csatol ts ige 1a

1. (tárgy n. is) (átv is) ’〈személy〉 csattal v. más rögzítő eszközzel, szerkezettel erősít, kapcsol, köt vmit, ritk. vkit vhova, ill. 〈csatos eszközt〉 felköt, felerősít vhova’ ❖ [a Duna] háta Akkor jég híddal […] meg vólna kötözve, És Kriſtályához képes nem vólna tsatolni Rút tajtékba kevertt vizeket (1777 Baróti Szabó Dávid 7021014, 9) | Azon Ánglus tet már, mint valamelly rabot a’ Gályához satolta volt (1796 Karádi István ford. C2490, 86) | [Toldi] maga csatol, peckel, maga felkantároz (1853–1855 Arany János CD01) | elővevé az óraláncára csatolt kulcsot (1862 Jókai Mór CD18) | A vonat végébe csatolt hat kocsi (1895 Zempléni P. Gyula ford.–Zola 8536005, 255) | A büntetésre gondolt, a csendőrbilincsre, amelyet az ura kezére csatoltak (1938 Tersánszky Józsi Jenő 9706013, 98) | a fejére csatolja [a bukósisakot] és berúgja a motort (1974 Galgóczi Erzsébet 2025006, 541).

1a. (átv is) ’〈zárószerkezet(tel ellátott tárgy), pánt stb.〉 erősít, rögzít vmit vhova’ ❖ míg nem tsatlá más idegen kar Szép nyakadat. Soha semmi Királlyal Nem kivántam vólna tserélni (1788–1789 Magyar Múzeum ford. C0352, 266) | A sarkig érő tunicát széles, lapos posztó, vagy szőr öv csatlá testhez (1816–1824 Kazinczy Ferenc 8228111, 138) | a köntös szárnyait csatoló gombok (1885 Rózsaági Antal C3643, 52) | Az aranyfoglalatokban levő drágaköveket aranyláncocskák csatolták az efód [= főpapi ruha] vállrészeire (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. ’〈(hivatalos) irathoz, műhöz, ill. termékhez vmilyen írást, dokumentumot, es. vmilyen tárgyat〉 mellékel, azzal együtt küld, ad, közöl’ ❖ a’ Bétsi Újsághoz tsatolt […] Feleletek’ Darabjait (1818 Márton István 8297001, 9) | a’ felmondás tehát, mint törvényszerű lejárati czím a’ [89 §] c)hez csatlandó volna (1846 Pajor István 8345029, 11) | Levelekhez 15 krajcáros válaszbélyeg csatolandó (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 20) | jegyzőkönyvekhez csatolt hangfelvételek (1972 Kertész Imre¹ 1079001, 127) | [a készülék védő táblájának] biztonsági csavarját kizárólag a tartozékként csatolt szerszámmal lehet eltávolítani (2000 Lakáskultúra CD39).

2a. (Inf) ’〈felhasználó, ill. program fájlt, dokumentumot e-mailhez〉 mellékel, csatolmányként küld’ ❖ [a program] képes az elektronikus levelezés rejtjelezésére és digitális aláírására, de csak csatolt állomány formájában (1997 Byte Magazin ford. CD38) | A címzett anyanyelvének megadása után a program automatikusan csatolja a levélhez az adott nyelvű fordítást (1998 Byte Magazin ford. CD38).

2b. ’〈szöveget, gondolatot, ill. nevet〉 hozzáfűz, hozzáilleszt vmihez’ ❖ ? Ez valóságos tsalárdság: […] Ez nem egyéb, hanem álnokúl tsatlott beſzéd. (Sophisma) (1790 Noszkó Alajos 7248008, 297) | naponkint több-több egyed csatolja polgári miatyánkjához e’ kis kérést: „add meg uram nekünk állandó sedriánkat [= megyei törvényszékünket]!” (1841 Pesti Hírlap CD61) | A Muravlin írói álnevet [ti. Dimitrij Galitzin-Muravlinét] császári rendelettel 1912. csatolták a családnévhez (1935 RévaiNagyLex. C5717, 371) | [a gombaszedésre ösztönző tényezők közé] csatolhatjuk azokat a távolról sem mellékes szempontokat is, amelyek a túlterhelt, zsúfolt és szennyezett hétköznapokból való menekülést, a nyugalmat […] kínálják fel (1995 Természet Világa CD50).

3. ’〈pénzösszeget vmely nagyobb egységhez, összeghez〉 hozzátesz, hozzárak, annak részévé tesz’ ❖ bizonyosan voltak olyan egy-házi személyek is, kik […] más vallást követő szomszédjaiknak védetlenül hagyott vagyonát elfoglalván, az egyházi javakhoz csatolták (1832 Deák Ferenc CD51) | a ki nem adott jutalom a jövő évihez csatolandó (1887 Akadémiai Értesítő C0365, 180) | Csatolja az üzleti tőkéhez a százezer frankomat, amit a lányom hozományának szántam (1956 Lányi Viktor ford.–Balzac 9381004, 64) | A pénzt egyidejűleg címére feladtam […]. A lakbér összegéhez csatoltam a szokásos havi harminc-harminc forintot (kapukulcs, liftpénz) (1983 Polgár András 1121003, 131).

4. ’〈vmely csoportba, sorba, nagyobb egységbe, ill. más hasonló dolog v. dolgok mellé〉 tesz, sorol, oszt’ ❖ A’ fő lelkët ugyan könnyen kitanúlta [az Isten] teremtëtt állatinak nagy egészbe csatoltt sokféle sorábúl itt is az embëri szív (1805 Verseghy Ferenc CD01) | ha bűn, hogy engem […] Meghallgatsz, reggeli imám kikéri, Legyen az én vétségimhez csatolva (1866 Greguss Ágost ford.–Shakespeare CD11) | [a trilógiához] gyakran egy szatir-dráma is csatoltatott (1925 RévaiNagyLex. C5714, 484) | Trefortot felfogása az európai liberalizmus azon irányzatához csatolta, amely […] a magántulajdon, a vállalkozás és az egyén szabadságát követelte (1978 Mann Miklós CD30).

5. ’〈építményt, helyiséget, ill. tárgyat〉 hozzáépít, hozzátold v. hozzákapcsol, csatlakoztat vmihez, úgy, hogy közvetlenül egymás mellett helyezkedjenek el, illeszkedjenek, összeköttetésben legyenek’ ❖ [a jabloncai] gipszbányánál, mellyről már fölebb szóllottunk, gipsztörő és őrlőmalom van csatolva (1846 Hetilap CD61) | [a búvárpáncél szájnyílásához] hosszu ruganyos cső van csatolva (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [a csíksomlyói kegy]templomhoz van csatolva a Ferenczesek különböző korban épült kolostora (1869 Orbán Balázs 8340007, 14) | egymáshoz csatolt gázburkok [a több léghajóegységből álló léghajónál] (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 84) | [a belsőépítész] javasolta, hogy a két lakás közös lépcsőházi folyosóját is csatolják az előszobához (1999 Lakáskultúra CD39).

5a. ’〈építmény, ill. képződmény területet, hely(ség)et v. élő szervezetben vmilyen részt vmely másikkal〉 összekapcsol, összeköt’ ❖ a Dunquerque-et az Aahoz csatoló Bourbourg csatorna mellett [fekszik Bourbourg városa] (1893 PallasLex. CD02) | [az ún. európai repülőhal mellúszójának] egyik részét csak néhány rövid sugár alkotja, de nem különül el, hanem hártya csatolja a másik részhez (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [A Visegrádi-hegységet] a fiatal, pleisztocén Dunakanyar a Dunántúlhoz csatolta (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

5b. (Műsz) ’〈készüléket, eszközt〉 vmely elektromos rendszerbe, hálózatba becsatlakoztat, bekapcsol’ ❖ Lodge ajánlotta legelőször azt is, hogy a coherer [= a drót nélküli távírás egyik készüléke] áramkörébe csengőt csatoljunk (1897 PallasLex. CD02) | [Braun az induktort] kondenzátorral és indukciós tekerccsel zárt rezgőkörbe kapcsolta s azzal induktíve csatolta az antennát (1929 TolnaiÚjLex. C5731, 289) | [Puskás Tivadarék] a telefonhallgatókat többszörös induktív hurokkal (transzformátorokkal) csatolták a tápvonalhoz (1995 Természet Világa CD50).

6. ’〈ország, birodalom, uralkodó vmely országot, országrészt, területet v. az ott élő lakosságot〉 a sajátjának a részévé tesz, bekebelez, ill. 〈szerződés, egyezmény〉 vmely másik ország v. birodalom fennhatósága alá juttat’ ❖ Hát arról nem gondólkodnaké a Patriotáitok, hogy Moldovát és Oláh Országot a Koronához tsattoltassák[?] (1826 Cserey Miklós C4936, 515) | [II. Jagelló Ulászló lengyel király] Veres-Oroszországot […] fegyverrel Lengyelországhoz csatlá (1852 Teleki József² 8471001, 5) | Az ország szétdarabolása […] minden nemzetiségi szempontot lábbal taposott és közel negyedfél millió, túlnyomó részt összefüggő tömegekben lakó magyarajkú lakosságot csatolt idegen államokhoz (1927 RévaiNagyLex. C5716, 596) | [A Hanság] ÉNy-i részét a trianoni békeszerződés Ausztriához csatolta (1979 NéprajziLex. CD47).

6a. ’〈közigazgatási egységet, intézményt, csoportot stb.〉 önállóságát, különállását megszüntetve vmi másnak a részévé tesz’ ❖ a’ hamburgi birtokrészek Holstein herczegség ’s Lübeck fejedelemség vámegyesületéhez csatoltatvák (1841 Pesti Hírlap CD61) | a’ muraközi járás a’ szombathelyi püspökmegyéhez csatoltassék (1843 Pesti Hírlap CD61) | [a Blue Hill-i meteorológiai obszervatórium] egy ideig magánjellegű intézmény volt, később a Harvard egyetemhez csatolták (1935 RévaiNagyLex. C5717, 161) | [a Gyár utca egyik szakaszát] a gyárterülethez csatolták (1973 Winkler Oszkár CD52) | [1952-ben] a Minisztertanács […] az együttest [ti. az egykori Székesfővárosi Zenekart] szervezetileg a filharmóniához csatolta (1996 Magyar Hírlap CD09).

7. ’〈vmely csapathoz, csoporthoz v. szervezethez〉 csoportosít, annak tagjául küld vkit v. vmit’ ❖ az ſzoros, bajos, el-rekeſztett helységekben, az Esquadronoknak [= lovasszázadoknak] diſtantiájokra tizen öt-öt lépéſeket kell hagyni, holott ſikságban egymáshoz tsatolva kell lenniek (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098006, 119) | A többiek közt az előtted is ismeretes G. Kemény József […] is vala a küldöttséghez csatolva (1834 Ormós Zsigmond 8341008, 98) | [Bem az ágyútelepekhez és a zászlóaljakhoz] csatlá később Guyon hadteste minden ágyuját (1858 e. Mészáros Lázár 8307004, 356) | [az 1657-ben János Kázmér lengyel király és II. Rákóczi György erdélyi fejedelem által kötött békeszerződés értelmében] lengyel csapatokat kellett az erdélyi sereghez csatolni (1940 Bánlaky József CD16) | leállítják a H1 projektet, és a fejlesztőket a H2 csoporthoz csatolják (1998 Byte Magazin CD38).

8. csatolja magát (rég) ’Csatlakozik.’

8a. (átv is) ’〈vhova haladó személy, csoport mellé〉 társulva vele v. velük együtt kezd menni, haladni vki’ ❖ A’ Barkó Regementjéből éppen akkor tsatolta magát eggy Osztálly a Karátsai ur népéhez (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 208) | [a szerencse] negyven eſztendeig magát mint-egy hozzád tsatolni látſzott (1792 Magyar Múzeum ford. 7448020, 328) | Útjában sok ligurusok s gallusok csatolták magokat táborához [ti. Hannibáléhoz] (1825–1827 Kossuth Lajos CD32) | Beőthy […] társával együtt Csapóhoz vala menendő. Hozzájok csatlám magamat (1832 Kölcsey Ferenc 8253057, 449).

8b. ’〈közös tevékenységbe, mozgalomba stb.〉 bekapcsolódik, részt kezd benne venni, ill. 〈ilyen tevékenységet végző v. vmely eszmét képviselő személyekhez v. vmely közösséghez, szervezethez〉 társul vki, vmi’ ❖ az okos ember […] maga bóldogúlása végett némellyeknek barátságokba tsatolja magát (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 302) | fényes házhoz is csatlhatta volna magát, s íme egy örmény lyányt vesz [feleségül] (1803 u. Kazinczy Ferenc 7163025, 463) | kéſzek vagyunk a’ Francziák legels felkérésére magunkat azokhoz tsatolni (1811 Hazai és Külföldi Tudósítások 8632001, 144) | ne csatolja magát bármilly ürügy alatt is […] a gyáralapitó társasághoz (1845 Széchenyi István CD1501).

8c. ’〈véleménnyel, javaslattal, ill. azt képviselő személlyel〉 egyetért, és kijelenti, hogy azonos véleményen, állásponton van vele, támogatja’ ❖ Az Érdemes Olvasónak bölts általlátáſátol fog függeni, hogy […] mellyiknek a’ vetélked felek közzül fogja az arany-almát itélni, és magát edgyikhez a’ kett közzül tsatolni (1790 Báróczi Sándor 7031016, 8) | [Dubraviczky a] követ véleményéhez tsatolja magát (1832 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | az egyetértés kedveért némelly kir. városok tulajdon meggyőződésüket is feláldozzák, ’s magokat a’ többséghez csatolják (1843 Pesti Hírlap CD61).

9. (kissé rég) ’〈személy érzelmi szálakkal v. meggyőzéssel〉 tartósan maga mellett tart, magához köt, kapcsol, láncol vkit’ ❖ [szerelmem] nem a’ Venus’ ſzerelme, Hanem, a’ mellyel magához tsatolt egy Nemes elme (1789 Pálóczi Horváth Ádám 7257011, 91) | Titkon csatold magadhoz szív szerint Ama kedvelt derék egyháznagyot, Az érseket (1867 Lévay József ford.–Shakespeare C3737, 25) | [Cervantes regénye] bennünket mindenkorra magához csatolt (1916 Ambrus Zoltán 9006001, 4).

9a. (kissé rég) ’〈lelki tartalom〉 érzelmileg hozzáköt, kapcsol vkit vmihez v. vkihez’ ❖ Szerelem és állandó Hſég csatlja itt hozzád a’ csavargáshoz ſzokott Állhatatlant (1794 Kazinczy Ferenc ford.–Goethe 7163056, 36) | mennyi és milyen emlékek csatoltak engem e kis házhoz (1878 Bodon József C1128, 189) | [Sopronban] fejlődött ki az az erős kapocs közöttünk, amelynél erősebb […] engemet más férfiúhoz az életen át nem csatolt (1926 Rákosi Jenő 8385007, 130).

10. ’társít, (össze)kapcsol, összefüggésbe hoz vmivel vmit’ ❖ kegyességgel folytatom hozzám csatlot hivségteket (1780 Csíksomlyói iskoladrámák ford. 7401003, 122) | Ez a föld, mellyen annyiszor Apáid’ vére folyt; Ez, mellyhez minden szent nevet Egy ezred év csatolt (1836 Vörösmarty Mihály 8524251, 210) | Hiányzik az irodalomnak egységes folyama, ami az egyes szellemeket és műveket egymáshoz csatolja (1911 Babits Mihály 9014157, 96) | [a kereszténység] az aratással kapcsolatos mágikus szokásokat és népi megfigyeléseket is „megszentelte”, és egy-egy szent ünnepéhez csatolta (1977 Gecse Gusztáv 1057005, 312).

Ö: át~, be~, el~, fel~, ki~, le~.

Sz: csatolás, csatolat.

Vö. CzF.; ÉrtSz. ~, csatoló; TESz. csat; ÉKsz.; SzT. ~, csatoltatik; ÚMTsz.

csatol tárgyas ige 1a
1. (tárgy n. is) (átv is)
〈személy〉 csattal v. más rögzítő eszközzel, szerkezettel erősít, kapcsol, köt vmit, ritk. vkit vhova, ill. 〈csatos eszközt〉 felköt, felerősít vhova
[a Duna] háta Akkor jég híddal […] meg vólna kötözve, És Kriſtályához képes nem vólna tsatolni Rút tajtékba kevertt vizeket
(1777 Baróti Szabó Dávid)
Azon Ánglus tet már, mint valamelly rabot a’ Gályához satolta volt
(1796 Karádi István ford.)
[Toldi] maga csatol, peckel, maga felkantároz
(1853–1855 Arany János)
elővevé az óraláncára csatolt kulcsot
(1862 Jókai Mór)
A vonat végébe csatolt hat kocsi
(1895 Zempléni P. Gyula ford.Zola)
A büntetésre gondolt, a csendőrbilincsre, amelyet az ura kezére csatoltak
(1938 Tersánszky Józsi Jenő)
a fejére csatolja [a bukósisakot] és berúgja a motort
(1974 Galgóczi Erzsébet)
1a. (átv is)
〈zárószerkezet(tel ellátott tárgy), pánt stb.〉 erősít, rögzít vmit vhova
míg nem tsatlá más idegen kar Szép nyakadat. Soha semmi Királlyal Nem kivántam vólna tserélni
(1788–1789 Magyar Múzeum ford.)
A sarkig érő tunicát széles, lapos posztó, vagy szőr öv csatlá testhez
(1816–1824 Kazinczy Ferenc)
a köntös szárnyait csatoló gombok
(1885 Rózsaági Antal)
Az aranyfoglalatokban levő drágaköveket aranyláncocskák csatolták az efód [= főpapi ruha] vállrészeire
(1995 Jubileumi kommentár)
2.
(hivatalos) irathoz, műhöz, ill. termékhez vmilyen írást, dokumentumot, es. vmilyen tárgyat〉 mellékel, azzal együtt küld, ad, közöl
a’ Bétsi Újsághoz tsatolt […] Feleletek’ Darabjait
(1818 Márton István)
a’ felmondás tehát, mint törvényszerű lejárati czím a’ [89 §] c)hez csatlandó volna
(1846 Pajor István)
Levelekhez 15 krajcáros válaszbélyeg csatolandó
(1899 Budapesti Hírlap)
jegyzőkönyvekhez csatolt hangfelvételek
(1972 Kertész Imre¹)
[a készülék védő táblájának] biztonsági csavarját kizárólag a tartozékként csatolt szerszámmal lehet eltávolítani
(2000 Lakáskultúra)
2a. (Inf)
〈felhasználó, ill. program fájlt, dokumentumot e-mailhez〉 mellékel, csatolmányként küld
[a program] képes az elektronikus levelezés rejtjelezésére és digitális aláírására, de csak csatolt állomány formájában
(1997 Byte Magazin ford.)
A címzett anyanyelvének megadása után a program automatikusan csatolja a levélhez az adott nyelvű fordítást
(1998 Byte Magazin ford.)
2b.
〈szöveget, gondolatot, ill. nevet〉 hozzáfűz, hozzáilleszt vmihez
?
Ez valóságos tsalárdság: […] Ez nem egyéb, hanem álnokúl tsatlott beſzéd. (Sophisma)
(1790 Noszkó Alajos)
naponkint több-több egyed csatolja polgári miatyánkjához e’ kis kérést: „add meg uram nekünk állandó sedriánkat [= megyei törvényszékünket]!”
(1841 Pesti Hírlap)
A Muravlin írói álnevet [ti. Dimitrij Galitzin-Muravlinét] császári rendelettel 1912. csatolták a családnévhez
(1935 RévaiNagyLex.)
[a gombaszedésre ösztönző tényezők közé] csatolhatjuk azokat a távolról sem mellékes szempontokat is, amelyek a túlterhelt, zsúfolt és szennyezett hétköznapokból való menekülést, a nyugalmat […] kínálják fel
(1995 Természet Világa)
3.
〈pénzösszeget vmely nagyobb egységhez, összeghez〉 hozzátesz, hozzárak, annak részévé tesz
bizonyosan voltak olyan egy-házi személyek is, kik […] más vallást követő szomszédjaiknak védetlenül hagyott vagyonát elfoglalván, az egyházi javakhoz csatolták
(1832 Deák Ferenc)
a ki nem adott jutalom a jövő évihez csatolandó
(1887 Akadémiai Értesítő)
Csatolja az üzleti tőkéhez a százezer frankomat, amit a lányom hozományának szántam
(1956 Lányi Viktor ford.Balzac)
A pénzt egyidejűleg címére feladtam […]. A lakbér összegéhez csatoltam a szokásos havi harminc-harminc forintot (kapukulcs, liftpénz)
(1983 Polgár András)
4.
〈vmely csoportba, sorba, nagyobb egységbe, ill. más hasonló dolog v. dolgok mellé〉 tesz, sorol, oszt
A’ fő lelkët ugyan könnyen kitanúlta [az Isten] teremtëtt állatinak nagy egészbe csatoltt sokféle sorábúl itt is az embëri szív
(1805 Verseghy Ferenc)
ha bűn, hogy engem […] Meghallgatsz, reggeli imám kikéri, Legyen az én vétségimhez csatolva
(1866 Greguss Ágost ford.Shakespeare)
[a trilógiához] gyakran egy szatir-dráma is csatoltatott
(1925 RévaiNagyLex.)
Trefortot felfogása az európai liberalizmus azon irányzatához csatolta, amely […] a magántulajdon, a vállalkozás és az egyén szabadságát követelte
(1978 Mann Miklós)
5.
〈építményt, helyiséget, ill. tárgyat〉 hozzáépít, hozzátold v. hozzákapcsol, csatlakoztat vmihez, úgy, hogy közvetlenül egymás mellett helyezkedjenek el, illeszkedjenek, összeköttetésben legyenek
[a jabloncai] gipszbányánál, mellyről már fölebb szóllottunk, gipsztörő és őrlőmalom van csatolva
(1846 Hetilap)
[a búvárpáncél szájnyílásához] hosszu ruganyos cső van csatolva
(1854 Vasárnapi Újság)
[a csíksomlyói kegy]templomhoz van csatolva a Ferenczesek különböző korban épült kolostora
(1869 Orbán Balázs)
egymáshoz csatolt gázburkok [a több léghajóegységből álló léghajónál]
(1928 TolnaiÚjLex.)
[a belsőépítész] javasolta, hogy a két lakás közös lépcsőházi folyosóját is csatolják az előszobához
(1999 Lakáskultúra)
5a.
〈építmény, ill. képződmény területet, hely(ség)et v. élő szervezetben vmilyen részt vmely másikkal〉 összekapcsol, összeköt
a Dunquerque-et az Aahoz csatoló Bourbourg csatorna mellett [fekszik Bourbourg városa]
(1893 PallasLex.)
[az ún. európai repülőhal mellúszójának] egyik részét csak néhány rövid sugár alkotja, de nem különül el, hanem hártya csatolja a másik részhez
(1933 Az állatok világa ford.)
[A Visegrádi-hegységet] a fiatal, pleisztocén Dunakanyar a Dunántúlhoz csatolta
(1993 A magyarság kézikönyve)
5b. (Műsz)
〈készüléket, eszközt〉 vmely elektromos rendszerbe, hálózatba becsatlakoztat, bekapcsol
Lodge ajánlotta legelőször azt is, hogy a coherer [= a drót nélküli távírás egyik készüléke] áramkörébe csengőt csatoljunk
(1897 PallasLex.)
[Braun az induktort] kondenzátorral és indukciós tekerccsel zárt rezgőkörbe kapcsolta s azzal induktíve csatolta az antennát
(1929 TolnaiÚjLex.)
[Puskás Tivadarék] a telefonhallgatókat többszörös induktív hurokkal (transzformátorokkal) csatolták a tápvonalhoz
(1995 Természet Világa)
6.
〈ország, birodalom, uralkodó vmely országot, országrészt, területet v. az ott élő lakosságot〉 a sajátjának a részévé tesz, bekebelez, ill. 〈szerződés, egyezmény〉 vmely másik ország v. birodalom fennhatósága alá juttat
Hát arról nem gondólkodnaké a Patriotáitok, hogy Moldovát és Oláh Országot a Koronához tsattoltassák[?]
(1826 Cserey Miklós)
[II. Jagelló Ulászló lengyel király] Veres-Oroszországot […] fegyverrel Lengyelországhoz csatlá
(1852 Teleki József²)
Az ország szétdarabolása […] minden nemzetiségi szempontot lábbal taposott és közel negyedfél millió, túlnyomó részt összefüggő tömegekben lakó magyarajkú lakosságot csatolt idegen államokhoz
(1927 RévaiNagyLex.)
[A Hanság] ÉNy-iészaknyugati részét a trianoni békeszerződés Ausztriához csatolta
(1979 NéprajziLex.)
6a.
〈közigazgatási egységet, intézményt, csoportot stb.〉 önállóságát, különállását megszüntetve vmi másnak a részévé tesz
a’ hamburgi birtokrészek Holstein herczegség ’s Lübeck fejedelemség vámegyesületéhez csatoltatvák
(1841 Pesti Hírlap)
a’ muraközi járás a’ szombathelyi püspökmegyéhez csatoltassék
(1843 Pesti Hírlap)
[a Blue Hill-i meteorológiai obszervatórium] egy ideig magánjellegű intézmény volt, később a Harvard egyetemhez csatolták
(1935 RévaiNagyLex.)
[a Gyár utca egyik szakaszát] a gyárterülethez csatolták
(1973 Winkler Oszkár)
[1952-ben] a Minisztertanács […] az együttest [ti. az egykori Székesfővárosi Zenekart] szervezetileg a filharmóniához csatolta
(1996 Magyar Hírlap)
7.
〈vmely csapathoz, csoporthoz v. szervezethez〉 csoportosít, annak tagjául küld vkit v. vmit
az ſzoros, bajos, el-rekeſztett helységekben, az Esquadronoknak [= lovasszázadoknak] diſtantiájokra tizen öt-öt lépéſeket kell hagyni, holott ſikságban egymáshoz tsatolva kell lenniek
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
A többiek közt az előtted is ismeretes G.gróf Kemény József […] is vala a küldöttséghez csatolva
(1834 Ormós Zsigmond)
[Bem az ágyútelepekhez és a zászlóaljakhoz] csatlá később Guyon hadteste minden ágyuját
(1858 e. Mészáros Lázár)
[az 1657-ben János Kázmér lengyel király és II. Rákóczi György erdélyi fejedelem által kötött békeszerződés értelmében] lengyel csapatokat kellett az erdélyi sereghez csatolni
(1940 Bánlaky József)
leállítják a H1 projektet, és a fejlesztőket a H2 csoporthoz csatolják
(1998 Byte Magazin)
8. csatolja magát (rég)
Csatlakozik.
8a. (átv is)
〈vhova haladó személy, csoport mellé〉 társulva vele v. velük együtt kezd menni, haladni vki
A’ Barkó Regementjéből éppen akkor tsatolta magát eggy Osztálly a Karátsai ur népéhez
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[a szerencse] negyven eſztendeig magát mint-egy hozzád tsatolni látſzott
(1792 Magyar Múzeum ford.)
Útjában sok ligurusok s gallusok csatolták magokat táborához [ti. Hannibáléhoz]
(1825–1827 Kossuth Lajos)
Beőthy […] társával együtt Csapóhoz vala menendő. Hozzájok csatlám magamat
(1832 Kölcsey Ferenc)
8b.
〈közös tevékenységbe, mozgalomba stb.〉 bekapcsolódik, részt kezd benne venni, ill. 〈ilyen tevékenységet végző v. vmely eszmét képviselő személyekhez v. vmely közösséghez, szervezethez〉 társul vki, vmi
az okos ember […] maga bóldogúlása végett némellyeknek barátságokba tsatolja magát
(1780 Patay Sámuel ford.)
fényes házhoz is csatlhatta volna magát, s íme egy örmény lyányt vesz [feleségül]
(1803 u. Kazinczy Ferenc)
kéſzek vagyunk a’ Francziák legels felkérésére magunkat azokhoz tsatolni
(1811 Hazai és Külföldi Tudósítások)
ne csatolja magát bármilly ürügy alatt is […] a gyáralapitó társasághoz
(1845 Széchenyi István)
8c.
〈véleménnyel, javaslattal, ill. azt képviselő személlyel〉 egyetért, és kijelenti, hogy azonos véleményen, állásponton van vele, támogatja
Az Érdemes Olvasónak bölts általlátáſátol fog függeni, hogy […] mellyiknek a’ vetélked felek közzül fogja az arany-almát itélni, és magát edgyikhez a’ kett közzül tsatolni
(1790 Báróczi Sándor)
[Dubraviczky a] követ véleményéhez tsatolja magát
(1832 Kossuth Lajos összes munkái)
az egyetértés kedveért némelly kir.királyi városok tulajdon meggyőződésüket is feláldozzák, ’s magokat a’ többséghez csatolják
(1843 Pesti Hírlap)
9. (kissé rég)
〈személy érzelmi szálakkal v. meggyőzéssel〉 tartósan maga mellett tart, magához köt, kapcsol, láncol vkit
[szerelmem] nem a’ Venus’ ſzerelme, Hanem, a’ mellyel magához tsatolt egy Nemes elme
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
Titkon csatold magadhoz szív szerint Ama kedvelt derék egyháznagyot, Az érseket
(1867 Lévay József ford.Shakespeare)
[Cervantes regénye] bennünket mindenkorra magához csatolt
(1916 Ambrus Zoltán)
9a. (kissé rég)
〈lelki tartalom〉 érzelmileg hozzáköt, kapcsol vkit vmihez v. vkihez
Szerelem és állandó Hſég csatlja itt hozzád a’ csavargáshoz ſzokott Állhatatlant
(1794 Kazinczy Ferenc ford.Goethe)
mennyi és milyen emlékek csatoltak engem e kis házhoz
(1878 Bodon József)
[Sopronban] fejlődött ki az az erős kapocs közöttünk, amelynél erősebb […] engemet más férfiúhoz az életen át nem csatolt
(1926 Rákosi Jenő)
10.
társít, (össze)kapcsol, összefüggésbe hoz vmivel vmit
kegyességgel folytatom hozzám csatlot hivségteket
(1780 Csíksomlyói iskoladrámák ford.)
Ez a föld, mellyen annyiszor Apáid’ vére folyt; Ez, mellyhez minden szent nevet Egy ezred év csatolt
(1836 Vörösmarty Mihály)
Hiányzik az irodalomnak egységes folyama, ami az egyes szellemeket és műveket egymáshoz csatolja
(1911 Babits Mihály)
[a kereszténység] az aratással kapcsolatos mágikus szokásokat és népi megfigyeléseket is „megszentelte”, és egy-egy szent ünnepéhez csatolta
(1977 Gecse Gusztáv)
Sz: csatolás, csatolat
Vö. CzF.; ÉrtSz. ~, csatoló; TESz. csat; ÉKsz.; SzT. ~, csatoltatik; ÚMTsz.

Beállítások