behord ts ige 3a1

1. ’〈vmely tárgyból, magatehetetlen személyből többet v. sokat, ill. edényekbe töltött anyagot〉 rendszeresen, folyamatosan vminek a belsejébe, belül levő, zárt(abb) helyre visz, és ott letesz, lerak’ ❖ [a magyar nemzet] a’ világnak edjik óldalárúl máſik óldalára bújdoſik, hogy véres útjában fegyverével gyözedelmeskedvén, orſzágokat foglaljon magának, hová a’ föld harmad réſzinek javait, nepeit [!], mint tárházba bé-hordhaſſa (1778 Bessenyei György¹ 7044033, 2) | [Debrecennek] jó vize nintsen, mellyet a’ Városon kivlrl hordanak bé (1796 Vályi András 7368002, 468) | [a sebesülteket] behordták a királyi palotába (1848 Jókai Mór CD18) | átköltöztek a szemközti mellékutca egyik szobácskájába, ahová ideiglenesen behordták azt a kevés holmit is, amit a romok alól ki tudtak húzni (1946 Ottlik Géza 9496004, 275) | Az egyik katona az asztalra ide is behordott két kancsó bort, hideg hagymás fasírozottat, négyszögletes kenyereket (1981 Mohás Lívia 1109004, 218).

1a. ’〈szennyeződést〉(többször) ki-be járva szándéka ellenére bevisz vmely zárt(abb) helyre, helyiségbe’ ❖ A föld tele papírszeméttel, behordott sárral és köpésekkel (1913 Babits Mihály CD10) | Mivel [a műkő burkolatú betonlépcső] közvetlenül az udvarról nyílik, a látogatók sok piszkot, sarat, latyakot behordanak (1997 Lakáskultúra CD39).

1b. (ritk) ’〈fertőző betegséget〉 behurcol, bevisz vhova’ ❖ [az amerikai lapok szerint a spanyolok] hordják be évről évre Amerikába a kolerát (1872–1874 Jókai Mór CD18) | [1708-ban] Moldvából gyergyói czigányok hordták be a bajt [ti. a pestist az országba] (1910 Márki Sándor CD55).

1c. (rég) ’〈híreket〉 rendszeresen eljuttat vkihez, továbbít vkinek’ ❖ Nem illik úgy mond az Öreg Bramin, hogy a’ Királyok hidjenek a’ ſok-féle híreknek, mellyeket  hozzájok bé-hordanak, míg meg-nem tudják, ha valjon a’ beſzédek Barátoktól-é vagy pedig Ellenségektl erednek (1781 Csehi András ford.–Ali Cselebi ben Szaleh 7362005, 344) | az ellenség fell minden hireket bé hordanak (1809 Tanárky Mihály 8462001, 2) | bolondos jóhiszeműséggel behordta neki, hogy mit beszélnek felőle (1879 Jókai Mór C2290, 233) | Mindenki minden ügye-baja érdekli. Minden hírt behordanak neki (1928 Réti István CD10).

1d. (pejor is) ’rendszeresen bevisz, bekísér v. beszállít vkit vhova’ ❖ Ez a leány már az előszobába is behordja a koldusokat (1856 Jókai Mór C2247, 165) | Az üzletet s különösen a raktárt valóságos mulató és találkahellyé avatta. Csaknem nyíltan hordott be parasztnőket a vásárokból s minden fajtát, kikhez csak hozzájutott (1921 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | azok a szülők, akik megtehetik, néhány kisiskolából elkezdték gépkocsikkal és egyéb közlekedési eszközökkel gyermekeiket behordani nagyobb iskolákba (1996 Országgyűlési Napló CD62).

2. (tárgy n. is) ’〈(vmennyi) terményt, termést, kül. gabonát〉(termőhelyéről) összegyűjt, és a tárolás v. feldolgozás helyére szállít; betakarít’ ❖ einbringen: behordani p. o. a’ mezőről az életet (1803 Márton József¹ C5801, 487. hasáb) | valjon a zöld takarmányt a marha mellé rendelt cselédek kaszálják és hordják-e be? (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045003, 154) | Éppen behordtak, kocsi kocsit ért (1894 Justh Zsigmond C2458, 117) | Úristen, ki győzi ezt learatni, vagy megkapálni, felásni és behordani? (1949 Veres Péter 9771023, 38) | Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

3. (rég) ’〈külföldön vásárolt árut〉 kereskedelmi úton az országba beszállít, importál’ ❖ a klfldi komlót szabad légyen Irlándiába bé-hordani (1780 Magyar Hírmondó C0268, 141) | Anglia 1770 táján még kivitt gabonát, népessége alig harmadrésznyi, és aránylag szegény ország volt; ezen Anglia nagy műiparos országgá vált, ’s élelmet kezdett behordani (1841 Pesti Hírlap CD61).

4. ’〈hely(iség)et vmely anyaggal v. vminek a sokaságával〉 telehord, telerak(, és beborítja, befedi azzal)’ ❖ a törött útat mindenféle gallyakkal … behordani, ’s abban számtalan mesterséges gödröket ásni merészelnek (1833 Thewrewk József C4141, 133) | a kőhalmokat behordták földdel (1851 Jókai Mór C1523, 103) | Másnap mohot hordtak az árokpartról és behordták vele a barlang öblét (1909 Karinthy Frigyes CD10) | Hordassam be szinültig a szobádat arannyal-drágakővel? (1948 Kodolányi János 9342009, 51).

5. ’〈(eső)víz, szél vmely anyagot v. vminek a sokaságát〉 rendszeresen v. folyamatosan magával sodorva bejuttat(ja) vhova’ ❖ A’ barázdákon ki-áſott gödrökbe zápor eſsö által be hordott iſzapot (1780 Prónay Pál 7360002, 52) | Szálladékot [= üledéket] kevesen gyjt …, mert azt a’ meredek kszikláról az ess könnyen lemossa, és a’ 20-25 lépésnire lév Aranyasba béhordja (1800 Nyulas Ferenc C3340, 243) | Bajos oly üregről állandó lakást feltenni, a hol az embernek a viz folyvást a nyakába csepeg. Valószinübbnek tartom, hogy azt a faszenet időnként a viz hordta be kívülről (1882 Kossuth Lajos CD32) | A szomszédok csak azért örülnek a hűvösebb időnek, mert a nyomor szagát nem hordja be lakásukba a szél (1996 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’〈(eső)víz, szél földdel, hóval stb., ill. homok, hó stb.〉 fokozatosan elborít(va lassan betemet, befed) vmit’ ❖ ezt a’ képet … a’ sok ess bé-hordotta a’ földdel (1794 Hunyadi Ferenc C2149, 333) | a’ dombon mingyárt elért a’ förgeteg, esni kezdett, behordta a’ szél a’ csapást (1841 Kovács Pál² 8251001, 76) | itt-ott csenevészett jegenyefákkal benőtt buckák, miket behordott a sívó homok (1850 Jókai Mór CD18) | Poros uton csöngve-bongva jön a csorda, Lába nyomán a por az útszélt behordta (1884 Várady Antal C4350, 4) | [a gödröket] behordta a hó (1940 Veres Péter 9771009, 52) | Az utakat állandóan behordta a zivatar (2000 Boross István–Márkusné Vörös Hajnalka CD36).

6. (rég, ritk) ’〈lőfegyver lövedéket〉 a lövés során vmibe bejuttat, beleröpít’ ❖ [a söréteket] még a’ … deszkába is jó mélyen behordta [a puska] (1829 Pák Dienes C3384, 19).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, behordattat, behordhat

behord tárgyas ige 3a1
1.
〈vmely tárgyból, magatehetetlen személyből többet v. sokat, ill. edényekbe töltött anyagot〉 rendszeresen, folyamatosan vminek a belsejébe, belül levő, zárt(abb) helyre visz, és ott letesz, lerak
[a magyar nemzet] a’ világnak edjik óldalárúl máſik óldalára bújdoſik, hogy véres útjában fegyverével gyözedelmeskedvén, orſzágokat foglaljon magának, hová a’ föld harmad réſzinek javait, nepeit [!], mint tárházba bé-hordhaſſa
(1778 Bessenyei György¹)
[Debrecennek] jó vize nintsen, mellyet a’ Városon kivlrl hordanak bé
(1796 Vályi András)
[a sebesülteket] behordták a királyi palotába
(1848 Jókai Mór)
átköltöztek a szemközti mellékutca egyik szobácskájába, ahová ideiglenesen behordták azt a kevés holmit is, amit a romok alól ki tudtak húzni
(1946 Ottlik Géza)
Az egyik katona az asztalra ide is behordott két kancsó bort, hideg hagymás fasírozottat, négyszögletes kenyereket
(1981 Mohás Lívia)
1a.
〈szennyeződést〉 (többször) ki-be járva szándéka ellenére bevisz vmely zárt(abb) helyre, helyiségbe
A föld tele papírszeméttel, behordott sárral és köpésekkel
(1913 Babits Mihály)
Mivel [a műkő burkolatú betonlépcső] közvetlenül az udvarról nyílik, a látogatók sok piszkot, sarat, latyakot behordanak
(1997 Lakáskultúra)
1b. (ritk)
〈fertőző betegséget〉 behurcol, bevisz vhova
[az amerikai lapok szerint a spanyolok] hordják be évről évre Amerikába a kolerát
(1872–1874 Jókai Mór)
[1708-ban] Moldvából gyergyói czigányok hordták be a bajt [ti. a pestist az országba]
(1910 Márki Sándor)
1c. (rég)
〈híreket〉 rendszeresen eljuttat vkihez, továbbít vkinek
Nem illik úgy mond az Öreg Bramin, hogy a’ Királyok hidjenek a’ ſok-féle híreknek, mellyeket  hozzájok bé-hordanak, míg meg-nem tudják, ha valjon a’ beſzédek Barátoktól-é vagy pedig Ellenségektl erednek
(1781 Csehi András ford.Ali Cselebi ben Szaleh)
az ellenség fell minden hireket bé hordanak
(1809 Tanárky Mihály)
bolondos jóhiszeműséggel behordta neki, hogy mit beszélnek felőle
(1879 Jókai Mór)
Mindenki minden ügye-baja érdekli. Minden hírt behordanak neki
(1928 Réti István)
1d. (pejor is)
rendszeresen bevisz, bekísér v. beszállít vkit vhova
Ez a leány már az előszobába is behordja a koldusokat
(1856 Jókai Mór)
Az üzletet s különösen a raktárt valóságos mulató és találkahellyé avatta. Csaknem nyíltan hordott be parasztnőket a vásárokból s minden fajtát, kikhez csak hozzájutott
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)
azok a szülők, akik megtehetik, néhány kisiskolából elkezdték gépkocsikkal és egyéb közlekedési eszközökkel gyermekeiket behordani nagyobb iskolákba
(1996 Országgyűlési Napló)
2. (tárgy n. is)
(vmennyi) terményt, termést, kül. gabonát〉 (termőhelyéről) összegyűjt, és a tárolás v. feldolgozás helyére szállít; betakarít
einbringen: behordani p. o.példának okáért a’ mezőről az életet
(1803 Márton József¹)
valjon a zöld takarmányt a marha mellé rendelt cselédek kaszálják és hordják-e be?
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
Éppen behordtak, kocsi kocsit ért
(1894 Justh Zsigmond)
Úristen, ki győzi ezt learatni, vagy megkapálni, felásni és behordani?
(1949 Veres Péter)
Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be
(1995 Protestáns Biblia ford.)
3. (rég)
〈külföldön vásárolt árut〉 kereskedelmi úton az országba beszállít, importál
a klfldi komlót szabad légyen Irlándiába bé-hordani
(1780 Magyar Hírmondó)
Anglia 1770 táján még kivitt gabonát, népessége alig harmadrésznyi, és aránylag szegény ország volt; ezen Anglia nagy műiparos országgá vált, ’s élelmet kezdett behordani
(1841 Pesti Hírlap)
4.
〈hely(iség)et vmely anyaggal v. vminek a sokaságával〉 telehord, telerak(, és beborítja, befedi azzal)
a törött útat mindenféle gallyakkal … behordani, ’s abban számtalan mesterséges gödröket ásni merészelnek
(1833 Thewrewk József)
a kőhalmokat behordták földdel
(1851 Jókai Mór)
Másnap mohot hordtak az árokpartról és behordták vele a barlang öblét
(1909 Karinthy Frigyes)
Hordassam be szinültig a szobádat arannyal-drágakővel?
(1948 Kodolányi János)
5.
(eső)víz, szél vmely anyagot v. vminek a sokaságát〉 rendszeresen v. folyamatosan magával sodorva bejuttat(ja) vhova
A’ barázdákon ki-áſott gödrökbe zápor eſsö által be hordott iſzapot
(1780 Prónay Pál)
Szálladékot [= üledéket] kevesen gyjt …, mert azt a’ meredek kszikláról az ess könnyen lemossa, és a’ 20-25 lépésnire lév Aranyasba béhordja
(1800 Nyulas Ferenc)
Bajos oly üregről állandó lakást feltenni, a hol az embernek a viz folyvást a nyakába csepeg. Valószinübbnek tartom, hogy azt a faszenet időnként a viz hordta be kívülről
(1882 Kossuth Lajos)
A szomszédok csak azért örülnek a hűvösebb időnek, mert a nyomor szagát nem hordja be lakásukba a szél
(1996 Magyar Hírlap)
5a.
(eső)víz, szél földdel, hóval stb., ill. homok, hó stb.〉 fokozatosan elborít(va lassan betemet, befed) vmit
ezt a’ képet … a’ sok ess bé-hordotta a’ földdel
(1794 Hunyadi Ferenc)
a’ dombon mingyárt elért a’ förgeteg, esni kezdett, behordta a’ szél a’ csapást
(1841 Kovács Pál²)
itt-ott csenevészett jegenyefákkal benőtt buckák, miket behordott a sívó homok
(1850 Jókai Mór)
Poros uton csöngve-bongva jön a csorda, Lába nyomán a por az útszélt behordta
(1884 Várady Antal)
[a gödröket] behordta a hó
(1940 Veres Péter)
Az utakat állandóan behordta a zivatar
(2000 Boross István–Márkusné Vörös Hajnalka)
6. (rég, ritk)
〈lőfegyver lövedéket〉 a lövés során vmibe bejuttat, beleröpít
[a söréteket] még a’ … deszkába is jó mélyen behordta [a puska]
(1829 Pák Dienes)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, behordattat, behordhat

Beállítások