elmos ts ige 4a8

1. ’〈edényt, (evő)eszközt〉 tisztára mos’ ❖ Mikor aztán mindenki jóllakott, s kedves egészségére kívánta egymásnak a vacsorát, Lizandra elmosta, eltakarította a bográcsot, tányért, tekenőbéka kanalakat, a két üvegpoharat is kiöblítette (1885 Jókai Mór CD18) | Edényét nagy vödörben ki-ki maga mosta el (1952 Horthy Miklós 1067006, 331) | a fáradságtól szédelegve kényszerítettem magamat, hogy elmossam, rendbe tegyem másnapra a szerszámokat (1999 Lakáskultúra CD39).

2. (rég) ’〈víz v. vízzel vki〉 eltávolít, lemos vmit’ ❖ Az az enyvesség, melly a’ brön vagyon, lágy-meleg vizzel mosattatik-el (1786 Domby Sámuel ford.–Rosenstein C1430, 18) | Hajna törölte sebét, ’s vérét elmosta szelíden Iú arczairól (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524378, 211) | A nagy sivár tenger minden vize Sem mossa el fölkent király fejéről A balzsamot (1867 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | Fertőzéses szembajokban a szem genyedő váladékát bő vizzel kell folyton elmosni (1897 PallasLex. CD02) | [a tiszta víz] a szennyet elmossa (1909 A magyar nép művészete CD07).

2a. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely tett, áldozat v. ilyen tettel, áldozattal vki a becsületen esett foltot eltünteti, ill. vétkét jóváteszi〉’ ❖ E’ [fiam] moa-el motskom’ a’ Grófnak vérével (1773 Teleki Ádám ford.–Corneille C4103, 41) | Ezen hitelből következett véttſégem, melyet egész vérem ſem elégſéges el mosni (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 200) | a’ Vér mossa el ezen motskot nevemrl (1817 Csery Péter ford. C1298, 26) | Menj, mosd el azoknak vérében a szennyet nevedről (1850 Jókai Mór CD18) | semmi sem moshatja el a lopás gyalázatát Gilagórul (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | Jézus vérével bűnünket elmossa (1909 A magyar nép művészete CD07).

3. ’〈áramló víz〉 helyéről elvisz, elhord, elsodor vmit, es. vkit’ ❖ Itt eggy domb válik-el a’ hegytl, ’s a’ reája kapaſzkodott emberekkel ſzakad a’ tajtékzó vízbe; amott eggy zápor-patak moſsa-el a’ fiút, a’ ki haldokló Atyját fellyebb vontzorgatta (1790 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner 7463005, 283) | Mivel pedig a’ földet az es el-el moſsa, azonnal ki-állanak a’ kſziklák’ éleji (1801 Molnár János 7445024, 155) | azután Alpheus- és Peneusnak közellévő folyamit egyesítve oda vezette, ’s a’ ganét elmosatta (1851 Egyed Antal ford.–Ovidius C1553, 108) | az agyagban kősókristályok képződtek, melyek viz által elmosatván, az üres [kocka] alak megmaradt (1893 PallasLex. CD02) | A víz [...] minden útjába kerülőt elmos és hordalékként partra teszi, amit jónak lát megtartani (1998 Új Könyvek CD29).

3a. ’〈(zápor)eső vmely tevékenységet, szabadtéri rendezvényt〉 meghiúsít’ ❖ e’ kirándulást [...] a’ végtelen zápor elmosá (1844 Császár Ferenc C1258, 205) | A julius 31-én megkezdett nagy angol-francia flandriai offenzivát már harmadnapra elmosta az eső (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 5) | A hétvégi Omega-bulit a Népstadionban csaknem elmosta a vihar (1994 Magyar Hírlap CD09).

3b. (kissé rég) ’〈(zápor)eső〉 vmely tervezett tevékenységében (hirtelen) meggátolva elűz vhonnan vkit’ ❖ A vásár első hete tehát e miatt volt igen csendes; a második héten pedig az itt volt vevőt s eladót is elmosta a nekiindult havas eső (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Odakinn tán az őszi zápor mosta el az Andrássy út járókelőit (1925 Krúdy Gyula CD54) | [a szakadó eső] elmosta a cserkészeket is, akiknek – a meghívó szerint – az lett volna a tisztjük, hogy eligazítsák a Városligetben a magamforma tudatlan embereket (1934 e. Móra Ferenc 9459044, 238).

3c. ’〈jelentős (történelmi) esemény(ek sora)〉 megsemmisít vmit’ ❖ Igen, mi elhánytunk sokat a régi, mostanra nem való, institutióból, az általatok támasztott lázadás elmosott minden emberi jogot, de az uj jogokat nem tőletek várjuk (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [Magyarország dicsőségét] harczi kudarcok elmossák (1883 Mikszáth Kálmán C3136, 4) | a mezőgazdasági fakultás egyik osztályává zsugorított Hutÿra és Marek világhírű főiskoláját, még a második világháború sem tudta elmosni (1975 Karasszon Dénes CD30) | India ősi civilizációját elmosta az árja honfoglalás (2000 Új Könyvek CD29).

3d. ’〈nagy jelentőségű (történelmi) esemény tervet, tervezett eseményt〉 meghiúsít’ ❖ A terveket azonban elmosta a második világháború (1981 Varga Gyula CD52) | [az egyesült államokbeli] egészségügyi reformot azonban elmosta az 1993-ban induló és a ’94-es kongresszusi választásokkal kiteljesedő „jobboldali forradalom” (1996 Magyar Hírlap CD09) | a premiert elmosta a második világháború (1998 Magyar Hírlap CD09).

3e. (rég) ’〈vmely (lelki)állapotot, jelenséget stb.〉 helyébe lépve megszüntet vmi’ ❖ Avagy olyan nagy ſzégyen volté [!] az, hogy Orondátes Statirát ſzerette, hogy a’ Nagy Sándor ditſösſéges ſzerelme azt el nem moshatta volna? (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0806, 154) | Az egész gyűlés jó kedvre lett hangolva a klasszikus szóváltás által, s a derült hangulat el látszott mosni az ingerültséget, mit az elébbi heves viták támasztottak (1857 Jókai Mór CD18) | A mosdókagylóban lévő pár centis örvényeknél nagyon kicsi a Coriolis-erő hatása, amit elmoshat a környezet minden apró rezdülése (2000 Természet Világa CD50).

4. ’〈víz, eső, könny stb.〉 addig áztat vmit, amíg az szét nem ázik v. el nem kopik(, és így eltűnik, megsemmisül)’ ❖ El kopik a’ márvány, más drágább kre ki vésett Írást, és faragott képeket el mos es (1774 Révai Miklós ford.–Beniczky 7283004, 14) | Mihelyt a’ melegebb tavaszi szelek ’s esők elmosták a’ havat az erdeiszalonkák is megjelennek (1829 Pák Dienes 8346007, 88) | Egy könnycsepp esett le a papírra, mely elmosta és elpiszkítá az egyik szót (1902 Mikszáth Kálmán CD04) | A házszámot elmosta a cédulán az eső (1955 Tatay Sándor 9704003, 349).

4a. ’〈emléket〉 elhomályosít(va megszüntet), ill. 〈emlékezetből〉 kitöröl vmit’ ❖ talám a’ Barátságnak emlékezetét [...] a’ se mosta el (1821 Mátyási József C3060, 212) | elmosták a közelebbi századok ezred éves hazánk multjának fényes emlékeit is (1881 Madarász József 8282007, 299) | az évek még azokat a jó hatásokat is elmossák gyermekeink emlékezetéből, amelyeket az általános iskolában esetleg magukba szívtak (1959 Fasang Árpád 2056038, 90) | A szóláshasonlatban általában utalás van egy egyszeri megtörtént eseményre, amelyet azonban gyakran elmos az emlékezet (1982 NéprajziLex. CD47) | Az eljövendő élete függ a mulatótól, a parkszálló holnapja, tisztes polgári lét, mely elmossa az emlékét is egy tenyeres-talpas felvidéki ringyónak (1988 Lengyel Péter 9397007, 250).

4b. ’〈vmely sajátosságot〉(fokozatosan) eltüntet’ ❖ Illésy fordítása ellenben nem mindig törekszik szóhűségre, el-elmos egy-egy finom vonást az eredetiből (1861 Arany János C6505, 80) | arcán [...] hosszu szenvedések nyomai látszottak, de hajdani szépségét nem moshatták el (1876 Csiky Gergely C0799, 111) | a hol régebbi időben a jezsuita iskolák hatással voltak, elég sokáig virágzottak e népmulatságok, és csak korunk minden törzsökös népies vonást elmosó szellemének lassanként való terjedése elől hátráltak meg (1894 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Kassák szándékosan elmossa egyik szereplőjének egyénítő vonásait; azonosítanunk csak egyéb kompozicionális tényezőkre figyelve sikerül (1982 Fehér Erzsébet 2028008, 288).

5. (átv is) ’〈vminek a (kör)vonalát, határvonalát〉 bizonytalanná teszi vki v. vmi, ill. bizonytalan körvonala, határvonala miatt nehezen érzékelhetővé, alig felismerhetővé tesz vmit’ ❖ a 18 éves iu finom vonásait csak elmosva adhatja vissza a kép (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [Whistler] néhány gyengéd finom színfoltra építette fel képeit, a kontúrokat elmosta (1925 MűvészetiLex. C6812, 830) | A kultúrfolytonosság az ókor és a középkor világa között elmos minden éles határvonalat (1936 Váczy Péter CD42) | a puha, szőke gőzök elmosták kövér válla körvonalait (1979 Vészi Endre 9776030, 172) | Az ügyvivő hangsúlyozta: olyan kormányzati struktúrára van szükség, amely áttekinthető, és nem mossa el az egyes kormánytagok felelősségét (1995 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’〈különb(öző)séget〉 eltüntet, megszüntet’ ❖ Író és újságíró [...], akármilyen gyakran váljanak eggyé, az irodalom és az újságírás között lévő primordiális [= alapvető] különbözőséget soha se fogják szétoszlatni, elmosni (1917 Ambrus Zoltán CD10) | [az újabb kor szemléletmódja] vallási és faji különbségeket elmosva a humanizmus magaslatairól egyenlőknek és testvéreknek tekinti a népeket (1928 Szekfű Gyula CD42) | a parabola-forma valóban a modern élet dramatizálhatóságának egyik lehetősége, mert összefogja a szétesőt, kontrasztokat állít fel ott, ahol az élet elmossa az ellentéteket (1969 Almási Miklós 1002002, 451) | Kirk szerint Popper eljárása [...] elmossa a különbséget a különböző fajta teoretizálásmódok között (1990 Steiger Kornél 2029028, 648).

5b. (ritk) ’〈vmely tényt〉 elken, jelentéktelennek tüntet fel’ ❖ egyre jobban kiérlelte magában a pap a hazugságot, a mivel teljesen elmoshatja ezt a mai botrányt (1912 Móricz Zsigmond C3211, 39) | A szépen hangzó, de egyáltalában nem helytálló szólam, hogy jobb a Donnál és a Volgánál védeni Magyarország határait, mint a Kárpátok gerincén, nem moshatja el a tényt: valójában támadóan léptünk föl azzal a Szovjetoroszországgal szemben, amellyel van egy döntő jelentőségű, világtörténelmi súlyú érdekközösségünk: Nagy-Románia tartós és végleges szétrombolása (1942 Bajcsy-Zsilinszky Endre CD58).

5c. ’〈(zenei) hangot v. akkordot〉 nehezen kivehetővé tesz, ill. jellegében gyengít’ ❖ a vonósok hangja sokszor fúvóshanggá torzul, a kürtök könnyen elmossák a harmóniákat (1931 ZeneiLex. CD49) | Rezonanciának nevezik a hangvisszaverődés törvényszerűségét is, azaz azt a jelenséget, midőn szilárd testek (falak) útját állják a hanghullámok terjedésének s gyakran un. állóhullámok keletkezését eredményezik, melyek túlerős, egyenetlen, vagy zavaros visszhang révén könnyen elmossák a hangot (1931 ZeneiLex. CD49) | E hosszabb dallamnak világosan ötfokú jellege van, még ha a „dór szekszt” teljesen elmosta is az 5–7. hang körüli „trichord”-ot (1935 Kodály Zoltán 9341028, 43).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. mos; ÉKsz.; SzT. ~, elmosattatik, elmoshat; ÚMTsz.

elmos tárgyas ige 4a8
1.
〈edényt, (evő)eszközt〉 tisztára mos
Mikor aztán mindenki jóllakott, s kedves egészségére kívánta egymásnak a vacsorát, Lizandra elmosta, eltakarította a bográcsot, tányért, tekenőbéka kanalakat, a két üvegpoharat is kiöblítette
(1885 Jókai Mór)
Edényét nagy vödörben ki-ki maga mosta el
(1952 Horthy Miklós)
a fáradságtól szédelegve kényszerítettem magamat, hogy elmossam, rendbe tegyem másnapra a szerszámokat
(1999 Lakáskultúra)
2. (rég)
〈víz v. vízzel vki〉 eltávolít, lemos vmit
Az az enyvesség, melly a’ brön vagyon, lágy-meleg vizzel mosattatik-el
(1786 Domby Sámuel ford.Rosenstein)
Hajna törölte sebét, ’s vérét elmosta szelíden Iú arczairól
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
A nagy sivár tenger minden vize Sem mossa el fölkent király fejéről A balzsamot
(1867 Szász Károly² ford.Shakespeare)
Fertőzéses szembajokban a szem genyedő váladékát bő vizzel kell folyton elmosni
(1897 PallasLex.)
[a tiszta víz] a szennyet elmossa
(1909 A magyar nép művészete)
2a. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely tett, áldozat v. ilyen tettel, áldozattal vki a becsületen esett foltot eltünteti, ill. vétkét jóváteszi〉
E’ [fiam] moa-el motskom’ a’ Grófnak vérével
(1773 Teleki Ádám ford.Corneille)
Ezen hitelből következett véttſégem, melyet egész vérem ſem elégſéges el mosni
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
a’ Vér mossa el ezen motskot nevemrl
(1817 Csery Péter ford.)
Menj, mosd el azoknak vérében a szennyet nevedről
(1850 Jókai Mór)
semmi sem moshatja el a lopás gyalázatát Gilagórul
(1879 Mikszáth Kálmán)
Jézus vérével bűnünket elmossa
(1909 A magyar nép művészete)
3.
〈áramló víz〉 helyéről elvisz, elhord, elsodor vmit, es. vkit
Itt eggy domb válik-el a’ hegytl, ’s a’ reája kapaſzkodott emberekkel ſzakad a’ tajtékzó vízbe; amott eggy zápor-patak moſsa-el a’ fiút, a’ ki haldokló Atyját fellyebb vontzorgatta
(1790 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
Mivel pedig a’ földet az es el-el moſsa, azonnal ki-állanak a’ kſziklák’ éleji
(1801 Molnár János)
azután Alpheus- és Peneusnak közellévő folyamit egyesítve oda vezette, ’s a’ ganét elmosatta
(1851 Egyed Antal ford.Ovidius)
az agyagban kősókristályok képződtek, melyek viz által elmosatván, az üres [kocka] alak megmaradt
(1893 PallasLex.)
A víz [...] minden útjába kerülőt elmos és hordalékként partra teszi, amit jónak lát megtartani
(1998 Új Könyvek)
3a.
(zápor)eső vmely tevékenységet, szabadtéri rendezvényt〉 meghiúsít
e’ kirándulást [...] a’ végtelen zápor elmosá
(1844 Császár Ferenc)
A julius 31-én megkezdett nagy angol-francia flandriai offenzivát már harmadnapra elmosta az eső
(1917 Budapesti Hírlap)
A hétvégi Omega-bulit a Népstadionban csaknem elmosta a vihar
(1994 Magyar Hírlap)
3b. (kissé rég)
(zápor)eső〉 vmely tervezett tevékenységében (hirtelen) meggátolva elűz vhonnan vkit
A vásár első hete tehát e miatt volt igen csendes; a második héten pedig az itt volt vevőt s eladót is elmosta a nekiindult havas eső
(1858 Vasárnapi Újság)
Odakinn tán az őszi zápor mosta el az Andrássy út járókelőit
(1925 Krúdy Gyula)
[a szakadó eső] elmosta a cserkészeket is, akiknek – a meghívó szerint – az lett volna a tisztjük, hogy eligazítsák a Városligetben a magamforma tudatlan embereket
(1934 e. Móra Ferenc)
3c.
〈jelentős (történelmi) esemény(ek sora) megsemmisít vmit
Igen, mi elhánytunk sokat a régi, mostanra nem való, institutióból, az általatok támasztott lázadás elmosott minden emberi jogot, de az uj jogokat nem tőletek várjuk
(1848 Kossuth Hírlapja)
[Magyarország dicsőségét] harczi kudarcok elmossák
(1883 Mikszáth Kálmán)
a mezőgazdasági fakultás egyik osztályává zsugorított Hutÿra és Marek világhírű főiskoláját, még a második világháború sem tudta elmosni
(1975 Karasszon Dénes)
India ősi civilizációját elmosta az árja honfoglalás
(2000 Új Könyvek)
3d.
〈nagy jelentőségű (történelmi) esemény tervet, tervezett eseményt〉 meghiúsít
A terveket azonban elmosta a második világháború
(1981 Varga Gyula)
[az egyesült államokbeli] egészségügyi reformot azonban elmosta az 1993-ban induló és a ’94-es kongresszusi választásokkal kiteljesedő „jobboldali forradalom”
(1996 Magyar Hírlap)
a premiert elmosta a második világháború
(1998 Magyar Hírlap)
3e. (rég)
〈vmely (lelki)állapotot, jelenséget stb.〉 helyébe lépve megszüntet vmi
Avagy olyan nagy ſzégyen volté [!] az, hogy Orondátes Statirát ſzerette, hogy a’ Nagy Sándor ditſösſéges ſzerelme azt el nem moshatta volna?
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Az egész gyűlés jó kedvre lett hangolva a klasszikus szóváltás által, s a derült hangulat el látszott mosni az ingerültséget, mit az elébbi heves viták támasztottak
(1857 Jókai Mór)
A mosdókagylóban lévő pár centis örvényeknél nagyon kicsi a Coriolis-erő hatása, amit elmoshat a környezet minden apró rezdülése
(2000 Természet Világa)
4.
〈víz, eső, könny stb.〉 addig áztat vmit, amíg az szét nem ázik v. el nem kopik(, és így eltűnik, megsemmisül)
El kopik a’ márvány, más drágább kre ki vésett Írást, és faragott képeket el mos es
(1774 Révai Miklós ford.Beniczky)
Mihelyt a’ melegebb tavaszi szelek ’s esők elmosták a’ havat az erdeiszalonkák is megjelennek
(1829 Pák Dienes)
Egy könnycsepp esett le a papírra, mely elmosta és elpiszkítá az egyik szót
(1902 Mikszáth Kálmán)
A házszámot elmosta a cédulán az eső
(1955 Tatay Sándor)
4a.
〈emléket〉 elhomályosít(va megszüntet), ill. 〈emlékezetből〉 kitöröl vmit
talám a’ Barátságnak emlékezetét [...] a’ se mosta el
(1821 Mátyási József)
elmosták a közelebbi századok ezred éves hazánk multjának fényes emlékeit is
(1881 Madarász József)
az évek még azokat a jó hatásokat is elmossák gyermekeink emlékezetéből, amelyeket az általános iskolában esetleg magukba szívtak
(1959 Fasang Árpád)
A szóláshasonlatban általában utalás van egy egyszeri megtörtént eseményre, amelyet azonban gyakran elmos az emlékezet
(1982 NéprajziLex.)
Az eljövendő élete függ a mulatótól, a parkszálló holnapja, tisztes polgári lét, mely elmossa az emlékét is egy tenyeres-talpas felvidéki ringyónak
(1988 Lengyel Péter)
4b.
〈vmely sajátosságot〉 (fokozatosan) eltüntet
Illésy fordítása ellenben nem mindig törekszik szóhűségre, el-elmos egy-egy finom vonást az eredetiből
(1861 Arany János)
arcán [...] hosszu szenvedések nyomai látszottak, de hajdani szépségét nem moshatták el
(1876 Csiky Gergely)
a hol régebbi időben a jezsuita iskolák hatással voltak, elég sokáig virágzottak e népmulatságok, és csak korunk minden törzsökös népies vonást elmosó szellemének lassanként való terjedése elől hátráltak meg
(1894 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Kassák szándékosan elmossa egyik szereplőjének egyénítő vonásait; azonosítanunk csak egyéb kompozicionális tényezőkre figyelve sikerül
(1982 Fehér Erzsébet)
5. (átv is)
〈vminek a (kör)vonalát, határvonalát〉 bizonytalanná teszi vki v. vmi, ill. bizonytalan körvonala, határvonala miatt nehezen érzékelhetővé, alig felismerhetővé tesz vmit
a 18 éves iu finom vonásait csak elmosva adhatja vissza a kép
(1858 Vasárnapi Újság)
[Whistler] néhány gyengéd finom színfoltra építette fel képeit, a kontúrokat elmosta
(1925 MűvészetiLex.)
A kultúrfolytonosság az ókor és a középkor világa között elmos minden éles határvonalat
(1936 Váczy Péter)
a puha, szőke gőzök elmosták kövér válla körvonalait
(1979 Vészi Endre)
Az ügyvivő hangsúlyozta: olyan kormányzati struktúrára van szükség, amely áttekinthető, és nem mossa el az egyes kormánytagok felelősségét
(1995 Magyar Hírlap)
5a.
〈különb(öző)séget〉 eltüntet, megszüntet
Író és újságíró [...], akármilyen gyakran váljanak eggyé, az irodalom és az újságírás között lévő primordiális [= alapvető] különbözőséget soha se fogják szétoszlatni, elmosni
(1917 Ambrus Zoltán)
[az újabb kor szemléletmódja] vallási és faji különbségeket elmosva a humanizmus magaslatairól egyenlőknek és testvéreknek tekinti a népeket
(1928 Szekfű Gyula)
a parabola-forma valóban a modern élet dramatizálhatóságának egyik lehetősége, mert összefogja a szétesőt, kontrasztokat állít fel ott, ahol az élet elmossa az ellentéteket
(1969 Almási Miklós)
Kirk szerint Popper eljárása [...] elmossa a különbséget a különböző fajta teoretizálásmódok között
(1990 Steiger Kornél)
5b. (ritk)
〈vmely tényt〉 elken, jelentéktelennek tüntet fel
egyre jobban kiérlelte magában a pap a hazugságot, a mivel teljesen elmoshatja ezt a mai botrányt
(1912 Móricz Zsigmond)
A szépen hangzó, de egyáltalában nem helytálló szólam, hogy jobb a Donnál és a Volgánál védeni Magyarország határait, mint a Kárpátok gerincén, nem moshatja el a tényt: valójában támadóan léptünk föl azzal a Szovjetoroszországgal szemben, amellyel van egy döntő jelentőségű, világtörténelmi súlyú érdekközösségünk: Nagy-Románia tartós és végleges szétrombolása
(1942 Bajcsy-Zsilinszky Endre)
5c.
(zenei) hangot v. akkordot〉 nehezen kivehetővé tesz, ill. jellegében gyengít
a vonósok hangja sokszor fúvóshanggá torzul, a kürtök könnyen elmossák a harmóniákat
(1931 ZeneiLex.)
Rezonanciának nevezik a hangvisszaverődés törvényszerűségét is, azaz azt a jelenséget, midőn szilárd testek (falak) útját állják a hanghullámok terjedésének s gyakran un.úgynevezett állóhullámok keletkezését eredményezik, melyek túlerős, egyenetlen, vagy zavaros visszhang révén könnyen elmossák a hangot
(1931 ZeneiLex.)
E hosszabb dallamnak világosan ötfokú jellege van, még ha a „dór szekszt” teljesen elmosta is az 5–7. hang körüli „trichord”-ot
(1935 Kodály Zoltán)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. mos; ÉKsz.; SzT. ~, elmosattatik, elmoshat; ÚMTsz.

Beállítások