reggel jön a tejes ember
(1935 Népszava máj. 5.)
Belgiumban elsősorban a pékek, a mészárosok, a tejesemberek és a városszéli parasztok tartottak ilyen célokra [ti. kocsijuk húzására] hatalmas termetű, izmos, erős, durva felépítésű kutyákat
(1995 Szinák János–Veress István)
3.
〈vmely családi állapotban levő〉 férfi
házasember főnév 4B
én úgy vagyok Palival mint a’ magát boldognak érző házas ember a’ feleségével. Más asszony mint az övé talán szebb, jobb, qualificáltabb, de ő senkit annyira mint feleségét nem szereti
(1782 Kazinczy Ferenc)
nálunk is nagyon előmozdítanák a népszaporodást az oly törvények, melyek a nép erkölcsét megtisztítanák, a házas embereknek holmi elsőséget adnának s a több gyermekűeket köz segedelemmel gyámolnák
(1833 Berzsenyi Dániel)
A tanító a legtöbb esetben házasember volt, tehát egész családja is ott élt az iskolateremben
(1976 Mészáros István)
vannak olyan újfajta szerzetesi közösségek, amelybe házasemberek is beléphetnek
(2002 Magyar Hírlap)
legényember főnév 4B
Az illyes magamszőrü legényember fájó szívvel gondol illyenkor haza, hol a nagy asztalt télnek idején nem ritkán ülik körül a jó barátok
(1859 Vasárnapi Újság)
Hát Imre öcsém még legény-ember?
(1876 Fővárosi Lapok)
[Atyám] szerelmes volt Gudenusnéba, midőn az még leány volt, és ő legényember
(1978 Jékely Zoltán ford.Széchenyi)
gyakran előfordul, hogy egy gazdag özvegyasszonyt jóval fiatalabb legényember is elvesz
(1995 Kőhegyi Mihály–Nagy Janka Teodóra)
özvegyember főnév 4B
Egy balogi özvegy ember visnyói leánynyal járt jegybe
(1856 Vasárnapi Újság)
Minden jóravaló lánynak özvegyemberhez kellene férjhez menni, mert az megbecsüli, a tenyerén hordozza
(1918 Krúdy Gyula)
Már jócskán benne voltam a vénlányságban, amikor Zsófi néni, a barátnőm édesanyja összehozott egy özvegyemberrel
(2002 Magyar Hírlap)
4.
〈vmely társadalmi réteghez tartozó〉 személy
iparosember főnév 4B
uj bolt nyittatott meg s fölébe két iparos ember függesztette ki czimzetét
(1846 Hetilap)
Ez az ő vőlegénye. Nem valami sült paraszt. Iparos ember, jó szerencse, egész életében nagyságos asszony lesz
(1926 Kodolányi János)
Iparos embereknek az írni-olvasni tudás mellett elsősorban számtani ismeretekre van szüksége
(1958 Hajdu Helga)
Kisvárosi iparosembereknél még a XIX. század második felében is az inasok rendes hét végi munkájához tartozott a gyertyamártogatás
(1998 Természet Világa)
munkásember főnév 4B
a szegény munkásember
(1843 Kossuth Lajos)
A szerecseny rabszolgának anyagi tekintetben nincs roszabb dolga, mint Európában a szegény munkás embernek, ki véres verejtékével alig szerezheti meg a mindennapi kenyeret maga s családja számára
(1861 Rosty Pál)
Feltétlen meg kell emlékezni a Soproni Vasas Művészegyüttes színjátszó csoportjának kiváló teljesítéséről. Egyszerű munkásemberek nagy tettekre vállalkoztak
(1960 Bognár Dezső)
A film hat munkásemberről, a Videoton volt dolgozóiról szól
(1995 Magyar Hírlap)
nemesember főnév 4B
Romában a’ Hertzeg egy Tartománya-béli Nemes emberre akadot
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Magyarországban, az előtt, szinte csak nemes ember emelkedhetett civil tisztségre
(1857 Széchenyi István)
én ugyan nem vagyok nemesember, lőcsei polgár fia, Fabricius vagyok
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
[Kurt] balti nemesember volt, báró
(2010 Somssich-Szőgyény Béla)
parasztember főnév 4B
Ugyan, Nagyságos Uram, igy felele a’ paraſztember
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
Az urak kevesen vannak, nem is oly erősek, mint a parasztember
(1848 Arany János)
[a suba] a tanyára, vásárokra járó paraszt embernek, az utakat róvó fuvarosnak nélkülözhetetlen ruhadarabja volt
(1981 NéprajziLex.)
a földművelésből élő parasztemberek
(2000 Magyar Hírlap)
polgárember főnév 4B
Orbán Jósef, most már 80 Eſztends Polgár Embernek még most is él 120 Eſztends Annya
(1808 Hazai Tudósítások)
A polgár ember, mihelyt egy két garast szerezhetett, fiját már tekintetes urrá neveli
(1846 Hetilap)
Megtértem a rendes polgári életbe. Van állásom, feleségem, mindenem, ami polgárembernek kell
(1921 Schöpflin Aladár)
Őz József önként lemondott bárói címéről, hivatalt vállalt, becsületes polgárember akar lenni
(1965 Vargha Kálmán–Ferenczi László)
[Kozma Lajos] jómódú, művelt és igényes polgáremberek, értelmiségiek lakását, illetve berendezési tárgyait tervezi
(1996 Lakáskultúra)

Beállítások