bent hsz és ik 

I. hsz 33B1 (gyakr. értelmező határozó részeként, viszonyraggal is, középfokban beljebb, ritk. bentebb alakban)

1. ’vmely (részlegesen) körülhatárolt, ill. (vmihez képest) belső, központi v. ahhoz közelebbi helyen, térben’ ❖ Mikor a’ Marha közönségeſsen betegſzik, és a’ Marhadög bent, vagy ſzomſzédságokban uralkodik, ſzükség akkor általlyában a’ helységnek minden Marháit orvoſolni (1791 Fekésházy György 7105001, 6) | Beljebb az országban [ti. Erdélyben] is számos a’ nagy hegy (1831 Zádor Elek 8532005, 251) | A parttól bentebb, középúton Ragusa és Slano közt (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Valami eldugott kis hely, bent a hegyek között (1934 Szerb Antal 9668032, 248) | bent a város közepén (1974 Zsolt István 9808003, 140) | Régen a vaskerítés mutatta, bent módos emberek laknak, most majd a diploma (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’a szövegkörnyezetből kikövetkeztethető, vmilyen szempontból zárt(, ellenőrizhető) helyen’ ❖ Tisza nincsen bent. Mióta Baross megvan, azóta gyakrabban szakít magának egy kis kimenőt (1887 Mikszáth Kálmán CD04) | A maga csempészei […] egytől-egyig rács mögött ülnek. Mire megyünk azzal? – Bentről is szervezhetik a dolgot […] A rácson át (1981 Tandori Dezső 9703001, 48) | Az indulásnál sok segítséget kapnék, irodát, titkárnőt, telefont bentre és zsebbe, számítógépet internetes csatlakozással, faxot és szolgálati kocsit megkülönböztető jelzéssel, valamint egy minimális repikeretet (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vmely dolog, kül. test v. tárgy belsejében’ ❖ Mond-meg: hány ſzámok volt fenyves gályájoknak? Menö viſeletek bent a’ hajóſoknak? (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 191) | Midőn a ládát Krakóban a szekérről leemelték, rettenetes halottszag terjedt abból szét. A hatóság felnyittatá, s íme egy hulla volt bennt (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [A madaraknál] a fekete-vörös vesék nagyok és mélyen bent feküsznek a medence felső részeiben (1895 PallasLex. CD02) | a kulcs bent van a zárban (1964 Nemes Nagy Ágnes ford.–Régnier 9479118, 224) | az üreg jó mély, és van bent egy kútja (1981 Tandori Dezső 9703002, 467).

2a. ’vkinek a lelkében v. agyában, belső világában’ ❖ Elég ha érzem itt bent, Van valamim (1851 Gyulai Pál CD01) | mosolygó külsőt mutasson, mig bent harag és féltékenység dúlnak, de a tapasztalt szem hamar át fogja pillantani a valót a mosolygó külsőn is (1883 Ozoray Árpád 8343001, 29) | Fakó arca most egész sárga volt, s bentről tüzelte a nagy indulat (1922 Móricz Zsigmond 9462003, 155) | bent az emberi lélekben és kint a társadalomban is (1951 Darvas József 9101002, 101).

3. (mélyen) vmely anyagban, ill. vminek az egynemű részei között v. attól körülvéve’ ❖ a’ fának leg drágább részét bent hagyja a’ földben (1818 Nagyváthy János 8328009, 288) | Sétálni párosan virágos fűben, Bent a fák közt merengve űlni le (1848 Petőfi Sándor C3508, 14) | bent a tornyosuló hó alatt karácsonyfát gyujtott a vad magánynak (1921 Áprily Lajos 9008013, 72) | Bent hagytam a levesben a kanalat, ölemből a szalvétát az asztalra tettem (1938 Dallos Sándor 9098002, 153).

4. ’vmely közösségben, intézményben, ill. viszonyban v. (tevékenységi) körben (tagként, résztvevőként)’ ❖ midőn a publikum marasztott, megígértem, hogy egy év múlva visszajövök, s akkor tán örökre is bent maradok (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102007, 195) | az ü ura bent van a miniszterijomba (1909 Móricz Zsigmond 9462039, 74) | Csillag Jenő bent volt egy munkaszázadban, amelyik ott dolgozott az állami repülőtéren (1948–1949 Szabó Pál² 9631002, 118) | A német világprobléma megoldásának egyetlen módja: a német változás szorgalmazása, realizálása. Bentről és kintről egyformán (1966 Fábry Zoltán 9131002, 31) | Anyád azt mondta, hogy bent maradsz a honvédségnél (1974 Galgóczi Erzsébet 2025006, 533) | a diploma után bent maradt gyakorlatvezetőként az egyetem élelmiszer-gépgyártás tanszékén (2000 Figyelő CD2601).

5. (kissé rég) ’〈vkit megillető dolog, kül. pénz, járandóság〉 kifizetetlenül, kiadatlanul 〈marad〉’ ❖ A’ mi kinek fizetéséből bent van: össze kel adni és kifizetni (1819 e. Nagyváthy János C3297, 5) | a cselédeknek bent lévő béréből (1832 Deák Antal József–Deák Ferenc CD51) | Valdheim gróf ötszázezer forintot tett be [a bankba] néhány hónap előtt, s ebből csak egy részletet vett ki, […] a többit e napokban akarta kivenni ügyvédje, hogy az uradalom összes árát lefizessék. – És a bent lévő összeg? – Elveszett! (1872 Beniczkyné Bajza Lenke 8043007, 112) | Itt az állampénztár, felelősség nélkül belemarkolhatna. Hisz még kormányzói járandóságának a legnagyobbrésze is bent van (1898 Gracza György CD45).

6. ’vmely nem nyilvános eseményen (résztvevőként)’ ❖ Az előlülő […] kérdi, lehet e voxát [= voksát, vagyis szavazatát] irásban elfogadni, vagy meg kell tudakoztatni? Felelet: nem lehet, s nem kell, csak szóval lehet bent az ülésben voxolni (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | bent volt a bizottsági ülésen (1990 Országgyűlési Napló CD62) | [a zárt közgyűlésről] tucatnyi tag kivonult, ekképpen a közgyűlés határozatképtelenné vált. A „disszidensek” […] élesen elítélték a bent zajló személyeskedő vitát (1997 Figyelő CD2601).

7. ’a szóban forgó dologban, élőlényben, jelenségben, folyamatban stb.; benne’ ❖ Mondák; a’ törvénybe van világossan bent (1790 Gvadányi József 7125003, 25) | Már jó bent voltunk a télbe (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102007, 165) | bent vagyok a kutyaszorítóban (1939 Illyés Gyula 9274074, 77) | levettem a szótárt a polcról, és közben már mondtam is magamban az abc-t. Aztán a lapozgatás, hátha mégis bent van, csak másképp írják (1995 Magyar Hírlap CD09).

II. ik 0 (ritk)

1. ’vmely zárt v. (részben) körülhatárolt, ill. (vmihez képest) belső v. központi helyen, térben (rekedve)’ ❖ [Plinius] egy mezei lakban hált meg, […] s kora reggelig aludt, de akkor emberei felköltötték, hogy bent ne szoruljon, mert a sürüen hulló hamueső már csaknem betemette az ajtót (1856 Vasárnapi Újság CD56) | a Varsányi János által bérelt Berger-féle malom leégett és bent égett a várpalotai és veszprémi kereskedők mintegy 300 métermázsa buzája (1901 Veszprémi Ellenőr 2113001, 6) | Egy házban tűz üt ki. […] Valamennyi bentrekedt embernek egyformán joga van az élethez (1992 Kis János² 2058004, 196).

2. ’vmely dolog, kül. test v. tárgy belsejében (rekedve)’ ❖ egy időben a Serapis templom romjai 6 m. mélyen álltak a tengerben, minthogy a datolyakagylók csakis ezen esetben furhatták be magukat. De aztán a tenger idők folytán visszahuzódott, illetőleg a part kiemelkedett s az oszlopok szárazra jutásával a befurakodott kagylók bentrekedtek (1893 PallasLex. CD02) | bent rekedt a felvonóban (1995 Magyar Hírlap CD09) | [az] összetört Golf vezetője bentszorult az autóban (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ’vmely anyagban v. vminek az egynemű részei közt (szorulva)’ ❖ Egyszer-egyszer belement [a hóba] a vasóriás [ti. a hóeke] két méternyire, de akkor aztán az a pech esett rajta, hogy bentragadt, mint a légy a mézben (1893 Szilágy 8665001, 2) | nem pörögnek ki a kerekei, és nem is ragad bent valamelyik hóbuckában (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. ’vmely helyzetben, állapotban, vmilyen viszonyok között’ ❖ Félsz? Attól félsz, hogy bent rekedsz az egérfogóban? (1945 Darvas József 9101012, 270) | a végére marad a piros ász! – Bent ragadt a piros tízes is! (1973 Gion Nándor 9190005, 93) | [a vízválasztó] azok között húzódik meg, akiknek módjában áll kibújni az adózás és a tb-járulék kötelezettsége alól, és azok között, akik bent ragadtak az adórendszerben (1998 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’vmilyen ügyletben, vállalkozásban stb. 〈vmekkora veszteséggel〉’ ❖ a Pénzügyminisztérium közel 300 millió forinttal ragadt bent az Ybl Bankban (1992 Országgyűlési Napló CD62) | Az MHB négyezer vállalatnál „ragadt bent” kisebb-nagyobb hitellel (1995 Figyelő CD2601) | a Belügyminisztérium is bentragadt 100 millióval (1997 Magyar Hírlap CD09).

5. ’hozzáférhetetlenül, ill. felhasználatlanul’ ❖ nemcsak vállalkozások sok milliárd forintja veszett oda, hanem költségvetési szervek körülbelül két és félmilliárd forintja is bentragadt (1992 Országgyűlési Napló CD62) | azért rekedt bent ennyi exportárualap, mert a termelők […] a kvóta piaci árát rászámolták a gabonára (1997 Figyelő CD2601) | [ha] nem megfelelő az ár, akkor bent rekedhet a termény (1998 Figyelő CD2601) | a MiZo [tejipari cég] tartozásainak többsége „bent ragad a cégben”, a nagyüzemek lemondhatnak nemritkán 100 milliós követelésükről (2000 Magyar Hírlap CD09).

J: benn.

Ö: ide~, oda~.

ÖE: ~ég, ~ragad, ~reked, ~szorul.

Vö. CzF.; ÉrtSz. benn; TESz. benne; ÉKsz.; ÚMTsz. benn

bent határozószó és igekötő
I. határozószó 33B1 (gyakr. értelmező határozó részeként, viszonyraggal is, középfokban beljebb, ritk. bentebb alakban)
1.
vmely (részlegesen) körülhatárolt, ill. (vmihez képest) belső, központi v. ahhoz közelebbi helyen, térben
Mikor a’ Marha közönségeſsen betegſzik, és a’ Marhadög bent, vagy ſzomſzédságokban uralkodik, ſzükség akkor általlyában a’ helységnek minden Marháit orvoſolni
(1791 Fekésházy György)
Beljebb az országban [ti. Erdélyben] is számos a’ nagy hegy
(1831 Zádor Elek)
A parttól bentebb, középúton Ragusa és Slano közt
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Valami eldugott kis hely, bent a hegyek között
(1934 Szerb Antal)
bent a város közepén
(1974 Zsolt István)
Régen a vaskerítés mutatta, bent módos emberek laknak, most majd a diploma
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
a szövegkörnyezetből kikövetkeztethető, vmilyen szempontból zárt(, ellenőrizhető) helyen
Tisza nincsen bent. Mióta Baross megvan, azóta gyakrabban szakít magának egy kis kimenőt
(1887 Mikszáth Kálmán)
A maga csempészei […] egytől-egyig rács mögött ülnek. Mire megyünk azzal? – Bentről is szervezhetik a dolgot […] A rácson át
(1981 Tandori Dezső)
Az indulásnál sok segítséget kapnék, irodát, titkárnőt, telefont bentre és zsebbe, számítógépet internetes csatlakozással, faxot és szolgálati kocsit megkülönböztető jelzéssel, valamint egy minimális repikeretet
(2000 Magyar Hírlap)
2.
vmely dolog, kül. test v. tárgy belsejében
Mond-meg: hány ſzámok volt fenyves gályájoknak? Menö viſeletek bent a’ hajóſoknak?
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Midőn a ládát Krakóban a szekérről leemelték, rettenetes halottszag terjedt abból szét. A hatóság felnyittatá, s íme egy hulla volt bennt
(1860 Vasárnapi Újság)
[A madaraknál] a fekete-vörös vesék nagyok és mélyen bent feküsznek a medence felső részeiben
(1895 PallasLex.)
a kulcs bent van a zárban
(1964 Nemes Nagy Ágnes ford.Régnier)
az üreg jó mély, és van bent egy kútja
(1981 Tandori Dezső)
2a.
vkinek a lelkében v. agyában, belső világában
Elég ha érzem itt bent, Van valamim
(1851 Gyulai Pál)
mosolygó külsőt mutasson, mig bent harag és féltékenység dúlnak, de a tapasztalt szem hamar át fogja pillantani a valót a mosolygó külsőn is
(1883 Ozoray Árpád)
Fakó arca most egész sárga volt, s bentről tüzelte a nagy indulat
(1922 Móricz Zsigmond)
bent az emberi lélekben és kint a társadalomban is
(1951 Darvas József)
3.
(mélyen) vmely anyagban, ill. vminek az egynemű részei között v. attól körülvéve
a’ fának leg drágább részét bent hagyja a’ földben
(1818 Nagyváthy János)
Sétálni párosan virágos fűben, Bent a fák közt merengve űlni le
(1848 Petőfi Sándor)
bent a tornyosuló hó alatt karácsonyfát gyujtott a vad magánynak
(1921 Áprily Lajos)
Bent hagytam a levesben a kanalat, ölemből a szalvétát az asztalra tettem
(1938 Dallos Sándor)
4.
vmely közösségben, intézményben, ill. viszonyban v. (tevékenységi) körben (tagként, résztvevőként)
midőn a publikum marasztott, megígértem, hogy egy év múlva visszajövök, s akkor tán örökre is bent maradok
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
az ü ura bent van a miniszterijomba
(1909 Móricz Zsigmond)
Csillag Jenő bent volt egy munkaszázadban, amelyik ott dolgozott az állami repülőtéren
(1948–1949 Szabó Pál²)
A német világprobléma megoldásának egyetlen módja: a német változás szorgalmazása, realizálása. Bentről és kintről egyformán
(1966 Fábry Zoltán)
Anyád azt mondta, hogy bent maradsz a honvédségnél
(1974 Galgóczi Erzsébet)
a diploma után bent maradt gyakorlatvezetőként az egyetem élelmiszer-gépgyártás tanszékén
(2000 Figyelő)
5. (kissé rég)
〈vkit megillető dolog, kül. pénz, járandóság〉 kifizetetlenül, kiadatlanul 〈marad〉
A’ mi kinek fizetéséből bent van: össze kel adni és kifizetni
(1819 e. Nagyváthy János)
a cselédeknek bent lévő béréből
(1832 Deák Antal József–Deák Ferenc)
Valdheim gróf ötszázezer forintot tett be [a bankba] néhány hónap előtt, s ebből csak egy részletet vett ki, […] a többit e napokban akarta kivenni ügyvédje, hogy az uradalom összes árát lefizessék. – És a bent lévő összeg? – Elveszett!
(1872 Beniczkyné Bajza Lenke)
Itt az állampénztár, felelősség nélkül belemarkolhatna. Hisz még kormányzói járandóságának a legnagyobbrésze is bent van
(1898 Gracza György)
6.
vmely nem nyilvános eseményen (résztvevőként)
Az előlülő […] kérdi, lehet e voxát [= voksát, vagyis szavazatát] irásban elfogadni, vagy meg kell tudakoztatni? Felelet: nem lehet, s nem kell, csak szóval lehet bent az ülésben voxolni
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
bent volt a bizottsági ülésen
(1990 Országgyűlési Napló)
[a zárt közgyűlésről] tucatnyi tag kivonult, ekképpen a közgyűlés határozatképtelenné vált. A „disszidensek” […] élesen elítélték a bent zajló személyeskedő vitát
(1997 Figyelő)
7.
a szóban forgó dologban, élőlényben, jelenségben, folyamatban stb.; benne
Mondák; a’ törvénybe van világossan bent
(1790 Gvadányi József)
Már jó bent voltunk a télbe
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
bent vagyok a kutyaszorítóban
(1939 Illyés Gyula)
levettem a szótárt a polcról, és közben már mondtam is magamban az abc-t. Aztán a lapozgatás, hátha mégis bent van, csak másképp írják
(1995 Magyar Hírlap)
II. igekötő 0 (ritk)
1.
vmely zárt v. (részben) körülhatárolt, ill. (vmihez képest) belső v. központi helyen, térben (rekedve)
[Plinius] egy mezei lakban hált meg, […] s kora reggelig aludt, de akkor emberei felköltötték, hogy bent ne szoruljon, mert a sürüen hulló hamueső már csaknem betemette az ajtót
(1856 Vasárnapi Újság)
a Varsányi János által bérelt Berger-féle malom leégett és bent égett a várpalotai és veszprémi kereskedők mintegy 300 métermázsa buzája
(1901 Veszprémi Ellenőr)
Egy házban tűz üt ki. […] Valamennyi bentrekedt embernek egyformán joga van az élethez
(1992 Kis János²)
2.
vmely dolog, kül. test v. tárgy belsejében (rekedve)
egy időben a Serapis templom romjai 6 m.méter mélyen álltak a tengerben, minthogy a datolyakagylók csakis ezen esetben furhatták be magukat. De aztán a tenger idők folytán visszahuzódott, illetőleg a part kiemelkedett s az oszlopok szárazra jutásával a befurakodott kagylók bentrekedtek
(1893 PallasLex.)
bent rekedt a felvonóban
(1995 Magyar Hírlap)
[az] összetört Golf vezetője bentszorult az autóban
(1997 Magyar Hírlap)
3.
vmely anyagban v. vminek az egynemű részei közt (szorulva)
Egyszer-egyszer belement [a hóba] a vasóriás [ti. a hóeke] két méternyire, de akkor aztán az a pech esett rajta, hogy bentragadt, mint a légy a mézben
(1893 Szilágy)
nem pörögnek ki a kerekei, és nem is ragad bent valamelyik hóbuckában
(1997 Magyar Hírlap)
4.
vmely helyzetben, állapotban, vmilyen viszonyok között
Félsz? Attól félsz, hogy bent rekedsz az egérfogóban?
(1945 Darvas József)
a végére marad a piros ász! – Bent ragadt a piros tízes is!
(1973 Gion Nándor)
[a vízválasztó] azok között húzódik meg, akiknek módjában áll kibújni az adózás és a tbtársadalombiztosítás-járulék kötelezettsége alól, és azok között, akik bent ragadtak az adórendszerben
(1998 Magyar Hírlap)
4a.
vmilyen ügyletben, vállalkozásban stb. 〈vmekkora veszteséggel〉
a Pénzügyminisztérium közel 300 millió forinttal ragadt bent az Ybl Bankban
(1992 Országgyűlési Napló)
Az MHBMagyar Hitelbank négyezer vállalatnál „ragadt bent” kisebb-nagyobb hitellel
(1995 Figyelő)
a Belügyminisztérium is bentragadt 100 millióval
(1997 Magyar Hírlap)
5.
hozzáférhetetlenül, ill. felhasználatlanul
nemcsak vállalkozások sok milliárd forintja veszett oda, hanem költségvetési szervek körülbelül két és félmilliárd forintja is bentragadt
(1992 Országgyűlési Napló)
azért rekedt bent ennyi exportárualap, mert a termelők […] a kvóta piaci árát rászámolták a gabonára
(1997 Figyelő)
[ha] nem megfelelő az ár, akkor bent rekedhet a termény
(1998 Figyelő)
a MiZo [tejipari cég] tartozásainak többsége „bent ragad a cégben”, a nagyüzemek lemondhatnak nemritkán 100 milliós követelésükről
(2000 Magyar Hírlap)
J: benn
ÖE: bentég, bentragad, bentreked, bentszorul
Vö. CzF.; ÉrtSz. benn; TESz. benne; ÉKsz.; ÚMTsz. benn

Beállítások