darabos mn 15A

1. ’darabként levő, darabnyi 〈dolog, kül. anyag〉’ ❖ Ah! ſzép artzádnak bántáſa ne légyen hidegtl! Kényes talpaidat darabos jég’ éle ne sértse! (1787 Rájnis József ford.–Vergilius 7201001, 221) | mordályt készít elsütni pogányra; De darabos követ a török elbőszülve ragad meg, És elsujtja, Pető térdűl megütődve lerogyván, Hasztalanúl kisül a megütött cső (1827 Vörösmarty Mihály CD01) | a gyomorban még darabos részeket is találunk, amelyeken még az étel mineműsége felismerhető (1912 RévaiNagyLex. C5702, 464) | Üveget használtak darabos gyümölcsök eltételéhez is (1997 Magyar néprajz CD47).

1a. ’〈a por v. szemcsés állagúval szemben:〉(nagyobb) darabokban levő 〈anyag〉’ ❖ ſokan a babnak darabos liſztét […] etzetben meg-fve, a’ sokáig tartó has-menéſekben különös orvosságnak találták (1787 Mátyus István C3068, 180) | Végy egy szerecsen-diót, és két lat fa-héjat, darabosan törd öszve, s önts reájok mintegy hat itcze vizet (1826 Fáy András¹ 8139011, 60) | A morvaországi graphit, mely részint por alakban, részint darabosan, részint pedig „moravian blacklead”, vagy „moravian silver blacklead” néven kerűl forgalomba, sötét fekete színű (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a békési vásárban még századunk elején is az ekhós szekerekkel érkező „sóáruló oláhok”-tól a nagy darabos kősót búzáért, szalonnáért, disznóhájért cserélték (1991 Magyar néprajz CD47).

1b. ’nagyobb darabokat, ill. szilárd(dá összeállt) részeket tartalmazó 〈por, szemcsés, ill. folyékony anyag〉’ ❖ [a vérhasban szenvedő] beteg ſorſa rettenetes. Néha geleſzta, enyves ſár, mint ha a’ bélek oldaláról vakarták vólna-le, és darabos alutt vér megyen el tle (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 338) | Venni kell egy véka oltatlan meszet; és ha nagyon darabos, apróra kell tördelni (1846 Kiss Bálint 8244001, 31) | keménnyé száradt v. fagyott darabos sár (1913 RévaiNagyLex. C5704, 718) | A főtt burgonyát csak forrón lehet összetörni, különben darabos lesz (1991 Frank Júlia CD19).

2. (szn-i jelzővel) ’vhány darabból álló’ ❖ [a bölény] hajdanában igen számos volt nyugoti pennsylvaniában, kentucky, ohio, indiana, illinois és michigan erdeiben, hanem most az indusokkal együtt általvonult a’ missisippin, hol a’ nagy erdős réteken 3-5000 darabos csordákban legelész (1834 Garasos Tár 8625002, 92) | sok-sok tízezer darabos példányú [könyvek] (1975 Bartyik Mária et al. 2043011, 6) | tíz-húsz darabos, kis szériában előállított, jó minőségű, igényes bútorok (1997 Lakáskultúra CD39) | 24 darabos evőeszközkészlet (1999 Lakáskultúra CD39).

3. (rég) ’egyenetlen, érdes, rücskös felületű’ ❖ Mindenik ſzepl a’ brn kevéſſé fel-emeldik, kivált az ortzán holott [= ahol] annak nagy ſágát mind ſzemeinkkel láthatjuk, mind pedig ujainkkal tapogathatjuk; de más réſzeken nem látzik olly világoſan, hanem tſak a’ br darabos vóltán vehetni éſzbe (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 228) | tovább fél óránál mentünk, hol lejtőre, hol hágóra a legdarabosabb, legmeredekebb kőszirtokon (1801 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 689) | [a cserfának] durva, darabos a kérge (1854 Arany János C0656, 162) | hányan mehettek el azon az éjszakán a Tölgyfa utca darabos kövezetén (1925 Krúdy Gyula CD54).

4. ’eredeti természetességében levő, nyers, megmunkálatlan, ill. csak nagyjából megmunkált, kevéssé kidolgozott’ ❖ [a munkát] midön nagyobb részínt daraboson szinte el-is végeztem vólna (1774 Vesmás Márton C4461, 5) | a’ Képfaragásban az els próbáik, a’ mint említettem immár igen darabosok valának (1795 Sándor István C1527, 167) | [a színész] játéka még igen darabos, egyhangú ’s túlzással bántó (1841 Vörösmarty Mihály 8524429, 210) | darabosan faragott lócza a fal körül földbe vert czövekeken (1855 Vasárnapi Újság CD56) | [Szabó Pál regényeiben] a tiszántúli paraszt gondolatvilágát őszintén, nyersen, darabosan vetette papírra (1940 Pintér Jenő CD44) | [a] nyelvújítás előtti darabosabb, nyersebb, „szervesebb” magyar nyelv (1999 Magyar Hírlap CD09).

4a. (irod) ’kevéssé finom, szögletes vonalú 〈betű, írás〉’ ❖ Meglepetve bontotta fel a levelet, amelyet anyja nyújtott oda neki. A darabos, férfias írásról ráismert barátja, Szél János kezére (1972 Várkonyi Nándor 2021054, 1041) | A révész darabos betűkkel, jó akkurátusan írta fel (1975 Páskándi Géza 2042053, 93).

4b. ’kemény, érdes 〈hang〉, ill. ilyen hangzású 〈nyelv〉’ ❖ Ne gondolj a’ Scithiai szírtek közt termett faragatlan nyelvem’ darabos hangzatival (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 530) | Kora gyermekéveimben elszakadtam Galliából, sokat elfeledtem, amit ti még tudtok. Őseim nyelvén csak a gál [= gall] légiók közvitézeivel szoktam beszélni; azért az ajkamról durván és darabosan hangzik (1858 Jókai Mór CD18) | Kocsik robognak mellette; köztük hihetetlen gyorsasággal szökdelnek az emberek, gyors lábu fiuk keresztül-kasul a széles utcán, nem is figyelve a darabos hangu kocsisok „hó-hé” kiabálására (1888 Sziklay János 8447003, 106) | darabos cseh hang fordítja a német hang dühösen felcsattanó kérdését (1962 Réz Ádám ford.–Fučík 9567004, 23).

4c. ’faragatlan, kissé durva 〈viselkedés, megnyilvánulás〉, ill. ilyen viselkedésű, modorú 〈személy〉’ ❖ Azt-is gondolták, hogy majd az ö darabos és durva magok viſeléſekkel ki-verik a’ fejéböl a’ bolondságot, azért-is kezdették ötet tsúfolni, néha pirongatni és motskolni (1777 Szigeti Gyula Sámuel–Tordai Sámuel ford.–Bunyan 7353005, 3) | Érzé, hogy mennyire ügyetlen, mennyire darabos ember ő, hogy így engedi magát nyájasságokkal elhalmoztatni, anélkül, hogy azokat vissza tudná adni (1856 Jókai Mór C2247, 102) | Eszem ágában sem volt, hogy önre gondoljak – felelte darabos őszinteséggel Kovács (1908 Szini Gyula CD10) | Nincs nehezebb, mint rokonszenvet hajszolni olyannak, aki darabosnak és visszautasítónak született; suta közeledése szinte kihívja az ellenállást (1934 Halász Gábor¹ CD10).

5. ’részekre tagolt, ill. meg-megszakadó v. akadozó’ ❖ Arad városa keleti s éjszaki részei sánczokkal és baricadákkal erősitetnek ugyan, de ezen munkálatok a szükséges emberek hiánya és rendetlen kirendelése miatt […] darabossan és lassan haladnak előre (1848 Március Tizenötödike C3027, 884) | Az idő nem mozog darabosan, de mindig legszorosabb nexusban folyik (1857 Széchenyi István CD1501) | [Bodri ugatása] már-már darabos vakkanássá lett (1892 Ágai Adolf C0545, 305) | Suetonius Paulius szónokolt, rövid és darabos mondatokban (1921 Kosztolányi Dezső CD10) | [Richard Strauss] modulációban a későromantika technikájához képest csaknem állandóan a hirtelen, váratlan hangnemváltást alkalmazza, ami sokszor darabossá teszi tonális építkezését (1931 ZeneiLex. CD49).

5a. ’nehézkes, nem eléggé gördülékeny 〈nyelvezet, stílus〉, ill. ilyen stílusban fogalmazó 〈író, költő〉’ ❖ ezen kis Munka, nem a’ Tudóſok’ ékeſen ſzóllásának ſzokott módja ſzerínt, hanem darabos ſzóllásnak formájával kéſzült (1774 Vesmás Márton C4461, 12) | [Szenczi Molnár Albert] a Calvin Institútiói fordításában (1624) nem ritkán nehezkés, sőt darabos (1864 Toldy Ferenc 8481005, 61) | az ékesszólás tehetségének nem volt híján, ha egyebütt nehézkes és darabos irásmodort használt is (1909 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211) | [Márk evengélista] igénybe vette mesterének, Péternek élénk szóbeli prédikációját, s ezzel elbeszélése gazdagodott színben és festői részletekben, tükrözte az átélés bensőségét, és így a stílusában egyébként darabos munka érdekessé és vonzóvá vált (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

5b. ’nem elég kecses, kissé esetlen 〈mozgás〉’ ❖ Darabos, nehéz lépésekkel járta az osztályokat (1897 Papp Dániel 8354006, 298) | [a zongorista] meredt háttal ül a klaviatura előtt, nagy bajusza meg-megremeg az orrán át kitóduló lélegzet áramlatában, és a két, nagy kéz darabos mozdulatokkal csapódik le, hol itt, hol ott a billentyűk során (1944 Babay József 9013001, 145) | Lomhán és egy kicsit darabosan a medence széléig ment (1969 Bertha Bulcsu 9053006, 122) | [A rajzfilmben] a látványelemek szinte tökéletesek: az állatok mozgása nem tűnik darabosnak (2000 Magyar Hírlap CD09).

6. (rég) ’nem egész, töredékes, hézagos’ ❖ Vallásról … még tsak darabos képzeletjeik sintsenek (1808 Kis János¹ C2654, 219) | Hazánk mechanicája, t. i. vizek, utak etc. municipalis alkotmányunk következésében, mindaddig csak felette darabos ’s ekép helytelen mibenlétben fog lenni, mig annak elrendelése nem foly kirekesztőleg csak egy centrumbul (1831 Széchenyi István CD1501) | mintha egyetlen mozaik-töredékből rakna össze kissé darabos, de hű és jellegzetes portrét (1935 Lengyel Géza CD10).

Sz: darabosít, daraboska, daraboskodik, darabosság.

Vö. CzF. ~, darabosan; ÉrtSz.; TESz. darab; ÉKsz.; SzT. ~, darabosan; ÚMTsz. ~, daraboslag

darabos melléknév 15A
1.
darabként levő, darabnyi 〈dolog, kül. anyag〉
Ah! ſzép artzádnak bántáſa ne légyen hidegtl! Kényes talpaidat darabos jég’ éle ne sértse!
(1787 Rájnis József ford.Vergilius)
mordályt készít elsütni pogányra; De darabos követ a török elbőszülve ragad meg, És elsujtja, Pető térdűl megütődve lerogyván, Hasztalanúl kisül a megütött cső
(1827 Vörösmarty Mihály)
a gyomorban még darabos részeket is találunk, amelyeken még az étel mineműsége felismerhető
(1912 RévaiNagyLex.)
Üveget használtak darabos gyümölcsök eltételéhez is
(1997 Magyar néprajz)
1a.
〈a por v. szemcsés állagúval szemben:〉 (nagyobb) darabokban levő 〈anyag〉
ſokan a babnak darabos liſztét […] etzetben meg-fve, a’ sokáig tartó has-menéſekben különös orvosságnak találták
(1787 Mátyus István)
Végy egy szerecsen-diót, és két lat fa-héjat, darabosan törd öszve, s önts reájok mintegy hat itcze vizet
(1826 Fáy András¹)
A morvaországi graphit, mely részint por alakban, részint darabosan, részint pedig „moravian blacklead”, vagy „moravian silver blacklead” néven kerűl forgalomba, sötét fekete színű
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a békési vásárban még századunk elején is az ekhós szekerekkel érkező „sóáruló oláhok”-tól a nagy darabos kősót búzáért, szalonnáért, disznóhájért cserélték
(1991 Magyar néprajz)
1b.
nagyobb darabokat, ill. szilárd(dá összeállt) részeket tartalmazó 〈por, szemcsés, ill. folyékony anyag〉
[a vérhasban szenvedő] beteg ſorſa rettenetes. Néha geleſzta, enyves ſár, mint ha a’ bélek oldaláról vakarták vólna-le, és darabos alutt vér megyen el tle
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Venni kell egy véka oltatlan meszet; és ha nagyon darabos, apróra kell tördelni
(1846 Kiss Bálint)
keménnyé száradt v.vagy fagyott darabos sár
(1913 RévaiNagyLex.)
A főtt burgonyát csak forrón lehet összetörni, különben darabos lesz
(1991 Frank Júlia)
2. (szn-i jelzővel)
vhány darabból álló
[a bölény] hajdanában igen számos volt nyugoti pennsylvaniában, kentucky, ohio, indiana, illinois és michigan erdeiben, hanem most az indusokkal együtt általvonult a’ missisippin, hol a’ nagy erdős réteken 3-5000 darabos csordákban legelész
(1834 Garasos Tár)
sok-sok tízezer darabos példányú [könyvek]
(1975 Bartyik Mária et al.)
tíz-húsz darabos, kis szériában előállított, jó minőségű, igényes bútorok
(1997 Lakáskultúra)
24 darabos evőeszközkészlet
(1999 Lakáskultúra)
3. (rég)
egyenetlen, érdes, rücskös felületű
Mindenik ſzepl a’ brn kevéſſé fel-emeldik, kivált az ortzán holott [= ahol] annak nagy ſágát mind ſzemeinkkel láthatjuk, mind pedig ujainkkal tapogathatjuk; de más réſzeken nem látzik olly világoſan, hanem tſak a’ br darabos vóltán vehetni éſzbe
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
tovább fél óránál mentünk, hol lejtőre, hol hágóra a legdarabosabb, legmeredekebb kőszirtokon
(1801 Csokonai Vitéz Mihály)
[a cserfának] durva, darabos a kérge
(1854 Arany János)
hányan mehettek el azon az éjszakán a Tölgyfa utca darabos kövezetén
(1925 Krúdy Gyula)
4.
eredeti természetességében levő, nyers, megmunkálatlan, ill. csak nagyjából megmunkált, kevéssé kidolgozott
[a munkát] midön nagyobb részínt daraboson szinte el-is végeztem vólna
(1774 Vesmás Márton)
a’ Képfaragásban az els próbáik, a’ mint említettem immár igen darabosok valának
(1795 Sándor István)
[a színész] játéka még igen darabos, egyhangú ’s túlzással bántó
(1841 Vörösmarty Mihály)
darabosan faragott lócza a fal körül földbe vert czövekeken
(1855 Vasárnapi Újság)
[Szabó Pál regényeiben] a tiszántúli paraszt gondolatvilágát őszintén, nyersen, darabosan vetette papírra
(1940 Pintér Jenő)
[a] nyelvújítás előtti darabosabb, nyersebb, „szervesebb” magyar nyelv
(1999 Magyar Hírlap)
4a. (irod)
kevéssé finom, szögletes vonalú 〈betű, írás〉
Meglepetve bontotta fel a levelet, amelyet anyja nyújtott oda neki. A darabos, férfias írásról ráismert barátja, Szél János kezére
(1972 Várkonyi Nándor)
A révész darabos betűkkel, jó akkurátusan írta fel
(1975 Páskándi Géza)
4b.
kemény, érdes 〈hang〉, ill. ilyen hangzású 〈nyelv〉
Ne gondolj a’ Scithiai szírtek közt termett faragatlan nyelvem’ darabos hangzatival
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
Kora gyermekéveimben elszakadtam Galliából, sokat elfeledtem, amit ti még tudtok. Őseim nyelvén csak a gál [= gall] légiók közvitézeivel szoktam beszélni; azért az ajkamról durván és darabosan hangzik
(1858 Jókai Mór)
Kocsik robognak mellette; köztük hihetetlen gyorsasággal szökdelnek az emberek, gyors lábu fiuk keresztül-kasul a széles utcán, nem is figyelve a darabos hangu kocsisok „hó-hé” kiabálására
(1888 Sziklay János)
darabos cseh hang fordítja a német hang dühösen felcsattanó kérdését
(1962 Réz Ádám ford.Fučík)
4c.
faragatlan, kissé durva 〈viselkedés, megnyilvánulás〉, ill. ilyen viselkedésű, modorú 〈személy〉
Azt-is gondolták, hogy majd az ö darabos és durva magok viſeléſekkel ki-verik a’ fejéböl a’ bolondságot, azért-is kezdették ötet tsúfolni, néha pirongatni és motskolni
(1777 Szigeti Gyula Sámuel–Tordai Sámuel ford.Bunyan)
Érzé, hogy mennyire ügyetlen, mennyire darabos ember ő, hogy így engedi magát nyájasságokkal elhalmoztatni, anélkül, hogy azokat vissza tudná adni
(1856 Jókai Mór)
Eszem ágában sem volt, hogy önre gondoljak – felelte darabos őszinteséggel Kovács
(1908 Szini Gyula)
Nincs nehezebb, mint rokonszenvet hajszolni olyannak, aki darabosnak és visszautasítónak született; suta közeledése szinte kihívja az ellenállást
(1934 Halász Gábor¹)
5.
részekre tagolt, ill. meg-megszakadó v. akadozó
Arad városa keleti s éjszaki részei sánczokkal és baricadákkal erősitetnek ugyan, de ezen munkálatok a szükséges emberek hiánya és rendetlen kirendelése miatt […] darabossan és lassan haladnak előre
(1848 Március Tizenötödike)
Az idő nem mozog darabosan, de mindig legszorosabb nexusban folyik
(1857 Széchenyi István)
[Bodri ugatása] már-már darabos vakkanássá lett
(1892 Ágai Adolf)
Suetonius Paulius szónokolt, rövid és darabos mondatokban
(1921 Kosztolányi Dezső)
[Richard Strauss] modulációban a későromantika technikájához képest csaknem állandóan a hirtelen, váratlan hangnemváltást alkalmazza, ami sokszor darabossá teszi tonális építkezését
(1931 ZeneiLex.)
5a.
nehézkes, nem eléggé gördülékeny 〈nyelvezet, stílus〉, ill. ilyen stílusban fogalmazó 〈író, költő〉
ezen kis Munka, nem a’ Tudóſok’ ékeſen ſzóllásának ſzokott módja ſzerínt, hanem darabos ſzóllásnak formájával kéſzült
(1774 Vesmás Márton)
[Szenczi Molnár Albert] a Calvin Institútiói fordításában (1624) nem ritkán nehezkés, sőt darabos
(1864 Toldy Ferenc)
az ékesszólás tehetségének nem volt híján, ha egyebütt nehézkes és darabos irásmodort használt is
(1909 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
[Márk evengélista] igénybe vette mesterének, Péternek élénk szóbeli prédikációját, s ezzel elbeszélése gazdagodott színben és festői részletekben, tükrözte az átélés bensőségét, és így a stílusában egyébként darabos munka érdekessé és vonzóvá vált
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
5b.
nem elég kecses, kissé esetlen 〈mozgás〉
Darabos, nehéz lépésekkel járta az osztályokat
(1897 Papp Dániel)
[a zongorista] meredt háttal ül a klaviatura előtt, nagy bajusza meg-megremeg az orrán át kitóduló lélegzet áramlatában, és a két, nagy kéz darabos mozdulatokkal csapódik le, hol itt, hol ott a billentyűk során
(1944 Babay József)
Lomhán és egy kicsit darabosan a medence széléig ment
(1969 Bertha Bulcsu)
[A rajzfilmben] a látványelemek szinte tökéletesek: az állatok mozgása nem tűnik darabosnak
(2000 Magyar Hírlap)
6. (rég)
nem egész, töredékes, hézagos
Vallásról … még tsak darabos képzeletjeik sintsenek
(1808 Kis János¹)
Hazánk mechanicája, t. i.tudniillik vizek, utak etc.et cetera ’s a többi’ municipalis alkotmányunk következésében, mindaddig csak felette darabos ’s ekép helytelen mibenlétben fog lenni, mig annak elrendelése nem foly kirekesztőleg csak egy centrumbul
(1831 Széchenyi István)
mintha egyetlen mozaik-töredékből rakna össze kissé darabos, de hű és jellegzetes portrét
(1935 Lengyel Géza)
Sz: darabosít, daraboska, daraboskodik, darabosság
Vö. CzF. ~, darabosan; ÉrtSz.; TESz. darab; ÉKsz.; SzT. ~, darabosan; ÚMTsz. ~, daraboslag

Beállítások