elfogad ts ige 2a

1. ’〈felajánlott v. (át)nyújtott dolgot〉 sajátjául fogadva átvesz’ ❖ Kis ajándékomat talán elfogadgya, Mert egy hiv baráttya igaz szivből adgya (1777 Ányos Pál CD01) | Dresdában eggy Irás jött világ eleibe, mellyben arra kéri nyomos okokkal egy Saxoniai Pátriota [...] Friderikus Auguſtust, hogy el ne fogadja a’ nékie ajánlott Lengyel Koronát (1792 Magyar Hírmondó 7444076, 99) | Kedvesiné viszonozza [Horgos] hódolgatásait, tőle egy hajfürtöt is elfogad emlékűl (1834 Toldy Ferenc 8481039, 347) | De hogy azért megharagudjon egy okos ember, mert egy színésznő egy virágcsokrot elfogad, amit a zenekarból felnyújtottak! (1912 Krúdy Gyula CD54) | Amíg az Intézet munkáját tetszésünk szerint irányíthattuk, a pénzt nyugodtan elfogadhattuk, bárhonnan jött is (1985 Orosz István 2003003, 358).

1a. ’〈annak kif-ére, hogy vkinek a feléje nyújtott kezét megfogja, ill. (segítségül) felajánlott karjába ölti a sajátját vki〉’ ❖ kértem az esméretlen szépet elfogadni karomat (1809 e. Báróczi Sándor ford.–Leprince de Beaumont C0803, 306) | Vigan, atyám! fogadd el karomat [...]! Nem messze vagyon már Azon óhajtott vár (1830 e. Kisfaludy Károly CD01) | A müvésznő a Toldy-kör elnökének karját fogadta el, kivel kocsiba szállt (1889 Pesti Hírlap 8657001, 4) | [Miklós] felállt, és Colt Hanna felé nyújtotta mindkét kezét. [...] Hanna elfogadta a férfi kezét és felemelkedett (1941 Ottlik Géza 9496002, 156).

1b. ’〈segítséget, közeledést, lemondást stb.〉 nem utasít vissza, él vele’ ❖ [a foglyok] oly értelemmel fogadták el mindazonáltal ellenſégektöl engedelmeket [= elengedésüket], hogy Orondáteſt magok váltſágokban viſzſzá fogják küldeni (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, 103) | A RR nem akarták [a másodalispán] lemondását elfogadni (1837 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A szép nő elfogadja [a herceg] udvarlásait, karján sétál, vele táncol (1862–1863 Jókai Mór 8209010, 373) | Tudom, hogy most azt kérdezi magától, hogy mért fogadtam hát el a maga közeledését (1907 Gárdonyi Géza C1819, 23) | nőktől könnyebben fogadnék el jótéteményt, mint férfiaktól. [...] A nők szeretnek a gyengéken segíteni (1922 Krúdy Gyula CD54) | segítséget nem fogadhattam el senkitől (1978 Lengyel Péter 9397003, 346).

1c. ’〈szót, gondolatot stb.〉 átvesz vhonnan, vkitől(, és hagyja, hogy az hasson rá)’ ❖ a’ [magyar nyelv a] több Consonansokat [= mássalhangzókat] annyira meg nem ſzenvedheti egymás mellett, hogy még az idegenektl elfogadott ſzókban is, ha a’ Consonansok tsoportossan fordúlnak elé, a’ Vocalisok [= magánhangzók] közben ſzúrása által, segit a’ kellemetesebb kimondáson (1806 Teleki László¹ 8472002, 62) | [Szophoklész] Euripides géniejének meghódolt és a tragédia szerkezetére nézve egyet-mást elfogadott tőle (1897 PallasLex. CD02) | A perzsa vallás hatalmas fejlődésen ment keresztül s hathatott és hatást fogadhatott el más vallástól (1923 Kiss Elek 2129002, 22) | [Ady] elvérzett egy gondolaton, melyet egy erősebb Európától fogadott el (1938 Cs. Szabó László CD10).

2. ’〈érkező dolgot〉 vmely szolgáltatás teljesítése, tevékenység végzése céljából átvesz’ ❖ a vasuttársulat elhatározza, hogy ezentul magyarföliratu csomagokat is elfogad szállítás végett (1860 Fekete leves naptár C1748, 15) | Ha valaki aranyat vagy ezűstöt munkálatra elfogad a művet pedig az igért napra el nem készíti a munkaadó által a biróság napjára, hétfőre idézendő (1877 Rómer Flóris CD57) | Ezek az árúk csak feltételesen fogadtatnak el vasúti szállításra (1925 RévaiNagyLex. C5714, 571) | Egy magára valamit adó, jól konfigurált szerver csak a saját előfizetőitől fogadhat el továbbítandó levelet (2000 Byte Magazin CD38).

2a. ’〈megbízást, állást〉 elvállal’ ❖ a ki a haza s törvény ellenségeinek kezéből bár mi megbízást [...] elfogad, az honáruló (1849 Kossuth Lajos CD32) | mindezek daczára elfogadtam a küldetést, csakhogy a nagy herczegné kegyeit el ne veszítsem (1890 Szana Tamás ford.–Cellini 8421005, 164) | Állást kínáltak, elfogadtam (1963 Rónay György 9573001, 255) | A koordinálási és együttműködési feladatokat pedig elfogadom (1995 Országgyűlési Napló CD62).

3. ’belenyugodva, beletörődve tudomásul vesz vmit’ ❖ Judit kényszerülve volt elfogadni a helyzetet, melyet önmaga kívánt (1862–1863 Jókai Mór CD18) | Sokáig nem tudtak megegyezni. Végre a legény elfogadja, hogy hazakiséri az apát a litániáról (1906 Gárdonyi Géza C1844, 14) | [Ádám] a nyomtalan pusztulás bizonyosságában, melyet Lucifer elébe fest, mégis elfogadja ezt a sorsot (1923 Babits Mihály C0696, 259) | [a gyerekek] nem fogadták még el a felnőtt élet e szomorú kompromisszumát (1977 Hankiss Elemér 9223001, 256).

3a. ’〈meghívást, kihívást〉 tudomásul vesz(, azt vállalva, hogy annak eleget tesz)’ ❖ Fogadja el örömest Társai’ Hívogatását. Örljön, míg Ideje van (1794 Kármán József² 7165014, 236) | könnyű lesz őt [...] annyira fölingerelnem, hogy vagy elfogadja kihívásomat, vagy éppen ő híjon ki engemet [párbajra] (1846 Petőfi Sándor 8366445, 26) | [a báró] ügyesen tapogatja ki lábával a létrafokokat, némi húzódozás után anyám meghívását is elfogadja tojásrántottára (1970 Sütő András 9620010, 57) | A politikusok láthatóan nem tudják, hogyan kezeljék Bossit. A provokációt elfogadni nem akarják (1996 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’〈vmely érzelem v. vélemény kinyilvánítását〉 hajlandó meghallgatni, méltányolva tudomásul veszi’ ❖ elfogadván kegyességgel Eratóm’ tiszteletét, Botsáss-meg, ha bús siralmát Lábaidnál önti-le (1802 Csokonai Vitéz Mihály 7069045, 13) | [Oliva] megszoká a városi magasabb örömeket, mikben ha az akkori magyar ifjak társalgási hiányai mellett gyéren részesült is: jól estek azok neki, mert hódolatokat kellett elfogadnia (1855 Beöthy Zsigmond 8047016, 60) | a Ház megrovást nem fogad el senkitől – és e senki között ott van Eötvös Károly képviselő is (1887 Mikszáth Kálmán CD04) | [Az asszony] segített a szűkölködőkön, és köszönetet nem fogadott el érte (1906 Krúdy Gyula CD54) | az elnök reméli, hogy bocsánatkérését elfogadja a parlament (2000 Magyar Hírlap CD09).

3c. ’tudomásul véve megfelelőnek, ill. vki részéről megengedhetőnek tart vmit’ ❖ elfogadni a’ mentséget (1818 Márton József¹ C3043, 414) | [a személynök] a kir. választ elfogadtatni ajánlá (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A [gúny]nevéhez már hozzászokott ugyan [az öreg], de azt sem mindenkitől fogadta el (1911 Móricz Zsigmond C3228, 155) | A hazugságnak vannak olyan formái, amelyeket a társadalmi közvélemény nemcsak hogy megenged és elfogad, hanem hallgatólagos alapon el is vár az emberektől (1978 Hankiss Ágnes 1063002, 27) | A lelkiismeretesen dolgozó anya egyetlen okot fogad el távolmaradásra: ha a gyerek beteg (1986 F. Várkonyi Zsuzsa 1044002, 16).

3d. ’〈illetékes személy v. testület vmely benyújtott művet〉(megfelelőnek minősítve) átvesz, ezzel vállalja közlését, kiállítását stb., ill. megvalósítását’ ❖ A drámabiráló választmány „Csokonai” czimü eredeti szimüvet fogadott el Szigligetitől, melly jövő hóban fog Szentpétery javára szinre kerülni (1855 Vasárnapi Újság CD56) | azon művészektől fogadtassék el festmény, kik egy századdal a tárlat éve előtt, s így 1762-ben s attól kezdve mostanig éltek (1861 Arany János C6506, 79) | az ilyen öreg írótól el kell fogadni mindent, még meg is kell fizetni jól (1909 Hatvany Lajos CD10) | a 15 éves Honti a gótokról írt 26 oldalas tanulmányt az Atom-kör első ülésére, melyet a kör „dicsérettel” fogadott el (1975 Dömötör Tekla CD30) | Ha a szerződést a film céljára jövőben megalkotandó műre kötik meg, az előállító köteles a mű átvételétől számított hat hónapon belül a szerzőt írásban értesíteni arról, hogy a művet elfogadja-e vagy annak kijavítását igényli (1999 Figyelő CD2601).

3e. ’vmely szerepre v. minőségben, vmiként megfelelőnek, alkalmasnak tart vmit, vkit’ ❖ esküszöm tenéked, hogy örömmel el fogadnálak vejemnek (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 41) | azon hatalom [...] az ő fogalma szerint törvényes testületnek minket semmi esetben elfogadni nem fog (1848 Kossuth Lajos C2749, 951) | Párisban bizonyosnak tekintik, hogy Oroszország elfogadja alkudozási alapul a hat pontot (1863 A Hon 8600001, 2) | Ki tudja, hogy a világ elfogad-e művésznek? (1907 Gárdonyi Géza C1827, 111) | Az USA lett az első ország, amelynek „biztonságos adatkezelési” szabályait az Európai Bizottság szabvány gyanánt elfogadta (2000 Magyar Hírlap CD09).

3f. (rég, ritk)(vmely munkára, feladatra) szerződtet, felfogad vkit’ ❖ más 30 jobbágyot is elfogad szivesen azon teher mellett: hogy ezek miatt aratás idejére már kéntelen lesz nem valami tudós kitanult gazda tisztet, hanem egy alkalmatos helységbeli hitest vagy más embert fizetni (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Beszegődöm hozzá [ti. Topándyhoz] ispánnak, cselédnek, aminek elfogad (1865 Jókai Mór CD18) | azok az özvegyek, akiket akkor a nyilvános szolgálatra elfogadtak, magukra vették a házasságtól való állandó tartózkodás kötelességét (1910 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211).

4. ’igaznak v. jogosnak ítél, ill. helyesel vmit’ ❖ minthogy ollyanaktol, kiket egéſz Orſzág jo magyaroknak tart, hallottam ezen iráſokat Meſéknek nevezni, magamis el fogadtam mondáſokat (1775 Báróczi Sándor 7031003, [XXII]) | Mindkét párt elfogadá: hogy a háborúnak egy előnyöket nyújtó békekötés által véget kell vetni (1887 Jókai Mór CD18) | Ha az ember gondolkodás nélkül elfogad állitásokat, akkor nagyon könnyen tévedésekbe esik (1910 Csizmadia Sándor¹ 9089012, 9) | Ha elfogadjuk kiinduló tételként, hogy a közösség szokásainak nemzedékről-nemzedékre öröklődő ismétlődéséből és ennek „szentesítéséből” jött létre a jogszokás, [...] úgy a szokások jogteremtő képessége a jog őseként tisztelhető (1992 Székely Katalin 2022004, 22).

4a. ’〈kritikát, kérést, parancsot stb.〉 jogosnak v. jogszerűnek, ill. 〈ajánlatot, tanácsot〉 hasznosnak ítélve megfogad, annak megfelelően cselekszik, viselkedik’ ❖ [Etelka] el-fogatta mind-az’által [atyja] szíves intéſeit (1786 Dugonics András 7087012, 98) | elfogadják-e bohókás tanácsodat? (1834 Vörösmarty Mihály C4536, 215) | A tisztek kijelenték, hogy ők nem fogadnak el mástól parancsot, mint a nádortól (1877 Jókai Mór CD18) | Csak felső utasítást fogadok el! (1979 Kornis Mihály 1082001, 83).

4b. ’〈testület, gyűlés vmely előterjesztett javaslatot, indítványt stb.〉 támogat, megvalósítását, érvényre juttatását helyesli (és megszavazza)’ ❖ bárha az egész követi kar elfogad is első pillanatban valamely indítványt, a későbbi phasisokban okvetlenül meg kell buknia, hacsak a közvélemény által nem támogattatik (1841 Kossuth Lajos CD32) | Mindkét függetlenségi pártból egy-két szónok szól majd a javaslathoz, melyet azután a Ház nagy többsége elfogad (1911 Újság 2112001, 9) | a Reichstag [1890.] március hatodikán elfogadja a munkásvédelmi törvényt (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | szabad-e ezt a költségvetést ilyen formában elfogadni[?] (1990 Országgyűlési Napló CD62).

4c. ’〈bizonyítványt, okiratot, igazolást stb.〉 igazoló erejűnek, ill. vmire feljogosítónak ismer el’ ❖ elküldöm valami messzi intézetbe, a hol elfogadják a vizsgáját (1888 Baksay Sándor C0736, 326) | [Magyarországon] elfogadják a hadifogságban szerzett képesítést (1947 Szabad Föld aug. 10. C1537, 1) | az országban kiállított diplomát világszerte elfogadják (1995 Országgyűlési Napló CD62) | Az új magyar jogosítványt külföldön is elfogadják a hatóságok (2001 Magyar Hírlap CD09).

4d. ’〈pénz(neme)t, értékpapírt stb.〉 érvényes, használható fizetőeszköznek ismer el’ ❖ az urbéri tartozások egy ötöde szüntettessék meg, és ezen ötödnek egész ára adassék át, Tetétleni terve szerint, az illető földesuraknak, [...] mindennemű közfizetésekben elfogadandó pénznemben (1843 Pesti Hírlap CD61) | A magyar pénzt fogadják el a szomszéd országokban is (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | Lehet, hogy vannak egyes pályázatok, ahol még elfogadnak kárpótlási jegyet (1995 Országgyűlési Napló CD62) | Üdülési csekket elfogadunk! (2008 Népszabadság 3249005, 20).

4e. ’〈váltót〉 aláírva kifizetését magára vállalja’ ❖ a bank [...] Maris váltóját elfogadta (1881 Beliczay Jónás C0908, 32) | Ha többen fogadnak el valamely váltót, világos megszorítás hiányában a váltóösszegnek kifizetéseért egyetemleg felelősek (1894 PallasLex. CD02) | a szabálytalanul kitöltött váltót a Nemzeti Bank nem fogadja el (1947 Szabad Föld máj. 25. C1537, 5).

5. (rég) ’Fogad.’

5a. ’hivatalos minőségében v. látogatóként fogad vkit, hajlandó találkozni vele’ ❖ [a pápa] annyira felgyógyúltnak íratik, hogy már a’ látogatokat [...] el-fogadja (1787 Magyar Kurír C0312, 577) | a’ sziget’ ura [...] olykor elfogad nehány követet (1834 Fillértár 8623002, 158) | végtelenül szerencsésnek érzem magamat, ha önt vendégül fogadhatom el „nálunk” (1888 Jókai Mór CD18) | Nem szeret maga engem. Örül ha jövök, elfogad amikor itt vagyok, de amikor nem vagyok itt, nem hiányzok magának (1929 Heltai Jenő 9239059, 40).

5b. ’〈köszönésként v. barátságos közeledés, békülés jeleként nyújtott kezet〉 megfog, ill. köszön(t)ést viszonoz, fogad’ ❖ Köszöntem néki ’s nem fogadta el (1794 Gyarmathi Sámuel C1947, 221) | Haragosom kezét nyujtá; nem fogadám el (1846 Petőfi Sándor C3503, 21) | ma még annyi szó se fért ki belőle, hogy mit köszöntem neki, azt elfogadta volna (1856 Vas Gereben C4381, 303) | [Kisfaludy Sándor] elfogadja egykori mestere békejobbját (1907 Váczy János C2570, XXXIII).

5c. (rég) ’〈megnyilatkozást, ill. vkinek az érkezését〉 vmely megnyilvánulással fogad(ja) vki’ ❖ Ég asszonya! [...] Hálával is fogadjuk el Egünkre-jövésedet (1798 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | A halgatók ezen ékes előadást hangos éljennel fogadván el, a szólló avval végzi hogy a háboru veszedelmes (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32).

5d. (ritk) ’〈vmely tétet〉 fogadásra feltesz’ ❖ egy, elfogadható száz ellen: hogy száz aszszony közűl egy – csupán egy – találtatható ollyan, ki egy igaz, ’s valóságos rokon érzés sugta szenvedély’ bilincsei közűl magát készakarva, ’s csupa kedv csapongásból kifejteni vágyjék (1836 Petrichevich Horváth Lázár 8367003, 180) | fejemet merném elfogadni, hogy Elszler Fánny nagyob zajt csinálna (1844 Frankenburg Adolf C1769, 93).

6. (rég) ’magába fogad, befogad vmit, ill. arra (terjedelménél fogva) képes’ ❖ Az égett-borral élök [...] ennének, [...] de nem fogadja-el a’ gyomrok (1791 Mátyus István C3071, 399) | vékony veg palatzkotskát vettem [...] melly 10 köbhüvejkni víznél többetskét elfogadhatott (1800 Nyulas Ferenc C3340, 11) | a’ kszikla hasadékjának széjessége egy lineának 1/4 részét sem teszi, vagy-is alig egy késnek hegyét fogadja-el (1800 Nyulas Ferenc C3340, 6) | jó csomó nézőt elfogadó földszinti hely s karzat (1858 Vasárnapi Újság CD56) | puszta sir [...] fogadá el nemes kebelét (1863 Eötvös József C1596, 182).

6a. (rég) ’〈embert, állatot〉 vmely közösség tagjaként befogad’ ❖ ki-bújnak az apró Tsirkék alólla, a’ mellyeket ö osztán el-fogad, és gondosan hordoz, és fel-nevel, mintha ugyan maga költötte vólna öket (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 151) | [Nemzetünk] az idegen lakosokat elfogadni kénteleníttetett (1824 Pucz Antal C3540, 128) | a társaság nem fogja megbocsátani választásodat, nődet sehol sem fogják elfogadni (1894 Abonyi Árpád C0481, 157).

Sz: elfogadás, elfogadmány, elfogadvány.

Vö. CzF. ~, elfogadható, elfogadó; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elfogadhat

elfogad tárgyas ige 2a
1.
〈felajánlott v. (át)nyújtott dolgot〉 sajátjául fogadva átvesz
Kis ajándékomat talán elfogadgya, Mert egy hiv baráttya igaz szivből adgya
(1777 Ányos Pál)
Dresdában eggy Irás jött világ eleibe, mellyben arra kéri nyomos okokkal egy Saxoniai Pátriota [...] Friderikus Auguſtust, hogy el ne fogadja a’ nékie ajánlott Lengyel Koronát
(1792 Magyar Hírmondó)
Kedvesiné viszonozza [Horgos] hódolgatásait, tőle egy hajfürtöt is elfogad emlékűl
(1834 Toldy Ferenc)
De hogy azért megharagudjon egy okos ember, mert egy színésznő egy virágcsokrot elfogad, amit a zenekarból felnyújtottak!
(1912 Krúdy Gyula)
Amíg az Intézet munkáját tetszésünk szerint irányíthattuk, a pénzt nyugodtan elfogadhattuk, bárhonnan jött is
(1985 Orosz István)
1a.
〈annak kif-ére, hogy vkinek a feléje nyújtott kezét megfogja, ill. (segítségül) felajánlott karjába ölti a sajátját vki〉
kértem az esméretlen szépet elfogadni karomat
(1809 e. Báróczi Sándor ford.Leprince de Beaumont)
Vigan, atyám! fogadd el karomat [...]! Nem messze vagyon már Azon óhajtott vár
(1830 e. Kisfaludy Károly)
A müvésznő a Toldy-kör elnökének karját fogadta el, kivel kocsiba szállt
(1889 Pesti Hírlap)
[Miklós] felállt, és Colt Hanna felé nyújtotta mindkét kezét. [...] Hanna elfogadta a férfi kezét és felemelkedett
(1941 Ottlik Géza)
1b.
〈segítséget, közeledést, lemondást stb.〉 nem utasít vissza, él vele
[a foglyok] oly értelemmel fogadták el mindazonáltal ellenſégektöl engedelmeket [= elengedésüket], hogy Orondáteſt magok váltſágokban viſzſzá fogják küldeni
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
A RRrendek nem akarták [a másodalispán] lemondását elfogadni
(1837 Kossuth Lajos összes munkái)
A szép nő elfogadja [a herceg] udvarlásait, karján sétál, vele táncol
(1862–1863 Jókai Mór)
Tudom, hogy most azt kérdezi magától, hogy mért fogadtam hát el a maga közeledését
(1907 Gárdonyi Géza)
nőktől könnyebben fogadnék el jótéteményt, mint férfiaktól. [...] A nők szeretnek a gyengéken segíteni
(1922 Krúdy Gyula)
segítséget nem fogadhattam el senkitől
(1978 Lengyel Péter)
1c.
〈szót, gondolatot stb.〉 átvesz vhonnan, vkitől(, és hagyja, hogy az hasson rá)
a’ [magyar nyelv a] több Consonansokat [= mássalhangzókat] annyira meg nem ſzenvedheti egymás mellett, hogy még az idegenektl elfogadott ſzókban is, ha a’ Consonansok tsoportossan fordúlnak elé, a’ Vocalisok [= magánhangzók] közben ſzúrása által, segit a’ kellemetesebb kimondáson
(1806 Teleki László¹)
[Szophoklész] Euripides géniejének meghódolt és a tragédia szerkezetére nézve egyet-mást elfogadott tőle
(1897 PallasLex.)
A perzsa vallás hatalmas fejlődésen ment keresztül s hathatott és hatást fogadhatott el más vallástól
(1923 Kiss Elek)
[Ady] elvérzett egy gondolaton, melyet egy erősebb Európától fogadott el
(1938 Cs. Szabó László)
2.
〈érkező dolgot〉 vmely szolgáltatás teljesítése, tevékenység végzése céljából átvesz
a vasuttársulat elhatározza, hogy ezentul magyarföliratu csomagokat is elfogad szállítás végett
(1860 Fekete leves naptár)
Ha valaki aranyat vagy ezűstöt munkálatra elfogad a művet pedig az igért napra el nem készíti a munkaadó által a biróság napjára, hétfőre idézendő
(1877 Rómer Flóris)
Ezek az árúk csak feltételesen fogadtatnak el vasúti szállításra
(1925 RévaiNagyLex.)
Egy magára valamit adó, jól konfigurált szerver csak a saját előfizetőitől fogadhat el továbbítandó levelet
(2000 Byte Magazin)
2a.
〈megbízást, állást〉 elvállal
a ki a haza s törvény ellenségeinek kezéből bár mi megbízást [...] elfogad, az honáruló
(1849 Kossuth Lajos)
mindezek daczára elfogadtam a küldetést, csakhogy a nagy herczegné kegyeit el ne veszítsem
(1890 Szana Tamás ford.Cellini)
Állást kínáltak, elfogadtam
(1963 Rónay György)
A koordinálási és együttműködési feladatokat pedig elfogadom
(1995 Országgyűlési Napló)
3.
belenyugodva, beletörődve tudomásul vesz vmit
Judit kényszerülve volt elfogadni a helyzetet, melyet önmaga kívánt
(1862–1863 Jókai Mór)
Sokáig nem tudtak megegyezni. Végre a legény elfogadja, hogy hazakiséri az apát a litániáról
(1906 Gárdonyi Géza)
[Ádám] a nyomtalan pusztulás bizonyosságában, melyet Lucifer elébe fest, mégis elfogadja ezt a sorsot
(1923 Babits Mihály)
[a gyerekek] nem fogadták még el a felnőtt élet e szomorú kompromisszumát
(1977 Hankiss Elemér)
3a.
〈meghívást, kihívást〉 tudomásul vesz(, azt vállalva, hogy annak eleget tesz)
Fogadja el örömest Társai’ Hívogatását. Örljön, míg Ideje van
(1794 Kármán József²)
könnyű lesz őt [...] annyira fölingerelnem, hogy vagy elfogadja kihívásomat, vagy éppen ő híjon ki engemet [párbajra]
(1846 Petőfi Sándor)
[a báró] ügyesen tapogatja ki lábával a létrafokokat, némi húzódozás után anyám meghívását is elfogadja tojásrántottára
(1970 Sütő András)
A politikusok láthatóan nem tudják, hogyan kezeljék Bossit. A provokációt elfogadni nem akarják
(1996 Magyar Hírlap)
3b.
〈vmely érzelem v. vélemény kinyilvánítását〉 hajlandó meghallgatni, méltányolva tudomásul veszi
elfogadván kegyességgel Eratóm’ tiszteletét, Botsáss-meg, ha bús siralmát Lábaidnál önti-le
(1802 Csokonai Vitéz Mihály)
[Oliva] megszoká a városi magasabb örömeket, mikben ha az akkori magyar ifjak társalgási hiányai mellett gyéren részesült is: jól estek azok neki, mert hódolatokat kellett elfogadnia
(1855 Beöthy Zsigmond)
a Ház megrovást nem fogad el senkitől – és e senki között ott van Eötvös Károly képviselő is
(1887 Mikszáth Kálmán)
[Az asszony] segített a szűkölködőkön, és köszönetet nem fogadott el érte
(1906 Krúdy Gyula)
az elnök reméli, hogy bocsánatkérését elfogadja a parlament
(2000 Magyar Hírlap)
3c.
tudomásul véve megfelelőnek, ill. vki részéről megengedhetőnek tart vmit
elfogadni a’ mentséget
(1818 Márton József¹)
[a személynök] a kir.királyi választ elfogadtatni ajánlá
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
A [gúny]nevéhez már hozzászokott ugyan [az öreg], de azt sem mindenkitől fogadta el
(1911 Móricz Zsigmond)
A hazugságnak vannak olyan formái, amelyeket a társadalmi közvélemény nemcsak hogy megenged és elfogad, hanem hallgatólagos alapon el is vár az emberektől
(1978 Hankiss Ágnes)
A lelkiismeretesen dolgozó anya egyetlen okot fogad el távolmaradásra: ha a gyerek beteg
(1986 F. Várkonyi Zsuzsa)
3d.
〈illetékes személy v. testület vmely benyújtott művet〉 (megfelelőnek minősítve) átvesz, ezzel vállalja közlését, kiállítását stb., ill. megvalósítását
A drámabiráló választmány „Csokonai” czimü eredeti szimüvet fogadott el Szigligetitől, melly jövő hóban fog Szentpétery javára szinre kerülni
(1855 Vasárnapi Újság)
azon művészektől fogadtassék el festmény, kik egy századdal a tárlat éve előtt, s így 1762-ben s attól kezdve mostanig éltek
(1861 Arany János)
az ilyen öreg írótól el kell fogadni mindent, még meg is kell fizetni jól
(1909 Hatvany Lajos)
a 15 éves Honti a gótokról írt 26 oldalas tanulmányt az Atom-kör első ülésére, melyet a kör „dicsérettel” fogadott el
(1975 Dömötör Tekla)
Ha a szerződést a film céljára jövőben megalkotandó műre kötik meg, az előállító köteles a mű átvételétől számított hat hónapon belül a szerzőt írásban értesíteni arról, hogy a művet elfogadja-e vagy annak kijavítását igényli
(1999 Figyelő)
3e.
vmely szerepre v. minőségben, vmiként megfelelőnek, alkalmasnak tart vmit, vkit
esküszöm tenéked, hogy örömmel el fogadnálak vejemnek
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
azon hatalom [...] az ő fogalma szerint törvényes testületnek minket semmi esetben elfogadni nem fog
(1848 Kossuth Lajos)
Párisban bizonyosnak tekintik, hogy Oroszország elfogadja alkudozási alapul a hat pontot
(1863 A Hon)
Ki tudja, hogy a világ elfogad-e művésznek?
(1907 Gárdonyi Géza)
Az USAUnited States of America ’Amerikai Egyesült Államok’ lett az első ország, amelynek „biztonságos adatkezelési” szabályait az Európai Bizottság szabvány gyanánt elfogadta
(2000 Magyar Hírlap)
3f. (rég, ritk)
(vmely munkára, feladatra) szerződtet, felfogad vkit
más 30 jobbágyot is elfogad szivesen azon teher mellett: hogy ezek miatt aratás idejére már kéntelen lesz nem valami tudós kitanult gazda tisztet, hanem egy alkalmatos helységbeli hitest vagy más embert fizetni
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Beszegődöm hozzá [ti. Topándyhoz] ispánnak, cselédnek, aminek elfogad
(1865 Jókai Mór)
azok az özvegyek, akiket akkor a nyilvános szolgálatra elfogadtak, magukra vették a házasságtól való állandó tartózkodás kötelességét
(1910 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
4.
igaznak v. jogosnak ítél, ill. helyesel vmit
minthogy ollyanaktol, kiket egéſz Orſzág jo magyaroknak tart, hallottam ezen iráſokat Meſéknek nevezni, magamis el fogadtam mondáſokat
(1775 Báróczi Sándor)
Mindkét párt elfogadá: hogy a háborúnak egy előnyöket nyújtó békekötés által véget kell vetni
(1887 Jókai Mór)
Ha az ember gondolkodás nélkül elfogad állitásokat, akkor nagyon könnyen tévedésekbe esik
(1910 Csizmadia Sándor¹)
Ha elfogadjuk kiinduló tételként, hogy a közösség szokásainak nemzedékről-nemzedékre öröklődő ismétlődéséből és ennek „szentesítéséből” jött létre a jogszokás, [...] úgy a szokások jogteremtő képessége a jog őseként tisztelhető
(1992 Székely Katalin)
4a.
〈kritikát, kérést, parancsot stb.〉 jogosnak v. jogszerűnek, ill. 〈ajánlatot, tanácsot〉 hasznosnak ítélve megfogad, annak megfelelően cselekszik, viselkedik
[Etelka] el-fogatta mind-az’által [atyja] szíves intéſeit
(1786 Dugonics András)
elfogadják-e bohókás tanácsodat?
(1834 Vörösmarty Mihály)
A tisztek kijelenték, hogy ők nem fogadnak el mástól parancsot, mint a nádortól
(1877 Jókai Mór)
Csak felső utasítást fogadok el!
(1979 Kornis Mihály)
4b.
〈testület, gyűlés vmely előterjesztett javaslatot, indítványt stb.〉 támogat, megvalósítását, érvényre juttatását helyesli (és megszavazza)
bárha az egész követi kar elfogad is első pillanatban valamely indítványt, a későbbi phasisokban okvetlenül meg kell buknia, hacsak a közvélemény által nem támogattatik
(1841 Kossuth Lajos)
Mindkét függetlenségi pártból egy-két szónok szól majd a javaslathoz, melyet azután a Ház nagy többsége elfogad
(1911 Újság)
a Reichstag [1890.] március hatodikán elfogadja a munkásvédelmi törvényt
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
szabad-e ezt a költségvetést ilyen formában elfogadni[?]
(1990 Országgyűlési Napló)
4c.
〈bizonyítványt, okiratot, igazolást stb.〉 igazoló erejűnek, ill. vmire feljogosítónak ismer el
elküldöm valami messzi intézetbe, a hol elfogadják a vizsgáját
(1888 Baksay Sándor)
[Magyarországon] elfogadják a hadifogságban szerzett képesítést
(1947 Szabad Föld aug. 10.)
az országban kiállított diplomát világszerte elfogadják
(1995 Országgyűlési Napló)
Az új magyar jogosítványt külföldön is elfogadják a hatóságok
(2001 Magyar Hírlap)
4d.
〈pénz(neme)t, értékpapírt stb.〉 érvényes, használható fizetőeszköznek ismer el
az urbéri tartozások egy ötöde szüntettessék meg, és ezen ötödnek egész ára adassék át, Tetétleni terve szerint, az illető földesuraknak, [...] mindennemű közfizetésekben elfogadandó pénznemben
(1843 Pesti Hírlap)
A magyar pénzt fogadják el a szomszéd országokban is
(1901 Nagy képes világtörténet)
Lehet, hogy vannak egyes pályázatok, ahol még elfogadnak kárpótlási jegyet
(1995 Országgyűlési Napló)
Üdülési csekket elfogadunk!
(2008 Népszabadság)
4e.
〈váltót〉 aláírva kifizetését magára vállalja
a bank [...] Maris váltóját elfogadta
(1881 Beliczay Jónás)
Ha többen fogadnak el valamely váltót, világos megszorítás hiányában a váltóösszegnek kifizetéseért egyetemleg felelősek
(1894 PallasLex.)
a szabálytalanul kitöltött váltót a Nemzeti Bank nem fogadja el
(1947 Szabad Föld máj. 25.)
5. (rég)
Fogad.
5a.
hivatalos minőségében v. látogatóként fogad vkit, hajlandó találkozni vele
[a pápa] annyira felgyógyúltnak íratik, hogy már a’ látogatokat [...] el-fogadja
(1787 Magyar Kurír)
a’ sziget’ ura [...] olykor elfogad nehány követet
(1834 Fillértár)
végtelenül szerencsésnek érzem magamat, ha önt vendégül fogadhatom el „nálunk”
(1888 Jókai Mór)
Nem szeret maga engem. Örül ha jövök, elfogad amikor itt vagyok, de amikor nem vagyok itt, nem hiányzok magának
(1929 Heltai Jenő)
5b.
〈köszönésként v. barátságos közeledés, békülés jeleként nyújtott kezet〉 megfog, ill. köszön(t)ést viszonoz, fogad
Köszöntem néki ’s nem fogadta el
(1794 Gyarmathi Sámuel)
Haragosom kezét nyujtá; nem fogadám el
(1846 Petőfi Sándor)
ma még annyi szó se fért ki belőle, hogy mit köszöntem neki, azt elfogadta volna
(1856 Vas Gereben)
[Kisfaludy Sándor] elfogadja egykori mestere békejobbját
(1907 Váczy János)
5c. (rég)
〈megnyilatkozást, ill. vkinek az érkezését〉 vmely megnyilvánulással fogad(ja) vki
Ég asszonya! [...] Hálával is fogadjuk el Egünkre-jövésedet
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
A halgatók ezen ékes előadást hangos éljennel fogadván el, a szólló avval végzi hogy a háboru veszedelmes
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
5d. (ritk)
〈vmely tétet〉 fogadásra feltesz
egy, elfogadható száz ellen: hogy száz aszszony közűl egy – csupán egy – találtatható ollyan, ki egy igaz, ’s valóságos rokon érzés sugta szenvedély’ bilincsei közűl magát készakarva, ’s csupa kedv csapongásból kifejteni vágyjék
(1836 Petrichevich Horváth Lázár)
fejemet merném elfogadni, hogy Elszler Fánny nagyob zajt csinálna
(1844 Frankenburg Adolf)
6. (rég)
magába fogad, befogad vmit, ill. arra (terjedelménél fogva) képes
Az égett-borral élök [...] ennének, [...] de nem fogadja-el a’ gyomrok
(1791 Mátyus István)
vékony veg palatzkotskát vettem [...] melly 10 köbhüvejkni víznél többetskét elfogadhatott
(1800 Nyulas Ferenc)
a’ kszikla hasadékjának széjessége egy lineának 1/4 részét sem teszi, vagy-is alig egy késnek hegyét fogadja-el
(1800 Nyulas Ferenc)
jó csomó nézőt elfogadó földszinti hely s karzat
(1858 Vasárnapi Újság)
puszta sir [...] fogadá el nemes kebelét
(1863 Eötvös József)
6a. (rég)
〈embert, állatot〉 vmely közösség tagjaként befogad
ki-bújnak az apró Tsirkék alólla, a’ mellyeket ö osztán el-fogad, és gondosan hordoz, és fel-nevel, mintha ugyan maga költötte vólna öket
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
[Nemzetünk] az idegen lakosokat elfogadni kénteleníttetett
(1824 Pucz Antal)
a társaság nem fogja megbocsátani választásodat, nődet sehol sem fogják elfogadni
(1894 Abonyi Árpád)
Sz: elfogadás, elfogadmány, elfogadvány
Vö. CzF. ~, elfogadható, elfogadó; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elfogadhat

Beállítások