fejedelem fn 7Bfejdelem (rég) , fejedelm (rég)

1. (kissé rég) ’vmely közösség vezetője, feje’ ❖ Az uj Teſtamentomban pedig Péter, és az ö társai, kiket Kriſtus az Anyaſzentegyháznak fel-állitására, és az ö hiveinek igazgatására Fejedelmeknek váloſztott; haláſzok voltanak (1772 Vajda Sámuel 7365001, 145) | Hat bojtárnak vagyok fejedelme, Igy tisztelnek: gazd uram, ő kelme (1846 Népdalok és mondák C2981, 218) | az ördögök fejedelme (1934 Tamási Áron 9701005, 105) | te pedig, égi seregek fejedelme, Isten erejével dobd le a sátánt a pokolra (1947 Gáspár Endre ford.–Joyce 9175005, 64).

1a. (Tört) ’törzs(ek), nemzetség(ek) v. vmely népcsoport feje, vezére v. katonai vezetője’ ❖ [a hadi csel] egy Kozák fejedelemnek árultatáſa által meg-történék (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098004, 60) | A’ nép sok apróbb törzsekre volt felosztva, ’s minden törzsnek külön fejedelme vala (1815 Kazinczy Ferenc 7163061, VI) | S Árpád a Fejedelm ekképpen szólla: […] Magyarok! (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358007, 337) | A nemzetség a nomád életben még politikai erőt képviselt, minden nemzetségfő egyben kisebbszerű fejedelem is volt (1939 Váczy Péter CD43) | honfoglaló magyar fejedelem (1995 Mesterházy Károly CD58).

1b. ’vmely birodalom, (monarchikus) állam fejeként uralkodó személy’ ❖ rdög tett minden ellenkezéſeket, Sok Kain ’s Ábel közt gylölségeket;  e’ tündér Világnak Iſtene, […] A’ Leveg Égnek fejedelme (1790 Szőnyi Benjámin 7337008, 104) | Dávid király, bölcs fejdelem Uralkodék Izráelen (1858 Tompa Mihály C4242, 87) | Belzebub […], poklok fejedelme (1917 Herczeg Ferenc 9241009, 64) | Tankréd 1104 és 1122 között volt Antiochia fejedelme (2006 Kerényi Ferenc 3174002, 183).

1c. (Tört) ’kisebb területen, (vmely ország) tartomány(á)ban (annak királyával, császárával stb. szemben függőségi viszonyban) uralkodó személy (címe)’ ❖ [Pápai János] Rákóczi Ferenc fejedelemnek secretáriusává lett (1772 Rettegi György 7282001, 273) | Trónján űl Báthori, Erdély fejedelme (1851 Gyulai Pál 8173028, 92) | [Az egyiptomi hűbéres állam lakói] nem a fáraók, hanem a kerületi fejedelem nevére teszik a bíróság előtt az esküt (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | Busmanföld negyedes fejedelme (1937 Laczkó Géza CD10) | [Rákóczi Zsigmond] Erdély kormányzója, majd fejedelme volt (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

1d. (rég) ’országos, udvari v. főpapi méltóságot viselő főnemes, főúr (címe)’ ❖ a Kárdinális és Bétſi Érſek, Migázzi Fejedelem Ur F-papi köntösbenn […] valának (1780 Magyar Hírmondó C0268, 812) | [Krisztina főherceg asszony és Albert herceg] Eſzterházára érkeztenek. A Fejedelem Ur,  Királyi Hertzegſégeknek tiſztesſégére […] ebédet kéſzíttetett (1781 Magyar Hírmondó C0269, 347) | A’ Gértzi Érſekségre […] a’ Szekkói Fejedelem Püspk, Arco Józef Ádám Gróf Úr, emeltetett (1783 Magyar Hírmondó C0271, 788) | Ugod, a’ hősök’ bátrabbika harczi veszélyen, Most a’ béke’ jutalmával dúsabban az ország’ Dús fejedelmeinél, a’ legszebb hölgyet ölelte (1828 Vörösmarty Mihály 8524385, 178) | A középkori Magyarországon is fejedelmeknek (principes) nevezték az ország nagyjait (1913 RévaiNagyLex. C5703, 265) | Egy mohamedán papi fejedelem (1925 RévaiNagyLex. C5713, 342) | az egyházi fejedelem asztala közelében […] pedáns rendben függnek az ezüst- vagy ónkancsók (1997 Magyar néprajz CD47).

2. (birtokszóként) ’az a személy, aki teljes mértékben hatalmában tart, irányít vmit, ill. rendkívüli módon tud bánni vmivel’ ❖ Uram Jéſus, ki vagy az életnek Fejedelme, és a’ ki kezeidben tartod az életnek és a’ halálnak kúltsait (1786 Szigeti György ford.–Pictet 7329001, 109) | Ullin a’ kardok’ fejedelme (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson 7163064, 102) | De megérkezék a’ csaták fejedelme is, Atila (1839 Vajda Péter 8504008, 22) | Rembrandt nem a sötétség, hanem a fény fejedelme (1965 Barabás Tibor 9026001, 250) | Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

3. (birtokszóként, es. jelzőként) ’vmely (tevékenységi) területen működő személyek közül kimagaslóan a legjobb, a legnagyobb, nagy tekintélyű személy’ ❖ A’ ki, vagy Frantziábann, vagy tsak Németbenn olvasta […] Böltselked, Fejedelem Irónak halhatatlan munkáit: a’ tehet igaz ítéletet, ’s az örlhet telylyes lelkébl haza nyelvének gazdag, és vels mivoltán (1784 Magyar Hírmondó C0272, 88) | A’ Méhek’ tsuda dolgairól éneklek ezentúl, Mellyeket a’ Kltk Fejedelme Romának határin Éneklett vala (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière 7021012, 319) | Londonban azt mondják, […] hogy ő az angol nagy kereskedők egyik fejedelme (1875 Keresztény Magvető 8642001, 328) | kortársai a jezsuita hitszónokok fejedelmének nevezték [Taksonyi Jánost] (1931 Pintér Jenő CD44) | Robin Hood, a tolvajok fejedelme (2002 Magyar Hírlap CD09).

3a. (birtokszóként) ’vminek a legkiválóbb művelője, mestere’ ❖ A király ünnepét fogom énekelni, Mikor összegyültek a dal fejedelmi Fényes Visegrádra, Mátyás udvarában (1855 Arany János C0647, 43) | [Raffaellót] a festészet föltétlen fejedelme gyanánt tisztelték (1897 PallasLex. CD02) | Shakspere, a drámaköltés fejedelme (1916 Ambrus Zoltán 9006001, 3) | Fejedelme volt ő is [ti. Kormos István] a költészetnek Yorick szerepében is (1990 Vasy Géza 2001035, 80).

4. (birtokszóként) ’tárgyak, dolgok v. élőlények csoportjának kiemelkedő, azt legjobban reprezentáló egyede, példánya’ ❖ Zengéſedet hallván Szenderedésbe merl A’ Júpiter’ Királyi páltzáján ül ſas A’ madarak’ fejedelme (1773 Rájnis József 7201007, 82) | ki vagy te, sárga csillag, Ismeretlen égi vándor? Nem vagy-é te ama bolygó, Minden bolygók fejedelme (1855 Arany János 8014069, 240) | [Vajvodásza a] legmagasabb középcsúcsa e havasnak. Elnevezését fejedelemtől (vajda) nyerte, s valójában ő fejedelme e havas-lánczolatnak, több száz lábbal haladván meg a többi csúcsokat (1869 Orbán Balázs 8340010, 142) | A honfiak a dicső fák Fejedelmei, kevély tölgyek; S a rózsák a honleányok (1894 Várossy Mihály 8513039, 43) | A rizottó a rizsételek fejedelme (2000 Lakáskultúra CD39).

Ö: egyház~, író~, költő~, nagy~, választó~.

Fr: vezérlő.

ÖU: hűbér~, tartomány~.

ÖE: ~fi, ~gyilkos, ~választás.

Sz: fejedelemné, fejedelmecske.

Vö. CzF. fejdelem, ~, fejedelm; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

fejedelem főnév 7B
fejdelem 7B (rég)
fejedelm 7B (rég)
1. (kissé rég)
vmely közösség vezetője, feje
Az uj Teſtamentomban pedig Péter, és az ö társai, kiket Kriſtus az Anyaſzentegyháznak fel-állitására, és az ö hiveinek igazgatására Fejedelmeknek váloſztott; haláſzok voltanak
(1772 Vajda Sámuel)
Hat bojtárnak vagyok fejedelme, Igy tisztelnek: gazd uram, ő kelme
(1846 Népdalok és mondák)
az ördögök fejedelme
(1934 Tamási Áron)
te pedig, égi seregek fejedelme, Isten erejével dobd le a sátánt a pokolra
(1947 Gáspár Endre ford.Joyce)
1a. (Tört)
törzs(ek), nemzetség(ek) v. vmely népcsoport feje, vezére v. katonai vezetője
[a hadi csel] egy Kozák fejedelemnek árultatáſa által meg-történék
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
A’ nép sok apróbb törzsekre volt felosztva, ’s minden törzsnek külön fejedelme vala
(1815 Kazinczy Ferenc)
S Árpád a Fejedelm ekképpen szólla: […] Magyarok!
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
A nemzetség a nomád életben még politikai erőt képviselt, minden nemzetségfő egyben kisebbszerű fejedelem is volt
(1939 Váczy Péter)
honfoglaló magyar fejedelem
(1995 Mesterházy Károly)
1b.
vmely birodalom, (monarchikus) állam fejeként uralkodó személy
rdög tett minden ellenkezéſeket, Sok Kain ’s Ábel közt gylölségeket;  e’ tündér Világnak Iſtene, […] A’ Leveg Égnek fejedelme
(1790 Szőnyi Benjámin)
Dávid király, bölcs fejdelem Uralkodék Izráelen
(1858 Tompa Mihály)
Belzebub […], poklok fejedelme
(1917 Herczeg Ferenc)
Tankréd 1104 és 1122 között volt Antiochia fejedelme
(2006 Kerényi Ferenc)
1c. (Tört)
kisebb területen, (vmely ország) tartomány(á)ban (annak királyával, császárával stb. szemben függőségi viszonyban) uralkodó személy (címe)
[Pápai János] Rákóczi Ferenc fejedelemnek secretáriusává lett
(1772 Rettegi György)
Trónján űl Báthori, Erdély fejedelme
(1851 Gyulai Pál)
[Az egyiptomi hűbéres állam lakói] nem a fáraók, hanem a kerületi fejedelem nevére teszik a bíróság előtt az esküt
(1935 Hóman Bálint munkái)
Busmanföld negyedes fejedelme
(1937 Laczkó Géza)
[Rákóczi Zsigmond] Erdély kormányzója, majd fejedelme volt
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
1d. (rég)
országos, udvari v. főpapi méltóságot viselő főnemes, főúr (címe)
a Kárdinális és Bétſi Érſek, Migázzi Fejedelem Ur F-papi köntösbenn […] valának
(1780 Magyar Hírmondó)
[Krisztina főherceg asszony és Albert herceg] Eſzterházára érkeztenek. A Fejedelem Ur,  Királyi Hertzegſégeknek tiſztesſégére […] ebédet kéſzíttetett
(1781 Magyar Hírmondó)
A’ Gértzi Érſekségre […] a’ Szekkói Fejedelem Püspk, Arco Józef Ádám Gróf Úr, emeltetett
(1783 Magyar Hírmondó)
Ugod, a’ hősök’ bátrabbika harczi veszélyen, Most a’ béke’ jutalmával dúsabban az ország’ Dús fejedelmeinél, a’ legszebb hölgyet ölelte
(1828 Vörösmarty Mihály)
A középkori Magyarországon is fejedelmeknek (principes) nevezték az ország nagyjait
(1913 RévaiNagyLex.)
Egy mohamedán papi fejedelem
(1925 RévaiNagyLex.)
az egyházi fejedelem asztala közelében […] pedáns rendben függnek az ezüst- vagy ónkancsók
(1997 Magyar néprajz)
2. (birtokszóként)
az a személy, aki teljes mértékben hatalmában tart, irányít vmit, ill. rendkívüli módon tud bánni vmivel
Uram Jéſus, ki vagy az életnek Fejedelme, és a’ ki kezeidben tartod az életnek és a’ halálnak kúltsait
(1786 Szigeti György ford.Pictet)
Ullin a’ kardok’ fejedelme
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
De megérkezék a’ csaták fejedelme is, Atila
(1839 Vajda Péter)
Rembrandt nem a sötétség, hanem a fény fejedelme
(1965 Barabás Tibor)
Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme
(1996 Katolikus Biblia ford.)
3. (birtokszóként, es. jelzőként)
vmely (tevékenységi) területen működő személyek közül kimagaslóan a legjobb, a legnagyobb, nagy tekintélyű személy
A’ ki, vagy Frantziábann, vagy tsak Németbenn olvasta […] Böltselked, Fejedelem Irónak halhatatlan munkáit: a’ tehet igaz ítéletet, ’s az örlhet telylyes lelkébl haza nyelvének gazdag, és vels mivoltán
(1784 Magyar Hírmondó)
A’ Méhek’ tsuda dolgairól éneklek ezentúl, Mellyeket a’ Kltk Fejedelme Romának határin Éneklett vala
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
Londonban azt mondják, […] hogy ő az angol nagy kereskedők egyik fejedelme
(1875 Keresztény Magvető)
kortársai a jezsuita hitszónokok fejedelmének nevezték [Taksonyi Jánost]
(1931 Pintér Jenő)
Robin Hood, a tolvajok fejedelme
(2002 Magyar Hírlap)
3a. (birtokszóként)
vminek a legkiválóbb művelője, mestere
A király ünnepét fogom énekelni, Mikor összegyültek a dal fejedelmi Fényes Visegrádra, Mátyás udvarában
(1855 Arany János)
[Raffaellót] a festészet föltétlen fejedelme gyanánt tisztelték
(1897 PallasLex.)
Shakspere, a drámaköltés fejedelme
(1916 Ambrus Zoltán)
Fejedelme volt ő is [ti. Kormos István] a költészetnek Yorick szerepében is
(1990 Vasy Géza)
4. (birtokszóként)
tárgyak, dolgok v. élőlények csoportjának kiemelkedő, azt legjobban reprezentáló egyede, példánya
Zengéſedet hallván Szenderedésbe merl A’ Júpiter’ Királyi páltzáján ül ſas A’ madarak’ fejedelme
(1773 Rájnis József)
ki vagy te, sárga csillag, Ismeretlen égi vándor? Nem vagy-é te ama bolygó, Minden bolygók fejedelme
(1855 Arany János)
[Vajvodásza a] legmagasabb középcsúcsa e havasnak. Elnevezését fejedelemtől (vajda) nyerte, s valójában ő fejedelme e havas-lánczolatnak, több száz lábbal haladván meg a többi csúcsokat
(1869 Orbán Balázs)
A honfiak a dicső fák Fejedelmei, kevély tölgyek; S a rózsák a honleányok
(1894 Várossy Mihály)
A rizottó a rizsételek fejedelme
(2000 Lakáskultúra)
Fr: vezérlő
ÖU: hűbérfejedelem, tartományfejedelem
ÖE: fejedelemfi, fejedelemgyilkos, fejedelemválasztás
Sz: fejedelemné, fejedelmecske
Vö. CzF. fejdelem, ~, fejedelm; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások