csatornya (6A) l. csatorna

csatorna fn 6Acsatornya (rég v. nyj)

1. (szenny)víz elvezetésére v. öntözésre szolgáló, ill. mocsaras területet lecsapoló v. vízszabályozásra való ásott meder, árok (vize)’ ❖ a Tsáſzárné az  jobbágyainak bóldogſágokat azzal kívánja elébbre ſegéteni, hogy új városokat építtet és nagy tsatornákat ásat (1780 Magyar Hírmondó 7444004, 283) | motsáros, és tsatornyákkal keresztbe metszett táj (1813 Hazai és Külföldi Tudósítások C0200, 217) | a Kovács utca két oldalán nyílt csatorna csergedezett (1864 Erdélyi János² 8131103, 129) | [A Kárpát-medencében a 18. század végétől az ártereken gazdálkodók] a holtágakat megpróbálták elvezetni az élővizekhez, vagyis kis csatornákat építeni, s ezzel csökkenteni az áradások mértékét (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

1a. ’szennyvizet (és esővizet) a földfelszín alatt elvezető(, kiépített medrű) árok(-) v. cső(hálózat), es. annak felszíni szakasza v. építménye, ill. abban levő folyadék’ ❖ minden lukak, még az árnyék-ſzékeknek tsatornáik-is bé-tömettettek (1793 Gubernáth Antal ford. 7124001, 19) | [az ólmot] a’ főld alatt vízvezető tsatornáknak […] szokták használni (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315009, 129) | Hidak, csatornák, s más ily féle épitményeket a középkor sehol sem hagyott reánk (1876 Henszlmann Imre 8182001, 29) | itt a magas partnál, ahol a gyár csatornája ömlik bele a Piavéba (1948 Tersánszky Józsi Jenő 9706010, 95) | a szennyvíz csak zártszelvényű csatornában vezethető (1999 Lakáskultúra CD39).

1b. ’ilyen hálózatot a föld felszínével összekötő, felül rendsz. ráccsal lezárt akna az esővíz elvezetésére’ ❖ [a] rostélyt feltolja, kimáſz a’ tsatornából (1809 Szekér Joákim 8435006, 186) | [Fönn a várban] a picziny pázsittáblák erőteljes irodaillatot lehellnek, […] a csatornák rostélyai felé fekete hivatalos tinta csörgedez (1876 Hevesi Lajos 8184003, 21) | [Misi kigondolta, hogy] kiviszi a kést az utcára s be fogja dobni a csatornába az utcai rácson (1920 Móricz Zsigmond C3223, 39) | [az üres utcán] csak egy újságot forgatott a szél, forgatta a csatorna rácsa felé (1969 Domahidy András 1036005, 134).

1c. (rég) ’〈várak, települések stb. vízellátásának biztosítására:〉 csapadékvizet összegyűjtő és tároló, természetes úton létrejött v. mesterségesen kialakított kisebb-nagyobb medence v. kútszerű akna; ciszterna’ ❖ Vízöntő havában Nyárra Hordj jeget, ha a’ Tél nagy A’ vízvévő tsatornára, Vígyázz, bé ne zárja fagy (1789 Főldi János C1758, 193) | a’ bort nem tsak hordókba, hanem fallal jól ki-béllelt tsatornákba-is (:Cisternae:) tltötték (1791 Sándor István C1524, 86).

1d. (rendsz. éggel kapcs. jelzővel) ’〈nagy záporeső, felhőszakadás jelképeként〉’ ❖ Nagy Iſten! […] zárd el az Égi tsatornyát (1777 Baróti Szabó Dávid 7021014, 12) | megnyílt a felhők csatornája (1844 Petőfi Sándor CD01) | [Jupiter] ismét megereszté csatornáit, s azóta folyvást köd és eső boritja vidékünket (1870 Vadász- és Versenylap 8671001, 5) | Mindegyikük úgy érezte, a saját imádságára nyíltak meg az ég csatornái (1941 Tatay Sándor 9704004, 5) | az egek csatornáiból ömlő áldatlanság (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (tulajdonnév részeként is) ’mesterségesen létrehozott, hajózható vízi út folyók, tavak, tengerek között’ ❖ eggy nagy vizi tsatornán kellett vólna seregeinknek által menni (1794 Magyar Kurír 7446085, 164) | a caledóniai csatorna mentén egész Invernessig [hajóztunk] (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381001, 86) | Az admirális ezt a lappangó, gyilkos betegséget a Panama-csatornánál szerezte. Ezt a csatornát most tudvalevőleg az amerikaiak ássák, miután Franciaország belebukott a vállalatba (1908 Rákosi Viktor 8387005, 151) | a [párizsi] Saint-Martin-csatorna partján nincsen korlát (1966 Szőllősy Klára ford.–Beauvoir 9685002, 163).

2a. ’〈tengerparti, ill. a tenger közelében fekvő városban:〉 a tengerrel összefüggő, utcákat helyettesítő vízi utak egyike’ ❖ Ezeknek a’ Canáliſoknak […] ollyanoknak kellene lenni, […] a’ millyenek a’ Hollanduſoknak Tsatornáik, mellyeken ſokſzor láttam, hogy két három aſſzony a’ Colóniából terheſen le-mentt hajot az egéſz Vároſon kereſztl húzta (1791 Mindenes Gyűjtemény 7457066, 135) | a Canal grandeból átfordul a gondola a kicsiny vizutczára, […] s jobbra és balra az apró csatornák egész szövege [= szövevénye] mutatkozik (1851 Kemény Zsigmond 8235010, 17) | Ni csak! A Canale Grande… Velence! Szemben vele a templom, jobbra a csatorna vége, tenger, amott a sziget… (1933 Karinthy Frigyes 9309060, 71) | A turisták ilyenkor [ti. hóviharban] is, esőköpenyben is sétálnak az amszterdami csatornák kőpartján (1989 Konrád György 9351006, 345).

2b. (tulajdonnév részeként is) ’tengernek, óceánnak két hosszan elnyúló közeli partvonal között összeszűkülő része, amely két nyílt tengerrészt, ill. tengert, óceánt vmely beltengerrel, öböllel stb. összeköt’ ❖ a’ Tengeri-tsatornában fekvö Hajossereg minden lödezés és pompa nélkül jelenék meg (1785 Magyar Hírmondó C0273, 738) | az irlandi csatorna kétszer oly mély, mint a doveri szoros (1863 A Hon 8600001, 2) | [az Albatros osztrák-magyar ágyúnaszád Sydneynél] fölkereste a Thousand-Ships öbölt, az Isabel-sziget partját, hol a fősziget s két előtte fekvő kisebb sziget közt egy új csatornát fedezett fel (1911 RévaiNagyLex. C5697, 295) | La Manche csatorna (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’vmely épület tetejéről a lefolyó esővizet összegyűjtő és elvezető, ereszcsatornából és ahhoz csatlakozó csőből v. csövekből álló szerkezet, hálózat, ill. ennek vmely eleme’ ❖ hogy az eſsö vizet meg-gyüjtheſsék, a’ magok házok fedelét tsatornákkal környül véſzik (1776 Weszprémi István ford.–Wood 7384015, 16) | házfedél alá való tsatornáknak [szokták használni az ólmot] (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315009, 129) | Az esőcsöppek rythmikus egyformasággal koppantak a házfedélre, s a csatornából egész zuhatag áradt ki… (1887 Tutsek Anna 8495001, 56) | csatorna csatornya fn. 1. ’esőcsatorna’ (1951–1955 Kiskanizsai szótár C5830, 49) | Felmásztam a csatornán a második emeletre (1971 Csörsz István 9092001, 140).

3a. (rég) ’kút vizét az itatóba vezető keskeny, hosszú vályú’ ❖ ezen áztatott orvoſságbúl egy iczét minden veder vizhez a’ Csatornyára kell tölteni, hogy a’ fris vizzel együtt az itató válúba folyhaſson, fogytig igy itatván a’ marhát (1791 Fekésházy György 7105001, 8) | Válunál az ökrök szomjasan delelnek, […] Nincs, ki vizet merjen hosszu csatornára (1846 Arany János 8014001, 100).

4. ’〈vmely tárgyon, képződményen stb.:〉 hosszanti bevágás, vájat kül. nedv, folyadék vezetésére’ ❖ [a kivájt szikla] allyáról tsatorna vezettetik az Orſzág útjára. Az a’ köſzikla-gödör télen hóval tellen-teli tömettetik, ’s nyári idöben a’ tsatornán az utazóknak az ö friſs olvadékját kellemeteſen ereſzti (1783 Molnár János 7445003, 175) | [a vágóhídon] a vér kifolyására szolgáló csatorna kellő mennyiségű vizzel leöblitendő (1886 Győri Közlöny 8627001, 3) | A rakodópolcokkal ellátott asztalka munkalapjának végét csatorna zárja, hogy a leguruló ceruzákat felfogja (1999 Lakáskultúra CD39).

4a. (ritk) ’〈munkadarabon, alkatrészen:〉 téglalap keresztmetszetű bemélyedés, vájat, amelybe az ellendarab (megfelelő része) illeszkedik; horony’ ❖ A’ lapos vagy tábla kályhák a’ lapokon lévő tsatornáknál fogva rakatnak együvé (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315008, 113) | Ha az armatura vasa hornyolt, akkor ezekhez a tekercseket sablónokon készítjük el s azután fektetjük az armatura vasának hornyaiba, csatornáiba (1912 RévaiNagyLex. C5701, 563).

4b. (Műsz is) ’vminek a(z el)vezetésére, pl. elektromos v. vízvezeték, fűtés, szellőzés számára épített v. mesterségesen kialakított járat, hosszú üreg v. cső(rendszer)’ ❖ [a füredi savanyúvízforrásnál levő vendégházak] alatt lév tsatornákat máſuvá kell tenni; azonban pedig, míg az meg-lehet, ſzorgalmatoſan ki kell tiſztítani (1794 Rácz Sámuel 7278034, 296) | Az épületnek ugyan azon oldala felől találtató minden léghuzatok ugyan azon látszintes [= horizontális, vízszintes] csatornába nyitnak (1846 Hetilap CD61) | Lehet az áramot a vágány alatt készített és a pályával párhuzamos üreges csatornában is vezetni (1897 PallasLex. CD02) | újabban az ólom telefonkábeleket csupán egyes szűk csatornákba fektetik, mely csatornák csoportokban egymás alatt és fölött helyezkednek el és keményre égetett, üvegszerű agyagból állanak (1927 TolnaiÚjLex. C5725, 38) | A hajó emelkedésekor a biztosítószelepeken át eltávozó hidrogéngázt külön csatornában gyűjtik össze (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 80) | [a személygépkocsiban] a fűtés-szellőzés csatornái és alkatrészei (1999 Magyar Hírlap CD09).

4c. ’szilárd anyagban, kül. földben természetes úton kialakult üreg, járat’ ❖ mállik a hó, feláztatja a kérges föld szinét, s az ikrás iszapon keresztül csatornákat fúr (1800–1803 Fazekas Mihály C1701, 9) | Minthogy e szerint a tónak semmi látható kifolyása nincsen, […] hihetőleg föld alatti csatornán szivárog el felesleges vize (1858 Xantus János 8531004, 95) | vulkáni csatorna (1926 RévaiNagyLex. C5715, 478) | [A szúnyogok] csípés közben toxikus anyagot juttatnak a szúrási csatornába (1996 Szinák János–Veress István CD59).

4d. (Met is) ’hosszú, cső alakú (lég)örvény’ ❖ a csillag lehullván zúgó csatornát húz a levegőbe (1981 Beney Zsuzsa 9043007, 16) | [A tornádó keletkezésekor] a felhőből lezúduló hideg levegő egyre inkább beszűkíti a felhőbe beáramló meleg levegő csatornáját (1998 Magyar Hírlap CD09) | [Villámlásnál] a kisülési csatorna vízszintes vetületének hossza több kilométer is lehet (1998 Természet Világa CD50).

4e. (Anat is) ’〈ember, állat, ritk. növény szervezetében v. vmely szervében:〉 vminek a vezetésére való csőszerű járat, vezeték’ ❖ a’ veſéknek táján valami […] fájdalom támad, melly a’ vizelletnek tſatornáin le-hot egéſzſzen az hugyos hojag-ig (1780 Rácz Sámuel ford.–Störck 7278022, 70) | a [kígyó]méreg, melly a fog csatornáján a sebbe megy (1845 Hanák János 8180001, 43) | [a gerincvelő] a gerincoszlop csatornájában elhelyezett vezető és egyuttal központi szerv (1894 PallasLex. CD02) | Mézgatartók (növ.), schizogen azaz a sejtfal széthasadásából vagy lizigen, azaz a sejtfalak föloldódásából keletkező hosszabb csatornák […] – melyekben mézga képződik és raktározódik föl (1915 RévaiNagyLex. C5709, 705) | Nyílnak a rettenettől csatornái a tőgynek (1954 Nagy László² 9473034, 35) | [A kutya hallószervében] a dobüreget az orr-garattal összekötő csatorna a fülkürt (1993 Sárkány Pál et al. CD59).

5. (rég v. nyj) ’néhány sorból álló, barázdákkal elkülönített keskeny szőlőtábla’ ❖ [Egerben] borozdák által az egész szőllőterület hasábokra, […] a hasábok apróbb részekre azaz csatornákra osztatnak föl (1854 Magyarország és Erdély Képekben C2965, 63) | „Csatorná”nak nevezik [Gyöngyösön] a szőlőknek mesgyékre, vagy megyékre felosztott részeit (1854 Spetykó Gáspár C3758, 153) | csatorna fn. ’barázdákkal elválasztott néhány szőlősor’ (1997 Magyar Nyelvőr C6048, 45).

6. (Fiz v. Inf v. Távk)(információhordozó) jeleket vezető, azok átvitelére, továbbítására alkalmas közvetítőrendszer, közeg, pl. frekvenciasáv’ ❖ [A filmben] Morozov zenéje a legmodernebb technikával, négy csatornán át szólal meg (1958 Magyar Nemzet aug. 22. C0354, 7) | Ma a berendezés már 48 csatornával bonyolítja le a távíróforgalmat (1984 Mesterházy Sándor CD52) | [a 2. tévéműsor] március 2-án (az OIRT 22. csatornáján) megkezdi próbasugárzásait (1987 Lévai Béla 1094001, 8) | A taxisok rádióin vannak olyan csatornák, ahol a sofőrök közösségi életet élnek (1996 Magyar Hírlap CD09) | [A készülék] műszaki jellemzői: átviteli sáv 2,4–2,4835 GHz, négy, váltható csatorna (1997 Magyar Hírlap CD09) | megerősíthetjük felszerelésünket egy kiegészítő mélynyomóval is. Ez utóbbi csak a mély hangok kiemelésére szolgál és nem rendelkezik külön csatornával (2000 Lakáskultúra CD39).

6a. (Fiz v. Inf) ’ilyen közvetítőrendszeren továbbított információhordozó jelegyüttes’ ❖ A zene kitűnő aláfestő művészetét sajnálatosan csökkenti, hogy a négy csatorna egymás mellé „vágása” olykor túlságosan éles, a hanghatások harsányak (1958 Magyar Nemzet aug. 22. C0354, 7) | Egy MIDI csatlakozás legfeljebb 16 féle különböző adatfolyamot – csatornát – képes átvinni (1998 Magyar Hírlap CD09) | [A hangátvitel után] a Goldwave nevű, szabadon elérhető hangszerkesztő programot használtuk a csatornák visszajátszására (2000 Byte Magazin CD38).

6b. ’ilyen közvetítőrendszert működtető, rendszeresen műsort szolgáltató rádió- v. televízióállomás (műsora)’ ❖ Természetesen ezekből a csatornákból [ti. a 24 New York-i kábeltelevíziós adásból] sem maradhat el az állandó kísérő, a reklám (1981 Barát Tamás 1011001, 47) | Intendánsjelölteket nevez ki a Magyar Rádió 3 csatornájának élére Gombár Csaba elnök (1991 Tények könyve CD37) | csak akkor tudok beindítani egy produkciót, ha előzőleg eladtam valamelyik csatornának (1992 Muhi Klára 2010009, 50) | a fiataloknak szóló zenei csatornát hétfőtől kódoltan sugározzák és előfizetési díjat kérnek érte (1995 Magyar Hírlap CD09) | a műsorfejlesztő infrastruktúrát kell a törvény szerint úgy fejleszteni, hogy a két műholdas közszolgálati csatornát is minél hamarabb, minél többen tudják nézni (1997 Országgyűlési Napló CD62).

7. (Tud) ’〈a kommunikációban:〉 az a közeg, amelyen keresztül a közlés, a kommunikáció történik, amely az információt a feladótól a címzetthez továbbítja’ ❖ Egy Illés-szám kottán összehasonlíthatatlanul szerényebb, mint lemezen […]. A jazz és beat számára létszükséglet a közvetlen előadás. Elterjedésüket elsődlegesen az elektronikus kommunikációs csatornák tették lehetővé (1972 Marx György 9428001, 71) | verbális és nem verbális csatornákat (1978 Buda Béla 9073001, 258) | [a kommunikációs] folyamat elemeit [Umberto] Eco az információelmélet kategóriáival határozza meg: a hírforrás, a továbbító, a jelzés, a csatorna, az üzenet, a vevő és a címzett (1991 Maár Judit 2028020, 206).

7a. (Inf) ’〈chatben:〉 az a felület, virtuális hely, ahol a kommunikáció, a csevegés történik’ ❖ Az IRC-n szinte semmit nem lehet tudni a másikról. A minap beléptem a magyar csatornára, ahol ParaDixom üdvözölt (1996 Magyar Hírlap CD09) | Az internetes chatszobák hamar népszerűek lettek a magyar netezők körében is, így ma már több tucat közül választhatunk. […] Az évek óta működő csatornákon a törzsközönség már összeszokott, így ritka a hosszú, kínos csend (2000 Magyar Hírlap CD09).

8. ’szellemi v. gazdasági javak kicserélésének vmely (kialakult) útja, módja, meghatározott formája’ ❖ a cselédnek serege oly csatorna, melyen a házi gazdasszonynak hibái és erőtelenségei rejtekházaiból, hol azokat fedezgeti, a közönséges világ eleiben kifolynak (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax C1077, 48) | Esténként annál sűrűbben következének a … dáridók, s ez volt megélhetésének fő-fő csatornája (1846 Jókai Mór C2246, 115) | Az irodalom pedig, ami eljutott hozzá [ti. Csokonai Vitéz Mihályhoz], főleg német és olasz csatornákon, még a rokokó irodalma volt (1934 Babits Mihály 9014135, 53) | senki nem rendelkezik adatokkal arról, hogy a belföldi forgalom legszélesebb csatornáján [ti. a használtcikk-kereskedelemben] hány [video]készülék halad keresztül (1985 Révész Sándor 1133001, 7).

Ö: bádog-, bekötő-, bél~, emésztő~, eresz~, eső~, fedél~, fog~, fő~, genny~, gerinc~, hajózó~, kábel~, mozi~, öntöző~, rázó~, szél~, szenny~, szülő~, táp~, tévé~, velő~, vér~; a -csatorna címszó alatt: belvíz~, felnőtt~, film~, gyerek~, gyermek~, könny~, sport~, szennyvíz~, tej~, víz~, zene~.

UB: -bűz.

ÖU: csont~, élővíz~, epe~, fa~, füst~, gyűjtő~, hang~, hír~, húgy~, kő~, kör~, köz~, lágyék~, lég~, levezető~, malom~, mellék~, műsor~, nedv~, nyál~, oldal~, rádió~, televízió~, vese~.

ÖE: ~ajtó, ~cső, ~gáz, ~gyűrű, ~használat, ~híd, ~kapu, ~kút, ~lé, ~meder, ~övezet, ~part, ~patkány, ~szagú, ~társaság, ~terv, ~tisztítás, ~váltás, ~váltó.

Sz: csatornácska, csatornai, csatornátlan.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

csatornya lásd csatorna
csatorna főnév 6A
csatornya 6A (rég v. nyj)
1.
(szenny)víz elvezetésére v. öntözésre szolgáló, ill. mocsaras területet lecsapoló v. vízszabályozásra való ásott meder, árok (vize)
a Tsáſzárné az  jobbágyainak bóldogſágokat azzal kívánja elébbre ſegéteni, hogy új városokat építtet és nagy tsatornákat ásat
(1780 Magyar Hírmondó)
motsáros, és tsatornyákkal keresztbe metszett táj
(1813 Hazai és Külföldi Tudósítások)
a Kovács utca két oldalán nyílt csatorna csergedezett
(1864 Erdélyi János²)
[A Kárpát-medencében a 18. század végétől az ártereken gazdálkodók] a holtágakat megpróbálták elvezetni az élővizekhez, vagyis kis csatornákat építeni, s ezzel csökkenteni az áradások mértékét
(1993 A magyarság kézikönyve)
1a.
szennyvizet (és esővizet) a földfelszín alatt elvezető(, kiépített medrű) árok(-) v. cső(hálózat), es. annak felszíni szakasza v. építménye, ill. abban levő folyadék
minden lukak, még az árnyék-ſzékeknek tsatornáik-is bé-tömettettek
(1793 Gubernáth Antal ford.)
[az ólmot] a’ főld alatt vízvezető tsatornáknak […] szokták használni
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
Hidak, csatornák, s más ily féle épitményeket a középkor sehol sem hagyott reánk
(1876 Henszlmann Imre)
itt a magas partnál, ahol a gyár csatornája ömlik bele a Piavéba
(1948 Tersánszky Józsi Jenő)
a szennyvíz csak zártszelvényű csatornában vezethető
(1999 Lakáskultúra)
1b.
ilyen hálózatot a föld felszínével összekötő, felül rendsz. ráccsal lezárt akna az esővíz elvezetésére
[a] rostélyt feltolja, kimáſz a’ tsatornából
(1809 Szekér Joákim)
[Fönn a várban] a picziny pázsittáblák erőteljes irodaillatot lehellnek, […] a csatornák rostélyai felé fekete hivatalos tinta csörgedez
(1876 Hevesi Lajos)
[Misi kigondolta, hogy] kiviszi a kést az utcára s be fogja dobni a csatornába az utcai rácson
(1920 Móricz Zsigmond)
[az üres utcán] csak egy újságot forgatott a szél, forgatta a csatorna rácsa felé
(1969 Domahidy András)
1c. (rég)
〈várak, települések stb. vízellátásának biztosítására:〉 csapadékvizet összegyűjtő és tároló, természetes úton létrejött v. mesterségesen kialakított kisebb-nagyobb medence v. kútszerű akna; ciszterna
Vízöntő havában Nyárra Hordj jeget, ha a’ Tél nagy A’ vízvévő tsatornára, Vígyázz, bé ne zárja fagy
(1789 Főldi János)
a’ bort nem tsak hordókba, hanem fallal jól ki-béllelt tsatornákba-is (:Cisternae:) tltötték
(1791 Sándor István)
1d. (rendsz. éggel kapcs. jelzővel)
〈nagy záporeső, felhőszakadás jelképeként〉
Nagy Iſten! […] zárd el az Égi tsatornyát
(1777 Baróti Szabó Dávid)
megnyílt a felhők csatornája
(1844 Petőfi Sándor)
[Jupiter] ismét megereszté csatornáit, s azóta folyvást köd és eső boritja vidékünket
(1870 Vadász- és Versenylap)
Mindegyikük úgy érezte, a saját imádságára nyíltak meg az ég csatornái
(1941 Tatay Sándor)
az egek csatornáiból ömlő áldatlanság
(1998 Magyar Hírlap)
2. (tulajdonnév részeként is)
mesterségesen létrehozott, hajózható vízi út folyók, tavak, tengerek között
eggy nagy vizi tsatornán kellett vólna seregeinknek által menni
(1794 Magyar Kurír)
a caledóniai csatorna mentén egész Invernessig [hajóztunk]
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
Az admirális ezt a lappangó, gyilkos betegséget a Panama-csatornánál szerezte. Ezt a csatornát most tudvalevőleg az amerikaiak ássák, miután Franciaország belebukott a vállalatba
(1908 Rákosi Viktor)
a [párizsi] Saint-Martin-csatorna partján nincsen korlát
(1966 Szőllősy Klára ford.Beauvoir)
2a.
〈tengerparti, ill. a tenger közelében fekvő városban:〉 a tengerrel összefüggő, utcákat helyettesítő vízi utak egyike
Ezeknek a’ Canáliſoknak […] ollyanoknak kellene lenni, […] a’ millyenek a’ Hollanduſoknak Tsatornáik, mellyeken ſokſzor láttam, hogy két három aſſzony a’ Colóniából terheſen le-mentt hajot az egéſz Vároſon kereſztl húzta
(1791 Mindenes Gyűjtemény)
a Canal grandeból átfordul a gondola a kicsiny vizutczára, […] s jobbra és balra az apró csatornák egész szövege [= szövevénye] mutatkozik
(1851 Kemény Zsigmond)
Ni csak! A Canale Grande… Velence! Szemben vele a templom, jobbra a csatorna vége, tenger, amott a sziget…
(1933 Karinthy Frigyes)
A turisták ilyenkor [ti. hóviharban] is, esőköpenyben is sétálnak az amszterdami csatornák kőpartján
(1989 Konrád György)
2b. (tulajdonnév részeként is)
tengernek, óceánnak két hosszan elnyúló közeli partvonal között összeszűkülő része, amely két nyílt tengerrészt, ill. tengert, óceánt vmely beltengerrel, öböllel stb. összeköt
a’ Tengeri-tsatornában fekvö Hajossereg minden lödezés és pompa nélkül jelenék meg
(1785 Magyar Hírmondó)
az irlandi csatorna kétszer oly mély, mint a doveri szoros
(1863 A Hon)
[az Albatros osztrák-magyar ágyúnaszád Sydneynél] fölkereste a Thousand-Ships öbölt, az Isabel-sziget partját, hol a fősziget s két előtte fekvő kisebb sziget közt egy új csatornát fedezett fel
(1911 RévaiNagyLex.)
La Manche csatorna
(2000 Magyar Hírlap)
3.
vmely épület tetejéről a lefolyó esővizet összegyűjtő és elvezető, ereszcsatornából és ahhoz csatlakozó csőből v. csövekből álló szerkezet, hálózat, ill. ennek vmely eleme
hogy az eſsö vizet meg-gyüjtheſsék, a’ magok házok fedelét tsatornákkal környül véſzik
(1776 Weszprémi István ford.Wood)
házfedél alá való tsatornáknak [szokták használni az ólmot]
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
Az esőcsöppek rythmikus egyformasággal koppantak a házfedélre, s a csatornából egész zuhatag áradt ki…
(1887 Tutsek Anna)
csatorna csatornya fn.főnév 1. ’esőcsatorna’
(1951–1955 Kiskanizsai szótár)
Felmásztam a csatornán a második emeletre
(1971 Csörsz István)
3a. (rég)
kút vizét az itatóba vezető keskeny, hosszú vályú
ezen áztatott orvoſságbúl egy iczét minden veder vizhez a’ Csatornyára kell tölteni, hogy a’ fris vizzel együtt az itató válúba folyhaſson, fogytig igy itatván a’ marhát
(1791 Fekésházy György)
Válunál az ökrök szomjasan delelnek, […] Nincs, ki vizet merjen hosszu csatornára
(1846 Arany János)
4.
〈vmely tárgyon, képződményen stb.:〉 hosszanti bevágás, vájat kül. nedv, folyadék vezetésére
[a kivájt szikla] allyáról tsatorna vezettetik az Orſzág útjára. Az a’ köſzikla-gödör télen hóval tellen-teli tömettetik, ’s nyári idöben a’ tsatornán az utazóknak az ö friſs olvadékját kellemeteſen ereſzti
(1783 Molnár János)
[a vágóhídon] a vér kifolyására szolgáló csatorna kellő mennyiségű vizzel leöblitendő
(1886 Győri Közlöny)
A rakodópolcokkal ellátott asztalka munkalapjának végét csatorna zárja, hogy a leguruló ceruzákat felfogja
(1999 Lakáskultúra)
4a. (ritk)
〈munkadarabon, alkatrészen:〉 téglalap keresztmetszetű bemélyedés, vájat, amelybe az ellendarab (megfelelő része) illeszkedik; horony
A’ lapos vagy tábla kályhák a’ lapokon lévő tsatornáknál fogva rakatnak együvé
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
Ha az armatura vasa hornyolt, akkor ezekhez a tekercseket sablónokon készítjük el s azután fektetjük az armatura vasának hornyaiba, csatornáiba
(1912 RévaiNagyLex.)
4b. (Műsz is)
vminek a(z el)vezetésére, pl. elektromos v. vízvezeték, fűtés, szellőzés számára épített v. mesterségesen kialakított járat, hosszú üreg v. cső(rendszer)
[a füredi savanyúvízforrásnál levő vendégházak] alatt lév tsatornákat máſuvá kell tenni; azonban pedig, míg az meg-lehet, ſzorgalmatoſan ki kell tiſztítani
(1794 Rácz Sámuel)
Az épületnek ugyan azon oldala felől találtató minden léghuzatok ugyan azon látszintes [= horizontális, vízszintes] csatornába nyitnak
(1846 Hetilap)
Lehet az áramot a vágány alatt készített és a pályával párhuzamos üreges csatornában is vezetni
(1897 PallasLex.)
újabban az ólom telefonkábeleket csupán egyes szűk csatornákba fektetik, mely csatornák csoportokban egymás alatt és fölött helyezkednek el és keményre égetett, üvegszerű agyagból állanak
(1927 TolnaiÚjLex.)
A hajó emelkedésekor a biztosítószelepeken át eltávozó hidrogéngázt külön csatornában gyűjtik össze
(1928 TolnaiÚjLex.)
[a személygépkocsiban] a fűtés-szellőzés csatornái és alkatrészei
(1999 Magyar Hírlap)
4c.
szilárd anyagban, kül. földben természetes úton kialakult üreg, járat
mállik a hó, feláztatja a kérges föld szinét, s az ikrás iszapon keresztül csatornákat fúr
(1800–1803 Fazekas Mihály)
Minthogy e szerint a tónak semmi látható kifolyása nincsen, […] hihetőleg föld alatti csatornán szivárog el felesleges vize
(1858 Xantus János)
vulkáni csatorna
(1926 RévaiNagyLex.)
[A szúnyogok] csípés közben toxikus anyagot juttatnak a szúrási csatornába
(1996 Szinák János–Veress István)
4d. (Met is)
hosszú, cső alakú (lég)örvény
a csillag lehullván zúgó csatornát húz a levegőbe
(1981 Beney Zsuzsa)
[A tornádó keletkezésekor] a felhőből lezúduló hideg levegő egyre inkább beszűkíti a felhőbe beáramló meleg levegő csatornáját
(1998 Magyar Hírlap)
[Villámlásnál] a kisülési csatorna vízszintes vetületének hossza több kilométer is lehet
(1998 Természet Világa)
4e. (Anat is)
〈ember, állat, ritk. növény szervezetében v. vmely szervében:〉 vminek a vezetésére való csőszerű járat, vezeték
a’ veſéknek táján valami […] fájdalom támad, melly a’ vizelletnek tſatornáin le-hot egéſzſzen az hugyos hojag-ig
(1780 Rácz Sámuel ford.Störck)
a [kígyó]méreg, melly a fog csatornáján a sebbe megy
(1845 Hanák János)
[a gerincvelő] a gerincoszlop csatornájában elhelyezett vezető és egyuttal központi szerv
(1894 PallasLex.)
Mézgatartók (növ.növény), schizogen azaz a sejtfal széthasadásából vagy lizigen, azaz a sejtfalak föloldódásából keletkező hosszabb csatornák […] – melyekben mézga képződik és raktározódik föl
(1915 RévaiNagyLex.)
Nyílnak a rettenettől csatornái a tőgynek
(1954 Nagy László²)
[A kutya hallószervében] a dobüreget az orr-garattal összekötő csatorna a fülkürt
(1993 Sárkány Pál et al.)
5. (rég v. nyj)
néhány sorból álló, barázdákkal elkülönített keskeny szőlőtábla
[Egerben] borozdák által az egész szőllőterület hasábokra, […] a hasábok apróbb részekre azaz csatornákra osztatnak föl
(1854 Magyarország és Erdély Képekben)
„Csatorná”nak nevezik [Gyöngyösön] a szőlőknek mesgyékre, vagy megyékre felosztott részeit
(1854 Spetykó Gáspár)
csatorna fn.főnév ’barázdákkal elválasztott néhány szőlősor’
(1997 Magyar Nyelvőr)
6. (Fiz v. Inf v. Távk)
(információhordozó) jeleket vezető, azok átvitelére, továbbítására alkalmas közvetítőrendszer, közeg, pl. frekvenciasáv
[A filmben] Morozov zenéje a legmodernebb technikával, négy csatornán át szólal meg
(1958 Magyar Nemzet aug. 22.)
Ma a berendezés már 48 csatornával bonyolítja le a távíróforgalmat
(1984 Mesterházy Sándor)
[a 2. tévéműsor] március 2-án (az OIRTOrganisation internationale de radiodiffusion et de télévision ’Nemzetközi Rádiós Műsorszórási és Televíziós Szervezet’ 22. csatornáján) megkezdi próbasugárzásait
(1987 Lévai Béla)
A taxisok rádióin vannak olyan csatornák, ahol a sofőrök közösségi életet élnek
(1996 Magyar Hírlap)
[A készülék] műszaki jellemzői: átviteli sáv 2,4–2,4835 GHzgigahertz, négy, váltható csatorna
(1997 Magyar Hírlap)
megerősíthetjük felszerelésünket egy kiegészítő mélynyomóval is. Ez utóbbi csak a mély hangok kiemelésére szolgál és nem rendelkezik külön csatornával
(2000 Lakáskultúra)
6a. (Fiz v. Inf)
ilyen közvetítőrendszeren továbbított információhordozó jelegyüttes
A zene kitűnő aláfestő művészetét sajnálatosan csökkenti, hogy a négy csatorna egymás mellé „vágása” olykor túlságosan éles, a hanghatások harsányak
(1958 Magyar Nemzet aug. 22.)
Egy MIDImusical instrument digital interface ’hangszerek digitális interfésze’ csatlakozás legfeljebb 16 féle különböző adatfolyamot – csatornát – képes átvinni
(1998 Magyar Hírlap)
[A hangátvitel után] a Goldwave nevű, szabadon elérhető hangszerkesztő programot használtuk a csatornák visszajátszására
(2000 Byte Magazin)
6b.
ilyen közvetítőrendszert működtető, rendszeresen műsort szolgáltató rádió- v. televízióállomás (műsora)
Természetesen ezekből a csatornákból [ti. a 24 New York-i kábeltelevíziós adásból] sem maradhat el az állandó kísérő, a reklám
(1981 Barát Tamás)
Intendánsjelölteket nevez ki a Magyar Rádió 3 csatornájának élére Gombár Csaba elnök
(1991 Tények könyve)
csak akkor tudok beindítani egy produkciót, ha előzőleg eladtam valamelyik csatornának
(1992 Muhi Klára)
a fiataloknak szóló zenei csatornát hétfőtől kódoltan sugározzák és előfizetési díjat kérnek érte
(1995 Magyar Hírlap)
a műsorfejlesztő infrastruktúrát kell a törvény szerint úgy fejleszteni, hogy a két műholdas közszolgálati csatornát is minél hamarabb, minél többen tudják nézni
(1997 Országgyűlési Napló)
7. (Tud)
〈a kommunikációban:〉 az a közeg, amelyen keresztül a közlés, a kommunikáció történik, amely az információt a feladótól a címzetthez továbbítja
Egy Illés-szám kottán összehasonlíthatatlanul szerényebb, mint lemezen […]. A jazz és beat számára létszükséglet a közvetlen előadás. Elterjedésüket elsődlegesen az elektronikus kommunikációs csatornák tették lehetővé
(1972 Marx György)
verbális és nem verbális csatornákat
(1978 Buda Béla)
[a kommunikációs] folyamat elemeit [Umberto] Eco az információelmélet kategóriáival határozza meg: a hírforrás, a továbbító, a jelzés, a csatorna, az üzenet, a vevő és a címzett
(1991 Maár Judit)
7a. (Inf)
〈chatben:〉 az a felület, virtuális hely, ahol a kommunikáció, a csevegés történik
Az IRCinternet relay chat ’interneten közvetített csevegés’-n szinte semmit nem lehet tudni a másikról. A minap beléptem a magyar csatornára, ahol ParaDixom üdvözölt
(1996 Magyar Hírlap)
Az internetes chatszobák hamar népszerűek lettek a magyar netezők körében is, így ma már több tucat közül választhatunk. […] Az évek óta működő csatornákon a törzsközönség már összeszokott, így ritka a hosszú, kínos csend
(2000 Magyar Hírlap)
8.
szellemi v. gazdasági javak kicserélésének vmely (kialakult) útja, módja, meghatározott formája
a cselédnek serege oly csatorna, melyen a házi gazdasszonynak hibái és erőtelenségei rejtekházaiból, hol azokat fedezgeti, a közönséges világ eleiben kifolynak
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
Esténként annál sűrűbben következének a … dáridók, s ez volt megélhetésének fő-fő csatornája
(1846 Jókai Mór)
Az irodalom pedig, ami eljutott hozzá [ti. Csokonai Vitéz Mihályhoz], főleg német és olasz csatornákon, még a rokokó irodalma volt
(1934 Babits Mihály)
senki nem rendelkezik adatokkal arról, hogy a belföldi forgalom legszélesebb csatornáján [ti. a használtcikk-kereskedelemben] hány [video]készülék halad keresztül
(1985 Révész Sándor)
UB: -bűz
ÖU: csontcsatorna, élővízcsatorna, epecsatorna, facsatorna, füstcsatorna, gyűjtőcsatorna, hangcsatorna, hírcsatorna, húgycsatorna, kőcsatorna, körcsatorna, közcsatorna, lágyékcsatorna, légcsatorna, levezetőcsatorna, malomcsatorna, mellékcsatorna, műsorcsatorna, nedvcsatorna, nyálcsatorna, oldalcsatorna, rádiócsatorna, televíziócsatorna, vesecsatorna
ÖE: csatornaajtó, csatornacső, csatornagáz, csatornagyűrű, csatornahasználat, csatornahíd, csatornakapu, csatornakút, csatornalé, csatornameder, csatornaövezet, csatornapart, csatornapatkány, csatornaszagú, csatornatársaság, csatornaterv, csatornatisztítás, csatornaváltás, csatornaváltó
Sz: csatornácska, csatornai, csatornátlan
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások