bűnös mn és fn 

I. mn 15C1

1. (Jog) ’vmely bűncselekmény elkövetéséért (jogerős ítéletben) felelősnek nyilvánított 〈személy〉, ill. ilyen személyre jellemző, rá vonatk. 〈állapot, (jogi) megítélés〉’ ❖ bünösnek nem találtattam egyik Pontyában-is a’ Vádnak (1791 Erdélyi rendeknek jegyzőkönyve 7410007, 656) | a biróság Váradyt fölmentette, mivel bűnös voltát nem találta eléggé bebizonyítva (1881 Kalocsai Néplap 8639001, 336) | A törvényszék bűnösnek mondta ki Gál Csabát sajtórendészeti vétségben és 500 pengő pénzbüntetésre ítélte (1942 Függetlenség 2203012, 8) | Szaddám mellett bíróság elé kell állítani azokat az iraki vezetőket is, akik népirtásban, az emberiség elleni bűnökben és a nemzetközi jog egyéb szabályainak megsértésében bűnösek (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (Vall is)(vallás)erkölcsi szabály(ok) ellen vétkező, bűnt elkövető 〈személy, közösség〉’ ❖ Igy tselekedgyenek a’ Lelki Atyák-is a’ bünös emberrel, a’ ki ha meg-alázza magát, és mint a’ tékozló fiú, gonoſzságát, és méltatlanságát meg-vallya, ne ijeſztegeſsék (1772 Vajda Sámuel 7365001, 144) | felejtsd örökre A bűnös kéjleányt (1843 Petőfi Sándor CD01) | Ki bűnösb: a kisértő, vagy kisértett? (1866 Greguss Ágost ford.–Shakespeare CD11) | [Erzsi] azt hitte, hogy Páris perverz és bűnös világváros (1937 Szerb Antal 9668030, 162) | A bűnös nép képzetét még akkor sem változtatták meg a nyelvhasználatunkban, amikor a megbüntetett nép fogalma lett volna már pontos és helyénvaló (1985 Csoóri Sándor 9090053, 47).

2a. (Vall is)(az eredendő bűn következtében) megromlott, bűnre hajló, gyarló 〈ember(i természet)〉’ ❖ Te töled ſzármazik, oh világoſságnak Attya! minden jó adomány, és tökélletes ajándék onnan fellyül mi reánk bünös emberekre (1776 Weszprémi István ford.–Wood 7384015, 17) | természettől jó az ember, bűnössé csak a romlott társadalom tette (1899 e. Péterfy Jenő 8363005, 382) | [Pál apostol] a bűnös természetről értekezve […] azt hangsulyozza, hogy az elme vakságnak s a sziv gonoszságnak van alávetve (1909 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211) | Amint tény, hogy Ádám bűnbeesésével minden ember bűnös lett, ugyanúgy az is, hogy Krisztus engedelmességével mindnyájan megigazultunk (1989 HaagLex. ford. CD1208).

3. (vmiben) hibás, vétkes 〈személy〉’ ❖ [a túlzásba vitt nyelvújítást] akadályoztatni minden Hazafinak kötelessége. És valóban bűnösnek érzem magamat azért, hogy ezt én is eddig el múlattam (1816 Kisfaludy Sándor 8243057, 283) | Előttünk bűnösek a szélsőbaloldaliak, mert a túlságos hazaszeretettől könnyen odaragadtatnak, hogy magok teszik tönkre a hazát (1875 Mikszáth Kálmán CD04) | a sznobság, melyben majd mindnyájan bűnösök voltunk, nyomot hagyott az irodalomban (1934 Herczeg Ferenc 9241026, 243) | ha baj van, csak a brigád lehet bűnös (1973 László-Bencsik Sándor 9383004, 383).

3a. (biz, túlzó) ’súlyos helyzetet, bajt okozó 〈tényező, dolog〉’ ❖ [a hiperaktivitás oka gyakran] nem a hibás nevelés vagy a bűnös gének, hanem az allergia (1996 Magyar Hírlap CD09) | A szerző palinológus, azaz virágkutató, aki tüsszögő-allergiás családtagjai szemrehányásaitól hajtva indult először a „bűnös” vadkender nyomába (1999 Új Könyvek CD29).

4. (Jog is) ’bűncselekménynek számító, a hatályos törvények szerint büntetendő 〈tett, tevékenység (módja)〉’ ❖ [a király elleni összeesküvésre] tzélozó bnös tselekedetek közzl ha tsak egy is, a’ vádoltatott ſzemélly ellen meg-bizonyittathatik (1794 Bécsi Magyar Merkurius 7396014, 1507) | [Gemptel Vilmos és bűntársa] a pénztári utalványok hitelének megrontására czélzó bűnös törekvések miatt […] halálra itéltetvén, ma kivégeztettek (1865 Lauka Gusztáv 8343011, 33) | a lakosság nyugalmát megzavaró bünös üzelmekkel szemben a legszigorubb eljárást léptették életbe (1921 Népszava 2136001, 3) | [a törvénymódosítás] már a nyomozati szakaszban lehetőséget ad arra, hogy a bűncselekmény gyanújával okozott kár megtérülése érdekében a rendőrség zár alá vegye a bűnös úton szerzett vagyont (1999 Magyar Hírlap CD09).

4a. (Vall is)(vallás)erkölcsi szempontból bűnnek számító, ill. bűnre irányuló, bűnre vezető 〈cselekedet, magatartás stb.〉’ ❖ Johanna bűnös szövetkezésben a’ fő város’ legszebb férfiával, […] férjét napról napra inkább megútálta (1837 Péczely József 8359004, 54) | sok ember bűnös, átkos szenvedélylyel Isten parancsával ellenkezőt művel (1892 Rozgonyi György 8399001, 3) | hagyja, hogy képzeletét bűnös gondolatok és képek népesítsék be (1934 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343001, 160) | Semmi sem olyan kínos a világon, mint egy bűnös hajlam. Az ember kínlódik, kesereg, kimeríti az erejét, hogy kielégítse – és ha kielégítette, végtelen undort érez (1959 Benedek Marcell ford.–France 9042008, 325).

4b. ’helytelen, elhibázott, súlyos következményekkel járó 〈cselekedet, magatartás stb.〉’ ❖ A’ higgadt eszű ’s békés keblű szász nemzet, illy balga és bűnös ohajtásra [ti. Erdély gyarmatosítására] nem vetemedhetik (1843 Wesselényi Miklós 8528008, 203) | hogy ha lehetne bűnösebb tény a világosi fegyverletételnél, akkor Komárom föladása volna az (1881 Madarász József 8282006, 273) | megházasodni, ilyen [rossz anyagi] körülmények között, nemcsak ostobaság volna, hanem bűnös könnyelműség is (1906 Ambrus Zoltán 9006010, 154) | bűnös dolog a trópusi őserdők kiirtása (2000 Természet Világa ford. CD50).

II. fn 4C

1. (Jog is) ’vmely bűncselekmény elkövetéséért (jogerős ítéletben) felelősnek nyilvánított személy’ ❖ Gyilkoſság, haramia élet nem vólt nálok [ti. a Szent Domonkos-sziget lakóinál]. Az ollyan bünöſt karóba vólt ſzokás húzni (1783 Molnár János 7445001, 12) | a sulyos börtönben a bünös lábaira vasak tétetnek (1852 Szokolay István 8451005, 53) | Oroszországban a politikai bünöst a gonosztevővel egysorba állitják (1910 Délmagyarország 2103001, 11) | [Horthyt] Tito a háborús bűnösök listájára tette és a jugoszláv kormány kiadatását kérte (1985 Borbándi Gyula 9811002, 9).

2. (Vall is) ’vmely isteni törvényt v. (vallás)erkölcsi szabályt megszegő, ill. az ilyen szabályokat semmibe vevő személy’ ❖ a’ maga meg-hitt bünösök meg-nem állhatnak a’ Kriſtus ſzine elött (1773 Vajda Sámuel 7365002, 116) | A’ töredelmes bűnösnek nyitva áll az Ég kapuja (1823 Komlóssy Ferenc 8249001, 22) | [a pokol felett levő hídon] mindenkinek átkelletik mennie, s a bünösök róla a pokolba hullanak (1854 Fényes Elek 8141003, 260) | Jézusnak mindennél kedvesebb a megtérő bűnös (1952 Németh Andor ford.–Dreiser 9480004, 20) | Tíz igaz nem lehet száz bűnös felmentvénye (1985 Csoóri Sándor 9090053, 44).

3. ’helytelen(ített), káros magatartást tanúsító, ill. vmiben hibás, vétkes személy’ ❖ Az ellenzék tehát a bünös? Nem az a ki a tényeket elköveti, hanem az, a ki azokat világosságra hozza? (1872 Tóvölgyi Titusz 8492013, 49) | nevetséges, ha valaki arról beszél, kik a különböző társadalmi katasztrófák bűnösei, előidézői, okozói (1921 Mihály Dezső CD10) | [Illyés Gyula] nem a vidék és Pest közti ellentétet akarta növelni, hanem annak megszüntetéséhez akart hozzájárulni; nem bűnöst keresett, hanem segítő társat (1962 Gellért Oszkár 9180002, 375).

3a. (biz, túlzó) ’vmely súlyos helyzetet, bajt előidéző tényező, dolog’ ❖ [az autószerelő] megállapítja, hogy a szivató a bűnös (1994 Magyar Hírlap CD09) | [a gombamérgezésért] általában a susulykafélék a bűnösök (1995 Magyar Hírlap CD09).

Ö: fő~.

Sz: bűnösít, bűnösödik.

Vö. CzF. bín · bínös · bínhödik, bűnös · bünös [1] , bűnös · bünös [2] ; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. bűn; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

bűnös melléknév és főnév
I. melléknév 15C1
1. (Jog)
vmely bűncselekmény elkövetéséért (jogerős ítéletben) felelősnek nyilvánított 〈személy〉, ill. ilyen személyre jellemző, rá vonatk. 〈állapot, (jogi) megítélés〉
bünösnek nem találtattam egyik Pontyában-is a’ Vádnak
(1791 Erdélyi rendeknek jegyzőkönyve)
a biróság Váradyt fölmentette, mivel bűnös voltát nem találta eléggé bebizonyítva
(1881 Kalocsai Néplap)
A törvényszék bűnösnek mondta ki Gál Csabát sajtórendészeti vétségben és 500 pengő pénzbüntetésre ítélte
(1942 Függetlenség)
Szaddám mellett bíróság elé kell állítani azokat az iraki vezetőket is, akik népirtásban, az emberiség elleni bűnökben és a nemzetközi jog egyéb szabályainak megsértésében bűnösek
(1998 Magyar Hírlap)
2. (Vall is)
(vallás)erkölcsi szabály(ok) ellen vétkező, bűnt elkövető 〈személy, közösség〉
Igy tselekedgyenek a’ Lelki Atyák-is a’ bünös emberrel, a’ ki ha meg-alázza magát, és mint a’ tékozló fiú, gonoſzságát, és méltatlanságát meg-vallya, ne ijeſztegeſsék
(1772 Vajda Sámuel)
felejtsd örökre A bűnös kéjleányt
(1843 Petőfi Sándor)
Ki bűnösb: a kisértő, vagy kisértett?
(1866 Greguss Ágost ford.Shakespeare)
[Erzsi] azt hitte, hogy Páris perverz és bűnös világváros
(1937 Szerb Antal)
A bűnös nép képzetét még akkor sem változtatták meg a nyelvhasználatunkban, amikor a megbüntetett nép fogalma lett volna már pontos és helyénvaló
(1985 Csoóri Sándor)
2a. (Vall is)
(az eredendő bűn következtében) megromlott, bűnre hajló, gyarló 〈ember(i természet)
Te töled ſzármazik, oh világoſságnak Attya! minden jó adomány, és tökélletes ajándék onnan fellyül mi reánk bünös emberekre
(1776 Weszprémi István ford.Wood)
természettől jó az ember, bűnössé csak a romlott társadalom tette
(1899 e. Péterfy Jenő)
[Pál apostol] a bűnös természetről értekezve […] azt hangsulyozza, hogy az elme vakságnak s a sziv gonoszságnak van alávetve
(1909 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
Amint tény, hogy Ádám bűnbeesésével minden ember bűnös lett, ugyanúgy az is, hogy Krisztus engedelmességével mindnyájan megigazultunk
(1989 HaagLex. ford.)
3.
(vmiben) hibás, vétkes 〈személy〉
[a túlzásba vitt nyelvújítást] akadályoztatni minden Hazafinak kötelessége. És valóban bűnösnek érzem magamat azért, hogy ezt én is eddig el múlattam
(1816 Kisfaludy Sándor)
Előttünk bűnösek a szélsőbaloldaliak, mert a túlságos hazaszeretettől könnyen odaragadtatnak, hogy magok teszik tönkre a hazát
(1875 Mikszáth Kálmán)
a sznobság, melyben majd mindnyájan bűnösök voltunk, nyomot hagyott az irodalomban
(1934 Herczeg Ferenc)
ha baj van, csak a brigád lehet bűnös
(1973 László-Bencsik Sándor)
3a. (biz, túlzó)
súlyos helyzetet, bajt okozó 〈tényező, dolog〉
[a hiperaktivitás oka gyakran] nem a hibás nevelés vagy a bűnös gének, hanem az allergia
(1996 Magyar Hírlap)
A szerző palinológus, azaz virágkutató, aki tüsszögő-allergiás családtagjai szemrehányásaitól hajtva indult először a „bűnös” vadkender nyomába
(1999 Új Könyvek)
4. (Jog is)
bűncselekménynek számító, a hatályos törvények szerint büntetendő 〈tett, tevékenység (módja)
[a király elleni összeesküvésre] tzélozó bnös tselekedetek közzl ha tsak egy is, a’ vádoltatott ſzemélly ellen meg-bizonyittathatik
(1794 Bécsi Magyar Merkurius)
[Gemptel Vilmos és bűntársa] a pénztári utalványok hitelének megrontására czélzó bűnös törekvések miatt […] halálra itéltetvén, ma kivégeztettek
(1865 Lauka Gusztáv)
a lakosság nyugalmát megzavaró bünös üzelmekkel szemben a legszigorubb eljárást léptették életbe
(1921 Népszava)
[a törvénymódosítás] már a nyomozati szakaszban lehetőséget ad arra, hogy a bűncselekmény gyanújával okozott kár megtérülése érdekében a rendőrség zár alá vegye a bűnös úton szerzett vagyont
(1999 Magyar Hírlap)
4a. (Vall is)
(vallás)erkölcsi szempontból bűnnek számító, ill. bűnre irányuló, bűnre vezető 〈cselekedet, magatartás stb.〉
Johanna bűnös szövetkezésben a’ fő város’ legszebb férfiával, […] férjét napról napra inkább megútálta
(1837 Péczely József)
sok ember bűnös, átkos szenvedélylyel Isten parancsával ellenkezőt művel
(1892 Rozgonyi György)
hagyja, hogy képzeletét bűnös gondolatok és képek népesítsék be
(1934 Kolozsvári Grandpierre Emil)
Semmi sem olyan kínos a világon, mint egy bűnös hajlam. Az ember kínlódik, kesereg, kimeríti az erejét, hogy kielégítse – és ha kielégítette, végtelen undort érez
(1959 Benedek Marcell ford.France)
4b.
helytelen, elhibázott, súlyos következményekkel járó 〈cselekedet, magatartás stb.〉
A’ higgadt eszű ’s békés keblű szász nemzet, illy balga és bűnös ohajtásra [ti. Erdély gyarmatosítására] nem vetemedhetik
(1843 Wesselényi Miklós)
hogy ha lehetne bűnösebb tény a világosi fegyverletételnél, akkor Komárom föladása volna az
(1881 Madarász József)
megházasodni, ilyen [rossz anyagi] körülmények között, nemcsak ostobaság volna, hanem bűnös könnyelműség is
(1906 Ambrus Zoltán)
bűnös dolog a trópusi őserdők kiirtása
(2000 Természet Világa ford.)
II. főnév 4C
1. (Jog is)
vmely bűncselekmény elkövetéséért (jogerős ítéletben) felelősnek nyilvánított személy
Gyilkoſság, haramia élet nem vólt nálok [ti. a Szent Domonkos-sziget lakóinál]. Az ollyan bünöſt karóba vólt ſzokás húzni
(1783 Molnár János)
a sulyos börtönben a bünös lábaira vasak tétetnek
(1852 Szokolay István)
Oroszországban a politikai bünöst a gonosztevővel egysorba állitják
(1910 Délmagyarország)
[Horthyt] Tito a háborús bűnösök listájára tette és a jugoszláv kormány kiadatását kérte
(1985 Borbándi Gyula)
2. (Vall is)
vmely isteni törvényt v. (vallás)erkölcsi szabályt megszegő, ill. az ilyen szabályokat semmibe vevő személy
a’ maga meg-hitt bünösök meg-nem állhatnak a’ Kriſtus ſzine elött
(1773 Vajda Sámuel)
A’ töredelmes bűnösnek nyitva áll az Ég kapuja
(1823 Komlóssy Ferenc)
[a pokol felett levő hídon] mindenkinek átkelletik mennie, s a bünösök róla a pokolba hullanak
(1854 Fényes Elek)
Jézusnak mindennél kedvesebb a megtérő bűnös
(1952 Németh Andor ford.Dreiser)
Tíz igaz nem lehet száz bűnös felmentvénye
(1985 Csoóri Sándor)
3.
helytelen(ített), káros magatartást tanúsító, ill. vmiben hibás, vétkes személy
Az ellenzék tehát a bünös? Nem az a ki a tényeket elköveti, hanem az, a ki azokat világosságra hozza?
(1872 Tóvölgyi Titusz)
nevetséges, ha valaki arról beszél, kik a különböző társadalmi katasztrófák bűnösei, előidézői, okozói
(1921 Mihály Dezső)
[Illyés Gyula] nem a vidék és Pest közti ellentétet akarta növelni, hanem annak megszüntetéséhez akart hozzájárulni; nem bűnöst keresett, hanem segítő társat
(1962 Gellért Oszkár)
3a. (biz, túlzó)
vmely súlyos helyzetet, bajt előidéző tényező, dolog
[az autószerelő] megállapítja, hogy a szivató a bűnös
(1994 Magyar Hírlap)
[a gombamérgezésért] általában a susulykafélék a bűnösök
(1995 Magyar Hírlap)
Sz: bűnösít, bűnösödik
Vö. CzF. bín · bínös · bínhödik, bűnös · bünös [1] , bűnös · bünös [2] ; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. bűn; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások