délszláv mn és fn 

I. mn 13A

1. ’többségében a Balkán-félszigeten, az egykori Jugoszláviában, majd annak utódállamaiban és Bulgáriában élő, a szláv népek déli ágához tartozó, déli szláv nyelvet beszélő 〈nép(csoport)〉’ ❖ A délszláv népek ma is visszavárják a hős „Deli Markót”, egykori vezérüket (1860 Jókai Mór CD18) | Zágráb a délszláv törzsek fő helye lőn (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A török elől menekülő délszláv népcsoportok (szerbek, bunyevácok, sokácok) a 15. sz.-ban kezdtek beszivárogni a Bácska területére (1977 NéprajziLex. CD47) | Muraköz lakosságának többsége – a terület középkori betelepülése óta – mindig a délszláv etnikumhoz tartozott (1998 Molnár András² CD58).

1a. ’ilyen népből való 〈eredet, származás〉, ill. ilyen származású, ilyen néphez tartozó 〈személy, csoport〉’ ❖ délszláv lakosok (1860 Jókai Mór CD18) | A vend nők, mint a délszláv nők általában, szépek (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a szlovák, a román és a délszláv nemzetiségek (1959 Soós Katalin CD52) | [Szabó Dezső] veti föl először Babits délszláv származásának kérdését (1973 Gál István 9164002, 131).

2. ’E népekkel v. azok vmelyikével kapcs.’

2a. ’e népek (vmelyike) által létrehozott, készített, ill. művelt, folytatott v. haszn.’ ❖ Dél-szláv érmek (1875 Századok CD57) | délszláv költészet (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a pénzes nyakék a legdúsabb és legjellegzetesebb a Balkánon volt és a délszláv népviseletekben (1980 NéprajziLex. CD47) | [a] délszláv (bosnyák, raguzai) kereskedelem szervezetének és társadalomtörténetének kontúrjai (2000 Molnár Antal³ CD58).

2b. ’e népekhez tartozást kifejező, e népekre v. azok tagjaira jellemző, náluk szokásos’ ❖ A [görög] férfiak közt gyakoribb a deli termet, szép arc; de ez sem a régi hellen typus; vagy délszláv, […] vagy legalább elfajult jelleg az többnyire (1870 Kecskeméthy Aurél 8231002, 130) | dél-szláv szenvedély (1906 Vértesy Jenő CD55) | a falu igazgatása délszláv szokás szerint a vének kezében volt (1931 Szekfű Gyula CD42) | A magyar tündérhiedelmek déli és keleti kapcsolataira – lényegében délszláv és román eredetére – minden, őket vizsgáló kutató felfigyelt (1990 Magyar néprajz CD47).

2c. ’e népekkel v. azok vmelyikével történő, azok (vmelyikének) körében zajló, ill. azok (vmelyike) által megvalósuló’ ❖ [a szerző] szól a Bogumilismus-ról, melylyel Bolgárország ajándékozta meg a keresztény világot, és melytől a délszláv történet öt százada elválhatlan (1876 Pesty Frigyes CD57) | A felszabadított Balkán […] melegágya lenne a monarchia ellen irányuló délszláv törekvéseknek (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | Magyarország több tízezer menekülőnek nyújtott menedéket, akiket legutóbb a délszláv háború borzalmai üldöztek el otthonukból (1993 Országgyűlési Napló CD62) | A görög–magyar gazdasági kapcsolatok fejlődését legutóbb a délszláv válság korlátozta (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. (Nyelvt is) ’e népek (vmelyike) által beszélt, az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának déli csoportjába tartozó 〈nyelvek összessége v. vmelyike〉, ill. e nyelvek csoportjához v. vmelyikéhez tartozó, abból származó v. arra jellemző 〈elem, sajátosság〉’ ❖ A délszláv boyan nem jelent „hatalmas ember”-t mint a nagy szótár irja (1872 Edelspacher Antal CD57) | egyetlen délszláv nyelv sem lágyítja meg a d, t mássalhangzókat az egyszerű i előtt (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [az ifjabbik Purczovics] elhagyta nevéből a délszláv hangzású szótagokat, és azontúl csak a Purcz nevet használta (1893 Papp Dániel 8354001, 44) | A patkó a kovács szóval együtt délszláv átvétel lehet (1981 NéprajziLex. CD47).

3a. ’e nyelvekből, ill. azok vmelyikéből való 〈eredet〉’ ❖ Belus. Délszláv eredetü személynév (1893 PallasLex. CD02) | a magyar kereszténység szókincsének délszláv eredete (1999 Tóth Endre² CD58).

3b. ’e nyelvek vmelyikén íródott, ill. e nyelvek (vmelyikének) elemeit leíró v. sajátosságait bemutató 〈szöveg, mű〉’ ❖ dél-szláv szótár (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [az apuliai Ardelio Della Belle] 1728-ban már képes volt egy délszláv nyelvtant (olasz nyelven az elsőt) meg egy olasz-latin-szláv szótárt írni (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Safarik János 1840-ben Újvidéken] kezdte a régi délszláv nyelvemlékek ismertetését (1908 Magyar írók élete CD27) | a Niko Kuret által a közelmúltban publikált délszláv pünkösdölő szövegekben (1974 Dömötör Tekla 1039003, 175).

3c. (-ul raggal, hsz-szerűen) (ritk) ’a szláv nyelvek déli csoportjába tartozó vmely nyelven’ ❖ a magyar nemes Erdélyben a XVI. és XVII. században nem beszélt, nem levelezett oláhul vagy szászul, mint a felső magyarországi Pongráczok, Mariássiak, Radvánszkyak, Révayak stb. tótul; a Zrinyiek, Draskovicsok, Erdődiek stb. dél szlávul (1887 Deák Farkas CD55).

4. (jellemzően) a szlávok déli ágához tartozó népek által lakott 〈terület, hely〉’ ❖ a délszláv tartományok s Havasalföld meghódítása sikerült volna (1862 Kossuth Lajos CD32) | [az 1917-ben létrejött korfui paktum] a délszláv területeket szerb hegemónia alatt egyesítette (1927 RévaiNagyLex. C5716, 503) | A délszláv falvakban használt hombárok gyakran faragott deszkákkal, kis tornácokkal díszítettek (1979 NéprajziLex. CD47) | a délszláv térségben állomásozó ENSZ-csapatok fő feladata a békefenntartás (1994 Magyar Hírlap CD09).

5. (tulajdonnév részeként is) ’e népek (csoportja) által szervezett 〈állam〉’ ❖ észre sem veszszük, alakuland a délszláv birodalom (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [Barankovics György] halála csak egy évvel előzte meg Szerbiának, csak hét évvel Bosniának, az utolsó, legalább féligmeddig független, délszláv királyságnak végbukását (1877 Pauler Gyula CD57) | Október elején megalakult a Délszláv Nemzeti Tanács, és kikiáltotta a délszláv államot (1952 Horthy Miklós 1067002, 110) | A négy délszláv utódállam, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Macedónia ellenzi Jugoszlávia automatikus felvételét az EBESZ-be (1998 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’ilyen állam v. e népek szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő’ ❖ midőn Stroszmayer püspöknél Bécsben egy szláv küldöttség tisztelgett, a püspök ur fölemlité, hogy egy dél-szláv tudós társaságot szándékozik alapitani (1860 Vasárnapi Újság CD56) | a Protic Stojan elnöklete alatt [1918. december 24-én] megalakult első délszláv kormányban (1927 RévaiNagyLex. C5716, 807) | [Az 1918. október 31-i tárgyaláson] a délszlávoknak azt a kívánságát, hogy a piros-fehér-piros hadilobogót vontassam be, és ezzel adjak módot a délszláv nemzeti zászló kitűzésére, elutasítottam (1952 Horthy Miklós 1067002, 111) | háborús bűnökkel gyanúsított délszláv katonai vezető (1996 Magyar Hírlap CD09).

6. ’e népekre v. azok csoportjára vonatk., ill. azt érintő, azzal foglalkozó’ ❖ [Wesselényi Miklós] nagy látnoki tehetséggel jósolja meg mindazokat a balhelyzeteket, melyekbe Ausztria és Magyarország Oroszországgal szemben, a délszláv és a keleti kérdés miatt, keveredni fog (1860 Jókai Mór CD18) | [Tisza Istvánt] azért küldötték a délszlávokhoz, mert belátták, hogy a délszláv politikában változásnak kell jönne (1923 Károlyi Mihály 9311004, 413) | a daytoni délszláv konferencián született egyezség értelmében a két várost [ti. Sipovót és Mrkonjic Gradot] a horvátoknak vissza kell adniuk a szerbeknek (1995 Magyar Hírlap CD09).

II. fn 3A1

1. (rendsz. hat ne-vel, tbsz-ban) ’többségében a Balkán-félszigeten, az egykori Jugoszláviában, majd annak utódállamaiban és Bulgáriában élő, a szláv népek déli ágához tartozó, déli szláv nyelvet beszélő népek összessége v. csoportja’ ❖ ha a magyarok, dél-szlávok és románok a fönnebbi tervet fölkarolják, elsőrendű, gazdag és hatalmas állam lesznek 30 millió lakossal, mely sokat fog nyomni Európa mérlegében (1862 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Délszlávok, a szláv népek csoportja délkeleti Európában. Ide tartoznak a szlovének, a horvátok, szerbek (bosnyákok, montenegróiak) s nyelvileg, bár fajilag nem, a bolgárok is (1912 RévaiNagyLex. C5701, 411) | Délszláv és török közt a százados együttlét hidat vert immár, melyen bátran járhatott György barát és szerb-horvát familiárisai, akiket előszeretettel alkalmaz a törökkel való érintkezésre (1928 Szekfű Gyula CD42) | A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségének becslése szerint [a magyarországi horvátok] 80-85 000-en vannak (1977 NéprajziLex. CD47).

1a. (ritk) ’e népek vmelyikéhez tartozó személy’ ❖ [Mária Terézia] a székely kérdés elintézésével báró Siskovics altábornagyot, magyarországi születésű délszlávot bízta meg (1931 Hóman Bálint munkái CD42) | ha németek, délszlávok, szlovákok, románok is éltek a faluban, külön soron laktak (1975 Aczél György 9809002, 115).

2. (Nyelvt) ’az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának déli csoportját alkotó nyelvek összessége’ ❖ Az igaz, hogy a délszlávban van egy „boyan” szó, s ennek bánná való rövidűlése nem is tartozik a lehetetlenségek közé, de e szó nem főnév, hanem melléknév (1872 Edelspacher Antal CD57) | A gané szláv származású és a mienkével megegyező jelentése elsősorban a délszlávból mutatható ki (1999 Magyar néprajz CD47).

Sz: délszlávos, délszlávság.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

délszláv melléknév és főnév
I. melléknév 13A
1.
többségében a Balkán-félszigeten, az egykori Jugoszláviában, majd annak utódállamaiban és Bulgáriában élő, a szláv népek déli ágához tartozó, déli szláv nyelvet beszélő 〈nép(csoport)
A délszláv népek ma is visszavárják a hős „Deli Markót”, egykori vezérüket
(1860 Jókai Mór)
Zágráb a délszláv törzsek fő helye lőn
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A török elől menekülő délszláv népcsoportok (szerbek, bunyevácok, sokácok) a 15. sz.század-ban kezdtek beszivárogni a Bácska területére
(1977 NéprajziLex.)
Muraköz lakosságának többsége – a terület középkori betelepülése óta – mindig a délszláv etnikumhoz tartozott
(1998 Molnár András²)
1a.
ilyen népből való 〈eredet, származás〉, ill. ilyen származású, ilyen néphez tartozó 〈személy, csoport〉
délszláv lakosok
(1860 Jókai Mór)
A vend nők, mint a délszláv nők általában, szépek
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a szlovák, a román és a délszláv nemzetiségek
(1959 Soós Katalin)
[Szabó Dezső] veti föl először Babits délszláv származásának kérdését
(1973 Gál István)
2.
E népekkel v. azok vmelyikével kapcs.
2a.
e népek (vmelyike) által létrehozott, készített, ill. művelt, folytatott v. haszn.
Dél-szláv érmek
(1875 Századok)
délszláv költészet
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a pénzes nyakék a legdúsabb és legjellegzetesebb a Balkánon volt és a délszláv népviseletekben
(1980 NéprajziLex.)
[a] délszláv (bosnyák, raguzai) kereskedelem szervezetének és társadalomtörténetének kontúrjai
(2000 Molnár Antal³)
2b.
e népekhez tartozást kifejező, e népekre v. azok tagjaira jellemző, náluk szokásos
A [görög] férfiak közt gyakoribb a deli termet, szép arc; de ez sem a régi hellen typus; vagy délszláv, […] vagy legalább elfajult jelleg az többnyire
(1870 Kecskeméthy Aurél)
dél-szláv szenvedély
(1906 Vértesy Jenő)
a falu igazgatása délszláv szokás szerint a vének kezében volt
(1931 Szekfű Gyula)
A magyar tündérhiedelmek déli és keleti kapcsolataira – lényegében délszláv és román eredetére – minden, őket vizsgáló kutató felfigyelt
(1990 Magyar néprajz)
2c.
e népekkel v. azok vmelyikével történő, azok (vmelyikének) körében zajló, ill. azok (vmelyike) által megvalósuló
[a szerző] szól a Bogumilismus-ról, melylyel Bolgárország ajándékozta meg a keresztény világot, és melytől a délszláv történet öt százada elválhatlan
(1876 Pesty Frigyes)
A felszabadított Balkán […] melegágya lenne a monarchia ellen irányuló délszláv törekvéseknek
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
Magyarország több tízezer menekülőnek nyújtott menedéket, akiket legutóbb a délszláv háború borzalmai üldöztek el otthonukból
(1993 Országgyűlési Napló)
A görög–magyar gazdasági kapcsolatok fejlődését legutóbb a délszláv válság korlátozta
(2000 Magyar Hírlap)
3. (Nyelvt is)
e népek (vmelyike) által beszélt, az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának déli csoportjába tartozó 〈nyelvek összessége v. vmelyike〉, ill. e nyelvek csoportjához v. vmelyikéhez tartozó, abból származó v. arra jellemző 〈elem, sajátosság〉
A délszláv boyan nem jelent „hatalmas ember”-t mint a nagy szótár irja
(1872 Edelspacher Antal)
egyetlen délszláv nyelv sem lágyítja meg a d, t mássalhangzókat az egyszerű i előtt
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[az ifjabbik Purczovics] elhagyta nevéből a délszláv hangzású szótagokat, és azontúl csak a Purcz nevet használta
(1893 Papp Dániel)
A patkó a kovács szóval együtt délszláv átvétel lehet
(1981 NéprajziLex.)
3a.
e nyelvekből, ill. azok vmelyikéből való 〈eredet〉
Belus. Délszláv eredetü személynév
(1893 PallasLex.)
a magyar kereszténység szókincsének délszláv eredete
(1999 Tóth Endre²)
3b.
e nyelvek vmelyikén íródott, ill. e nyelvek (vmelyikének) elemeit leíró v. sajátosságait bemutató 〈szöveg, mű〉
dél-szláv szótár
(1860 Vasárnapi Újság)
[az apuliai Ardelio Della Belle] 1728-ban már képes volt egy délszláv nyelvtant (olasz nyelven az elsőt) meg egy olasz-latin-szláv szótárt írni
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Safarik János 1840-ben Újvidéken] kezdte a régi délszláv nyelvemlékek ismertetését
(1908 Magyar írók élete)
a Niko Kuret által a közelmúltban publikált délszláv pünkösdölő szövegekben
(1974 Dömötör Tekla)
3c. (-ul raggal, hsz-szerűen) (ritk)
a szláv nyelvek déli csoportjába tartozó vmely nyelven
a magyar nemes Erdélyben a XVI. és XVII. században nem beszélt, nem levelezett oláhul vagy szászul, mint a felső magyarországi Pongráczok, Mariássiak, Radvánszkyak, Révayak stb.s a többi tótul; a Zrinyiek, Draskovicsok, Erdődiek stb.s a többi dél szlávul
(1887 Deák Farkas)
4.
(jellemzően) a szlávok déli ágához tartozó népek által lakott 〈terület, hely〉
a délszláv tartományok s Havasalföld meghódítása sikerült volna
(1862 Kossuth Lajos)
[az 1917-ben létrejött korfui paktum] a délszláv területeket szerb hegemónia alatt egyesítette
(1927 RévaiNagyLex.)
A délszláv falvakban használt hombárok gyakran faragott deszkákkal, kis tornácokkal díszítettek
(1979 NéprajziLex.)
a délszláv térségben állomásozó ENSZEgyesült Nemzetek Szervezete-csapatok fő feladata a békefenntartás
(1994 Magyar Hírlap)
5. (tulajdonnév részeként is)
e népek (csoportja) által szervezett 〈állam〉
észre sem veszszük, alakuland a délszláv birodalom
(1848 Kossuth Hírlapja)
[Barankovics György] halála csak egy évvel előzte meg Szerbiának, csak hét évvel Bosniának, az utolsó, legalább féligmeddig független, délszláv királyságnak végbukását
(1877 Pauler Gyula)
Október elején megalakult a Délszláv Nemzeti Tanács, és kikiáltotta a délszláv államot
(1952 Horthy Miklós)
A négy délszláv utódállam, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Macedónia ellenzi Jugoszlávia automatikus felvételét az EBESZEurópai Biztonsági és Együttműködési Szervezet-be
(1998 Magyar Hírlap)
5a.
ilyen állam v. e népek szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő
midőn Stroszmayer püspöknél Bécsben egy szláv küldöttség tisztelgett, a püspök ur fölemlité, hogy egy dél-szláv tudós társaságot szándékozik alapitani
(1860 Vasárnapi Újság)
a Protic Stojan elnöklete alatt [1918. december 24-én] megalakult első délszláv kormányban
(1927 RévaiNagyLex.)
[Az 1918. október 31-i tárgyaláson] a délszlávoknak azt a kívánságát, hogy a piros-fehér-piros hadilobogót vontassam be, és ezzel adjak módot a délszláv nemzeti zászló kitűzésére, elutasítottam
(1952 Horthy Miklós)
háborús bűnökkel gyanúsított délszláv katonai vezető
(1996 Magyar Hírlap)
6.
e népekre v. azok csoportjára vonatk., ill. azt érintő, azzal foglalkozó
[Wesselényi Miklós] nagy látnoki tehetséggel jósolja meg mindazokat a balhelyzeteket, melyekbe Ausztria és Magyarország Oroszországgal szemben, a délszláv és a keleti kérdés miatt, keveredni fog
(1860 Jókai Mór)
[Tisza Istvánt] azért küldötték a délszlávokhoz, mert belátták, hogy a délszláv politikában változásnak kell jönne
(1923 Károlyi Mihály)
a daytoni délszláv konferencián született egyezség értelmében a két várost [ti. Sipovót és Mrkonjic Gradot] a horvátoknak vissza kell adniuk a szerbeknek
(1995 Magyar Hírlap)
II. főnév 3A1
1. (rendsz. hat ne-vel, tbsz-ban)
többségében a Balkán-félszigeten, az egykori Jugoszláviában, majd annak utódállamaiban és Bulgáriában élő, a szláv népek déli ágához tartozó, déli szláv nyelvet beszélő népek összessége v. csoportja
ha a magyarok, dél-szlávok és románok a fönnebbi tervet fölkarolják, elsőrendű, gazdag és hatalmas állam lesznek 30 millió lakossal, mely sokat fog nyomni Európa mérlegében
(1862 Kossuth Lajos összes munkái)
Délszlávok, a szláv népek csoportja délkeleti Európában. Ide tartoznak a szlovének, a horvátok, szerbek (bosnyákok, montenegróiak) s nyelvileg, bár fajilag nem, a bolgárok is
(1912 RévaiNagyLex.)
Délszláv és török közt a százados együttlét hidat vert immár, melyen bátran járhatott György barát és szerb-horvát familiárisai, akiket előszeretettel alkalmaz a törökkel való érintkezésre
(1928 Szekfű Gyula)
A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségének becslése szerint [a magyarországi horvátok] 80-85 000-en vannak
(1977 NéprajziLex.)
1a. (ritk)
e népek vmelyikéhez tartozó személy
[Mária Terézia] a székely kérdés elintézésével báró Siskovics altábornagyot, magyarországi születésű délszlávot bízta meg
(1931 Hóman Bálint munkái)
ha németek, délszlávok, szlovákok, románok is éltek a faluban, külön soron laktak
(1975 Aczél György)
2. (Nyelvt)
az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának déli csoportját alkotó nyelvek összessége
Az igaz, hogy a délszlávban van egy „boyan” szó, s ennek bánná való rövidűlése nem is tartozik a lehetetlenségek közé, de e szó nem főnév, hanem melléknév
(1872 Edelspacher Antal)
A gané szláv származású és a mienkével megegyező jelentése elsősorban a délszlávból mutatható ki
(1999 Magyar néprajz)
Sz: délszlávos, délszlávság
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások