behelyez ts ige 4b

1. (kissé vál)(átgondoltan, megfontolva) vminek a belsejébe, belső, ill. központi helyre tesz, rak vmit’ ❖ azon szekéren volt a’ ládácska is, mellyben az érdeklett kézirat több könyvekkel be volt helyezve (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a házfelügyelő] új íróasztalt akart neki behelyezni (1872 A magyar anekdotakincs C4255, 144) | [a gyertyatartó karjainak] vége kiszélesedik és gyertyavastagságú lyukkal van áttörve, ide helyezik be a gyertyát (1907 Malonyay Dezső 8292007, 171) | a levélkét szíve fölé behelyezte a levéltárcájába (1933 Krúdy Gyula CD54) | a diapozitíveket a vetítőgépbe fordított képállásba kell behelyezni, hogy a néző számára helyes állású képet vetítsen (1981 Barát Tamás 1011001, 32).

1a. (ritk) ’〈vmely (más, ill. nem létező) helyre, környezetbe stb.〉 gondolatban elhelyez, odaképzel vkit, vmit’ ❖ [a lángész] a tisztult világba félistenül helyezi be az embert (1818 k. Fáy András¹ 8139003, 242) | be kell magunkat helyezni a modern műszellem alkotásaiba, mikép hosszú iskolázás és százados gyakorlat által helyeztük a rómaiba (1867 Erdélyi János² 8131101, 39) | [Szűcs Jenő] a 13. századi magyar viszonyokat behelyezte a korabeli Nyugat-Európa fejlődésébe, s vizsgálta, hogy úgynevezett „feudalizmusunk” mennyiben maradt le a nyugateurópai fejlődéstől (1996 Györffy György CD58).

2. (kissé rég) ’〈személyt, emberek csoportját, kül. katonai egységet vmely helységbe〉 beköltöztet, ill. ott elszállásol’ ❖ A horvátok jövetele hírének hallására több polgártársak, nejeiket, gyermekeiket félrébb eső falunkba kivánták menekülés végett behelyezni (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [Csáky Éva Francziska klarissza rendi elöljáró] Pestre is behelyezé a Klarissákat (1858 Nagy Iván CD31) | [Rákóczi] a leginkább veszélyezett Lőcsére és Késmárkra, feles, jól fegyverzett gyalogságot helyeztetett be (1872 Századok CD57) | Fodor László gyalogezredét be kelleni helyezni Ujvárba (1941 A magyar nemzet hadtörténelme CD16).

2a. behelyezi magát (rég) ’〈személy〉 beköltözik vhova’ ❖ Itt lakik ő már minden emlékezetet meghaladó idők óta, azon módon, ahogy fiatal ügyvéd korában behelyezte magát két szobába egy előtornáccal (1854 Jókai Mór CD18) | Vandyk a faluban alkalmas és öblös szobát bérlett, behelyezte magát és munkához látott (1861 Fáy András¹ C1720, 158).

2b. (Jog) ’〈hatóság vmely (lakott) lakásba〉 beköltözni rendel v. enged vkit’ ❖ [a soproni németek kitelepítése során] az elvett javakba behelyezett telepesekkel szemben elkövetett agresszív cselekedetek (1989 Hiller István² CD52) | volt nem államosított magántulajdon is, kisebb méretű, melyet 52-ben sem államosítottak, ettől még hatósági kiutalással oda a lakót behelyezték (1992 Országgyűlési Napló CD62) | [1947-ben] folyt a közel 70 000 magyar Szlovákiából Magyarországra történt kitoloncolása, akiknek egy részét […] csak a volt német otthonokba tudták behelyezni (1998 Korom Mihály CD58).

2c. ’〈állatot〉 vhova betelepít’ ❖ Ügyelni kell […], hogy a növények túl ne szaporodjanak s e célból az aquariumba növényevő vizi csigákat kell behelyeznünk (1893 PallasLex. CD02) | Fiatal angolnákat sokszor helyeztek be a Dunába, s ezek normálisan fejlődtek és ezüstangolnákká válva, ki is vándoroltak (1933 Az állatok világa ford. CD46).

3. (/ritk) ’〈vmely tisztségbe, hatáskörbe〉 beiktat, kinevez, ill. 〈vmely állásban, beosztásban〉 alkalmaz(ni kezd) vkit’ ❖ ő felsége X-ik Károly által béhelyeztetett királyi helytartót (1831 Kossuth Lajos ford. CD32) | a polgármesteri tisztségre […] Zwirina Ágoston uramat fogják behelyezni (1876 Jókai Mór CD18) | egy ottan elhalt tanitónak árván maradt leányát […] helyezett be óvónőnek (1879 Kisdednevelés 8644001, 107) | [az osztrák kamarilla] egy osztrák tábornokot helyezett be a vár parancsnokául (1903 Jókai Mór CD18) | Törvényhozásban, közigazgatásban, városi és közgazdasági dolgok vitelében az író tűrt személy, aki boldog lehet, ha valamilyen szinekurába [= kevés munkával járó állásba] behelyezik, vagy borravalót nyomnak a markába (1931 Surányi Miklós CD10) | [1920-ban a kormány] politikai szerv gyanánt egy főkormánybiztost helyez be kizárólag a vitás [nyugat-magyarországi] terület feletti hatáskörrel (1993 Fogarassy László CD52).

3a. (ritk) ’az előzőnél központibb helyre, beosztásba helyez át vkit’ ❖ [Finta Bélát Kapuvárról] 1951-ben behelyezték az igazgatóság forgalmi osztályára, röviddel később Sopron állomásra (1996 Lovas Gyula CD52).

4. behelyez vmibe (rég, Jog, átv is) ’elintézi, hogy vki törvényesen és ténylegesen birtokoljon vmit, ill. gyakoroljon vmely jogot’ ❖ [az újonnan kinevezett máltai nagymester] Bussy Commendátort, ki néki a’ neveztetés Brevéjét avagy Pápai Levelét bé-nyújtotta, tulajdon Lajdinantyává [= helyettesévé], ’s Commissáriussává tette, a’ végre, hogy Málthát által vegye, ’s az  nevével abba magát bé helyeztesse (1804 Molnár János 7445036, 204) | látta, hogy én az Aurórát kiadom, s annak kiadási jusában magamat de facto [= ténylegesen] behelyeztem (1834 Bajza József C0716, 159) | a jogaiba behelyezett demokratia (1868 Kossuth Lajos CD32) | Andrássy István meg is kapta a királyi kegylevelet, s minden birtokába be lett helyezve (1884 Jókai Mór C2311, 149) | javadalmukba behelyezett világi papokat (1939 Magyar művelődéstörténet CD43).

4a. behelyezi magát (rég, irod) ’magatartásával rokonszenvet keltve maga iránt megnyeri vkinek a jóindulatát, bizalmát’ ❖ a leány szivébe is szilárdul behelyezi magát (1855 Kemény Zsigmond C2606, 70) | A legnevesebb írók is, nem alacsony haszonlesésből, de ambitióból óhajtottak Máriával szellemileg érintkezhetni s magukat kegyeibe behelyezni (1914 Ortvay Tivadar CD55).

5. ’〈kifejezést, szöveget vmely (nagyobb) szövegbe〉(pótlólag) beír, beilleszt’ ❖ talán behelyezhető lett volna még valahová egy paragraphus a fajták prosperálásának föltételeiről (1898 Budapesti Szemle C0061, 397) | a nemzetiség helyébe […] be kellene helyezni […] azt a kifejezést, hogy „nemzeti és etnikai kisebbségek” (1990 Országgyűlési Napló CD62) | legyen bátorságunk ezt a véleményünket behelyezni a törvénybe, és ezt törvényi szinten kimondani (1992 Országgyűlési Napló CD62).

5a. ’〈vmely (nagyobb) kategóriába, rendszerbe〉 besorol, beilleszt vmit’ ❖ [Csengery Antal] egész életében feladatának tartotta, hogy a magyar politikát az európai concertbe kell behelyezni s viszont az európai míveltséget Magyarországon meghonosítani (1880 Deák Farkas CD57) | [Lukács György] hangsúlyozza a mű egyedi pontszerűségét, de ezzel együtt behelyezi azt egy magasabb kontinuitásba (1983 Poszler György 1124007, 263).

6. (ritk, nem szakny) ’〈pénz(összege)t〉 vmely jövedelmet, hasznot ígérő üzlet, vállalkozás létrehozására v. működtetésére fordítva tartósan leköt; befektet’ ❖ A’ virágzó gyáripart biró nemzeteknél a’ tökék olcsóbbak, ’s gyárakba már behelyezettek levén, a’ tőkepénzes ’s gyárnok kevesebb haszonnal elégszik meg (1842 Pesti Hírlap CD61) | bicskei erőmű, nagymarosi erőmű, Duna–Tisza csatorna, expó stb. Mindenhová forintmilliárdokat helyeztünk be, és mindebből nem lett semmi (1995 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

behelyez tárgyas ige 4b
1. (kissé vál)
(átgondoltan, megfontolva) vminek a belsejébe, belső, ill. központi helyre tesz, rak vmit
azon szekéren volt a’ ládácska is, mellyben az érdeklett kézirat több könyvekkel be volt helyezve
(1841 Pesti Hírlap)
[a házfelügyelő] új íróasztalt akart neki behelyezni
(1872 A magyar anekdotakincs)
[a gyertyatartó karjainak] vége kiszélesedik és gyertyavastagságú lyukkal van áttörve, ide helyezik be a gyertyát
(1907 Malonyay Dezső)
a levélkét szíve fölé behelyezte a levéltárcájába
(1933 Krúdy Gyula)
a diapozitíveket a vetítőgépbe fordított képállásba kell behelyezni, hogy a néző számára helyes állású képet vetítsen
(1981 Barát Tamás)
1a. (ritk)
〈vmely (más, ill. nem létező) helyre, környezetbe stb.〉 gondolatban elhelyez, odaképzel vkit, vmit
[a lángész] a tisztult világba félistenül helyezi be az embert
(1818 k. Fáy András¹)
be kell magunkat helyezni a modern műszellem alkotásaiba, mikép hosszú iskolázás és százados gyakorlat által helyeztük a rómaiba
(1867 Erdélyi János²)
[Szűcs Jenő] a 13. századi magyar viszonyokat behelyezte a korabeli Nyugat-Európa fejlődésébe, s vizsgálta, hogy úgynevezett „feudalizmusunk” mennyiben maradt le a nyugateurópai fejlődéstől
(1996 Györffy György)
2. (kissé rég)
〈személyt, emberek csoportját, kül. katonai egységet vmely helységbe〉 beköltöztet, ill. ott elszállásol
A horvátok jövetele hírének hallására több polgártársak, nejeiket, gyermekeiket félrébb eső falunkba kivánták menekülés végett behelyezni
(1848 Kossuth Hírlapja)
[Csáky Éva Francziska klarissza rendi elöljáró] Pestre is behelyezé a Klarissákat
(1858 Nagy Iván)
[Rákóczi] a leginkább veszélyezett Lőcsére és Késmárkra, feles, jól fegyverzett gyalogságot helyeztetett be
(1872 Századok)
Fodor László gyalogezredét be kelleni helyezni Ujvárba
(1941 A magyar nemzet hadtörténelme)
2a. behelyezi magát (rég)
〈személy〉 beköltözik vhova
Itt lakik ő már minden emlékezetet meghaladó idők óta, azon módon, ahogy fiatal ügyvéd korában behelyezte magát két szobába egy előtornáccal
(1854 Jókai Mór)
Vandyk a faluban alkalmas és öblös szobát bérlett, behelyezte magát és munkához látott
(1861 Fáy András¹)
2b. (Jog)
〈hatóság vmely (lakott) lakásba〉 beköltözni rendel v. enged vkit
[a soproni németek kitelepítése során] az elvett javakba behelyezett telepesekkel szemben elkövetett agresszív cselekedetek
(1989 Hiller István²)
volt nem államosított magántulajdon is, kisebb méretű, melyet 52-ben sem államosítottak, ettől még hatósági kiutalással oda a lakót behelyezték
(1992 Országgyűlési Napló)
[1947-ben] folyt a közel 70 000 magyar Szlovákiából Magyarországra történt kitoloncolása, akiknek egy részét […] csak a volt német otthonokba tudták behelyezni
(1998 Korom Mihály)
2c.
〈állatot〉 vhova betelepít
Ügyelni kell […], hogy a növények túl ne szaporodjanak s e célból az aquariumba növényevő vizi csigákat kell behelyeznünk
(1893 PallasLex.)
Fiatal angolnákat sokszor helyeztek be a Dunába, s ezek normálisan fejlődtek és ezüstangolnákká válva, ki is vándoroltak
(1933 Az állatok világa ford.)
3. (/ritk)
〈vmely tisztségbe, hatáskörbe〉 beiktat, kinevez, ill. 〈vmely állásban, beosztásban〉 alkalmaz(ni kezd) vkit
ő felsége X-ik Károly által béhelyeztetett királyi helytartót
(1831 Kossuth Lajos ford.)
a polgármesteri tisztségre […] Zwirina Ágoston uramat fogják behelyezni
(1876 Jókai Mór)
egy ottan elhalt tanitónak árván maradt leányát […] helyezett be óvónőnek
(1879 Kisdednevelés)
[az osztrák kamarilla] egy osztrák tábornokot helyezett be a vár parancsnokául
(1903 Jókai Mór)
Törvényhozásban, közigazgatásban, városi és közgazdasági dolgok vitelében az író tűrt személy, aki boldog lehet, ha valamilyen szinekurába [= kevés munkával járó állásba] behelyezik, vagy borravalót nyomnak a markába
(1931 Surányi Miklós)
[1920-ban a kormány] politikai szerv gyanánt egy főkormánybiztost helyez be kizárólag a vitás [nyugat-magyarországi] terület feletti hatáskörrel
(1993 Fogarassy László)
3a. (ritk)
az előzőnél központibb helyre, beosztásba helyez át vkit
[Finta Bélát Kapuvárról] 1951-ben behelyezték az igazgatóság forgalmi osztályára, röviddel később Sopron állomásra
(1996 Lovas Gyula)
4. behelyez vmibe (rég, Jog, átv is)
elintézi, hogy vki törvényesen és ténylegesen birtokoljon vmit, ill. gyakoroljon vmely jogot
[az újonnan kinevezett máltai nagymester] Bussy Commendátort, ki néki a’ neveztetés Brevéjét avagy Pápai Levelét bé-nyújtotta, tulajdon Lajdinantyává [= helyettesévé], ’s Commissáriussává tette, a’ végre, hogy Málthát által vegye, ’s az  nevével abba magát bé helyeztesse
(1804 Molnár János)
látta, hogy én az Aurórát kiadom, s annak kiadási jusában magamat de facto [= ténylegesen] behelyeztem
(1834 Bajza József)
a jogaiba behelyezett demokratia
(1868 Kossuth Lajos)
Andrássy István meg is kapta a királyi kegylevelet, s minden birtokába be lett helyezve
(1884 Jókai Mór)
javadalmukba behelyezett világi papokat
(1939 Magyar művelődéstörténet)
4a. behelyezi magát (rég, irod)
magatartásával rokonszenvet keltve maga iránt megnyeri vkinek a jóindulatát, bizalmát
a leány szivébe is szilárdul behelyezi magát
(1855 Kemény Zsigmond)
A legnevesebb írók is, nem alacsony haszonlesésből, de ambitióból óhajtottak Máriával szellemileg érintkezhetni s magukat kegyeibe behelyezni
(1914 Ortvay Tivadar)
5.
〈kifejezést, szöveget vmely (nagyobb) szövegbe〉 (pótlólag) beír, beilleszt
talán behelyezhető lett volna még valahová egy paragraphus a fajták prosperálásának föltételeiről
(1898 Budapesti Szemle)
a nemzetiség helyébe […] be kellene helyezni […] azt a kifejezést, hogy „nemzeti és etnikai kisebbségek”
(1990 Országgyűlési Napló)
legyen bátorságunk ezt a véleményünket behelyezni a törvénybe, és ezt törvényi szinten kimondani
(1992 Országgyűlési Napló)
5a.
〈vmely (nagyobb) kategóriába, rendszerbe〉 besorol, beilleszt vmit
[Csengery Antal] egész életében feladatának tartotta, hogy a magyar politikát az európai concertbe kell behelyezni s viszont az európai míveltséget Magyarországon meghonosítani
(1880 Deák Farkas)
[Lukács György] hangsúlyozza a mű egyedi pontszerűségét, de ezzel együtt behelyezi azt egy magasabb kontinuitásba
(1983 Poszler György)
6. (ritk, nem szakny)
〈pénz(összege)t〉 vmely jövedelmet, hasznot ígérő üzlet, vállalkozás létrehozására v. működtetésére fordítva tartósan leköt; befektet
A’ virágzó gyáripart biró nemzeteknél a’ tökék olcsóbbak, ’s gyárakba már behelyezettek levén, a’ tőkepénzes ’s gyárnok kevesebb haszonnal elégszik meg
(1842 Pesti Hírlap)
bicskei erőmű, nagymarosi erőmű, Duna–Tisza csatorna, expó stb.s a többi Mindenhová forintmilliárdokat helyeztünk be, és mindebből nem lett semmi
(1995 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások