evidencia fn 6A

1. ’az a tény v. sajátosság, hogy vmi nem szorul bizonyításra, magyarázatra, magától értetődő v. egyértelmű(en bizonyos), ill. ilyen dolog, jelenség v. vmely dolognak, jelenségnek nyilvánvaló, magától értetődő volta’ ❖ [az ítélet] kötél általi halálra szólt, az enyhítő körülményeket alaposan ellensúlyozván a súlyosbító körülmények, a konok tagadás, minden evidencia ellenében s a bíróság közegeinek alaptalan megrágalmazása (1926 Babits Mihály C0698, 192) | Sikereinek evidenciájához hadd szolgáljon ez az egyetlen tény: a hosszú felvételek során [...] se Soós Imre, se Horváth Teri nem rontottak el egyetlen [film]kockát sem (1972 Hubay Miklós² 9264004, 374) | közhelytény: hogy mindnyájunkat tárgyak vesznek körül, illetve hogy nevünk van, amely megkülönböztet a többiektől. Ezeket a tényeket evidenciaként szoktuk elfogadni (1981 Radnóti Zsuzsa 1128002, 160) | [a Madách Az ember tragédiája című művéből való] citátumok igazságát nemcsak ezek frappáns evidenciája, hanem a mű egésze is igazolja (1995 Magyar Hírlap CD09) | Amikor a középiskola padjait koptattam, még evidencia volt a magyar nyelvhelyesség és helyesírás igénye (1998 Természet Világa CD50) | A fogyasztáshoz szükséges élelmiszert szinte valamennyi parasztgazdaság maga termelte meg, ez az evidencia alakítja ki az önellátó gazdaság ideáját (2000 Magyar néprajz CD47).

1a. (ritk) ’vminek igaz v. valóságos voltáról való tudás, bizonyosság’ ❖ Ezen gyalázatos és hazug vádjait az evidentiáig megbizonyítom, ’s kimondom, hogy személyes bántásaikra ez lesz utolsó feleletem (1819 Kazinczy Ferenc C2569, 455) | Már mi Sebastopol elestét illeti, [...] ezt mikép lehet Felségednek tulajdonitni, sokan nem capiálják [= értik] és igaz, ezt igazán nehéz volna teljes evidentiával megmutatni, jóllehet vannak sok argumentumok, melyek ezen véleménynek bebizonyitására erősen szolgálnak (1857 Széchenyi István CD1501) | ha roppant esze és mély tudománya nem felejtetnék el madárvázforma testi személyességét, mi fekete német ruhában nem tűnt ki oly evidentiában mint a pompás magyarban, akkor valóban senki nem tartaná őt becsületes lerchenfelder [ti. Bécs Lerchenfeld nevű elővárosából való] bácsinak (1857 Széchenyi István CD1501) | Más logikus és etikus embert nem köt-e éppen úgy a maga világnézeti és erkölcsi meggyőződése, mint engem az enyém? Mindketten csak bűn, hazugság és hűtlenség árán véthetünk az ellen, amiről belső evidencia útján meggyőződtünk (1935 Sík Sándor 9598009, 18).

1b. (Tud, kül. Fil) ’bizonyítás nélkül elfogadott, előfeltevések nélkül belátható tétel, felismerés, ill. vmely állításnak, (alap)tételnek bizonyításra nem szoruló volta’ ❖ A logikai ok [...] alapja minden következtetésnek és így alapja minden gondolkodásnak, minden logikai evidenciának (1928 TolnaiÚjLex. C5730, 189) | [Descartes] célja igen reális, módszertani, a modern ismeretelmélet tudományának veti meg alapjait. A tiszta, matematikai érvényű gondolat bizonyossága egyedül az „evidentia”. Nem a pszichológiailag, tehát szubjektív módon érzett „világosság”, hanem a minden testiségtől megtisztított logikai forma. Ez az evidentia velünk született elemi ideák bizonyítéka, a gondolkodás legelemibb, alapvető formáié, amilyenek pl. az idő, a tél „ideái” (1936 Hajnal István CD42) | evidencia [...]: ismeretelméleti értelemben olyan felismerés, amely v. spontán v. módszeres megismerőmunka eredménye, de emettől függetlenül jelentkező előfeltevés nélküli belátás, szemléleti bizonyosság, amely „első pillantásra belátható” (1998 MagyarNagyLex. C5820, 608) | Alapvető eltérés azonban, hogy a jelenlegi vegetációtani evidenciáink többsége nem időbeli megfigyeléseken, hanem pillanatfelvételeken, terepbejáráson, egyszeri felmérésen alapul (2008 Bartha Sándor 3198001, 74).

2. (kissé rég) ’vmely célból történő nyilvántartás’ ❖ evidentiában kell az adózó értékeket tartani? de hiszen a zsellérnek semmije sincs, mégis evidentiában van (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [a vármegyéknél] speciális betáblázás nincs, mert telekkönyv sincs, a’ városoknál ellenben telekkönyv, az adósok értékállapotára nézve teljes evidentia van; ott tehát szükséges a’ közgyülési nyilvánosság, itt pedig nem (1843 Pesti Hírlap CD61) | A könyvek fölvétele (czímtározása) után, az evidentiában tartás és elüljárósági ellenőrzés végett szükséges az inventarium [= jegyzék] vagy helyrajzi (topographikus) katalogus (1879 Szinnyei József 8647001, 306) | a külföldön élő magyarok evidenciában tartassanak és a legközelebbi népszámlálás alkalmával figyelembe vétessenek (1900 Pesti Hírlap jan. 13. C5648, 4) | szinte napról-napra alakulnak ujabb és ujabb szervező irodák, melyek a fogyasztóknak bizonyos rétegeit részletre való vásárlások céljára evidenciába veszik, illetve a cégek egy-egy ujabb csoportjának rendelkezésére bocsátják (1930 Pesti Hírlap márc. 14. C5678, 22).

3. (vál) ’〈vmely dologra, es. személyre vonatkoztatva:〉 az a helyzet, állapot, hogy szem előtt tartják, figyelemmel kísérik’ ❖ ’S hányszor repudiálta [= utasította vissza] legkiméletlenebbül [O’Connell] azokat, kik fénykörét használva, nézetein innen maradni, vagy azokon túl kalandozni sóvárogtanak. Mind ezt azonban nem eszközölheti, ha nem tartja tetteit és személyét folyvásti evidentiában (1845 Széchenyi István CD1501) | sürgősnek látom, hogy a magyar kérdés evidentiába tétessék minden úton (1866 Kossuth Lajos CD32) | [Sára asszony] gondoskodó volt; előkészítette és sorba kiterítette a kanapékra a félparádéhoz való nemzeti öltözeteket, a kalpagot, a díszkardot, a panyókamentét, amiket evidenciában tartani, s a molyoktól megőrizni egy gondos háziasszonynak a kötelessége (1885 Jókai Mór CD18) | Ki hol lakik, hogy él, miképp él, az maradhat homályban, de hogy ki hol vacsorál, az örökös evidenciában van tartva (1889 Mikszáth Kálmán CD04) | én arról már a minap biztosítottalak, hogy az [ti. az ajánlatod] nem ment nálam feledésbe, hanem evidenciában maradt, készen arra, hogy alkalomadtán visszatérjek rá (1930 Budapesti Hírlap aug. 6. C4718, 15) | Washingtoni források szerint a rendezvény [ti. a befektetési fórum] célja, hogy összeházasítsanak amerikai vállalatokat közép-kelet-európai cégekkel, evidenciában tartsák a régiót, s felkutassák a kereskedelem és befektetés útjában álló akadályokat (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

evidencia főnév 6A
1.
az a tény v. sajátosság, hogy vmi nem szorul bizonyításra, magyarázatra, magától értetődő v. egyértelmű(en bizonyos), ill. ilyen dolog, jelenség v. vmely dolognak, jelenségnek nyilvánvaló, magától értetődő volta
[az ítélet] kötél általi halálra szólt, az enyhítő körülményeket alaposan ellensúlyozván a súlyosbító körülmények, a konok tagadás, minden evidencia ellenében s a bíróság közegeinek alaptalan megrágalmazása
(1926 Babits Mihály)
Sikereinek evidenciájához hadd szolgáljon ez az egyetlen tény: a hosszú felvételek során [...] se Soós Imre, se Horváth Teri nem rontottak el egyetlen [film]kockát sem
(1972 Hubay Miklós²)
közhelytény: hogy mindnyájunkat tárgyak vesznek körül, illetve hogy nevünk van, amely megkülönböztet a többiektől. Ezeket a tényeket evidenciaként szoktuk elfogadni
(1981 Radnóti Zsuzsa)
[a Madách Az ember tragédiája című művéből való] citátumok igazságát nemcsak ezek frappáns evidenciája, hanem a mű egésze is igazolja
(1995 Magyar Hírlap)
Amikor a középiskola padjait koptattam, még evidencia volt a magyar nyelvhelyesség és helyesírás igénye
(1998 Természet Világa)
A fogyasztáshoz szükséges élelmiszert szinte valamennyi parasztgazdaság maga termelte meg, ez az evidencia alakítja ki az önellátó gazdaság ideáját
(2000 Magyar néprajz)
1a. (ritk)
vminek igaz v. valóságos voltáról való tudás, bizonyosság
Ezen gyalázatos és hazug vádjait az evidentiáig megbizonyítom, ’s kimondom, hogy személyes bántásaikra ez lesz utolsó feleletem
(1819 Kazinczy Ferenc)
Már mi Sebastopol elestét illeti, [...] ezt mikép lehet Felségednek tulajdonitni, sokan nem capiálják [= értik] és igaz, ezt igazán nehéz volna teljes evidentiával megmutatni, jóllehet vannak sok argumentumok, melyek ezen véleménynek bebizonyitására erősen szolgálnak
(1857 Széchenyi István)
ha roppant esze és mély tudománya nem felejtetnék el madárvázforma testi személyességét, mi fekete német ruhában nem tűnt ki oly evidentiában mint a pompás magyarban, akkor valóban senki nem tartaná őt becsületes lerchenfelder [ti. Bécs Lerchenfeld nevű elővárosából való] bácsinak
(1857 Széchenyi István)
Más logikus és etikus embert nem köt-e éppen úgy a maga világnézeti és erkölcsi meggyőződése, mint engem az enyém? Mindketten csak bűn, hazugság és hűtlenség árán véthetünk az ellen, amiről belső evidencia útján meggyőződtünk
(1935 Sík Sándor)
1b. (Tud, kül. Fil)
bizonyítás nélkül elfogadott, előfeltevések nélkül belátható tétel, felismerés, ill. vmely állításnak, (alap)tételnek bizonyításra nem szoruló volta
A logikai ok [...] alapja minden következtetésnek és így alapja minden gondolkodásnak, minden logikai evidenciának
(1928 TolnaiÚjLex.)
[Descartes] célja igen reális, módszertani, a modern ismeretelmélet tudományának veti meg alapjait. A tiszta, matematikai érvényű gondolat bizonyossága egyedül az „evidentia”. Nem a pszichológiailag, tehát szubjektív módon érzett „világosság”, hanem a minden testiségtől megtisztított logikai forma. Ez az evidentia velünk született elemi ideák bizonyítéka, a gondolkodás legelemibb, alapvető formáié, amilyenek pl. az idő, a tél „ideái”
(1936 Hajnal István)
evidencia [...]: ismeretelméleti értelemben olyan felismerés, amely v.vagy spontán v.vagy módszeres megismerőmunka eredménye, de emettől függetlenül jelentkező előfeltevés nélküli belátás, szemléleti bizonyosság, amely „első pillantásra belátható”
(1998 MagyarNagyLex.)
Alapvető eltérés azonban, hogy a jelenlegi vegetációtani evidenciáink többsége nem időbeli megfigyeléseken, hanem pillanatfelvételeken, terepbejáráson, egyszeri felmérésen alapul
(2008 Bartha Sándor)
2. (kissé rég)
vmely célból történő nyilvántartás
evidentiában kell az adózó értékeket tartani? de hiszen a zsellérnek semmije sincs, mégis evidentiában van
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
[a vármegyéknél] speciális betáblázás nincs, mert telekkönyv sincs, a’ városoknál ellenben telekkönyv, az adósok értékállapotára nézve teljes evidentia van; ott tehát szükséges a’ közgyülési nyilvánosság, itt pedig nem
(1843 Pesti Hírlap)
A könyvek fölvétele (czímtározása) után, az evidentiában tartás és elüljárósági ellenőrzés végett szükséges az inventarium [= jegyzék] vagy helyrajzi (topographikus) katalogus
(1879 Szinnyei József)
a külföldön élő magyarok evidenciában tartassanak és a legközelebbi népszámlálás alkalmával figyelembe vétessenek
(1900 Pesti Hírlap jan. 13.)
szinte napról-napra alakulnak ujabb és ujabb szervező irodák, melyek a fogyasztóknak bizonyos rétegeit részletre való vásárlások céljára evidenciába veszik, illetve a cégek egy-egy ujabb csoportjának rendelkezésére bocsátják
(1930 Pesti Hírlap márc. 14.)
3. (vál)
〈vmely dologra, es. személyre vonatkoztatva:〉 az a helyzet, állapot, hogy szem előtt tartják, figyelemmel kísérik
’S hányszor repudiálta [= utasította vissza] legkiméletlenebbül [O’Connell] azokat, kik fénykörét használva, nézetein innen maradni, vagy azokon túl kalandozni sóvárogtanak. Mind ezt azonban nem eszközölheti, ha nem tartja tetteit és személyét folyvásti evidentiában
(1845 Széchenyi István)
sürgősnek látom, hogy a magyar kérdés evidentiába tétessék minden úton
(1866 Kossuth Lajos)
[Sára asszony] gondoskodó volt; előkészítette és sorba kiterítette a kanapékra a félparádéhoz való nemzeti öltözeteket, a kalpagot, a díszkardot, a panyókamentét, amiket evidenciában tartani, s a molyoktól megőrizni egy gondos háziasszonynak a kötelessége
(1885 Jókai Mór)
Ki hol lakik, hogy él, miképp él, az maradhat homályban, de hogy ki hol vacsorál, az örökös evidenciában van tartva
(1889 Mikszáth Kálmán)
én arról már a minap biztosítottalak, hogy az [ti. az ajánlatod] nem ment nálam feledésbe, hanem evidenciában maradt, készen arra, hogy alkalomadtán visszatérjek rá
(1930 Budapesti Hírlap aug. 6.)
Washingtoni források szerint a rendezvény [ti. a befektetési fórum] célja, hogy összeházasítsanak amerikai vállalatokat közép-kelet-európai cégekkel, evidenciában tartsák a régiót, s felkutassák a kereskedelem és befektetés útjában álló akadályokat
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások