ezer tőszn 28B1

1. (fn-i értékben) (Mat is) ’természetes szám, amelynek értéke a tíz harmadik hatványával egyenlő’ ❖ Minek utánna Tizſzer ſzáz el-ſzámláltatott, mondatik Ezer (1780 Bévezetés a számvetésre 7397001, 2) | Magyarországban egy józan ’s tökéletes vizi regulatiónak haszna ugy állna a’ teendő költségek és viendő terhekhez mint 1000 : 100-hoz (1831 Széchenyi István CD1501) | Szerkesztés utján könnyü minden vonalat az arányos felezés [ti. az aranymetszés] elve szerint osztani, hasonlóképen a számokat is. Vegyük föl egészül az 1000-et. Ennek arányos felerésze a 618-ra esik (1893 PallasLex. CD02) | Tökéletes a számrendszer, ha az alapszámból és annak hatványaiból alkotja meg a számokat. Ilyen a mi tizes számrendszerünk, mely a 10-ből 10×10 vagyis 100-ból, 10×10×10-ből vagyis 1000-ből, 10.000-ből stb. építi fel a számot (1929 TolnaiÚjLex. C5733, 103) | Megadok egy valós számot, keresünk olyan p és q egész számokat, hogy ha a q-t felülről korlátozom – például ne legyen több mint 1000 –, akkor hogyan lehet az ilyen p/q törtet megkapni és mi a legjobb közelítés (2000 Természet Világa CD50).

1a. ’az ezt jelölő(, több számjegyből álló) írásjel (1000, M)’ ❖ A’ Romai ſzámbetk rend ſzerént következnek. Az alá vetett közönséges ſzámok jelentik a’ Romai ſzámbetknek értekét. I. 1. II. 2. III. 3. [...] C. 100. CX. 110. D. 500. M 1000 (1780 Bévezetés a számvetésre 7397002, 6) | A nyomat szine fekete, részleg vörös fölülnyomattal. A jegy felső részének közepén egy vörös bélyeg van, mely áll fekvő tojásdad reczézetből, a melyben az „1000” arab szám fekete alapon, fejéren oldalárnynyal látható (1858 Pesti Napló okt. 7. C8640, [1]) | M, a magyar ábécé 19. betűje. Mint római szám, M=1000 (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 275) | Az egyik, talán a „legártatlanabbnak” tűnő [áfacsalási] módszer szerint az adóalany nem a törvénynek megfelelően, ezer forintra kerekítve adja meg a visszaigényelt áfa értékét, hanem forintban; így fordulhat elő, hogy az 1000-rel jelölt összeg mögött a valóságban valóban csak ezer forint jogos áfatartalom van, míg az adóhivatal űrlapjának adatkérése szerint ugyanez a szám már egymillió forintot jelent (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. (összetett szn részeként, a szn előtagjaként v. összetett szn-i előtag utótagjaként, ill. jelzőként v. számállapot-határozóként mn-i értékben is) ’〈nem közvetlenül számfogalmat jelentő szavakban is: annak kif-ére, hogy vmely szám értéke egy v. vhány ilyen szám és egy v. több másik szám összege, ill. vmely másik szám (vhányszor) ennyiszerese v. ennek vhányszorosa〉’ ❖ E’ helyen dobzódó paráſztok lármáztak, Kík félre Hertzegjek’ pénzére vígadtak. Két ezeren mint-egy, lehettek ſzámokban (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 14) | kétezermillió rubel (1872–1874 Jókai Mór 8209003, 334) | erősen hintázni kezdett a gépem a levegőben, pedig ezernyolczszáz méter magasan voltam (1916 Molnár Ferenc² 9453024, 116) | Százezrek az uccák hosszán tolongnak, nagy a zsivaj (1956 Nagy László² 9473053, 67) | egy a tízezerhez és egy a négyezerhez méretarányú térképek (1993 Országgyűlési Napló CD62) | Ha betűvel írjuk ki a számneveket, kétezerig egybeírunk mindent (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. (mn-i értékben, megosztás kif-ére is) ’annyi 〈ember, állat, (elvont) dolog stb.〉, amennyit ez a szám jelöl’ ❖ A’ tántznak rendeltetett ſzép tágos Palota ſzámos tükröken kivül több mint ezer égö Viaſz-gyertyákkal vólt meg-világositva (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 112) | [I. András] ötven nagy vizát, kétezer ſzalonnát, ezer bikát, még több ökröket, ’s juhokat, kenyeret, ’s bort bőven kűldött [III. Henrik német-római császárnak] (1802 e. Budai Ferenc 7060013, 624) | egyenként ezer ezer pfrtnyi évi jövedelmet (1857 Vasárnapi Újság CD56) | [az osztrák hajóraj] hat hajóból áll, u. m. „Kaiser” sorhajóból 1000 emberrel. „Don Juan D’ Austria” pánczélos hajóból 700 emberrel, „Frigyes” – „Wall” és „Seehund” csavarkorvettekból ezer-ezer emberrel (1864 Magyar Sajtó 8648001, 556) | [Karl Friedrich Rungenhagen német zeneszerző] több operát, 3 oratóriumot, egy misét és számos egyéb egyházi kompozíciót, ezenkívül szimfonikus- és kamarazeneműveket s mintegy ezer dalt irt (1931 ZeneiLex. CD49) | Csaknem ezer magyar kistelepülésen a hat parlamenti párt közül legfeljebb egy, vagy egy sem működik (1990 Országgyűlési Napló CD62) | Közel ezer ágyúcsőből zúdult órákig tartó pergőtűz a fővárosra (2010 Ungváry Krisztián 3330002, 98).

