elszalaszt ts ige 5a2

1. ’sürgetően kiadott utasítással elküld vhova (vmiért, vkiért) vkit vki’ ❖ Szalassz el egy huszárt a puskádért! (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | Kovács még este gyanúsnak találta, hogy a felesége olyan mozdulatlanul fekszik, később pedig nagyon furcsán horkolt, vagyis inkább hörgött… Akkor már megijedt, s a szobalányt elszalasztotta Pammerért (1913 Réti Ödön CD10) | későn jutott eszébe a néninek a másnapi sütés és bennünket szalasztott el élesztőért a boltba (1934 Sásdi Sándor CD10) | a kádármesterhez szalasztott el apám néhány új hordó ügyében (2002 Rakovszky Zsuzsa 3271002, 383).

1a. (kissé rég) ’〈ember, es. állat kül. támadót, ellenséget〉 futásra, menekülésre késztet, elkerget (vhonnan v. vhova)’ ❖ Onnan ugyan el szalasztották Dáriust (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2121, 131) | ha van szived, vágj karddal ellenem. Tudom elszalasztlak régi roszsz hazádba (1821 Vörösmarty Mihály 8524079, 170) | Mindenért nem szabad az állatot megdobni, mert vadas lesz, elszalaszsza a többi lovat (1911 Malonyay Dezső 8292022, 67).

1b. (rég) ’〈sóhajt, szót stb.〉 kiad magából, elereszt vki’ ❖ ottan ottan ſohajtozáſokat ſzalaſztunk-el, mellyek mindent el-árulnak (1793 Bartsai László ford.–Seidel C6195, 87) | Tormándy egy tősgyökeres gorombaságot elszalasztott az elnöki szék ellen (1869 Jókai Mór CD18) | [A tárgyalás alatt] a publikumban sokan a fejüket csóválják. Egy elszalasztott hang az ajtó mellől nagy derültséget okoz: „Kötve hisszük a komának” (1883 Mikszáth Kálmán CD04).

2. (rég) ’〈gondjaira bízott embert, jószágot v. járművet vezető nélkül〉 enged, hagy elszabadulni, ill. szabadon elmenni vki’ ❖ Ked ſzabad (úgy mond vala ) én Kedet el-ſzalaſztom; én még-is fogságban maradok (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353003, 180) | Egyszer én valahogy nyájam elszalasztám, Annak következtén elcsapott a gazdám (1844 Petőfi Sándor CD01) | megjött a hadnagy […] lihegve, fujva Mint vezetőtlen elszalasztott mozdony (1875 Vajda János C4654, 56) | Jéhú pedig nyolcvan embert helyezett el kívül, és ezt mondta: Aki egyet is elszalaszt azok közül az emberek közül, akiket a kezetekbe juttatok, az életével fizet annak az életéért (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

2a. (rég) ’〈hozzátartozóját, rokonát stb.〉 annak halála miatt elveszíti vki’ ❖ Sirassuk-meg Barátim! illy hamar el-ſzalaſztott jó Hazafi-Társunkat (1793 Magyar Hírmondó C5810, 294) | kedves Feleségit hogy el-szalasztotta, Már tsak a’ kisdednek éltit óhajtotta (1809 György László C1969, 14) | Hunyadi László. Hiába vár sohajtásod reményt; Öcsém! ma, még ma, elszalasztasz engemet (1817 Virág Benedek C4504, 53) | Elszalasztottalak kedves szülü dajkám, emėhetėk ettán akárhá, de csak az üres helėdet találom (1872 Magyar Nyelvőr C0358, 467).

3. ’〈ember v. állat〉(ügyetlensége miatt) nem tud elkapni, fogságba ejteni v. elejteni vkit, vmit’ ❖ – Sántikállok mint a’ szerencsém, – minden lépésem fájdalom, – nem tudnék Nimfát kergetni: – vagy elszalasztanám, vagy kiss újja’ taszintásával eldöntene (1821 Dessewffy József C2570, 429) | mivel azonban mégis történetesen megeshetett volna, hogy a’ virasztást álom váltsa fel, ’s a’ tolvaj elszalasztathaték, biztos ur a’ ruhatár ajtaját, mellyet becsukni nem lehetett, egy darab deszkával támasztá meg (1842 Pesti Hírlap CD61) | [a kúszógéb] olyan gyorsasággal ront zsákmányára, hogy csak ritkán szalasztja el (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Miközben az erdőt járta, észrevette, hogy egy csapat ember egy szarvast üldöz, de elszalasztják (2000 Tasnádi Edit ford. CD48).

3a. ’〈annak kif-ére, hogy vki elkerül vkit, véletlenül épp nem találkozik vele〉’ ❖ ſajnálom, hogy késöbben hallván-meg ö Hertzegségének itt létét, késön jöttem, és el-ſzalaſztottam (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 375) | Ha Pestre jőni szándékozol, méltóztassál utadat előre tudatni velem, hogy Pesten lehessek. Vigasztalhatatlan volnék, ha el fognálak szalasztani (1811 Szemere Pál 8439066, 298) | A Sjeeland érkezése napjának estéjén sokáig sétáltam a Kjöbmagergaden, vártam, hogy köszönhessek Edelének. Végre, mikor már azt hittem, elszalasztottam s haza akartam menni, jött szembe velem (1928 Pesti Hírlap nov. 11. C5676, 33) | hirtelen annyira megdöbbenek, hogy elszalasztottam az orvosomat is: már becsukódott mögötte a csapóajtó, s elnyelte alakját a lépcső fordulója (1985 Népszabadság aug. 29. C7835, 9).

3b. ’〈(menetrend szerint induló) járművet〉 nem ér el, lekésik vki’ ❖ Ámbár ezen levelemben meg igirtem vólt, hogy az mostan be teendő verseim felöl bővebben fognék irni, de félvén attol, hogy az Postát el szalasztom, most tsak az leg szükségessebbekröl irok (1789 Ráday Gedeon¹ C2554, 257) | [Zichy Antal] augusztus 21-én Titelnél elszalasztja a gőzhajót; gyorsfogattal vágtat utána (1896 Zichy Antal CD55) | tudod, hogy most már nem lóghatunk meg?! Minden vonatunkat elszalasztottuk (1938 Hunyady Sándor CD10) | Az a bizonyos villamos, amelyet elszalasztottam, teljes egészében a Dunába zuhant (2000 Népszabadság jan. 17. C5833, melléklet 26).

4. ’〈kedvező lehetőséget, alkalmat stb.〉(megfelelő reakció híján) nem használ ki, elmulaszt, ill. 〈vmely kínálkozó, es. addig élvezett hasznot, előnyt stb.〉 veszni hagy vki’ ❖ meg-nem foghatták, miké’pen ſzalaſzthatott légyen-el Meride egy ollyan ſzerelmet, mellyel tsak minap nyilván ditsekedett (1776 Cyrus nyugodalma ford. C4548, 77) | Ezen Püspökſégtl való meg-váláſával […] 80000. forintnyi jövedelmet ſzalaſztott-el (1785 Magyar Hírmondó C0273, 486) | Mi elszalasztók az alkalmat [ti. a forradalomra] 1790-ben, 1828-ban (1848 Vasvári Pál válogatott írásai C4683, 282) | csak az él igazán, aki intenzíven él, aki soha se szalasztja el, amit a pillanat megadhat (1916 Ambrus Zoltán CD10) | elszalasztottam egy jónak ígérkező állást (1955 Népszava szept. 25. C4845, 5) | A bécsi tőzsde elszalasztotta azt a történelmi lehetőséget, hogy igazi kelet-európai központtá váljon (1997 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’〈annak kif-ére, hogy a vkivel való szerelmi v. házastársi kapcsolat lehetőségét nem használja ki, veszni hagyja vki〉’ ❖ Tégedet ſzalaſztanálakel én? úgy monda ö, holott már olly közel jútottam megnyerésedhez? (1776 Cyrus nyugodalma ford. C4548, 24) | Gizella. Ő már rabom, s én csak játszom vele; El-elbocsátom, s újra megfogom. Klára. Nana, még el fogod szalasztani (1857 Szigligeti Ede C3992, 83) | Elza. Félt, hogy el talál szalasztani engem; mert érezte, hogy még nem ura a szituácziónak (1907 Ambrus Zoltán C0596, 48) | A kislány még csak tizennyolc éves volt tavaly, de úgy érezte, ha ezt a fiút elszalasztja, egy hosszú életen át zabot hegyezhet (1976 Népszava ápr. 24. C7441, 7).

4b. ’〈annak kif-ére, hogy vmely információ megértéséről, felfogásáról, ill. vmely látvány észleléséről lemarad vki〉’ ❖ [az egybegyűlt bámészkodók] oly mohon nézték tselekedeteket, hogy nem is láttattanak azon idö alatt ſzemeket pillantani, ne talántán az alatt valamely mozdulásokat el tanálnák szalasztani (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0806, 49) | minduntalan elszalasztja a beszéd fonalát (1880 Csiky Gergely C1311, 317) | A zenekart mindenütt jól követhetjük, s a zeneszerző mondanivalóiból semmit sem szalasztunk el (1910 Jász Dezső CD10) | A néhány év óta újra hatalmon lévő konzervatív párt premier minisztere, Peel, egy szót sem szalaszt el, jegyzeteket készít (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | Augusztus 11-én, szerdán délidőben végre újra lesz nálunk teljes napfogyatkozás. Aki elszalasztja, az várhat 2081. szeptember 3-áig (1999 Természet Világa CD50).

4c. ’〈(vmire alkalmas) idő(szako)t〉 kihasználatlanul, ill. haszontalanul töltve elveszteget’ ❖ Aſzſzonyom! azt mondgya nékie, ſzabadok vagytok az Iſteneknek ſegedelmek által, ne ſzalaszuk el hát beſzédünkel az idöt, hanem kérlek forditsátok haſznotokra azt az alkalmatosſágot, mellyet az Eg különös könyörületeégéböl ſzolgáltatott (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0807, 77) | Eſztendt, vagy napot  el nem ſzalaſztott, Mellyben a’ Közjónak nem tett volna haſznot (1796 Szentgyörgyi Gellért ford.–Birkenstock 7317001, 13) | Csak most látta, milyen hiábavalóan szalasztotta el azokat a perceket, amelyekben az ura szivéhez közel férkőzhetett volna (1911 Móricz Zsigmond C3228, 178) | Beletemetkeztem a levéltárak porába, és elszalasztottam az életet (1965 Makai Imre ford.–Pausztovszkij 9418005, 40).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. szalad¹; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

elszalaszt tárgyas ige 5a2
1.
sürgetően kiadott utasítással elküld vhova (vmiért, vkiért) vkit vki
Szalassz el egy huszárt a puskádért!
(1883 Mikszáth Kálmán)
Kovács még este gyanúsnak találta, hogy a felesége olyan mozdulatlanul fekszik, később pedig nagyon furcsán horkolt, vagyis inkább hörgött… Akkor már megijedt, s a szobalányt elszalasztotta Pammerért
(1913 Réti Ödön)
későn jutott eszébe a néninek a másnapi sütés és bennünket szalasztott el élesztőért a boltba
(1934 Sásdi Sándor)
a kádármesterhez szalasztott el apám néhány új hordó ügyében
(2002 Rakovszky Zsuzsa)
1a. (kissé rég)
〈ember, es. állat kül. támadót, ellenséget〉 futásra, menekülésre késztet, elkerget (vhonnan v. vhova)
Onnan ugyan el szalasztották Dáriust
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
ha van szived, vágj karddal ellenem. Tudom elszalasztlak régi roszsz hazádba
(1821 Vörösmarty Mihály)
Mindenért nem szabad az állatot megdobni, mert vadas lesz, elszalaszsza a többi lovat
(1911 Malonyay Dezső)
1b. (rég)
〈sóhajt, szót stb.〉 kiad magából, elereszt vki
ottan ottan ſohajtozáſokat ſzalaſztunk-el, mellyek mindent el-árulnak
(1793 Bartsai László ford.Seidel)
Tormándy egy tősgyökeres gorombaságot elszalasztott az elnöki szék ellen
(1869 Jókai Mór)
[A tárgyalás alatt] a publikumban sokan a fejüket csóválják. Egy elszalasztott hang az ajtó mellől nagy derültséget okoz: „Kötve hisszük a komának”
(1883 Mikszáth Kálmán)
2. (rég)
〈gondjaira bízott embert, jószágot v. járművet vezető nélkül〉 enged, hagy elszabadulni, ill. szabadon elmenni vki
Ked ſzabad (úgy mond vala ) én Kedet el-ſzalaſztom; én még-is fogságban maradok
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Egyszer én valahogy nyájam elszalasztám, Annak következtén elcsapott a gazdám
(1844 Petőfi Sándor)
megjött a hadnagy […] lihegve, fujva Mint vezetőtlen elszalasztott mozdony
(1875 Vajda János)
Jéhú pedig nyolcvan embert helyezett el kívül, és ezt mondta: Aki egyet is elszalaszt azok közül az emberek közül, akiket a kezetekbe juttatok, az életével fizet annak az életéért
(1995 Protestáns Biblia ford.)
2a. (rég)
〈hozzátartozóját, rokonát stb.〉 annak halála miatt elveszíti vki
Sirassuk-meg Barátim! illy hamar el-ſzalaſztott jó Hazafi-Társunkat
(1793 Magyar Hírmondó)
kedves Feleségit hogy el-szalasztotta, Már tsak a’ kisdednek éltit óhajtotta
(1809 György László)
Hunyadi László. Hiába vár sohajtásod reményt; Öcsém! ma, még ma, elszalasztasz engemet
(1817 Virág Benedek)
Elszalasztottalak kedves szülü dajkám, emėhetėk ettán akárhá, de csak az üres helėdet találom
(1872 Magyar Nyelvőr)
3.
〈ember v. állat〉 (ügyetlensége miatt) nem tud elkapni, fogságba ejteni v. elejteni vkit, vmit
– Sántikállok mint a’ szerencsém, – minden lépésem fájdalom, – nem tudnék Nimfát kergetni: – vagy elszalasztanám, vagy kiss újja’ taszintásával eldöntene
(1821 Dessewffy József)
mivel azonban mégis történetesen megeshetett volna, hogy a’ virasztást álom váltsa fel, ’s a’ tolvaj elszalasztathaték, biztos ur a’ ruhatár ajtaját, mellyet becsukni nem lehetett, egy darab deszkával támasztá meg
(1842 Pesti Hírlap)
[a kúszógéb] olyan gyorsasággal ront zsákmányára, hogy csak ritkán szalasztja el
(1933 Az állatok világa ford.)
Miközben az erdőt járta, észrevette, hogy egy csapat ember egy szarvast üldöz, de elszalasztják
(2000 Tasnádi Edit ford.)
3a.
〈annak kif-ére, hogy vki elkerül vkit, véletlenül épp nem találkozik vele〉
ſajnálom, hogy késöbben hallván-meg ö Hertzegségének itt létét, késön jöttem, és el-ſzalaſztottam
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Ha Pestre jőni szándékozol, méltóztassál utadat előre tudatni velem, hogy Pesten lehessek. Vigasztalhatatlan volnék, ha el fognálak szalasztani
(1811 Szemere Pál)
A Sjeeland érkezése napjának estéjén sokáig sétáltam a Kjöbmagergaden, vártam, hogy köszönhessek Edelének. Végre, mikor már azt hittem, elszalasztottam s haza akartam menni, jött szembe velem
(1928 Pesti Hírlap nov. 11.)
hirtelen annyira megdöbbenek, hogy elszalasztottam az orvosomat is: már becsukódott mögötte a csapóajtó, s elnyelte alakját a lépcső fordulója
(1985 Népszabadság aug. 29.)
3b.
(menetrend szerint induló) járművet〉 nem ér el, lekésik vki
Ámbár ezen levelemben meg igirtem vólt, hogy az mostan be teendő verseim felöl bővebben fognék irni, de félvén attol, hogy az Postát el szalasztom, most tsak az leg szükségessebbekröl irok
(1789 Ráday Gedeon¹)
[Zichy Antal] augusztus 21-én Titelnél elszalasztja a gőzhajót; gyorsfogattal vágtat utána
(1896 Zichy Antal)
tudod, hogy most már nem lóghatunk meg?! Minden vonatunkat elszalasztottuk
(1938 Hunyady Sándor)
Az a bizonyos villamos, amelyet elszalasztottam, teljes egészében a Dunába zuhant
(2000 Népszabadság jan. 17.)
4.
〈kedvező lehetőséget, alkalmat stb.〉 (megfelelő reakció híján) nem használ ki, elmulaszt, ill. 〈vmely kínálkozó, es. addig élvezett hasznot, előnyt stb.〉 veszni hagy vki
meg-nem foghatták, miké’pen ſzalaſzthatott légyen-el Meride egy ollyan ſzerelmet, mellyel tsak minap nyilván ditsekedett
(1776 Cyrus nyugodalma ford.)
Ezen Püspökſégtl való meg-váláſával […] 80000. forintnyi jövedelmet ſzalaſztott-el
(1785 Magyar Hírmondó)
Mi elszalasztók az alkalmat [ti. a forradalomra] 1790-ben, 1828-ban
(1848 Vasvári Pál válogatott írásai)
csak az él igazán, aki intenzíven él, aki soha se szalasztja el, amit a pillanat megadhat
(1916 Ambrus Zoltán)
elszalasztottam egy jónak ígérkező állást
(1955 Népszava szept. 25.)
A bécsi tőzsde elszalasztotta azt a történelmi lehetőséget, hogy igazi kelet-európai központtá váljon
(1997 Magyar Hírlap)
4a.
〈annak kif-ére, hogy a vkivel való szerelmi v. házastársi kapcsolat lehetőségét nem használja ki, veszni hagyja vki〉
Tégedet ſzalaſztanálakel én? úgy monda ö, holott már olly közel jútottam megnyerésedhez?
(1776 Cyrus nyugodalma ford.)
Gizella. Ő már rabom, s én csak játszom vele; El-elbocsátom, s újra megfogom. Klára. Nana, még el fogod szalasztani
(1857 Szigligeti Ede)
Elza. Félt, hogy el talál szalasztani engem; mert érezte, hogy még nem ura a szituácziónak
(1907 Ambrus Zoltán)
A kislány még csak tizennyolc éves volt tavaly, de úgy érezte, ha ezt a fiút elszalasztja, egy hosszú életen át zabot hegyezhet
(1976 Népszava ápr. 24.)
4b.
〈annak kif-ére, hogy vmely információ megértéséről, felfogásáról, ill. vmely látvány észleléséről lemarad vki〉
[az egybegyűlt bámészkodók] oly mohon nézték tselekedeteket, hogy nem is láttattanak azon idö alatt ſzemeket pillantani, ne talántán az alatt valamely mozdulásokat el tanálnák szalasztani
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
minduntalan elszalasztja a beszéd fonalát
(1880 Csiky Gergely)
A zenekart mindenütt jól követhetjük, s a zeneszerző mondanivalóiból semmit sem szalasztunk el
(1910 Jász Dezső)
A néhány év óta újra hatalmon lévő konzervatív párt premier minisztere, Peel, egy szót sem szalaszt el, jegyzeteket készít
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
Augusztus 11-én, szerdán délidőben végre újra lesz nálunk teljes napfogyatkozás. Aki elszalasztja, az várhat 2081. szeptember 3-áig
(1999 Természet Világa)
4c.
(vmire alkalmas) idő(szako)t〉 kihasználatlanul, ill. haszontalanul töltve elveszteget
Aſzſzonyom! azt mondgya nékie, ſzabadok vagytok az Iſteneknek ſegedelmek által, ne ſzalaszuk el hát beſzédünkel az idöt, hanem kérlek forditsátok haſznotokra azt az alkalmatosſágot, mellyet az Eg különös könyörületeégéböl ſzolgáltatott
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Eſztendt, vagy napot  el nem ſzalaſztott, Mellyben a’ Közjónak nem tett volna haſznot
(1796 Szentgyörgyi Gellért ford.Birkenstock)
Csak most látta, milyen hiábavalóan szalasztotta el azokat a perceket, amelyekben az ura szivéhez közel férkőzhetett volna
(1911 Móricz Zsigmond)
Beletemetkeztem a levéltárak porába, és elszalasztottam az életet
(1965 Makai Imre ford.Pausztovszkij)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. szalad¹; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások