benne szem nm 31B (értelmező határozó részeként is, kül. nyomatékosításra)

1. ’a szóban forgó, rendsz. körülhatárolt, (vmihez képest) belső v. központi helyen, térben’ ❖ olyan kvártélyba nem száll, a hol quártélyos tiszt vagyon benne (1772 Történelmi Tár 7393001, 318) | Szombathely, püspöki város a’ Perent és Gyöngyös között. Van benne püspöki lakhely, papi nevendékház, káptalan, philos. oskola [= líceum], kath. gymn., sok római régiség, vármegye háza (1831 Zádor Elek 8532005, 228) | A kis Gesenke délkeleti része, mely a benne eredő Oderától Odera-hegység nevet is visel, kies dombvidéken át hirtelen lejt a Bečva felé (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Mátyás királynak volt egy nagy terme. Száz gyertya égett benne (1913 Gárdonyi Géza 9173009, 30) | ilyen ez az ország, és így élünk benne (1992 Gelencsér Gábor 2010005, 29).

2. ’a szóban forgó tárgy belsejében’ ❖ az ura kalamárisládáját felrontatja s benne találja Wesselényi Farkasnénak 15 rendbeli leveleit (1775 Rettegi György 7282003, 357) | Lyuk esett a’ hajón, és már a’ víz benne négy láb magasságnyira van (1787 Gelei József ford.–Campe 7117003, 17) | a sajtár leesett s a benne volt korsóféle edény majd mind összetört (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 28) | Kinyitott egy magas faliszekrényt. Gazdátlan esernyő szomorkodott benne (1925 Kosztolányi Dezső 9359017, 408) | Ebben a három tárolóban benne van öt- vagy hatszáz mázsa Jonathán alma! (1947 Szabó Pál² 2005109, 47) | Minden zsák szája nyitva, s bennük szürkés papírzúzalék (1990 Lovass Zoltán 1097002, 197).

2a. (önálló határozóként) ’a szóban forgó ruhadarabot, lábbelit stb. magán viselve’ ❖ midőn elsőben magára vette volna [Ferdinánd] a maga regementje magyar uniformisát, még éjszakára sem akará levetni, hanem benne akara hálni (1790 Héczei Dániel 7139001, 205) | Nekem megvannak még némely színpadi öltönyeim […]. Ne vegye hát sértésnek, ha én ezeket elküldöm. Hadd lássam bennük játszani (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102002, 344) | ez a cipő kissé szük volt, szegény Bogumil táncolva bicegett benne (1912 Kosztolányi Dezső 9359183, 72).

2b. (minden sz-ben) ’a szóban forgó ember, állat testében, szervezetében v. vmely testrészében’ ❖ a’ Gyermek ollyan állapotban vagyon, mint tudni-illik fogai jövéſekor, vagy mikor a’ Geleſzták bennek indúlnak (1775 Csapó József 7062001, 31) | E kemény, edzett kezeket nem igen járja át a hideg, és legfőlebb lóbálnia kell, hogy a vér ujra fölelevenedjék bennük (1857 Szegfi Mór 8430007, 38) | egész testében benne lakott a betegség (1927 Kassák Lajos 9314007, 79) | A kopoltyúkon belül helyezkedik el az állat törzse, benne az állat belső szerveivel vagy zsigereivel (1943 Soós Lajos CD25) | itt dolgozik bennünk tíz fertőzött év meg háromszázezer köbmilliméter penicillin (1989 Csengey Dénes 1028003, 70).

3. ’a szóban forgó dolog anyagában, annak egynemű részei közt v. attól körülvéve, ill. abba mélyedve’ ❖ [a vályogos és iszapos föld] belsö réſzei ſzoroſan egy máshoz ragadnak. A’ Palánták úgy állanak benne, mintha Kö-fal közzé vólnának ültetve (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332003, 7) | miért rakták azt a’ nagy tüzet, és miért tüzeſítik a’ vaſakat benne? (1790 Mindenes Gyűjtemény 7457039, 94) | Az ércz benne van a kőben, ólom, ezüst, arany benne rejlik (1881 Teleki Sándor 8474012, 137) | a magzathoz a vér szállítja a benne levő vérfesték (hemoglobin) révén az oxigént (1986 Czeizel Endre 9080010, 97) | Abból a kekszből főztek levest [a francia hadifogságban], boldogok voltunk mert megállt a kanál benne (1990 Sára Sándor 2001026, 25).

4. ’a szóban forgó közösségben, intézményben (tagként)’ ❖ Ezen gylekezet mindenféle rendet foglal magában. A’ Fejedelem, F ember, és a’ mester ember atyafiakká válnak benne (1791 Sándor István 7287058, 109) | Nem nehéz megtalálni [Bánffyt]. Ahol a legnagyobb csoport van, benne kell lennie neki is (1898 Mikszáth Kálmán CD04) | A társadalmi körben, amelybe [Tormay Cecile] beleszületett, életformáival benne maradt (1937 Schöpflin Aladár 9590003, 209) | [az iskolai alkotmány szól] az egyes iskolai szervek és testületek feladatairól és hatásköréről, a bennük való részvétel módjáról (1992 Friss Péter 2050016, 91) | a képviselő-testületben benne volt az igazgatónő is (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. ’a szóban forgó időszakban, ill. életszakaszban’ ❖ Még benne valánk a télben (1865 e. Jósika Miklós 8212020, 25) | Túl vagyok azon a koron, mikor még az ember szerelmes, és még nem vagyok benne abban a korban, mikor már az embernek a felesége az egyedüli barátja (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | jól benne jártak a fűtési idényben (1967 Örkény István 9500027, 145) | Alaposan benne járunk az éjszakában (1989 Nádas Péter 2001004, 11) | már benne vagyunk az időben, megpróbálok röviden és tömören válaszolni (1993 Országgyűlési Napló CD62) | jócskán benne a korban kötöttem ismeretséget, mondhatni, barátságot a számítógéppel (1999 Lakáskultúra CD39).

6. ’a szóban forgó állapotban, helyzetben v. folyamatban, annak kellős közepén’ ❖ a kuruc-világot is, melyben kezdetitől fogva a végéig benne forgott (1772 Rettegi György 7282001, 274) | nem tudſz nem vétkezni: ’s a’ melly ſzempillantásban Érteſzſz, tüſtént úgy annyira benne vagy a’ romlásban (1788 Pálóczi Horváth Ádám 7143033, 8) | A pokolvar kimenetele a betegségnek, indokoknak s a benne szenvedő egyének testalkatának különféleségétől függ (1861 Lengyel Dániel 8270004, 213) | az egyik nyugtalanságunk alig múlt el, már benne vagyunk a másikban (1936 Veres Péter 9771027, 273) | csak adott helyzetek vannak és bennük levő újabb adottságok (1975 Kertész Imre² CD41).

6a. benne van vmiben a) ’javában végez, gyakorol vmit’ ❖ Paraszt gondolat furkál, mintha szégyenleném e napot Gidától, de már semmi, benne vagyunk a titoknemtartásban (1836 Tóth Péter 8491001, 54) | Amikor nagyon mélyen benne vannak már az olvasásban megint kopognak (1910 Lukács György² 9405011, 171) | Mint aki nincs benne egészen abban, amiben tennie-vennie kell (1947 Németh László² 9485004, 125) | addigra már javában benne voltunk a munkában (1990 Nemes Anna ford.–Kazan 2011014, 50) b) (biz) ’részes vmely eseményben, cselekvésben’ ❖ az osztrák nem hitte nekik, hogy ők is benne nem voltak, és bezáratta őket is (1866 Tanárky Gyula 8460004, 340) | Lám, minden ocsmányságban benne van néhány ujságiró. Ilyenek az ujságirók! (1903 Zemplén 2117001, 1) | A ti történeteteket azért nem látod, mert magad is benne vagy (1927 Hegedüs Lóránt 9234002, 79) | Az csak egy okkal több, hogy benne legyünk ebben a vidám kalandban (1989 Csengey Dénes 1028002, 35) c) (kül. 1. és 2. sz-ben) (biz) ’〈egyetértés kif-ére is:〉 jóváhagy, (részvételével) támogat vmit’ ❖ Játsszunk valami mást. – Benne vagyok! – jelentkezik Vajkai (1936 Nagy Lajos 9472003, 93) | Ebbe én is benne vagyok – mondta Oskó –, hogy vállalkozók legyünk, az ilyesmit nekem találták ki (1962 Galambos Lajos 9166001, 87) | Arról van szó, […] hogy lapot csinálunk. […] A címe ez lesz: Jog. Benne vagy? (1981 Dénes Tibor 9812003, 174).

7. (minden sz-ben, önálló határozóként) ’a szóban forgó személy lelkében, belső világában, gondolataiban, ill. egyéniségében (tulajdonságként)’ ❖ az indúlatját ne látnám, mellyet az én meg-ſzabaduláſomról, és az  még tovább-is tartandó rabságáról való tudóſitás  benne fogna okozni (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353003, 180) | lesz azért […] mindég valami üresség mibennünk, mellynek neve ifjukorban unalom, vénségben pedig életgyülölés (1830 Széchenyi István 8429005, 238) | hiába – mi tűrés-tagadás – benned még sok hiba van (1875 Tóth Ede 8486004, 21) | Nincs bennem semmi büszkeség, semmi, de semmi harciasság. Csak szomorúság van bennem (1917 Herczeg Ferenc 9241029, 40) | őbenne elégedetlenség és keserűség maradt (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 198) | Micsoda buzgóság él bennetek (1966 Bernáth Aurél 9052003, 23) | azér énbennem is van hiba (1989 Fel a kezekkel! 1024021, 20).

7a. ’a szóban forgó dologban, jelenségben, megnyilvánulásban stb. (alkotó)részként, összetevőként, jellemző sajátosságként, kül. (irodalmi) szövegben, ill. gondolat(sor)ban (lényegi) tartalomként, mondanivalóként beleilleszkedve’ ❖ Nagyobb okát azon könyv elpusztításának azt adják, amiért emlegeti benne a kurucvilágot (1772 Rettegi György 7282001, 274) | méltóztassék az alábbi néhány sornak az Athenaeum legközelebbi számában helyet engedni, teljes szabadságot hagyván változtatni benne azt, ha mi tán változtatást kivánna (1843 Petőfi Sándor C3510, 193) | magyarázó, kiegészítő, néhol megigazító fél és egész mondatok [vannak] zárjel közé igtatva, melyek a szövegben magában már eredetileg benne voltak (1877 Jakab Elek CD57) | Lengődi ajkán olyan hang buggyant el, amelyben a nevetés emléke és a megvidámodott fájdalom egyaránt benne volt (1948 Tamási Áron 9701015, 59) | a múlt által ránkhagyományozott szövegek a bennük megszólaló igazság révén lesznek hagyományunk részei (1990 Újlaki Gabriella 2029019, 535).

7b. van benne valami ’〈állítás, gondolat stb.〉(valószínűleg) igaz, megállja a helyét’ ❖ A psycholog ezt [ti. a hangos beszédet] alkalmasint szenvedélyességre magyarázná, és lehet benne valami (1858 Vajda János 8503078, 184) | [Magyarország] már 1000 esztendeje, hogy csak geográfiai fogalom. – Ez ugyan kissé tulzott állitás; de ha közelebbről vesszük szemügyre, bekell [!] ismernünk, hogy „van benne valami(1884 Bereg 8606001, 2) | George Lloydhoz hasonlít, nem igaz? – Van benne valami – felelem e kitűnő megfigyelésre (1914 Szomory Dezső CD10) | Mondhatjuk azt, hogy azok a cégek, amelyek a tőzsdén vannak, bizalomkeltőbbek az ön számára? Hát van benne valami (1998 Magyar Hírlap CD09).

8. (minden sz-ben, önálló határozóként) ’a szóban forgó élőlény, kül. ember személyében, lényében’ ❖ Luzy, vetélkedö tárſát gondolta benne fel tanálni (1775 Báróczi Sándor ford.–Marmontel 7031005, 254) | Úgy légyen intézve ifjú életetek, Hogy mi, megholt szülék, éljünk tibennetek (1793 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | Őbenne nem csak országos viszonyaink egy pótolhatatlan láncszeme, hanem […] irodalmunknak is egy készülő első rangú publicista írója veszett el (1842 Toldy Ferenc 8481023, 59) | Tebenned mindent egyesülve látok, A mi az alkotásban jó lehet (1886 Radó Antal ford.–Dante 8383001, 5) | [a macskák] erősek – de ők graciózusok is, és ez az, amit én szeretek bennük (1912 Gozsdu Elek 8159005, 66) | Tizian, Michelangelo és Correggio […]. Az antikban és őbennük testet öltött a földön a tökéletes, az ideális művészet (1928 Rabinovszky Máriusz CD10) | nem ismerték fel benne Isten választottját (1996 Szabó Magda 9630006, 37).

9. (egysz 3. sz-ben, önálló határozóként) ’〈vonzatként álló mellékmondat főmondatában utalószóként az abban nm helyett〉’ ❖ bizonyos lehet benne, hogy bövséges, és örökké tartó jutalmát, fogja venni Mennyben minden fárattságának (1772 Vajda Sámuel 7365001, 143) | Bízom benne, hogy a szerző a kifogásolt részek sikerült átdolgozása után hamarosan igen jó és hasznavehető tankönyvet ad a tanítójelöltek kezébe (1911 Kodály Zoltán 9341002, 13) | senki sem kételkedett benne, hogy ez sikerülni fog (1986 Gion Nándor 9190003, 38).

Fr: idő.

Vö. CzF. benn; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, énbennem, mibennünk, őbenne, tebenned, tibennetek; ÚMTsz.

benne személyes névmás 31B (értelmező határozó részeként is, kül. nyomatékosításra)
1.
a szóban forgó, rendsz. körülhatárolt, (vmihez képest) belső v. központi helyen, térben
olyan kvártélyba nem száll, a hol quártélyos tiszt vagyon benne
(1772 Történelmi Tár)
Szombathely, püspöki város a’ Perent és Gyöngyös között. Van benne püspöki lakhely, papi nevendékház, káptalan, philos.filozófiai oskola [= líceum], kath.katolikus gymn.gimnázium, sok római régiség, vármegye háza
(1831 Zádor Elek)
A kis Gesenke délkeleti része, mely a benne eredő Oderától Odera-hegység nevet is visel, kies dombvidéken át hirtelen lejt a Bečva felé
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Mátyás királynak volt egy nagy terme. Száz gyertya égett benne
(1913 Gárdonyi Géza)
ilyen ez az ország, és így élünk benne
(1992 Gelencsér Gábor)
2.
a szóban forgó tárgy belsejében
az ura kalamárisládáját felrontatja s benne találja Wesselényi Farkasnénak 15 rendbeli leveleit
(1775 Rettegi György)
Lyuk esett a’ hajón, és már a’ víz benne négy láb magasságnyira van
(1787 Gelei József ford.Campe)
a sajtár leesett s a benne volt korsóféle edény majd mind összetört
(1851–1854 Táncsics Mihály)
Kinyitott egy magas faliszekrényt. Gazdátlan esernyő szomorkodott benne
(1925 Kosztolányi Dezső)
Ebben a három tárolóban benne van öt- vagy hatszáz mázsa Jonathán alma!
(1947 Szabó Pál²)
Minden zsák szája nyitva, s bennük szürkés papírzúzalék
(1990 Lovass Zoltán)
2a. (önálló határozóként)
a szóban forgó ruhadarabot, lábbelit stb. magán viselve
midőn elsőben magára vette volna [Ferdinánd] a maga regementje magyar uniformisát, még éjszakára sem akará levetni, hanem benne akara hálni
(1790 Héczei Dániel)
Nekem megvannak még némely színpadi öltönyeim […]. Ne vegye hát sértésnek, ha én ezeket elküldöm. Hadd lássam bennük játszani
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
ez a cipő kissé szük volt, szegény Bogumil táncolva bicegett benne
(1912 Kosztolányi Dezső)
2b. (minden sz-ben)
a szóban forgó ember, állat testében, szervezetében v. vmely testrészében
a’ Gyermek ollyan állapotban vagyon, mint tudni-illik fogai jövéſekor, vagy mikor a’ Geleſzták bennek indúlnak
(1775 Csapó József)
E kemény, edzett kezeket nem igen járja át a hideg, és legfőlebb lóbálnia kell, hogy a vér ujra fölelevenedjék bennük
(1857 Szegfi Mór)
egész testében benne lakott a betegség
(1927 Kassák Lajos)
A kopoltyúkon belül helyezkedik el az állat törzse, benne az állat belső szerveivel vagy zsigereivel
(1943 Soós Lajos)
itt dolgozik bennünk tíz fertőzött év meg háromszázezer köbmilliméter penicillin
(1989 Csengey Dénes)
3.
a szóban forgó dolog anyagában, annak egynemű részei közt v. attól körülvéve, ill. abba mélyedve
[a vályogos és iszapos föld] belsö réſzei ſzoroſan egy máshoz ragadnak. A’ Palánták úgy állanak benne, mintha Kö-fal közzé vólnának ültetve
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
miért rakták azt a’ nagy tüzet, és miért tüzeſítik a’ vaſakat benne?
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
Az ércz benne van a kőben, ólom, ezüst, arany benne rejlik
(1881 Teleki Sándor)
a magzathoz a vér szállítja a benne levő vérfesték (hemoglobin) révén az oxigént
(1986 Czeizel Endre)
Abból a kekszből főztek levest [a francia hadifogságban], boldogok voltunk mert megállt a kanál benne
(1990 Sára Sándor)
4.
a szóban forgó közösségben, intézményben (tagként)
Ezen gylekezet mindenféle rendet foglal magában. A’ Fejedelem, F ember, és a’ mester ember atyafiakká válnak benne
(1791 Sándor István)
Nem nehéz megtalálni [Bánffyt]. Ahol a legnagyobb csoport van, benne kell lennie neki is
(1898 Mikszáth Kálmán)
A társadalmi körben, amelybe [Tormay Cecile] beleszületett, életformáival benne maradt
(1937 Schöpflin Aladár)
[az iskolai alkotmány szól] az egyes iskolai szervek és testületek feladatairól és hatásköréről, a bennük való részvétel módjáról
(1992 Friss Péter)
a képviselő-testületben benne volt az igazgatónő is
(2000 Magyar Hírlap)
5.
a szóban forgó időszakban, ill. életszakaszban
Még benne valánk a télben
(1865 e. Jósika Miklós)
Túl vagyok azon a koron, mikor még az ember szerelmes, és még nem vagyok benne abban a korban, mikor már az embernek a felesége az egyedüli barátja
(1886 Mikszáth Kálmán)
jól benne jártak a fűtési idényben
(1967 Örkény István)
Alaposan benne járunk az éjszakában
(1989 Nádas Péter)
már benne vagyunk az időben, megpróbálok röviden és tömören válaszolni
(1993 Országgyűlési Napló)
jócskán benne a korban kötöttem ismeretséget, mondhatni, barátságot a számítógéppel
(1999 Lakáskultúra)
6.
a szóban forgó állapotban, helyzetben v. folyamatban, annak kellős közepén
a kuruc-világot is, melyben kezdetitől fogva a végéig benne forgott
(1772 Rettegi György)
nem tudſz nem vétkezni: ’s a’ melly ſzempillantásban Érteſzſz, tüſtént úgy annyira benne vagy a’ romlásban
(1788 Pálóczi Horváth Ádám)
A pokolvar kimenetele a betegségnek, indokoknak s a benne szenvedő egyének testalkatának különféleségétől függ
(1861 Lengyel Dániel)
az egyik nyugtalanságunk alig múlt el, már benne vagyunk a másikban
(1936 Veres Péter)
csak adott helyzetek vannak és bennük levő újabb adottságok
(1975 Kertész Imre²)
6a.
(csak szókapcsolatban)
benne van vmiben
a)
javában végez, gyakorol vmit
Paraszt gondolat furkál, mintha szégyenleném e napot Gidától, de már semmi, benne vagyunk a titoknemtartásban
(1836 Tóth Péter)
Amikor nagyon mélyen benne vannak már az olvasásban megint kopognak
(1910 Lukács György²)
Mint aki nincs benne egészen abban, amiben tennie-vennie kell
(1947 Németh László²)
addigra már javában benne voltunk a munkában
(1990 Nemes Anna ford.Kazan)
b) (biz)
részes vmely eseményben, cselekvésben
az osztrák nem hitte nekik, hogy ők is benne nem voltak, és bezáratta őket is
(1866 Tanárky Gyula)
Lám, minden ocsmányságban benne van néhány ujságiró. Ilyenek az ujságirók!
(1903 Zemplén)
A ti történeteteket azért nem látod, mert magad is benne vagy
(1927 Hegedüs Lóránt)
Az csak egy okkal több, hogy benne legyünk ebben a vidám kalandban
(1989 Csengey Dénes)
c) (kül. 1. és 2. sz-ben) (biz)
〈egyetértés kif-ére is:〉 jóváhagy, (részvételével) támogat vmit
Játsszunk valami mást. – Benne vagyok! – jelentkezik Vajkai
(1936 Nagy Lajos)
Ebbe én is benne vagyok – mondta Oskó –, hogy vállalkozók legyünk, az ilyesmit nekem találták ki
(1962 Galambos Lajos)
Arról van szó, […] hogy lapot csinálunk. […] A címe ez lesz: Jog. Benne vagy?
(1981 Dénes Tibor)
7. (minden sz-ben, önálló határozóként)
a szóban forgó személy lelkében, belső világában, gondolataiban, ill. egyéniségében (tulajdonságként)
az indúlatját ne látnám, mellyet az én meg-ſzabaduláſomról, és az  még tovább-is tartandó rabságáról való tudóſitás  benne fogna okozni
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
lesz azért […] mindég valami üresség mibennünk, mellynek neve ifjukorban unalom, vénségben pedig életgyülölés
(1830 Széchenyi István)
hiába – mi tűrés-tagadás – benned még sok hiba van
(1875 Tóth Ede)
Nincs bennem semmi büszkeség, semmi, de semmi harciasság. Csak szomorúság van bennem
(1917 Herczeg Ferenc)
őbenne elégedetlenség és keserűség maradt
(1932 Móricz Zsigmond)
Micsoda buzgóság él bennetek
(1966 Bernáth Aurél)
azér énbennem is van hiba
(1989 Fel a kezekkel!)
7a.
a szóban forgó dologban, jelenségben, megnyilvánulásban stb. (alkotó)részként, összetevőként, jellemző sajátosságként, kül. (irodalmi) szövegben, ill. gondolat(sor)ban (lényegi) tartalomként, mondanivalóként beleilleszkedve
Nagyobb okát azon könyv elpusztításának azt adják, amiért emlegeti benne a kurucvilágot
(1772 Rettegi György)
méltóztassék az alábbi néhány sornak az Athenaeum legközelebbi számában helyet engedni, teljes szabadságot hagyván változtatni benne azt, ha mi tán változtatást kivánna
(1843 Petőfi Sándor)
magyarázó, kiegészítő, néhol megigazító fél és egész mondatok [vannak] zárjel közé igtatva, melyek a szövegben magában már eredetileg benne voltak
(1877 Jakab Elek)
Lengődi ajkán olyan hang buggyant el, amelyben a nevetés emléke és a megvidámodott fájdalom egyaránt benne volt
(1948 Tamási Áron)
a múlt által ránkhagyományozott szövegek a bennük megszólaló igazság révén lesznek hagyományunk részei
(1990 Újlaki Gabriella)
7b.
(csak szókapcsolatban)
van benne valami
〈állítás, gondolat stb.〉 (valószínűleg) igaz, megállja a helyét
A psycholog ezt [ti. a hangos beszédet] alkalmasint szenvedélyességre magyarázná, és lehet benne valami
(1858 Vajda János)
[Magyarország] már 1000 esztendeje, hogy csak geográfiai fogalom. – Ez ugyan kissé tulzott állitás; de ha közelebbről vesszük szemügyre, bekell [!] ismernünk, hogy „van benne valami
(1884 Bereg)
George Lloydhoz hasonlít, nem igaz? – Van benne valami – felelem e kitűnő megfigyelésre
(1914 Szomory Dezső)
Mondhatjuk azt, hogy azok a cégek, amelyek a tőzsdén vannak, bizalomkeltőbbek az ön számára? Hát van benne valami
(1998 Magyar Hírlap)
8. (minden sz-ben, önálló határozóként)
a szóban forgó élőlény, kül. ember személyében, lényében
Luzy, vetélkedö tárſát gondolta benne fel tanálni
(1775 Báróczi Sándor ford.Marmontel)
Úgy légyen intézve ifjú életetek, Hogy mi, megholt szülék, éljünk tibennetek
(1793 Csokonai Vitéz Mihály)
Őbenne nem csak országos viszonyaink egy pótolhatatlan láncszeme, hanem […] irodalmunknak is egy készülő első rangú publicista írója veszett el
(1842 Toldy Ferenc)
Tebenned mindent egyesülve látok, A mi az alkotásban jó lehet
(1886 Radó Antal ford.Dante)
[a macskák] erősek – de ők graciózusok is, és ez az, amit én szeretek bennük
(1912 Gozsdu Elek)
Tizian, Michelangelo és Correggio […]. Az antikban és őbennük testet öltött a földön a tökéletes, az ideális művészet
(1928 Rabinovszky Máriusz)
nem ismerték fel benne Isten választottját
(1996 Szabó Magda)
9. (egysz 3. sz-ben, önálló határozóként)
〈vonzatként álló mellékmondat főmondatában utalószóként az abban nm helyett〉
bizonyos lehet benne, hogy bövséges, és örökké tartó jutalmát, fogja venni Mennyben minden fárattságának
(1772 Vajda Sámuel)
Bízom benne, hogy a szerző a kifogásolt részek sikerült átdolgozása után hamarosan igen jó és hasznavehető tankönyvet ad a tanítójelöltek kezébe
(1911 Kodály Zoltán)
senki sem kételkedett benne, hogy ez sikerülni fog
(1986 Gion Nándor)
Fr: idő
Vö. CzF. benn; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, énbennem, mibennünk, őbenne, tebenned, tibennetek; ÚMTsz.

Beállítások