bead ige 2a4

1. ts (átv is) ’vmely belső helyre vmin keresztül nyújtva odaad vmit’ ❖ [Benkő] annyi fát hordott fel a városról s beadta a kamara ablakán, hogy sokszor az hat ágy alját egészen megtöltöttük (1823 Fogarasi Sámuel 7109004, 97) | Kossuth kormányzót az osztrákok becsukták egy sötét börtönben és az ablakon adtak be neki egy bibliát (1927 Hegedüs Lóránt 9234002, 90) | Kitöltöm a papírt, beadom az ablakon, a kisasszony közli, hogy fizessek kétszázvalahány forintot (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’vhova bevisz és odaad vkinek vmit’ ❖ [A kecskepásztor] fegyverért igyekſzik, ſok dárdákat-is vö, Be-adgya Kéröknek, ’s-maga-is velek lö (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 208) | Azon esetre ha Nagy Gábor Úr nem volna oda haza, a’ levél adassék-bé Tiszt. Voschitzné Asszonynál (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 364) | ha becsületes ember találta meg a metszőkést, adja be a paphoz (1885 Jókai Mór CD18) | Megyek, beadom a halat a konyhába (1917 Herczeg Ferenc 9241029, 39).

1b. (kissé rég) ’〈elkészített ételt〉 asztalra téve fogyasztásra odaad’ ❖ Adja be azt vacsorára (1846 Népdalok és mondák C2981, 63) | Egy kis krumplit főztem hajába, beadtam csak úgy zsírozó nélkül. A gyerekek körülugrálták, nyelték is (1899 Szabóné Nogáll Janka 8417003, 175) | A kolbászos krumpli rég félrehúzva állt s [az apa] nem értette, mért nem adják be (1956 Németh László² 9485043, 396).

2. ts ’〈embernek v. állatnak orvosságot, hatóanyagot v. mérget〉 vmilyen módon a szervezetébe juttat’ ❖ Ugyan ezen legények által akarta Kassándra a’ mérget is […] a’ Királynak bé adatni (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 110) | [a sárgarépalével gyúrt labdacsokból] kettőt kell napjában a’ lónak beadni (1846 Mihálka Antal ford.–Wagenfeld 8310009, 33) | dr. Witzbold beadott neki egy morfium-injekciót (1911 Molnár Ferenc² 9453019, 126) | mindennap hajnalban kelt, hogy senki se lássa, amikor beadja magának az inzulint (1989 Csengey Dénes 1028003, 66).

2a. (/ritk) ’〈vmely témát v. mondanivalót〉 kifejt v. kifejez, ill. 〈hírt〉(kíméletesen) vkinek a tudomására hoz; beadagol’ ❖ [a moralizáló irányzat] a tanulságost az érzékenyben [ti. az érzékenyre hatva] vélte legsikeresebben beadhatni (1873 Névy László C0028, 541) | míg közönségét […] megnevetteti, egyszersmind beadja neki a komoly tanulságot: hogy a házasságban a férjet illeti meg a parancsolás, a nőt az engedelmesség (1889 Csiky Gergely CD11) | Beadtam a dolgot az igazgatómnak (1956 Németh László² 9485044, 433).

2b. ’elhitet vkivel vmit, ami nem igaz’ ❖ Adjon be hitelezőimnek valamit, amitől elmenjenek (1853 Jókai Mór 8209013, 47) | én hiszékeny vagyok, engem könnyű becsapni, nekem bármit be lehet adni! (1926 Molnár Ferenc² 9453036, 106) | Azt már nem tudták beadni a népnek, hogy a dolgozó a kapitalizmusban nyomorog (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ts ’〈tárgyat〉 meghatározott célból ennek megfelelő helyre elvisz és átad’ ❖ Ez a’ lakos, egy honap alatt 800 forintot-érö aranyat adott-bé az értz olvasztós mühelybe (1793 Bécsi Magyar Merkurius C0342, 254) | [Szabolcs] elhajtatott a másfél órányira eső hercegi kastélyba, hogy beadja a maga és felesége névjegyét (1896 Herczeg Ferenc C2072, 50) | Reggel zárják a lapot, be kell adni a cikkeket a nyomdába (1936 Nagy Lajos 9472003, 101) | Valami albumot hoztak össze a kolhoz fennállásának harmincadik évfordulójára. Beadták hozzánk a műhelybe: csináljunk neki díszes táblát, rézdomborítással (1983 Balla László 1010019, 214).

3a. ’〈vmely tárgyat v. pénzt〉(ideiglenes) megőrzésre vhova v. vkihez elvisz és átad’ ❖ a’ bankba beadott pénz semmi esetre sem veszhet el (1841 Pesti Hírlap CD61) | Csomagjainkat beadtuk hozzá, mert az ő Nefelejts utcai lakása közel volt a Keletihez (1922 Szabó Lőrinc CD10) | [a feltárt csontvázat] a munkások megbolygatták, mellékleteit felvették és beadták a múzeumba (1955 Szőke Béla CD52) | [a gyűrűt] beadtam a zaciba (1969 Csurka István 9096003, 149).

3b. ’〈árut, termést, fegyvert illetékes szervnek v. személynek〉(bér fejében, adó gyanánt stb.) átad, beszolgáltat’ ❖ [a balzsamot] kemény tilalom alatt el-adni nem ſzabad: hanem mind egy tseppig -kell adni a’ Török Tsáſzár’ kints-tartó házába (1789 Mátyus István 7222026, 288) | minden lakosok beadni tartoznak tűzi fegyvereiket (1843 Pesti Hírlap CD61) | Adjuk be rendesen a kvótát, ami jár az államnak. Mert kell a jó kenyér a munkásnak, a katonának (1955 Sütő András 9620004, 74) | a termelők igyekeztek legrosszabb borukat beadni dézsmabor gyanánt (1977 NéprajziLex. CD47).

3c. ’〈termést, pénz(összege)t, ingatlant〉 lemondva róla közös kezelésre, felhasználásra átad’ ❖ El árúltatván minden réſzei [a levágott ökörnek], 152 forint, ’s egy krajtzár kerlt ki belle, melly summa a’ hadi kintstárba adatott-bé (1793 Magyar Hírmondó 7444087, 939) | azonnal intézkedett, hogy a beadott összeg a károsok között osztassék ki (1872 Baksay Sándor C0734, 330) | Izzó szavai úgy nekilelkesítették a parasztokat, hogy azok, törik-szakad, be akarták adni a háztáji földeket a közösbe, az utolsó hantig (1969 Galabárdi Zoltán 9165001, 144) | a termelők a bruttó termésnek csak 10%-át adták be a szövetkezetbe (2000 Magyar néprajz CD47).

4. ts (tárgy n. is) (Sp) ’〈támadójátékos labdát a pálya belsejébe, ált. a gólhelyzetben levő játékostársához〉 továbbít’ ❖ a svájciak balszélső csatárja megkapva a labdát, lefut vele s beadja a középre (1901 Pesti Hírlap ápr. 15. C5649, 5) | [a balszélső] nem áll meg a lökés után, belsővel elviszi a labdát, puhán bead, előrevetődik térdmagasságba a középcsatár, parádés gólt fejel (1974 Zsolt István 9808003, 156) | A Graz mindent egy lapra téve támadott, bejött Korsós, jobbról beadta a labdát, Juran pedig a hálóba fejelte (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. ts ’〈(ügy)iratot, nyilatkozatot, kérelmet stb.〉 megfelelő szervnek v. hivatalba benyújt’ ❖ mindenkinek szabadságában áll a maga panaszát ő felségének írásban beadni (1772 Történelmi Tár 7393001, 316) | kérelmet adott be (1837 Táncsics Mihály 8463006, 232) | tegnap beadtam lemondásomat (1849 Szemere Bertalan 8437014, 31) | beadta ellene a válókeresetet (1926 Szabó Lőrinc 9629168, 125) | Beadtam az igénylést a szobára (1963 Rónay György 9573001, 270) | a módosító javaslatot beadó képviselők (1990 Országgyűlési Napló CD62).

5a. ’〈feladatot, szellemi terméket, kül. irodalmi művet〉(ellenőrzés, elbírálás, publikálás stb. céljából) benyújt’ ❖ el-végeztem magamban, hogy ollyan munkát adjak be, mellyben […] javaljam, és meg-is mutaſſam azt, hogy haſznos dolog fog lenni, ha az Aſzſzonyok a’ köz hivataloknak viſelésébül ki-zárattatnak (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg C1967, 224) | Tisztelt barátom, Légy szíves az ide mellékelt románczot, Nemzeti almanachtok számára, a nálad hagytam dalokkal együtt, beadni (1839 Vachott Sándor 8499030, 66) | Nem adta be megbírálni megirt két darabját, hanem kinyomatta könyvben (1886 Vadnay Károly 8501004, 106) | a mennyiségtani házit holnapután kell beadni (1912 Ambrus Zoltán CD10) | bölcsészdoktori disszertációt adott be, melyet annak rendje és módja szerint meg is védett (1990 Dávidházi Péter 2004012, 477) | egy pályázó csak egy pályamunkát adhat be (1997 Természet Világa CD50).

6. ts ’〈gyermeket, ifjút〉(vmely minőségben) gondozás, nevelés v. iskoláztatás végett beírat vhova, ill. elhelyez vhol’ ❖ [leányát] beadta a szebeni apácák közé (1779 Rettegi György 7282005, 406) | Tudom bizonyosan, hogy Hercules nem sokára meg kéri nagyságtokat, hogy adják bé kadétnak (1851 Fiatalság Barátja 8621001, 53) | Miklós legyen asztalos, beadhatja a Sallay gyárba (1899 Thury Zoltán 8479003, 151) | Már nyolc éves volt, még mindig nem adták be az iskolába (1941 Móricz Zsigmond 9462012, 82) | beadják a bölcsődébe (1982 Géczi János 1058001, 326).

6a. ’〈idős embert〉 felügyelet, ill. gondozás céljából elhelyez vhol’ ❖ Április elején sikerült végre beadni egy Szeretetházba az anyámat (1935 Szép Ernő 9665045, 178).

7. ts (kissé rég) ’felad, beárul, feljelent vkit’ ❖ magamot mint Granvilnak gyilkosát bé fogom adni (1777 Bornemisza János ford. C1151, 105) | Ferenc, felemeli a papra karját, s fenyegeti, hogy ha magát pap létére meg nem becsüli, s az Istenből tréfát csinál, beadja a vizitációkor az esperesnek (1812 Kazinczy Ferenc 7163012, 260) | Majd beadunk, hogy alszol az őrálláson! (1926 Szép Ernő CD10).

8. tn bead vkinek (biz) ’bosszúságot v. (nagy) bajt okoz vmi v. vki vkinek, ill. megárt vmi vkinek’ ❖ No Náturálista néked bé-adának! Hogy a’ minap róllad Verseket irának (1788 Bécsi Magyar Múzsa C0350, 137) | A beteg embert annyian gyógyitgatják, hogy végre is beadnak neki (1863 Garabonciás diák naptára 1863-ra C1802, 6) | az a tőtött káposzta az nekem is beadott… szuszogni se bírok! (1915 Móricz Zsigmond CD10) | az a nyavalyás mellhártyagyulladás nagyon beadott neki (1956 Illés Endre 2005061, 649).

8a. bead vkinek (ritk, biz) ’〈fenyegetésként:〉 bosszúságot v. (nagy) bajt okoz vkinek’ ❖ Megállj, hékás, beadok én Néked!… S gombostűvel megtüzdeli Az aranyos széket (1892 Versényi György 8519003, 12) | Milyen jogon mer engem ez a… sértegetni! Csak jöjjön az ügyeletes tiszt… Beadok neki! (1959 Hidas Antal 9249046, 236).

Sz: beadmány.

Vö. CzF. ~, beadat¹; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beadandó, beadat, beadhat, beadott

bead ige 2a4
1. tárgyas (átv is)
vmely belső helyre vmin keresztül nyújtva odaad vmit
[Benkő] annyi fát hordott fel a városról s beadta a kamara ablakán, hogy sokszor az hat ágy alját egészen megtöltöttük
(1823 Fogarasi Sámuel)
Kossuth kormányzót az osztrákok becsukták egy sötét börtönben és az ablakon adtak be neki egy bibliát
(1927 Hegedüs Lóránt)
Kitöltöm a papírt, beadom az ablakon, a kisasszony közli, hogy fizessek kétszázvalahány forintot
(1994 Magyar Hírlap)
1a.
vhova bevisz és odaad vkinek vmit
[A kecskepásztor] fegyverért igyekſzik, ſok dárdákat-is vö, Be-adgya Kéröknek, ’s-maga-is velek lö
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Azon esetre ha Nagy Gábor Úr nem volna oda haza, a’ levél adassék-bé Tiszt.tisztelt Voschitzné Asszonynál
(1805 Kazinczy Ferenc)
ha becsületes ember találta meg a metszőkést, adja be a paphoz
(1885 Jókai Mór)
Megyek, beadom a halat a konyhába
(1917 Herczeg Ferenc)
1b. (kissé rég)
〈elkészített ételt〉 asztalra téve fogyasztásra odaad
Adja be azt vacsorára
(1846 Népdalok és mondák)
Egy kis krumplit főztem hajába, beadtam csak úgy zsírozó nélkül. A gyerekek körülugrálták, nyelték is
(1899 Szabóné Nogáll Janka)
A kolbászos krumpli rég félrehúzva állt s [az apa] nem értette, mért nem adják be
(1956 Németh László²)
2. tárgyas
〈embernek v. állatnak orvosságot, hatóanyagot v. mérget〉 vmilyen módon a szervezetébe juttat
Ugyan ezen legények által akarta Kassándra a’ mérget is […] a’ Királynak bé adatni
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
[a sárgarépalével gyúrt labdacsokból] kettőt kell napjában a’ lónak beadni
(1846 Mihálka Antal ford.Wagenfeld)
dr.doktor Witzbold beadott neki egy morfium-injekciót
(1911 Molnár Ferenc²)
mindennap hajnalban kelt, hogy senki se lássa, amikor beadja magának az inzulint
(1989 Csengey Dénes)
2a. (/ritk)
〈vmely témát v. mondanivalót〉 kifejt v. kifejez, ill. 〈hírt〉 (kíméletesen) vkinek a tudomására hoz; beadagol
[a moralizáló irányzat] a tanulságost az érzékenyben [ti. az érzékenyre hatva] vélte legsikeresebben beadhatni
(1873 Névy László)
míg közönségét […] megnevetteti, egyszersmind beadja neki a komoly tanulságot: hogy a házasságban a férjet illeti meg a parancsolás, a nőt az engedelmesség
(1889 Csiky Gergely)
Beadtam a dolgot az igazgatómnak
(1956 Németh László²)
2b.
elhitet vkivel vmit, ami nem igaz
Adjon be hitelezőimnek valamit, amitől elmenjenek
(1853 Jókai Mór)
én hiszékeny vagyok, engem könnyű becsapni, nekem bármit be lehet adni!
(1926 Molnár Ferenc²)
Azt már nem tudták beadni a népnek, hogy a dolgozó a kapitalizmusban nyomorog
(1997 Magyar Hírlap)
3. tárgyas
〈tárgyat〉 meghatározott célból ennek megfelelő helyre elvisz és átad
Ez a’ lakos, egy honap alatt 800 forintot-érö aranyat adott-bé az értz olvasztós mühelybe
(1793 Bécsi Magyar Merkurius)
[Szabolcs] elhajtatott a másfél órányira eső hercegi kastélyba, hogy beadja a maga és felesége névjegyét
(1896 Herczeg Ferenc)
Reggel zárják a lapot, be kell adni a cikkeket a nyomdába
(1936 Nagy Lajos)
Valami albumot hoztak össze a kolhoz fennállásának harmincadik évfordulójára. Beadták hozzánk a műhelybe: csináljunk neki díszes táblát, rézdomborítással
(1983 Balla László)
3a.
〈vmely tárgyat v. pénzt〉 (ideiglenes) megőrzésre vhova v. vkihez elvisz és átad
a’ bankba beadott pénz semmi esetre sem veszhet el
(1841 Pesti Hírlap)
Csomagjainkat beadtuk hozzá, mert az ő Nefelejts utcai lakása közel volt a Keletihez
(1922 Szabó Lőrinc)
[a feltárt csontvázat] a munkások megbolygatták, mellékleteit felvették és beadták a múzeumba
(1955 Szőke Béla)
[a gyűrűt] beadtam a zaciba
(1969 Csurka István)
3b.
〈árut, termést, fegyvert illetékes szervnek v. személynek〉 (bér fejében, adó gyanánt stb.) átad, beszolgáltat
[a balzsamot] kemény tilalom alatt el-adni nem ſzabad: hanem mind egy tseppig -kell adni a’ Török Tsáſzár’ kints-tartó házába
(1789 Mátyus István)
minden lakosok beadni tartoznak tűzi fegyvereiket
(1843 Pesti Hírlap)
Adjuk be rendesen a kvótát, ami jár az államnak. Mert kell a jó kenyér a munkásnak, a katonának
(1955 Sütő András)
a termelők igyekeztek legrosszabb borukat beadni dézsmabor gyanánt
(1977 NéprajziLex.)
3c.
〈termést, pénz(összege)t, ingatlant〉 lemondva róla közös kezelésre, felhasználásra átad
El árúltatván minden réſzei [a levágott ökörnek], 152 forint, ’s egy krajtzár kerlt ki belle, melly summa a’ hadi kintstárba adatott-bé
(1793 Magyar Hírmondó)
azonnal intézkedett, hogy a beadott összeg a károsok között osztassék ki
(1872 Baksay Sándor)
Izzó szavai úgy nekilelkesítették a parasztokat, hogy azok, törik-szakad, be akarták adni a háztáji földeket a közösbe, az utolsó hantig
(1969 Galabárdi Zoltán)
a termelők a bruttó termésnek csak 10%-át adták be a szövetkezetbe
(2000 Magyar néprajz)
4. tárgyas (tárgy n. is) (Sp)
〈támadójátékos labdát a pálya belsejébe, ált. a gólhelyzetben levő játékostársához〉 továbbít
a svájciak balszélső csatárja megkapva a labdát, lefut vele s beadja a középre
(1901 Pesti Hírlap ápr. 15.)
[a balszélső] nem áll meg a lökés után, belsővel elviszi a labdát, puhán bead, előrevetődik térdmagasságba a középcsatár, parádés gólt fejel
(1974 Zsolt István)
A Graz mindent egy lapra téve támadott, bejött Korsós, jobbról beadta a labdát, Juran pedig a hálóba fejelte
(2000 Magyar Hírlap)
5. tárgyas
(ügy)iratot, nyilatkozatot, kérelmet stb.〉 megfelelő szervnek v. hivatalba benyújt
mindenkinek szabadságában áll a maga panaszát ő felségének írásban beadni
(1772 Történelmi Tár)
kérelmet adott be
(1837 Táncsics Mihály)
tegnap beadtam lemondásomat
(1849 Szemere Bertalan)
beadta ellene a válókeresetet
(1926 Szabó Lőrinc)
Beadtam az igénylést a szobára
(1963 Rónay György)
a módosító javaslatot beadó képviselők
(1990 Országgyűlési Napló)
5a.
〈feladatot, szellemi terméket, kül. irodalmi művet〉 (ellenőrzés, elbírálás, publikálás stb. céljából) benyújt
el-végeztem magamban, hogy ollyan munkát adjak be, mellyben […] javaljam, és meg-is mutaſſam azt, hogy haſznos dolog fog lenni, ha az Aſzſzonyok a’ köz hivataloknak viſelésébül ki-zárattatnak
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
Tisztelt barátom, Légy szíves az ide mellékelt románczot, Nemzeti almanachtok számára, a nálad hagytam dalokkal együtt, beadni
(1839 Vachott Sándor)
Nem adta be megbírálni megirt két darabját, hanem kinyomatta könyvben
(1886 Vadnay Károly)
a mennyiségtani házit holnapután kell beadni
(1912 Ambrus Zoltán)
bölcsészdoktori disszertációt adott be, melyet annak rendje és módja szerint meg is védett
(1990 Dávidházi Péter)
egy pályázó csak egy pályamunkát adhat be
(1997 Természet Világa)
6. tárgyas
〈gyermeket, ifjút〉 (vmely minőségben) gondozás, nevelés v. iskoláztatás végett beírat vhova, ill. elhelyez vhol
[leányát] beadta a szebeni apácák közé
(1779 Rettegi György)
Tudom bizonyosan, hogy Hercules nem sokára meg kéri nagyságtokat, hogy adják bé kadétnak
(1851 Fiatalság Barátja)
Miklós legyen asztalos, beadhatja a Sallay gyárba
(1899 Thury Zoltán)
Már nyolc éves volt, még mindig nem adták be az iskolába
(1941 Móricz Zsigmond)
beadják a bölcsődébe
(1982 Géczi János)
6a.
〈idős embert〉 felügyelet, ill. gondozás céljából elhelyez vhol
Április elején sikerült végre beadni egy Szeretetházba az anyámat
(1935 Szép Ernő)
7. tárgyas (kissé rég)
felad, beárul, feljelent vkit
magamot mint Granvilnak gyilkosát bé fogom adni
(1777 Bornemisza János ford.)
Ferenc, felemeli a papra karját, s fenyegeti, hogy ha magát pap létére meg nem becsüli, s az Istenből tréfát csinál, beadja a vizitációkor az esperesnek
(1812 Kazinczy Ferenc)
Majd beadunk, hogy alszol az őrálláson!
(1926 Szép Ernő)
8. tárgyatlan bead vkinek (biz)
bosszúságot v. (nagy) bajt okoz vmi v. vki vkinek, ill. megárt vmi vkinek
No Náturálista néked bé-adának! Hogy a’ minap róllad Verseket irának
(1788 Bécsi Magyar Múzsa)
A beteg embert annyian gyógyitgatják, hogy végre is beadnak neki
(1863 Garabonciás diák naptára 1863-ra)
az a tőtött káposzta az nekem is beadott… szuszogni se bírok!
(1915 Móricz Zsigmond)
az a nyavalyás mellhártyagyulladás nagyon beadott neki
(1956 Illés Endre)
8a. bead vkinek (ritk, biz)
〈fenyegetésként:〉 bosszúságot v. (nagy) bajt okoz vkinek
Megállj, hékás, beadok én Néked!… S gombostűvel megtüzdeli Az aranyos széket
(1892 Versényi György)
Milyen jogon mer engem ez a… sértegetni! Csak jöjjön az ügyeletes tiszt… Beadok neki!
(1959 Hidas Antal)
Sz: beadmány
Vö. CzF. ~, beadat¹; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, beadandó, beadat, beadhat, beadott

Beállítások