🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.

farkasfog fn 

1. (átv is) ’farkas foga’ ❖ haſzna vagyon a’ Farkas fognak, vagy valami más kemény eſzköznek, mellyet haraptatnak [a fogzó gyermekkel] (1786 Domby Sámuel ford.–Rosenstein C1430, 47) | Jőjj kés, farkasfog, mely orvul harap! (1925 Bodor Aladár 9060003, 41) | a nyakban hordott macskafog gonoszűző amulett, a farkasfog eltérítette a katonára lőtt puskagolyót (1979 NéprajziLex. CD47) | gyakran találtak farkascsontokat vagy farkasfogakból fűzött láncokat őseink temetkezési helyein (1996 Szinák János–Veress István CD59) | Az illető fogait egykoron lereszelték, és párduc-, illetve farkasfogakat illesztettek csonkjaikra, egyfajta műfogsort készítve így neki (2006 Népszabadság jún. 20. C7854, 20).

1a. (birtokszóként) ’〈vki, vmi (rejtetten) veszélyes, fenyegető voltának jelképeként〉’ ❖ a’ pillanatnyi népszerüség báránybőre alól [...] kivigyorognak a’ vastag torysmusnak farkasfogai (1842 Pesti Hírlap CD61) | halljuk felénk csikorogni száz milliók farkasfogát. Ám ez árvaság érzete csak addig él, amíg el nem kezd zengeni isteni hárfáján történelmünk, múltúnk, hősi legendánk és nagy hivatottságunk (1914 Budapesti Hírlap máj. 3. C4702, 10) | A fehér kendőt keblére teríti, hogy bele ne haraphasson a téli éj farkasfoga (1918 Krúdy Gyula CD54) | erősödésünk, emelkedésünk minden hírére még jobban feni ránk az ellenség farkasfogait. Titóék elkeseredett gyűlöletét még fokozza, ha népünk jólétére, szabadságára tekintenek (1950 Szabad Nép dec. 17. C4873, 1) | Megmutatja egy villanásnyira farkasfogait a társadalom mélyén rejtező nagy népi erő is (1983 Népszabadság márc. 11. C7833, 7).

2. ’〈emlősállatoknál, kül. kutyánál, lónál, sertésnél:〉 sorban a legelső(, olykor hiányzó v. csökevényes) zápfog’ ❖ Farkas fogaknak közönségeſsen azok az apró fogak mondatnak, mellyek némelly lóvaknál mint az alsó, mint pedig a’ felsö áll kaptzán lévö elsö záp fogak alsó karimája mellett ki-ütnek (1786 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4226, 170) | Farkasfog v. ebfog a lónál, sertésnél, kutyánál stb. az agyar s alsó zápfog között egyesével álló fog, mely csak egyszer jelenik meg, s nem váltatik ki (1894 PallasLex. CD02) | [Az ún. erdei disznó] fogazatának különlegessége, hogy felső igazi farkasfoga hiányzik, annak helyén a megfelelő tejfoga maradt meg (1929 Az állatok világa ford. CD46) | célszerű a malacoknak „farkasfogait” elszedni, hogy azok egymásban és az anya csecsbimbóiban kárt ne tehessenek (1949 Szabad Föld júl. 17. C1538, 8) | A teljes fogazatú vaddisznó előzápfogai közül az első mérete alapján csak csökevényes zápfognak tekinthető, ez a „farkasfog(1996 Természet Világa CD50).

2a. ’〈emlősállatnál v. embernél:〉 rendellenesen nőtt, kiálló (szem)fog’ ❖ ? farkas fogtól meg-ſzabadúlt gödölye (1778 Révai Miklós ford.–Horatius 7283014, 13) | ha a lónak farkasfoga nől, ki-ki tudja azt, hogy annak meg kell tompíttatni valamelly vassal, hogy a ló ismét jó izüen ehessék (1796 Német Mihály ford.–Sind C3326, 15) | [az aggastyán] szája szegletében egyetlen egy fog volt még, az is farkasfog (1846 Pesti Divatlap C5838, 463) | Mindnek volt valami hibája: sántaság, kacska kéz, lenyúzott fej, szörnyű forradás, fekélyes kar, fránkus nyavalya, farkasfog, bandzsalság (1918 Török Gyula CD10) | Eljött a másik étetés ideje, de a harmadik [malac] még akkor se kőtt fel. Gondolta vajon nem farkasfoga van-e, avval bebújt az ólba, lekucorodott, hogy megnézi nincs-e farkasfoga (1942 Molnár József C6949, 219) | Amikor a lónak farkasfoga van, ami hátul található és túlnő a többi fogán, nem tudja megrágni a takarmányt (1999 Magyar néprajz CD47).

3. (farkaséra emlékeztetően) erős, egészséges, fehér fog(sor)’ ❖ a férfi malicieuse [= gúnyosan] nevetett, villogtatván farkasfogait (1847 Pesti Divatlap C5840, 260) | harminc év körül járó, halavány, tüzes tekintetű, vastag ajkú, vörös ember volt, ki ha kinyitotta a száját, elővillogtatta finom, fehér, hegyes farkasfogait (1884 Budapesti Hírlap jan. 13. C4731, 5) | hosszan nevetett, erősen nevetett, egyre nevetett, a lány arcába nevetett, a csodálkozó arcba belenevetett, s villogtak erős, fehér farkasfogai (1919 Déry Tibor CD10) | Nagy darab férfi ül a szálloda halljában, lábát messze nyújtja, előtte viszi a talpaspohárban. Orra alatt vékony bajusz vörösük, a bajusz alatt farkasfogak villognak. Ez Victor McLaglen, a filmszínész (1936 Nemzeti Sport szept. 27. C7075, 8) | [Vörösmartyra] alig ismertek rá. Mintha elvarázsolták volna: előbb tört fényű szeme örömtől ragyogott, harciasan villogtatta farkasfogát s dőlt belőle a szó (1958 Népszabadság jún. 29. C1499, 10).

4. (jelzőként is) ’a farkas szemfogára hasonlító háromszög(ek sora) mint forma, minta, díszítő motívum’ ❖ [a ruhán] egymástól nem nagy távolságban, két széles zöld bársony szallag fut le, mely a ruha alján farkasfogra van kivágva (1893 Pesti Napló dec. 10. C8675, 22) | [a tükör hátlapját] két konczentrikus körben elhelyezett piros és zöld zegzugvonalas díszítés, az ú. n. „farkasfog” szegélyezi (1914 Néprajzi Múzeum Értesítője C6965, 6) | a XI. kerület zászlaja [...] fehér alapú, és arany-zöld-kék, illetőleg piros-zöld-kék farkasfogak szegélyezik (1995 Országgyűlési Napló CD62) | Az ékrovásos faragótechnika rendkívül változatosan jeleníti meg a rozettát, a farkasfogat, a szilvaszemet és az egyszerű metszett vonalakat (1999 Természet Világa CD50) | kibontották a farkasfog mintára rakott párkányt (2001 Dominkovits Péter et al. CD36).

4a. ’ruhára díszítésként varrt cikkcakkos vonalú keskeny szegőszalag’ ❖ Ződ farkasfog jön a fodor aljára, aztán egy sor rececsipke, utána arany sujtás (1925 Népszava okt. 30. C7493, 2) | szegjük a [szoknya] szélét fehér sifonnal és díszként gépeljünk rá a csík színével azonos színű farkasfogat (1961 Népszabadság márc. 4. C4813, 4) | [A pruszlik] díszei a zsinórozás, a bársonycsíkok és a piros farkasfog (1977 NéprajziLex. CD47) | a fehér blúz [...] kerek gallérja világoskék farkasfoggal van beszegve (1986 Nádas Péter 9466003, 196) | [a szoknyák alját] görbecsipke (farkasfog), horgolt csipke, vágott csipke (madeira) szalag díszítette (2002 Bilkei Irén et al. CD36).

4b. (kissé rég, nyj) ’keresztvonalú hímzőöltés’ ❖ Egyes kisebb mintának, azaz öltés kombinációnak is adnak jellemző neveket, [...] pl. farkasfog, macskanyom (1909 Malonyay Dezső 8292019, 308) | A szűrszabó az egymást keresztező öltéssort farkasfog-nak nevezi (1930 Györffy István C5871, 416).

5. (jelzőként is) (ritk) ’〈gerendák összeépítésénél:〉 a gerendáknak az összeépítés pontjain csapoltan, egymásba illeszkedően kifaragott része, így létrejövő formája, ill. ez mint illesztési mód’ ❖ ugy rakatnak ezen épületfák hengerdeden minden kifaragás nélkül egymásra, hogy a négyszegleten az egymás felett álló ugynevezett „boronafák” egymásnak megfelelő „farkasfogba”, rovásokba essenek s egymást keményen összetartsák (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Az illesztés (Stoss) lehet ferde (sebrag), ágas (Grat am Stoss), farkasfog illesztés (Schwalbenschwanz Stoss) (1887 Magyar Nyelvőr C5238, 427) | [az] alapra először a talpfát rakják, mit – ha a ház fenyőfából épül – egymásra rakott s végein farkasfogba vágott boronafák (tutajfa) követnek (1903 Néprajzi Múzeum Értesítője C6959, 211) | fàrkasfog fn. ’a ház építéséhez használt farönkök illesztésének egyik módja az épület sarkainál’ (1988 Magyar Nyelvőr C5928, 345).

6. (Növ is) ’nedves élőhelyeket kedvelő, 10–100 centiméterre megnövő, apró fészkes virágzatú, csöves virágai körül rendsz. sárga v. fehér sziromszerű nyelves virágokat hozó, dúsan elágazó egynyári v. évelő lágyszárú növény, kül. az ún. subás farkasfog fajba (Bidens tripartitus) tartozó, mélyen osztott, lándzsás, szélükön erősen fűrészes leveleket és apró sárga csöves virágokat hozó invazív egyéves gyomnövény, ill. az ún. bókoló farkasfog fajba (Bidens cernua) tartozó, felálló szárú, 30–60 centiméteresre megnövő, apró aranysárga, idővel lehajló, főleg csöves, de olykor nyelves sárga virágokat is hozó egyéves gyomnövény’ ❖ Bidens tripartita, et cernua. Farkas-fog; Ördög fog; Ragadó villátska; Farkas nyila-fü (1780 Benkő József C0290, 413) | Farkasfog: Bidens nevű gyom (1921 Magyar Nyelv C5863, 134) | Az egy- és kétéves gyomok, mint a szerbtövis, farkasfog, bogáncs, bojtorján irtása aránylag könnyű (1950 Szabad Föld aug. 20. C4849, 8) | Igénytelen alacsony, mégis szép balkonnövény még többek között a farkasfog, fukszia, legyezővirág (2007 Népszabadság máj. 4. C7855, 17).

6a. (egysz-ban, kötött szókapcsolat részeként fajnévben is) (Növ) ’〈ilyen növények fajai alkotta nemzetség elnevezéseként〉’ ❖ Bókoló farkasfog. Bidens cernua L. (1902 Wagner János CD35) | Bidens L.(növ.), ( farkasfog) a Compositae (Fészkes viráguak) családban a csöves viráguak génusza, melynek 90 faja az egész földön el van terjedve, különösen Amerikában (1911 RévaiNagyLex. C5699, 288) | A megelőző években még fellelhető nyílt vízi foltok folyamatosan kiszáradnak, eltűnik a kolokán és a gyomok közül a bókoló farkasfog (Bidens cernua) (1997 Természet Világa CD50) | A következő fajokat határoztam meg: martilapu (Tussilago farfara), subás farkasfog (Bidens tripartitus), sövényszulák (Calytegia sepium) (2000 Természet Világa CD50).

6b. (egysz-ban) ’〈e nemzetség egyik faja, az ún. subás farkasfog (Bidens tripartita) elnevezéseként〉’ ❖ Bidens tripartita. Farkas-fog (1781 Benkő József C0291, 426) | farkasfog: bidens tripartita: zweizahn (1888 Magyar Nyelvőr C5953, 322).

6c. (ritk) ’e növények farkas fogára hasonlító termése’ ❖ Farkasfog: Bidens nevű gyom és ennek kétfogú termése (1921 Magyar Nyelv C5863, 134).

Sz: farkasfogas, farkasfogú.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

🚧 Figyelem! A szócikk főszerkesztés alatt áll.
farkasfog főnév
1. (átv is)
farkas foga
haſzna vagyon a’ Farkas fognak, vagy valami más kemény eſzköznek, mellyet haraptatnak [a fogzó gyermekkel]
(1786 Domby Sámuel ford.Rosenstein)
Jőjj kés, farkasfog, mely orvul harap!
(1925 Bodor Aladár)
a nyakban hordott macskafog gonoszűző amulett, a farkasfog eltérítette a katonára lőtt puskagolyót
(1979 NéprajziLex.)
gyakran találtak farkascsontokat vagy farkasfogakból fűzött láncokat őseink temetkezési helyein
(1996 Szinák János–Veress István)
Az illető fogait egykoron lereszelték, és párduc-, illetve farkasfogakat illesztettek csonkjaikra, egyfajta műfogsort készítve így neki
(2006 Népszabadság jún. 20.)
1a. (birtokszóként)
〈vki, vmi (rejtetten) veszélyes, fenyegető voltának jelképeként〉
a’ pillanatnyi népszerüség báránybőre alól [...] kivigyorognak a’ vastag torysmusnak farkasfogai
(1842 Pesti Hírlap)
halljuk felénk csikorogni száz milliók farkasfogát. Ám ez árvaság érzete csak addig él, amíg el nem kezd zengeni isteni hárfáján történelmünk, múltúnk, hősi legendánk és nagy hivatottságunk
(1914 Budapesti Hírlap máj. 3.)
A fehér kendőt keblére teríti, hogy bele ne haraphasson a téli éj farkasfoga
(1918 Krúdy Gyula)
erősödésünk, emelkedésünk minden hírére még jobban feni ránk az ellenség farkasfogait. Titóék elkeseredett gyűlöletét még fokozza, ha népünk jólétére, szabadságára tekintenek
(1950 Szabad Nép dec. 17.)
Megmutatja egy villanásnyira farkasfogait a társadalom mélyén rejtező nagy népi erő is
(1983 Népszabadság márc. 11.)
2.
〈emlősállatoknál, kül. kutyánál, lónál, sertésnél:〉 sorban a legelső(, olykor hiányzó v. csökevényes) zápfog
Farkas fogaknak közönségeſsen azok az apró fogak mondatnak, mellyek némelly lóvaknál mint az alsó, mint pedig a’ felsö áll kaptzán lévö elsö záp fogak alsó karimája mellett ki-ütnek
(1786 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
Farkasfog v.vagy ebfog a lónál, sertésnél, kutyánál stb.satöbbi az agyar s alsó zápfog között egyesével álló fog, mely csak egyszer jelenik meg, s nem váltatik ki
(1894 PallasLex.)
[Az ún. erdei disznó] fogazatának különlegessége, hogy felső igazi farkasfoga hiányzik, annak helyén a megfelelő tejfoga maradt meg
(1929 Az állatok világa ford.)
célszerű a malacoknak „farkasfogait” elszedni, hogy azok egymásban és az anya csecsbimbóiban kárt ne tehessenek
(1949 Szabad Föld júl. 17.)
A teljes fogazatú vaddisznó előzápfogai közül az első mérete alapján csak csökevényes zápfognak tekinthető, ez a „farkasfog
(1996 Természet Világa)
2a.
〈emlősállatnál v. embernél:〉 rendellenesen nőtt, kiálló (szem)fog
?
farkas fogtól meg-ſzabadúlt gödölye
(1778 Révai Miklós ford.Horatius)
ha a lónak farkasfoga nől, ki-ki tudja azt, hogy annak meg kell tompíttatni valamelly vassal, hogy a ló ismét jó izüen ehessék
(1796 Német Mihály ford.Sind)
[az aggastyán] szája szegletében egyetlen egy fog volt még, az is farkasfog
(1846 Pesti Divatlap)
Mindnek volt valami hibája: sántaság, kacska kéz, lenyúzott fej, szörnyű forradás, fekélyes kar, fránkus nyavalya, farkasfog, bandzsalság
(1918 Török Gyula)
Eljött a másik étetés ideje, de a harmadik [malac] még akkor se kőtt fel. Gondolta vajon nem farkasfoga van-e, avval bebújt az ólba, lekucorodott, hogy megnézi nincs-e farkasfoga
(1942 Molnár József)
Amikor a lónak farkasfoga van, ami hátul található és túlnő a többi fogán, nem tudja megrágni a takarmányt
(1999 Magyar néprajz)
3.
(farkaséra emlékeztetően) erős, egészséges, fehér fog(sor)
a férfi malicieuse [= gúnyosan] nevetett, villogtatván farkasfogait
(1847 Pesti Divatlap)
harminc év körül járó, halavány, tüzes tekintetű, vastag ajkú, vörös ember volt, ki ha kinyitotta a száját, elővillogtatta finom, fehér, hegyes farkasfogait
(1884 Budapesti Hírlap jan. 13.)
hosszan nevetett, erősen nevetett, egyre nevetett, a lány arcába nevetett, a csodálkozó arcba belenevetett, s villogtak erős, fehér farkasfogai
(1919 Déry Tibor)
Nagy darab férfi ül a szálloda halljában, lábát messze nyújtja, előtte viszi a talpaspohárban. Orra alatt vékony bajusz vörösük, a bajusz alatt farkasfogak villognak. Ez Victor McLaglen, a filmszínész
(1936 Nemzeti Sport szept. 27.)
[Vörösmartyra] alig ismertek rá. Mintha elvarázsolták volna: előbb tört fényű szeme örömtől ragyogott, harciasan villogtatta farkasfogát s dőlt belőle a szó
(1958 Népszabadság jún. 29.)
4. (jelzőként is)
a farkas szemfogára hasonlító háromszög(ek sora) mint forma, minta, díszítő motívum
[a ruhán] egymástól nem nagy távolságban, két széles zöld bársony szallag fut le, mely a ruha alján farkasfogra van kivágva
(1893 Pesti Napló dec. 10.)
[a tükör hátlapját] két konczentrikus körben elhelyezett piros és zöld zegzugvonalas díszítés, az ú. n.úgynevezettfarkasfog” szegélyezi
(1914 Néprajzi Múzeum Értesítője)
a XI. kerület zászlaja [...] fehér alapú, és arany-zöld-kék, illetőleg piros-zöld-kék farkasfogak szegélyezik
(1995 Országgyűlési Napló)
Az ékrovásos faragótechnika rendkívül változatosan jeleníti meg a rozettát, a farkasfogat, a szilvaszemet és az egyszerű metszett vonalakat
(1999 Természet Világa)
kibontották a farkasfog mintára rakott párkányt
(2001 Dominkovits Péter et al.)
4a.
ruhára díszítésként varrt cikkcakkos vonalú keskeny szegőszalag
Ződ farkasfog jön a fodor aljára, aztán egy sor rececsipke, utána arany sujtás
(1925 Népszava okt. 30.)
szegjük a [szoknya] szélét fehér sifonnal és díszként gépeljünk rá a csík színével azonos színű farkasfogat
(1961 Népszabadság márc. 4.)
[A pruszlik] díszei a zsinórozás, a bársonycsíkok és a piros farkasfog
(1977 NéprajziLex.)
a fehér blúz [...] kerek gallérja világoskék farkasfoggal van beszegve
(1986 Nádas Péter)
[a szoknyák alját] görbecsipke (farkasfog), horgolt csipke, vágott csipke (madeira) szalag díszítette
(2002 Bilkei Irén et al.)
4b. (kissé rég, nyj)
keresztvonalú hímzőöltés
Egyes kisebb mintának, azaz öltés kombinációnak is adnak jellemző neveket, [...] pl.például farkasfog, macskanyom
(1909 Malonyay Dezső)
A szűrszabó az egymást keresztező öltéssort farkasfog-nak nevezi
(1930 Györffy István)
5. (jelzőként is) (ritk)
〈gerendák összeépítésénél:〉 a gerendáknak az összeépítés pontjain csapoltan, egymásba illeszkedően kifaragott része, így létrejövő formája, ill. ez mint illesztési mód
ugy rakatnak ezen épületfák hengerdeden minden kifaragás nélkül egymásra, hogy a négyszegleten az egymás felett álló ugynevezett „boronafák” egymásnak megfelelő „farkasfogba”, rovásokba essenek s egymást keményen összetartsák
(1857 Vasárnapi Újság)
Az illesztés (Stoss) lehet ferde (sebrag), ágas (Grat am Stoss), farkasfog illesztés (Schwalbenschwanz Stoss)
(1887 Magyar Nyelvőr)
[az] alapra először a talpfát rakják, mit – ha a ház fenyőfából épül – egymásra rakott s végein farkasfogba vágott boronafák (tutajfa) követnek
(1903 Néprajzi Múzeum Értesítője)
fàrkasfog fn.főnév ’a ház építéséhez használt farönkök illesztésének egyik módja az épület sarkainál’
(1988 Magyar Nyelvőr)
6. (Növ is)
nedves élőhelyeket kedvelő, 10–100 centiméterre megnövő, apró fészkes virágzatú, csöves virágai körül rendsz. sárga v. fehér sziromszerű nyelves virágokat hozó, dúsan elágazó egynyári v. évelő lágyszárú növény, kül. az ún. subás farkasfog fajba (Bidens tripartitus) tartozó, mélyen osztott, lándzsás, szélükön erősen fűrészes leveleket és apró sárga csöves virágokat hozó invazív egyéves gyomnövény, ill. az ún. bókoló farkasfog fajba (Bidens cernua) tartozó, felálló szárú, 30–60 centiméteresre megnövő, apró aranysárga, idővel lehajló, főleg csöves, de olykor nyelves sárga virágokat is hozó egyéves gyomnövény
Bidens tripartita, et cernua. Farkas-fog; Ördög fog; Ragadó villátska; Farkas nyila-fü
(1780 Benkő József)
Farkasfog: Bidens nevű gyom
(1921 Magyar Nyelv)
Az egy- és kétéves gyomok, mint a szerbtövis, farkasfog, bogáncs, bojtorján irtása aránylag könnyű
(1950 Szabad Föld aug. 20.)
Igénytelen alacsony, mégis szép balkonnövény még többek között a farkasfog, fukszia, legyezővirág
(2007 Népszabadság máj. 4.)
6a. (egysz-ban, kötött szókapcsolat részeként fajnévben is) (Növ)
〈ilyen növények fajai alkotta nemzetség elnevezéseként〉
Bókoló farkasfog. Bidens cernua L.Linnaeus
(1902 Wagner János)
Bidens L.Linnaeus(növ.növény), ( farkasfog) a Compositae (Fészkes viráguak) családban a csöves viráguak génusza, melynek 90 faja az egész földön el van terjedve, különösen Amerikában
(1911 RévaiNagyLex.)
A megelőző években még fellelhető nyílt vízi foltok folyamatosan kiszáradnak, eltűnik a kolokán és a gyomok közül a bókoló farkasfog (Bidens cernua)
(1997 Természet Világa)
A következő fajokat határoztam meg: martilapu (Tussilago farfara), subás farkasfog (Bidens tripartitus), sövényszulák (Calytegia sepium)
(2000 Természet Világa)
6b. (egysz-ban)
〈e nemzetség egyik faja, az ún. subás farkasfog (Bidens tripartita) elnevezéseként〉
Bidens tripartita. Farkas-fog
(1781 Benkő József)
farkasfog: bidens tripartita: zweizahn
(1888 Magyar Nyelvőr)
6c. (ritk)
e növények farkas fogára hasonlító termése
Farkasfog: Bidens nevű gyom és ennek kétfogú termése
(1921 Magyar Nyelv)
Sz: farkasfogas, farkasfogú
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások