bűvös mn és fn 

I. mn 15C

1. ’csodás, természetfeletti, mágikus 〈erő, hatalom, hatás stb.〉’ ❖ Mutatni akarám a’ varást-pálcát [!] – ’s nincs! Szinte [= szintén] megakarék már győződni bűvös erejéről (1841 Kovács Pál² 8251002, 189) | jó csillagzatunk bűvös befolyásával (1878 Ábrányi Kornél² C0520, 77) | [a 16–17. században] nagy kelete volt a köves gyűrűk mindenféle változatának. A köveknek szimbolikus jelentőséget, némelyiknek bűvös, vagy gyógyító hatást tulajdonítottak (1940 Magyar művelődéstörténet CD43) | az Árpád-ház bűvös erejű fegyvere, a bécsi szablya, épségben maradt ránk (1977 László Gyula¹ 9384003, 354) | A régi pásztorok nemcsak a lopáshoz értettek. Egyesek bűvös hatalmukkal nyájukat összetartották, ők voltak a tudós pásztorok (2000 Füvessy Anikó–Vadász István CD36).

2. ’ilyen erőket megidéző és saját szolgálatába állító, ill. ilyen erővel, hatalommal rendelkező 〈személy, ill. (természetfeletti, mesebeli) lény〉’ ❖ Ágnes a bűvös Mártához bájitalért megy (1839 Vörösmarty Mihály C4539, 63) | a medvét bűvösnek tartván, messzirül kerülték (1860 Szokoly Viktor C4051, 174) | a büvös szirén csábosan hivogató szava (1880 Jakab Elek C2189, 315) | Bűvös kovács Ilmarinen (1944 Balázs Béla 9019040, 220) | A „bűvös vadász” hiedelmeinek régi múltja van Európában (1990 Magyar néprajz CD47).

3. ’csodás, természetfeletti, mágikus erőket előhívó, megidéző 〈szöveg, tevékenység〉’ ❖ Bűvös szavad’ kíméljed és varázs-csigád’ Fordítsd-meg (1817 Édes Gergely ford.–Horatius C1546, 223) | bűvös intésére Fut az éjszakának minden szörnye réme (1854 Vajda János C4644, 116) | a gonosz szellem […] a házban ember halála után visszamaradt, míg […] bűvös mondásokkal el nem riasztják (1882 Vámbéry Ármin 8507008, 316) | ajkuk büvös igéket remeg (1928 Juhász Gyula¹ 9284663, 54) | A rúna neve titok, mormogás, bűvös cselekedet jelentéssel bír (2000 Új Könyvek CD29).

4. ’csodás, természetfeletti erővel, mágikus hatással, tulajdonsággal rendelkező, ill. mágikus tevékenység során haszn. 〈tárgy, eszköz, szer stb.〉’ ❖ [a sarlatán] kört írt maga körül bűvös vesszejével (1806 Verseghy Ferenc C4441, 189) | bűvös álomírral Szájt szemet befensz (1841 Vörösmarty Mihály 8524289, 19) | Oberon a bűvös virág keresésére küldi Puckot (1864 Arany János CD11) | Virgil […] a bűvös könyv birtokába jutott, s abból meritette bűvész-mesterségét (1883 Szász Károly² C3835, 61) | a keleti mesék bűvös palackból szabaduló dzsinnjeinek (1935 Illés Endre CD10) | bűvös sámándob (1935 Kosztolányi Dezső 9359453, 112) | A boszorkány bűvös kört húz [az ember] köré, hogy a varázslat idején megvédje a gonosz szellemektől (1990 N. Kristóf Ildikó CD17).

4a. bűvös kör a) (kissé rég) ’vkit, vmit körülvevő(, védelmet nyújtó), a környezetétől elválasztó (képzeletbeli) határvonal, ill. az ezen belüli tér, terület’ ❖ a pásztor nótája Kísért el csak minket [ti. szerelmeseket] kertünk kapujába. Óh, e bűvös körben magamat ha látom, Olyan idegennek, oly másnak találom, Attól ami lettem (1853 k. Madách Imre CD01) | Mint valami árnyék borult lelkemre a tudat, hogy mindez a gyönyör csak ideig-óráig tart s én e reám nézve bűvös körből kiesem (1884 Gozsdu Elek 8159001, 75) | [Csehov drámájában] a negyvenhét éves, kihasznált és félbemaradt Ványa „bácsi” sem képes kitörni a maga köré vont bűvös körből (1996 Magyar Hírlap CD09) b) ’olyan helyzet, amelyből csak komoly nehézségek árán, nagy, rendsz. a megszokottól, az addigi gyakorlattól eltérő erőfeszítésekkel lehet kikerülni, szabadulni, ördögi kör’ ❖ Lehet, hogy ez az egész nagy okosságom butaság. Ám ez bűvös kör lett számomra, melyből kijutni többé nem tudtam (1930 Köves Tibor CD10) | új év kezdődik […]. Elölről kezdődik a bűvös kör? Nincs feloldás? (1985 Széles Klára 2007029, 375) | [A Kádár-korszakban] kialakult egy bűvös kör: a gazdaság hibás szerkezete miatt minden egyes növekedési százalék egyben egyensúlytalansághoz és adóssághoz vezetett (2000 Lengyel László CD17).

5. ’bűbáj, varázslat eredményeként létrejövő 〈jelenség〉’ ❖ lesujt a Bűvös álom ón hatalma (1830 Vörösmarty Mihály CD01) | minden csak álom és bűvös káprázat (1921 Komjáthy Aladár CD10) | [az ének] egy királyfiról szól, aki a gonosz sárkánnyal akart megküzdeni, hogy az attól elrabolt gyöngyöket elvegye, de bűvös álomba zuhanva mind rangjáról, mind feladatáról megfeledkezett (1993 BibliaiLex. CD1207).

6. ’olyan 〈jelenség, dolog stb.〉, amely varázslatos volta v. (varázs)ereje révén hatása alá von vkit, vmit’ ❖ Néreüsz. Jere bé Leányom, lássd ama’ szép Férfiat, Nárcisz [ti. Narkisszosz] rokonodat, a’ kinek bvös neve Ollyan gyakorta forog barátnéid között (1816 Ungvárnémeti Tóth László C4477, 160) | a’ hóld bvös világot szórt a’ [fákra] (1821 Életpéldázó regék ford. C2030, 49) | Bűvös szellemkezek vezérlik lépteit (1843 Petőfi Sándor C3506, 31) | arca bánatos, Ámde dalja, bűvösen merengő (1845 k. Madách Imre 8284037, 106) | [Jókai] bűvös képzelete (1896 Beöthy Zsolt C1014, 153) | csak az ő virágarczát látom, az ő bűvös szemeit (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 316) | megismerte a színház bűvös világát (1960 Csatkai Endre CD52) | Hitler rendkívüli szónoki tehetsége, démoni ideológiájának soha nem ismert bűvös kisugárzása, félelmetes akaratereje kapta a döntő szerepet a nácizmus sikerében (1991 Ormos Mária CD17).

7. ’olyan 〈tárgy, eszköz〉, amelynek működ(tet)ése, használata az annak működési elvét nem ismerő, laikus szemlélő számára varázslatos, csodálatos’ ❖ a szinészet az a büvös kaleidoscop (szépmutató tükör), melly mind e tárgyakat és személyeket előlépteti szemeid előtt (1855 Vasárnapi Újság CD56) | a bűvös korong […] kemény papirlemez, melynek két oldalára valamelyes két összetartozó tárgy van rajzolva […]. Ha a lemez felező tengelye körül gyorsan forog, […] akkor a két kép egybeolvad, a madarat pl. a kalitkában látjuk (1912 RévaiNagyLex. C5700, 192) | Egyes japán tükrök bűvös tükör néven ismeretesek. Ezek sajátossága abból áll, hogy ha egy erős fénysugarat vetítünk általuk vászonra, azon a tükör hátán lévő ábrázolás is megjelenik (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 158) | [az olvasó] a beszereléshez [ti. a hangkártyáéhoz] is kap tanácsokat, ami felettébb hasznos, hiszen ezek a bűvös kártyák próbára tehetik a gazdát jumpereikkel [= átkötő kapcsolóikkal] (1996 Új Könyvek CD29) bűvös lámpa (kissé rég) ’üveglapra festett áttetsző állóképeket felnagyítva ernyőre, falra, füstre stb. vetítő gép, laterna magica’ ❖ Mintha bűvös lámpa volna: Megható kép tün elém (1878 Losonczy László C2931, 96) | [a múltnak] emléke édesen gyötör, elmult korodba, mely miként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is (1911 Babits Mihály 9014025, 11) | hol ijedve, hol csúfosan állnak bűvös lámpájának vetítései előtt (1935 Hegedüs Lóránt 9234003, 116).

7a. bűvös kocka (Ját) ’kocka alakú, rendsz. 3×3×3-as osztatú, kisebb, oldalanként az oldal középpontja körül elforgatható kockákból álló logikai játék, amelynek kirakott állapotában a felszín egyes oldalai egyszínűek, az ún. Rubik-kocka’ ❖ A bűvös kockának hat lapja van: egyszínű (homogén) síkjai elemekből állnak (1982 Thomka Beáta C6898, 1159) | Több mint húsz év eltelt azóta, hogy Rubik fejéből kipattant a bűvös kocka ötlete (1995 Magyar Hírlap CD09) | hogy ne unatkozzak, mellém tették a bűvös kockát, forgassam azt estig, hátha sikerül (1998 Magyar Hírlap CD09).

7b. bűvös négyzet (Mat) ’olyan, függőleges és vízszintes vonalakkal mezőkre osztott négyzet, amelynek mezőiben a számok úgy helyezkednek el, hogy összegük vízszintesen, függőlegesen és átlósan összeadva is ugyanannyi’ ❖ Bűvös négyzet alakúl az első 9, 16, 25 stb., általában az első n² számból, ha őket négyzetalakban oly módon helyezzük el, hogy valamennyi sorban, valamennyi oszlopban s a két átlóban a számok összege ugyanaz (1912 RévaiNagyLex. C5700, 193) | A néző elé teszünk egy úgynevezett „bűvös négyzetet”, amelynek 100 mezőjébe 100 szám van beírva (1980 Rodolfo 1055009, 16) | Az 1514-ben festett Melankólia című képén megörökítette számait egy bűvös négyzetben. Ez a játék nagyon divatos volt Dürer korában (1995 Természet Világa CD50) bűvös négyszög (ritk, Mat) ’ua.’ ❖ A tudós társaság ez évi első ülését folyó hó 7-én tartá meg a math. és természettudományi osztályban. […] Győri [= Győry Sándor] a büvös négyszög aequatiókkal [= egyenletekkel] megfejtését tárgyalta (1856 Vasárnapi Újság CD56).

8. ’szemfényvesztő bűvészmutatványokhoz kellékként haszn. 〈tárgy, eszköz〉’ ❖ A bűvös poharak (1980 Rodolfo 1055012, 19) | [A bűvészmutatványokat bemutató könyvben a] trükkök – jellegüktől függően – kilenc fejezetben sorakoznak: […] Bűvös golyók és labdák; Fortélyos madzagok (1994 Új Könyvek CD29).

9. ’nagy hatású, különleges hatást keltő 〈jel, szó, mondat〉’ ❖ egyedül ama’ biztosan irányzott büvös szócska „ellene” szállott meg minden kedélyt, és képes vala e’ tárgyat megbuktatni! (1842 Pesti Hírlap CD61) | Britannia hatalmát, gazdagságát a XIX. század e bűvös szava: a közszabadság varázsolta elő (1928 Szekfű Gyula CD42) | Egyre többször hangzott el a bűvös mondat: a MÁV tevékenységét üzleti alapokra kell helyezni (1995 Figyelő CD2601) | voltak olyan idők, amikor akár egy szénbánya is befektetők ezreit vonzotta, ha a[z interneten való hozzáférhetőségre utaló] bűvös „e” betű szerepelt a nevében (2000 Figyelő CD2601).

10. ’vmely szempontból nagy jelentőséggel bíró 〈(érték)határ(t jelző szám)〉’ ❖ a fajmagyar érvényesülhet, munkakört kaphat s előnyökhöz juthat, mégha tehetségtelen, renyhe és szélhámos is, ha valamely téren nem telt még be a bűvös arányszám (1928 Szász Zoltán CD10) | a vallás- és közoktatásügyi minisztérium egész költségvetése az állam összes kiadásainak […] Trefort utolsó miniszteri évében is csak 2,0%-a […], s csak 1884-ben éri el a „bűvös” 6 milliót (1978 Mann Miklós CD30) | Révész [László] nem „engedi” a karosi leleteknek, hogy azok átlépjék a „bűvös” 950-es éveket, vélhetően 955-öt. Vajon mivel valószínűsíti Révész azt, hogy a karosi trapéz alakú kengyel a típus legkorábbi darabjai közé tartozik? (1997 Kristó Gyula CD58) | Az Államokban évek óta nem tudják áttörni a bűvös harminc százalékot – ekkora a társadalom számítógépesítettsége (1998 Byte Magazin CD38).

II. fn 4C (rég)

1. ’csodás, természetfeletti, mágikus erőket megidéző és saját szolgálatába állító személy, varázsló’ ❖ Bájos: bvös, ördöngös, kuruzsló (1792 Kisded szótár C0816, 15) | Ördöngös, Garabontzás deák, Tátos. Magus. […] Bvös, Bájos, Jós (1808 Sándor István C1535, 199) | Egy bűvös jött-elő tisztes szakállal (1832 Fáy András¹ C1703, 167) | Hisz képes úgy se volnék azt lerontni, Mit bűvösök vagy tündérek müveltek (1840 Ney Ferenc 8335001, 15) | ennek a Mervynnek a nagyapját bűvös létére is megbűvölte egy Viviana nevü kisasszony (1872 Salamon Ferenc ford.–Feuillet 8402021, 87).

2. (ritk) ’a közönséget (bűvész)mutatványokkal szórakoztató személy’ ❖ A büvös ujra csönget és még néhányszor. S ime előugrik egy szurmos [= szurtos] suhancz a […] kőszenes üregbül (1840 Szemere Bertalan C3938, 118).

Vö. CzF. bűvös · büvös¹, bűvös²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

bűvös melléknév és főnév
I. melléknév 15C
1.
csodás, természetfeletti, mágikus 〈erő, hatalom, hatás stb.〉
Mutatni akarám a’ varást-pálcát [!] – ’s nincs! Szinte [= szintén] megakarék már győződni bűvös erejéről
(1841 Kovács Pál²)
jó csillagzatunk bűvös befolyásával
(1878 Ábrányi Kornél²)
[a 16–17. században] nagy kelete volt a köves gyűrűk mindenféle változatának. A köveknek szimbolikus jelentőséget, némelyiknek bűvös, vagy gyógyító hatást tulajdonítottak
(1940 Magyar művelődéstörténet)
az Árpád-ház bűvös erejű fegyvere, a bécsi szablya, épségben maradt ránk
(1977 László Gyula¹)
A régi pásztorok nemcsak a lopáshoz értettek. Egyesek bűvös hatalmukkal nyájukat összetartották, ők voltak a tudós pásztorok
(2000 Füvessy Anikó–Vadász István)
2.
ilyen erőket megidéző és saját szolgálatába állító, ill. ilyen erővel, hatalommal rendelkező 〈személy, ill. (természetfeletti, mesebeli) lény〉
Ágnes a bűvös Mártához bájitalért megy
(1839 Vörösmarty Mihály)
a medvét bűvösnek tartván, messzirül kerülték
(1860 Szokoly Viktor)
a büvös szirén csábosan hivogató szava
(1880 Jakab Elek)
Bűvös kovács Ilmarinen
(1944 Balázs Béla)
A „bűvös vadász” hiedelmeinek régi múltja van Európában
(1990 Magyar néprajz)
3.
csodás, természetfeletti, mágikus erőket előhívó, megidéző 〈szöveg, tevékenység〉
Bűvös szavad’ kíméljed és varázs-csigád’ Fordítsd-meg
(1817 Édes Gergely ford.Horatius)
bűvös intésére Fut az éjszakának minden szörnye réme
(1854 Vajda János)
a gonosz szellem […] a házban ember halála után visszamaradt, míg […] bűvös mondásokkal el nem riasztják
(1882 Vámbéry Ármin)
ajkuk büvös igéket remeg
(1928 Juhász Gyula¹)
A rúna neve titok, mormogás, bűvös cselekedet jelentéssel bír
(2000 Új Könyvek)
4.
csodás, természetfeletti erővel, mágikus hatással, tulajdonsággal rendelkező, ill. mágikus tevékenység során haszn. 〈tárgy, eszköz, szer stb.〉
[a sarlatán] kört írt maga körül bűvös vesszejével
(1806 Verseghy Ferenc)
bűvös álomírral Szájt szemet befensz
(1841 Vörösmarty Mihály)
Oberon a bűvös virág keresésére küldi Puckot
(1864 Arany János)
Virgil […] a bűvös könyv birtokába jutott, s abból meritette bűvész-mesterségét
(1883 Szász Károly²)
a keleti mesék bűvös palackból szabaduló dzsinnjeinek
(1935 Illés Endre)
bűvös sámándob
(1935 Kosztolányi Dezső)
A boszorkány bűvös kört húz [az ember] köré, hogy a varázslat idején megvédje a gonosz szellemektől
(1990 N. Kristóf Ildikó)
4a.
(csak szókapcsolatban)
bűvös kör
a) (kissé rég)
vkit, vmit körülvevő(, védelmet nyújtó), a környezetétől elválasztó (képzeletbeli) határvonal, ill. az ezen belüli tér, terület
a pásztor nótája Kísért el csak minket [ti. szerelmeseket] kertünk kapujába. Óh, e bűvös körben magamat ha látom, Olyan idegennek, oly másnak találom, Attól ami lettem
(1853 k. Madách Imre)
Mint valami árnyék borult lelkemre a tudat, hogy mindez a gyönyör csak ideig-óráig tart s én e reám nézve bűvös körből kiesem
(1884 Gozsdu Elek)
[Csehov drámájában] a negyvenhét éves, kihasznált és félbemaradt Ványa „bácsi” sem képes kitörni a maga köré vont bűvös körből
(1996 Magyar Hírlap)
b)
olyan helyzet, amelyből csak komoly nehézségek árán, nagy, rendsz. a megszokottól, az addigi gyakorlattól eltérő erőfeszítésekkel lehet kikerülni, szabadulni, ördögi kör
Lehet, hogy ez az egész nagy okosságom butaság. Ám ez bűvös kör lett számomra, melyből kijutni többé nem tudtam
(1930 Köves Tibor)
új év kezdődik […]. Elölről kezdődik a bűvös kör? Nincs feloldás?
(1985 Széles Klára)
[A Kádár-korszakban] kialakult egy bűvös kör: a gazdaság hibás szerkezete miatt minden egyes növekedési százalék egyben egyensúlytalansághoz és adóssághoz vezetett
(2000 Lengyel László)
5.
bűbáj, varázslat eredményeként létrejövő 〈jelenség〉
lesujt a Bűvös álom ón hatalma
(1830 Vörösmarty Mihály)
minden csak álom és bűvös káprázat
(1921 Komjáthy Aladár)
[az ének] egy királyfiról szól, aki a gonosz sárkánnyal akart megküzdeni, hogy az attól elrabolt gyöngyöket elvegye, de bűvös álomba zuhanva mind rangjáról, mind feladatáról megfeledkezett
(1993 BibliaiLex.)
6.
olyan 〈jelenség, dolog stb.〉, amely varázslatos volta v. (varázs)ereje révén hatása alá von vkit, vmit
Néreüsz. Jere bé Leányom, lássd ama’ szép Férfiat, Nárcisz [ti. Narkisszosz] rokonodat, a’ kinek bvös neve Ollyan gyakorta forog barátnéid között
(1816 Ungvárnémeti Tóth László)
a’ hóld bvös világot szórt a’ [fákra]
(1821 Életpéldázó regék ford.)
Bűvös szellemkezek vezérlik lépteit
(1843 Petőfi Sándor)
arca bánatos, Ámde dalja, bűvösen merengő
(1845 k. Madách Imre)
[Jókai] bűvös képzelete
(1896 Beöthy Zsolt)
csak az ő virágarczát látom, az ő bűvös szemeit
(1901 Gárdonyi Géza)
megismerte a színház bűvös világát
(1960 Csatkai Endre)
Hitler rendkívüli szónoki tehetsége, démoni ideológiájának soha nem ismert bűvös kisugárzása, félelmetes akaratereje kapta a döntő szerepet a nácizmus sikerében
(1991 Ormos Mária)
7.
olyan 〈tárgy, eszköz〉, amelynek működ(tet)ése, használata az annak működési elvét nem ismerő, laikus szemlélő számára varázslatos, csodálatos
a szinészet az a büvös kaleidoscop (szépmutató tükör), melly mind e tárgyakat és személyeket előlépteti szemeid előtt
(1855 Vasárnapi Újság)
a bűvös korong […] kemény papirlemez, melynek két oldalára valamelyes két összetartozó tárgy van rajzolva […]. Ha a lemez felező tengelye körül gyorsan forog, […] akkor a két kép egybeolvad, a madarat pl.például a kalitkában látjuk
(1912 RévaiNagyLex.)
Egyes japán tükrök bűvös tükör néven ismeretesek. Ezek sajátossága abból áll, hogy ha egy erős fénysugarat vetítünk általuk vászonra, azon a tükör hátán lévő ábrázolás is megjelenik
(1930 TolnaiÚjLex.)
[az olvasó] a beszereléshez [ti. a hangkártyáéhoz] is kap tanácsokat, ami felettébb hasznos, hiszen ezek a bűvös kártyák próbára tehetik a gazdát jumpereikkel [= átkötő kapcsolóikkal]
(1996 Új Könyvek)
bűvös lámpa (kissé rég)
üveglapra festett áttetsző állóképeket felnagyítva ernyőre, falra, füstre stb. vetítő gép, laterna magica
Mintha bűvös lámpa volna: Megható kép tün elém
(1878 Losonczy László)
[a múltnak] emléke édesen gyötör, elmult korodba, mely miként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is
(1911 Babits Mihály)
hol ijedve, hol csúfosan állnak bűvös lámpájának vetítései előtt
(1935 Hegedüs Lóránt)
7a.
(csak szókapcsolatban)
bűvös kocka (Ját)
kocka alakú, rendsz. 3×3×3-as osztatú, kisebb, oldalanként az oldal középpontja körül elforgatható kockákból álló logikai játék, amelynek kirakott állapotában a felszín egyes oldalai egyszínűek, az ún. Rubik-kocka
A bűvös kockának hat lapja van: egyszínű (homogén) síkjai elemekből állnak
(1982 Thomka Beáta)
Több mint húsz év eltelt azóta, hogy Rubik fejéből kipattant a bűvös kocka ötlete
(1995 Magyar Hírlap)
hogy ne unatkozzak, mellém tették a bűvös kockát, forgassam azt estig, hátha sikerül
(1998 Magyar Hírlap)
7b.
(csak szókapcsolatban)
bűvös négyzet (Mat)
olyan, függőleges és vízszintes vonalakkal mezőkre osztott négyzet, amelynek mezőiben a számok úgy helyezkednek el, hogy összegük vízszintesen, függőlegesen és átlósan összeadva is ugyanannyi
Bűvös négyzet alakúl az első 9, 16, 25 stb.s a többi, általában az első n² számból, ha őket négyzetalakban oly módon helyezzük el, hogy valamennyi sorban, valamennyi oszlopban s a két átlóban a számok összege ugyanaz
(1912 RévaiNagyLex.)
A néző elé teszünk egy úgynevezett „bűvös négyzetet”, amelynek 100 mezőjébe 100 szám van beírva
(1980 Rodolfo)
Az 1514-ben festett Melankólia című képén megörökítette számait egy bűvös négyzetben. Ez a játék nagyon divatos volt Dürer korában
(1995 Természet Világa)
bűvös négyszög (ritk, Mat)
ua.
A tudós társaság ez évi első ülését folyó hó 7-én tartá meg a math.matematikai és természettudományi osztályban. […] Győri [= Győry Sándor] a büvös négyszög aequatiókkal [= egyenletekkel] megfejtését tárgyalta
(1856 Vasárnapi Újság)
8.
szemfényvesztő bűvészmutatványokhoz kellékként haszn. 〈tárgy, eszköz〉
A bűvös poharak
(1980 Rodolfo)
[A bűvészmutatványokat bemutató könyvben a] trükkök – jellegüktől függően – kilenc fejezetben sorakoznak: […] Bűvös golyók és labdák; Fortélyos madzagok
(1994 Új Könyvek)
9.
nagy hatású, különleges hatást keltő 〈jel, szó, mondat〉
egyedül ama’ biztosan irányzott büvös szócska „ellene” szállott meg minden kedélyt, és képes vala e’ tárgyat megbuktatni!
(1842 Pesti Hírlap)
Britannia hatalmát, gazdagságát a XIX. század e bűvös szava: a közszabadság varázsolta elő
(1928 Szekfű Gyula)
Egyre többször hangzott el a bűvös mondat: a MÁVMagyar Államvasutak tevékenységét üzleti alapokra kell helyezni
(1995 Figyelő)
voltak olyan idők, amikor akár egy szénbánya is befektetők ezreit vonzotta, ha a[z interneten való hozzáférhetőségre utaló] bűvös „e” betű szerepelt a nevében
(2000 Figyelő)
10.
vmely szempontból nagy jelentőséggel bíró (érték)határ(t jelző szám)
a fajmagyar érvényesülhet, munkakört kaphat s előnyökhöz juthat, mégha tehetségtelen, renyhe és szélhámos is, ha valamely téren nem telt még be a bűvös arányszám
(1928 Szász Zoltán)
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium egész költségvetése az állam összes kiadásainak […] Trefort utolsó miniszteri évében is csak 2,0%-a […], s csak 1884-ben éri el a „bűvös” 6 milliót
(1978 Mann Miklós)
Révész [László] nem „engedi” a karosi leleteknek, hogy azok átlépjék a „bűvös” 950-es éveket, vélhetően 955-öt. Vajon mivel valószínűsíti Révész azt, hogy a karosi trapéz alakú kengyel a típus legkorábbi darabjai közé tartozik?
(1997 Kristó Gyula)
Az Államokban évek óta nem tudják áttörni a bűvös harminc százalékot – ekkora a társadalom számítógépesítettsége
(1998 Byte Magazin)
II. főnév 4C (rég)
1.
csodás, természetfeletti, mágikus erőket megidéző és saját szolgálatába állító személy, varázsló
Bájos: bvös, ördöngös, kuruzsló
(1792 Kisded szótár)
Ördöngös, Garabontzás deák, Tátos. Magus. […] Bvös, Bájos, Jós
(1808 Sándor István)
Egy bűvös jött-elő tisztes szakállal
(1832 Fáy András¹)
Hisz képes úgy se volnék azt lerontni, Mit bűvösök vagy tündérek müveltek
(1840 Ney Ferenc)
ennek a Mervynnek a nagyapját bűvös létére is megbűvölte egy Viviana nevü kisasszony
(1872 Salamon Ferenc ford.Feuillet)
2. (ritk)
a közönséget (bűvész)mutatványokkal szórakoztató személy
A büvös ujra csönget és még néhányszor. S ime előugrik egy szurmos [= szurtos] suhancz a […] kőszenes üregbül
(1840 Szemere Bertalan)
Vö. CzF. bűvös · büvös¹, bűvös²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások