Rövidítések, lexikai minősítések, szaknyelvi jelölések


(Áll) ❖ állattan, állattenyésztés

állítm ❖ állítmány

ált ❖ általános [nyelvtani kifejezésként]

ált. ❖ általában, általánosságban, a kivételek nélkül [grammatikai vagy lexikai megjegyzésben, illetve értelmezésben a szó használatára vagy valamely jelentésmozzanata előfordulásának gyakoriságára utalva, ragozható, a rag kötőjellel kapcsolva]

ált hsz ❖ általános névmási határozószó

ált nm ❖ általános névmás

(Anat) ❖ anatómia, bonctan

ápr. ❖ április [csak bibliográfiai hivatkozásban]

(argó) ❖ alvilági nyelvhasználatban

(Ars) ❖ művészet [kettőnél több művészeti ág – irodalom, képzőművészet, zene stb. – felsorolása helyett]

(Ásv) ❖ ásványtan

(átv is) ❖ átvitt értelemben is

aug. ❖ augusztus [csak bibliográfiai hivatkozásban]

(Bánya) ❖ bányászat, bányaművelés

(Biol) ❖ biológia

birt ❖ birtokos

birt nm ❖ birtokos névmás

(biz) ❖ bizalmas, közvetlen beszédben

convar. ❖ convarietas ’fajtakör’

cv. ❖ cultivar ’fajta’

CzF. ❖ Czuczor Gergely–Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. 1–6. Emich, Pest, 1862–1874.

(Csill) ❖ csillagászat

dec. ❖ december [csak bibliográfiai hivatkozásban]

(durva) ❖ durva, közönséges beszédben

e. ❖ előtt [csak bibliográfiai hivatkozásban]

egysz ❖ egyes szám

ÉKsz. ❖ Magyar értelmező kéziszótár. Szerk. Juhász József et al. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972.

ÉKsz.² ❖ Magyar értelmező kéziszótár. Szerk. Pusztai Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.

(Ép) ❖ építészet, építőipar

(Erd) ❖ erdészet, erdőgazdálkodás, fakitermelés

ÉrtSz. ❖ A magyar nyelv értelmező szótára. 1–7. Szerk. Bárczi Géza–Országh László. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959–1962.

es. ❖ esetleg [grammatikai vagy lexikai megjegyzésben, illetve értelmezésben a szó használatára vagy valamely jelentésmozzanata előfordulásának gyakoriságára utalva]

f. ❖ forma ’alak’ [nevezéktani elnevezésekben]

febr. ❖ február [csak bibliográfiai hivatkozásban]

felsz ❖ felszólító

felt ❖ feltételes

(Fil) ❖ filozófia

(Film) ❖ filmszakma, filmművészet, filmgyártás

(Fiz) ❖ fizika

fn ❖ főnév

fn-i ign ❖ főnévi igenév

ford. ❖ fordítás(a)

(Fotó) ❖ fényképészet, fotóművészet, fotótechnika

(Föld) ❖ földrajz, földtan, térképészet

Fr: ❖ szócikk végi frazeológiai utalás a vezérszónál értelmezett szókapcsolatra

(Gépk) ❖ gépkocsival, gépjárművel kapcsolatos

(Gomba) ❖ gombatan

(gúny) ❖ gúnyos

gyakr. ❖ gyakran [grammatikai vagy lexikai megjegyzésben, illetve értelmezésben a szó használatára vagy valamely jelentésmozzanata előfordulásának gyakoriságára utalva]

(gyerm) ❖ gyermeknyelv(ben)

(Hajó) ❖ hajózás

(Hal) ❖ halászat, horgászat

hangf ❖ hangfestő, hangulatfestő (szó)

hangut ❖ hangutánzó (szó)

haszn. ❖ használt, használatos [csak értelmezésben]

hat ❖ határozott [nyelvtani kifejezésként]

hat-i ign ❖ határozói igenév

hat ne ❖ határozott névelő

(hiv) ❖ hivatalos(an), hivatalos stílusban

hsz ❖ határozószó

htl ❖ határozatlan [nyelvtani kifejezésként]

htl hsz ❖ határozatlan névmási határozószó

htl ne ❖ határozatlan névelő

htl nm ❖ határozatlan névmás

htl szn ❖ határozatlan számnév

IdSz. 1994 ❖ Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.

IdSz. 2002 ❖ Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.

i. e. ❖ időszámításunk előtt(i) [értelmezésben, példamondat kiegészítésében]

ige ❖ ige

igei ign ❖ igei igenév

ign ❖ igenév

ik ❖ igekötő

ill. ❖ illetve [grammatikai megjegyzésben és értelmezésben]

(Inf) ❖ informatika, számítástechnika

(Ipar) ❖ az iparban vagy a szótárban külön nem jelölt iparágban használt

(irod) ❖ csak a szépirodalomban, költészetben használt

(Irodt) ❖ irodalomtudomány (irodalomelmélet, irodalomtörténet, stilisztika, verstan)

(Isk) ❖ iskolaügy, iskolai élet, oktatás, neveléstudomány

isz ❖ indulatszó

i. sz. ❖ időszámításunk szerint(i) [értelmezésben, példamondat kiegészítésében]

J: ❖ szócikk végi szemantikai utalás rokon jelentésszerkezetű címszóra

jan. ❖ január [csak bibliográfiai hivatkozásban]

(Ját) ❖ (gyermek)játékokkal kapcsolatos, (gyermek)játékokban használt

(Jog) ❖ jogászat, jogtudomány

júl. ❖ július [csak bibliográfiai hivatkozásban]

jún. ❖ június [csak bibliográfiai hivatkozásban]

k. ❖ körül [csak bibliográfiai hivatkozásban]

kapcs. ❖ kapcsolatos [csak értelmezésben]

(Kat) ❖ katonaság, katonai szolgálat

(katol) ❖ katolikus, katolikusok vallási szóhasználatában [csak lexikai minősítésként]

kb. ❖ körülbelül [értelmezésben, példamondat kiegészítésében]

(kedvesk) ❖ kedveskedő, kedveskedve

(Kém) ❖ kémia, vegyészet

(Ker) ❖ kereskedelem, üzleti élet

kérdő hsz ❖ kérdő névmási határozószó

kérdő nm ❖ kérdő névmás

kif-eként ❖ kifejezéseként

kif-ére ❖ kifejezésére

(Konyha) ❖ konyhaművészet, szakácsmesterség, cukrászat

kölcs ❖ kölcsönös [nyelvtani kifejezésként]

kölcs nm ❖ kölcsönös névmás

(Könyv) ❖ könyvészet, nyomdászat; könyvvel és egyéb kiadványokkal kapcsolatos

(Körny) ❖ környezetvédelem, ökológia

(Közg) ❖ közgazdaságtan

(Közig) ❖ közigazgatás, államigazgatás

(Közl) ❖ közúti közlekedés

ksz ❖ kötőszó

kül. ❖ különösen [grammatikai vagy lexikai megjegyzésben, illetve értelmezésben a szó használatára vagy valamely jelentésmozzanata előfordulásának gyakoriságára utalva]

l. ❖ lásd!

(Lov) ❖ lótenyésztés, lovászat, lósport [a ló

mezőgazdasági felhasználásával, az igavonással kapcsolatos szavak (Mezőg) minősítést kapnak]

máj. ❖ május [csak bibliográfiai hivatkozásban]

márc. ❖ március [csak bibliográfiai hivatkozásban]

(Mat) ❖ matematika

(Média) ❖ tömegtájékoztatás, rádió, televízió, sajtó

(Met) ❖ meteorológia

(Mezőg) ❖ mezőgazdaság

(Mit) ❖ mitológia

mn ❖ melléknév

mn-i ign ❖ melléknévi igenév

módsz ❖ módosítószó

msz ❖ mondatszó

mut ❖ mutató

mut hsz ❖ mutató névmási határozószó

mut nm ❖ mutató névmás

(Műsz) ❖ műszaki tudományok, technika

(Műv) ❖ képzőművészet, művészettörténet

n. ❖ nélkül [csak grammatikai megjegyzésben]

ne ❖ névelő

(nem szakny) ❖ a szaknyelvben került, nem használt

(népk) ❖ népköltészetben, népdalokban, népmesékben

(Népr) ❖ néprajz

nm ❖ névmás

nov. ❖ november [csak bibliográfiai hivatkozásban]

(Növ) ❖ növénytan

nu ❖ névutó

nu-mn ❖ névutómelléknév

(Nyelvt) ❖ nyelvtudomány, nyelvtan

(nyj) ❖ nyelvjárási, nép- vagy tájnyelvi

okt. ❖ október [csak bibliográfiai hivatkozásban]

(Orvos) ❖ orvostudomány, egészségügy

Ö: ❖ összetételi utalás utótagtól önálló címszóra és előtagi bokorcímszóra

ÖE: ❖ szócikk végi összetételi utalás előtagtól ki nem dolgozott szóra

ÖU: ❖ szócikk végi összetételi utalás utótagtól ki nem dolgozott szóra

partikula ❖ partikula

(pejor) ❖ pejoratív, rosszalló, lekicsinylő

(Pénz) ❖ pénzügy, bankszakma, tőzsde

pl. ❖ például [csak értelmezésben]

(Pol) ❖ politika, politológia, diplomácia

(Posta) ❖ postaügy, a posta munkájával kapcsolatos

prep ❖ prepozíció

(prot) ❖ protestáns, protestánsok szóhasználatában [csak lexikai minősítésként]

provar. ❖ provarietas ’kultúrváltozat’

(Pszich) ❖ pszichológia, lélektan

(rég) ❖ régi(es)

(Régész) ❖ régészet

rendsz. ❖ rendszerint [grammatikai vagy lexikai megjegyzésben, illetve értelmezésben a szó használatára vagy valamely jelentésmozzanata előfordulásának gyakoriságára utalva]

(Rep) ❖ repülés, repüléstechnika

(ritk) ❖ ritka, ritkán használatos

ritk. ❖ ritkán [grammatikai vagy lexikai megjegyzésben, illetve értelmezésben a szó használatára vagy valamely jelentésmozzanata előfordulásának gyakoriságára utalva]

(Ruha) ❖ ruházat, öltözködés, divat

(sajtó) ❖ sajtónyelvi

segédszó ❖ segédszó (segédige, segédigenév stb.)

sorszn ❖ sorszámnév

(Sp) ❖ sport

stb. ❖ s a többi [értelmezésben, példamondat kiegészítésében]

subsp. ❖ subspecies ’alfaj’

sz ❖ személy [nyelvtani kifejezésként, nem nyelvtani személyre utalva kiírjuk]

Sz: ❖ szócikk végi utalás ki nem dolgozott származékra

szem ❖ személyes [nyelvtani kifejezésként]

szem nm ❖ személyes névmás

(szépítő) ❖ szépítő, eufemisztikus kifejezésként

szept. ❖ szeptember [csak bibliográfiai hivatkozásban]

szerk. ❖ szerkesztő, szerkesztette

(Szính) ❖ színház, színművészet

szjel ❖ személyjel

szjeles ❖ személyjeles

(szleng) ❖ nagyvárosi(as) oldottabb beszélt nyelvben

szn ❖ számnév

(Szoc) ❖ szociológia, szociográfia

SzólKm. ❖ O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Gondolat Kiadó, Budapest, 1966.

(Szőlő) ❖ szőlészet, borászat

szrag ❖ személyrag

szragos ❖ személyragos

SzT. ❖ Erdélyi magyar szótörténeti tár. 1–14. Szerk. Szabó T. Attila et al. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest; Akadémiai Kiadó, Budapest; Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 1975–2014.

(Tánc) ❖ táncművészet, balett

(Távk) ❖ távközlés, híradástechnika

tbsz ❖ többes szám

TESz. ❖ A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. 1–4. Szerk. Benkő Loránd. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967–1984.

(Textil) ❖ szövőipar, textilanyagokkal kapcsolatos

ti. ❖ tudniillik [értelmezésben, példamondat kiegészítésében]

tn ❖ tárgyatlan

(Tört) ❖ történettudomány

törtszn ❖ törtszámnév

tőszn ❖ tőszámnév

(tréf) ❖ tréfás

ts ❖ tárgyas

(Tud) ❖ tudományos nyelvhasználatban [kettőnél több tudományág felsorolása helyett is]

(túlzó) ❖ túlzó kifejezésként, túlzásban

u. ❖ után [csak bibliográfiai hivatkozásban]

ua. ❖ ugyanaz [csak értelmezésben szinonimikus same tag esetén]

UB: ❖ összetételi utalás előtagtól utótagi bokorcímszóra

ÚMTsz. ❖ Új magyar tájszótár. 1–5. Szerk. B. Lőrinczy Éva. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979–2010.

ún. ❖ úgynevezett [értelmezésben, példamondat kiegészítésében]

(Űrh) ❖ űrhajózás, űrkutatás

v. ❖ vagy [grammatikai megjegyzésben, értelmezésben]

(Vad) ❖ vadászat, vadgazdálkodás

(vál) ❖ választékos(an)

(Vall) ❖ vallási, egyházi élet, illetve vallástudomány, teológia

var. ❖ varietas ’változat’

(Vasút) ❖ vasútügy, vasúti közlekedés

vhány ❖ valahány

vhogyan ❖ valahogyan

vhol ❖ valahol

vhonnan ❖ valahonnan

vhova ❖ valahova

(Vill) ❖ villamosság

vissz ❖ visszaható

vissz nm ❖ visszaható névmás

(Víz) ❖ vízgazdálkodás, vízépítés, csatornázás, hidrológia

vki ❖ valaki

vmely ❖ valamely

vmennyi ❖ valamennyi

vmerre ❖ valamerre

vmerről ❖ valamerről

vmi ❖ valami

vmikor ❖ valamikor

vmilyen ❖ valamilyen

von ❖ vonatkozó [nyelvtani kifejezés]

von hsz ❖ vonatkozó névmási határozószó

von nm ❖ vonatkozó névmás

vonatk. ❖ vonatkozó [csak értelmezésben, ragozható, a rag kötőjellel kapcsolva]

Vö. ❖ vesd össze! [szócikk végi utalás szótárakra]

(Zene) ❖ zene(tudomány)

(zsidó) ❖ zsidó, zsidók vallási szóhasználatában [csak lexikai minősítésként]

Beállítások