-csoport (utótagként)

1. ’〈több egynemű dolog v. élőlény〉 együtt v. térben egymáshoz közel álló darabjaiból egységet alkotó tömeg’ ❖ bokorcsoport fn 3A1 | [a sátor nyílása] más oldalon volt s ezen részről sürű bokorcsoport fedte (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Túl a taposható kiöntésfélén bokorcsoportokkal tarkított üdezöld rétség terült el (1937 Szentiványi Jenő 1145001, 26) | [A fű letaposásának megakadályozása érdekében] legegyszerűbb, ha egy bokorcsoportot telepítünk a kanyar belső ívéhez (2000 Lakáskultúra CD39)  csillagcsoport fn 3A1 | [a titkos papi rendekben] a’ huszonnégy öregebbek a’ látható és láthatatlan tsillagtsoportokat […] jelentette (1790 Verseghy Ferenc 7033004, 200) | Oriontól balra találjuk a halvány Egyszarvút (Monoceros). Ennek tanulmányozását a kezdő egyelőre mellőzheti, míg a többi csillagcsoportokkal meg nem ismerkedik (1930 Lassovszky Károly 9382001, 287) | Az egyszerű kettős csillagok kialakulását már csaknem egy évtizede tudják a csillagászok számítógéppel modellezni. Ugyanígy modellezhető a kisebb, de nem állandó, laza csillagcsoportok, pl. az Orionban lévő Trapézhalmaz kialakulása (1992 Élet és Tudomány 2006025, 670)  épületcsoport fn 3A1 | [az esti homály] az épületcsoportot egy meg nem különböztethető tömeggé változtatja (1835 Hasznos Mulatságok C8342, 174) | Imaház, gyógytár, vendéglő s fürdőintézet található az épületcsoportban (1857 Ormós Zsigmond C3364, 22) | Képzeljük csak el, hogyan festene a Márk teret körülvevő épületcsoport, ha az ezt alkotó egyes házak emeletsorai eltérnének egymás színvonalától (1912 Halász Imre CD10) | Hamarosan megkezdődhet az erzsébetvárosi Gozsdu-udvar, azaz a Király utca és Dob utca közötti épületcsoport rehabilitációja (1995 Magyar Hírlap CD09)  facsoport fn 3A1 | egy sűrü facsoportban sétált (1836 Gaal József C1790, 139) | A hol a 400-600 méternyi függőleges sziklafalak kissé hátrább hajolnak, ott lombos facsoportok kapaszkodnak meg rajtuk (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a kék vércse] fészkelő területe szűken határolt és majdnem kizárólagosan az alföldi ligetekre, facsoportokra, fasorokra szorítkozik (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Bugacon a tekintetnek minden irányban facsoportok, erdőfoltok szabnak határt (1987 Antalffy Gyula 1004004, 123)  fenyőcsoport fn 3A1 | a parkban egzotikus fák, virágcserjék, pozsgár [= dús] bozótok, a legvénebb fenyőcsoport a belső udvaron (1875 Jókai Mór CD18) | Hámori Jánosnak volt nagy ízléssel rendezett magánparkja, szép fenyőcsoportokkal, gyertyánfa erdővel, hosszú alléeval, tavakkal, százados fákkal (1940 Réti István CD10) | apró fenyőcsoportokkal s magányos tölgyekkel tarkított, sziklabarázdákkal szaggatott, füves, csalitos rétségen (1955 Antalffy Gyula 1004010, 54)  házcsoport fn 3A1 | A került házcsoport lakosai a nép e bal hiedelmének örültek (1843 Nagy Ignác C3244, 9) | csakhamar feltünnek szőlőkoszorúzott bérczek közt Torda városának festői házcsoportjai (1889 Orbán Balázs CD22) | Régente szabályos utcát nem képeztek ki, hanem zegzugos közök húzódtak a házcsoportok között (1993 BibliaiLex. CD1207)  hegycsoport fn 3A1 | A’ második hegy tsoport dél f. esik, ’s a’ Börsőnyi hegyeknek neveztetik (1819 Magda Pál 8285005, 248) | Ahogy a budai hegycsoport legszélső előfoka, a Gellért-hegy meredeken lehanyatlik a fővárost kettéválasztó Duna medrébe, a túlsó parton kezdődik Európa délkeletének legnevezetesebb rónasága, mely az Erdélyt körülölelő hegyekig terjed (1891 Jókai Mór CD18) | Az Erdélyi-középhegység két különböző eredetű, felépítésű és arculatú hegycsoportot foglal magába (1997 Magyarország földje CD05)  szigetcsoport fn 3A1 | [A Nílust] szigetcsoport tarkázza meg (1839 Remény C3611, 204) | Az Új-Hebridák szigetcsoportjának protecturátusában a francziákkal, a Tonga és Szamoa szigetek fönnhatóságában a németekkel és az északamerikaiakkal osztoztak meg az angolok (1905 Nagy képes világtörténet CD03) | A Hanís-szigeteknek stratégiai jelentősége van: a szigetcsoporton keresztül ellenőrizhető a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl közötti Báb-el-Mandeb-tengerszoros (1996 Magyar Hírlap CD09)  sziklacsoport fn 3A1 | A’ víg madárnép illy patakok felett választ magának zöld levelek között hajlékot, érzékeny dalokkal többszörösen felelő nyögésre győzvén az aggott sziklacsoportokot (1819 Verseghy Ferenc CD01) | sárga homok végtelen síkja volt mindenfelé, csak itt-ott állott ki belőle egy-egy barnás-sárga sziklacsoport (1921 Szabó Dezső 9623002, 99) | [A Velencei-hegységben] tölgyek között vezet az út a legnagyobb és a legbámulatosabb sziklacsoporthoz, a Pandúrkőhöz (1995 Természet Világa CD50)  tanyacsoport fn 3A1 | a jobbára csak lóháton megjárható tanyacsoportoknak csupa görög-keleti vallású oláh lakói (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | volt értelme azoknak a nyilvánosjellegű műsoros előadásoknak, melyeket pl. a dorozsmai, szegedkörnyéki és békési tanyacsoportokban rendeztünk (1933 Buday György CD10) | A Bugyi községet és az ürbői tanyacsoportot összekötő 8-10 km-es út járhatatlanná vált (1996 Magyar Hírlap CD09)  virágcsoport fn 3A1 | ott, a’ hol répa termett és petrezselyem, most gyepszőnyegek terűlnek el, szagos és szagatlan virágcsoportokkal (1818 Kazinczy Ferenc C2569, 61) | Minden tárgy izléses, legyen nagy, vagy kicsiny; Kényelmes, gyönyörű bútor, kocsi, fogat, A fa- s virágcsoport műértelmet mutat (1861 Tompa Mihály CD01) | [Dahner Samu] híressé tette parkunkat növényritkaságokkal, pálmákkal, óriásfenyővel, mesteri módon megtervezett, művészi érzékkel, szinte költői szépséggel összeállított virágcsoportokkal és festőien megkomponált gyepgirlandokkal (1958 Friedrich Károly CD52).

2. ’〈azonos foglalkozású v. elfoglaltságú személyek〉 vmely céllal együtt levő, ill. egymással tartósan együttműködő közössége’ ❖ diákcsoport fn 3A1 | [Szép Mikhál] most tudott dalolni a mellette gyalogoló diákcsoport közepett (1876 Jókai Mór CD18) | [e cikk írója] több mint tíz esztendőn át évente magyarázgatta Racine-t egy kicsiny, művelt, fogékony s évről-évre megújuló diákcsoportnak, a legeszményibb, mert leglelkesebb s legkövetelőbb hallgatóságnak (1940 Gyergyai Albert CD10) | A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumának diákcsoportja (1992 Magyar reformátusok CD1210)  kirándulócsoport fn 3A1 | A sötétbe merült pados asztalok egyike mellett valami víg kiránduló csoport gubbasztott feketén (1918 Laczkó Géza CD10) | Egyetlen napra csak a kiránduló csoportok látogatnak ide, a többség pihenési szándékkal, hosszabb időt tölt el ebben a csendet, nyugalmat árasztó miliőben (2000 Magyar Hírlap CD09)  régészcsoport fn 3A1 | 1968 nyarán a Moszkvai Állami Egyetem egy régészcsoportja a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet területén 92 bronzöntvényből álló leletcsoportot talált (1974 Benedek András 2049050, 101) | [1912-ben] az El-Amarna óegyiptomi város területén végzett ásatások során egy német régészcsoport megtalálja Nofretete királyné mellszobrát (1990 Tények könyve CD37)  tanulócsoport fn 3A1 | [Comenius] az internátusokban úrrá tette a latin nyelvet, melynek tanulását és használatát a régi római élet megjátszatásával és a tanuló csoportok versengésével egyaránt szorgalmazta (1940 Balassa Brúnó István CD43) | A jól irányított kérdés az egész tanulócsoportnak szól (1997 PedagógiaiLex. C6811, 444)  turistacsoport fn 3A1 | Láttam olasz turistacsoportot, amint áhítatosan bámulta a pasaréti templomot (1936 Szerb Antal CD10) | A talponálló előtt valami turistacsoport ment el. Tükrös napszemüvegek, szines ruhák, jókedv, nevetés (1973 Balla László 1010013, 121) | minthogy a szakmám az idegenforgalomhoz köt, eleinte turistacsoportokat kalauzoltam a fővárosban (2000 Lakáskultúra CD39)  vadászcsoport fn 3A1 | A vadászcsoport egyik része paripákon ügetett (1847 Vasvári Pál C4683, 109) | a tisztáson zajongott az odasereglett vadászcsoport (1937 Szentiványi Jenő 1145004, 209) | [Böröczky Kornél] tagja volt annak a vadászcsoportnak, amely Kelet-Afrikában tett expedíciót a Nemzeti Múzeum 1956-ban elpusztult anyagának pótlásáért (1998 Új Könyvek CD29).

2a. ’〈vmely művészeti ágban tevékenykedő művészek〉(egymással tartósan együttműködő) együttese’ ❖ festőcsoport fn 3A1 | Parrhasiuson […] kivül ezen festőcsoporthoz [ti. az óattikai iskolához] tartozott még a Cythnus szigetéről való Timanthes (1902 ÓkoriLex. CD28) | [Hollósy Simonnak] mindig van néhány tanítványa, aki nála tölti el téli estéit, az ő műtermében. És ezek az esték a legkevésbé sem hasonlítanak valamely festőcsoport művészpolitikai összejöveteléhez (1917 Wallerhausen Zsigmond CD10) | Paál [László] a barbizoni festőcsoport késői nemzedékéhez tartozott (1996 Magyar Hírlap CD09)  írócsoport fn 3A1 | Maurice Donnay volt ennek az írócsoportnak [ti. a századforduló francia drámaíróiénak] legjelentékenyebb embere (1911 Lukács György² 9405025, 197) | Marosvécsen, az 1942-es helikoni találkozón a fiatal erdélyi írónemzedék képviselői bejelentették, hogy saját írócsoportot kívánnak létrehozni (1987–1988 Nádor Orsolya 2019011, 722)  költőcsoport fn 3A1 | Egy ily költőcsoport nem mondható népiesnek (1861 Arany János C6505, 394) | a hatvanas években egy olyan költőcsoport is elkezdte pályáját, mely szokatlan erővel fejezte ki az ember magányát és a létbe való kivetettségét (1986 A magyar irodalom története CD53) | a Kilencek költőcsoportjának (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. (Kém) ’a periódusos rendszer 〈vmely elemről elnevezett〉 függőleges oszlopába tartozó kémiai elemek összessége’ ❖ bórcsoport fn 3A1 | Külön részek szólnak a különböző, önálló jelentőségre szert tett elemek, gázok, vegyületek és csoportok kémiájáról (nemesgázok, bórcsoport, halogének, aktinoidák stb.) (1995 Új Könyvek CD29)  kalciumcsoport fn 3A1 | Kalcium-csoport fémei. A kalciumhoz hasonló sajátságu fémek csoportja (1895 PallasLex. CD02) | A legtöbb haloid só vízben oldható, kivételek a kalcium-csoport fluoridjai és az ezüst haloid sói (1913 RévaiNagyLex. C5705, 420) | [a stroncium] a kalcium-csoportba, az ú. n. lúgos földfémnek sorába tartozó fém (1929 TolnaiÚjLex. C5733, 51)  nitrogéncsoport fn 3A1 | Nitrogéncsoport elemei. Ide tartoznak: a nitrogén, foszfor, arzén és az antimon (1896 PallasLex. CD02) | [a foszfor] a nitrogéncsoportba tartozó elem (1960 ÚjMagyarLex. C5423, 396) | Nitrogéncsoport. A periódusos rendszer V. főcsoportjának neve (1983 VegyészetiLex. ford. C6244, 423)  oxigéncsoport fn 3A1 | Szelén (selen), az oxigén-csoportba tartozó nem fémes elem (1897 PallasLex. CD02) | Tellur, az oxigén-csoportba tartozó ritka elem (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 23) | polónium […]: az oxigéncsoportba tartozó kémiai elem (1961 ÚjMagyarLex. C5426, 458)  széncsoport fn 3A1 | [a szilícium] a széncsoportba tartozó és az oxigén után a legelterjedtebb nem fémes elem, amely vegyületeiben mint négyvegyértékü negativ gyök szerepel (1897 PallasLex. CD02) | ólom, Pb: a széncsoportba tartozó kémiai elem (1961 ÚjMagyarLex. C5426, 274).

-csoport (utótagként)
1.
〈több egynemű dolog v. élőlény〉 együtt v. térben egymáshoz közel álló darabjaiból egységet alkotó tömeg
bokorcsoport főnév 3A1
[a sátor nyílása] más oldalon volt s ezen részről sürű bokorcsoport fedte
(1858 Vasárnapi Újság)
Túl a taposható kiöntésfélén bokorcsoportokkal tarkított üdezöld rétség terült el
(1937 Szentiványi Jenő)
[A fű letaposásának megakadályozása érdekében] legegyszerűbb, ha egy bokorcsoportot telepítünk a kanyar belső ívéhez
(2000 Lakáskultúra)
csillagcsoport főnév 3A1
[a titkos papi rendekben] a’ huszonnégy öregebbek a’ látható és láthatatlan tsillagtsoportokat […] jelentette
(1790 Verseghy Ferenc)
Oriontól balra találjuk a halvány Egyszarvút (Monoceros). Ennek tanulmányozását a kezdő egyelőre mellőzheti, míg a többi csillagcsoportokkal meg nem ismerkedik
(1930 Lassovszky Károly)
Az egyszerű kettős csillagok kialakulását már csaknem egy évtizede tudják a csillagászok számítógéppel modellezni. Ugyanígy modellezhető a kisebb, de nem állandó, laza csillagcsoportok, pl.például az Orionban lévő Trapézhalmaz kialakulása
(1992 Élet és Tudomány)
épületcsoport főnév 3A1
[az esti homály] az épületcsoportot egy meg nem különböztethető tömeggé változtatja
(1835 Hasznos Mulatságok)
Imaház, gyógytár, vendéglő s fürdőintézet található az épületcsoportban
(1857 Ormós Zsigmond)
Képzeljük csak el, hogyan festene a Márk teret körülvevő épületcsoport, ha az ezt alkotó egyes házak emeletsorai eltérnének egymás színvonalától
(1912 Halász Imre)
Hamarosan megkezdődhet az erzsébetvárosi Gozsdu-udvar, azaz a Király utca és Dob utca közötti épületcsoport rehabilitációja
(1995 Magyar Hírlap)
facsoport főnév 3A1
egy sűrü facsoportban sétált
(1836 Gaal József)
A hol a 400-600 méternyi függőleges sziklafalak kissé hátrább hajolnak, ott lombos facsoportok kapaszkodnak meg rajtuk
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a kék vércse] fészkelő területe szűken határolt és majdnem kizárólagosan az alföldi ligetekre, facsoportokra, fasorokra szorítkozik
(1933 Az állatok világa ford.)
Bugacon a tekintetnek minden irányban facsoportok, erdőfoltok szabnak határt
(1987 Antalffy Gyula)
fenyőcsoport főnév 3A1
a parkban egzotikus fák, virágcserjék, pozsgár [= dús] bozótok, a legvénebb fenyőcsoport a belső udvaron
(1875 Jókai Mór)
Hámori Jánosnak volt nagy ízléssel rendezett magánparkja, szép fenyőcsoportokkal, gyertyánfa erdővel, hosszú alléeval, tavakkal, százados fákkal
(1940 Réti István)
apró fenyőcsoportokkal s magányos tölgyekkel tarkított, sziklabarázdákkal szaggatott, füves, csalitos rétségen
(1955 Antalffy Gyula)
házcsoport főnév 3A1
A került házcsoport lakosai a nép e bal hiedelmének örültek
(1843 Nagy Ignác)
csakhamar feltünnek szőlőkoszorúzott bérczek közt Torda városának festői házcsoportjai
(1889 Orbán Balázs)
Régente szabályos utcát nem képeztek ki, hanem zegzugos közök húzódtak a házcsoportok között
(1993 BibliaiLex.)
hegycsoport főnév 3A1
A’ második hegy tsoport dél f.felé esik, ’s a’ Börsőnyi hegyeknek neveztetik
(1819 Magda Pál)
Ahogy a budai hegycsoport legszélső előfoka, a Gellért-hegy meredeken lehanyatlik a fővárost kettéválasztó Duna medrébe, a túlsó parton kezdődik Európa délkeletének legnevezetesebb rónasága, mely az Erdélyt körülölelő hegyekig terjed
(1891 Jókai Mór)
Az Erdélyi-középhegység két különböző eredetű, felépítésű és arculatú hegycsoportot foglal magába
(1997 Magyarország földje)
szigetcsoport főnév 3A1
[A Nílust] szigetcsoport tarkázza meg
(1839 Remény)
Az Új-Hebridák szigetcsoportjának protecturátusában a francziákkal, a Tonga és Szamoa szigetek fönnhatóságában a németekkel és az északamerikaiakkal osztoztak meg az angolok
(1905 Nagy képes világtörténet)
A Hanís-szigeteknek stratégiai jelentősége van: a szigetcsoporton keresztül ellenőrizhető a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl közötti Báb-el-Mandeb-tengerszoros
(1996 Magyar Hírlap)
sziklacsoport főnév 3A1
A’ víg madárnép illy patakok felett választ magának zöld levelek között hajlékot, érzékeny dalokkal többszörösen felelő nyögésre győzvén az aggott sziklacsoportokot
(1819 Verseghy Ferenc)
sárga homok végtelen síkja volt mindenfelé, csak itt-ott állott ki belőle egy-egy barnás-sárga sziklacsoport
(1921 Szabó Dezső)
[A Velencei-hegységben] tölgyek között vezet az út a legnagyobb és a legbámulatosabb sziklacsoporthoz, a Pandúrkőhöz
(1995 Természet Világa)
tanyacsoport főnév 3A1
a jobbára csak lóháton megjárható tanyacsoportoknak csupa görög-keleti vallású oláh lakói
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
volt értelme azoknak a nyilvánosjellegű műsoros előadásoknak, melyeket pl.például a dorozsmai, szegedkörnyéki és békési tanyacsoportokban rendeztünk
(1933 Buday György)
A Bugyi községet és az ürbői tanyacsoportot összekötő 8-10 kmkilométer-es út járhatatlanná vált
(1996 Magyar Hírlap)
virágcsoport főnév 3A1
ott, a’ hol répa termett és petrezselyem, most gyepszőnyegek terűlnek el, szagos és szagatlan virágcsoportokkal
(1818 Kazinczy Ferenc)
Minden tárgy izléses, legyen nagy, vagy kicsiny; Kényelmes, gyönyörű bútor, kocsi, fogat, A fa- s virágcsoport műértelmet mutat
(1861 Tompa Mihály)
[Dahner Samu] híressé tette parkunkat növényritkaságokkal, pálmákkal, óriásfenyővel, mesteri módon megtervezett, művészi érzékkel, szinte költői szépséggel összeállított virágcsoportokkal és festőien megkomponált gyepgirlandokkal
(1958 Friedrich Károly)
2.
〈azonos foglalkozású v. elfoglaltságú személyek〉 vmely céllal együtt levő, ill. egymással tartósan együttműködő közössége
diákcsoport főnév 3A1
[Szép Mikhál] most tudott dalolni a mellette gyalogoló diákcsoport közepett
(1876 Jókai Mór)
[e cikk írója] több mint tíz esztendőn át évente magyarázgatta Racine-t egy kicsiny, művelt, fogékony s évről-évre megújuló diákcsoportnak, a legeszményibb, mert leglelkesebb s legkövetelőbb hallgatóságnak
(1940 Gyergyai Albert)
A Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumának diákcsoportja
(1992 Magyar reformátusok)
kirándulócsoport főnév 3A1
A sötétbe merült pados asztalok egyike mellett valami víg kiránduló csoport gubbasztott feketén
(1918 Laczkó Géza)
Egyetlen napra csak a kiránduló csoportok látogatnak ide, a többség pihenési szándékkal, hosszabb időt tölt el ebben a csendet, nyugalmat árasztó miliőben
(2000 Magyar Hírlap)
régészcsoport főnév 3A1
1968 nyarán a Moszkvai Állami Egyetem egy régészcsoportja a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet területén 92 bronzöntvényből álló leletcsoportot talált
(1974 Benedek András)
[1912-ben] az El-Amarna óegyiptomi város területén végzett ásatások során egy német régészcsoport megtalálja Nofretete királyné mellszobrát
(1990 Tények könyve)
tanulócsoport főnév 3A1
[Comenius] az internátusokban úrrá tette a latin nyelvet, melynek tanulását és használatát a régi római élet megjátszatásával és a tanuló csoportok versengésével egyaránt szorgalmazta
(1940 Balassa Brúnó István)
A jól irányított kérdés az egész tanulócsoportnak szól
(1997 PedagógiaiLex.)
turistacsoport főnév 3A1
Láttam olasz turistacsoportot, amint áhítatosan bámulta a pasaréti templomot
(1936 Szerb Antal)
A talponálló előtt valami turistacsoport ment el. Tükrös napszemüvegek, szines ruhák, jókedv, nevetés
(1973 Balla László)
minthogy a szakmám az idegenforgalomhoz köt, eleinte turistacsoportokat kalauzoltam a fővárosban
(2000 Lakáskultúra)
vadászcsoport főnév 3A1
A vadászcsoport egyik része paripákon ügetett
(1847 Vasvári Pál)
a tisztáson zajongott az odasereglett vadászcsoport
(1937 Szentiványi Jenő)
[Böröczky Kornél] tagja volt annak a vadászcsoportnak, amely Kelet-Afrikában tett expedíciót a Nemzeti Múzeum 1956-ban elpusztult anyagának pótlásáért
(1998 Új Könyvek)
2a.
〈vmely művészeti ágban tevékenykedő művészek〉 (egymással tartósan együttműködő) együttese
festőcsoport főnév 3A1
Parrhasiuson […] kivül ezen festőcsoporthoz [ti. az óattikai iskolához] tartozott még a Cythnus szigetéről való Timanthes
(1902 ÓkoriLex.)
[Hollósy Simonnak] mindig van néhány tanítványa, aki nála tölti el téli estéit, az ő műtermében. És ezek az esték a legkevésbé sem hasonlítanak valamely festőcsoport művészpolitikai összejöveteléhez
(1917 Wallerhausen Zsigmond)
Paál [László] a barbizoni festőcsoport késői nemzedékéhez tartozott
(1996 Magyar Hírlap)
írócsoport főnév 3A1
Maurice Donnay volt ennek az írócsoportnak [ti. a századforduló francia drámaíróiénak] legjelentékenyebb embere
(1911 Lukács György²)
Marosvécsen, az 1942-es helikoni találkozón a fiatal erdélyi írónemzedék képviselői bejelentették, hogy saját írócsoportot kívánnak létrehozni
(1987–1988 Nádor Orsolya)
költőcsoport főnév 3A1
Egy ily költőcsoport nem mondható népiesnek
(1861 Arany János)
a hatvanas években egy olyan költőcsoport is elkezdte pályáját, mely szokatlan erővel fejezte ki az ember magányát és a létbe való kivetettségét
(1986 A magyar irodalom története)
a Kilencek költőcsoportjának
(1998 Magyar Hírlap)
3. (Kém)
a periódusos rendszer 〈vmely elemről elnevezett〉 függőleges oszlopába tartozó kémiai elemek összessége
bórcsoport főnév 3A1
Külön részek szólnak a különböző, önálló jelentőségre szert tett elemek, gázok, vegyületek és csoportok kémiájáról (nemesgázok, bórcsoport, halogének, aktinoidák stb.s a többi)
(1995 Új Könyvek)
kalciumcsoport főnév 3A1
Kalcium-csoport fémei. A kalciumhoz hasonló sajátságu fémek csoportja
(1895 PallasLex.)
A legtöbb haloid só vízben oldható, kivételek a kalcium-csoport fluoridjai és az ezüst haloid sói
(1913 RévaiNagyLex.)
[a stroncium] a kalcium-csoportba, az ú. n.úgynevezett lúgos földfémnek sorába tartozó fém
(1929 TolnaiÚjLex.)
nitrogéncsoport főnév 3A1
Nitrogéncsoport elemei. Ide tartoznak: a nitrogén, foszfor, arzén és az antimon
(1896 PallasLex.)
[a foszfor] a nitrogéncsoportba tartozó elem
(1960 ÚjMagyarLex.)
Nitrogéncsoport. A periódusos rendszer V. főcsoportjának neve
(1983 VegyészetiLex. ford.)
oxigéncsoport főnév 3A1
Szelén (selen), az oxigén-csoportba tartozó nem fémes elem
(1897 PallasLex.)
Tellur, az oxigén-csoportba tartozó ritka elem
(1930 TolnaiÚjLex.)
polónium […]: az oxigéncsoportba tartozó kémiai elem
(1961 ÚjMagyarLex.)
széncsoport főnév 3A1
[a szilícium] a széncsoportba tartozó és az oxigén után a legelterjedtebb nem fémes elem, amely vegyületeiben mint négyvegyértékü negativ gyök szerepel
(1897 PallasLex.)
ólom, Pb: a széncsoportba tartozó kémiai elem
(1961 ÚjMagyarLex.)

Beállítások