előadás fn 4A

1. ’az előad igével kifejezett cselekvés’ ❖ ollyan, igen ſzegényé a’ mi Nyelvünk, hogy akármelly Tudománynak, és akár-melly dolognak ſzép folyó beſzéddel való elé-adására alkalmatos ne lehetne? (1772 Tordai Sámuel 7353001, [II]).

2. ’vmely téma szóbeli ismertetése, hallgatóság előtt történő (részletes) kifejtése mint szervezett (oktatási) tevékenység v. esemény, rendezvény, ill. annak tartalma, szövege’ ❖ Berlínben, az angolházban Berlínnek több (valami 20) tudósai előtt tartottam egy előadást nyelvünk’ alkotmányáról (1830 Toldy Ferenc C4938, 250) | [Gyulai Pál] egyetemi előadásain arról a tárgyról értekezett, hogy Petőfi miért nem dicsőítette Kossuthot (1877 Mikszáth Kálmán 8312046, 168) | Előadásom végeztével szokás szerint sokan tódultak föl a szónoki emelvényre, hogy kézszorítással adhassanak kifejezést köszönetüknek (1905 Vámbéry Ármin 8507005, 362) | Mondja, [...] ha egy hallgató elújságolja a mai előadásomat valahol, nem kaparhat ki belőle valami vádat ellenem? (1909 Laczkó Géza CD10) | A populáris ismeretterjesztő előadások között is a filozófiaiak a legnépszerűbbek és leglátogatottabbak (1924 Dénes Lajos CD10) | csak vizsgákra tanult, de akkor magnetofonszalagról hallgatta le a jegyzetelés helyett felvett előadásokat (1978 Kabdebó Tamás 9816002, 52) | A konferencia 45 perces előadásokból és 30 perces vitákból álló egységekből tevődött össze (1992 Keresztes Lajos 2012011, 204).

2a. ’〈(felső)oktatásban:〉 tanítás(i egység), ill. az a tanítási forma, amelyben a tananyag részét képező témát a tanár a hallgatók előtt szóban kifejti’ ❖ A gimnáziumi ifjuság kérelmet nyujta be, hogy e napon [ti. Vörösmarty temetésének napján] ne tartsanak előadást (1855 Csengery Antal 8173065, 229) | Nekünk, első osztályosoknak tíz órakor vége volt az előadásnak. Haza kellett volna mennem, de annyira foglalkoztatott az iskola, [...] hogy ott ténferegtem a folyosókon, lábujjhegyen (1910 Schöpflin Aladár CD10) | [Bárczi Géza] szigorú követelményei megmaradtak: végigtanítani (előadásokon, szemináriumokon, gyakorlaton) minden részstúdiumot (1995 Szathmári István CD30) | A Bolyait 1959-ben egyesítették a Babeş nevét viselő román egy.-mel, s ezután a m. előadások száma egyre csökkent, az 1980-as évekre szinte megszűntek (1997 PedagógiaiLex. C6809, 384).

3. (írott) kifejtés, magyarázat, ill. beszámoló’ ❖ ha Isten szerencséltet Urunkot jó szempillantásban találni, csekély előadásom talán több foganatossággal lészen, mint a nagy urak systematicus procedurájok (1785 Daniel család újabb adattára 7404007, 375) | Látszik ebből a’ rövid előadásból, hogy én az asszonyi és hím cadentziát a’ természetibb külömbségben veszem fel, – a’ Quantitásban (1803 Csokonai Vitéz Mihály C2556, 21) | az egykorú irók ezen körülményről hallgatnak, mi az előadást gyanússá teszi (1853 Teleki József² 8471006, 510) | nagy figyelemmel meghallgatta s azonnal tökéletesen át is értette annak az előadását, akivel társalgott (1910 Halász Imre CD10) | – Na, ide figyelj! – krákogta, és hosszas előadásba kezdett. A lényeg: az orvosok szemétládák, a nővérek kurvák, a takarítónők ostobák, mindezeknek tudatában kell lennem, miközben a napi teendőimet végzem, különben mindenki parancsolni fog nekem, és lóthatok-futhatok reggeltől estig (1989 Bólya Péter 1023008, 122).

3a. (rég) ’javaslat, előterjesztés (szövege)’ ❖ Minister Herczeg Kaunicz ellenzette a’ Scheide vizén való kievezést, mellyet a’ Császár azért parancsolt, hogy háborúba keveredhessen a’ Hollandussal. Jósef nem akart elállani erőszakos lépésétől. Kaunicz azzal az előadással tartóztatta, hogy a’ Hollandusok nem fogják csendesen nézni a’ Tractátusok megtörését ’s rá fognak lőni a’ kievező hajókra (1784 Kazinczy László C2554, 64) | Vedresnek előadását olvastam egy új csatorna felől, – melly Szeged és Pest várossát, egyenes úton öszvefoglalná (1806 Csehy József C2557, 195) | [a] kir. eléadások maga idejében mindég tanácskozásba vétettek, törvénybe mentek, teljesitettek, a sérelmek pedig új meg uj eléadásokkal kiszoritattak (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A bizottmány előadását ma olvasák föl, mely természetesen a ministeriumot felhatalmazza az idei adó kivetésére (1850 Kolozsvári Lap 8645001, 68).

4. ’látványosságnak, műsornak v. irodalmi, zenei alkotásnak közönség előtt történő bemutatása mint produkció’ ❖ ? Szerep, személy’ viselés, elő-adás a’ játékban (1795 k. Takáts Rafael C4082, s8) | A’ Szinjáték ha előadattatik, igen sokat nyer, sőt tsupán így lehet valóságos hasznát a’ Szinjátéknak megesmérni. A’ beszéd nyomos kifejezése, az ábrázat’ helyheztetődése béhat képzelődésünkre, és ollyan képeket támaszt, mellyek az előadást a’ Nézőnek megszépítik (1809 Benke József 8044001, 21) | Laborfalvi R. [= Róza] játéka ma igen kedves, igen izletes volt, ’s az egész előadás egy a’ legsikerűltebbek közől (1838 Vörösmarty Mihály 8524428, 125) | a fürdőbe egy szemfényvesztő valami Bosco-féle fiók-bűvész érkezett, ki estére a teremben tartand előadást (1852 Bérczy Károly 8050002, 161) | Ursutz József karnagy kitünően tanította be az egyes zenerészeket és vezényelte az előadást (1911 Zenelap 2117002, 12) | A fogadalmi templom előtt éppen az esti szabadtéri előadásra készültek (1937 Féja Géza 9138005, 254) | cirkuszi előadás (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. (kissé rég) ’előadásmód’ ❖ Eggy ilyen állíttásokkal rakott Könyvet [nevezel] derekasnak! Az írás’ módgyában, értem, az el-adásban. Mire való az el-adás, Báró? – A’ méreg, melly édeſségével az ízlelést gyönyörködteti (1788–1789 Magyar Múzeum C0352, 397) | Szép termet, kedves hang, mívelt eléadás karakterizálják [a színésznőt] (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066002, 157) | [Kazinczy László] természetes, eredeti észjárása, humoros felfogása és előadása, a behatások iránti fogékony lelke, e mellett gyors haladása a katonai pályán mintegy önkéntelenül magához vonzza az embereket (1891 Váczy János C2555, XXVI) | [Bokros Dezső szobrász] az emberi alak részletformáit jelezgette, vagy dolgozta ki többnyire egyoldalúan, de mindig megragadó előadással (1923 Elek Artúr CD10) | Romantikus és víziószerű látásmódjával, robusztus előadásával [Koszta József] hirtelen szökkent elő naturalista eszményeknek hódoló korából (1937 Farkas Zoltán CD10).

Ö: búcsú-, diák~, dísz~, kis~, mozi~, opera~, rádió-~, színi~, vizsga~.

ÖU: balett~, gyermek~, zongora~.

Sz: előadási, előadású.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.; SzT. eléadás

előadás főnév 4A
1.
az előad igével kifejezett cselekvés
ollyan, igen ſzegényé a’ mi Nyelvünk, hogy akármelly Tudománynak, és akár-melly dolognak ſzép folyó beſzéddel való elé-adására alkalmatos ne lehetne?
(1772 Tordai Sámuel)
2.
vmely téma szóbeli ismertetése, hallgatóság előtt történő (részletes) kifejtése mint szervezett (oktatási) tevékenység v. esemény, rendezvény, ill. annak tartalma, szövege
Berlínben, az angolházban Berlínnek több (valami 20) tudósai előtt tartottam egy előadást nyelvünk’ alkotmányáról
(1830 Toldy Ferenc)
[Gyulai Pál] egyetemi előadásain arról a tárgyról értekezett, hogy Petőfi miért nem dicsőítette Kossuthot
(1877 Mikszáth Kálmán)
Előadásom végeztével szokás szerint sokan tódultak föl a szónoki emelvényre, hogy kézszorítással adhassanak kifejezést köszönetüknek
(1905 Vámbéry Ármin)
Mondja, [...] ha egy hallgató elújságolja a mai előadásomat valahol, nem kaparhat ki belőle valami vádat ellenem?
(1909 Laczkó Géza)
A populáris ismeretterjesztő előadások között is a filozófiaiak a legnépszerűbbek és leglátogatottabbak
(1924 Dénes Lajos)
csak vizsgákra tanult, de akkor magnetofonszalagról hallgatta le a jegyzetelés helyett felvett előadásokat
(1978 Kabdebó Tamás)
A konferencia 45 perces előadásokból és 30 perces vitákból álló egységekből tevődött össze
(1992 Keresztes Lajos)
2a.
(felső)oktatásban:〉 tanítás(i egység), ill. az a tanítási forma, amelyben a tananyag részét képező témát a tanár a hallgatók előtt szóban kifejti
A gimnáziumi ifjuság kérelmet nyujta be, hogy e napon [ti. Vörösmarty temetésének napján] ne tartsanak előadást
(1855 Csengery Antal)
Nekünk, első osztályosoknak tíz órakor vége volt az előadásnak. Haza kellett volna mennem, de annyira foglalkoztatott az iskola, [...] hogy ott ténferegtem a folyosókon, lábujjhegyen
(1910 Schöpflin Aladár)
[Bárczi Géza] szigorú követelményei megmaradtak: végigtanítani (előadásokon, szemináriumokon, gyakorlaton) minden részstúdiumot
(1995 Szathmári István)
A Bolyait 1959-ben egyesítették a Babeş nevét viselő román egy.egyetem-mel, s ezután a m.magyar előadások száma egyre csökkent, az 1980-as évekre szinte megszűntek
(1997 PedagógiaiLex.)
3.
(írott) kifejtés, magyarázat, ill. beszámoló
ha Isten szerencséltet Urunkot jó szempillantásban találni, csekély előadásom talán több foganatossággal lészen, mint a nagy urak systematicus procedurájok
(1785 Daniel család újabb adattára)
Látszik ebből a’ rövid előadásból, hogy én az asszonyi és hím cadentziát a’ természetibb külömbségben veszem fel, – a’ Quantitásban
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
az egykorú irók ezen körülményről hallgatnak, mi az előadást gyanússá teszi
(1853 Teleki József²)
nagy figyelemmel meghallgatta s azonnal tökéletesen át is értette annak az előadását, akivel társalgott
(1910 Halász Imre)
– Na, ide figyelj! – krákogta, és hosszas előadásba kezdett. A lényeg: az orvosok szemétládák, a nővérek kurvák, a takarítónők ostobák, mindezeknek tudatában kell lennem, miközben a napi teendőimet végzem, különben mindenki parancsolni fog nekem, és lóthatok-futhatok reggeltől estig
(1989 Bólya Péter)
3a. (rég)
javaslat, előterjesztés (szövege)
Minister Herczeg Kaunicz ellenzette a’ Scheide vizén való kievezést, mellyet a’ Császár azért parancsolt, hogy háborúba keveredhessen a’ Hollandussal. Jósef nem akart elállani erőszakos lépésétől. Kaunicz azzal az előadással tartóztatta, hogy a’ Hollandusok nem fogják csendesen nézni a’ Tractátusok megtörését ’s rá fognak lőni a’ kievező hajókra
(1784 Kazinczy László)
Vedresnek előadását olvastam egy új csatorna felől, – melly Szeged és Pest várossát, egyenes úton öszvefoglalná
(1806 Csehy József)
[a] kir.királyi eléadások maga idejében mindég tanácskozásba vétettek, törvénybe mentek, teljesitettek, a sérelmek pedig új meg uj eléadásokkal kiszoritattak
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
A bizottmány előadását ma olvasák föl, mely természetesen a ministeriumot felhatalmazza az idei adó kivetésére
(1850 Kolozsvári Lap)
4.
látványosságnak, műsornak v. irodalmi, zenei alkotásnak közönség előtt történő bemutatása mint produkció
?
Szerep, személy’ viselés, elő-adás a’ játékban
(1795 k. Takáts Rafael)
A’ Szinjáték ha előadattatik, igen sokat nyer, sőt tsupán így lehet valóságos hasznát a’ Szinjátéknak megesmérni. A’ beszéd nyomos kifejezése, az ábrázat’ helyheztetődése béhat képzelődésünkre, és ollyan képeket támaszt, mellyek az előadást a’ Nézőnek megszépítik
(1809 Benke József)
Laborfalvi R. [= Róza] játéka ma igen kedves, igen izletes volt, ’s az egész előadás egy a’ legsikerűltebbek közől
(1838 Vörösmarty Mihály)
a fürdőbe egy szemfényvesztő valami Bosco-féle fiók-bűvész érkezett, ki estére a teremben tartand előadást
(1852 Bérczy Károly)
Ursutz József karnagy kitünően tanította be az egyes zenerészeket és vezényelte az előadást
(1911 Zenelap)
A fogadalmi templom előtt éppen az esti szabadtéri előadásra készültek
(1937 Féja Géza)
cirkuszi előadás
(2000 Magyar Hírlap)
5. (kissé rég)
Eggy ilyen állíttásokkal rakott Könyvet [nevezel] derekasnak! Az írás’ módgyában, értem, az el-adásban. Mire való az el-adás, Báró? – A’ méreg, melly édeſségével az ízlelést gyönyörködteti
(1788–1789 Magyar Múzeum)
Szép termet, kedves hang, mívelt eléadás karakterizálják [a színésznőt]
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
[Kazinczy László] természetes, eredeti észjárása, humoros felfogása és előadása, a behatások iránti fogékony lelke, e mellett gyors haladása a katonai pályán mintegy önkéntelenül magához vonzza az embereket
(1891 Váczy János)
[Bokros Dezső szobrász] az emberi alak részletformáit jelezgette, vagy dolgozta ki többnyire egyoldalúan, de mindig megragadó előadással
(1923 Elek Artúr)
Romantikus és víziószerű látásmódjával, robusztus előadásával [Koszta József] hirtelen szökkent elő naturalista eszményeknek hódoló korából
(1937 Farkas Zoltán)
ÖU: balettelőadás, gyermekelőadás, zongoraelőadás
Sz: előadási, előadású
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. elő-; ÉKsz.; SzT. eléadás

Beállítások