behoz ts ige 4a5

1. ’vmit kívülről, külső helyről v. távolabbról vminek a belsejébe, belül levő, zárt(abb) helyre (magával) hoz’ ❖ mihent az Aſzſzonyok az ebédl palotából el-távoznak, azonnal le-ſzedetik az aſztali ruha, ’s a’ helyett palatzkok, üvegek, ’s kantsók hozatnak-bé (1791 Sándor István 7287059, 12) | Az öntözni való vizet nem kell tüstént a’ kutról vagy másunnan a’ szabadrul behozni, hanem már egy vagy két nap a’ hajtó házban álljék, és az által illendőbb mérséklettel legyen (1835 Némethy József 8333010, 13) | Hozd be a dolgozószobámból a diványról azokat a korrektura-levonatokat, meg a szemüvegemet (1910 Cholnoky Viktor 9078003, 168) | ha az első felvonásban behoznak egy fegyvert a színpadra, a darab végéig annak a fegyvernek el kell sülnie (1991 Csoóri Sándor 9090056, 269).

1a. ’magával együtt ide, erre a helyre akaratlanul bejuttat vmit’ ❖ Nekünk [a fiatal testőrtiszt] a multak emlékét hozta be [a zalai hegyekről] (1860 Vas Gereben C4377, 341) | Az udvarról ének hallatszott: bethlehemesek jártak ott, akiket azonban Erzsi nem eresztett be, mert behozzák a sárt a szobába (1926 Babits Mihály C0698, 282) | éreztem, hogy a közelembe ül le, mert reccsent a pad, s a hideg, amit behozott, az arcomat megcsapta (1956 Sánta Ferenc 9585003, 23).

1b. ’〈vmely célból annak megfelelő helyre〉 elhoz és bead v. átad vkinek vmit’ ❖ Szerdán, ha bejön, hozza el a pénzt. – Igenis, szives köszönettel behozom (1859 Vasárnapi Újság CD56) | azt mondja az anyjukom, hozzam be az írást sürgősen a tens fiskális úrhoz (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | – Zárva van kettőig a bizományi! A fene egye meg őket! Behoztam eladni Iván bátyám képét (1994 Szántó Piroska 1166004, 259).

1c. (ritk) ’〈hírt〉 eljuttat vhova, vkihez, továbbít vkinek’ ❖ bé hozták ujságul, hogy egy, tiz fejér lovu szekeret látnak a’ sátor felé érkezni (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 173) | vártuk, mi hírt hoz be az utcán szaladgáló emberektől Bakódy néni (1900 Váli Mari 8506002, 67).

1d. ’〈belépéskor tőkét v. apportként földet, jószágot stb.〉 abba a társas vállalkozásba, szövetkezetbe ad be, amelynek a beszélő v. a jelenlevőnek elképzelt személy is tagja’ ❖ [az új szövetkezeti tagok] a behozott lóért, szekérért, szerszámért megváltást kaptak, tehát tele voltak pénzzel (1953 Sarkadi Imre 9586002, 31) | [Egy cég] vehet fel bankhitelt, bocsáthat ki kötvényt, illetve bővítheti tulajdonosainak a körét, akik friss tőkét hoznak be a cégbe (1998 Magyar Hírlap CD09).

1e. (ritk) ’〈járművet〉 kívülről, külső helyről ide, erre a zárt(abb) helyre bevezet, bekormányoz’ ❖ A mozdonyvezető meghalt, és a súlyosan sebesült fűtő hozta be az állomásra a vonatot (1965 Lovas Gyula CD52).

1f. (ritk)(vezetéken keresztül) ide továbbít, bejuttat, bevezet vmit’ ❖ A kályhatorkok hidegen hozták be a kísérteties hangokat (1968 Fekete István 9142006, 112) | Nyugat-Európából Magyarország felé egy óriási impulzusmennyiség érkezik, amelynek erről az oldalról nincs meg a fogadókészsége. Tehát szükséges, hogy az ország központjába behozzuk ezt a jelmennyiséget (1991 Országgyűlési Napló CD62) | megéri földkábelen a villanyóraszekrény befalazása után behozni a házba a villanyáramot (2000 Magyar Hírlap CD09).

1g. ’〈víz, szél〉 áramlásával, lökéseivel ide, erre a helyre besodor, behajt vmit’ ❖ A vihar elszakított horgonyairól egy hadihajót a kronstadti kikötőben. S most azt az áradat behozza Szentpétervár közepébe! (1879 Jókai Mór CD18) | A szél behozza a rózsák illatát (1925 Ádám Gábor CD10) | vidám füttyszót hozott be szobámba a szél (1956 Gurszky István 2005041, 196).

