Előszó


Örömmel indítjuk útjára A magyar nyelv nagyszótárát (rövidítve: Nszt.), a magyar nyelvtudomány eddigi legnagyobb szótári vállalkozását. Olyan mű kerül most az olvasók kezébe, amely a magyar lexikográfiai gyakorlatból még hiányzó, új műfajt képvisel. A magyar nyelv nagyszótára történeti jellegű értelmező szótár. Legfontosabb feladata a szavak jelentéstartalmának kibontása és e jelentések viszonyrendszerének ábrázolása. Ezen a téren a címszavak mennyiségében, illetve a feldolgozás mélységében is különbözik más értelmező szótáraktól. Műfajából következően azonban nem csupán a mai nyelvállapot szókészletét tükrözi és elemzi a lexikográfia eszközeivel, hanem címszóállományában, szótárazott jelentéseiben és példamondataiban egyaránt túlnyúlik a szinkrónia határain, és történeti dimenziót érvényesít, amikor az elmúlt csaknem 240 esztendő szókincséből merít.

A magyar nyelv nagyszótára százezer szócikkben mintegy 110 ezer címszót dolgoz fel, az irodalmi és köznyelv szókincse mellett bőségesen válogatva az archaikussá vált szavakból, a csoport- és rétegnyelvek, a nyelvjárások, a szleng stb. szókészletéből is. Ez a címszószám csaknem kétszerese a hétkötetes A magyar nyelv értelmező szótára címszavainak, és több mint másfélszerese a Magyar értelmező kéziszótár második kiadásában feldolgozott szavaknak.

A magyar nyelv nagyszótára a korábbi szótáraknál teljesebben és tagoltabban adja vissza az egyes szavak jelentésszerkezetét, következetesen feldolgozza a frazeológia körébe tartozó ún. értelmezett szókapcsolatokat, idiomatizmusokat. Nyelvtani szemléletében, szófaji rendszerében, illetve a szavak nyelvtani-szófaji elemzésében figyelembe veszi a grammatikai kutatások legkorszerűbb eredményeit. A szótár egyedülálló a magyar értelmező szótárak között a tekintetben is, hogy – mint szövegbázisra, ún. korpuszra épülő szótár – konkrét nyelvi anyag elemzése alapján készíti el a szavak lexikográfiai leírását, és minden címszava valamennyi jelentését, értelmezett egységét korrekt bibliográfiai hivatkozással ellátott példamondattal illusztrálja.

A szótár adatbázisként készül, és ez a forma folyamatos bővíthetőséget és frissíthetőséget tesz lehetővé.

A több mint 20 kötetesre tervezett sorozat első kötete 2006-ban jelent meg. Az első kötet a szótár használatához szükséges segédleteket tartalmazza: tájékoztat a szótár jellegéről, szerkezetéről és lexikográfiai elveiről, rövid ismertetést ad a nagyszótári munkálatok történetéről, a szótári feldolgozás alapjául szolgáló szöveggyűjtemények összetételéről, illetve az adatbázisként készülő szótár és a korpusz informatikai hátteréről. Ebben a kötetben kapott helyet a szöveggyűjtemények mintegy harmincezer tételes bibliográfiája, a szótár filológiai módszereinek és megoldásainak ismertetése, valamint a szerzői névlista, amely a forrásjegyzékekben szereplő szerzőket és a fordított művek eredeti szerzőit tartalmazza. A segédletek kötetében találhatók a magyar szókészlet paradigmáit, ragozási sorait áttekinthető formában bemutató táblázatok, és itt közöljük azt a rövidítésjegyzéket is, amely a lexikográfiai leírásban használt rövidítéseket, nyelvtani és lexikai minősítéseket sorolja fel. A példamondatokban előforduló rövidítések jegyzékét az egyes szótári kötetek végén adjuk közre.

A magyar nyelv nagyszótára jelentős számú szaknyelvi szót is feldolgoz, s – a magyar szótári irodalomban egyetlenként – ezeknek a szavaknak az értelmezéseit az adott tudomány- vagy szakterület jeles képviselőivel szakmai szempontból lektoráltatja. Reménységünk szerint ez a régóta várt, hézagpótló, a magyar nyelvtudomány nagy adósságát törlesztő mű tehát nem csupán a nyelvészet – különösen a szótörténet –, az irodalomtudomány és társtudományaik kutatóinak lehet majd fontos segédeszköze, hanem a nyelvtanulóktól a kultúrhistória iránt érdeklődőkig sokak számára lesz haszonnal forgatható mű.

Ittzés Nóra
főszerkesztő

Beállítások