elveszt ts ige 5b6

1. ’〈annak kif-ére, hogy vmely, a birtokában levő v. rá bízott tárgyról nem tudja vki, hogy hol van, mert vhol elejtette v. ott felejtette, ill. vhonnan, ahova tette, hiányzik〉’ ❖ Ö azért nékem egy kevés kéſz pénzt ada; ezer és egy néhány tallérokat pedig […] VVechſzelekben [= váltókban], hogy-ha egyiket el-veſzteném-is, mindentl meg ne foſztattatnám (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353003, 181) | „Édes bácsi! – kezdé ismét vontatva húgom, – nem vesztett el ittlétében zsebéből egy levelet?” (1841 Kovács Pál² 8251003, 68) | Midőn tegnap fél tizenkettőkor két nagyságos urral végig sétálék a főpiaczon, véletlenül elvesztettem piros bugyillárisomat (1890 Varga Mihály 8511002, 60) | A rendezőség irodájában be lehet jelenteni, ha valaki elvesztett valamit (1971 Déry Tibor 9107017, 167) | elvesztette a kapukulcsot (1978 Sőtér István 9613001, 167).

1a. ’〈vele együtt levő, haladó v. szorosan követett személyt v. dolgot〉 szem elől téveszt vki’ ❖ Cyrus azonközben Araspest egy ſzempillantáſig ſem veſztette vólt-el ſzemei elöll (1776 Cyrus nyugodalma ford. C4548, 86) | fél óráig tartó haszontalan evezés utánn szemek ell elvesztették a’ keresked hajót (1809 Szekér Joákim C3923, 97) | – Végre! – panaszkodott Gabriella. – De hát hol vesztettetek el bennünket? Annyit kiabáltunk! (1906 Ambrus Zoltán C0591, 262) | [jó volna] meglelni a két kis lányt, akiket a kedves szülők elvesztettek a máramarosi menekülésnél (1927 Markovits Rodion 9423005, 276) | férjét kalauzoltam, aki szintén kétségbeesetten kereste. Úgy látszik, valamiképp elvesztették egymást (1971 Déry Tibor 9107017, 177).

1b. ’〈ember v. állat követett utat, irányt stb.〉 figyelmetlenségből v. a körülmények hatására rosszul azonosít, eltéveszt’ ❖ könnyen el veſzthetnéd az útat (1777 Szigeti Gyula Sámuel–Tordai Sámuel ford.–Bunyan 7353007, 177) | Elveszté az irányt kapuhoz (1827 Vörösmarty Mihály CD01) | [a kopó] a marhacsapáson átiramlott nyúl szimatát könnyen elveszti (1887 Vajda János C4655, 125) | Aztán megindultak. Lassabban mint az elébb, mint aki elvesztette a célt (1916 Móricz Zsigmond 9462006, 149) | [A cápa] néha-néha elvesztette a nyomot. De mindig újra rátalált (1956 Ottlik Géza ford.–Hemingway 9496005, 99).

1c. ’〈vminek az összefüggő menetét〉 nem követi, ill. 〈látvány, jelenet stb. vmely részletét〉 figyelmetlenségből v. a körülmények hatására nem észleli v. nem fogja fel vki’ ❖ itt a szónok elveszti előadásainak fonalát: megakad, s nehány perczenetig sem elő sem hátra (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | nagy kegyelettel nézem az előadást, egy hangot el nem vesztenék belőle; mindenki remekül énekel (1858 Jókai Mór CD18) | [Gerencsér] nem vesztett el egyetlen szót sem a Zólyom beszédéből (1922 Mihály Dezső CD10) | olyan hihetetlen sebességgel olvasta fel a mondandóját, hogy bizony sok mondatot elvesztettem az előadásából (1995 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’〈annak kif-ére, hogy, a tulajdonában, jogában v. hatáskörében levő, hozzá v. illetékességéhez tartozó, ill. részét képező vmely dologról lemondani kényszerül vki, azzal többé nem rendelkezik vki, vmi〉’ ❖ Fagylalt szívem hozzád elveszté jussait (1790 Dayka Gábor ford.–Abaelardus 7075010, 69) | A’ nápolyi angoly főconsul is elveszté hivatalát (1832 Jelenkor C0223, 166) | A’ büntető-törvénykönyvben ki van mondva, hogy kiállott büntetésén felül senki nem büntettetik, ’s ime itt, midőn a’ fogságot kiállta, még azon felül egész életére elveszti szavazatjogát (1843 Pesti Hírlap CD61) | szuronydöfés következtében egyik szemét elveszté (1865 Lauka Gusztáv 8343012, 179) | a mezőgazdasági termelés jórészt elvesztette piacát (1952 Pach Zsigmond Pál 9504001, 232) | [Lédec] nevét is elvesztette, Sopronhorpács része lett (2000 Briber József–Pájer Imre CD36).

2a. ’〈annak kif-ére, hogy szerencsejáték tétjének megtett pénz(összeg)ről, vagyonról vesztesként lemondani kényszerül vki〉’ ❖ Fáró játékban ſzámos pénzt el veſztett (1790 Gvadányi József 7125003, 21) | a kocka mindig hatot fordult; s ha szerencsejátékban akarta elveszteni a pénzét, szétrobbantotta a bankot (1872 Jókai Mór CD18) | a kaszinóban, ruletten elveszti pénzének nagyobb felét (1968 Déry Tibor 9107011, 387) | A fiatalember azonban lóversenyen és kártyán elveszti a hatalmas vagyont (1996 Új Könyvek CD29).

2b. ’〈annak kif-ére, hogy vmely állapottal, tulajdonsággal, képességgel többé nem rendelkezik vki, vmi〉’ ❖ Néha a’ vér annyira el-áraſztja az agy velöt, hogy a’ beteg egéſzen el-bódúl és erejét hirtelen el-veſzti (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 156) | Ha pedig igen meg-pergelik a’ Kávét, el-veſzti minden kellemetes ſzagát (1790 A folyó és versbéli beszéd példái 7066003, 218) | a’ testi erők ellankadnak, a’ tagok hajlékonyságokat elvesztik (1825 Szilasy János 8450001, 2) | Legendák szerint [Imrét] nem fogta a golyó, s a kard elvesztette élét, ha a testéhez ért (1885 Mikszáth Kálmán CD04) | Kétségbe vagyok esve! Elvesztettem irói képességemet (1895 Vajda János 8503148, 162) | a gyér, szőke haj már tíz év óta elvesztette színét (1923 Kosztolányi Dezső C5345, 48) | elvesztette látását (1957 Rónay György C3638, 47) | elvesztem időérzékem (1981 Dénes Tibor 9812003, 175) | Nem történt baj, ezúttal nem vesztem el az egyensúlyomat (2005 Kucsman Árpád 3148009, 1409).

2c. ’〈annak kif-ére, hogy mérkőzés során játékostól v. csapattól a nála levő labdát az ellenfél megszerzi〉’ ❖ Studnicka, Neumann a kapu előtti hosszas állítgatásaival mindig elvesztik a labdát (1912 Pesti Hírlap nov. 12. C5660, 27) | Sárosi „hibájából” születik az első gól. Elveszti a labdát, amely Toldihoz jut és az közelről bevágja (1937 Népszava szept. 14. C7505, 9) | Tóth elvesztette a labdát a 16-osnál, az őt szerelő Reese az ötös vonalától beadott, s az érkező Rieper a bal felső sarokba fejelt (1997 Magyar Hírlap CD09).

2d. ’〈a jövőben birtokolni remélt dolgot〉 nem tud megszerezni’ ❖ ſem a’ házatskát meg ne illeſſk, ſem az álláſt meg ne ſſk, vagy meg-mozditsuk; egyéberánt vagy el-ſzakad a’ fonó Bogaraknak [ti. a selyemhernyóknak] ſzájában a’ vékony fonal, vagy meg-ſznnek tovább való fonáſoktól, és igy ſok Selymet el-veſztenénk (1783 Pulszky Károly 7273002, 109) | A’ pontos visszafizetés hiánya miatt, a’ pénztulajdonos kénytelen levén vagyonát inkább hevertetni, mintsem hogy annak idejében hozzá ne férhessen, […] az említett hasznot elveszti (1842 Pesti Hírlap CD61) | Fölkérjük a csapatokat, hogy pontosan jelenjenek meg a pályán. Várakozási idő 5 perc. A meg nem jelenő csapat a két pontot elveszti (1940 Népszava jún. 22. C7508, 7) | [Grabski a Lengyel Egyesült Munkáspárt 1981 nyarán rendezett kongresszusán] nemcsak a revizionisták, hanem a jó elvtársak szavazatait is elvesztette (1998 Századok CD58).

3. ’〈annak kif-ére, hogy annak halála, távozása stb. vmely számára fontos lénytől megfoszt vkit〉’ ❖ [a grófné] valóban egy tekélletes ſzivü barátját, és múlatozó társát veſztette-el (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 191) | Az oroszlán legrettentőbb talán, Midőn elvesztett párjáért busúl (1848 Petőfi Sándor C3508, 197) | a hintó elrobog: az ifju örökre elveszti hölgyét (1864 Kvassay Ede ford.–Landesmann 8263002, 210) | Bután és készületlenül állott az ékszerész a halottas ágynál, hiába figyelmeztették előre az orvosok, nem hitte, hogy elvesztheti a feleségét (1918 Kosztolányi Dezső 9359126, 64) | azok a nők, akiknek nemiszerep-hárítása a legkülönbözőbb tünetekben megnyilvánul, jórészt hároméves koruk előtt vesztették el apjukat (1982 Lux Elvira 1099003, 158).

3a. ’〈személy v. intézmény〉 alkalmazottként, társként, ügyfélként stb. nem tud megtartani vkit’ ❖ [a német sajtó] ha nem akarja elveszteni olvasóit, térjen át a szemet jobban kímélő latin betűs nyomtatásra (1892 Budapesti Hírlap dec. 9. C4739, 3) | Ehrlich ur nem akarván kétszáz szavazót elveszteni, az erősebbet, az igazságtalanságban levőt támogatja, protezsálja a fővárosi hatóságnál (1902 Népszava júl. 19. C7889, 5) | a vagyonos tisztviselők elbocsájtásával az állam elveszti azokat az alkalmazottait, a kiket a nyomor nem kényszerít arra, hogy megvesztegettessék magukat (1922 Budapesti Hírlap márc. 23. C4710, 4) | a pécsi Állami Áruház, amely csak a megszabott áron szállíthatja házhoz az árut, s így elveszti vásárlóinak egy részét (1966 Népszava jún. 26. C4830, 4) | Több ezer hazai alvállalkozó vesztette el legnagyobb megrendelőit (1997 Figyelő CD2601).

4. ’〈csatát, pert, fogadást, mérkőzést stb.〉 az ellenféllel v. ellenséggel szemben alulmaradva vesztesként fejez be vki’ ❖ Generális Styrum az elsö ütközetet Hochstädtnál el-veſzté (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098006, 132) | Hétfalusy kétségbe vonta Dudoky nemességét, ez nem tudta azt bebizonyítani. Elvesztette a perét a megyén (1848–1856 Jókai Mór CD18) | én vesztettem el a fogadást (1895 Jókai Mór CD18) | A katonai és politikai helyzetből nyilvánvaló, hogy a monarchia most, hogy a háborut elvesztettük és a katasztrófa beáll, széjjel fog esni (1923 Károlyi Mihály 9311006, 464) | A francia licenccel bokszoló, 26 éves Sitáról annyit tudni, hogy 15 eddigi mérkőzéséből 11-et megnyert – egyet kiütéssel –, négyet elvesztett (1999 Magyar Hírlap CD09).

5. ’〈ember, es. állat (vmennyi) időt〉 céltalanul, eredménytelenül, késlekedéssel v. haszontalan tevékenységgel tölt el, ill. hagy elmúlni’ ❖ Ha ez [a nő] a mellyre találtál, sok idöt veszt-el az öltözésben s maga tsinosgatásában forditsd el mégis szemeidet az ö tsalogató szépségétöl (1776 Sófalvi József ford.–Dodsley C3752, 61) | [ha nagy író művét mély figyelemmel tanulmányozod,] az olvasásnak szentelt órák nem lesznek elvesztve, mint azoknál, kik választás és cél nélkül ezer meg ezer köteteket forgatnak keresztűl (1837 Kölcsey Ferenc 8253048, 1113) | most egy elveszteni való percünk sincs (1869 Jókai Mór CD18) | A negyedik gimnáziumba kellett volna lépnem már ősszel s most az a szomorú kilátásom volt, hogy az évet elvesztem (1912–1913 Zichy Géza 8538023, 110) | [Titus Flavius Vespasianustól] származik a mondás, ha egy nap nem tudott jót cselekedni: amici, diem perdidi! („Barátaim, elvesztettem a napot” […]) (1995 BibliaiLex. CD1207).

6. (rég) ’〈élőlényt v. csoportot〉 megöl, elpusztít, ill. anyagilag, erkölcsileg v. érzelmileg tönkretesz vki, vmi’ ❖ [Hermene] ſemmit inkább nem óhajtot, mint hogy a’ maga keze által veſzthetné-el a’ Hertzeget (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 372) | a’ hunyor el-veſzti a’ palatzférget, a’ Belénd-f a’ Marhákból a’ nyvet (1798 Parnasszusi időtöltés C0127, 153) | engem a hívság vesztett el (1829 Gaal György C0036, 238) | Bakó, ügyes légy – órjást vesztesz el (1863 Madách Imre C2953, 147) | Küld [Louhi] különös kórságokat Väjnö népét elveszteni, Kalev hadját meghalatni (1909 Vikár Béla ford.–Lönnrot 8521010, 311) | Már hazámba nem megyek, Nem én, semmiért! Engem ott elvesztenek Korhelységemért (1980 Mészöly Dezső ford. 9437009, 160).

J: elveszejt, elveszít.

Fr: fej.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. veszt; ÉKsz.; SzT. ~, elvesztet, elvesztett, elveszthet; ÚMTsz.

elveszt tárgyas ige 5b6
1.
〈annak kif-ére, hogy vmely, a birtokában levő v. rá bízott tárgyról nem tudja vki, hogy hol van, mert vhol elejtette v. ott felejtette, ill. vhonnan, ahova tette, hiányzik〉
Ö azért nékem egy kevés kéſz pénzt ada; ezer és egy néhány tallérokat pedig […] VVechſzelekben [= váltókban], hogy-ha egyiket el-veſzteném-is, mindentl meg ne foſztattatnám
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
„Édes bácsi! – kezdé ismét vontatva húgom, – nem vesztett el ittlétében zsebéből egy levelet?”
(1841 Kovács Pál²)
Midőn tegnap fél tizenkettőkor két nagyságos urral végig sétálék a főpiaczon, véletlenül elvesztettem piros bugyillárisomat
(1890 Varga Mihály)
A rendezőség irodájában be lehet jelenteni, ha valaki elvesztett valamit
(1971 Déry Tibor)
elvesztette a kapukulcsot
(1978 Sőtér István)
1a.
〈vele együtt levő, haladó v. szorosan követett személyt v. dolgot〉 szem elől téveszt vki
Cyrus azonközben Araspest egy ſzempillantáſig ſem veſztette vólt-el ſzemei elöll
(1776 Cyrus nyugodalma ford.)
fél óráig tartó haszontalan evezés utánn szemek ell elvesztették a’ keresked hajót
(1809 Szekér Joákim)
– Végre! – panaszkodott Gabriella. – De hát hol vesztettetek el bennünket? Annyit kiabáltunk!
(1906 Ambrus Zoltán)
[jó volna] meglelni a két kis lányt, akiket a kedves szülők elvesztettek a máramarosi menekülésnél
(1927 Markovits Rodion)
férjét kalauzoltam, aki szintén kétségbeesetten kereste. Úgy látszik, valamiképp elvesztették egymást
(1971 Déry Tibor)
1b.
〈ember v. állat követett utat, irányt stb.〉 figyelmetlenségből v. a körülmények hatására rosszul azonosít, eltéveszt
könnyen el veſzthetnéd az útat
(1777 Szigeti Gyula Sámuel–Tordai Sámuel ford.Bunyan)
Elveszté az irányt kapuhoz
(1827 Vörösmarty Mihály)
[a kopó] a marhacsapáson átiramlott nyúl szimatát könnyen elveszti
(1887 Vajda János)
Aztán megindultak. Lassabban mint az elébb, mint aki elvesztette a célt
(1916 Móricz Zsigmond)
[A cápa] néha-néha elvesztette a nyomot. De mindig újra rátalált
(1956 Ottlik Géza ford.Hemingway)
1c.
〈vminek az összefüggő menetét〉 nem követi, ill. 〈látvány, jelenet stb. vmely részletét〉 figyelmetlenségből v. a körülmények hatására nem észleli v. nem fogja fel vki
itt a szónok elveszti előadásainak fonalát: megakad, s nehány perczenetig sem elő sem hátra
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
nagy kegyelettel nézem az előadást, egy hangot el nem vesztenék belőle; mindenki remekül énekel
(1858 Jókai Mór)
[Gerencsér] nem vesztett el egyetlen szót sem a Zólyom beszédéből
(1922 Mihály Dezső)
olyan hihetetlen sebességgel olvasta fel a mondandóját, hogy bizony sok mondatot elvesztettem az előadásából
(1995 Országgyűlési Napló)
2.
〈annak kif-ére, hogy, a tulajdonában, jogában v. hatáskörében levő, hozzá v. illetékességéhez tartozó, ill. részét képező vmely dologról lemondani kényszerül vki, azzal többé nem rendelkezik vki, vmi〉
Fagylalt szívem hozzád elveszté jussait
(1790 Dayka Gábor ford.Abaelardus)
A’ nápolyi angoly főconsul is elveszté hivatalát
(1832 Jelenkor)
A’ büntető-törvénykönyvben ki van mondva, hogy kiállott büntetésén felül senki nem büntettetik, ’s ime itt, midőn a’ fogságot kiállta, még azon felül egész életére elveszti szavazatjogát
(1843 Pesti Hírlap)
szuronydöfés következtében egyik szemét elveszté
(1865 Lauka Gusztáv)
a mezőgazdasági termelés jórészt elvesztette piacát
(1952 Pach Zsigmond Pál)
[Lédec] nevét is elvesztette, Sopronhorpács része lett
(2000 Briber József–Pájer Imre)
2a.
〈annak kif-ére, hogy szerencsejáték tétjének megtett pénz(összeg)ről, vagyonról vesztesként lemondani kényszerül vki〉
Fáró játékban ſzámos pénzt el veſztett
(1790 Gvadányi József)
a kocka mindig hatot fordult; s ha szerencsejátékban akarta elveszteni a pénzét, szétrobbantotta a bankot
(1872 Jókai Mór)
a kaszinóban, ruletten elveszti pénzének nagyobb felét
(1968 Déry Tibor)
A fiatalember azonban lóversenyen és kártyán elveszti a hatalmas vagyont
(1996 Új Könyvek)
2b.
〈annak kif-ére, hogy vmely állapottal, tulajdonsággal, képességgel többé nem rendelkezik vki, vmi〉
Néha a’ vér annyira el-áraſztja az agy velöt, hogy a’ beteg egéſzen el-bódúl és erejét hirtelen el-veſzti
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Ha pedig igen meg-pergelik a’ Kávét, el-veſzti minden kellemetes ſzagát
(1790 A folyó és versbéli beszéd példái)
a’ testi erők ellankadnak, a’ tagok hajlékonyságokat elvesztik
(1825 Szilasy János)
Legendák szerint [Imrét] nem fogta a golyó, s a kard elvesztette élét, ha a testéhez ért
(1885 Mikszáth Kálmán)
Kétségbe vagyok esve! Elvesztettem irói képességemet
(1895 Vajda János)
a gyér, szőke haj már tíz év óta elvesztette színét
(1923 Kosztolányi Dezső)
elvesztette látását
(1957 Rónay György)
elvesztem időérzékem
(1981 Dénes Tibor)
Nem történt baj, ezúttal nem vesztem el az egyensúlyomat
(2005 Kucsman Árpád)
2c.
〈annak kif-ére, hogy mérkőzés során játékostól v. csapattól a nála levő labdát az ellenfél megszerzi〉
Studnicka, Neumann a kapu előtti hosszas állítgatásaival mindig elvesztik a labdát
(1912 Pesti Hírlap nov. 12.)
Sárosi „hibájából” születik az első gól. Elveszti a labdát, amely Toldihoz jut és az közelről bevágja
(1937 Népszava szept. 14.)
Tóth elvesztette a labdát a 16-osnál, az őt szerelő Reese az ötös vonalától beadott, s az érkező Rieper a bal felső sarokba fejelt
(1997 Magyar Hírlap)
2d.
〈a jövőben birtokolni remélt dolgot〉 nem tud megszerezni
ſem a’ házatskát meg ne illeſſk, ſem az álláſt meg ne ſſk, vagy meg-mozditsuk; egyéberánt vagy el-ſzakad a’ fonó Bogaraknak [ti. a selyemhernyóknak] ſzájában a’ vékony fonal, vagy meg-ſznnek tovább való fonáſoktól, és igy ſok Selymet el-veſztenénk
(1783 Pulszky Károly)
A’ pontos visszafizetés hiánya miatt, a’ pénztulajdonos kénytelen levén vagyonát inkább hevertetni, mintsem hogy annak idejében hozzá ne férhessen, […] az említett hasznot elveszti
(1842 Pesti Hírlap)
Fölkérjük a csapatokat, hogy pontosan jelenjenek meg a pályán. Várakozási idő 5 perc. A meg nem jelenő csapat a két pontot elveszti
(1940 Népszava jún. 22.)
[Grabski a Lengyel Egyesült Munkáspárt 1981 nyarán rendezett kongresszusán] nemcsak a revizionisták, hanem a jó elvtársak szavazatait is elvesztette
(1998 Századok)
3.
〈annak kif-ére, hogy annak halála, távozása stb. vmely számára fontos lénytől megfoszt vkit〉
[a grófné] valóban egy tekélletes ſzivü barátját, és múlatozó társát veſztette-el
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Az oroszlán legrettentőbb talán, Midőn elvesztett párjáért busúl
(1848 Petőfi Sándor)
a hintó elrobog: az ifju örökre elveszti hölgyét
(1864 Kvassay Ede ford.Landesmann)
Bután és készületlenül állott az ékszerész a halottas ágynál, hiába figyelmeztették előre az orvosok, nem hitte, hogy elvesztheti a feleségét
(1918 Kosztolányi Dezső)
azok a nők, akiknek nemiszerep-hárítása a legkülönbözőbb tünetekben megnyilvánul, jórészt hároméves koruk előtt vesztették el apjukat
(1982 Lux Elvira)
3a.
〈személy v. intézmény〉 alkalmazottként, társként, ügyfélként stb. nem tud megtartani vkit
[a német sajtó] ha nem akarja elveszteni olvasóit, térjen át a szemet jobban kímélő latin betűs nyomtatásra
(1892 Budapesti Hírlap dec. 9.)
Ehrlich ur nem akarván kétszáz szavazót elveszteni, az erősebbet, az igazságtalanságban levőt támogatja, protezsálja a fővárosi hatóságnál
(1902 Népszava júl. 19.)
a vagyonos tisztviselők elbocsájtásával az állam elveszti azokat az alkalmazottait, a kiket a nyomor nem kényszerít arra, hogy megvesztegettessék magukat
(1922 Budapesti Hírlap márc. 23.)
a pécsi Állami Áruház, amely csak a megszabott áron szállíthatja házhoz az árut, s így elveszti vásárlóinak egy részét
(1966 Népszava jún. 26.)
Több ezer hazai alvállalkozó vesztette el legnagyobb megrendelőit
(1997 Figyelő)
4.
〈csatát, pert, fogadást, mérkőzést stb.〉 az ellenféllel v. ellenséggel szemben alulmaradva vesztesként fejez be vki
Generális Styrum az elsö ütközetet Hochstädtnál el-veſzté
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
Hétfalusy kétségbe vonta Dudoky nemességét, ez nem tudta azt bebizonyítani. Elvesztette a perét a megyén
(1848–1856 Jókai Mór)
én vesztettem el a fogadást
(1895 Jókai Mór)
A katonai és politikai helyzetből nyilvánvaló, hogy a monarchia most, hogy a háborut elvesztettük és a katasztrófa beáll, széjjel fog esni
(1923 Károlyi Mihály)
A francia licenccel bokszoló, 26 éves Sitáról annyit tudni, hogy 15 eddigi mérkőzéséből 11-et megnyert – egyet kiütéssel –, négyet elvesztett
(1999 Magyar Hírlap)
5.
〈ember, es. állat (vmennyi) időt〉 céltalanul, eredménytelenül, késlekedéssel v. haszontalan tevékenységgel tölt el, ill. hagy elmúlni
Ha ez [a nő] a mellyre találtál, sok idöt veszt-el az öltözésben s maga tsinosgatásában forditsd el mégis szemeidet az ö tsalogató szépségétöl
(1776 Sófalvi József ford.Dodsley)
[ha nagy író művét mély figyelemmel tanulmányozod,] az olvasásnak szentelt órák nem lesznek elvesztve, mint azoknál, kik választás és cél nélkül ezer meg ezer köteteket forgatnak keresztűl
(1837 Kölcsey Ferenc)
most egy elveszteni való percünk sincs
(1869 Jókai Mór)
A negyedik gimnáziumba kellett volna lépnem már ősszel s most az a szomorú kilátásom volt, hogy az évet elvesztem
(1912–1913 Zichy Géza)
[Titus Flavius Vespasianustól] származik a mondás, ha egy nap nem tudott jót cselekedni: amici, diem perdidi! („Barátaim, elvesztettem a napot” […])
(1995 BibliaiLex.)
6. (rég)
〈élőlényt v. csoportot〉 megöl, elpusztít, ill. anyagilag, erkölcsileg v. érzelmileg tönkretesz vki, vmi
[Hermene] ſemmit inkább nem óhajtot, mint hogy a’ maga keze által veſzthetné-el a’ Hertzeget
(1772 Mészáros Ignác ford.)
a’ hunyor el-veſzti a’ palatzférget, a’ Belénd-f a’ Marhákból a’ nyvet
(1798 Parnasszusi időtöltés)
engem a hívság vesztett el
(1829 Gaal György)
Bakó, ügyes légy – órjást vesztesz el
(1863 Madách Imre)
Küld [Louhi] különös kórságokat Väjnö népét elveszteni, Kalev hadját meghalatni
(1909 Vikár Béla ford.Lönnrot)
Már hazámba nem megyek, Nem én, semmiért! Engem ott elvesztenek Korhelységemért
(1980 Mészöly Dezső ford.)
Fr: fej
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. veszt; ÉKsz.; SzT. ~, elvesztet, elvesztett, elveszthet; ÚMTsz.

Beállítások