2. ’〈embert v. jószágot〉 ide, erre a helyre v. az itt bent levő személyhez bevezet, bekísér, ill. (közlekedési eszközzel) beszállít’ ❖ a tiszta életü jegyes nem szenvedheti az előbb behozatott ágyast (1778–1781 Révai Miklós 7283022, 47) | Én biz ezt a két legényt hoztam be Debretzenbe tanulni, ez az egyik az én fiam, a másik a Szél Gáspár komám uramé (1796 k. Nagy István³ 7467002, 273) | Ispányom holnap vagy holnap után bejön (Fegyvernekivel szóllék, s ő behozza […]) (1826 Szemere Pál 8439052, 224) | – Vályogvető cigány a falumból. Odakint sír-rí az udvaron. – Hozzátok be (1922 Móra Ferenc 9459009, 109) | Délután behoztak egy lovat a Kádas szikvizestől (1969 Mándy Iván 9420017, 18) | [az őrmester] éppen akkor hozta be a zászlóalját egy hosszú őrjáratból (1990 Róna Annamária ford.–Herr 2011013, 45).

2a. ’〈közlekedési eszköz〉 ide, erre a helyre fuvaroz, szállít vmit, vkit’ ❖ Ezen hajók által behozott nevezetesb termékek (1847 Hetilap CD61) | legtöbb – naponta háromszáz – szekér hozta be a negyven napra terjedő szüret alatt a bort (1908 Berzeviczy Albert CD55) | várta, hogy jöjjön az az autóbusz, mely őt is behozta a repülőtérről (1970 Karinthy Ferenc 9308002, 86).

2b. ’〈vmely (rendfenntartó) fegyveres alakulat tagja〉 őrizetbe vesz, és ide, erre a helyre bekísér vkit’ ❖ Toroczkón [a fellázadt román parasztok] az unitárium templomot nem bántották s a papot sem. Itten a katonák és nemesség megrészegedve találván őket, in circa 270-nt levágtak, 150-nt béhoztanak Enyedre (1784 Szabó Pál¹ 7200001, 464) | Midőn a foglyot behozzák ide, legelébb is megferesztik, tisztába tétetik, s a fogházi köntös adatik reá (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066006, 364) | Néha behozzuk a lányokat, lefényképezzük őket és ujjlenyomatokat veszünk róluk. Éreztetjük velük, hogy ellenőrzés alatt vannak (1994 Magyar Hírlap CD09).

2c. (erőszakkal) abba az egészségügyi intézménybe szállít, visz vkit, ahol a beszélő v. a jelenlevőnek elképzelt személy is tartózkodik v. dolgozik’ ❖ 345 sebesült hozatott be a kórházba (1849 Vukovics Sebő CD32) | elborult az elmém. Behoztak a Lipótmezőre (1926 Tamási Áron 9701019, 140) | a baleseti sebészetre behozott sérültek (1991 Villányi Katalin 2014022, 37).

2d. ’〈megszálló, idegen katonai csoportokat ebbe az országba, erre a területre〉 behív’ ❖ Harczollyon királyunk, ki a’ Kúnokat ellenünk való haragból behozta (1808 Virág Benedek 8522061, 454) | midőn a’ tatárok Magyarországban már ben valának, oda mene ki a’ dolgok, hogy a’ nép azzal vádolván őket [ti. a kunokat], mintha a’ tatárokat ők hozták volna be (1845 Aranyosrákosi Székely Sándor 8016004, 74) | Milánó Lombardiával azért jutott idegen kézre, mert hercegük behozta nyakukra a franciát (1957 Passuth László 9518003, 267).

2e. ’〈más vidéken, más országban vásárolt árucikket〉 kereskedelmi úton ide, ebbe az országba beszállít, importál’ ❖ a’ Bé-hozandó, Ki-viend […] Portékák (1788 Harmincadi rendtartás C2813, 4) | tekintsük meg a kivitt és behozott árúk értékét, csak igy szerzünk helyes fogalmat valamely ország nemzetgazdasági állapotáról (1873 Keleti Károly 8233008, 259) | Azelőtt Szíria nem importált gabonát, most azonban, mióta a termény egy részét Egyiptomba viszik, kénytelen Spanyolországból behozni (1959 Forgács Marcell 2056032, 60) | minden alkatrészt, nyersanyagot stb. Olaszországból kell behozatni (1992 Huszár János 2012004, 154).

2f. ’〈vmely (belső) erő, hatás〉 ide, erre a helyre bejönni, belépni késztet’ ❖ ha megjelentek is a’ közeli lakók gyüléseinkre, inkább kiváncsiság hozta őket be, mint a’ tanácskozásokban, tettleges részt venni akarás (1841 Pesti Hírlap CD61) | Mintha nem látott volna meg imént, az utcán s nem ez hozta volna be hozzánk (1916 Tersánszky Józsi Jenő 9706011, 19) | [néhány színésznő] húzza az igát azokban a produkciókban, amelyek behozzák a közönséget (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’Vhonnan elhozva itt meghonosít (és elterjeszt) vmit.’

3a. ’〈addig itt nem honos növényt, állatot〉 ide betelepít’ ❖ az okos és Gondos Angliabéliek, midön a’ Spányol-Orſzági Juhokat, az ö földökbe bé-hozták vólna, és azok által, a’ magok’ juhait meg-akarták vólna jobbítani (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462001, 49) | Helvetziai fejér, öreg Krompély. Neve Hógulya Krompély, igen lisztes és szapora. Gróf Festetits László hozta be nem régen Hazánkba (1818 Nagyváthy János 8328006, 96) | Az arab lovak azaz a keletről behozott lovak (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [Magyarország] őshonos és a különböző országokból és földrészekből behozott növényeinek gyógyító hatásával évszázadokon át éltek a laikus orvoslók, a borbélyok és az orvosok (1997 Magyarország földje CD05).

3b. ’〈vmely embercsoportot〉 ide, ebbe az országba v. településre behív(, és itt letelepít)’ ❖ tsak az 1775-ik esztendőben is szemlélnünk kelletett, a’ midőn országunk nemes hazafiainak káros hátráltatásával és megvetésével ezen nemes regementben egyszerre huszonnégy, és utóbb-is egynehány idegen nemzetbéli fő-tisztek bé hozattattván, előnkbe tétettek (1790 Festetics György–Laczkovics János 7033005, 212) | [Abrudbánya] eredetét még a dákok korából kivánják lehozni, mit a Decebal által behozott zsidóbányászok alapítottak volna (1853 Kőváry László 8255003, 177) | [a gróf] kinai kulikat akart behozni a magyar földmunkások bérének lenyomására (1923 Károlyi Mihály 9311001, 45) | a hódítás kezdetén [Bartolomé] azt javasolja, hogy afrikai négereket kellene behozni az indiánok nehéz munkájának megkönnyítésére (1992 Bernáth Tamás ford.–Zambrano 2020004, 72).

3c. ’〈fertőző betegséget, ill. kórokozót〉 ide, ebbe az országba v. saját környezetébe juttat(va elterjeszt)’ ❖ Azok a’ Kereſztes Vitézek, a’ kik a’ Sz. fldnek meg-hódoláſára mentek vólt; Európába is bé-hozták ezt a’ rút nyavalyát [ti. a bélpoklosságot] (1790 Mindenes Gyűjtemény 7457041, 147) | Az amerikai [szőlő]fajták, melyekkel állitólag a vész behozatott, ma ép ugy ellentállanak a phylloxera pusztitásának, mint a podoliai szarvasmarha-fajta a marhavésznek (1874 Borászati Lapok 8607002, 219) | a betegség, amelyet az európaiak hoztak be a vadak közé (1943 Rónay György ford.–Gauguin 9573002, 21) | Guluban elterjedt, hogy a vírust egy Zaire-ból [Ugandába] áttelepült katonafeleség hozta be az országba (2000 Magyar Hírlap CD09).

3d. ’〈új szokást, rendszert stb., ill. vmely eszmét, divatot〉 itt, ezen a helyen elterjeszt, meghonosít’ ❖ midn Lamek a’ ſok feleségesüléſt bé hozta, és az ó Teſtamentomnak legſzentebb férjfiai-is, bátor ſzent ſzándékbúl, követték tet ebben (1773 Kónyi János ford.–Fénelon 7190033, 48) | A melly nemzeteknél szabados vólt a’ lopás … nem vólt még azoknál bé-hozva a’ tulajdonság jussa (1801 Sárváry Pál C3710, 57) | Báró * úr jobbágyai behozták a communismust (1848 Jókai Mór CD18) | az Árpádok korában általánosan elterjedt hajgyürü az itt talált, nem pedig a Kelet-Európából behozott viseletmódhoz tartozik (1900 Nagy Géza CD20) | Fleischmann nagy érdeme, hogy ő volt az első, aki Izraelba behozta a másik nagy, háború utáni filozófiai irányzatot, az exisztencializmust (1990 Magyar Filozófiai Szemle ford. 2029026, 633).

4. ’〈abba a testületbe, arra a munkahelyre stb., ahova a beszélő v. a jelenlevőnek elképzelt személy is tartozik〉 befolyásával, támogatásával v. közbenjárásával bejuttat vkit’ ❖ Béállítani a’ hivatalba. Tisztbe bé tenni, bé hozni, bé iktatni (1803 Sándor István C3667, 22) | Rhédey azon mesterkedett, […] hogy substitutus [= helyettes] viceispánnak a maga kedves barátját, Domokos Lőrincet, ekkor békési főnótáriust, hozhassa bé (1812 Kazinczy Ferenc 7163015, 317) | De ez a mafla, miért is kerüli őt? Hálából, hogy behozta ide a gyárba? (1931 Gergely Sándor 9188006, 10) | [ezt a fiatalembert] jövőre behozzák szakszervezetisnek vagy párttitkárnak (1979 Haraszti Miklós 9814003, 20).

5. ’〈vmely (új) elemet, elvet, jelenséget stb.〉 ide beemel(ve), beépít(ve itt megjelenít, alkalmaz, ill. kifejez)’ ❖ A’ birtok bizonyosságának tekintete, melly egyedül nyomhat valamit az ősiség’ ellenében, nem volt eleink előtt ismeretlen, megtetszik abból, hogy épen azért hozták be törvényeinkbe a’ praescriptiót [= elévülést] (1843 Szűcs Ábrahám 8456002, 98) | Nagyon haragudott, ha teátrális cikornyákat hoztak be a templomi énekekbe (1869 Jókai Mór CD18) | [drámáiba Rostand] néha csak azért hoz be egy személlyel többet, hogy egy élccel többet faraghasson (1916 Hevesi Sándor 9247001, 63) | behozom az életet a színpadra (1985 Sándor György 1138001, 66).

5a. (/ritk) ’a most folyó társalgásban, beszédben szóba hoz, ill. írott szövegnek ezen a helyén megemlít vmit’ ❖ Erre való kegyes felelete között bé hozá Ő Felsége azt is, hogy ugyis jól tudja, hogy Nagysád olyan ülő szolgálatot nem szereti (1785 Daniel család újabb adattára 7404008, 384) | Ugron minden beszédjébe behoz egy arab regét, az öreg Pulszky egy olasz anekdottát, Veszter egy régebbi saját beszédjét (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | Itt behozom, hogy a versszavaló művészetet megkülönböztetem a színjátszó művészettől (1909 Karinthy Frigyes CD10) | [Feri] arra várt, hogy az anyjáról is szó essék […]. Összeszedte maradék erejét, s hogy valahogyan anyját is behozza a vitába, remegő hangon, fogvacogva visszakérdezett (1953 Bajor Andor 1006041, 82) | ennek a kérdésnek a rendezésére Pelcsinszki Boleszláv képviselőtársammal együtt – aki tulajdonképpen ezt a kérdést behozta, és teljes mértékben egyetértettem az ötletével – ki fogjuk dolgozni az erre vonatkozó nagyon rövid törvénytervezetet (1990 Országgyűlési Napló CD62).

6. ’〈vevőkészüléken adást, műsort stb.〉 befog’ ❖ Nagyanya behozza a BBC-t (1978 Kabdebó Tamás 9816001, 11) | Egy lavórral, vagyis parabolaantennával behozhatod a világot (2000 Magyar Hírlap CD09).

7. (tárgy n. is) (rég) ’〈vállalkozás, vagyon stb. (vmennyi) hasznot〉 termel, jövedelmez’ ❖ A’ gyapjunak egyéránt való külömböztetéſe ’s válogatáſa, leg-nagyobb haſznot ſzokott bé-hozni; mivel a’ vékony gyapjunak, mindenkor meg-marad az ö illendö árra (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462002, 98) | az Orczy Archivariussága ’s Advocatiója [= ügyvédsége] neki szépen hoz-bé (1807 Kazinczy Ferenc C2557, 522) | Maga a só, mely ott évenkint származott, Nekünk hány millió forintot behozott (1849 Sárosi Gyula 8404001, 89).

7a. (átv is) ’〈a rá fordított összeget, ill. vmely hiányt, veszteséget〉 megtérít, kiegyenlít vmi’ ❖ 20 egész esztendk alatt fogja Krimia az úti-költséget bé-hozni (1787 Magyar Kurír C0312, 368) | az idegen országokrol bé-jöv eröss italokra vetteténd adó bé-hozza a’ pálinka-fözésnek meg-tiltásábol származó jövedelem-beli kárunkat (1795 Bécsi Magyar Merkurius C0344, 1389) | fölségesen behozom magának [ezt a szívességet] (1890 Tolnai Lajos C4203, 78) | mennyit számolgatott, vajon be fogja-e hozni a költségeit (1937 Németh Andor 9480017, 267) | Elfogadhatatlannak tartják azt az érvet, hogy a drágább gyógyszer „behozza” az árát, hiszen gyorsabban gyógyul a beteg (1997 Magyar Hírlap CD09).

8. ’〈lemaradásból, hátrányból származó különbséget〉 igyekezettel, gyorsasággal helyrehoz, kiegyenlít, bepótol’ ❖ szombaton behozod a restancziát (1857 Vasárnapi Újság CD56) | a vonat még sohase hozott be késést (1926 Kosztolányi Dezső 9359110, 57) | most a magyar dolgozatom lett hármas, és azt a hátrányt nem tudtam behozni (1983 Balla László 1010019, 160) | Osztrák néppárti remények: még behozhatják Haider előnyét (1999 Magyar Hírlap CD09).

8a. ’fejlődésben, ill. teljesítményben, versenyben stb. elér, utolér vkit, vmit’ ❖ Egy késő délután a hivatalból kijövet (utóljára maradtam, hogy az átlagomat behozzam) a kék ember elém állt az üres, visszhangos folyosón (1913 Babits Mihály 9014130, 164) | A társaság elég részeg volt már […] elkezdtem inni gyorsan, hogy behozzam őket (1961 Sarkadi Imre 9586008, 70) | A szociáldemokraták [Németországban] az év elején behozták, legutóbb pedig megelőzték a kereszténydemokratákat (1997 Magyar Hírlap CD09) | A McLaren–Mercedes csapat vezetői abban bíznak, hogy […] a konstruktőrök világbajnokságában behozzák, sőt megelőzik a Ferrarit (2000 Magyar Hírlap CD09).

9. (rég) ’〈vmely általános érvényű tényt〉 megállapít, kikövetkeztet vmiből’ ❖ ott tsak okoskodással … nem hozhatni, hogy néki is része vagyon-é (1782 e. Cserey Farkas¹ C1290, 40) | Ezen nagy Termékenységbl nem lehet bé-hozni, hogy a’ Svétziai [= svédországi] Asszonyok igen szerelmesek (1794 Uránia C0419, 195).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, behozat, behozatandó, behozathat, behozatik, behozattat, behozattatik, behozhat

behoz tárgyas ige 4a5
1.
vmit kívülről, külső helyről v. távolabbról vminek a belsejébe, belül levő, zárt(abb) helyre (magával) hoz
mihent az Aſzſzonyok az ebédl palotából el-távoznak, azonnal le-ſzedetik az aſztali ruha, ’s a’ helyett palatzkok, üvegek, ’s kantsók hozatnak-bé
(1791 Sándor István)
Az öntözni való vizet nem kell tüstént a’ kutról vagy másunnan a’ szabadrul behozni, hanem már egy vagy két nap a’ hajtó házban álljék, és az által illendőbb mérséklettel legyen
(1835 Némethy József)
Hozd be a dolgozószobámból a diványról azokat a korrektura-levonatokat, meg a szemüvegemet
(1910 Cholnoky Viktor)
ha az első felvonásban behoznak egy fegyvert a színpadra, a darab végéig annak a fegyvernek el kell sülnie
(1991 Csoóri Sándor)
1a.
magával együtt ide, erre a helyre akaratlanul bejuttat vmit
Nekünk [a fiatal testőrtiszt] a multak emlékét hozta be [a zalai hegyekről]
(1860 Vas Gereben)
Az udvarról ének hallatszott: bethlehemesek jártak ott, akiket azonban Erzsi nem eresztett be, mert behozzák a sárt a szobába
(1926 Babits Mihály)
éreztem, hogy a közelembe ül le, mert reccsent a pad, s a hideg, amit behozott, az arcomat megcsapta
(1956 Sánta Ferenc)
1b.
〈vmely célból annak megfelelő helyre〉 elhoz és bead v. átad vkinek vmit
Szerdán, ha bejön, hozza el a pénzt. – Igenis, szives köszönettel behozom
(1859 Vasárnapi Újság)
azt mondja az anyjukom, hozzam be az írást sürgősen a tens fiskális úrhoz
(1885 Mikszáth Kálmán)
– Zárva van kettőig a bizományi! A fene egye meg őket! Behoztam eladni Iván bátyám képét
(1994 Szántó Piroska)
1c. (ritk)
〈hírt〉 eljuttat vhova, vkihez, továbbít vkinek
bé hozták ujságul, hogy egy, tiz fejér lovu szekeret látnak a’ sátor felé érkezni
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
vártuk, mi hírt hoz be az utcán szaladgáló emberektől Bakódy néni
(1900 Váli Mari)
1d.
〈belépéskor tőkét v. apportként földet, jószágot stb.〉 abba a társas vállalkozásba, szövetkezetbe ad be, amelynek a beszélő v. a jelenlevőnek elképzelt személy is tagja
[az új szövetkezeti tagok] a behozott lóért, szekérért, szerszámért megváltást kaptak, tehát tele voltak pénzzel
(1953 Sarkadi Imre)
[Egy cég] vehet fel bankhitelt, bocsáthat ki kötvényt, illetve bővítheti tulajdonosainak a körét, akik friss tőkét hoznak be a cégbe
(1998 Magyar Hírlap)
1e. (ritk)
〈járművet〉 kívülről, külső helyről ide, erre a zárt(abb) helyre bevezet, bekormányoz
A mozdonyvezető meghalt, és a súlyosan sebesült fűtő hozta be az állomásra a vonatot
(1965 Lovas Gyula)
1f. (ritk)
(vezetéken keresztül) ide továbbít, bejuttat, bevezet vmit
A kályhatorkok hidegen hozták be a kísérteties hangokat
(1968 Fekete István)
Nyugat-Európából Magyarország felé egy óriási impulzusmennyiség érkezik, amelynek erről az oldalról nincs meg a fogadókészsége. Tehát szükséges, hogy az ország központjába behozzuk ezt a jelmennyiséget
(1991 Országgyűlési Napló)
megéri földkábelen a villanyóraszekrény befalazása után behozni a házba a villanyáramot
(2000 Magyar Hírlap)
1g.
〈víz, szél〉 áramlásával, lökéseivel ide, erre a helyre besodor, behajt vmit
A vihar elszakított horgonyairól egy hadihajót a kronstadti kikötőben. S most azt az áradat behozza Szentpétervár közepébe!
(1879 Jókai Mór)
A szél behozza a rózsák illatát
(1925 Ádám Gábor)
vidám füttyszót hozott be szobámba a szél
(1956 Gurszky István)
2.
〈embert v. jószágot〉 ide, erre a helyre v. az itt bent levő személyhez bevezet, bekísér, ill. (közlekedési eszközzel) beszállít
a tiszta életü jegyes nem szenvedheti az előbb behozatott ágyast
(1778–1781 Révai Miklós)
Én biz ezt a két legényt hoztam be Debretzenbe tanulni, ez az egyik az én fiam, a másik a Szél Gáspár komám uramé
(1796 k. Nagy István³)
Ispányom holnap vagy holnap után bejön (Fegyvernekivel szóllék, s ő behozza […])
(1826 Szemere Pál)
– Vályogvető cigány a falumból. Odakint sír-rí az udvaron. – Hozzátok be
(1922 Móra Ferenc)
Délután behoztak egy lovat a Kádas szikvizestől
(1969 Mándy Iván)
[az őrmester] éppen akkor hozta be a zászlóalját egy hosszú őrjáratból
(1990 Róna Annamária ford.Herr)
2a.
〈közlekedési eszköz〉 ide, erre a helyre fuvaroz, szállít vmit, vkit
Ezen hajók által behozott nevezetesb termékek
(1847 Hetilap)
legtöbb – naponta háromszáz – szekér hozta be a negyven napra terjedő szüret alatt a bort
(1908 Berzeviczy Albert)
várta, hogy jöjjön az az autóbusz, mely őt is behozta a repülőtérről
(1970 Karinthy Ferenc)
2b.
〈vmely (rendfenntartó) fegyveres alakulat tagja〉 őrizetbe vesz, és ide, erre a helyre bekísér vkit
Toroczkón [a fellázadt román parasztok] az unitárium templomot nem bántották s a papot sem. Itten a katonák és nemesség megrészegedve találván őket, in circa 270-nt levágtak, 150-nt béhoztanak Enyedre
(1784 Szabó Pál¹)
Midőn a foglyot behozzák ide, legelébb is megferesztik, tisztába tétetik, s a fogházi köntös adatik reá
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
Néha behozzuk a lányokat, lefényképezzük őket és ujjlenyomatokat veszünk róluk. Éreztetjük velük, hogy ellenőrzés alatt vannak
(1994 Magyar Hírlap)
2c.
(erőszakkal) abba az egészségügyi intézménybe szállít, visz vkit, ahol a beszélő v. a jelenlevőnek elképzelt személy is tartózkodik v. dolgozik
345 sebesült hozatott be a kórházba
(1849 Vukovics Sebő)
elborult az elmém. Behoztak a Lipótmezőre
(1926 Tamási Áron)
a baleseti sebészetre behozott sérültek
(1991 Villányi Katalin)
2d.
〈megszálló, idegen katonai csoportokat ebbe az országba, erre a területre〉 behív
Harczollyon királyunk, ki a’ Kúnokat ellenünk való haragból behozta
(1808 Virág Benedek)
midőn a’ tatárok Magyarországban már ben valának, oda mene ki a’ dolgok, hogy a’ nép azzal vádolván őket [ti. a kunokat], mintha a’ tatárokat ők hozták volna be
(1845 Aranyosrákosi Székely Sándor)
Milánó Lombardiával azért jutott idegen kézre, mert hercegük behozta nyakukra a franciát
(1957 Passuth László)
2e.
〈más vidéken, más országban vásárolt árucikket〉 kereskedelmi úton ide, ebbe az országba beszállít, importál
a’ Bé-hozandó, Ki-viend […] Portékák
(1788 Harmincadi rendtartás)
tekintsük meg a kivitt és behozott árúk értékét, csak igy szerzünk helyes fogalmat valamely ország nemzetgazdasági állapotáról
(1873 Keleti Károly)
Azelőtt Szíria nem importált gabonát, most azonban, mióta a termény egy részét Egyiptomba viszik, kénytelen Spanyolországból behozni
(1959 Forgács Marcell)
minden alkatrészt, nyersanyagot stb.s a többi Olaszországból kell behozatni
(1992 Huszár János)
2f.
〈vmely (belső) erő, hatás〉 ide, erre a helyre bejönni, belépni késztet
ha megjelentek is a’ közeli lakók gyüléseinkre, inkább kiváncsiság hozta őket be, mint a’ tanácskozásokban, tettleges részt venni akarás
(1841 Pesti Hírlap)
Mintha nem látott volna meg imént, az utcán s nem ez hozta volna be hozzánk
(1916 Tersánszky Józsi Jenő)
[néhány színésznő] húzza az igát azokban a produkciókban, amelyek behozzák a közönséget
(2000 Magyar Hírlap)
3.
Vhonnan elhozva itt meghonosít (és elterjeszt) vmit.
3a.
〈addig itt nem honos növényt, állatot〉 ide betelepít
az okos és Gondos Angliabéliek, midön a’ Spányol-Orſzági Juhokat, az ö földökbe bé-hozták vólna, és azok által, a’ magok’ juhait meg-akarták vólna jobbítani
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
Helvetziai fejér, öreg Krompély. Neve Hógulya Krompély, igen lisztes és szapora. Gróf Festetits László hozta be nem régen Hazánkba
(1818 Nagyváthy János)
Az arab lovak azaz a keletről behozott lovak
(1929 Az állatok világa ford.)
[Magyarország] őshonos és a különböző országokból és földrészekből behozott növényeinek gyógyító hatásával évszázadokon át éltek a laikus orvoslók, a borbélyok és az orvosok
(1997 Magyarország földje)
3b.
〈vmely embercsoportot〉 ide, ebbe az országba v. településre behív(, és itt letelepít)
tsak az 1775-ik esztendőben is szemlélnünk kelletett, a’ midőn országunk nemes hazafiainak káros hátráltatásával és megvetésével ezen nemes regementben egyszerre huszonnégy, és utóbb-is egynehány idegen nemzetbéli fő-tisztek bé hozattattván, előnkbe tétettek
(1790 Festetics György–Laczkovics János)
[Abrudbánya] eredetét még a dákok korából kivánják lehozni, mit a Decebal által behozott zsidóbányászok alapítottak volna
(1853 Kőváry László)
[a gróf] kinai kulikat akart behozni a magyar földmunkások bérének lenyomására
(1923 Károlyi Mihály)
a hódítás kezdetén [Bartolomé] azt javasolja, hogy afrikai négereket kellene behozni az indiánok nehéz munkájának megkönnyítésére
(1992 Bernáth Tamás ford.Zambrano)
3c.
〈fertőző betegséget, ill. kórokozót〉 ide, ebbe az országba v. saját környezetébe juttat(va elterjeszt)
Azok a’ Kereſztes Vitézek, a’ kik a’ Sz. fldSzentföldnek meg-hódoláſára mentek vólt; Európába is bé-hozták ezt a’ rút nyavalyát [ti. a bélpoklosságot]
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
Az amerikai [szőlő]fajták, melyekkel állitólag a vész behozatott, ma ép ugy ellentállanak a phylloxera pusztitásának, mint a podoliai szarvasmarha-fajta a marhavésznek
(1874 Borászati Lapok)
a betegség, amelyet az európaiak hoztak be a vadak közé
(1943 Rónay György ford.Gauguin)
Guluban elterjedt, hogy a vírust egy Zaire-ból [Ugandába] áttelepült katonafeleség hozta be az országba
(2000 Magyar Hírlap)
3d.
〈új szokást, rendszert stb., ill. vmely eszmét, divatot〉 itt, ezen a helyen elterjeszt, meghonosít
midn Lamek a’ ſok feleségesüléſt bé hozta, és az ó Teſtamentomnak legſzentebb férjfiai-is, bátor ſzent ſzándékbúl, követték tet ebben
(1773 Kónyi János ford.Fénelon)
A melly nemzeteknél szabados vólt a’ lopás … nem vólt még azoknál bé-hozva a’ tulajdonság jussa
(1801 Sárváry Pál)
Báró * úr jobbágyai behozták a communismust
(1848 Jókai Mór)
az Árpádok korában általánosan elterjedt hajgyürü az itt talált, nem pedig a Kelet-Európából behozott viseletmódhoz tartozik
(1900 Nagy Géza)
Fleischmann nagy érdeme, hogy ő volt az első, aki Izraelba behozta a másik nagy, háború utáni filozófiai irányzatot, az exisztencializmust
(1990 Magyar Filozófiai Szemle ford.)
4.
〈abba a testületbe, arra a munkahelyre stb., ahova a beszélő v. a jelenlevőnek elképzelt személy is tartozik〉 befolyásával, támogatásával v. közbenjárásával bejuttat vkit
Béállítani a’ hivatalba. Tisztbe bé tenni, bé hozni, bé iktatni
(1803 Sándor István)
Rhédey azon mesterkedett, […] hogy substitutus [= helyettes] viceispánnak a maga kedves barátját, Domokos Lőrincet, ekkor békési főnótáriust, hozhassa bé
(1812 Kazinczy Ferenc)
De ez a mafla, miért is kerüli őt? Hálából, hogy behozta ide a gyárba?
(1931 Gergely Sándor)
[ezt a fiatalembert] jövőre behozzák szakszervezetisnek vagy párttitkárnak
(1979 Haraszti Miklós)
5.
〈vmely (új) elemet, elvet, jelenséget stb.〉 ide beemel(ve), beépít(ve itt megjelenít, alkalmaz, ill. kifejez)
A’ birtok bizonyosságának tekintete, melly egyedül nyomhat valamit az ősiség’ ellenében, nem volt eleink előtt ismeretlen, megtetszik abból, hogy épen azért hozták be törvényeinkbe a’ praescriptiót [= elévülést]
(1843 Szűcs Ábrahám)
Nagyon haragudott, ha teátrális cikornyákat hoztak be a templomi énekekbe
(1869 Jókai Mór)
[drámáiba Rostand] néha csak azért hoz be egy személlyel többet, hogy egy élccel többet faraghasson
(1916 Hevesi Sándor)
behozom az életet a színpadra
(1985 Sándor György)
5a. (/ritk)
a most folyó társalgásban, beszédben szóba hoz, ill. írott szövegnek ezen a helyén megemlít vmit
Erre való kegyes felelete között bé hozá Ő Felsége azt is, hogy ugyis jól tudja, hogy Nagysád olyan ülő szolgálatot nem szereti
(1785 Daniel család újabb adattára)
Ugron minden beszédjébe behoz egy arab regét, az öreg Pulszky egy olasz anekdottát, Veszter egy régebbi saját beszédjét
(1886 Mikszáth Kálmán)
Itt behozom, hogy a versszavaló művészetet megkülönböztetem a színjátszó művészettől
(1909 Karinthy Frigyes)
[Feri] arra várt, hogy az anyjáról is szó essék […]. Összeszedte maradék erejét, s hogy valahogyan anyját is behozza a vitába, remegő hangon, fogvacogva visszakérdezett
(1953 Bajor Andor)
ennek a kérdésnek a rendezésére Pelcsinszki Boleszláv képviselőtársammal együtt – aki tulajdonképpen ezt a kérdést behozta, és teljes mértékben egyetértettem az ötletével – ki fogjuk dolgozni az erre vonatkozó nagyon rövid törvénytervezetet
(1990 Országgyűlési Napló)
6.
〈vevőkészüléken adást, műsort stb.〉 befog
Nagyanya behozza a BBCBritish Broadcasting Corporation ’Brit Műsorszóró Társaság’-t
(1978 Kabdebó Tamás)
Egy lavórral, vagyis parabolaantennával behozhatod a világot
(2000 Magyar Hírlap)
7. (tárgy n. is) (rég)
〈vállalkozás, vagyon stb. (vmennyi) hasznot〉 termel, jövedelmez
A’ gyapjunak egyéránt való külömböztetéſe ’s válogatáſa, leg-nagyobb haſznot ſzokott bé-hozni; mivel a’ vékony gyapjunak, mindenkor meg-marad az ö illendö árra
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
az Orczy Archivariussága ’s Advocatiója [= ügyvédsége] neki szépen hoz-bé
(1807 Kazinczy Ferenc)
Maga a só, mely ott évenkint származott, Nekünk hány millió forintot behozott
(1849 Sárosi Gyula)
7a. (átv is)
〈a rá fordított összeget, ill. vmely hiányt, veszteséget〉 megtérít, kiegyenlít vmi
20 egész esztendk alatt fogja Krimia az úti-költséget bé-hozni
(1787 Magyar Kurír)
az idegen országokrol bé-jöv eröss italokra vetteténd adó bé-hozza a’ pálinka-fözésnek meg-tiltásábol származó jövedelem-beli kárunkat
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
fölségesen behozom magának [ezt a szívességet]
(1890 Tolnai Lajos)
mennyit számolgatott, vajon be fogja-e hozni a költségeit
(1937 Németh Andor)
Elfogadhatatlannak tartják azt az érvet, hogy a drágább gyógyszer „behozza” az árát, hiszen gyorsabban gyógyul a beteg
(1997 Magyar Hírlap)
8.
〈lemaradásból, hátrányból származó különbséget〉 igyekezettel, gyorsasággal helyrehoz, kiegyenlít, bepótol
szombaton behozod a restancziát
(1857 Vasárnapi Újság)
a vonat még sohase hozott be késést
(1926 Kosztolányi Dezső)
most a magyar dolgozatom lett hármas, és azt a hátrányt nem tudtam behozni
(1983 Balla László)
Osztrák néppárti remények: még behozhatják Haider előnyét
(1999 Magyar Hírlap)
8a.
fejlődésben, ill. teljesítményben, versenyben stb. elér, utolér vkit, vmit
Egy késő délután a hivatalból kijövet (utóljára maradtam, hogy az átlagomat behozzam) a kék ember elém állt az üres, visszhangos folyosón
(1913 Babits Mihály)
A társaság elég részeg volt már […] elkezdtem inni gyorsan, hogy behozzam őket
(1961 Sarkadi Imre)
A szociáldemokraták [Németországban] az év elején behozták, legutóbb pedig megelőzték a kereszténydemokratákat
(1997 Magyar Hírlap)
A McLaren–Mercedes csapat vezetői abban bíznak, hogy […] a konstruktőrök világbajnokságában behozzák, sőt megelőzik a Ferrarit
(2000 Magyar Hírlap)
9. (rég)
〈vmely általános érvényű tényt〉 megállapít, kikövetkeztet vmiből
ott tsak okoskodással … nem hozhatni, hogy néki is része vagyon-é
(1782 e. Cserey Farkas¹)
Ezen nagy Termékenységbl nem lehet bé-hozni, hogy a’ Svétziai [= svédországi] Asszonyok igen szerelmesek
(1794 Uránia)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, behozat, behozatandó, behozathat, behozatik, behozattat, behozattatik, behozhat

Beállítások