2a. (idő-, mérték- v. pénzegységet jelentő szó jelzőjeként, megosztás kif-ére is) ’olyan mennyiségű 〈idő, anyag stb.〉, amennyit a megnevezett egységből ilyen számú jelöl’ ❖ ezer eſztendtl fogva mindenkor tapaſztalták vólna tiz kzzül egynek elkerlhetetlenképen való veſzedelmét, a’ kik azon [ti. a sebes és mély folyón] által mentenek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 669) | Gyülés végeztével a tagok közt kiosztottak több ezer doboz E. M. K. E.-gyufát (1898 Budapesti Hírlap nov. 21. C4745, 4) | [az óriáscápa] 10-12 m hosszúságot s több ezer kg-nyi súlyt ér el (1933 Az állatok világa ford. CD46) | adómentes [...] a természetes személy által előállított, gazdasági évenként és háztartásonként összesen legfeljebb ezer liter saját fogyasztásra szánt szőlőbor (2003 Országgyűlési Napló CD62).

2b. ’annyi(szor végbemenő) 〈cselekvés, történés〉, amennyit ez a szám jelöl’ ❖ mivel azonban egy húzással nem több, hanem tsak tíz Ambó s tíz Ternó húzattathatik-ki, ahoz képeſt minden Ambónak, mellyet nyerni akarok, három ezer kilentz ſzáz nyóltzvan öt lehets hibái, ’s minden Ternónak ſzáz tizen hét ezer négy ſzáz heven lehets hibái vannak maga ellen. ’S ugyan innen vagyon, hogy annyi ezer bele tevés el-véſz, míg egyetlen egy meg-nyeretik (1791 Sándor István 7287058, 105) | ezer ütés a’ mezítelen talpra, nálok [ti. a perzsáknál] csekély büntetés (1835 Hasznos Mulatságok ford. 8629001, 86) | [Henry James Byron angol drámaíró Our Boys című vígjátékát] több mint ezerszer adták Londonban (1893 PallasLex. CD02) | egyik a nyakát, másik a kezefejét, harmadik a homlokát, negyedik a képét csipi meg, amikor is egyik, másik, harmadik és negyedik alatt nem egyes szunyogokat, hanem csapatokat kell érteni. Ez összesen körülbelül néhány ezer csipést tesz ki (1921 Nagy Lajos 9472033, 117) | A sivatagban ezer lépés annyi mint egy (1971 Petri György 9530001, 10) | A katasztrófavédelem munkatársait az átlagosnál majd tízszer többször, mintegy ezerszer riasztották az orkán okozta károk miatt (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. (fn-i értékben, megosztás kif-ére is) ’annyi, a szövegkörnyezetből v. a szituációból ismert ember, állat, (elvont) dolog stb., amennyit ez a szám jelöl’ ❖ Mindjárt ezer fogadhat egy ellen (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel C4564, 115) | Dél felé elkészültek a nyomtatványok s ezrenként osztattak szét a nép között, melly azokat részeg örömmel kapkodta (1848 Petőfi Sándor 8366457, 82) | Mit nyavalyogsz? Naponta ezret szúrnak le a vágóhidon! (1937 Szabó Lőrinc 9629236, 55) | Ezret-ezret mindegyik törzsből, Izráel minden törzséből küldjetek a háborúba (1939 Hertz-Biblia ford. CD1204) | Ez egy nagyon ritka eset, ezerbőlEzerből? Tízezerből egy! (1970 Örkény István 9500038, 371) | Ezernél többet gyártottak belőle és nagyobb részét külföldre adták el (1995 Természet Világa CD50).

3a. (tbsz-ban) ’többször v. sokszor annyi ember, mint amennyit ez a szám jelöl’ ❖ Alig virradott fel az az iſzonyu nap, melynek ezerek nem érhették eſtvéjét, ’s azonnal ſijettem még meg ölelni kedves Eukháriſomat (1775 Báróczi Sándor ford.–Dusch C0804, 105) | egy megfigyelt tény, halomra dönthet ezrektől századokon át követett rendszert (1874 Borászati Lapok 8607002, 224) | Rendelje meg e biztos hatásu szert, mely ezreket gyógyitott meg (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 21) | Ezreknek adtam én be magam is a mérget: Elpusztultak, s most meg kell érned, A gyilkosra éljen dörög (1959 Jékely Zoltán ford.–Goethe 9278106, 44) | 1346-ban a Krím félszigeten Kaffa várát ostromló tatárok között megjelent a közép-ázsiai eredetű pestis. Az ostromlók soraiból ezrek, talán tízezrek haltak meg a járvány következtében (2004 Rózsa Lajos 3277003, 194).

3b. (3. sz-ű birtokszóként) ’a birt jelzőben megjelölt élőlény, dolog (egyszer v.) nagyon sok(szor annyi) példánya, egyede, darabja, ill. a jelzőben megjelölt (mérték)egységből (egyszer v.) nagyon sok(szor annyi, mint amennyit ez a szám jelöl)’ ❖ pogányok ezrei (1784 Ányos Pál CD01) | a’ zsoldos szablyák’ ezrein Győz a’ kor’ szelleme (1835 Bajza József 8021014, 102) | karattyoló békák ezrének egyhangú éneke (1913 Laczkó Géza CD10) | ma pedig már a termelőszövetkezetek ezreiben születik az újarcú parasztság (1951 Darvas József 9101002, 86) | A vers szemmel láthatóan jó ellenszere volt a kínai kormány kísérletének, amellyel el akarta nyomni az NGO fórumát, és elhallgattatni nők ezreinek szavát és eszméit (2003 Kiss Marianne ford.–Rodham Clinton 3181002, 347).

3c. (egysz 3. sz-ű birt szjellel és -vel raggal, hsz-szerűen)(több v. sok) ilyen számú egységből, darabból álló csoportot kitevő, ill. nagyon nagy mennyiségben’ ❖ Roppant nagyságu vörös és sárgavirágu tulipánfák emelik fel büszkén, virágaik ezrével ékitett koronájokat (1850 Pesti Napló okt. 1. C8632, 2) | Nem ezrével, de százezrével megy oda a nép (1875 Hasznos Mulattató 8630001, 101) | [a harcmezőn] tizével, százával, ezrével, tizezrével pusztulnak el (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 9) | Sehol egy élő ember a tájban, csak szemét és rom s ezrével az üres borosüvegek, legalább egy millió (1971 Déry Tibor 9107017, 216) | Az utóbbi két évszázadban ezrével elvégzett kémiai elemzések (2008 Szakáll Sándor 3289001, 4).

3d. ’a használt v. a szövegkörnyezetben megjelölt v. kikövetkeztethető (értékű papír- v. fém)pénzből ilyen számú egység, v. ilyen számú egységnyi távolság’ ❖ Ne veſztegesd pénzedet, belé ne öld a’ játékba értékedet, fel ne tégy ezereket, egy bizontalan kotzkának, vagy kártyának el forduláſára (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 69) | elvesztém igaz pörömet, mely annyi ezerembe kerűlt (1878 Vadnay Károly C3484, 16) | Steinné ritka ügyes asszony, női szabászatot űz. Hat leány dolgozott nála eddig. […] Kerestek havi ötven pengőt fejenként. Steinné keresett havi ezret (1931 Nagy Lajos 9472014, 91) | Ha hideg a víz, csak ezret úszom (1997 Nemzeti Sport ápr. 2. C8066, 9) | szakasztott mintha egy ősrégi Skoda lenne… [...] Na ne ríjon, kislány, elmegy ez még pár ezret (2004 Spiró György 3283001, 17).

3e. (tárgyragos határozóként) (ritk) ’〈vmely cselekvés, történés ilyen számú ismételt megszakítás nélküli rövid mozzanatának jelölésére〉’ ❖ ezen fa-bcsbe ringettetett fillentt (ki egy átallyában ezret-is hazudna) úgy úton nem érhette, mint a’ sánta ebet (1786 Dugonics András 7087011, 344).

4. (mn-i értékben, ismételve is) (túlzó) ’nagyon sok, számtalan 〈élőlény, (elvont) dolog stb.〉’ ❖ A’ szerentsétlenségnek keleptzéjében került férfiu személyeknek ezer meg ezer módjok vagyon [a menekülésre] (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2736, 93) | Magam rá nem érek, lásd ezer a gondom (1854 Arany János C5325, 120) | aki ezer meg ezer ember életérdeke ellen emel gyilkos kezet, annak a számára sem elfogadható indok, sem enyhitő körülmény nincs (1910 Csizmadia Sándor¹ 9089012, 13) | A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben Tovazúgott a Libanon felett, Zúgásában ezer fa reszketett (1928 Reményik Sándor CD01) | fészkit ezer madár jajgatva siratta. A rengeteg fákból egy szál se maradt ott, aranyos kandallón mind elparazsallott (1931 Móra Ferenc 9459016, 47) | [a tanárnő] az első találkozás alkalmával mosolygósnak és érdeklődőnek tűnt, de ezer százalék, hogy ez később változni fog (2010 Leiner Laura 3208002, 59) ezer és egy ’számtalan 〈(elvont) dolog〉’ ❖ a kortesek a városnak nagy épülésére mind beidéztettek, az adó kérdésénél pedig felette jó systemával valóban igen ildomosan s eszélyesen mind kirekesztettek, vagy rászedettek, mi egyébiránt csak egy példája a hazai száz esetnek, mikrül ezer és egy igen furcsa qui pro quot [ti. személycserét] tudnék, alkalmasint fogok is kitárni (1843 Széchenyi István CD1501) | Ezer és egy kérdés merült most fel (1906–1907 Mikszáth Kálmán 8312015, 236) | Berendezett műterem csak néhány kiváltságosnak áll a rendelkezésére, modellt pedig szegény művész megfizetni képtelen. Aztán ezer és egy dolog kell – anyag, fűtött világos helyiség stb. (1942 Népszava júl. 21. C7510, 7) | Ezer és egy okból nem lenne jó, ha házon kívül keresnél munkát (1961 Benedek Marcell 9042001, 52) | mellettük, körülöttük ezer és egy apró tárgy: öreges képkeretek, gyertyatartók, nagymamatakarók, asztali tükrök (1997 Lakáskultúra CD39).

4a. (ismételve is) ’számtalan (alkalommal végbemenő) 〈cselekvés, történés〉’ ❖ pálcakött várok nagyasszonyom, S addig is kacsóját ezerszer csókolom (1772 Barcsay Ábrahám 7019024, 49) | Kedvese utolsó levelét ezerszer és ezerszer elolvasta (1881 Mikszáth Kálmán 8312028, 164) | [az 1848–49-es] forradalom után a sok ezer meg ezer házkutatás közben elég hazafinál találtak Petőfi forradalmi költeményeiből, a nélkül, hogy ez nagy bajt idézett volna tulajdonosaikra (1895 Vadnay Károly 8501006, 297) | Szereted ezt a kort. Ezer Botladozását, csöndjét (1966 Stetka Éva 9615012, 20) | Mikor hallom meg azt a mondatot, amelyet már ezerszer hallottam, és még ezerszer hallani fogok, és ami ellen nem tudok semmit tenni (2010 András László² 3002003, 149).

4b. (túlzó) ’〈kül. udvariassági formula részeként: a jelzett szóban kifejezett gesztus, érzés, körülmény stb. fokozására〉’ ❖ Ezer hála légyen azért Néked, és mély köszönet (1779 e. Faludi Ferenc C1663, 70) | Tehát teljesíted a’mire kérlek? Ezer örömest (1840 Remény C3610, 45) | Ezer csuda, hogy szegény uram régen le nem húzta orczámról a bőrt (1891 Baksay Sándor C0737, 294) | – Ezer bocsánat, igen tisztelt tanár úr. – Parancsol? – mondja Novák ridegen. – Csak esedezem. Beszélni szeretnék önnel (1925 Kosztolányi Dezső 9359017, 385) | István: Kaphatnék egy kis kefét? Bepiszkítottam a kölcsönkabátot. Annuska: Sebaj! Majd én kitisztítom. István: Ezer köszönet, Annuska (1950 Egri Viktor 9119002, 27) | Annyira fel volt dúlva, hogy az egyébként rá oly jellemző óvatosságról is megfeledkezett, gyakorlatilag nyíltan beszélt a telefonba. Ezer szerencse, hogy az én készülékemet majdnem biztos, hogy nem hallgatják le (1990 Lovass Zoltán 1097002, 211).

5. (fn-i értékben, -vel raggal, hsz-szerűen) (biz) ’nagyon nagy sebességgel, ill. óriási intenzitással’ ❖ Szombathelyen vagyunk, vasárnap délután. Úgynevezett ralikrossz zajlik, ami úgy megy, hogy egy kicsit földön, egy kicsit aszfalton. De mindenhol „ezerrel(1994 Magyar Hírlap CD09) | Pestiesen szólva: mire hajtunk mi itt ezerrel, országgyűlési képviselők, az önkormányzatok érdekében, ha minden eleve elrendeltetett? (2001 Országgyűlési Napló CD62) | egy búcsúpuszit nyomtam a homlokára, belül meg forrt ezerrel a katlan, az arabtól meg Kristóftól fel voltam pörögve rendesen (2007 Miklya Luzsányi Mónika 3150005, 358).

6. (fn-i értékben) ’〈sorszn-vel kapcs. jelentésben:〉 vmely időszámítási rendszer ezredik éve’ ❖ Homerus (1000 vagy 900 Kr. e.) szerint mindennek kezdete és létoka az idő (1843 Purgstaller József 8351001, 15) | Elősorolja a magyar fő hivatalokat, az 1000–1353-ig használt pénznemeket (1910 Veszprémi Hírlap 2114001, 1) | A kalandozások korában még teljében virágzott a lovas nomád kultúra, 1000 körül viszont már csak romjait találjuk (1939 Váczy Péter CD43) | 1000. dec. 25. vagy 1001. jan. 1. István fejedelem fölveszi a kereszténységet és királlyá koronáztatja magát (1987 Tények könyve CD37) | II. Szilveszter 1000-ben már idős ember volt. (1003-ban halt meg.) (2002 Magyar Hírlap CD09).

Ö: fél~, száz~, tíz~.

ÖE: ~ágú, ~ajkú, ~alakú, ~dolláros, ~esztendős, ~évi, ~évnyi, ~forintnyi, ~forintos, ~hangú, ~kezű, ~koronás, ~lakosú, ~mázsás, ~méteres, ~nyelvű, ~oldalas, ~ráncú, ~százalékos, ~személyes, ~szemű, ~tonnás, ~voltos.

Vö. CzF. ezėr, ezėren, ezėrenként, ezėrszėr, ezrenként; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, ezerszer; ÚMTsz.

ezer tőszámnév 28B1
1. (fn-i értékben) (Mat is)
természetes szám, amelynek értéke a tíz harmadik hatványával egyenlő
Minek utánna Tizſzer ſzáz el-ſzámláltatott, mondatik Ezer
(1780 Bévezetés a számvetésre)
Magyarországban egy józan ’s tökéletes vizi regulatiónak haszna ugy állna a’ teendő költségek és viendő terhekhez mint 1000 : 100-hoz
(1831 Széchenyi István)
Szerkesztés utján könnyü minden vonalat az arányos felezés [ti. az aranymetszés] elve szerint osztani, hasonlóképen a számokat is. Vegyük föl egészül az 1000-et. Ennek arányos felerésze a 618-ra esik
(1893 PallasLex.)
Tökéletes a számrendszer, ha az alapszámból és annak hatványaiból alkotja meg a számokat. Ilyen a mi tizes számrendszerünk, mely a 10-ből 10×10 vagyis 100-ból, 10×10×10-ből vagyis 1000-ből, 10.000-ből stb.s a többi építi fel a számot
(1929 TolnaiÚjLex.)
Megadok egy valós számot, keresünk olyan p és q egész számokat, hogy ha a q-t felülről korlátozom – például ne legyen több mint 1000 –, akkor hogyan lehet az ilyen p/q törtet megkapni és mi a legjobb közelítés
(2000 Természet Világa)
1a.
az ezt jelölő(, több számjegyből álló) írásjel (1000, M)
A’ Romai ſzámbetk rend ſzerént következnek. Az alá vetett közönséges ſzámok jelentik a’ Romai ſzámbetknek értekét. I. 1. II. 2. III. 3. [...] C. 100. CX. 110. D. 500. M 1000
(1780 Bévezetés a számvetésre)
A nyomat szine fekete, részleg vörös fölülnyomattal. A jegy felső részének közepén egy vörös bélyeg van, mely áll fekvő tojásdad reczézetből, a melyben az „1000” arab szám fekete alapon, fejéren oldalárnynyal látható
(1858 Pesti Napló okt. 7.)
M, a magyar ábécé 19. betűje. Mint római szám, M=1000
(1928 TolnaiÚjLex.)
Az egyik, talán a „legártatlanabbnak” tűnő [áfacsalási] módszer szerint az adóalany nem a törvénynek megfelelően, ezer forintra kerekítve adja meg a visszaigényelt áfa értékét, hanem forintban; így fordulhat elő, hogy az 1000-rel jelölt összeg mögött a valóságban valóban csak ezer forint jogos áfatartalom van, míg az adóhivatal űrlapjának adatkérése szerint ugyanez a szám már egymillió forintot jelent
(1997 Magyar Hírlap)
1b. (összetett szn részeként, a szn előtagjaként v. összetett szn-i előtag utótagjaként, ill. jelzőként v. számállapot-határozóként mn-i értékben is)
〈nem közvetlenül számfogalmat jelentő szavakban is: annak kif-ére, hogy vmely szám értéke egy v. vhány ilyen szám és egy v. több másik szám összege, ill. vmely másik szám (vhányszor) ennyiszerese v. ennek vhányszorosa〉
E’ helyen dobzódó paráſztok lármáztak, Kík félre Hertzegjek’ pénzére vígadtak. Két ezeren mint-egy, lehettek ſzámokban
(1772 Bessenyei György¹)
kétezermillió rubel
(1872–1874 Jókai Mór)
erősen hintázni kezdett a gépem a levegőben, pedig ezernyolczszáz méter magasan voltam
(1916 Molnár Ferenc²)
Százezrek az uccák hosszán tolongnak, nagy a zsivaj
(1956 Nagy László²)
egy a tízezerhez és egy a négyezerhez méretarányú térképek
(1993 Országgyűlési Napló)
Ha betűvel írjuk ki a számneveket, kétezerig egybeírunk mindent
(1999 Magyar Hírlap)
2. (mn-i értékben, megosztás kif-ére is)
annyi 〈ember, állat, (elvont) dolog stb.〉, amennyit ez a szám jelöl
A’ tántznak rendeltetett ſzép tágos Palota ſzámos tükröken kivül több mint ezer égö Viaſz-gyertyákkal vólt meg-világositva
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[I. András] ötven nagy vizát, kétezer ſzalonnát, ezer bikát, még több ökröket, ’s juhokat, kenyeret, ’s bort bőven kűldött [III. Henrik német-római császárnak]
(1802 e. Budai Ferenc)
egyenként ezer ezer pfrtnyipengő forintnyi évi jövedelmet
(1857 Vasárnapi Újság)
[az osztrák hajóraj] hat hajóból áll, u. m.úgymint „Kaiser” sorhajóból 1000 emberrel. „Don Juan D’ Austria” pánczélos hajóból 700 emberrel, „Frigyes” – „Wall” és „Seehund” csavarkorvettekból ezer-ezer emberrel
(1864 Magyar Sajtó)
[Karl Friedrich Rungenhagen német zeneszerző] több operát, 3 oratóriumot, egy misét és számos egyéb egyházi kompozíciót, ezenkívül szimfonikus- és kamarazeneműveket s mintegy ezer dalt irt
(1931 ZeneiLex.)
Csaknem ezer magyar kistelepülésen a hat parlamenti párt közül legfeljebb egy, vagy egy sem működik
(1990 Országgyűlési Napló)
Közel ezer ágyúcsőből zúdult órákig tartó pergőtűz a fővárosra
(2010 Ungváry Krisztián)
2a. (idő-, mérték- v. pénzegységet jelentő szó jelzőjeként, megosztás kif-ére is)
olyan mennyiségű 〈idő, anyag stb.〉, amennyit a megnevezett egységből ilyen számú jelöl
ezer eſztendtl fogva mindenkor tapaſztalták vólna tiz kzzül egynek elkerlhetetlenképen való veſzedelmét, a’ kik azon [ti. a sebes és mély folyón] által mentenek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Gyülés végeztével a tagok közt kiosztottak több ezer doboz E. M. K. E.Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület-gyufát
(1898 Budapesti Hírlap nov. 21.)
[az óriáscápa] 10-12 mméter hosszúságot s több ezer kg-nyikilogrammnyi súlyt ér el
(1933 Az állatok világa ford.)
adómentes [...] a természetes személy által előállított, gazdasági évenként és háztartásonként összesen legfeljebb ezer liter saját fogyasztásra szánt szőlőbor
(2003 Országgyűlési Napló)
2b.
annyi(szor végbemenő) 〈cselekvés, történés〉, amennyit ez a szám jelöl
mivel azonban egy húzással nem több, hanem tsak tíz Ambó s tíz Ternó húzattathatik-ki, ahoz képeſt minden Ambónak, mellyet nyerni akarok, három ezer kilentz ſzáz nyóltzvan öt lehets hibái, ’s minden Ternónak ſzáz tizen hét ezer négy ſzáz heven lehets hibái vannak maga ellen. ’S ugyan innen vagyon, hogy annyi ezer bele tevés el-véſz, míg egyetlen egy meg-nyeretik
(1791 Sándor István)
ezer ütés a’ mezítelen talpra, nálok [ti. a perzsáknál] csekély büntetés
(1835 Hasznos Mulatságok ford.)
[Henry James Byron angol drámaíró Our Boys című vígjátékát] több mint ezerszer adták Londonban
(1893 PallasLex.)
egyik a nyakát, másik a kezefejét, harmadik a homlokát, negyedik a képét csipi meg, amikor is egyik, másik, harmadik és negyedik alatt nem egyes szunyogokat, hanem csapatokat kell érteni. Ez összesen körülbelül néhány ezer csipést tesz ki
(1921 Nagy Lajos)
A sivatagban ezer lépés annyi mint egy
(1971 Petri György)
A katasztrófavédelem munkatársait az átlagosnál majd tízszer többször, mintegy ezerszer riasztották az orkán okozta károk miatt
(2002 Magyar Hírlap)
3. (fn-i értékben, megosztás kif-ére is)
annyi, a szövegkörnyezetből v. a szituációból ismert ember, állat, (elvont) dolog stb., amennyit ez a szám jelöl
Mindjárt ezer fogadhat egy ellen
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
Dél felé elkészültek a nyomtatványok s ezrenként osztattak szét a nép között, melly azokat részeg örömmel kapkodta
(1848 Petőfi Sándor)
Mit nyavalyogsz? Naponta ezret szúrnak le a vágóhidon!
(1937 Szabó Lőrinc)
Ezret-ezret mindegyik törzsből, Izráel minden törzséből küldjetek a háborúba
(1939 Hertz-Biblia ford.)
Ez egy nagyon ritka eset, ezerbőlEzerből? Tízezerből egy!
(1970 Örkény István)
Ezernél többet gyártottak belőle és nagyobb részét külföldre adták el
(1995 Természet Világa)
3a. (tbsz-ban)
többször v. sokszor annyi ember, mint amennyit ez a szám jelöl
Alig virradott fel az az iſzonyu nap, melynek ezerek nem érhették eſtvéjét, ’s azonnal ſijettem még meg ölelni kedves Eukháriſomat
(1775 Báróczi Sándor ford.Dusch)
egy megfigyelt tény, halomra dönthet ezrektől századokon át követett rendszert
(1874 Borászati Lapok)
Rendelje meg e biztos hatásu szert, mely ezreket gyógyitott meg
(1917 Budapesti Hírlap)
Ezreknek adtam én be magam is a mérget: Elpusztultak, s most meg kell érned, A gyilkosra éljen dörög
(1959 Jékely Zoltán ford.Goethe)
1346-ban a Krím félszigeten Kaffa várát ostromló tatárok között megjelent a közép-ázsiai eredetű pestis. Az ostromlók soraiból ezrek, talán tízezrek haltak meg a járvány következtében
(2004 Rózsa Lajos)
3b. (3. sz-ű birtokszóként)
a birt jelzőben megjelölt élőlény, dolog (egyszer v.) nagyon sok(szor annyi) példánya, egyede, darabja, ill. a jelzőben megjelölt (mérték)egységből (egyszer v.) nagyon sok(szor annyi, mint amennyit ez a szám jelöl)
pogányok ezrei
(1784 Ányos Pál)
a’ zsoldos szablyák’ ezrein Győz a’ kor’ szelleme
(1835 Bajza József)
karattyoló békák ezrének egyhangú éneke
(1913 Laczkó Géza)
ma pedig már a termelőszövetkezetek ezreiben születik az újarcú parasztság
(1951 Darvas József)
A vers szemmel láthatóan jó ellenszere volt a kínai kormány kísérletének, amellyel el akarta nyomni az NGOnon-governmental organization ’civil szervezet’ fórumát, és elhallgattatni nők ezreinek szavát és eszméit
(2003 Kiss Marianne ford.Rodham Clinton)
3c. (egysz 3. sz-ű birt szjellel és -vel raggal, hsz-szerűen)
(több v. sok) ilyen számú egységből, darabból álló csoportot kitevő, ill. nagyon nagy mennyiségben
Roppant nagyságu vörös és sárgavirágu tulipánfák emelik fel büszkén, virágaik ezrével ékitett koronájokat
(1850 Pesti Napló okt. 1.)
Nem ezrével, de százezrével megy oda a nép
(1875 Hasznos Mulattató)
[a harcmezőn] tizével, százával, ezrével, tizezrével pusztulnak el
(1917 Budapesti Hírlap)
Sehol egy élő ember a tájban, csak szemét és rom s ezrével az üres borosüvegek, legalább egy millió
(1971 Déry Tibor)
Az utóbbi két évszázadban ezrével elvégzett kémiai elemzések
(2008 Szakáll Sándor)
3d.
a használt v. a szövegkörnyezetben megjelölt v. kikövetkeztethető (értékű papír- v. fém)pénzből ilyen számú egység, v. ilyen számú egységnyi távolság
Ne veſztegesd pénzedet, belé ne öld a’ játékba értékedet, fel ne tégy ezereket, egy bizontalan kotzkának, vagy kártyának el forduláſára
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
elvesztém igaz pörömet, mely annyi ezerembe kerűlt
(1878 Vadnay Károly)
Steinné ritka ügyes asszony, női szabászatot űz. Hat leány dolgozott nála eddig. […] Kerestek havi ötven pengőt fejenként. Steinné keresett havi ezret
(1931 Nagy Lajos)
Ha hideg a víz, csak ezret úszom
(1997 Nemzeti Sport ápr. 2.)
szakasztott mintha egy ősrégi Skoda lenne… [...] Na ne ríjon, kislány, elmegy ez még pár ezret
(2004 Spiró György)
3e. (tárgyragos határozóként) (ritk)
〈vmely cselekvés, történés ilyen számú ismételt megszakítás nélküli rövid mozzanatának jelölésére〉
ezen fa-bcsbe ringettetett fillentt (ki egy átallyában ezret-is hazudna) úgy úton nem érhette, mint a’ sánta ebet
(1786 Dugonics András)
4. (mn-i értékben, ismételve is) (túlzó)
nagyon sok, számtalan 〈élőlény, (elvont) dolog stb.〉
A’ szerentsétlenségnek keleptzéjében került férfiu személyeknek ezer meg ezer módjok vagyon [a menekülésre]
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
Magam rá nem érek, lásd ezer a gondom
(1854 Arany János)
aki ezer meg ezer ember életérdeke ellen emel gyilkos kezet, annak a számára sem elfogadható indok, sem enyhitő körülmény nincs
(1910 Csizmadia Sándor¹)
A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben Tovazúgott a Libanon felett, Zúgásában ezer fa reszketett
(1928 Reményik Sándor)
fészkit ezer madár jajgatva siratta. A rengeteg fákból egy szál se maradt ott, aranyos kandallón mind elparazsallott
(1931 Móra Ferenc)
[a tanárnő] az első találkozás alkalmával mosolygósnak és érdeklődőnek tűnt, de ezer százalék, hogy ez később változni fog
(2010 Leiner Laura)
ezer és egy
számtalan (elvont) dolog〉
a kortesek a városnak nagy épülésére mind beidéztettek, az adó kérdésénél pedig felette jó systemával valóban igen ildomosan s eszélyesen mind kirekesztettek, vagy rászedettek, mi egyébiránt csak egy példája a hazai száz esetnek, mikrül ezer és egy igen furcsa qui pro quot [ti. személycserét] tudnék, alkalmasint fogok is kitárni
(1843 Széchenyi István)
Ezer és egy kérdés merült most fel
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
Berendezett műterem csak néhány kiváltságosnak áll a rendelkezésére, modellt pedig szegény művész megfizetni képtelen. Aztán ezer és egy dolog kell – anyag, fűtött világos helyiség stb.s a többi
(1942 Népszava júl. 21.)
Ezer és egy okból nem lenne jó, ha házon kívül keresnél munkát
(1961 Benedek Marcell)
mellettük, körülöttük ezer és egy apró tárgy: öreges képkeretek, gyertyatartók, nagymamatakarók, asztali tükrök
(1997 Lakáskultúra)
4a. (ismételve is)
számtalan (alkalommal végbemenő) 〈cselekvés, történés〉
pálcakött várok nagyasszonyom, S addig is kacsóját ezerszer csókolom
(1772 Barcsay Ábrahám)
Kedvese utolsó levelét ezerszer és ezerszer elolvasta
(1881 Mikszáth Kálmán)
[az 1848–49-es] forradalom után a sok ezer meg ezer házkutatás közben elég hazafinál találtak Petőfi forradalmi költeményeiből, a nélkül, hogy ez nagy bajt idézett volna tulajdonosaikra
(1895 Vadnay Károly)
Szereted ezt a kort. Ezer Botladozását, csöndjét
(1966 Stetka Éva)
Mikor hallom meg azt a mondatot, amelyet már ezerszer hallottam, és még ezerszer hallani fogok, és ami ellen nem tudok semmit tenni
(2010 András László²)
4b. (túlzó)
〈kül. udvariassági formula részeként: a jelzett szóban kifejezett gesztus, érzés, körülmény stb. fokozására〉
Ezer hála légyen azért Néked, és mély köszönet
(1779 e. Faludi Ferenc)
Tehát teljesíted a’mire kérlek? Ezer örömest
(1840 Remény)
Ezer csuda, hogy szegény uram régen le nem húzta orczámról a bőrt
(1891 Baksay Sándor)
Ezer bocsánat, igen tisztelt tanár úr. – Parancsol? – mondja Novák ridegen. – Csak esedezem. Beszélni szeretnék önnel
(1925 Kosztolányi Dezső)
István: Kaphatnék egy kis kefét? Bepiszkítottam a kölcsönkabátot. Annuska: Sebaj! Majd én kitisztítom. István: Ezer köszönet, Annuska
(1950 Egri Viktor)
Annyira fel volt dúlva, hogy az egyébként rá oly jellemző óvatosságról is megfeledkezett, gyakorlatilag nyíltan beszélt a telefonba. Ezer szerencse, hogy az én készülékemet majdnem biztos, hogy nem hallgatják le
(1990 Lovass Zoltán)
5. (fn-i értékben, -vel raggal, hsz-szerűen) (biz)
nagyon nagy sebességgel, ill. óriási intenzitással
Szombathelyen vagyunk, vasárnap délután. Úgynevezett ralikrossz zajlik, ami úgy megy, hogy egy kicsit földön, egy kicsit aszfalton. De mindenhol „ezerrel
(1994 Magyar Hírlap)
Pestiesen szólva: mire hajtunk mi itt ezerrel, országgyűlési képviselők, az önkormányzatok érdekében, ha minden eleve elrendeltetett?
(2001 Országgyűlési Napló)
egy búcsúpuszit nyomtam a homlokára, belül meg forrt ezerrel a katlan, az arabtól meg Kristóftól fel voltam pörögve rendesen
(2007 Miklya Luzsányi Mónika)
6. (fn-i értékben)
〈sorszn-vel kapcs. jelentésben:〉 vmely időszámítási rendszer ezredik éve
Homerus (1000 vagy 900 Kr. e.Krisztus előtt) szerint mindennek kezdete és létoka az idő
(1843 Purgstaller József)
Elősorolja a magyar fő hivatalokat, az 1000–1353-ig használt pénznemeket
(1910 Veszprémi Hírlap)
A kalandozások korában még teljében virágzott a lovas nomád kultúra, 1000 körül viszont már csak romjait találjuk
(1939 Váczy Péter)
1000. dec. 25. vagy 1001. jan. 1. István fejedelem fölveszi a kereszténységet és királlyá koronáztatja magát
(1987 Tények könyve)
II. Szilveszter 1000-ben már idős ember volt. (1003-ban halt meg.)
(2002 Magyar Hírlap)
ÖE: ezerágú, ezerajkú, ezeralakú, ezerdolláros, ezeresztendős, ezerévi, ezerévnyi, ezerforintnyi, ezerforintos, ezerhangú, ezerkezű, ezerkoronás, ezerlakosú, ezermázsás, ezerméteres, ezernyelvű, ezeroldalas, ezerráncú, ezerszázalékos, ezerszemélyes, ezerszemű, ezertonnás, ezervoltos
Vö. CzF. ezėr, ezėren, ezėrenként, ezėrszėr, ezrenként; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, ezerszer; ÚMTsz.

Beállítások