antik mn és fn 

I. mn 13A1

1. ’az ókori, kül. a (klasszikus) görög-római 〈világ, társadalom, kultúra (időszaka)〉’ ❖ az antik korban, Hellas derült ege alatt (1879 Ipolyi Arnold CD57) | az antik világ volt az eszmény, melyet az ó-kori klasszikus nyelvek és irodalmak tanúlmánya útján iparkodtak megközelíteni (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | az antik kor szerepe az európai szellem történetében (1929 Halász Gábor¹ 9218001, 49) | az antik világtól nyomon követhető hagyományokat (1985 László Gyula¹ 2007011, 329) | A matematikát az antik időkben az isteni harmónia, a bolygók […] mozgásának érzékeltetésére gondolta ki az ember (1992 Szegő György 2027047, 47).

1a. ’ehhez tartozó, ez által teremtett, ezzel kapcs., erre jellemző’ ❖ A mostani bavarus [= bajor] király, I. Lajos, még ifjúkorában gyűjteni kezdette az antik művészség maradványait (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066001, 101) | az antik szobrászat (1912 Ybl Ervin CD10) | Az antik művészet szigorúsága és derűs fegyelmezettsége (1930 Babits Mihály C0697, 254) | antik életérzés és világkép (1936 Váczy Péter CD42) | Az antik eposzi hagyomány ideálja a homerosi tárgyilagosság (1941 Sík Sándor 9598001, 67) | Az antik tragikai felfogás (1942 Németh László² 9485036, 334) | antik városállamokban (1969 Eörsi István ford.–Lukács 9405004, 195) | antik örökség (1974 Szűcs Jenő 9688002, 396) | Hippokréné forrását is az antik mitológia szerint Bellerophontés táltos lovának, a Pégasosnak patája fakasztotta (1981 Dömötör Tekla 1039008, 198) | az antik filozófia kora középkori recepciójára (1999 Új Könyvek CD29).

1b. ’e korból származó, ekkor létrehozott, keletkezett, kialakult 〈dolog, mű, (szellemi) alkotás〉’ ❖ az antik epos […] vissza vonulni kénteleníttetvén (1830 Szalay László C3806, 35) | római antik urnát (1851 Jókai Mór CD18) | antik etruszk szobor (1872 Jókai Mór CD18) | antik oszloprendszer (1884 Ipolyi Arnold 8197001, 12) | antik vizvezeték (1895 PallasLex. CD02) | Bámul a sok sötétszemű, nagy ablak, Az antik ívek biztosan szaladnak (1907 Kosztolányi Dezső 9359459, 94) | antik kancsó két füle […] könnyed ívben fölszökik (1909 Babits Mihály CD01) | Lejti magyar elnevezése a trochaeus vagy choraeus nevű antik verslábnak (1915 RévaiNagyLex. C5708, 614) | II. Frigyesről tudjuk, hogy messzi vidékről hordott össze antik emlékeket (1936 Váczy Péter CD42) | antik ábrázolásokon (1994 Gesztelyi Tamás CD17) | az antik drámák elmaradhatatlan szereplője, a kórus (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

1c. ’az ókori görög költészetben kialakult, rá jellemző v. azt idéző’ ❖ antik versformáktól (1864 Toldy Ferenc 8481008, 127) | antik metrumok (1892 Négyesy László 8329003, 95) | [Rájnis József] még csak kilenc olyan magyar verselőről tudott, akik őelőtte antik mértékekben írtak (1931 Pintér Jenő CD44) | antik versidom (1936 Radnóti Miklós CD10) | klasszikus antik formák felelevenítéséért (1999 Bognár Zsuzsa CD40) | A magyar irodalomban […] a romantikus s az antik strófaszerkezettől megszabaduló ódaköltészet csak a XIX. sz. közepére honosodik meg (1999 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’ebben a korban működő, alkotó 〈ember〉’ ❖ [Eveline] nem birta föltalálni azt a belső harmoniát, a mit az antik philosophok a világ fönnállása alapjául fölvettek (1854 Jókai Mór C2244, 351) | [Berzsenyi Dániel] mohón olvasta kedves költőit: a modern Matthissont és az antik Horatiust (1932 Négyesy László CD44) | Az ókortudománynak az a végső követelménye, hogy magunkévá tegyük az antik embernek a világvalóságtól való megragadottságát, kétségtelenül túl van a könyveken (1934 Kerényi Károly 9325004, 159) | [Rodrigue] hasonlított azokhoz az antik filozófusokhoz, akiket Hellász faragott márványba (1959 Benedek Marcell ford.–France 9042008, 290) | antik bölcselők (1961 Gáldi László 9167001, 8) | késő antik egyházatyák (1994 Klaniczay Gábor CD17).

1e. ’e kor történelmével, kultúrájával stb. foglalkozó v. azt bemutató 〈gyűjtemény, írás stb.〉’ ❖ Antik tanulmányok (1945 e. Honti János CD30) | A fáraók sem hitték volna, hogy túlvilági életüket ilyen környezetben töltik majd, az Egyiptomi Antik Múzeum múmiatermében (1997 Magyar Hírlap CD09) | a Louvre antik gyűjteményét (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vmely régebbi korból származó, nem mai(, értékes)()tárgy〉’ ❖ [a holttest körül] régi íz ſzerént kéſzltt (antique) gyertyatartókban égtek viaſz gyertyák (1793 Magyar Hírmondó C5810, 206) | arany arabeskekkel borított antik óra (1868 Vértesi Arnold C4454, 96) | Kínai vázák, asztalra való márványlapok, […] aranyozott és aranyozás nélküli új és antik bútorok, csillárok, lámpák – minden össze volt itt [ti. egy aukción] halmozva (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418001, 44) | gyönyörű, antik hangszerekkel díszített bolthelyiséget (1997 Magyar Hírlap CD09) | [a szoba] berendezését a benne található antik íróasztal stílusa határozza meg (1999 Lakáskultúra CD39).

2a. (tréf is) ’ódon, elavult, ill. régi divatú, régies (hatású) 〈dolog, kül. tárgy〉’ ❖ a kamra antik gerendái (1881 Vajda János 8503064, 11) | Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, Csorbát, töröttet s ami új meg ép (1922 József Attila C5741, 37) | antik aranyozással (1996 Lakáskultúra CD39) | antik mosógépeinket (1997 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’a régi világot idéző, ill. régies, kissé régimódi, idejétmúlt 〈viselkedés, megnyilvánulás〉’ ❖ ez már antik! Ennyire rabjává tenni magadat a becsületszónak! (1875 Jókai Mór CD18) | [az] arc hasonlított a régi római pénzeken látható arcokhoz. Antik bánat rejtőzött a mély szürke szemekben, vén komédiás fájdalma a régi tapsok után (1912 Krúdy Gyula C2837, 120) | antik hangulatú szavak (1999 Magyar Hírlap CD09).

II. fn 3A1

1. ’ókori, kül. görög-római kor, művészet, stílus, műalkotás stb.’ ❖ professzora látá, hogy a gyermek többre született, mint rostélyokat rajzolni. Ennek buzdítására felméne Bécsbe, s látván ott, hogy a vele egykorúak antikokat rajzolnak, acélban, márványban dolgoznak (1828 Kazinczy Ferenc 7163031, 550) | A középkor az antikot […] nem tudta megérteni, hanem csak gyűlölni (1921 Hevesy Iván CD10) | [Goethe] kedve szerint házasítja össze Appolont Dionysosszal, a gótikát az antikkal, Istent az ördöggel, a mágiát a kísérleti tudománnyal és mindent mindennek az ellentétével (1932 Németh László² 9485017, 65) | [Európa] irodalmilag és művészetileg két nagy tömbre oszlik; az egyik az antikokat utánozza, a másik a középkor szelleméből született (1963 Rónay György 9573095, 12) | az antiknak középkorrá alakulása a 3. század közepére esik (1997 Rubicon CD17).

2. ’régebbi korból származó (értékes) dolog, kül. ()tárgy; régiség’ ❖ Itten lehetett látni abban az idben, a’ következ nevezetes dolgokat, mellyek még az Idegen Orſzági Útazoknak-is igen ſzembe tünk vóltanak u. m. […] a’ Numiſmátika, Antikok, Minerák, Fegyverek (1794 Benkő Ferenc 7036021, 11) | akinek a játékban lángesze van, az az életben szórakozott; itt mindenkinek kész préda […]. Megvétetik vele ékszerekben az újat antik gyanánt (1882 Jókai Mór C2309, 86) | amit az otthonos enteriőrben látnak [a látogatók], bizony, mai „antik(1999 Lakáskultúra CD39) | Sokan választanak otthonukba különböző bútorokat, modern vagy régi stílusút, antikot vagy kópiát (2000 Lakáskultúra CD39).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

antik melléknév és főnév
I. melléknév 13A1
1.
az ókori, kül. a (klasszikus) görög-római 〈világ, társadalom, kultúra (időszaka)
az antik korban, Hellas derült ege alatt
(1879 Ipolyi Arnold)
az antik világ volt az eszmény, melyet az ó-kori klasszikus nyelvek és irodalmak tanúlmánya útján iparkodtak megközelíteni
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
az antik kor szerepe az európai szellem történetében
(1929 Halász Gábor¹)
az antik világtól nyomon követhető hagyományokat
(1985 László Gyula¹)
A matematikát az antik időkben az isteni harmónia, a bolygók […] mozgásának érzékeltetésére gondolta ki az ember
(1992 Szegő György)
1a.
ehhez tartozó, ez által teremtett, ezzel kapcs., erre jellemző
A mostani bavarus [= bajor] király, I. Lajos, még ifjúkorában gyűjteni kezdette az antik művészség maradványait
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
az antik szobrászat
(1912 Ybl Ervin)
Az antik művészet szigorúsága és derűs fegyelmezettsége
(1930 Babits Mihály)
antik életérzés és világkép
(1936 Váczy Péter)
Az antik eposzi hagyomány ideálja a homerosi tárgyilagosság
(1941 Sík Sándor)
Az antik tragikai felfogás
(1942 Németh László²)
antik városállamokban
(1969 Eörsi István ford.Lukács)
antik örökség
(1974 Szűcs Jenő)
Hippokréné forrását is az antik mitológia szerint Bellerophontés táltos lovának, a Pégasosnak patája fakasztotta
(1981 Dömötör Tekla)
az antik filozófia kora középkori recepciójára
(1999 Új Könyvek)
1b.
e korból származó, ekkor létrehozott, keletkezett, kialakult 〈dolog, mű, (szellemi) alkotás〉
az antik epos […] vissza vonulni kénteleníttetvén
(1830 Szalay László)
római antik urnát
(1851 Jókai Mór)
antik etruszk szobor
(1872 Jókai Mór)
antik oszloprendszer
(1884 Ipolyi Arnold)
antik vizvezeték
(1895 PallasLex.)
Bámul a sok sötétszemű, nagy ablak, Az antik ívek biztosan szaladnak
(1907 Kosztolányi Dezső)
antik kancsó két füle […] könnyed ívben fölszökik
(1909 Babits Mihály)
Lejti magyar elnevezése a trochaeus vagy choraeus nevű antik verslábnak
(1915 RévaiNagyLex.)
II. Frigyesről tudjuk, hogy messzi vidékről hordott össze antik emlékeket
(1936 Váczy Péter)
antik ábrázolásokon
(1994 Gesztelyi Tamás)
az antik drámák elmaradhatatlan szereplője, a kórus
(1995 Jubileumi kommentár)
1c.
az ókori görög költészetben kialakult, rá jellemző v. azt idéző
antik versformáktól
(1864 Toldy Ferenc)
antik metrumok
(1892 Négyesy László)
[Rájnis József] még csak kilenc olyan magyar verselőről tudott, akik őelőtte antik mértékekben írtak
(1931 Pintér Jenő)
antik versidom
(1936 Radnóti Miklós)
klasszikus antik formák felelevenítéséért
(1999 Bognár Zsuzsa)
A magyar irodalomban […] a romantikus s az antik strófaszerkezettől megszabaduló ódaköltészet csak a XIX. sz.század közepére honosodik meg
(1999 Magyar Hírlap)
1d.
ebben a korban működő, alkotó 〈ember〉
[Eveline] nem birta föltalálni azt a belső harmoniát, a mit az antik philosophok a világ fönnállása alapjául fölvettek
(1854 Jókai Mór)
[Berzsenyi Dániel] mohón olvasta kedves költőit: a modern Matthissont és az antik Horatiust
(1932 Négyesy László)
Az ókortudománynak az a végső követelménye, hogy magunkévá tegyük az antik embernek a világvalóságtól való megragadottságát, kétségtelenül túl van a könyveken
(1934 Kerényi Károly)
[Rodrigue] hasonlított azokhoz az antik filozófusokhoz, akiket Hellász faragott márványba
(1959 Benedek Marcell ford.France)
antik bölcselők
(1961 Gáldi László)
késő antik egyházatyák
(1994 Klaniczay Gábor)
1e.
e kor történelmével, kultúrájával stb. foglalkozó v. azt bemutató 〈gyűjtemény, írás stb.〉
Antik tanulmányok
(1945 e. Honti János)
A fáraók sem hitték volna, hogy túlvilági életüket ilyen környezetben töltik majd, az Egyiptomi Antik Múzeum múmiatermében
(1997 Magyar Hírlap)
a Louvre antik gyűjteményét
(1997 Magyar Hírlap)
2.
vmely régebbi korból származó, nem mai(, értékes) ()tárgy〉
[a holttest körül] régi íz ſzerént kéſzltt (antique) gyertyatartókban égtek viaſz gyertyák
(1793 Magyar Hírmondó)
arany arabeskekkel borított antik óra
(1868 Vértesi Arnold)
Kínai vázák, asztalra való márványlapok, […] aranyozott és aranyozás nélküli új és antik bútorok, csillárok, lámpák – minden össze volt itt [ti. egy aukción] halmozva
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
gyönyörű, antik hangszerekkel díszített bolthelyiséget
(1997 Magyar Hírlap)
[a szoba] berendezését a benne található antik íróasztal stílusa határozza meg
(1999 Lakáskultúra)
2a. (tréf is)
ódon, elavult, ill. régi divatú, régies (hatású) 〈dolog, kül. tárgy〉
a kamra antik gerendái
(1881 Vajda János)
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, Csorbát, töröttet s ami új meg ép
(1922 József Attila)
antik aranyozással
(1996 Lakáskultúra)
antik mosógépeinket
(1997 Magyar Hírlap)
2b.
a régi világot idéző, ill. régies, kissé régimódi, idejétmúlt 〈viselkedés, megnyilvánulás〉
ez már antik! Ennyire rabjává tenni magadat a becsületszónak!
(1875 Jókai Mór)
[az] arc hasonlított a régi római pénzeken látható arcokhoz. Antik bánat rejtőzött a mély szürke szemekben, vén komédiás fájdalma a régi tapsok után
(1912 Krúdy Gyula)
antik hangulatú szavak
(1999 Magyar Hírlap)
II. főnév 3A1
1.
ókori, kül. görög-római kor, művészet, stílus, műalkotás stb.
professzora látá, hogy a gyermek többre született, mint rostélyokat rajzolni. Ennek buzdítására felméne Bécsbe, s látván ott, hogy a vele egykorúak antikokat rajzolnak, acélban, márványban dolgoznak
(1828 Kazinczy Ferenc)
A középkor az antikot […] nem tudta megérteni, hanem csak gyűlölni
(1921 Hevesy Iván)
[Goethe] kedve szerint házasítja össze Appolont Dionysosszal, a gótikát az antikkal, Istent az ördöggel, a mágiát a kísérleti tudománnyal és mindent mindennek az ellentétével
(1932 Németh László²)
[Európa] irodalmilag és művészetileg két nagy tömbre oszlik; az egyik az antikokat utánozza, a másik a középkor szelleméből született
(1963 Rónay György)
az antiknak középkorrá alakulása a 3. század közepére esik
(1997 Rubicon)
2.
régebbi korból származó (értékes) dolog, kül. ()tárgy; régiség
Itten lehetett látni abban az idben, a’ következ nevezetes dolgokat, mellyek még az Idegen Orſzági Útazoknak-is igen ſzembe tünk vóltanak u. m.úgymint […] a’ Numiſmátika, Antikok, Minerák, Fegyverek
(1794 Benkő Ferenc)
akinek a játékban lángesze van, az az életben szórakozott; itt mindenkinek kész préda […]. Megvétetik vele ékszerekben az újat antik gyanánt
(1882 Jókai Mór)
amit az otthonos enteriőrben látnak [a látogatók], bizony, mai „antik
(1999 Lakáskultúra)
Sokan választanak otthonukba különböző bútorokat, modern vagy régi stílusút, antikot vagy kópiát
(2000 Lakáskultúra)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások