benn hsz és ik 

I. hsz 32B4 (gyakr. értelmező határozó részeként, középfokban beljebb, ritk. bennebb alakban és viszonyraggal is)

1. ’vmely (részlegesen) körülhatárolt, ill. (vmihez képest) belső, központi v. ahhoz közelebbi helyen, térben’ ❖ [ilyen kosokat] benn a’ Hazában-is lehet találni, és minden Eſztendöbe ſzaporodnak (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332007, 124) | Én benn leszek, csak az ajtón koczogj; A’ kulcsok nálam vannak, felnyitom (1834 Eötvös József 8126023, 64) | Fél óra alatt benn voltam az Őrhegyről Nagy-Bányán (1847 Petőfi Sándor C3510, 51) | A patak benn a behistani hegyek között fakad (1852 Jókai Mór CD18) | [a krokodil] elhagyva a folyam hullámait a partra kiszáll. – Lassan, némán csúszik lehasalva a vágyott martalék felé, mellyet a vadászok mindig beljebb s beljebbre vontatnak (1855 Vasárnapi Újság CD56) | A barlangszáda csekély sziklarepedés, melyen bajosan lehet behatolni, de bellebb imposans üreggé tágul (1873 Orbán Balázs CD22) | benn a szalonban (1937 Remenyik Zsigmond 9561004, 126) | [A Helicella profuga nevű csigafaj] a horvát tengerparton elszórtan fordul elő […]; beljebbről a Lika déli csúcsában […] fekvő Vreloról ismerem (1943 Soós Lajos CD25) | roham, benn a vonat, és sikerült is igen tűrhető helyet fognom (1975 Kertész Imre² CD41) | A Szádeczky-sírral szemben, kissé bennebb találjuk dr. Török Zoltán (1893–1963) geológus, egyetemi tanár sírját (2000 Természet Világa CD50).

1a. (gyakr. létigei állítmánnyal, önálló határozóként) ’a szövegkörnyezetből kikövetkeztethető, vmilyen szempontból zárt(, ellenőrizhető) helyen’ ❖ A statusfoglyok szabadon bocsáttassanak, a többi között az én öcsém, a ki másfél esztendő óta ül benn lólopásért (1848 Jókai Mór 8209024, 38) | A polgári hatóság azt mondta az apámra, hogy őrült, be kell őt záratni s engem elbocsáttatni; a katonai hatóság pedig azt mondta, hogy apám nem őrült; azt kell szabadon bocsátani, s engem kell besorozni. S most mind a ketten benn vagyunk (1872–1874 Jókai Mór CD18) | A Fővárosi Könyvtárban a Bibliai Lexikon-ban még két könyvcímet találok. A katalógus szerint megvan mind a három. Várok másfél órát, egy rossz füzetet kapok. Újra visszaadom a lapot, délre visszakapom, nincs benn egyik sem (1939 Radnóti Miklós 9543009, 99) | [az] esküvőre felkészülődünk. […] Etelkával lemaradtam, mondtam, hogy csináljuk vissza az egészet. […] De már akkor benn voltak az okmányok (1982 Géczi János 1058001, 294) | Nincs benn a vezérigazgató úr, Párizsban tárgyal. Talán egy hét múlva (1994 Magyar Hírlap CD09) | [a] bokszoló az öltözőben összeesett, kórházba szállították. Megfigyelésre benn tartják (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. (létigei állítmánnyal, önálló határozóként) (Sp) ’〈kül. labda〉 vmely (játéktérként) kijelölt, (részlegesen) körülhatárolt helyen 〈van〉, így érvényes (és pontot ér) a vele végzett művelet, ill. 〈gól〉 a labda meghatározott helyre kerülésével 〈megvan〉’ ❖ Muster adogatott, s a térfelén pattanó labdát neki ítélték, az osztrák azonban jelezte, hogy a labda benn volt, és így Agassit illeti a pont (1994 Magyar Hírlap CD09) | már két perccel járunk a kilencvenedik után, amikor balról jön a labda a fehérvári kapu elé, és Zoli elveti magát… És a labda megint benn van (1997 Magyar Hírlap CD09) | A 14. percben lőtték az első gólt a fővárosi kék-fehérek, a 25.-ben aztán már benn volt a harmadik is (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vmely dolog, kül. test v. tárgy belsejében’ ❖ Kriſtus-is ben vagyon mindenkor azon hajóban (1772 Vajda Sámuel 7365001, 144) | S benn az üregben az állatkirály, Az oroszlány egy pokróczon hever (1866 Szelestey László 8436001, 25) | én nem táncolhatok, A szívem táncol helyettem vadúl. Mellem, bordám: szűk táncos csarnoka, Itt benn dobog, jár szólót szilajúl (1909 Oláh Gábor 9487040, 51) | [a jószágot] bennhagyták a ládában, elszakítva anyjától (1938 Tersánszky Józsi Jenő 9706013, 98) | Megeshet, hogy kihúzzuk a dugót, és semmi: a szellem benn maradt a palackban (1989 Konrád György 9351007, 663).

2a. ’vkinek a lelkében v. agyában, belső világában’ ❖ Az Éris’ ſzikráji, a’ mellyek titokban Eddig a’ Banyáknak ſzívekben, májjókban, Mintegy hamu alatt, még benn lappangának, Egyſzerre kiütvén, lángokká válának (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 51) | De benn az elme küzködik dühömmel, És Gézát menti, vádol engemet (1826 Vörösmarty Mihály 8524395, 165) | Itt benn valami fojtogat, Félek magamba (1907 Tóth Árpád C4230, 195) | az elfogódottság, melyet közelkerüléskor ott érzett benn (1965 Németh László² 9485042, 405).

3. (mélyen) vmely anyagban, ill. vminek az egynemű részei között v. attól körülvéve’ ❖ A’ fld ſzinébe benn nv, veres Tzékla (1792 Gáti István 7116010, 15) | János vitéz már jól bennjárt az erdőben (1844 Petőfi Sándor C3506, 210) | az összes hollandi gyarmatok összes czitromfáinak összes czitromleve sem elegendő e foltok kitisztogatására; benn fognak azok maradni örökkön örökké! (1872 Hevesi Lajos 8184002, 153) | a segítőtárs alatt is nyikorog, ropog a hó s bebukik ő is a hófuvásba. […] Egymást segítenék s egymást nyomják beljebb a hóba (1938 Kemény János¹ 9319002, 30) | hozzám simult benn a vízben (1957 Gyergyai Albert ford.–Camus 9202007, 41) | Beljebb az erdőben már nem látni messze (1962 Lengyel József 9395003, 228) | Elkallódom itt benn a mogorva ködben, mint húszfilléres a sötét szögletben (1980 Weöres Sándor 9788334, 64).

4. ’vmely közösségben, intézményben, ill. viszonyban v. (tevékenységi) körben (tagként, résztvevőként)’ ❖ benn a családban (1877 Teleki Sándor 8474003, 137) | Mindezekre törekedni joga van minden egyes tagnak benn a szervezetben (1910 Csizmadia Sándor¹ 9089012, 24) | Benn maradtál csendőrnek (1937 Móricz Zsigmond 9462030, 66) | Benn tud maradni a csapat az NB I-ben? (1996 Magyar Hírlap CD09) | [a Toyota] benn lehet az amerikai piacon (1996 Figyelő CD2601).

4a. benn van vkinél (rég) ’bennfentes, járatos vkinél, bizalmas viszonyban van vkivel’ ❖ Az Akasztói ’Sidó a’ Plébánus Úrnál nagyon benn lévén, el-kéri edgykor kúltsát (1787 Magyar Kurír C0312, 470) | eggy Atal nev Zsidó … az elbbeni Szultánnál igen benn vólt ’s mindent tehetett, a’ mit akart (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0171, 836) | a Tiszttartó még is nagyonn benn van az Uraságnál (1818 Böszörményi Pál ford.–Schlez C1178, 246).

5. (kissé rég, biz) ’〈vkit megillető dolog, kül. pénz, járandóság〉 kifizetetlenül, kiadatlanul 〈marad〉’ ❖ A most bejött összegből talán, talán jut negyvenöt krajcár illetősége, s ha ezt benn méltóztatik hagyni, marad kerekszám tizenegy forint [tartozása] (1860 Virág Lajos 8523002, 148) | Magamnak is benn úszik nehány forintom, amit illo tempore [= abban az időben] az államkasszának kölcsönöztem (1877 Mikszáth Kálmán 8312050, 174) | Két hete eleresztették segédmunkási állásából, de egy heti bére még benn van a pénztárnál (1931 Gergely Sándor 9188006, 4).

6. ’vmely nem nyilvános eseményen (résztvevőként)’ ❖ Én meg a próbán voltam benn az orkesztrumban (1886 Jókai Mór CD18) | a néhai Cseresnyés bíró alatt először ültem benn egy előljárósági ülésben (1940 Németh László² 9485002, 51) | A külső akciókat benn a közgyűlésen is vita kísérte (1998 Figyelő CD2601).

7. ’a szóban forgó dologban, élőlényben, jelenségben, folyamatban stb.; benne’ ❖ az Inſtántzia [= kérvény] hátánn tsak meg-nevezése légyen annak, a kihez az intézve vagyon, továbbá kinek s miném kérelme légyen benn foglaltatva (1782 Magyar Hírmondó 7444024, 80) | Ferenczünk’ édes kedves angyala; – Így hívatá magát a’ kis gonosz, Bár benn’ együtt volt minden házi rosz (1830 Vörösmarty Mihály 8524186, 71) | Ön ma nagyon benn van a szójátékban (1859 Matkovics Pál 8299002, 20) | Jól benn volt már az idő a farsangban (1876 Jókai Mór CD18) | minden pillanatunkban benn van […] egész multunk (1910 Babits Mihály 9014138, 23) | Egyik fordításomba valahogy becsúszott az „iperedik” szó. […] Már lektorálás közben is vitatkoztunk rajta, de valahogy benn maradt (1953 Németh László² 9485053, 342) | én benn vagyok a buliban (1996 Magyar Hírlap CD09).

II. ik 0

1. ’vmely zárt v. (részben) körülhatárolt, ill. (vmihez képest) belső v. központi helyen, térben (rekedve)’ ❖ a’ Prágában benn szorúlt Francziák Hadi foglyoknak adják fel magokat (1790 Péczeli József C3451, 243) | [a jégvárak] fényes bástyáin a bennsülő „ördögök” százai ordítottak, odaszorulva a jégszigetekre a tűzfolyam közé (1872–1874 Jókai Mór CD18) | A masanói barlangba több mint kétezren menekültek a vidékből, férfiak, nők és gyermekek, az odaérkező katonák tüzet raktak a barlang nyilása elé és a szerencsétlenek mind bennfuladtak (1901 Nagy képes világtörténet CD03)  bennég tn 2b6 | Benn égett a’ magazinomban 4000 zsák zab. temérdek más eleséggel, ’s hadi kéſzlettel, és 25 ló (1792 Magyar Hírmondó 7444075, 87) | A tanítványok munkái mellett az asszonynak és a férfinak két nagy kompozíciója égett benn (1935–1936 Radnóti Miklós 9543007, 91) | saját kezűleg összetákolt fémvázas faház gyulladt ki, amelyben a tulajdonosa bennégett (2000 Magyar Hírlap CD09)  bennpusztul tn 1a1 | úgy látszik, a török Sziget ellen megy, mindent meg fogunk tenni, nehogy ezek a becsületes emberek ott benn pusztuljanak (1928 Szekfű Gyula CD42) | [a rajzom] egy leégett házban bennpusztult legényt meglehetős hatásosan ábrázolt, amint siratja a falu népe (1935 Csók István CD10)  bennvész tn 5b10 [3. is] | Lóra kapott ’s így is folyvást kísérgeti Zagyva, Mint szaladó gyermek’ nyomait kíséri maró eb; Végre szabadra megyen, de levert sok sátora benn vész (1827 Vörösmarty Mihály 8524383, 112) | bennveszhetett volna a körülsánczolt szekértáborban (1861 Szalay László 8419007, 75) | Ha ez a bérház történetesen leégne és lakói benn vesznének (1926 Kosztolányi Dezső 9359110, 71).

2. ’vmely dolog, kül. test v. tárgy belsejében (rekedve)’ ❖ az hasban benn rekett ſzelek, vagy-is levegö (1782 Rácz Sámuel ford.–Plenck 7278027, 138) | pisztolyának a vége benntörik amannak szájában (1858 Adomák a színészéletből C0529, 21) | kihúzzák a hálót, amelyben bennakadtak a halacskák (1926 Bársony Dezső CD10) | légmentes záródása folytán minden zamat bennszorul az edényben (1980 Nyerges Ágnes 2206001, 5).

2a. ’az ember belső világában, gondolataiban (rekedve)’ ❖ Bennrekedt indúlatimtól Szívem dobog, mellem fúl (1803 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | Felelni akart? Meglehet, – de a felelet bennszorult; mert a nyitott ablak előtt megállt a bojtár (1862 Vas Gereben C4383, 38) | A fecsegőkben is bennfulladt a beszéd (1937 Szentiványi Jenő 1145001, 12) | bennakadt sikoly (1976 Hajnal Anna 9213021, 25).

3. (beszorulva) vmely anyagban v. vminek az egynemű részei között’ ❖ Ha valaki dinnyét akar növelni, annak előbb magot kell vetni. Fele kikel, fele benfullad (1879 Jókai Mór C2290, 69) | Három köröszt kendöröm volt, Bennfagyott a vizbe’ (1880–1899 Somogy megye népköltészete C5320, 195) | mintha a futószél száz meg száz apró, vékony tűt hajigált volna a bőre alá s valamennyinek a hegye benntörött volna (1938 Kosztolányi Dezsőné CD10).

4. (tagként) vmely közösségben, intézményben’ ❖ [Jókai] a közönséges összejöveteleket, baráti társaságokat kerülte, […] de ha mégis benrekedt egybe-egybe, nem tartozott a mulatságok megrontói közé (1906 Mikszáth Kálmán C3138, 8).

5. ’vmely helyzetben, állapotban, vmilyen viszonyok között’ ❖ Feledtem szerepem, Mint lomha színész, és ugy benn akadtam, Hogy szégyen (1848 Petőfi Sándor ford.–Shakespeare 8366452, 362) | attól fél, hogy a végén ő ragad benn a partiban, pedig az ő kezében is rég ott van pár Jolly Joker, adu ász és király (1996 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’vmilyen ügyletben, vállalkozásban stb. 〈vmekkora veszteséggel〉’ ❖ A bennragadt hitelezők köre többek között a MÁV-val, az Országos Közoktatási Intézettel, a tb-vel, az Állami Operaházzal egészült ki (1994 Magyar Hírlap CD09).

6. ’hozzáférhetetlenül, ill. felhasználatlanul’ ❖ több ezer kis és közepes cég mellett jelentős nagyvállalatok pénze is bennragadt az Agrobanknál (1995 Magyar Hírlap CD09).

J: bent.

Ö: ide~, oda~.

ÖE: ~való.

Vö. CzF. ~, bennülő; ÉrtSz.; TESz. benne; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

benn határozószó és igekötő
I. határozószó 32B4 (gyakr. értelmező határozó részeként, középfokban beljebb, ritk. bennebb alakban és viszonyraggal is)
1.
vmely (részlegesen) körülhatárolt, ill. (vmihez képest) belső, központi v. ahhoz közelebbi helyen, térben
[ilyen kosokat] benn a’ Hazában-is lehet találni, és minden Eſztendöbe ſzaporodnak
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
Én benn leszek, csak az ajtón koczogj; A’ kulcsok nálam vannak, felnyitom
(1834 Eötvös József)
Fél óra alatt benn voltam az Őrhegyről Nagy-Bányán
(1847 Petőfi Sándor)
A patak benn a behistani hegyek között fakad
(1852 Jókai Mór)
[a krokodil] elhagyva a folyam hullámait a partra kiszáll. – Lassan, némán csúszik lehasalva a vágyott martalék felé, mellyet a vadászok mindig beljebb s beljebbre vontatnak
(1855 Vasárnapi Újság)
A barlangszáda csekély sziklarepedés, melyen bajosan lehet behatolni, de bellebb imposans üreggé tágul
(1873 Orbán Balázs)
benn a szalonban
(1937 Remenyik Zsigmond)
[A Helicella profuga nevű csigafaj] a horvát tengerparton elszórtan fordul elő […]; beljebbről a Lika déli csúcsában […] fekvő Vreloról ismerem
(1943 Soós Lajos)
roham, benn a vonat, és sikerült is igen tűrhető helyet fognom
(1975 Kertész Imre²)
A Szádeczky-sírral szemben, kissé bennebb találjuk dr.doktor Török Zoltán (1893–1963) geológus, egyetemi tanár sírját
(2000 Természet Világa)
1a. (gyakr. létigei állítmánnyal, önálló határozóként)
a szövegkörnyezetből kikövetkeztethető, vmilyen szempontból zárt(, ellenőrizhető) helyen
A statusfoglyok szabadon bocsáttassanak, a többi között az én öcsém, a ki másfél esztendő óta ül benn lólopásért
(1848 Jókai Mór)
A polgári hatóság azt mondta az apámra, hogy őrült, be kell őt záratni s engem elbocsáttatni; a katonai hatóság pedig azt mondta, hogy apám nem őrült; azt kell szabadon bocsátani, s engem kell besorozni. S most mind a ketten benn vagyunk
(1872–1874 Jókai Mór)
A Fővárosi Könyvtárban a Bibliai Lexikon-ban még két könyvcímet találok. A katalógus szerint megvan mind a három. Várok másfél órát, egy rossz füzetet kapok. Újra visszaadom a lapot, délre visszakapom, nincs benn egyik sem
(1939 Radnóti Miklós)
[az] esküvőre felkészülődünk. […] Etelkával lemaradtam, mondtam, hogy csináljuk vissza az egészet. […] De már akkor benn voltak az okmányok
(1982 Géczi János)
Nincs benn a vezérigazgató úr, Párizsban tárgyal. Talán egy hét múlva
(1994 Magyar Hírlap)
[a] bokszoló az öltözőben összeesett, kórházba szállították. Megfigyelésre benn tartják
(1997 Magyar Hírlap)
1b. (létigei állítmánnyal, önálló határozóként) (Sp)
〈kül. labda〉 vmely (játéktérként) kijelölt, (részlegesen) körülhatárolt helyen 〈van〉, így érvényes (és pontot ér) a vele végzett művelet, ill. 〈gól〉 a labda meghatározott helyre kerülésével 〈megvan〉
Muster adogatott, s a térfelén pattanó labdát neki ítélték, az osztrák azonban jelezte, hogy a labda benn volt, és így Agassit illeti a pont
(1994 Magyar Hírlap)
már két perccel járunk a kilencvenedik után, amikor balról jön a labda a fehérvári kapu elé, és Zoli elveti magát… És a labda megint benn van
(1997 Magyar Hírlap)
A 14. percben lőtték az első gólt a fővárosi kék-fehérek, a 25.-ben aztán már benn volt a harmadik is
(2000 Magyar Hírlap)
2.
vmely dolog, kül. test v. tárgy belsejében
Kriſtus-is ben vagyon mindenkor azon hajóban
(1772 Vajda Sámuel)
S benn az üregben az állatkirály, Az oroszlány egy pokróczon hever
(1866 Szelestey László)
én nem táncolhatok, A szívem táncol helyettem vadúl. Mellem, bordám: szűk táncos csarnoka, Itt benn dobog, jár szólót szilajúl
(1909 Oláh Gábor)
[a jószágot] bennhagyták a ládában, elszakítva anyjától
(1938 Tersánszky Józsi Jenő)
Megeshet, hogy kihúzzuk a dugót, és semmi: a szellem benn maradt a palackban
(1989 Konrád György)
2a.
vkinek a lelkében v. agyában, belső világában
Az Éris’ ſzikráji, a’ mellyek titokban Eddig a’ Banyáknak ſzívekben, májjókban, Mintegy hamu alatt, még benn lappangának, Egyſzerre kiütvén, lángokká válának
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
De benn az elme küzködik dühömmel, És Gézát menti, vádol engemet
(1826 Vörösmarty Mihály)
Itt benn valami fojtogat, Félek magamba
(1907 Tóth Árpád)
az elfogódottság, melyet közelkerüléskor ott érzett benn
(1965 Németh László²)
3.
(mélyen) vmely anyagban, ill. vminek az egynemű részei között v. attól körülvéve
A’ fld ſzinébe benn nv, veres Tzékla
(1792 Gáti István)
János vitéz már jól bennjárt az erdőben
(1844 Petőfi Sándor)
az összes hollandi gyarmatok összes czitromfáinak összes czitromleve sem elegendő e foltok kitisztogatására; benn fognak azok maradni örökkön örökké!
(1872 Hevesi Lajos)
a segítőtárs alatt is nyikorog, ropog a hó s bebukik ő is a hófuvásba. […] Egymást segítenék s egymást nyomják beljebb a hóba
(1938 Kemény János¹)
hozzám simult benn a vízben
(1957 Gyergyai Albert ford.Camus)
Beljebb az erdőben már nem látni messze
(1962 Lengyel József)
Elkallódom itt benn a mogorva ködben, mint húszfilléres a sötét szögletben
(1980 Weöres Sándor)
4.
vmely közösségben, intézményben, ill. viszonyban v. (tevékenységi) körben (tagként, résztvevőként)
benn a családban
(1877 Teleki Sándor)
Mindezekre törekedni joga van minden egyes tagnak benn a szervezetben
(1910 Csizmadia Sándor¹)
Benn maradtál csendőrnek
(1937 Móricz Zsigmond)
Benn tud maradni a csapat az NBnemzeti bajnokság I-ben?
(1996 Magyar Hírlap)
[a Toyota] benn lehet az amerikai piacon
(1996 Figyelő)
4a.
(csak szókapcsolatban)
benn van vkinél
(rég)
bennfentes, járatos vkinél, bizalmas viszonyban van vkivel
Az Akasztói ’Sidó a’ Plébánus Úrnál nagyon benn lévén, el-kéri edgykor kúltsát
(1787 Magyar Kurír)
eggy Atal nev Zsidó … az elbbeni Szultánnál igen benn vólt ’s mindent tehetett, a’ mit akart
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
a Tiszttartó még is nagyonn benn van az Uraságnál
(1818 Böszörményi Pál ford.Schlez)
5. (kissé rég, biz)
〈vkit megillető dolog, kül. pénz, járandóság〉 kifizetetlenül, kiadatlanul 〈marad〉
A most bejött összegből talán, talán jut negyvenöt krajcár illetősége, s ha ezt benn méltóztatik hagyni, marad kerekszám tizenegy forint [tartozása]
(1860 Virág Lajos)
Magamnak is benn úszik nehány forintom, amit illo tempore [= abban az időben] az államkasszának kölcsönöztem
(1877 Mikszáth Kálmán)
Két hete eleresztették segédmunkási állásából, de egy heti bére még benn van a pénztárnál
(1931 Gergely Sándor)
6.
vmely nem nyilvános eseményen (résztvevőként)
Én meg a próbán voltam benn az orkesztrumban
(1886 Jókai Mór)
a néhai Cseresnyés bíró alatt először ültem benn egy előljárósági ülésben
(1940 Németh László²)
A külső akciókat benn a közgyűlésen is vita kísérte
(1998 Figyelő)
7.
a szóban forgó dologban, élőlényben, jelenségben, folyamatban stb.; benne
az Inſtántzia [= kérvény] hátánn tsak meg-nevezése légyen annak, a kihez az intézve vagyon, továbbá kinek s miném kérelme légyen benn foglaltatva
(1782 Magyar Hírmondó)
Ferenczünk’ édes kedves angyala; – Így hívatá magát a’ kis gonosz, Bár benn’ együtt volt minden házi rosz
(1830 Vörösmarty Mihály)
Ön ma nagyon benn van a szójátékban
(1859 Matkovics Pál)
Jól benn volt már az idő a farsangban
(1876 Jókai Mór)
minden pillanatunkban benn van […] egész multunk
(1910 Babits Mihály)
Egyik fordításomba valahogy becsúszott az „iperedik” szó. […] Már lektorálás közben is vitatkoztunk rajta, de valahogy benn maradt
(1953 Németh László²)
én benn vagyok a buliban
(1996 Magyar Hírlap)
II. igekötő 0
1.
vmely zárt v. (részben) körülhatárolt, ill. (vmihez képest) belső v. központi helyen, térben (rekedve)
a’ Prágában benn szorúlt Francziák Hadi foglyoknak adják fel magokat
(1790 Péczeli József)
[a jégvárak] fényes bástyáin a bennsülő „ördögök” százai ordítottak, odaszorulva a jégszigetekre a tűzfolyam közé
(1872–1874 Jókai Mór)
A masanói barlangba több mint kétezren menekültek a vidékből, férfiak, nők és gyermekek, az odaérkező katonák tüzet raktak a barlang nyilása elé és a szerencsétlenek mind bennfuladtak
(1901 Nagy képes világtörténet)
bennég tárgyatlan 2b6
Benn égett a’ magazinomban 4000 zsák zab. temérdek más eleséggel, ’s hadi kéſzlettel, és 25 ló
(1792 Magyar Hírmondó)
A tanítványok munkái mellett az asszonynak és a férfinak két nagy kompozíciója égett benn
(1935–1936 Radnóti Miklós)
saját kezűleg összetákolt fémvázas faház gyulladt ki, amelyben a tulajdonosa bennégett
(2000 Magyar Hírlap)
bennpusztul tárgyatlan 1a1
úgy látszik, a török Sziget ellen megy, mindent meg fogunk tenni, nehogy ezek a becsületes emberek ott benn pusztuljanak
(1928 Szekfű Gyula)
[a rajzom] egy leégett házban bennpusztult legényt meglehetős hatásosan ábrázolt, amint siratja a falu népe
(1935 Csók István)
bennvész tárgyatlan 5b10 [3. is]
Lóra kapott ’s így is folyvást kísérgeti Zagyva, Mint szaladó gyermek’ nyomait kíséri maró eb; Végre szabadra megyen, de levert sok sátora benn vész
(1827 Vörösmarty Mihály)
bennveszhetett volna a körülsánczolt szekértáborban
(1861 Szalay László)
Ha ez a bérház történetesen leégne és lakói benn vesznének
(1926 Kosztolányi Dezső)
2.
vmely dolog, kül. test v. tárgy belsejében (rekedve)
az hasban benn rekett ſzelek, vagy-is levegö
(1782 Rácz Sámuel ford.Plenck)
pisztolyának a vége benntörik amannak szájában
(1858 Adomák a színészéletből)
kihúzzák a hálót, amelyben bennakadtak a halacskák
(1926 Bársony Dezső)
légmentes záródása folytán minden zamat bennszorul az edényben
(1980 Nyerges Ágnes)
2a.
az ember belső világában, gondolataiban (rekedve)
Bennrekedt indúlatimtól Szívem dobog, mellem fúl
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
Felelni akart? Meglehet, – de a felelet bennszorult; mert a nyitott ablak előtt megállt a bojtár
(1862 Vas Gereben)
A fecsegőkben is bennfulladt a beszéd
(1937 Szentiványi Jenő)
bennakadt sikoly
(1976 Hajnal Anna)
3.
(beszorulva) vmely anyagban v. vminek az egynemű részei között
Ha valaki dinnyét akar növelni, annak előbb magot kell vetni. Fele kikel, fele benfullad
(1879 Jókai Mór)
Három köröszt kendöröm volt, Bennfagyott a vizbe’
(1880–1899 Somogy megye népköltészete)
mintha a futószél száz meg száz apró, vékony tűt hajigált volna a bőre alá s valamennyinek a hegye benntörött volna
(1938 Kosztolányi Dezsőné)
4.
(tagként) vmely közösségben, intézményben
[Jókai] a közönséges összejöveteleket, baráti társaságokat kerülte, […] de ha mégis benrekedt egybe-egybe, nem tartozott a mulatságok megrontói közé
(1906 Mikszáth Kálmán)
5.
vmely helyzetben, állapotban, vmilyen viszonyok között
Feledtem szerepem, Mint lomha színész, és ugy benn akadtam, Hogy szégyen
(1848 Petőfi Sándor ford.Shakespeare)
attól fél, hogy a végén ő ragad benn a partiban, pedig az ő kezében is rég ott van pár Jolly Joker, adu ász és király
(1996 Magyar Hírlap)
5a.
vmilyen ügyletben, vállalkozásban stb. 〈vmekkora veszteséggel〉
A bennragadt hitelezők köre többek között a MÁVMagyar Államvasutak-val, az Országos Közoktatási Intézettel, a tbtársadalombiztosítás-vel, az Állami Operaházzal egészült ki
(1994 Magyar Hírlap)
6.
hozzáférhetetlenül, ill. felhasználatlanul
több ezer kis és közepes cég mellett jelentős nagyvállalatok pénze is bennragadt az Agrobanknál
(1995 Magyar Hírlap)
J: bent
ÖE: bennvaló
Vö. CzF. ~, bennülő; ÉrtSz.; TESz. benne; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások