alá nu, hsz és ik 

I. nu 0

1. ’vki v. vmi alatt levő, ill. az általa fedett, borított helyre’ ❖ Szép dolog, az igaz, ſzüntelen ſzép nap alatt lenni, és ſoha felleges ég alá nem jutni (1772 Barcsay Ábrahám 7019036, 15) | [Ikarosz leesik] a’ feneketlen Tenger alá (1794 Czinke Ferenc ford.–Dorfmeister C1234, 13) | [a vendéglős] irományait és könyveit hóna alá csapta (1855 e. Obernyik Károly 8339005, 209) | Leül az eperfa alá (1874 Tóth Ede 8486001, 32) | [a művész] álla alá nyomta a hegedűt (1907 Gárdonyi Géza C1827, 114) | Nem lehetne valamit alárakni ez alá a kocsi alá, hogy az ember kényelmesebben dolgozhasson? (1928 Kassák Lajos 9314005, 177) | állig a takaró alá bújok (1980 Fehér István 2054030, 426).

1a. (Mezőg is) ’vmely (később rá, ill. föléje kerülő) dolog számára, részére (előkészítve)’ ❖ Septembernek az elejin osztán vagyon a’ Mag-alá-való Szántás (1774 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 48) | Leves alá apritok (1810 Simai Kristóf C3748, 44) | [szükséges volna] a’ kotsik alá új utakat csinálni (1828 Cserna János 8496011, 93) | búza alá nemcsak hogy nem trágyáznak, de nem is ugarolnak (1855 Vasárnapi Újság CD55) | [a szántás mélysége] gabona alá 22 centiméter, cukorrépa, tengeri és más kapások alá 27 centiméter (1949 Veres Péter 9771024, 46) | A fél jobbágytelekhez tíz pozsonyi mérő gabona alá való szántóföld tartozott (mintegy öt katasztrális hold) (2000 Veress D. Csaba CD36).

1b. ’vminek a látszata, felszíne mögé’ ❖ Minden fojtó méreg méz alá rejtezett (1772 Bessenyei György¹ C1076, 32) | [Ezópus meséi] alá rejtetett Erkltsi-tanitás (1792 Magyar Kurír 7446057, 1327) | Fulánkodat munkáimnak késedelmek felől a legédesebb tréfa alá rejtéd el (1811 Szemere Pál 8439068, 303) | Lát álnok és irigy bujósdi-harczot, Szent czél alá dugott ön-érdeket (1872 Arany László 8015002, 123) | – Te sem tudod már az illemet – sziszegte mosolygás alá rejtett mérgelődéssel Vitkóczyné (1908 Krúdy Gyula CD54) | Igen, én sokszor bámultam is a bátorságot, mosolygott Kertész, aki tudta, Feri kikre céloz, s alkalmazkodásból ez alá a „bámulom” alá rejtette az ellenkezését (1965 Németh László² 9485042, 424) | A cenzúra elől a visszafordított Kelemér névből formált Rém Elek álnév alá rejtőző költő (1987 Antalffy Gyula 1004001, 68).

2. ’vminek a tövéhez, ill. a közelében levő (lenti) helyre’ ❖ [a sereg megmaradt része] edj vár alá érkezvén (1780 Magyar Hírmondó 7444006, 441) | Estenként eljö ablakom alá (1843 Jókai Mór 8209016, 10) | [az ellenség] Bécs falai alá huzódik (1848 Kossuth Lajos C2749, 190) | Mindenfelé nézett, csak saját lába alá nem (1872 Kállay István 8218004, 50) | eltakart arcu férfiu surrant be a kapu alá (1910 Krúdy Gyula C2829, 57) | lemegyek vízért a kert alá (1953 Remenyik Zsigmond 9561003, 12) | elgurult dobomért megyek, vissza a Vértes hegy alá (1977 Csoóri Sándor 9090009, 18).

3. ’vmely hely(ség) déli v. a vízfolyás irányában eső széléhez, ill. annak közelében levő helyre’ ❖ [nevelője] őtet egyszer magával puskát vévén a sziget alá sétálni viszen (1778 Bessenyei György¹ 7044012, 17) | Gyönyörü holdas éjjel érkezett a hajó Pest alá (1858 Vasárnapi Újság jún. 27. CD56) | [Achmed pasa] a Maros völgyében Szeged alá vonulva, ott a ruméliai hadsereggel egyesüljön (1940 Bánlaky József CD16) | A család Horvátország szerbek ellenőrizte területeire vetődött, Mohács alá, Kelet-Szlavóniába (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. ’vmely jellel, számmal stb. megkülönböztetett helyre, ill. csoportba’ ❖ [a figura] nevezet alá vévén mind azon kifejezésbéli alkalmaztatásokat, valamellyek tsak a’ léleknek ez vagy amaz alsó erejét érdekelhetik (1808 Pápay Sámuel 8353013, 319) | Kelet’ neve alá a’ belső ázsiai vidékeket soroljuk (1843 Kemény Zsigmond 8235003, 91) | 4-5 év mulva már más egyének esnek a szülei nevezet alá (1879 Kisdednevelés 8644001, 104) | A Szőlőskert utca 7. szám alá kell mennünk (1933 Krúdy Gyula CD54) | az Epitaphium, melyet az RMK III. 378c jelzet alá soroltunk (2000 W. Salgó Ágnes CD40).

5. ’vmely (szokásos, kellő v. elvárható) szintnél, fok(ozat)nál, minőségnél stb. alacsonyabbra’ ❖ Ami egyenetlenség, színvonal alá esés volt munkáiban, az időnkénti alkohol-fáradtságának eredménye volt (1937 Schöpflin Aladár 9590003, 203) | Ha én főnök volnék – bizonyos szint fölött nem süllyednék bizonyos szint alá (1979 Esterházy Péter 9129001, 55) | szellemi rangjuk alá szorított írók (1985 Héra Zoltán 2007010, 321) | Oroszország nem fog tudni eleget tenni az olaj- és gázszállítási megállapodásoknak, s átmenetileg azok a kívánatos szint alá süllyednek (1992 Kiss Károly² 2017005, 40).

5a. ’vminél kisebb összegre, ill. mennyiségre, mértékre’ ❖ az hetedik nap kor alább ſzokot a’ hévség ſzállani, a’ teſtnek melegsége terméſzet ſzerént valo gradua alá ſzál (1784 Tolnay Sándor ford.–Wolstein 7351011, 56) | a hőmérő nehány napon át nem száll a fagypont alá (1886 Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Csáky rendelete a pénzbírságot] lemérsékelte a törvény által kimondott 300 forint alá (1911 Halász Imre CD10) | A hasonló községekben 70–80%-ot tesznek ki a földes padozatú szobák, itt [ti. Szatymazon] már 40% alá csökkent ezek aránya (1971 Erdei Ferenc 9126004, 162) | A tőzsdeindex értéke pénteken ismét 1500 pont alá zuhant (1995 Figyelő CD2601).

6. ’vmely (súlyos, nehéz) helyzetbe, állapotba, ill. vmely tevékenység hatókörébe’ ❖ Meddig kel még, barátom, Generális Báró Orczi után loposkodnunk, hogy el-rejtett munkajit kezébül ki-lophauk, s’ nyomtatás alá adhauk? (1777 Bessenyei György¹ 7044058, 17) | 1514-ben a’ paraſztſág terhesebb iga alá vettetett (1805 Budai Ézsaiás 7059004, 324) | [anyanyelvünket] veszszük visgálat alá (1816 Teleki József² 8471013, 313) | ostrom alá vettük és bevettük Buda várát (1876 Kossuth Lajos CD32) | [A szabadságharcban részt vett lelkészt] a városházára vitték és azonnal vallatás alá fogták (1906 Szinnyei József CD27) | ebben az új világban minden eddigi érték revizió alá kerül (1920 Kárpáti Aurél CD10) | művelés alá veszik az összes erre alkalmas földterületet (1976 Valóság ford. 2056020, 122) | beindul a bankok által adósaiktól lefoglalt, jelzálog alá vett gépek, berendezések áruba bocsátása (1995 Magyar Hírlap CD09).

6a. ’vkitől v. vmitől való függőségbe, ill. vkinek v. vminek a hatókörébe’ ❖ [a lublói vár] egész hozzá tartozandó urasággal [= uradalommal] már Szepes vármegye kormányzása alá […] vettetett (1772 Barcsay Ábrahám 7019032, 26) | Pádua Velentzének hatalma alá hengeredett (1798 Molnár János 7445017, 173) | [a francia sereg] 80 ezer főből állott, és Marsall d’Etrées vezérlése alá bizódott (1812 Budai Ézsaiás 8069006, 128) | A nevelési büntetéseket nem lehet átalános szabályok alá vetni (1864 Peregriny Elek 8360029, 94) | a fiumei közrend dolga […] a magyar belügyminiszterium alá tartozik (1881 Budapesti Hírlap 8608001, 2) | 1526-ban az ország Habsburg-uralkodó alá került (1920 Domanovszky Sándor 9111001, 22) | [Hobbes] a fizikai törvények alá akarja hajtani a gondolkozást és az erkölcsi világot (1940 Németh László² 9485012, 149) | az őrült zsarnokságáért az uralma alá hajtott közösség felel (1981 Bodor Pál 1019037, 474).

6b. ’vkinek az óvó, gondoskodó felügyeletébe’ ❖ Lajos Urfi, kit az Tekintetes Ur kezem és gondviſeléſem alá méltóztatott bizni, igen roſz helyeken kezdett járni (1775 Klein Efraim 7106010, 195) | [az orvos] gondja alá vette a’ gyermeket (1799 Kiss József¹ C2701, 18) | Ha [a gyermek] nagyobb lesz, a kisded-ovók veszik vigyázatuk alá (1854 Vasárnapi Újság márc. 19. CD56) | a Szűzmária oltalma alá helyeztem magamot (1924 Tamási Áron 9701003, 65) | a hirtelen rájött pazarolhatnék miatt gyámság alá akarták helyeztetni (1969 Illyés Gyula 9274077, 58).

II. hsz 32D2

1. ’függőleges irányban lefelé, lent(ebb)i, a földhöz közelebbi hely irányába(n)’ ❖ Mérge le küld ide [ti. a sírba] Klótónak, mi kegyetlen erſzak! ’S téged’ el ölve halál’ bal keze kíſztet alá (1774 Révai Miklós ford. 7283005, 15) | [a szélütött személy végtagja] melegitett poſztóval dörsölteſsék, még pedig nem alá, hanem fel-felé (1791 Csapó József 7062013, 259) | Ment legelőbb is alá ’s a’ máskor lélekadó bort, Mostan búnevelőt felhozta egy öblös üregből (1831 Vörösmarty Mihály 8524387, 208) | gömbölyü tagjain alá Ezer kaczér redőkbe folyt a félig nyitott pongyola (1884 Kiss József³ C2702, 57) | Fellegkaparón [= felhőkarcolón] kötelekből létra. Az emelet ablaka nyil. Surrannak alá (1909 Babits Mihály 9014021, 61).

1a. alá (é)s fel a) (kissé rég) ’felváltva lefelé és felfelé’ ❖ a’ Levegö és a’ Tenger alá ’s fel-valo játtzásának eſzközléſe által ſokféle változáſokat okoz a’ Föld-golyobiſsának (1793 Parnasszusi időtöltés 7036020, 11) | a’ dombról való szüntelen alá ’s fel nyargalás a’ testet nagyon elfárasztja (1800 Nyulas Ferenc C3341, 200) | Tarnaváry mondhatatlan dölyffel nézett kétszer alá és fel az ismeretlenen (1854 Jókai Mór CD18) | Az alá s fel járó angyalok képe jelentkezik még Jn 1:51-ben (1995 Jubileumi kommentár CD1206) b) ’felváltva vmely irányban előre és megfordulva vissza’ ❖ Herfort, mint az eſze-veſzett, úgy jára alá ’s fel a’ ſzobában (1792 Szűts István ford. 7339002, 40) | a kapuspáholy előtt egy unatkozó medve lompos nehézkességével czammogott alá s fel a kékbundás nagykucsmájú, ezüstbotos kapus (1889 Iványi Ödön C2186, 88) | töprengve járkál alá s fel. Gondolkozik (1948–1949 Szabó Pál² 9631002, 115) c) ’nem meghatározott irányban, összevissza, ill. cél nélkül, értelmetlenül’ ❖ [az itáliai városok] puſzta úttzáin alá’ s fel tsak magános Lakoſok tévelyegnek (1776 Bessenyei György¹ ford.–Lucanus 7044040, 13) | Koritzálok: alá- ’s fel-járok (1810 Simai Kristóf C3748, 28) | Pontiustól Pilátushoz küldözték őket, alá s fel, előre, hátra: az volt a boldogabb, aki rászedhette őket (1879 Jókai Mór 8209007, 413) | hajamat tépi és sikong míg én alá s fel loholok, asztal körül mint félbolond (1926 Erdélyi József CD10).

1b. vminek alá (/nyj) ’vmin, ill. vminek az irányába lefelé’ ❖ A labancz-dandár gyorsított léptekkel haladt hegynek alá (1882 Jókai Mór C2306, 122) | [a pásztor hazahajtáskor] nyájának apraját […] koszorúkkal díszíti föl. Így indúlnak a völgynek alá (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21).

1c. (rég) ’〈folyón〉 a folyás irányában lefelé’ ❖ Fel, vagy alá úszok zavaros habokon (1789 Orczy Lőrinc C0794, 168) | Dráva! Hajtsd alá, s a partra tedd [a virágfüzért] (1840 Petőfi Sándor C3508, 252).

1d. vmivel alá (rég) ’lefelé fordítva, ill. fordulva, úgy, hogy a felső része legyen alul’ ❖ ſzükség vólt ſzegényt fvel alá, többi testtel pedig fel-fektetni, és úgy azon mohón bé-nyelt vizet véleki-okádtatni (1781 Magyar Hírmondó 7444013, 160) | [a virágokat a ládába] tedd […] száraikkal alá (1796 Veres Mihály ford. C4409, 86) | Itt fekszik Hábor hosszan sík földre terűlve, Arczczal alá, valamintha porát keseredve harapná (1825 Vörösmarty Mihály C4534, 94).

2. (mut nm-i hsz után) (/nyj) ’mély(ebb)en fekvő területen, lent’ ❖ Te menny-le míg oda alá léſznek [a tömlöcben], és vidd ezen fölöſtökömöt [= reggelit] amaz öreg Katonának (1786 Osvald Zsigmond ford.–Möller 7251002, 8) | mi az  [ti. Isten] Tíſzt-viseli vagyunk ide alá, és az  Végeit el-mozdítani Hívatalunk (1794 Schedius Lajos 7491001, 10) | Nem is kén nekem több, csak az a kis nyárfás oda alá (1912 Móricz Zsigmond CD10).

2a. (-nak raggal) (nyj) ’lefelé’ ❖ Csipősen fúj a szél erre alának: Maradt volna ez a kislány magának! (1856 Szelestey László C3931, 147) | Te a dombról menj alának (1909 Vikár Béla ford.–Lönnrot 8521008, 239) | [a hosszúszemes] ostort alának szedik, szemei hosszúak, mert lefelé esnek (1911 Malonyay Dezső 8292034, 227).

2b. (-ra raggal) (rég) ’ua.’ ❖ Feljrl haragos menny-k tsap alára (1786 Baróti Szabó Dávid C0824, 42) | ezen eſztendk hamar el-ſzárnyaltak elllem, És a’ régi keſerv meg-meg alára tiport (1790 Verseghy Ferenc 7373003, 2) | Alára, Aláfelé. Deorsum (1803 Sándor István C3667, 6).

2c. (mut nm-i hsz után) (nyj) ’vmitől dél(ebb)re levő helyen, ill. déli irányba(n)’ ❖ Ezek itt [ti. Brüsszelben] a közönséges hirek. Ti oda alá jobban tudhattyátok, mennyire lehet hinni az illyetén költeményeknek (1783–1792 Barcsay Ábrahám 7206001, 547) | Arra alá az olaszok csakugyan egyre nyugtalankodtak (1867 Tolnai Lajos C4216, 175) | egy beponyvázott tót szekérből, ami üvegszállítmánnyal járt oda alá Pestre, előkecmelgett Koczur barátunk (1881 Jókai Mór CD18) | Lám, idehaza ezek a népek nyomorultabb életet élnek, mint amazok oda alá [ti. a Balkánon] (1905 Tömörkény István 8493012, 134) | Arra alá vörös az ég alja. A babámnak deszka a feje alja (1988 Magyar néprajz CD47).

3. ’a szóban forgó személy v. tárgy, dolog alatt levő, ill. az általa fedett, borított helyre’ ❖ [ha] az ő felesége lovagolna, ő száz aranyos paripát adna alá (1806 Irodalomtörténeti Közlemények C0222, 339) | [az aranygaluska elkészülte előtt] jó tüzet kell alá gyujtani, hogy egyenlően megpiruljon (1892 Zilahy Ágnes C6079, 193) | a szalonna finoman olvad a melegen, kenyeret kell alá tartani, a szalonna zsírja rácsurog a kenyérre és az nagyon finom (1915 Barta Lajos CD10) | a szelepfedelet le kell szedni és új tömítést kell alá tenni (1996 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’a szóban forgó (később rá, ill. föléje kerülő) dolog, ill. ember v. állat számára (előkészítve)’ ❖ Ha valamellyik tyúk elkotlik, fészket kell neki csinálni szalmából és szöszből; kell alá tenni 17-18 tojást (1846 Kiss Bálint 8244001, 39) | Mikor a zsirját elsüli, egy keveset mindég kell alá tenni (1892 Zilahy Ágnes C6079, 222) | rántottát is csinálhatok. – Csináljon no, és aprítson alá egy kis szalonnát (1914 Gárdonyi Géza C1847, 70) | egy öreg, zömök alföldi magyar ugy állott negyedórákig a szép kup csucsán, olyan jól odapászolva, mintha ő alá teremtették volna a hegyet (1915 Móricz Zsigmond 9462014, 28) | Víz egy csepp se kell alá, mert a fagyos zöldség felengedésekor elég sok vizet enged (1989 Frank Júlia CD19).

4. ’vkitől v. vmitől való függőségbe, ill. vkinek v. vminek a hatókörébe’ ❖ a hitszegő austriai ház elannyira kitépte minden bizodalomnak alapját a népből, hogy ő alá vissza nem térünk semmi áron (1848 Kossuth Lajos CD32) | Az öregbéres elsősorban a tanyai cselédség munkáját ellenőrizte, a gazdát helyettesítette, a kiskanász, libapásztor, kisbéres, béres mind ő alá volt rendelve (1977 NéprajziLex. CD47) | a kormány lehetőséget kapna arra, hogy az ügyészség őalá tartozzon (1999 Magyar Hírlap CD09).

III. ik 0

1. ’vki v. vmi alatt levő, ill. az általa fedett, borított helyre’ ❖ [a hengert] alá-tészik a’ tehrének [= tehernek], a’ melyet más helyre által akarnak tenni (1794 Gyarmathi Sámuel ford.–Campe C1949, 289) | mikor La belle Tusnády elráncigálta a függönyt, alálestem a hóna alá, mert […] estélyi ruhában van (1920 Szép Ernő 9665042, 109) | eligazgatta a szűrt, hogy az ujja ne legyen alágyűrve (1925 Móra Ferenc 9459024, 72) | [a] széket aládugták az asztal alá (1940 Ortutay Gyula CD10) | aki aláül vagy alááll [a vadgesztenyefának], rögtön kupán vágja egy gubójával (1953 Tersánszky Józsi Jenő 9706014, 21) | [a ruhadarab aljára] jobb saját anyagából egy 2–3 cm szélességű pántot kötni és azt aládolgozni megfelelő bőségben (1961 Népszabadság márc. 11. C4813, 9) | A vásznat a szivacs szélénél aláhajtjuk és a tűzőgéppel a lemezhez tűzzük (1997 Lakáskultúra CD39)  alábújik tn 1a1 [2. is] | most az őszi szél fütyöl csak; alábújik a szamártövisnek (1894 Bársony István C0838, 94) | Összekötözte a szénaboglyát erős kötelekkel, aztán alábújt az egésznek és úgy nézett ki: lába nőtt a boglyának (1935 Sellyei József 1140001, 7) | majd alábújok az ágy alá, elkapom a [betolakodó] lábát, kirántom alóla (1982 Géczi János 1058001, 254)  alácsúsztat ts 5a [2. is] | Felséged nem is volna anyjának valóságos fia, de csak valami alácsusztatott készitmény (1857 Széchenyi István CD1501) | felemelte az alvó fejét, s […] alácsúsztatta azt a lapos követ, mely a tűz előtt a nyárs végét tartotta (1886 Jókai Mór CD18) | a sarokba vonszolta a földön heverő testet, s mint egy lapátot, alácsúsztatta a hintaszéket (1972 Tandori Dezső ford.–Beckett 9703055, 47)  alájön tn 9c3 [2. is] | ezen részt úgy szükséges alkalmazni, hogy levétethessék az alájöhető pornak letisztíthatása végett (1838 Hétilapok 8636001, 45) | [nem lesz az öltöny] olyan bő, mihelyt alájön az ing (1872 Jókai Mór CD18)  alákerül tn 1c [3a. is] | [a gép] a hegyről lefelé eresztve pedig még borzasztóbb rombolást tesz, mert sulya vagy 20 mázsa, s igy, a ki alákerül, annak utolsót ütött órája (1859 Vasárnapi Újság júl. 17. CD56) | hull a hó majd s alákerül kegyetlen a földi mozgalom (1936 Radnóti Miklós 9543094, 36) | [a világszellem] nem törődik az egyénekkel, az áldozatokkal, azokkal akik alákerülnek a szekérnek (1989 Eörsi István 9125032, 73)  alárak ts 2a6 | látni a lassan mozduló ostromtornyokat, miket alárakott faderekakon száz férfi hengerített előre (1851 Jókai Mór CD18) | a tehén minden este békés alázattal húzta a fejét a jászolba, hogy [a menyecske] alárakja a szénát (1916 Kertész István CD10) | Jó, ha alárakunk [ti. a sütő rácsa alá] egy tepsit, amibe belecsuroghat a sülő étel szaja (1994 Frank Júlia CD19)  alátart ts 4a3 | [baját súlyosnak érezve] elment a bőségszaruhoz s alátartá éhes gyomrát, vagy, akarjuk mondani: üres kalapját (1859 Vasárnapi Újság máj. 8. CD56) | leheverész a tüz mellé s amint forgatja a nyársat s a szalonna sisteregve sül, alátartja a puha, barna kenyeret (1885 Gyarmathy Zsigáné C1953, 92) | Kezem remegését átveszi a literes üveg, mely megkocog az alátartott poharakon, kis flaskákon (1920 Kuncz Aladár CD10) | [odaállnak] a roppant máglya tövéhez S elfordulva alátartják fáklyájuk (1967 Lakatos István ford.–Vergilius 9376015, 212).

1a. ’vmely (később rá, ill. föléje kerülő) dolog számára, részére (előkészítve)’ ❖ [szükséges volt] a sziget laza talaján építendő palota számára az egész fundamentumot alácölöpöztetni, mint Velencében (1898 Jókai Mór CD18) | a játszóterek gondosan alábetonozott mászókáin (1988 Beke Kata 1012003, 279) | [az autótípus rövidebb változatának] sportosabb és komfortosabb futóművet építhettek alá (2000 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’vmire irányuló cselekvést alulról, alatta végezve’ ❖ a nedves agyagot [a nedvesség elvezetése végett] alácsövezik (1855 Csengery Antal C2997, 1855) | A kisleány letérdelt a kandalló elé […]. Szétnézett valami papír után, amivel alágyújtson (1894 Jókai Mór CD18) | nem engedte kivágatni még azt a szilvafát se, amelyik már kiszáradt. Ellenkezőleg, szépen alátámasztotta a száraz ágakat (1903 Krúdy Gyula CD54) | Körülkarcolta egy ötpengős körül a jeget, aláfeszítette a bicska hegyét és ropp! kemény csengéssel omlott össze a jég (1931 Szabó Pál² CD10) | [a] billenős teherautó platóját a szerelés megkezdése előtt ugyan aláékelték, ám az mégis lezuhant (1996 Magyar Hírlap CD09) | A tőzegtűz aláégetheti az utat (1998 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’vminek a megvalósulását, hatásának érvényesülését stb. (elő)segítve, megkönnyítve, ahhoz hozzájárulva’ ❖ [Wagner az énekbeszédet] aláfösti az orkesztrum ama kavargásával, mit végtelen melódiának neveznek (1900 Budapesti Hírlap febr. 4. C0055, 7) | [a verset kísérő zene] előkészíti, aláágyazza, felfokozza és távolabbi perspektívákba fejleszti az alapérzést és alapszimbólumot (1924 Hevesy Iván CD10) | Nem fenyegeti-e veszély a tudomány autonómiáját, ha túlságosan fölajánlkozik a hatalomnak és vállalja, hogy aládolgozik (1997 Magyar Hírlap CD09)  alájátszik tn 15a9 | Ennek a politikának kitűnően alájátszottak a chiliasztikus [ti. Krisztusnak a világvége előtti ezeréves földi uralmáról szóló] jóslatok (1978 Szőnyi György Endre 1150002, 130) | [Hruscsov] Rákosival szemben elég éles hangot ütött meg (ebben Mikoján és Malenkov alájátszott neki) (1994 Hajdu Tibor CD17).

2. ’függőleges irányban (vmely pontig v. legalulra, ill. vminek a felszíne alatti helyre) le(felé)’ ❖ A’ föld’ ſzíne reped, ’s nagy hegye sülylyed alá (1774 Révai Miklós ford. 7283004, 14) | Látom fel-repültél Minerva egére, Honnan alá ſzállaz Párnáus hegyére (1777 Bessenyei György¹ 7044057, 13) | egy-egy dombosabb helyen, honnan késő nyáron a víz aláapad, virágok nőnek fel (1852 Jókai Mór CD18) | Rabló ölyü, – csak azért száll magasra, hogy martalékára csapjon majd alá (1869 e. Szemere Miklós C3945, 393) | A rónaságra aláborul az alkony (1900 Vay Sarolta C4394, 12) | Mindketten alámerültek, ott vesztek, a tenger nem vetette fel őket (1916 Moly Tamás CD10) | a hadjárat mérlegének serpenyője egyik fél javára sem tudott alábillenni (1941 Bánlaky József CD16) | Ha valamelyik [sirály] megriad álmában, felröppen, megáll a levegőben egy percre, aztán alázuhan, mint a kő (1987 Antalffy Gyula 1004005, 131)  alábocsátkozik tn 14a (rég) [2c., 4a., 5a. is] | [a katona,] mikor az ellenség városát dúlták, a kriptába is alábocsátkozott éjtszaka (1778 Bessenyei György¹ 7044012, 18) | [a szalagokká tépett ágyneműjéből] rögtönzött kötélen macskaügyességgel bocsátkozott alá (1842 Madách Imre 8284056, 436) | Sötét lilaszín felhők gyülekeztek a világító jéghegyek csúcsai kürül, s onnan alábocsátkoztak a hómezőkre (1869 Jókai Mór CD18) | A pók, szálat ereszt Gyomra belsejéből, S alábocsátkozik A gally tetejéről (1881 e. Szemere Miklós 8438003, 11)  alácsordul tn 1a3 (kissé rég) | ki-buzdúlni Kezd […] a’ vér, és alá tsordúlni (1799 Kováts József¹ ford.–Vergilius C2778, 130) | a drága must édes patakban Csordult alá a bérceken (1862 Tompa Mihály CD01) | Megered a könye [!], arczán alácsordul (1898 Vékony Antal C4406, 2) | mint a tiszta méz Csordul alá (1922 Tóth Árpád C4230, 112)  alácsúszik tn 15a4 (/vál) [1., 4. is] | Maga is erős ütéssel találtatván, lováról alácsúszott (1826 Aurora C0034, 275) | Az utolsó kapocs is pattant, […] és erre a virágos, fodros rokolyácska kezdett alácsúszni (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | mocskos arczáról barázdásan csúszott alá a meleg verejték (1911 Révész Béla 9566002, 128) | [a hatalmas hótömeg] a háztetőről csúszott alá (1965 Páskándi Géza 9516017, 51)  aláfolyik tn 11a4 (/vál) [2a., 2b. is] | Foly alá torkán szakállán [a bor] (1775 Molnár János C3198, 53) | [Sárika] arcáról veríték foly alá (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1890, 50) | Még egy pár jelenet! s a függöny aláfoly (1881 Arany János C0647, 276) | arcomon aláfolyt pár könnycsepp (1939 Kálnoky László 9298006, 11)  alágördül tn 1c1 (/vál) | keſerves könyvei gördülének alá ortzáin (1780 Kónyi János ford.–Gessner 7190014, 62) | a függöny alágördűlt (1887 Gyarmathy Zsigáné C1954, 53) | A sziklát ismét felhengerítette a hegytetőre, most majd magától alágördül (1941 Reichard Piroska 2041009, 553)  alágurul tn 1a1 (/vál) | hallatszott, miként gurúlt alá a’ lépcsőkön (1846 Herczeg Viktor C2076, 129) | sápadt arczán két nehéz könycsepp gurul alá (1894–1898 Gracza György CD45) | Dió koppan a háztetőn, alágurul az ereszcsatornába (1985 Petri György 9530090, 285)  aláhömpölyög tn 7c8 (vál, átv is) | csak egy akkora hógomolynak kell megindulni, mint egy lejárt váltó, hogy az az egész lavina aláhömpölyögjön (1862 Jókai Mór CD18) | a Gellért-hegyről elkezdett aláhömpölyögni az ibolyakék páragomolyag (1917 Cholnoky László CD10) | A harcos germán és hún-török népek zajos népvándorlási mozgalmainak nyomában északról lassú folyamként aláhömpölygő s Európa keleti felét elözönlő szlávság (1928 Szekfű Gyula CD42) | A hegyekből hatalmas víztömeg hömpölygött alá a dunakanyari község utcáira is (1999 Magyar Hírlap CD09)  alányom ts 2a6 (/irod, átv is) | a’ tenger fenekére alá nyomta (1784 Magyar Hírmondó C0272, 65) | Nyoltzvannál több év nyom alá (1825 Kis János¹ ford.–Iuvenalis C2661, 45) | mind a’ két ország képessé tétessék az őket alányomó terheken is könnyíteni (1833 Jelenkor C0225, 158) | csak egy pehely nyomta alá a mérleget (1881 Jókai Mór CD18) | [a gyerekek] ugrálnak a vízbe, alányomják egymást (1930 Beczássy Judit CD10)  alápereg tn 7b2 (irod) | [könnyei] szemeiből Eggymást érve pörögnek-Alá (1828 Császár Ferenc C1260, 122) | Mint nyári lanyha esső, szeméből folyt a köny Aláperegve tisztes szakálán, mint a gyöngy (1849–1853 Arany János C0640, 201) | A buckákról néha gyüszünyi homok pereg alá (1933 József Attila 9282088, 175) | A virágzó orgona gyémántszilánkokat rázott le magáról, melyek meg-megcsillanva peregtek alá a rigók bársonyos szárnyairól (1968 Jékely Zoltán ford.–Eftimiu 9278104, 13)  alápillant tn 4a3 (rég) | a’ nap nyájasan alápillant (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner C2524, 167) | kimondhatatlan szeretettel pillantott alá a fázó ebecskére (1877 Ágai Adolf C0546, 347) | Az ezredes úr alápillantott [az árokba] (1892 Kacziány Géza C2471, 110)  alárohan tn 1a (/vál) | eggy sr jég-ess rohanván alá a’ fellegekből, meg-lt minden marhákat (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet C3444, 313) | [a kis csermely] zuhatagban rohant alá a sziklaélekről (1869 Orbán Balázs 8340010, 136) | a szekér megkapja a lökést, hogy alá rohanjon a lejtőn (1884 Gyarmathy Zsigáné C1951, 226) | legszívesebben felkaptam volna bőröndömet, hogy alárohanjak a lépcsőn (1945 Sőtér István 9613002, 6)  alátaszít ts 4a4 [4. is] | a budai Gellért-hegy maig is viseli azon kegyes püspök nevét, kit onnan a sziklákról taszitották alá (1858 Vasárnapi Újság szept. 26. CD56) | [a szikla ormáról] taszították alá a megunt kegyencnőket (1887 Jókai Mór CD18)  alátekint tn 4b3 (/vál, átv is) | meg-vetképen tekintek alá-réájok, kik nem olly gazdagok, nem olly betsben állok [!], mint én (1773 Kónyi János ford.–Fénelon 7190034, 94) | [a hegy] méltóságosan emeli iszonyú két kúpját a tiszta egekbe, s uralkodólag tekint alá a hosszúkás völgyre (1861 Rosty Pál 8397005, 45) | az emelődaru öt emeletnyi magasságából tekintettem alá a képre [ti. a tájra] (1959 Méliusz József 9433013, 490) | kevéssé érdekes életemre alátekintve (1989 Csengey Dénes 1028002, 15) | az ember mindig feszeng, ha az úgynevezett kultúrfölényéből kell alátekintenie másokra (1996 Magyar Hírlap CD09)  alázúdul tn 1a1 (/vál) | Egyszerre fekete fellegek nyargalnak elő, megdördül az ég s bőven zúdul alá a földet, növényt s gazdát felüditő eső (1856 Vasárnapi Újság jún. 22. CD56) | Damokos Tamásnak az éles szablyája csak egy villámlásnyi kis idővel elébb csapott le hamarább a Buzdurgán nyakára, mielőtt annak a pallosa őreá alázúdult volna (1883 Jókai Mór CD18) | A Tátrában a hegyekből jégbordákkal kevert, fagyott hótömegek zúdulnak alá (1996 Magyar Hírlap CD09)  alázuhog tn 2a3 (ritk) | [a magas hegyekből] e fehér folyam [ti. a Rima folyó] alázuhogni látszik (1851 Jókai Mór CD18) | felhőszakadásszerűen zuhog alá az eső a magasból (1933 Az állatok világa ford. CD46).

2a. (vál) ’〈folyón〉 a folyás irányában lefelé’ ❖ a’ Libán alá evez (1817 Pálóczi Horváth Ádám C2124, 76) | Mármaros sóaknáiból évenkint mintegy 1 millió mázsa só kerül, mellynek legnagyobb részét a Tiszán szállitják alá tutajokon (1857 Vasárnapi Újság júl. 19. CD56) | A völgyön végig suhogó csermely foly alá (1884 Bem-album C0909, 135) | [csónakkal] aláereszkedtek a Dnyeszteren (1933 Török Sándor CD10).

2b. (felső rögzítésének helyéről) lefelé lóg(at)va’ ❖ [A barlangban] a kövek úgy csüggenek alá az ember feje felett, mint ha mindjárt nyakába szakadnának (1801 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 687) | [a mennyezetről] pókhálók […] csüggtek alá (1862 Szokoly Viktor C4057, 70) | Vatha pogány módra megnyiratkozott s hajából három csimbókot eresztett alá (1900 Nagy Géza CD20) | Rám borult, és karjait a vállamon át lógatta alá a hátamon (1967 Vágó Márta 1158002, 215) | Fekete, súlyos haja mozdulatlanul borult alá, akár a megfagyott Niagara (1979 Esterházy Péter 9129002, 302)  alácsüng tn 3c2 (vál) [2c. is] | [a brazil férfiaknak] kicsin a’ szakálok, […] ’s az álrul mintegy 3 ujnyira csüng alá (1834 Garasos Tár 8625004, 73) | ruházata rongyokban csüngött róla alá (1851 Jókai Mór C2248, 244) | A sárgarigó fészke zacskószerűen csüng alá az ágvilláról (1996 Magyarország állatvilága CD14)  alálóg tn 2a6 | Keskeny övét derekán aranyos csatjával akasztván, Hosszan alálógott zöld rojtos barna ruhája (1825 Vörösmarty Mihály CD01) | [a bálokra] nővéreim ritka fehér ruhában, csinosan fölszallagozva s rendesen alálógó fürtökkel mentek föl (1884 Szathmáry Károly 8428004, 16) | A falon, három oldalról régi Shakespeare-alakítók ódon képei lógnak alá (1912 Krúdy Gyula CD54) | A sátánhal toroktájékáról hosszú tapogatófonal lóg alá (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A nyeszlett fiatalember elterpeszkedett a széken, amelynek támlájáról Kánya úr pizsamája lógott alá (1981 Grendel Lajos 1060002, 101)  aláomlik tn 16a (vál) [2. is] | a göndör [haj]fürtök mint tekergő kígyók omlanak kétfelől alá (1851 Jókai Mór CD18) | Brokát-függönyök festői redőzetben omlottak alá az empire-ablakokról (1933 Kosztolányi Dezső 9359181, 157) | [A menyasszony haja] úgy omlik alá, mint a kecskenyájak lefelé kígyózó sora a hegyoldalon (talán csigavonalban) (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2c. ’lejjebb levő helyzetbe v. alsó, nyugalmi helyzetébe (jutva, ill. ilyen helyzetben tartva)’ ❖ igen alá eresztett, le hajtott fvel […] aluszol (1793 Mátyus István C3072, 384) | feje búsan csüggött alá (1851 Jókai Mór C2248, 86) | [a rest ember] szemei hamar behunyódnak, szempillái alá csüggnek, gyakran ásit (1856 Vasárnapi Újság aug. 17. CD56) | a kapu nagy zörejjel alá bocsátkozék (1866 Szathmáry Károly C3858, 21) | ajka félig nyitva csüggött alá (1882 Rákosi Jenő C3585, 190) | Büszke feje alácsüggedt mellére, mint a lótuszvirág, melyet letört a szélvész (1960 Baktay Ervin ford. 9018002, 421)  aláereszt ts 5b2 (/vál) [2., 2a., 3. is] | igen alá eresztett, le hajtott fvel […] aluszol (1793 Mátyus István C3072, 384) | az egyik vállát felhúzza, a másikat aláereszti (1875 Jókai Mór C2293, 216) | elgyötört orcámat lassan aláeresztém S az „elvégeztetett” vonaglott ajkamon… (1909 Tóth Árpád 9720035, 13)  aláhajt ts 4a3 (rég) [1. is] | A király csüggedten hajtá alá fejét (1860 Jókai Mór CD18) | Bencze is érzelgősen aláhajtja a nyakát (1871 Arany László ford.–Shakespeare CD11).

2d. ’lefelé fordítva, ill. fordulva, úgy, hogy a felső része legyen alul’ ❖ miném kereszt légyen a’ második, melly […] fels részével alá fordíttatott? (1772 Jenei Márton ford.–Haeften C2222, 15) | középmély szántással aláboríttatik az elkorhadt gyep (1897 PallasLex. CD02) | Mivel a hernyók valószínűleg a tarlóban telelnek, tanácsos azt idejében alászántani (1933 Az állatok világa ford. CD46).

3. ’vmely (szokásos, kellő v. elvárható) szintnél, fok(ozat)nál, minőségnél stb. alacsonyabbra’ ❖ Ez a’ gondolat … alá szállítá az  kölömben szokott nyájas maga mutogatását (1792 Szűts István ford.–Naubert C4077, 63) | a nemeskövek becsét a hibák igen alászállitják (1858 Vasárnapi Újság ápr. 18. CD56) | egyszerre alácsappant a harci riadó dévaj viháncolássá (1885 Jókai Mór C2313, 148) | ez a kiemelés világért sem akarja aláejteni a többi tarka-barka hímzések, bőrvarrások és papírra vetett tervezések nívóját (1928 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | nem tartott sokáig a kezdés lendülete [a labdarúgó-mérkőzésen], a színvonal bukórepülésben zuhant alá (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’vminél kisebb értékre, összegre, ill. mennyiségre, mértékre’ ❖ Mi az oka, hogy a’ leg-job Hegyeken levö Szölök többnyire el-parlagosodtak, és árrok olly tetemesen alá ment? (1774 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 202) | valahol háboru ütött ki, s a papirok egy nap alatt húsz száztólival [= százalékkal] csökkentek alá (1856 Jókai Mór C2252, 105) | a hirtelen felszökött hőmérséklet 5-7 napig csaknem egyenlő fokon marad s aztán hirtelen aláesik (1895 PallasLex. CD02) | [a megrendelők] a kisebb nyomdákhoz fordulnak, mert azok közül egyesek aláígérnek a valós vagy eddig elfogadott áraknak (1991 Végh Ferenc 2037010, 1484) | [az értéktőzsdén] tovább esett az index, s ismét alákerült a 7000 pontos határnak (1999 Figyelő CD2601) | alátervezett infláció (2000 Magyar Hírlap CD09) | [a galéria vezetője] nem „árazott alá”, hanem az általa becsült, és a jelek szerint a vevők számára is elfogadható értéken kínálta fel portékáit (2000 Figyelő CD2601)  alászállít ts 4a4 (/vál) [2., 2a., 3. is] | [egy kifejlett] Koshoz, minden kételkedés nélkül, 20. darab juhot lehet botsáttani; jóllehet máſok ezt a’ ſzámot 15. és 12re alá ſzállitják (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462001, 48) | e’ nevezett híres … Könyvnek árát 9 forintokról 6. for. és 40 krajtzárokra alá-szállíttom (1804 Perecsényi Nagy László C3475, 176) | A magyar éjszakkeleti vasút építésénél az állam ellen támasztott követelések, egyezkedés utján, kellő mértékre szállíttattak alá (1875 Csengery Antal 8086006, 370) | [A kiábrándultság és a teljes kivetettség érzése] alászállítja az efemer ügyek jelentőségét, […] megtermi az életlátás magasabb, hatékonyabb igényét (1986 Kiss Ferenc CD53).

4. (vál) ’társadalmi helyzetet, megbecsülést tekintve, ill. erkölcsi szempontból alsó(bb) szintre’ ❖ Ennek az aláesett nagy embernek szomoru története (1787 Andrád Sámuel C0618, 39) | A gyenge halandó emberi teremtés […] nem egyszerre lesz rossz, de lépcsőnként sülyed alá (1857 Széchenyi István CD1501) | grófok, hercegek ivadékai újra aláesnek szegény urakká, szegény diákokká (1872 Jókai Mór CD18) | Tekintélyeket aládönteni (1902 Hazánk 2107001, 1) | Apponyiék rögtön be is léptek a szabadelvű pártba, minek következtében mi, régebbi mamelukok, másodosztályú párttagok színvonalára csúsztunk alá (1939 Herczeg Ferenc 9241010, 133) | [egy asszony a tömegből] elmondja életét, mint lett a földesúr prédájává, mint taszították alá züllésbe (1951 Sőtér István 9613009, 63).

4a. (vál) ’rangját tekintve hozzá méltatlan(nak tartott) személyhez, ill. dologra irányulva’ ❖ ki-vagyok én, a’ kihez … Grófné Kiss-Asszony … magát alá-ereszteni nem átalja (1784 Kép Gejza László ford.–Della Valle C2622, 95) | a’ leg-aprólékosabb ügyeknek meg-vi’sgálásokra is alá-botsátkozol? (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet C3444, 381) | Ragyogó fényéből alá bocsátkozott az igénytelen polgárhoz (1853 Vas Gereben nagy naptára C4387, 46) | nem célunk most eszmei magasságunkból a filológia hasznos kicsinyességeibe ereszkedni alá (1913 Babits Mihály C0696, 191).

5. ’vmely állapotba, folyamatba, ill. tevékenység hatókörébe’ ❖ az Asszony eggy fájdalmas … halálnak alá adta magát (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet C3444, 448) | A kék szín jele az állhatatosságnak, Mely nincs alávetve változandóságnak (1811 k. Dukai Takách Judit 8117019, 77) | A burgonya betegségnek is alá van vetve (1860 Vasárnapi Újság nov. 18. CD56) | vakbél-operációnak vetik alá magukat (1921 Krúdy Gyula CD54) | a bebörtönzötteket kínzásnak vetették alá (1995 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’vmely személytől v. dologtól való függőségbe, ill. annak hatókörébe’ ❖ [Ábrahám] alázatosan alá-adta magát az  [ti. Isten] parantsolatjának (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet C3444, 122) | ez akaratnak alábocsátkozol (1798 Csizi István C1315, 11) | minden alá van vetve az örök törvénynek, melynek létezését az ember gondolkozni tudása óta sejti (1898 Ady Endre CD0801) | Magyarország dolgait az uralkodónak és bécsi hatóságainak alárendelve (1928 Szekfű Gyula CD42) | most már az uradnak [ti. a férjednek] vagy alárendelve. S neki tartozol mindenben engedelmességgel… (1947 Németh László² 9485004, 155) | a nevek és elnevezések tiszteletén csiszolt fogalmi gondolkodás könyörtelen fennhatóságának alárendelt megismerési mód és értékrendszer (1988 Rátai János 1131003, 193).

J: aláfelé, alája.

Ö: fel-~.

Fr: egy, fog², kalapács, kert, konty, közös, lakat, szárny, talp, zár².

ÖE: ~ágyaz, ~áll, ~apad, ~áraz, ~árkol, ~betonoz, ~billen, ~borul, ~cölöpöz, ~csap, ~csappan, ~cseppen, ~csillapul, ~csorog, ~csökken, ~csövez, ~csügg, ~csügged, ~dob, ~dolgoz, ~dolgozik, ~dönt, ~dug, ~éget, ~ejt, ~ékel, ~épít, ~evez, ~fér, ~férkőzik, ~feszít, ~gyűr, ~hord, ~húzódik, ~ígér, ~kap, ~lát, ~les, ~lógat, ~mászik, ~nyújt, ~polcol, ~siklik, ~sújt, ~süllyeszt, ~szorul, ~tervez, ~ül, ~vág, ~váj.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, alának, alásfel

alá névutó, határozószó és igekötő
I. névutó 0
1.
vki v. vmi alatt levő, ill. az általa fedett, borított helyre
Szép dolog, az igaz, ſzüntelen ſzép nap alatt lenni, és ſoha felleges ég alá nem jutni
(1772 Barcsay Ábrahám)
[Ikarosz leesik] a’ feneketlen Tenger alá
(1794 Czinke Ferenc ford.Dorfmeister)
[a vendéglős] irományait és könyveit hóna alá csapta
(1855 e. Obernyik Károly)
Leül az eperfa alá
(1874 Tóth Ede)
[a művész] álla alá nyomta a hegedűt
(1907 Gárdonyi Géza)
Nem lehetne valamit alárakni ez alá a kocsi alá, hogy az ember kényelmesebben dolgozhasson?
(1928 Kassák Lajos)
állig a takaró alá bújok
(1980 Fehér István)
1a. (Mezőg is)
vmely (később rá, ill. föléje kerülő) dolog számára, részére (előkészítve)
Septembernek az elejin osztán vagyon a’ Mag-alá-való Szántás
(1774 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
Leves alá apritok
(1810 Simai Kristóf)
[szükséges volna] a’ kotsik alá új utakat csinálni
(1828 Cserna János)
búza alá nemcsak hogy nem trágyáznak, de nem is ugarolnak
(1855 Vasárnapi Újság)
[a szántás mélysége] gabona alá 22 centiméter, cukorrépa, tengeri és más kapások alá 27 centiméter
(1949 Veres Péter)
A fél jobbágytelekhez tíz pozsonyi mérő gabona alá való szántóföld tartozott (mintegy öt katasztrális hold)
(2000 Veress D. Csaba)
1b.
vminek a látszata, felszíne mögé
Minden fojtó méreg méz alá rejtezett
(1772 Bessenyei György¹)
[Ezópus meséi] alá rejtetett Erkltsi-tanitás
(1792 Magyar Kurír)
Fulánkodat munkáimnak késedelmek felől a legédesebb tréfa alá rejtéd el
(1811 Szemere Pál)
Lát álnok és irigy bujósdi-harczot, Szent czél alá dugott ön-érdeket
(1872 Arany László)
– Te sem tudod már az illemet – sziszegte mosolygás alá rejtett mérgelődéssel Vitkóczyné
(1908 Krúdy Gyula)
Igen, én sokszor bámultam is a bátorságot, mosolygott Kertész, aki tudta, Feri kikre céloz, s alkalmazkodásból ez alá a „bámulom” alá rejtette az ellenkezését
(1965 Németh László²)
A cenzúra elől a visszafordított Kelemér névből formált Rém Elek álnév alá rejtőző költő
(1987 Antalffy Gyula)
2.
vminek a tövéhez, ill. a közelében levő (lenti) helyre
[a sereg megmaradt része] edj vár alá érkezvén
(1780 Magyar Hírmondó)
Estenként eljö ablakom alá
(1843 Jókai Mór)
[az ellenség] Bécs falai alá huzódik
(1848 Kossuth Lajos)
Mindenfelé nézett, csak saját lába alá nem
(1872 Kállay István)
eltakart arcu férfiu surrant be a kapu alá
(1910 Krúdy Gyula)
lemegyek vízért a kert alá
(1953 Remenyik Zsigmond)
elgurult dobomért megyek, vissza a Vértes hegy alá
(1977 Csoóri Sándor)
3.
vmely hely(ség) déli v. a vízfolyás irányában eső széléhez, ill. annak közelében levő helyre
[nevelője] őtet egyszer magával puskát vévén a sziget alá sétálni viszen
(1778 Bessenyei György¹)
Gyönyörü holdas éjjel érkezett a hajó Pest alá
(1858 Vasárnapi Újság jún. 27.)
[Achmed pasa] a Maros völgyében Szeged alá vonulva, ott a ruméliai hadsereggel egyesüljön
(1940 Bánlaky József)
A család Horvátország szerbek ellenőrizte területeire vetődött, Mohács alá, Kelet-Szlavóniába
(1997 Magyar Hírlap)
4.
vmely jellel, számmal stb. megkülönböztetett helyre, ill. csoportba
[a figura] nevezet alá vévén mind azon kifejezésbéli alkalmaztatásokat, valamellyek tsak a’ léleknek ez vagy amaz alsó erejét érdekelhetik
(1808 Pápay Sámuel)
Kelet’ neve alá a’ belső ázsiai vidékeket soroljuk
(1843 Kemény Zsigmond)
4-5 év mulva már más egyének esnek a szülei nevezet alá
(1879 Kisdednevelés)
A Szőlőskert utca 7. szám alá kell mennünk
(1933 Krúdy Gyula)
az Epitaphium, melyet az RMK III. 378c jelzet alá soroltunk
(2000 W. Salgó Ágnes)
5.
vmely (szokásos, kellő v. elvárható) szintnél, fok(ozat)nál, minőségnél stb. alacsonyabbra
Ami egyenetlenség, színvonal alá esés volt munkáiban, az időnkénti alkohol-fáradtságának eredménye volt
(1937 Schöpflin Aladár)
Ha én főnök volnék – bizonyos szint fölött nem süllyednék bizonyos szint alá
(1979 Esterházy Péter)
szellemi rangjuk alá szorított írók
(1985 Héra Zoltán)
Oroszország nem fog tudni eleget tenni az olaj- és gázszállítási megállapodásoknak, s átmenetileg azok a kívánatos szint alá süllyednek
(1992 Kiss Károly²)
5a.
vminél kisebb összegre, ill. mennyiségre, mértékre
az hetedik nap kor alább ſzokot a’ hévség ſzállani, a’ teſtnek melegsége terméſzet ſzerént valo gradua alá ſzál
(1784 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
a hőmérő nehány napon át nem száll a fagypont alá
(1886 Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Csáky rendelete a pénzbírságot] lemérsékelte a törvény által kimondott 300 forint alá
(1911 Halász Imre)
A hasonló községekben 70–80%-ot tesznek ki a földes padozatú szobák, itt [ti. Szatymazon] már 40% alá csökkent ezek aránya
(1971 Erdei Ferenc)
A tőzsdeindex értéke pénteken ismét 1500 pont alá zuhant
(1995 Figyelő)
6.
vmely (súlyos, nehéz) helyzetbe, állapotba, ill. vmely tevékenység hatókörébe
Meddig kel még, barátom, Generális Báró Orczi után loposkodnunk, hogy el-rejtett munkajit kezébül ki-lophauk, s’ nyomtatás alá adhauk?
(1777 Bessenyei György¹)
1514-ben a’ paraſztſág terhesebb iga alá vettetett
(1805 Budai Ézsaiás)
[anyanyelvünket] veszszük visgálat alá
(1816 Teleki József²)
ostrom alá vettük és bevettük Buda várát
(1876 Kossuth Lajos)
[A szabadságharcban részt vett lelkészt] a városházára vitték és azonnal vallatás alá fogták
(1906 Szinnyei József)
ebben az új világban minden eddigi érték revizió alá kerül
(1920 Kárpáti Aurél)
művelés alá veszik az összes erre alkalmas földterületet
(1976 Valóság ford.)
beindul a bankok által adósaiktól lefoglalt, jelzálog alá vett gépek, berendezések áruba bocsátása
(1995 Magyar Hírlap)
6a.
vkitől v. vmitől való függőségbe, ill. vkinek v. vminek a hatókörébe
[a lublói vár] egész hozzá tartozandó urasággal [= uradalommal] már Szepes vármegye kormányzása alá […] vettetett
(1772 Barcsay Ábrahám)
Pádua Velentzének hatalma alá hengeredett
(1798 Molnár János)
[a francia sereg] 80 ezer főből állott, és Marsall d’Etrées vezérlése alá bizódott
(1812 Budai Ézsaiás)
A nevelési büntetéseket nem lehet átalános szabályok alá vetni
(1864 Peregriny Elek)
a fiumei közrend dolga […] a magyar belügyminiszterium alá tartozik
(1881 Budapesti Hírlap)
1526-ban az ország Habsburg-uralkodó alá került
(1920 Domanovszky Sándor)
[Hobbes] a fizikai törvények alá akarja hajtani a gondolkozást és az erkölcsi világot
(1940 Németh László²)
az őrült zsarnokságáért az uralma alá hajtott közösség felel
(1981 Bodor Pál)
6b.
vkinek az óvó, gondoskodó felügyeletébe
Lajos Urfi, kit az Tekintetes Ur kezem és gondviſeléſem alá méltóztatott bizni, igen roſz helyeken kezdett járni
(1775 Klein Efraim)
[az orvos] gondja alá vette a’ gyermeket
(1799 Kiss József¹)
Ha [a gyermek] nagyobb lesz, a kisded-ovók veszik vigyázatuk alá
(1854 Vasárnapi Újság márc. 19.)
a Szűzmária oltalma alá helyeztem magamot
(1924 Tamási Áron)
a hirtelen rájött pazarolhatnék miatt gyámság alá akarták helyeztetni
(1969 Illyés Gyula)
II. határozószó 32D2
1.
függőleges irányban lefelé, lent(ebb)i, a földhöz közelebbi hely irányába(n)
Mérge le küld ide [ti. a sírba] Klótónak, mi kegyetlen erſzak! ’S téged’ el ölve halál’ bal keze kíſztet alá
(1774 Révai Miklós ford.)
[a szélütött személy végtagja] melegitett poſztóval dörsölteſsék, még pedig nem alá, hanem fel-felé
(1791 Csapó József)
Ment legelőbb is alá ’s a’ máskor lélekadó bort, Mostan búnevelőt felhozta egy öblös üregből
(1831 Vörösmarty Mihály)
gömbölyü tagjain alá Ezer kaczér redőkbe folyt a félig nyitott pongyola
(1884 Kiss József³)
Fellegkaparón [= felhőkarcolón] kötelekből létra. Az emelet ablaka nyil. Surrannak alá
(1909 Babits Mihály)
1a.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
alá (é)s fel
a) (kissé rég)
felváltva lefelé és felfelé
a’ Levegö és a’ Tenger alá ’s fel-valo játtzásának eſzközléſe által ſokféle változáſokat okoz a’ Föld-golyobiſsának
(1793 Parnasszusi időtöltés)
a’ dombról való szüntelen alá ’s fel nyargalás a’ testet nagyon elfárasztja
(1800 Nyulas Ferenc)
Tarnaváry mondhatatlan dölyffel nézett kétszer alá és fel az ismeretlenen
(1854 Jókai Mór)
Az alá s fel járó angyalok képe jelentkezik még JnJános evangéliuma 1:51-ben
(1995 Jubileumi kommentár)
b)
felváltva vmely irányban előre és megfordulva vissza
Herfort, mint az eſze-veſzett, úgy jára alá ’s fel a’ ſzobában
(1792 Szűts István ford.)
a kapuspáholy előtt egy unatkozó medve lompos nehézkességével czammogott alá s fel a kékbundás nagykucsmájú, ezüstbotos kapus
(1889 Iványi Ödön)
töprengve járkál alá s fel. Gondolkozik
(1948–1949 Szabó Pál²)
c)
nem meghatározott irányban, összevissza, ill. cél nélkül, értelmetlenül
[az itáliai városok] puſzta úttzáin alá’ s fel tsak magános Lakoſok tévelyegnek
(1776 Bessenyei György¹ ford.Lucanus)
Koritzálok: alá- ’s fel-járok
(1810 Simai Kristóf)
Pontiustól Pilátushoz küldözték őket, alá s fel, előre, hátra: az volt a boldogabb, aki rászedhette őket
(1879 Jókai Mór)
hajamat tépi és sikong míg én alá s fel loholok, asztal körül mint félbolond
(1926 Erdélyi József)
1b. vminek alá (/nyj)
vmin, ill. vminek az irányába lefelé
A labancz-dandár gyorsított léptekkel haladt hegynek alá
(1882 Jókai Mór)
[a pásztor hazahajtáskor] nyájának apraját […] koszorúkkal díszíti föl. Így indúlnak a völgynek alá
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
1c. (rég)
〈folyón〉 a folyás irányában lefelé
Fel, vagy alá úszok zavaros habokon
(1789 Orczy Lőrinc)
Dráva! Hajtsd alá, s a partra tedd [a virágfüzért]
(1840 Petőfi Sándor)
1d. vmivel alá (rég)
lefelé fordítva, ill. fordulva, úgy, hogy a felső része legyen alul
ſzükség vólt ſzegényt fvel alá, többi testtel pedig fel-fektetni, és úgy azon mohón bé-nyelt vizet véleki-okádtatni
(1781 Magyar Hírmondó)
[a virágokat a ládába] tedd […] száraikkal alá
(1796 Veres Mihály ford.)
Itt fekszik Hábor hosszan sík földre terűlve, Arczczal alá, valamintha porát keseredve harapná
(1825 Vörösmarty Mihály)
2. (mut nm-i hsz után) (/nyj)
mély(ebb)en fekvő területen, lent
Te menny-le míg oda alá léſznek [a tömlöcben], és vidd ezen fölöſtökömöt [= reggelit] amaz öreg Katonának
(1786 Osvald Zsigmond ford.Möller)
mi az  [ti. Isten] Tíſzt-viseli vagyunk ide alá, és az  Végeit el-mozdítani Hívatalunk
(1794 Schedius Lajos)
Nem is kén nekem több, csak az a kis nyárfás oda alá
(1912 Móricz Zsigmond)
2a. (-nak raggal) (nyj)
lefelé
Csipősen fúj a szél erre alának: Maradt volna ez a kislány magának!
(1856 Szelestey László)
Te a dombról menj alának
(1909 Vikár Béla ford.Lönnrot)
[a hosszúszemes] ostort alának szedik, szemei hosszúak, mert lefelé esnek
(1911 Malonyay Dezső)
2b. (-ra raggal) (rég)
ua.
Feljrl haragos menny-k tsap alára
(1786 Baróti Szabó Dávid)
ezen eſztendk hamar el-ſzárnyaltak elllem, És a’ régi keſerv meg-meg alára tiport
(1790 Verseghy Ferenc)
Alára, Aláfelé. Deorsum
(1803 Sándor István)
2c. (mut nm-i hsz után) (nyj)
vmitől dél(ebb)re levő helyen, ill. déli irányba(n)
Ezek itt [ti. Brüsszelben] a közönséges hirek. Ti oda alá jobban tudhattyátok, mennyire lehet hinni az illyetén költeményeknek
(1783–1792 Barcsay Ábrahám)
Arra alá az olaszok csakugyan egyre nyugtalankodtak
(1867 Tolnai Lajos)
egy beponyvázott tót szekérből, ami üvegszállítmánnyal járt oda alá Pestre, előkecmelgett Koczur barátunk
(1881 Jókai Mór)
Lám, idehaza ezek a népek nyomorultabb életet élnek, mint amazok oda alá [ti. a Balkánon]
(1905 Tömörkény István)
Arra alá vörös az ég alja. A babámnak deszka a feje alja
(1988 Magyar néprajz)
3.
a szóban forgó személy v. tárgy, dolog alatt levő, ill. az általa fedett, borított helyre
[ha] az ő felesége lovagolna, ő száz aranyos paripát adna alá
(1806 Irodalomtörténeti Közlemények)
[az aranygaluska elkészülte előtt] jó tüzet kell alá gyujtani, hogy egyenlően megpiruljon
(1892 Zilahy Ágnes)
a szalonna finoman olvad a melegen, kenyeret kell alá tartani, a szalonna zsírja rácsurog a kenyérre és az nagyon finom
(1915 Barta Lajos)
a szelepfedelet le kell szedni és új tömítést kell alá tenni
(1996 Magyar Hírlap)
3a.
a szóban forgó (később rá, ill. föléje kerülő) dolog, ill. ember v. állat számára (előkészítve)
Ha valamellyik tyúk elkotlik, fészket kell neki csinálni szalmából és szöszből; kell alá tenni 17-18 tojást
(1846 Kiss Bálint)
Mikor a zsirját elsüli, egy keveset mindég kell alá tenni
(1892 Zilahy Ágnes)
rántottát is csinálhatok. – Csináljon no, és aprítson alá egy kis szalonnát
(1914 Gárdonyi Géza)
egy öreg, zömök alföldi magyar ugy állott negyedórákig a szép kup csucsán, olyan jól odapászolva, mintha ő alá teremtették volna a hegyet
(1915 Móricz Zsigmond)
Víz egy csepp se kell alá, mert a fagyos zöldség felengedésekor elég sok vizet enged
(1989 Frank Júlia)
4.
vkitől v. vmitől való függőségbe, ill. vkinek v. vminek a hatókörébe
a hitszegő austriai ház elannyira kitépte minden bizodalomnak alapját a népből, hogy ő alá vissza nem térünk semmi áron
(1848 Kossuth Lajos)
Az öregbéres elsősorban a tanyai cselédség munkáját ellenőrizte, a gazdát helyettesítette, a kiskanász, libapásztor, kisbéres, béres mind ő alá volt rendelve
(1977 NéprajziLex.)
a kormány lehetőséget kapna arra, hogy az ügyészség őalá tartozzon
(1999 Magyar Hírlap)
III. igekötő 0
1.
vki v. vmi alatt levő, ill. az általa fedett, borított helyre
[a hengert] alá-tészik a’ tehrének [= tehernek], a’ melyet más helyre által akarnak tenni
(1794 Gyarmathi Sámuel ford.Campe)
mikor La belle Tusnády elráncigálta a függönyt, alálestem a hóna alá, mert […] estélyi ruhában van
(1920 Szép Ernő)
eligazgatta a szűrt, hogy az ujja ne legyen alágyűrve
(1925 Móra Ferenc)
[a] széket aládugták az asztal alá
(1940 Ortutay Gyula)
aki aláül vagy alááll [a vadgesztenyefának], rögtön kupán vágja egy gubójával
(1953 Tersánszky Józsi Jenő)
[a ruhadarab aljára] jobb saját anyagából egy 2–3 cm szélességű pántot kötni és azt aládolgozni megfelelő bőségben
(1961 Népszabadság márc. 11.)
A vásznat a szivacs szélénél aláhajtjuk és a tűzőgéppel a lemezhez tűzzük
(1997 Lakáskultúra)
alábújik tárgyatlan 1a1 [2. is]
most az őszi szél fütyöl csak; alábújik a szamártövisnek
(1894 Bársony István)
Összekötözte a szénaboglyát erős kötelekkel, aztán alábújt az egésznek és úgy nézett ki: lába nőtt a boglyának
(1935 Sellyei József)
majd alábújok az ágy alá, elkapom a [betolakodó] lábát, kirántom alóla
(1982 Géczi János)
alácsúsztat tárgyas 5a [2. is]
Felséged nem is volna anyjának valóságos fia, de csak valami alácsusztatott készitmény
(1857 Széchenyi István)
felemelte az alvó fejét, s […] alácsúsztatta azt a lapos követ, mely a tűz előtt a nyárs végét tartotta
(1886 Jókai Mór)
a sarokba vonszolta a földön heverő testet, s mint egy lapátot, alácsúsztatta a hintaszéket
(1972 Tandori Dezső ford.Beckett)
alájön tárgyatlan 9c3 [2. is]
ezen részt úgy szükséges alkalmazni, hogy levétethessék az alájöhető pornak letisztíthatása végett
(1838 Hétilapok)
[nem lesz az öltöny] olyan bő, mihelyt alájön az ing
(1872 Jókai Mór)
alákerül tárgyatlan 1c [3a. is]
[a gép] a hegyről lefelé eresztve pedig még borzasztóbb rombolást tesz, mert sulya vagy 20 mázsa, s igy, a ki alákerül, annak utolsót ütött órája
(1859 Vasárnapi Újság júl. 17.)
hull a hó majd s alákerül kegyetlen a földi mozgalom
(1936 Radnóti Miklós)
[a világszellem] nem törődik az egyénekkel, az áldozatokkal, azokkal akik alákerülnek a szekérnek
(1989 Eörsi István)
alárak tárgyas 2a6
látni a lassan mozduló ostromtornyokat, miket alárakott faderekakon száz férfi hengerített előre
(1851 Jókai Mór)
a tehén minden este békés alázattal húzta a fejét a jászolba, hogy [a menyecske] alárakja a szénát
(1916 Kertész István)
Jó, ha alárakunk [ti. a sütő rácsa alá] egy tepsit, amibe belecsuroghat a sülő étel szaja
(1994 Frank Júlia)
alátart tárgyas 4a3
[baját súlyosnak érezve] elment a bőségszaruhoz s alátartá éhes gyomrát, vagy, akarjuk mondani: üres kalapját
(1859 Vasárnapi Újság máj. 8.)
leheverész a tüz mellé s amint forgatja a nyársat s a szalonna sisteregve sül, alátartja a puha, barna kenyeret
(1885 Gyarmathy Zsigáné)
Kezem remegését átveszi a literes üveg, mely megkocog az alátartott poharakon, kis flaskákon
(1920 Kuncz Aladár)
[odaállnak] a roppant máglya tövéhez S elfordulva alátartják fáklyájuk
(1967 Lakatos István ford.Vergilius)
1a.
vmely (később rá, ill. föléje kerülő) dolog számára, részére (előkészítve)
[szükséges volt] a sziget laza talaján építendő palota számára az egész fundamentumot alácölöpöztetni, mint Velencében
(1898 Jókai Mór)
a játszóterek gondosan alábetonozott mászókáin
(1988 Beke Kata)
[az autótípus rövidebb változatának] sportosabb és komfortosabb futóművet építhettek alá
(2000 Magyar Hírlap)
1b.
vmire irányuló cselekvést alulról, alatta végezve
a nedves agyagot [a nedvesség elvezetése végett] alácsövezik
(1855 Csengery Antal)
A kisleány letérdelt a kandalló elé […]. Szétnézett valami papír után, amivel alágyújtson
(1894 Jókai Mór)
nem engedte kivágatni még azt a szilvafát se, amelyik már kiszáradt. Ellenkezőleg, szépen alátámasztotta a száraz ágakat
(1903 Krúdy Gyula)
Körülkarcolta egy ötpengős körül a jeget, aláfeszítette a bicska hegyét és ropp! kemény csengéssel omlott össze a jég
(1931 Szabó Pál²)
[a] billenős teherautó platóját a szerelés megkezdése előtt ugyan aláékelték, ám az mégis lezuhant
(1996 Magyar Hírlap)
A tőzegtűz aláégetheti az utat
(1998 Magyar Hírlap)
1c.
vminek a megvalósulását, hatásának érvényesülését stb. (elő)segítve, megkönnyítve, ahhoz hozzájárulva
[Wagner az énekbeszédet] aláfösti az orkesztrum ama kavargásával, mit végtelen melódiának neveznek
(1900 Budapesti Hírlap febr. 4.)
[a verset kísérő zene] előkészíti, aláágyazza, felfokozza és távolabbi perspektívákba fejleszti az alapérzést és alapszimbólumot
(1924 Hevesy Iván)
Nem fenyegeti-e veszély a tudomány autonómiáját, ha túlságosan fölajánlkozik a hatalomnak és vállalja, hogy aládolgozik
(1997 Magyar Hírlap)
alájátszik tárgyatlan 15a9
Ennek a politikának kitűnően alájátszottak a chiliasztikus [ti. Krisztusnak a világvége előtti ezeréves földi uralmáról szóló] jóslatok
(1978 Szőnyi György Endre)
[Hruscsov] Rákosival szemben elég éles hangot ütött meg (ebben Mikoján és Malenkov alájátszott neki)
(1994 Hajdu Tibor)
2.
függőleges irányban (vmely pontig v. legalulra, ill. vminek a felszíne alatti helyre) le(felé)
A’ föld’ ſzíne reped, ’s nagy hegye sülylyed alá
(1774 Révai Miklós ford.)
Látom fel-repültél Minerva egére, Honnan alá ſzállaz Párnáus hegyére
(1777 Bessenyei György¹)
egy-egy dombosabb helyen, honnan késő nyáron a víz aláapad, virágok nőnek fel
(1852 Jókai Mór)
Rabló ölyü, – csak azért száll magasra, hogy martalékára csapjon majd alá
(1869 e. Szemere Miklós)
A rónaságra aláborul az alkony
(1900 Vay Sarolta)
Mindketten alámerültek, ott vesztek, a tenger nem vetette fel őket
(1916 Moly Tamás)
a hadjárat mérlegének serpenyője egyik fél javára sem tudott alábillenni
(1941 Bánlaky József)
Ha valamelyik [sirály] megriad álmában, felröppen, megáll a levegőben egy percre, aztán alázuhan, mint a kő
(1987 Antalffy Gyula)
alábocsátkozik tárgyatlan 14a (rég) [2c., 4a., 5a. is]
[a katona,] mikor az ellenség városát dúlták, a kriptába is alábocsátkozott éjtszaka
(1778 Bessenyei György¹)
[a szalagokká tépett ágyneműjéből] rögtönzött kötélen macskaügyességgel bocsátkozott alá
(1842 Madách Imre)
Sötét lilaszín felhők gyülekeztek a világító jéghegyek csúcsai kürül, s onnan alábocsátkoztak a hómezőkre
(1869 Jókai Mór)
A pók, szálat ereszt Gyomra belsejéből, S alábocsátkozik A gally tetejéről
(1881 e. Szemere Miklós)
alácsordul tárgyatlan 1a3 (kissé rég)
ki-buzdúlni Kezd […] a’ vér, és alá tsordúlni
(1799 Kováts József¹ ford.Vergilius)
a drága must édes patakban Csordult alá a bérceken
(1862 Tompa Mihály)
Megered a könye [!], arczán alácsordul
(1898 Vékony Antal)
mint a tiszta méz Csordul alá
(1922 Tóth Árpád)
alácsúszik tárgyatlan 15a4 (/vál) [1., 4. is]
Maga is erős ütéssel találtatván, lováról alácsúszott
(1826 Aurora)
Az utolsó kapocs is pattant, […] és erre a virágos, fodros rokolyácska kezdett alácsúszni
(1895 Mikszáth Kálmán)
mocskos arczáról barázdásan csúszott alá a meleg verejték
(1911 Révész Béla)
[a hatalmas hótömeg] a háztetőről csúszott alá
(1965 Páskándi Géza)
aláfolyik tárgyatlan 11a4 (/vál) [2a., 2b. is]
Foly alá torkán szakállán [a bor]
(1775 Molnár János)
[Sárika] arcáról veríték foly alá
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
Még egy pár jelenet! s a függöny aláfoly
(1881 Arany János)
arcomon aláfolyt pár könnycsepp
(1939 Kálnoky László)
alágördül tárgyatlan 1c1 (/vál)
keſerves könyvei gördülének alá ortzáin
(1780 Kónyi János ford.Gessner)
a függöny alágördűlt
(1887 Gyarmathy Zsigáné)
A sziklát ismét felhengerítette a hegytetőre, most majd magától alágördül
(1941 Reichard Piroska)
alágurul tárgyatlan 1a1 (/vál)
hallatszott, miként gurúlt alá a’ lépcsőkön
(1846 Herczeg Viktor)
sápadt arczán két nehéz könycsepp gurul alá
(1894–1898 Gracza György)
Dió koppan a háztetőn, alágurul az ereszcsatornába
(1985 Petri György)
aláhömpölyög tárgyatlan 7c8 (vál, átv is)
csak egy akkora hógomolynak kell megindulni, mint egy lejárt váltó, hogy az az egész lavina aláhömpölyögjön
(1862 Jókai Mór)
a Gellért-hegyről elkezdett aláhömpölyögni az ibolyakék páragomolyag
(1917 Cholnoky László)
A harcos germán és hún-török népek zajos népvándorlási mozgalmainak nyomában északról lassú folyamként aláhömpölygő s Európa keleti felét elözönlő szlávság
(1928 Szekfű Gyula)
A hegyekből hatalmas víztömeg hömpölygött alá a dunakanyari község utcáira is
(1999 Magyar Hírlap)
alányom tárgyas 2a6 (/irod, átv is)
a’ tenger fenekére alá nyomta
(1784 Magyar Hírmondó)
Nyoltzvannál több év nyom alá
(1825 Kis János¹ ford.Iuvenalis)
mind a’ két ország képessé tétessék az őket alányomó terheken is könnyíteni
(1833 Jelenkor)
csak egy pehely nyomta alá a mérleget
(1881 Jókai Mór)
[a gyerekek] ugrálnak a vízbe, alányomják egymást
(1930 Beczássy Judit)
alápereg tárgyatlan 7b2 (irod)
[könnyei] szemeiből Eggymást érve pörögnek-Alá
(1828 Császár Ferenc)
Mint nyári lanyha esső, szeméből folyt a köny Aláperegve tisztes szakálán, mint a gyöngy
(1849–1853 Arany János)
A buckákról néha gyüszünyi homok pereg alá
(1933 József Attila)
A virágzó orgona gyémántszilánkokat rázott le magáról, melyek meg-megcsillanva peregtek alá a rigók bársonyos szárnyairól
(1968 Jékely Zoltán ford.Eftimiu)
alápillant tárgyatlan 4a3 (rég)
a’ nap nyájasan alápillant
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
kimondhatatlan szeretettel pillantott alá a fázó ebecskére
(1877 Ágai Adolf)
Az ezredes úr alápillantott [az árokba]
(1892 Kacziány Géza)
alárohan tárgyatlan 1a (/vál)
eggy sr jég-ess rohanván alá a’ fellegekből, meg-lt minden marhákat
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
[a kis csermely] zuhatagban rohant alá a sziklaélekről
(1869 Orbán Balázs)
a szekér megkapja a lökést, hogy alá rohanjon a lejtőn
(1884 Gyarmathy Zsigáné)
legszívesebben felkaptam volna bőröndömet, hogy alárohanjak a lépcsőn
(1945 Sőtér István)
alátaszít tárgyas 4a4 [4. is]
a budai Gellért-hegy maig is viseli azon kegyes püspök nevét, kit onnan a sziklákról taszitották alá
(1858 Vasárnapi Újság szept. 26.)
[a szikla ormáról] taszították alá a megunt kegyencnőket
(1887 Jókai Mór)
alátekint tárgyatlan 4b3 (/vál, átv is)
meg-vetképen tekintek alá-réájok, kik nem olly gazdagok, nem olly betsben állok [!], mint én
(1773 Kónyi János ford.Fénelon)
[a hegy] méltóságosan emeli iszonyú két kúpját a tiszta egekbe, s uralkodólag tekint alá a hosszúkás völgyre
(1861 Rosty Pál)
az emelődaru öt emeletnyi magasságából tekintettem alá a képre [ti. a tájra]
(1959 Méliusz József)
kevéssé érdekes életemre alátekintve
(1989 Csengey Dénes)
az ember mindig feszeng, ha az úgynevezett kultúrfölényéből kell alátekintenie másokra
(1996 Magyar Hírlap)
alázúdul tárgyatlan 1a1 (/vál)
Egyszerre fekete fellegek nyargalnak elő, megdördül az ég s bőven zúdul alá a földet, növényt s gazdát felüditő eső
(1856 Vasárnapi Újság jún. 22.)
Damokos Tamásnak az éles szablyája csak egy villámlásnyi kis idővel elébb csapott le hamarább a Buzdurgán nyakára, mielőtt annak a pallosa őreá alázúdult volna
(1883 Jókai Mór)
A Tátrában a hegyekből jégbordákkal kevert, fagyott hótömegek zúdulnak alá
(1996 Magyar Hírlap)
alázuhog tárgyatlan 2a3 (ritk)
[a magas hegyekből] e fehér folyam [ti. a Rima folyó] alázuhogni látszik
(1851 Jókai Mór)
felhőszakadásszerűen zuhog alá az eső a magasból
(1933 Az állatok világa ford.)
2a. (vál)
〈folyón〉 a folyás irányában lefelé
a’ Libán alá evez
(1817 Pálóczi Horváth Ádám)
Mármaros sóaknáiból évenkint mintegy 1 millió mázsa só kerül, mellynek legnagyobb részét a Tiszán szállitják alá tutajokon
(1857 Vasárnapi Újság júl. 19.)
A völgyön végig suhogó csermely foly alá
(1884 Bem-album)
[csónakkal] aláereszkedtek a Dnyeszteren
(1933 Török Sándor)
2b.
(felső rögzítésének helyéről) lefelé lóg(at)va
[A barlangban] a kövek úgy csüggenek alá az ember feje felett, mint ha mindjárt nyakába szakadnának
(1801 Csokonai Vitéz Mihály)
[a mennyezetről] pókhálók […] csüggtek alá
(1862 Szokoly Viktor)
Vatha pogány módra megnyiratkozott s hajából három csimbókot eresztett alá
(1900 Nagy Géza)
Rám borult, és karjait a vállamon át lógatta alá a hátamon
(1967 Vágó Márta)
Fekete, súlyos haja mozdulatlanul borult alá, akár a megfagyott Niagara
(1979 Esterházy Péter)
alácsüng tárgyatlan 3c2 (vál) [2c. is]
[a brazil férfiaknak] kicsin a’ szakálok, […] ’s az álrul mintegy 3 ujnyira csüng alá
(1834 Garasos Tár)
ruházata rongyokban csüngött róla alá
(1851 Jókai Mór)
A sárgarigó fészke zacskószerűen csüng alá az ágvilláról
(1996 Magyarország állatvilága)
alálóg tárgyatlan 2a6
Keskeny övét derekán aranyos csatjával akasztván, Hosszan alálógott zöld rojtos barna ruhája
(1825 Vörösmarty Mihály)
[a bálokra] nővéreim ritka fehér ruhában, csinosan fölszallagozva s rendesen alálógó fürtökkel mentek föl
(1884 Szathmáry Károly)
A falon, három oldalról régi Shakespeare-alakítók ódon képei lógnak alá
(1912 Krúdy Gyula)
A sátánhal toroktájékáról hosszú tapogatófonal lóg alá
(1933 Az állatok világa ford.)
A nyeszlett fiatalember elterpeszkedett a széken, amelynek támlájáról Kánya úr pizsamája lógott alá
(1981 Grendel Lajos)
aláomlik tárgyatlan 16a (vál) [2. is]
a göndör [haj]fürtök mint tekergő kígyók omlanak kétfelől alá
(1851 Jókai Mór)
Brokát-függönyök festői redőzetben omlottak alá az empire-ablakokról
(1933 Kosztolányi Dezső)
[A menyasszony haja] úgy omlik alá, mint a kecskenyájak lefelé kígyózó sora a hegyoldalon (talán csigavonalban)
(1995 Jubileumi kommentár)
2c.
lejjebb levő helyzetbe v. alsó, nyugalmi helyzetébe (jutva, ill. ilyen helyzetben tartva)
igen alá eresztett, le hajtott fvel […] aluszol
(1793 Mátyus István)
feje búsan csüggött alá
(1851 Jókai Mór)
[a rest ember] szemei hamar behunyódnak, szempillái alá csüggnek, gyakran ásit
(1856 Vasárnapi Újság aug. 17.)
a kapu nagy zörejjel alá bocsátkozék
(1866 Szathmáry Károly)
ajka félig nyitva csüggött alá
(1882 Rákosi Jenő)
Büszke feje alácsüggedt mellére, mint a lótuszvirág, melyet letört a szélvész
(1960 Baktay Ervin ford.)
aláereszt tárgyas 5b2 (/vál) [2., 2a., 3. is]
igen alá eresztett, le hajtott fvel […] aluszol
(1793 Mátyus István)
az egyik vállát felhúzza, a másikat aláereszti
(1875 Jókai Mór)
elgyötört orcámat lassan aláeresztém S az „elvégeztetett” vonaglott ajkamon…
(1909 Tóth Árpád)
aláhajt tárgyas 4a3 (rég) [1. is]
A király csüggedten hajtá alá fejét
(1860 Jókai Mór)
Bencze is érzelgősen aláhajtja a nyakát
(1871 Arany László ford.Shakespeare)
2d.
lefelé fordítva, ill. fordulva, úgy, hogy a felső része legyen alul
miném kereszt légyen a’ második, melly […] fels részével alá fordíttatott?
(1772 Jenei Márton ford.Haeften)
középmély szántással aláboríttatik az elkorhadt gyep
(1897 PallasLex.)
Mivel a hernyók valószínűleg a tarlóban telelnek, tanácsos azt idejében alászántani
(1933 Az állatok világa ford.)
3.
vmely (szokásos, kellő v. elvárható) szintnél, fok(ozat)nál, minőségnél stb. alacsonyabbra
Ez a’ gondolat … alá szállítá az  kölömben szokott nyájas maga mutogatását
(1792 Szűts István ford.Naubert)
a nemeskövek becsét a hibák igen alászállitják
(1858 Vasárnapi Újság ápr. 18.)
egyszerre alácsappant a harci riadó dévaj viháncolássá
(1885 Jókai Mór)
ez a kiemelés világért sem akarja aláejteni a többi tarka-barka hímzések, bőrvarrások és papírra vetett tervezések nívóját
(1928 Tersánszky Józsi Jenő)
nem tartott sokáig a kezdés lendülete [a labdarúgó-mérkőzésen], a színvonal bukórepülésben zuhant alá
(1995 Magyar Hírlap)
3a.
vminél kisebb értékre, összegre, ill. mennyiségre, mértékre
Mi az oka, hogy a’ leg-job Hegyeken levö Szölök többnyire el-parlagosodtak, és árrok olly tetemesen alá ment?
(1774 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
valahol háboru ütött ki, s a papirok egy nap alatt húsz száztólival [= százalékkal] csökkentek alá
(1856 Jókai Mór)
a hirtelen felszökött hőmérséklet 5-7 napig csaknem egyenlő fokon marad s aztán hirtelen aláesik
(1895 PallasLex.)
[a megrendelők] a kisebb nyomdákhoz fordulnak, mert azok közül egyesek aláígérnek a valós vagy eddig elfogadott áraknak
(1991 Végh Ferenc)
[az értéktőzsdén] tovább esett az index, s ismét alákerült a 7000 pontos határnak
(1999 Figyelő)
alátervezett infláció
(2000 Magyar Hírlap)
[a galéria vezetője] nem „árazott alá”, hanem az általa becsült, és a jelek szerint a vevők számára is elfogadható értéken kínálta fel portékáit
(2000 Figyelő)
alászállít tárgyas 4a4 (/vál) [2., 2a., 3. is]
[egy kifejlett] Koshoz, minden kételkedés nélkül, 20. darab juhot lehet botsáttani; jóllehet máſok ezt a’ ſzámot 15. és 12re alá ſzállitják
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
e’ nevezett híres … Könyvnek árát 9 forintokról 6. for.forint és 40 krajtzárokra alá-szállíttom
(1804 Perecsényi Nagy László)
A magyar éjszakkeleti vasút építésénél az állam ellen támasztott követelések, egyezkedés utján, kellő mértékre szállíttattak alá
(1875 Csengery Antal)
[A kiábrándultság és a teljes kivetettség érzése] alászállítja az efemer ügyek jelentőségét, […] megtermi az életlátás magasabb, hatékonyabb igényét
(1986 Kiss Ferenc)
4. (vál)
társadalmi helyzetet, megbecsülést tekintve, ill. erkölcsi szempontból alsó(bb) szintre
Ennek az aláesett nagy embernek szomoru története
(1787 Andrád Sámuel)
A gyenge halandó emberi teremtés […] nem egyszerre lesz rossz, de lépcsőnként sülyed alá
(1857 Széchenyi István)
grófok, hercegek ivadékai újra aláesnek szegény urakká, szegény diákokká
(1872 Jókai Mór)
Tekintélyeket aládönteni
(1902 Hazánk)
Apponyiék rögtön be is léptek a szabadelvű pártba, minek következtében mi, régebbi mamelukok, másodosztályú párttagok színvonalára csúsztunk alá
(1939 Herczeg Ferenc)
[egy asszony a tömegből] elmondja életét, mint lett a földesúr prédájává, mint taszították alá züllésbe
(1951 Sőtér István)
4a. (vál)
rangját tekintve hozzá méltatlan(nak tartott) személyhez, ill. dologra irányulva
ki-vagyok én, a’ kihez … Grófné Kiss-Asszony … magát alá-ereszteni nem átalja
(1784 Kép Gejza László ford.Della Valle)
a’ leg-aprólékosabb ügyeknek meg-vi’sgálásokra is alá-botsátkozol?
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
Ragyogó fényéből alá bocsátkozott az igénytelen polgárhoz
(1853 Vas Gereben nagy naptára)
nem célunk most eszmei magasságunkból a filológia hasznos kicsinyességeibe ereszkedni alá
(1913 Babits Mihály)
5.
vmely állapotba, folyamatba, ill. tevékenység hatókörébe
az Asszony eggy fájdalmas … halálnak alá adta magát
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
A kék szín jele az állhatatosságnak, Mely nincs alávetve változandóságnak
(1811 k. Dukai Takách Judit)
A burgonya betegségnek is alá van vetve
(1860 Vasárnapi Újság nov. 18.)
vakbél-operációnak vetik alá magukat
(1921 Krúdy Gyula)
a bebörtönzötteket kínzásnak vetették alá
(1995 Magyar Hírlap)
5a.
vmely személytől v. dologtól való függőségbe, ill. annak hatókörébe
[Ábrahám] alázatosan alá-adta magát az  [ti. Isten] parantsolatjának
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
ez akaratnak alábocsátkozol
(1798 Csizi István)
minden alá van vetve az örök törvénynek, melynek létezését az ember gondolkozni tudása óta sejti
(1898 Ady Endre)
Magyarország dolgait az uralkodónak és bécsi hatóságainak alárendelve
(1928 Szekfű Gyula)
most már az uradnak [ti. a férjednek] vagy alárendelve. S neki tartozol mindenben engedelmességgel…
(1947 Németh László²)
a nevek és elnevezések tiszteletén csiszolt fogalmi gondolkodás könyörtelen fennhatóságának alárendelt megismerési mód és értékrendszer
(1988 Rátai János)
Ö: fel-alá
ÖE: aláágyaz, alááll, aláapad, alááraz, aláárkol, alábetonoz, alábillen, aláborul, alácölöpöz, alácsap, alácsappan, alácseppen, alácsillapul, alácsorog, alácsökken, alácsövez, alácsügg, alácsügged, aládob, aládolgoz, aládolgozik, aládönt, aládug, aláéget, aláejt, aláékel, aláépít, aláevez, aláfér, aláférkőzik, aláfeszít, alágyűr, aláhord, aláhúzódik, aláígér, alákap, alálát, aláles, alálógat, alámászik, alányújt, alápolcol, alásiklik, alásújt, alásüllyeszt, alászorul, alátervez, aláül, alávág, aláváj
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, alának, alásfel

Beállítások