basszus mn, fn és msz 

I. mn 4A

1. (Zene is) ’a legmélyebb fekvésű 〈férfiénekhang (mint hangfaj, hangosztály)〉’ ❖ [egy fiatal énekes] erőteljes, tiszta, mély bassushanggal bir (1847 Pesti Divatlap C5840, 506) | [Novák Antal] együtt énekelt az ifjusággal: a Himnuszt dalolta szeliden és meghatottan s erős basszus-hangja ércesen röpködött a kisdiákok szopránja alatt (1925 Kosztolányi Dezső 9359017, 368) | Király [Miklós] jelentős basszushang birtokosa, ám technikailag még pallérozásra szorul, mert vastagon és erőből énekel (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’mély zengésű 〈férfibeszédhang〉’ ❖ lábaidhoz borulva bassus hangon igy szólok: pardon gratia szegény bűnös fejemnek (1862 k. Szigligeti Ede C3616, 162) | Ki az? Mordult ki belülről egy basszus hang (1933 Szirmai Károly 9680001, 114) | Ha [Fellegi Balázs] valahol beszélni kezd, jellegzetes basszus orgánumára biztosan mindenki felkapja a fejét (1998 Magyar Hírlap CD09).

1b. (vál) ’mély(en zengő) 〈állati, természeti stb. hangjelenség〉’ ❖ vizzuhatag döbörgő mély bassushangja valódi mennydörgés (1846 Pesti Divatlap C5839, 973) | a kulacs mély bassus hangon kotyog (1873 Balogh Lajos C0761, 13) | a barna pelikánok tompa basszushangja (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A géppuska, a „maxim”, basszus dobpergése megdördült (1953 Németh László² ford.–Solohov 9485062, 60) | annak is örülni fogok, ha hörgő basszus hangon megugat egy utamba eső ház öreg kutyája (1973 Balla László 1010004, 15).

2. (Zene) ’〈többszólamú zeneműben:〉(erre a hangra írt) legmélyebb(, a harmóniák alapját szolgáltató) 〈szólam (vmely hangja)〉, ill. 〈akkordban:〉 legmélyebb 〈hang〉’ ❖ A számok a hangközöket jelzik, melyek bizonyos basszushangra épített harmoniában előfordulnak, s melyek mindig az illető basszushangtól fölfelé számíttatnak (1894 PallasLex. CD02) | [Venczell Béla] klasszikus oratóriumok basszus-szólamainak erőteljes, komoly képzettségü interpretátora (1931 ZeneiLex. CD49) | a legjobb lemezek sem […] tudják megteremteni azt a légkört, ami körülötted [ti. Pablo Casals körül] támadt a teremben, azt az életet, amit bele tudtál lehelni még a Haydn magyar trió egyszerű basszushangjaiba is (1960 Kodály Zoltán 9341022, 410) | Az Adagio-ban két szólam utánozza egymást, egy osztinátó-jellegű, basszus kíséret felett (1964 Műsorfüzet máj. 18. C0379, 11) | a fagottokra elképzelt, határozott, kontúros basszusszólam az orgonán semlegessé, „cseppfolyóssá” vált (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. (Zene) ’ehhez a szólamhoz tartozó, ill. mély fekvésű férfiénekhangra írt 〈zenemű(részlet), ill. zeneirodalom〉’ ❖ [Udvarhelyi Miklós] a basszus szerepeket énekelte (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | bizonyos basszus-motivum vagy dallamrészlet magát folyton ismétli (1894 PallasLex. CD02) | [a] „Der zufriedengestellte Aeolus” kantáta első basszus recitatív és áriája (1924 Tóth Aladár CD10).

3. (Zene) ’mély férfiénekhangú 〈énekes(ek együttese)〉’ ❖ [Fischer Lajos] korának első basszus énekművésze volt (1894 PallasLex. CD02) | Két szoprán és egy basszus szólam ragyogó ellenponttal énekel a szerelem istenéhez (1974 Jancsovics Antal CD52) | Rossini basszus buffó figurái roppant mulatságosak (1998 Magyar Hírlap CD09).

4. (Zene) ’〈rendsz. az ilyen szólamot megszólaltató hangszer(rész)(más hangszerekénél) mély(ebb) fekvésű 〈hangja〉’ ❖ Basszus hangon addig lantját verte (1833 Áltöltöztetett Aeneis ford. C4641, 122) | megszólal a pedál basszus hangja (1884 Jókai Mór CD18) | Nem a brúgót értem, ami már basszus hangon bömböl, hanem a bariton hangon éneklő violoncellót (1895 Jókai Mór CD18) | a fagottok és nagybőgők telt, kiegyenlített basszushangja (1995 Magyar Hírlap CD09).

4a. (rendsz. összetételek előtagjaként) (Zene) ’egy-egy hangszercsaládban rendsz. a legmélyebb fekvésű(, a harmóniákat megtámasztó funkcióban haszn.) 〈hangszer〉’ ❖ diszkant-, alt-, tenor- és basszus-violák, puzonok, kürtök (1893 PallasLex. CD02) | Kísér: vonósnégyes és basszusfuvola (1935 Nyugat CD10) | Szoprán-hangszereken [ti. furulyákon] nagyon sokszor nem látunk külön kialakított lábrészt. Alt-, tenor- és basszushangszereken már mind a három rész megkülönböztethető (1952 Rajeczky Benjamin 9549001, 3) | speciális instrumentumok (például angolkürt, basszus-klarinét, kontrabasszus-klarinét, szaxofon, szárnykürt) (1995 Magyar Hírlap CD09).

4b. (Zene v. Műsz is) ’a hangzás mély regiszterét megszólaltató 〈hangszer(rész), csatorna v. hangszóró〉’ ❖ harsogjon a fagót bassus ládájában (1804 Verseghy Ferenc CD01) | különösen meggyőző volt a szólisztikus szerepet betöltő fuvola és hegedű több tételen keresztül tartó párbeszédsorozata, amelyhez ideálisan illeszkedtek a basszushangszerek visszafogott, mértéktartó szólamai (1995 Magyar Hírlap CD09) | bal és jobb hátsó és egy basszus csatorna az alacsony frekvenciájú hangoknak (1998 Byte Magazin ford. CD38).

II. fn 4A

1. (Zene is) ’a legmélyebb fekvésű férfiénekhang (mint hangfaj, hangosztály)’ ❖ Bariton […] a férfi hangfajok legszebbike, mely a basszus méltóságát s erejét a tenor fényével egyesíti, tehát középhelyet foglal el e két hangfaj közt (1893 PallasLex. CD02) | Horváth László érces basszusa nem csupán a hangi adottságokat szolgáltatta, hanem […] érzőn emberit nyújtott (1957 Műsorfüzet márc. 18. C0372, 17) | Szinte minden hangfajból vannak tanítványaim: koloratúr szoprán, drámai, lírai szoprán, mezzo, tenor, bariton, basszus (1995 Magyar Hírlap CD09) | [Gregor József] hangja áll legközelebb ahhoz az eszményi, erőteljes, ha kell, szlávosan zengő basszushoz, amelyet az [ti. a Borisz Godunov címszerepe] megkíván (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. (gyakr. birtokszóként) ’mély zengésű férfibeszédhang’ ❖ Dörgő basszusban kiáltott rám (1894 Pekár Gyula C3458, 21) | Nem tudom, jó helyen járok-e? – szólalt meg messze zengő, biblikus basszusán a világ legnagyobb hitközségének főpapja (1967 Örkény István 9500030, 156).

1b. (gyakr. birtokszóként) ’mély(en zengő) állati, természeti stb. hangjelenség’ ❖ Az apró-cseprő muzsikások Pacsirta, fülemile, s mások A természet nagy basszusának Dörgésére megnémúlának (1796 k. Fazekas Mihály 8138045, 60) | Köz Katona […] Gazdájának Borral rajzolja Harczait, Képzelvén Bassusban Ágyúk’ durgásait (1798 Fekete János 7115018, 3) | Bárány bégetett, disznó röfögött, kecske mekegett és kakas kukorékolt ebben a zajban, de valamennyi hang volt, az összeborulva mind beléolvadt egy komoly bikának basszusába! (1936 Tamási Áron 9701012, 259) | felmordul a présház elé gördített hordók mély basszusa! (1955 Antalffy Gyula 1004006, 7).

2. (Zene) ’〈többszólamú zeneműben:〉(erre a hangra írt) legmélyebb(, a harmóniák alapját szolgáltató) szólam, ill. 〈akkordban:〉 legmélyebb hang’ ❖ a’ Bassust alább nállad egy sem bírta (1795 Csokonai Vitéz Mihály C6223, 136) | A legmagasabb, vagyis, az öszhangzatokban legfelül eső hangok folyamát vivő szólamot nevezik felszólamnak s azt, mely az öszhangzatokban legalól esik, alszólamnak vagy bassusnak (1867 Bartalus István 8030003, 20) | jelzett basszus játszása (1911 Kodály Zoltán 9341002, 11) | [1600 körül Puliaschi] rendkivüli hangterjedelmével keltett feltünést (kontra-altot, tenort és basszust egyaránt énekelt) (1931 ZeneiLex. CD49) | Szabályos cigányzenekarhoz ma is […] legalább négy hangszer szükséges: két hegedű, melyek közül az egyik a dallamjátszó prímásé, a másik […] a kíséretet játszó kontrásé; nagybőgő, mely az akkord basszusát játssza, és cimbalom, mely kísérő akkordot és dallamot is játszik (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | funkys basszusok (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. (Zene) ’mély férfiénekhangú énekes(ek együttese)’ ❖ Az érettebbje képezte a két bassust. A gyerekebbek a tenore primót. A kik pedig semmire másra nem voltak alkalmasak, azok voltak a secundisták (1872 Baksay Sándor 8022001, 276) | A bassus […] egy terczczel feljebb kezdvén a megadott hangnál, igen kellemetlen zavarok támadnak (1882 Petelei István C3486, 247) | üdén, tisztán csendült egy világos szoprán, egyedül énekelte végig a verset, mert a kántor elhallgatott s csak a kíséretre szorítkozott. A második verset együtt kezdték, a basszus alkalmazkodott a szopránhoz (1922 Szentgyörgyi Sándor CD10) | [Székely Mihály,] ez a pompás basszus valóságos […] színpadi játékot nyújtott, színpad […] nélkül is (1956 Műsorfüzet szept. 15. C5299, 23).

4. (Zene) ’a hangzás mély regiszterét megszólaltató hangszer(rész)’ ❖ Két kezét játék köztt már keresztül veté, már a discantusonn eggyütt reszketteté, már meg a bassusnak ally ára szökteté, honnan ismét frissen kétfelé pörgeté (1804 Verseghy Ferenc CD01) | mig balkeze a’ bassust nyuzza (1844 Frankenburg Adolf C1768, 175).

4a. (Zene v. Műsz is)(elektronikusan erősített) hangzás mély tartománya’ ❖ „A basszus valósággal kilökte az ágyból” [a harmadik kerületi polgármestert], mikor fölbőgött a Faith No More dobhártyarepesztő zenéje [az Óbudai-szigeten] (1997 Magyar Hírlap CD09) | A hang elég jó volt, egyedül a basszus gyengélkedett a noteszgépeknél megszokott módon (1998 Byte Magazin ford. CD38) | Azt mondják, az a jó, ha a basszust a gyomrodban érzed, mégsem csöng a füled, és tánc közben megértesz egyszavas mondatokat is. Az a hangminőség (1998 Magyar Hírlap CD09).

5. ’elektromos basszusgitár’ ❖ [John Paul Jones] csodálatos frissességgel játszik négy-, öt- és nyolchúros basszusokon (1994 Magyar Hírlap CD09).

III. msz 0 (biz, szépítő)

’〈szitkozódásként, indulatkitörés kif-ére〉’ ❖ Szitkozódó, káromkodó mondások: […] Bakter!, Basszus!, Basszuskulcs! (1996 Mini-tini-szótár C6720, 159) | basszus, mindjárt itt az ebédidő (2000 Magyar Narancs nov. 16. C5336, 40).

Fr: számozott.

ÖU: generál~, inga~, kontra~.

ÖE: ~ária, ~bariton, ~figura, ~húr, ~motívum.

Sz: basszizál, basszusos.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

basszus melléknév, főnév és mondatszó
I. melléknév 4A
1. (Zene is)
a legmélyebb fekvésű 〈férfiénekhang (mint hangfaj, hangosztály)
[egy fiatal énekes] erőteljes, tiszta, mély bassushanggal bir
(1847 Pesti Divatlap)
[Novák Antal] együtt énekelt az ifjusággal: a Himnuszt dalolta szeliden és meghatottan s erős basszus-hangja ércesen röpködött a kisdiákok szopránja alatt
(1925 Kosztolányi Dezső)
Király [Miklós] jelentős basszushang birtokosa, ám technikailag még pallérozásra szorul, mert vastagon és erőből énekel
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
mély zengésű 〈férfibeszédhang〉
lábaidhoz borulva bassus hangon igy szólok: pardon gratia szegény bűnös fejemnek
(1862 k. Szigligeti Ede)
Ki az? Mordult ki belülről egy basszus hang
(1933 Szirmai Károly)
Ha [Fellegi Balázs] valahol beszélni kezd, jellegzetes basszus orgánumára biztosan mindenki felkapja a fejét
(1998 Magyar Hírlap)
1b. (vál)
mély(en zengő) 〈állati, természeti stb. hangjelenség〉
vizzuhatag döbörgő mély bassushangja valódi mennydörgés
(1846 Pesti Divatlap)
a kulacs mély bassus hangon kotyog
(1873 Balogh Lajos)
a barna pelikánok tompa basszushangja
(1929 Az állatok világa ford.)
A géppuska, a „maxim”, basszus dobpergése megdördült
(1953 Németh László² ford.Solohov)
annak is örülni fogok, ha hörgő basszus hangon megugat egy utamba eső ház öreg kutyája
(1973 Balla László)
2. (Zene)
〈többszólamú zeneműben:〉 (erre a hangra írt) legmélyebb(, a harmóniák alapját szolgáltató) 〈szólam (vmely hangja), ill. 〈akkordban:〉 legmélyebb 〈hang〉
A számok a hangközöket jelzik, melyek bizonyos basszushangra épített harmoniában előfordulnak, s melyek mindig az illető basszushangtól fölfelé számíttatnak
(1894 PallasLex.)
[Venczell Béla] klasszikus oratóriumok basszus-szólamainak erőteljes, komoly képzettségü interpretátora
(1931 ZeneiLex.)
a legjobb lemezek sem […] tudják megteremteni azt a légkört, ami körülötted [ti. Pablo Casals körül] támadt a teremben, azt az életet, amit bele tudtál lehelni még a Haydn magyar trió egyszerű basszushangjaiba is
(1960 Kodály Zoltán)
Az Adagio-ban két szólam utánozza egymást, egy osztinátó-jellegű, basszus kíséret felett
(1964 Műsorfüzet máj. 18.)
a fagottokra elképzelt, határozott, kontúros basszusszólam az orgonán semlegessé, „cseppfolyóssá” vált
(1995 Magyar Hírlap)
2a. (Zene)
ehhez a szólamhoz tartozó, ill. mély fekvésű férfiénekhangra írt 〈zenemű(részlet), ill. zeneirodalom〉
[Udvarhelyi Miklós] a basszus szerepeket énekelte
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
bizonyos basszus-motivum vagy dallamrészlet magát folyton ismétli
(1894 PallasLex.)
[a] „Der zufriedengestellte Aeolus” kantáta első basszus recitatív és áriája
(1924 Tóth Aladár)
3. (Zene)
mély férfiénekhangú 〈énekes(ek együttese)
[Fischer Lajos] korának első basszus énekművésze volt
(1894 PallasLex.)
Két szoprán és egy basszus szólam ragyogó ellenponttal énekel a szerelem istenéhez
(1974 Jancsovics Antal)
Rossini basszus buffó figurái roppant mulatságosak
(1998 Magyar Hírlap)
4. (Zene)
〈rendsz. az ilyen szólamot megszólaltató hangszer(rész) (más hangszerekénél) mély(ebb) fekvésű 〈hangja〉
Basszus hangon addig lantját verte
(1833 Áltöltöztetett Aeneis ford.)
megszólal a pedál basszus hangja
(1884 Jókai Mór)
Nem a brúgót értem, ami már basszus hangon bömböl, hanem a bariton hangon éneklő violoncellót
(1895 Jókai Mór)
a fagottok és nagybőgők telt, kiegyenlített basszushangja
(1995 Magyar Hírlap)
4a. (rendsz. összetételek előtagjaként) (Zene)
egy-egy hangszercsaládban rendsz. a legmélyebb fekvésű(, a harmóniákat megtámasztó funkcióban haszn.) 〈hangszer〉
diszkant-, alt-, tenor- és basszus-violák, puzonok, kürtök
(1893 PallasLex.)
Kísér: vonósnégyes és basszusfuvola
(1935 Nyugat)
Szoprán-hangszereken [ti. furulyákon] nagyon sokszor nem látunk külön kialakított lábrészt. Alt-, tenor- és basszushangszereken már mind a három rész megkülönböztethető
(1952 Rajeczky Benjamin)
speciális instrumentumok (például angolkürt, basszus-klarinét, kontrabasszus-klarinét, szaxofon, szárnykürt)
(1995 Magyar Hírlap)
4b. (Zene v. Műsz is)
a hangzás mély regiszterét megszólaltató 〈hangszer(rész), csatorna v. hangszóró〉
harsogjon a fagót bassus ládájában
(1804 Verseghy Ferenc)
különösen meggyőző volt a szólisztikus szerepet betöltő fuvola és hegedű több tételen keresztül tartó párbeszédsorozata, amelyhez ideálisan illeszkedtek a basszushangszerek visszafogott, mértéktartó szólamai
(1995 Magyar Hírlap)
bal és jobb hátsó és egy basszus csatorna az alacsony frekvenciájú hangoknak
(1998 Byte Magazin ford.)
II. főnév 4A
1. (Zene is)
a legmélyebb fekvésű férfiénekhang (mint hangfaj, hangosztály)
Bariton […] a férfi hangfajok legszebbike, mely a basszus méltóságát s erejét a tenor fényével egyesíti, tehát középhelyet foglal el e két hangfaj közt
(1893 PallasLex.)
Horváth László érces basszusa nem csupán a hangi adottságokat szolgáltatta, hanem […] érzőn emberit nyújtott
(1957 Műsorfüzet márc. 18.)
Szinte minden hangfajból vannak tanítványaim: koloratúr szoprán, drámai, lírai szoprán, mezzo, tenor, bariton, basszus
(1995 Magyar Hírlap)
[Gregor József] hangja áll legközelebb ahhoz az eszményi, erőteljes, ha kell, szlávosan zengő basszushoz, amelyet az [ti. a Borisz Godunov címszerepe] megkíván
(1999 Magyar Hírlap)
1a. (gyakr. birtokszóként)
mély zengésű férfibeszédhang
Dörgő basszusban kiáltott rám
(1894 Pekár Gyula)
Nem tudom, jó helyen járok-e? – szólalt meg messze zengő, biblikus basszusán a világ legnagyobb hitközségének főpapja
(1967 Örkény István)
1b. (gyakr. birtokszóként)
mély(en zengő) állati, természeti stb. hangjelenség
Az apró-cseprő muzsikások Pacsirta, fülemile, s mások A természet nagy basszusának Dörgésére megnémúlának
(1796 k. Fazekas Mihály)
Köz Katona […] Gazdájának Borral rajzolja Harczait, Képzelvén Bassusban Ágyúk’ durgásait
(1798 Fekete János)
Bárány bégetett, disznó röfögött, kecske mekegett és kakas kukorékolt ebben a zajban, de valamennyi hang volt, az összeborulva mind beléolvadt egy komoly bikának basszusába!
(1936 Tamási Áron)
felmordul a présház elé gördített hordók mély basszusa!
(1955 Antalffy Gyula)
2. (Zene)
〈többszólamú zeneműben:〉 (erre a hangra írt) legmélyebb(, a harmóniák alapját szolgáltató) szólam, ill. 〈akkordban:〉 legmélyebb hang
a’ Bassust alább nállad egy sem bírta
(1795 Csokonai Vitéz Mihály)
A legmagasabb, vagyis, az öszhangzatokban legfelül eső hangok folyamát vivő szólamot nevezik felszólamnak s azt, mely az öszhangzatokban legalól esik, alszólamnak vagy bassusnak
(1867 Bartalus István)
jelzett basszus játszása
(1911 Kodály Zoltán)
[1600 körül Puliaschi] rendkivüli hangterjedelmével keltett feltünést (kontra-altot, tenort és basszust egyaránt énekelt)
(1931 ZeneiLex.)
Szabályos cigányzenekarhoz ma is […] legalább négy hangszer szükséges: két hegedű, melyek közül az egyik a dallamjátszó prímásé, a másik […] a kíséretet játszó kontrásé; nagybőgő, mely az akkord basszusát játssza, és cimbalom, mely kísérő akkordot és dallamot is játszik
(1993 A magyarság kézikönyve)
funkys basszusok
(1995 Magyar Hírlap)
3. (Zene)
mély férfiénekhangú énekes(ek együttese)
Az érettebbje képezte a két bassust. A gyerekebbek a tenore primót. A kik pedig semmire másra nem voltak alkalmasak, azok voltak a secundisták
(1872 Baksay Sándor)
A bassus […] egy terczczel feljebb kezdvén a megadott hangnál, igen kellemetlen zavarok támadnak
(1882 Petelei István)
üdén, tisztán csendült egy világos szoprán, egyedül énekelte végig a verset, mert a kántor elhallgatott s csak a kíséretre szorítkozott. A második verset együtt kezdték, a basszus alkalmazkodott a szopránhoz
(1922 Szentgyörgyi Sándor)
[Székely Mihály,] ez a pompás basszus valóságos […] színpadi játékot nyújtott, színpad […] nélkül is
(1956 Műsorfüzet szept. 15.)
4. (Zene)
a hangzás mély regiszterét megszólaltató hangszer(rész)
Két kezét játék köztt már keresztül veté, már a discantusonn eggyütt reszketteté, már meg a bassusnak ally ára szökteté, honnan ismét frissen kétfelé pörgeté
(1804 Verseghy Ferenc)
mig balkeze a’ bassust nyuzza
(1844 Frankenburg Adolf)
4a. (Zene v. Műsz is)
(elektronikusan erősített) hangzás mély tartománya
„A basszus valósággal kilökte az ágyból” [a harmadik kerületi polgármestert], mikor fölbőgött a Faith No More dobhártyarepesztő zenéje [az Óbudai-szigeten]
(1997 Magyar Hírlap)
A hang elég jó volt, egyedül a basszus gyengélkedett a noteszgépeknél megszokott módon
(1998 Byte Magazin ford.)
Azt mondják, az a jó, ha a basszust a gyomrodban érzed, mégsem csöng a füled, és tánc közben megértesz egyszavas mondatokat is. Az a hangminőség
(1998 Magyar Hírlap)
5.
elektromos basszusgitár
[John Paul Jones] csodálatos frissességgel játszik négy-, öt- és nyolchúros basszusokon
(1994 Magyar Hírlap)
III. mondatszó 0 (biz, szépítő)
〈szitkozódásként, indulatkitörés kif-ére〉
Szitkozódó, káromkodó mondások: […] Bakter!, Basszus!, Basszuskulcs!
(1996 Mini-tini-szótár)
basszus, mindjárt itt az ebédidő
(2000 Magyar Narancs nov. 16.)
ÖU: generálbasszus, ingabasszus, kontrabasszus
ÖE: basszusária, basszusbariton, basszusfigura, basszushúr, basszusmotívum
Sz: basszizál, basszusos
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások