diadalom fn 7A (/vál)

1. ’vmely (cél érdekében folytatott) harcban, küzdelemben v. versenyben való győzelem, ill. annak eredményeként elért fényes siker’ ❖ Az olly ſok diadalmaknak mennyi réſze illeſſe tet [ti. Budát], annyi gyözhetetlen Fejedelmek között nehéz vólna el-itélni (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141002, 14) | Éneklém a’ Fársáng’ napjait ’s Dorottyát, Ki látván a’ Dámák’ bajos állapotját, Carneval ’s az Ifjak ellen feltámada, ’S diadalmat is nyert pártára úntt hada (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 3) | [Arthur] fölfegyverkezik; veszi kardját Excaliburt, láncsáját Ron-t, paizsát Privent, egymaga 470 ellenséget megöl s teljes diadalmat vesz fölöttük (1882 Szász Károly² 8426063, 57) | mind nézzünk tükörbe, szembesüljünk azzal, hogy milyen ásatag középkori fanatizmussal tiszteljük a pénz és a hatalom diadalmát (1996 Magyar Hírlap CD09) | Pierrot, a nagytudású, jól öltözött, fölényes fehér bohóc mindig győzedelmeskedett csámpás barátján. Elcsapta babáját, learatta babérjait. Fanfárok zengték diadalmát (1996 Magyar Hírlap CD09) diadalmat ül ’győzelmet arat, győzedelmeskedik vki v. vmi’ ❖ a’ honi alapokon nyugvó provincialis törvények, mellyek már a’ forradalom előtt a’ római jogot különbözőképen módositották; végre a’ byzanczi császárság idegen nyelvű ’s idegen szellemű codexe fölött végső diadalmat fognak űlni (1843 Pesti Hírlap CD61) | Az ügy, melynek katonája voltál, Nemsokára diadalmat űl (1848 Petőfi Sándor 8366352, 50) | a király serege, több mint 100,000 ember […] teljes diadalmat ült (1900 Széchy Károly CD55) | a megcsúfolt jóság diadalmat ül a gonoszon (1921 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

1a. ’〈vmely eszme, elképzelés, terv stb.〉(vminek ellenében történő) érvényesítése v. érvényesülése (és térhódítása)’ ❖ hamar fényes lett Király’ Birodalma, Ntt Kormányozásnak vezérl Hatalma, Melylytl Törvényeknek meg jött Diadalma, Származott Orſzágnak telylyes Nyugodalma (1772 Orczy Lőrinc C0794, 50) | [az egymás mellett élő kétféle szóejtés közül] egy darabig mind a’ kett divattyában marad, mígnem osztán az egygyik a’ másikonn diadalmat vesz, vagy a’ jobb hangzás, vagy a’ nagyobb régulásság miatt (1808 Pápay Sámuel C3422, 93) | A Balogh inditványának értelmében szóllván, nem esik kétségbe az ügynek jövendő diadalma felől, mert a nap felköltét akadályozni nem lehet (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A kereszténység diadalmával e vád [ti. a pogány világ azon vádja, hogy az apostolok ettek Jézus húsából és ittak véréből] elnémult (1897 PallasLex. CD02) | a nemzeti gondolat diadalma világos lett (1926 Ignotus CD10).

1b. ’győzelmen, sikeren érzett ujjongó öröm, diadalérzés, ill. annak megnyilvánulása’ ❖ Juliskát a’ Gróf nagy diadalommal vezette házához (1808 Verseghy Ferenc ford.–Unger C4424, 222) | [A polgármester] néha még az utca túlsó oldalára is átballagott, ha valamely alkalmatlan papirosfoszlányt látott meg, melyet a bogarász diadalmával döfött keresztül hegyes sétapálcával (1911 Krúdy Gyula CD54) | [Bedőné] valamit láthatott az urán, mert az igazság diadalma egyszerre elkedvetlenedett az arcán (1930 Beczássy Judit CD10) | hallga csak! – ez már a nyomra találók győzelmes, harsogó diadalma (1975 Kertész Imre² CD41).

2. ’győzelmi ünnep, diadalünnep’ ❖ Kéſzülj gyújts fáklyákat, Diadalom indúlj, ’s fujj vig Trombitákat (1788 Bécsi Magyar Múzsa C0350, 147) | a’ veszély, melly útadon, Mint őr szelindek, lesben jár, elér, ’S hunytod fölött vad diadalmat űl (1830 Vörösmarty Mihály 8524400, 270) | [Uram,] mutassad meg nekem üdvösségem utját, hogy kisértetbe ne essem, […] hanem legyőzzem a kisértést és diadalmat ülhessek felette (1868 Székács József 8431004, 121) | Úgy űlj diadalmat leomolt poromon, Mint régi lovagok egymás felett (1910 Oláh Gábor CD10).

3. ’rendsz. kiváló teljesítménnyel elért kimagasló, megbecsülést érdemlő eredmény, ill. azzal kiváltott nagy tetszés, elismerés, elsöprő siker’ ❖ ezen előadások mind annyi diadalmai voltak Kisfaludy’ Musájának (1831 Toldy Ferenc C2680, 261) | Ez ugyan jó munka; kész a diadalma, De bizony övé lesz már az arany alma (1883 Vajda János CD01) | [1820 tavasza] új koszorukat halmazott a költő [ti. Kisfaludy Károly] fejére; ekkor kerültek szinre: május 3. Szécsi Mária […]; máj. 5. A pártütők […]; máj. 8. Kemény Simon […] és A gyilkos […], „hat nap alatt négy diadalma Kisfaludy drámai muzsájának” (1895 PallasLex. CD02).

4. (birtokszóként) ’vminek rendsz. vmely alkotásban való legteljesebb, legnagyszerűbb megnyilatkozása’ ❖ ezen magyar versek mutatójinak gyüjteményét eggy gyönyörü énekkel rekesztjük bé, melly minden kétségen kívül érdemes arra, hogy a magyar ének diadalmának neveztessék (1808 Kazinczy Ferenc C2532, 177) | [Erik Johan] Stagnelius munkáinak harmadik része az, mely lángeszének legtündöklőbb diadalmait foglalja magában (1828 Vörösmarty Mihály C4538, 206) | Egy méltósággal teljes nő diadalma a’ szellemi létnek ’s nem csak a’ látható világban idvezít bennünket, hanem ezen életet a’ láthatatlannal is összefüggésbe hozza (1834 Fillértár 8623004, 287).

5. ’viadal, párviadal’ ❖ Arslambég meg-vallá, hogy Velibéget magányos diadalomra ki-hivá, de hogy amaz azt ellenzé. Erre a’ Birák: Te merted-é a’ te Vitéz tárſodat magányos diadalomra idézni? (1783 Molnár János 7445003, 183) | Gereb Mátyás Mustafát, Török Kapitányt, magányos diadalomban meg-gyzé, meg-ölé (1794 Molnár János C0295, 51).

J: diadal.

ÖU: vég~.

Sz: diadalmaz.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. diadal; ÉKsz.; SzT.

diadalom főnév 7A (/vál)
1.
vmely (cél érdekében folytatott) harcban, küzdelemben v. versenyben való győzelem, ill. annak eredményeként elért fényes siker
Az olly ſok diadalmaknak mennyi réſze illeſſe tet [ti. Budát], annyi gyözhetetlen Fejedelmek között nehéz vólna el-itélni
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
Éneklém a’ Fársáng’ napjait ’s Dorottyát, Ki látván a’ Dámák’ bajos állapotját, Carneval ’s az Ifjak ellen feltámada, ’S diadalmat is nyert pártára úntt hada
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
[Arthur] fölfegyverkezik; veszi kardját Excaliburt, láncsáját Ron-t, paizsát Privent, egymaga 470 ellenséget megöl s teljes diadalmat vesz fölöttük
(1882 Szász Károly²)
mind nézzünk tükörbe, szembesüljünk azzal, hogy milyen ásatag középkori fanatizmussal tiszteljük a pénz és a hatalom diadalmát
(1996 Magyar Hírlap)
Pierrot, a nagytudású, jól öltözött, fölényes fehér bohóc mindig győzedelmeskedett csámpás barátján. Elcsapta babáját, learatta babérjait. Fanfárok zengték diadalmát
(1996 Magyar Hírlap)
diadalmat ül
győzelmet arat, győzedelmeskedik vki v. vmi
a’ honi alapokon nyugvó provincialis törvények, mellyek már a’ forradalom előtt a’ római jogot különbözőképen módositották; végre a’ byzanczi császárság idegen nyelvű ’s idegen szellemű codexe fölött végső diadalmat fognak űlni
(1843 Pesti Hírlap)
Az ügy, melynek katonája voltál, Nemsokára diadalmat űl
(1848 Petőfi Sándor)
a király serege, több mint 100,000 ember […] teljes diadalmat ült
(1900 Széchy Károly)
a megcsúfolt jóság diadalmat ül a gonoszon
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)
1a.
〈vmely eszme, elképzelés, terv stb.〉 (vminek ellenében történő) érvényesítése v. érvényesülése (és térhódítása)
hamar fényes lett Király’ Birodalma, Ntt Kormányozásnak vezérl Hatalma, Melylytl Törvényeknek meg jött Diadalma, Származott Orſzágnak telylyes Nyugodalma
(1772 Orczy Lőrinc)
[az egymás mellett élő kétféle szóejtés közül] egy darabig mind a’ kett divattyában marad, mígnem osztán az egygyik a’ másikonn diadalmat vesz, vagy a’ jobb hangzás, vagy a’ nagyobb régulásság miatt
(1808 Pápay Sámuel)
A Balogh inditványának értelmében szóllván, nem esik kétségbe az ügynek jövendő diadalma felől, mert a nap felköltét akadályozni nem lehet
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
A kereszténység diadalmával e vád [ti. a pogány világ azon vádja, hogy az apostolok ettek Jézus húsából és ittak véréből] elnémult
(1897 PallasLex.)
a nemzeti gondolat diadalma világos lett
(1926 Ignotus)
1b.
győzelmen, sikeren érzett ujjongó öröm, diadalérzés, ill. annak megnyilvánulása
Juliskát a’ Gróf nagy diadalommal vezette házához
(1808 Verseghy Ferenc ford.Unger)
[A polgármester] néha még az utca túlsó oldalára is átballagott, ha valamely alkalmatlan papirosfoszlányt látott meg, melyet a bogarász diadalmával döfött keresztül hegyes sétapálcával
(1911 Krúdy Gyula)
[Bedőné] valamit láthatott az urán, mert az igazság diadalma egyszerre elkedvetlenedett az arcán
(1930 Beczássy Judit)
hallga csak! – ez már a nyomra találók győzelmes, harsogó diadalma
(1975 Kertész Imre²)
2.
győzelmi ünnep, diadalünnep
Kéſzülj gyújts fáklyákat, Diadalom indúlj, ’s fujj vig Trombitákat
(1788 Bécsi Magyar Múzsa)
a’ veszély, melly útadon, Mint őr szelindek, lesben jár, elér, ’S hunytod fölött vad diadalmat űl
(1830 Vörösmarty Mihály)
[Uram,] mutassad meg nekem üdvösségem utját, hogy kisértetbe ne essem, […] hanem legyőzzem a kisértést és diadalmat ülhessek felette
(1868 Székács József)
Úgy űlj diadalmat leomolt poromon, Mint régi lovagok egymás felett
(1910 Oláh Gábor)
3.
rendsz. kiváló teljesítménnyel elért kimagasló, megbecsülést érdemlő eredmény, ill. azzal kiváltott nagy tetszés, elismerés, elsöprő siker
ezen előadások mind annyi diadalmai voltak Kisfaludy’ Musájának
(1831 Toldy Ferenc)
Ez ugyan jó munka; kész a diadalma, De bizony övé lesz már az arany alma
(1883 Vajda János)
[1820 tavasza] új koszorukat halmazott a költő [ti. Kisfaludy Károly] fejére; ekkor kerültek szinre: május 3. Szécsi Mária […]; máj. 5. A pártütők […]; máj. 8. Kemény Simon […] és A gyilkos […], „hat nap alatt négy diadalma Kisfaludy drámai muzsájának”
(1895 PallasLex.)
4. (birtokszóként)
vminek rendsz. vmely alkotásban való legteljesebb, legnagyszerűbb megnyilatkozása
ezen magyar versek mutatójinak gyüjteményét eggy gyönyörü énekkel rekesztjük bé, melly minden kétségen kívül érdemes arra, hogy a magyar ének diadalmának neveztessék
(1808 Kazinczy Ferenc)
[Erik Johan] Stagnelius munkáinak harmadik része az, mely lángeszének legtündöklőbb diadalmait foglalja magában
(1828 Vörösmarty Mihály)
Egy méltósággal teljes nő diadalma a’ szellemi létnek ’s nem csak a’ látható világban idvezít bennünket, hanem ezen életet a’ láthatatlannal is összefüggésbe hozza
(1834 Fillértár)
5.
viadal, párviadal
Arslambég meg-vallá, hogy Velibéget magányos diadalomra ki-hivá, de hogy amaz azt ellenzé. Erre a’ Birák: Te merted-é a’ te Vitéz tárſodat magányos diadalomra idézni?
(1783 Molnár János)
Gereb Mátyás Mustafát, Török Kapitányt, magányos diadalomban meg-gyzé, meg-ölé
(1794 Molnár János)
J: diadal
ÖU: végdiadalom
Sz: diadalmaz
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. diadal; ÉKsz.; SzT.

Beállítások