dicséret fn 3B

1. ’vki v. vmi értékének, érdemének elismerése, ill. ezt az elismerést kifejező közlés, nyilatkozat’ ❖ A’ te ſzeretetedre inkább mintſem ditſéretedre vágyódom (1772 Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386008, 31) | Ditséretet érdemel tlünk ama’ külföldönn Prágában lakozó Hazafi társunknak Zechenter Antalnak buzgósága (1808 Pápay Sámuel 8353014, 402) | Eh! vége mikor lesz? kifogytok-e már Dícséretiből az otromba gyaurnak? (1856 Arany János 8014081, 263) | Pest dícséretére szóljon, hogy a nagyvilági kalaposok, ékszerészek, cipészek, fényképészek közt remek könyvesboltok virulnak (1937 Cs. Szabó László 9093013, 139) | Zrínyi válasza Montecuccolinak ironikus dicséreteket tartalmaz. De rögtön a dicséret után jön az előző szövegrész állítását megkérdőjelező elmefuttatás (1983 Szalay Károly 1144013, 217).

1a. (-vel raggal, hsz-szerűen) (rég) ’elismerésre méltó módon’ ❖ azon Barkó Huſzár Reg. béli Oſztálly […] ezen folyó hónapnak 22-dikén, tulajdon a’ f Vezérrel lett nagy ütközetben, magát különös ditsérettel viselte (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419011, 375) | Egy müvelt ifju, ki […] eddig is több főrangú úriházaknál, mint nevelő, dicsérettel működött, ismét mint ollyan ajánlkozik (1850 Pesti Napló 8658001, 4) | [Eberghényi László] Pétervárad alatt dicsérettel vezénylé a balszárnyat (1858 Nagy Iván CD31).

2. ’vmely kiemelkedő (iskolai) teljesítményért kapott szóbeli v. írásbeli hivatalos elismerés’ ❖ Ha engemet követtsz hidd el végezetre Lépsz Obesterségre illő dicséretre (1780 e. Protestáns iskoladrámák 7467001, 243) | tisztességes szülők gyermeke kijárja a theologiát és dicsérettel végzi a papi czenzurát (1877 Vértesi Arnold 8520001, 6) | [Kossuth Lajos] meghallgatta az OHB-hoz mindenfelől befutó jelentéseket, dicséreteket szavazott meg (1952 Barta István CD32) | summa cum laude elvégeztem az egyetemet, jegyzőkönyvi dicsérettel letettem […] az ügyvédi vizsgát (1991 Országgyűlési Napló CD62).

2a. ’〈versenyen, pályázaton stb.:〉 alacsonyabb fokozatú díj, kitüntetés’ ❖ A’ kéziratok a’ társaságnál maradnak; a’ jutalmat és dicséretet nyerendők pedig a’ társaság eszközlése által fognak megjelenni, szerzőiknek 20 példány adatván (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Fogarasi Pap József munkássága az a] tiz, többnyire filozofiai pályamű, melyeket külföldi pályadijakra küldött be s amelyekkel v. jutalmat v. dicséretet nyert (1894 PallasLex. CD02) | első díjat nem adtak ki, viszont a dicséretet kiérdemelt munkák közül a tormási faluházat, egy mohács-szőlőhegyi nyaralót [kell megemlíteni] (1994 Magyar Hírlap CD09).

3. (Vall) ’Isten iránti nagyfokú tisztelet, hódolat v. hála, ill. azt kifejező magasztalás’ ❖ Adjál dítséretet Nemzetek’ Atyjának, Hogy téged’ tett ilylyen Haza Polgárjának (1772 Orczy Lőrinc 7249010, 54) | Aldot légy Istennek öröktöl fogva valo szent fia! Ditséret légyen néked! (1816 Bolyai Farkas 8063104, 47) | a nyelv minden, a külső semmi s ha ez a nyelv hozzá még Allahnak és prófétájának dicséretét hirdeti, az ember jog szerint és tényleg bele kerűl a vallási közösség mindent egybefoglaló kötelékébe (1905 Vámbéry Ármin 8507004, 181) | Kierkegaard […] azt mondta, hogy ha a világ változatosságát bizonyítandó csupán egyetlen lélek volna a pokolban, s az az ő lelke volna, a pokol mélyéről is a Mindenható dicséretét zengené (1977 Scholz László ford.–Borges 2016014, 375) | Az ima lehet kérés, dicséret, hálaadás vagy akár átok is, amely egyszerre hordozza a hit megvallását az emberi közösség előtt és kinyilvánítását az isteni tekintély számára (2000 Horváth Pál² CD17).

3a. (Vall) ’nem a Bibliából származó református egyházi ének’ ❖ Egy jeles ditséretet énekelnék az els teremtésbéli ſeinknek a’ ſzomorú eſet után lett házi-dolgaikról (1775 Kónyi János ford.–Gessner 7190012, [1]) | [Niccolò Piccinni] magától tanúlt, és elegend theoria nélkl el-kezdett Dítséreteket, Oratoriumokat, Operás Ariákat componalni (1806 e. Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat 7228029, 143) | [az 1806-ban elfogadott magyar református énekeskönyv] két részből áll: Zsoltárokból, mely Sz. Dávid 150 zsoltárát tartalmazza verses fordításban és dicséretekből (1893 PallasLex. CD02) | Énekeljük hát együtt a 27-es számú dicséretet: „Mily édes balzsam Jézus szerelme.” (1952 Németh Andor ford.–Dreiser 9480004, 16).

3b. ’vmely világi dolognak hódolattal teljes magasztalása, dicsőítése’ ❖ A’ bor’ dicséretét ismét elolvasám. Gyönyörű! gyönyörű! Eggyike legjobb minden dolgozásaidnak (1824 Kazinczy Ferenc C4936, 260) | A’ mi igazán jó ’s kitünő, nem kell annak dicséret; fénylik a’ gyémánt magában is (1830 Széchenyi István CD1501) | a’ kapunál ’s ház körül felállitott őrök, mihelyt a’ főbiró távozott, lefeküdtek ’s a’ kislaki bor’ dicséretét hortyogák (1845 Eötvös József 8126006, 285) | [Harnoncourt] az arany dicséretét zengő ária „halálkeringős” szakaszában felfedezteti velünk Gounod sátáni rondójának előképét (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. (rendsz. birtokszóként) (rég) ’vkinek az a megnyilvánulása v. alkotása, amely elismerést, megbecsülést szerez számára’ ❖ A’ jól sült kenyér a’ háznak czímere, és a’ gazdaszszonynak legszebb dícsérete (1844 e. Edvi Illés Pál 8573001, 14) | [XVI. Gergely pápa] eltörölhetlen hálára kötelezettnek vallotta [magát] I. Ferencz császár „nagylelkü segitségeért”, de azt nem saját kérése teljesitésének, hanem azon vallási ösztönöknek rovására irta, melyek „a hatalmas császár legszebb dicséretét képezik” (1879 Kossuth Lajos CD32).

Ö: ön~.

ÖU: köz~.

ÖE: ~ének, ~tábla.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. dicső; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

dicséret főnév 3B
1.
vki v. vmi értékének, érdemének elismerése, ill. ezt az elismerést kifejező közlés, nyilatkozat
A’ te ſzeretetedre inkább mintſem ditſéretedre vágyódom
(1772 Zechenter Antal ford.Voltaire)
Ditséretet érdemel tlünk ama’ külföldönn Prágában lakozó Hazafi társunknak Zechenter Antalnak buzgósága
(1808 Pápay Sámuel)
Eh! vége mikor lesz? kifogytok-e már Dícséretiből az otromba gyaurnak?
(1856 Arany János)
Pest dícséretére szóljon, hogy a nagyvilági kalaposok, ékszerészek, cipészek, fényképészek közt remek könyvesboltok virulnak
(1937 Cs. Szabó László)
Zrínyi válasza Montecuccolinak ironikus dicséreteket tartalmaz. De rögtön a dicséret után jön az előző szövegrész állítását megkérdőjelező elmefuttatás
(1983 Szalay Károly)
1a. (-vel raggal, hsz-szerűen) (rég)
elismerésre méltó módon
azon Barkó Huſzár Reg. béliregimentbeli Oſztálly […] ezen folyó hónapnak 22-dikén, tulajdon a’ f Vezérrel lett nagy ütközetben, magát különös ditsérettel viselte
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Egy müvelt ifju, ki […] eddig is több főrangú úriházaknál, mint nevelő, dicsérettel működött, ismét mint ollyan ajánlkozik
(1850 Pesti Napló)
[Eberghényi László] Pétervárad alatt dicsérettel vezénylé a balszárnyat
(1858 Nagy Iván)
2.
vmely kiemelkedő (iskolai) teljesítményért kapott szóbeli v. írásbeli hivatalos elismerés
Ha engemet követtsz hidd el végezetre Lépsz Obesterségre illő dicséretre
(1780 e. Protestáns iskoladrámák)
tisztességes szülők gyermeke kijárja a theologiát és dicsérettel végzi a papi czenzurát
(1877 Vértesi Arnold)
[Kossuth Lajos] meghallgatta az OHBOrszágos Honvédelmi Bizottmány-hoz mindenfelől befutó jelentéseket, dicséreteket szavazott meg
(1952 Barta István)
summa cum laude elvégeztem az egyetemet, jegyzőkönyvi dicsérettel letettem […] az ügyvédi vizsgát
(1991 Országgyűlési Napló)
2a.
〈versenyen, pályázaton stb.:〉 alacsonyabb fokozatú díj, kitüntetés
A’ kéziratok a’ társaságnál maradnak; a’ jutalmat és dicséretet nyerendők pedig a’ társaság eszközlése által fognak megjelenni, szerzőiknek 20 példány adatván
(1841 Pesti Hírlap)
[Fogarasi Pap József munkássága az a] tiz, többnyire filozofiai pályamű, melyeket külföldi pályadijakra küldött be s amelyekkel v.vagy jutalmat v.vagy dicséretet nyert
(1894 PallasLex.)
első díjat nem adtak ki, viszont a dicséretet kiérdemelt munkák közül a tormási faluházat, egy mohács-szőlőhegyi nyaralót [kell megemlíteni]
(1994 Magyar Hírlap)
3. (Vall)
Isten iránti nagyfokú tisztelet, hódolat v. hála, ill. azt kifejező magasztalás
Adjál dítséretet Nemzetek’ Atyjának, Hogy téged’ tett ilylyen Haza Polgárjának
(1772 Orczy Lőrinc)
Aldot légy Istennek öröktöl fogva valo szent fia! Ditséret légyen néked!
(1816 Bolyai Farkas)
a nyelv minden, a külső semmi s ha ez a nyelv hozzá még Allahnak és prófétájának dicséretét hirdeti, az ember jog szerint és tényleg bele kerűl a vallási közösség mindent egybefoglaló kötelékébe
(1905 Vámbéry Ármin)
Kierkegaard […] azt mondta, hogy ha a világ változatosságát bizonyítandó csupán egyetlen lélek volna a pokolban, s az az ő lelke volna, a pokol mélyéről is a Mindenható dicséretét zengené
(1977 Scholz László ford.Borges)
Az ima lehet kérés, dicséret, hálaadás vagy akár átok is, amely egyszerre hordozza a hit megvallását az emberi közösség előtt és kinyilvánítását az isteni tekintély számára
(2000 Horváth Pál²)
3a. (Vall)
nem a Bibliából származó református egyházi ének
Egy jeles ditséretet énekelnék az els teremtésbéli ſeinknek a’ ſzomorú eſet után lett házi-dolgaikról
(1775 Kónyi János ford.Gessner)
[Niccolò Piccinni] magától tanúlt, és elegend theoria nélkl el-kezdett Dítséreteket, Oratoriumokat, Operás Ariákat componalni
(1806 e. Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
[az 1806-ban elfogadott magyar református énekeskönyv] két részből áll: Zsoltárokból, mely Sz.Szent Dávid 150 zsoltárát tartalmazza verses fordításban és dicséretekből
(1893 PallasLex.)
Énekeljük hát együtt a 27-es számú dicséretet: „Mily édes balzsam Jézus szerelme.”
(1952 Németh Andor ford.Dreiser)
3b.
vmely világi dolognak hódolattal teljes magasztalása, dicsőítése
A’ bor’ dicséretét ismét elolvasám. Gyönyörű! gyönyörű! Eggyike legjobb minden dolgozásaidnak
(1824 Kazinczy Ferenc)
A’ mi igazán jó ’s kitünő, nem kell annak dicséret; fénylik a’ gyémánt magában is
(1830 Széchenyi István)
a’ kapunál ’s ház körül felállitott őrök, mihelyt a’ főbiró távozott, lefeküdtek ’s a’ kislaki bor’ dicséretét hortyogák
(1845 Eötvös József)
[Harnoncourt] az arany dicséretét zengő ária „halálkeringős” szakaszában felfedezteti velünk Gounod sátáni rondójának előképét
(1995 Magyar Hírlap)
4. (rendsz. birtokszóként) (rég)
vkinek az a megnyilvánulása v. alkotása, amely elismerést, megbecsülést szerez számára
A’ jól sült kenyér a’ háznak czímere, és a’ gazdaszszonynak legszebb dícsérete
(1844 e. Edvi Illés Pál)
[XVI. Gergely pápa] eltörölhetlen hálára kötelezettnek vallotta [magát] I. Ferencz császár „nagylelkü segitségeért”, de azt nem saját kérése teljesitésének, hanem azon vallási ösztönöknek rovására irta, melyek „a hatalmas császár legszebb dicséretét képezik”
(1879 Kossuth Lajos)
ÖU: közdicséret
ÖE: dicséretének, dicsérettábla
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. dicső; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások