dísz- (előtagként)

1. ’Jeles alkalomból, vkinek v. vminek a tiszteletére szervezett v. végbemenő.’

1a. ’ünnepélyes külsőségek között végbemenő 〈rendezvény, ill. az azon részt vevők összessége〉’ ❖ díszfelvonulás fn 4A | Derék önkéntes tűzoltó-egyletünk f. hó [ti. augusztus] 20.-án tánczczal egybekötött népünnepélyt rendez. Lesz: nagy ébresztő, a tűzoltók díszfelvonulása, magyar isteni tisztelet és egyházi szónoklat (1892 Határőr 8631001, 2) | Ezt az ágyút csak a díszfelvonulásokon használták s inkább dísz volt már mint ágyú (1959 Koncsek László CD52) | [a barokk kor embere] vidám és szomorú ünnepeit hatalmas díszfelvonulásokkal tarkította (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13)  díszgyűlés fn 4B | akar-e a társulat az idén ünnepélyes díszgyűlést is tartatni a közgyűléssel összekötve, vagy csupán választó közgyűlést? (1871 Századok CD57) | A diszgyülés után bankett volt (1910 Délmagyarország 2103001, 9) | Kisebb botrányt okozott Prágában, hogy a Charta ’77 eredeti aláírói közül sokat nem hívtak meg arra a tegnapi díszgyűlésre, amelyet a kommunista rendszer ellen küzdő mozgalom megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendeztek (1997 Magyar Hírlap CD09)  díszhangverseny fn 4B | Liszt úr már nekünk igérte meg a dísz-hangversenyt (1877 Teleki Sándor C3768, 64) | az utolsó napon a díjnyertesek díszhangversenye és az oklevelek kiosztása volt műsoron (1956 Soproni Szemle CD52) | díszhangversennyel ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját a Bartók Kórus (1998 Magyar Hírlap CD09)  díszközgyűlés fn 4B | [Ünnepi beszéd] Veszprémmegye diszközgyűlésén Széchenyi és Deák arczképeinek leleplezésén (1894 Magyar írók élete CD27) | Tekintetes megyei törvényhatósági díszközgyülés! (1900 Vörösmarty-emlékkönyv C5311, LXXI) | Nagyszabású gálával és díszközgyűléssel ünnepli hétfőn fennállásának 75. évfordulóját a Magyar Asztalitenisz-szövetség (1999 Magyar Hírlap CD09)  díszszemle fn 6B | [A császár születésnapján] reggeli 8 órakor a két város helyőrségi csapatai a budai tábormezőre vonultak ki, hol az istentisztelet és diszszemle tartatott (1858 Vasárnapi Újság CD56) | II. Frigyes diszszemlét tart Potsdamban (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | A Szovjet Hadsereg győzelmi díszszemléje Moszkvában (1970 Papp István CD52) | Franciaország hagyományosan díszszemlével, tűzijátékkal és utcabállal ünnepelte a Bastille lerombolásának évfordulóját (2000 Magyar Hírlap CD09)  díszünnepély fn 4B | [az új gróf] eljárt a díszünnepélyekre, s elvett nőül egy gróf Silberstein kisasszonyt (1858 Jókai Mór C2250, 4289) | költséges katonai jellemű díszünnepélyek (1870 Nyáry Albert¹ CD57) | A Magyar Természetbarát Szövetség, amely ebben az évben ünnepelte alakulásának 50. évfordulóját, novemberben jubileumi díszünnepéllyel zárja a megemlékezés évét (1960 Népszabadság okt. 28. C4812, 12)  díszünnepség fn 3B8 | Díszünnepség az Úttörővasút tízéves fennállásának alkalmából (1958 Magyar Nemzet aug. 5. C0354, 3) | a ’48-as szabadságharc százéves évfordulója tiszteletére rendezendő díszünnepség (1989 Végh Ferenc CD52).

1b. ’〈vmely étkezés〉 ünnepélyes külsőségek között zajló 〈alkalma〉, ill. ünnepélyes külsőségek között elköltött 〈étel〉’ ❖ díszebéd fn 3B4 | [Webster számára] diszebéd adatván, s ő ez alkalommal nagy hallgatóság előtt a védrendszer mellett szónokolván (1847 Hetilap CD61) | megengedik neki mindazon diszebédek szagát élvezhetni (1870 Papp Miklós ford.–Széchenyi CD1501) | Mitterrand elnök díszebéden látta vendégül a hangsúlyozott szívélyességgel fogadott kubai államfőt (1995 Magyar Hírlap CD09)  díszlakoma fn 6A | Gróf Mikó Imrének Beszterczén tett látogatása alkalmával, oda érkezésének emlékezetes napját nagyszerü fáklyásmenet s diszlakoma zárta be (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a díszlakomákat végig akarta volna enni (1866 Jókai Mór C4487, 119) | Egyre-másra rendezik [a külföldről hazalátogató Munkácsy Mihály] tiszteletére a díszlakomákat, záporoznak a pohárköszöntők és a jókívánságok (1996 Magyar Hírlap CD09)  díszvacsora fn 6A | a nagy költő tiszteletére egy diszvacsorát adandok (1885 Tolnai Lajos C4202, 232) | A gyűlést záró díszvacsora épp akkor ért véget, nagy karéj kenyérből, darab szalonnából, kolbászból és zöldpaprikából állt, gyalulatlan fenyőasztalokra szolgálták fel fehér papírban (1939 Illyés Gyula CD10) | A hokiválogatott díszvacsorán búcsúzik a szezontól (2000 Magyar Hírlap CD09).

1c. (Kat is) ’vkinek v. vminek a tiszteletére ágyú(k)ból v. puská(k)ból ünnepélyes külsőségek között leadott 〈lövés v. lövéssorozat (hangja, látványa)〉’ ❖ díszlövés fn 4B | Ha szabad egy embernek, miután puskáját kilőtte valakire, azzal menteni magát, hogy tréfált, vagy épen díszlövést tett: ugy az országban többé sem a’ királyné sem egyes polgárok személye nincs bátorságban (1842 Pesti Hírlap CD61) | minden századból kivonult egy Zúg díszlövésre (1914 Nyugat CD10) | az ünnepélyes fogadtatásra jellemző, hogy még díszlövések is elhangzottak (1960 Kubinszky Mihály–Perkovátz Bódog CD52)  díszsortűz fn 5C | A temetésre [ti. egy elesett felkelőére] diszszázad vonult ki és a sirnál disz-sortüzzel bucsuztak el a halottól (1921 Budapesti Hírlap szept. 13. C4709, 6) | A lengyel himnusz elhangzása után huszonnégyszeres díszsortűz hangzott el, majd Gomulka üdvözölte a felvonulókat (1958 Népszava máj. 3. C1502, 5) | [II. Rákóczi György esküvőjén] gyalogos és lovas katonák vonultak föl, ágyúk és muskéták díszsortüze mögött (1991 Várkonyi Gábor CD17)  dísztűz fn 5C (ritk) | disztüzet adtak a [katona] sirjánál (1889 Kacziány Géza C2470, 127) | A dísztűz idejére, a légnyomás okozta kár megelőzésére […] valamennyi gépjárműnek az ablakait kötelesek nyitva tartani (1958 Népszava ápr. 1. C1502, 2).

2. ’Vmely ünnepi rendezvényen ott levő v. haszn.’

2a. ’díszelgésre kiképzett, ill. ünnepélyes alkalmakkor arra beosztott(, díszegyenruhát viselő) 〈katonai egység, alakulat〉’ ❖ díszegység fn 3B8 | A felvonulók sorát 1919-es veteránok csoportja nyitja meg, a Tanácsköztársaság zászlaival. […] Őket követi az Egyesített Tiszti Iskola díszegysége, a tisztiiskolásokat pedig a hadihajósok díszszázada (1959 Népszava márc. 29. C4823, 1) | a miniszterelnökség a Magyar Köztársaság lovas díszegységének felállítására 290 millió forint támogatást kapjon (2000 Országgyűlési Napló CD62)  díszszázad fn 3A2 | Az éljenriadások még akkor sem szűntek, midőn a […] díszszázadok folytonos hadi zene zengése mellett megindúltak vala (1880 Thaly Kálmán C4127, 79) | a király meghallgatta Lignitz parancsnokló tábornok jelentését, elléptetett a diszszázad előtt, majd elléptette maga előtt a diszszázadot (1900 Budapesti Napló máj. 5. C5243, 4) | A kiskatona, amíg csak él, büszke lesz arra, hogy a díszszázad második sorában lépdelt (2000 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’ünnepélyes alkalmakkor haszn., gazdagon díszített 〈dolog, kül. ruha(darab)〉’ ❖ díszegyenruha fn 6A | [a legénység] nemzeti díszegyen ruhájában folytatja dicsőségét a magyar hadseregnek (1842 Döbrentei Gábor C1071, XXXVI) | A [díszelőadásra szóló] meghivó jegyekre fel volt irva, hogy a férfiaknak pompás magyar diszöltözetben, vagy teljes diszegyenruhában kell megjelenniök, a kik fekete polgári öltözetben jönnek, ahhoz fehér nyakkendőt válaszszanak (1857 Vasárnapi Újság CD56) | az egykori arany- és ezüstbányákban dolgozók díszegyenruháját aranyozott gombok ékesítették (1997 Természet Világa CD50)  díszfegyver fn 4B | Diszfegyverek, hosszú lándsák […] töltik a’ hosszú csarnok’ felét (1839 Pulszky Ferenc ford.–Pulszky C1204, 84) | A férfiruha kiegészítő részeül, mondhatni ékszerül szolgáltak a díszfegyverek (1940 Höllrigl József CD43) | Az aranyveretes szablya 570 éven át a német királyok és császárok koronázáskor viselt díszfegyvere volt (1993 Bóna István CD17)  díszhintó fn 6A1 | Albert hg, és a’ kir. hölgyek, nyolcz-lovas nyilt diszhintóban, számos lovas katonaság kiséretében (1843 Pesti Hírlap CD61) | a püspök kocsisának hite szerint a villamos köteles kitérni az ő főtisztelendő és méltóságos gazdájának diszhintaja előtt (1902 Borsszem Jankó szept. 14. C5021, 2) | II. Erzsébet királynő díszhintón végighajtatott a Buckingham-palota felé (1998 Magyar Hírlap CD09)  díszkard fn 3A1 | [Sekhib efendi a fejedelemnek] díszkardot és dicsérő hattiserifet [= szultáni rendeletet] hozott a’ nagyurtól (1842 Pesti Hírlap CD61) | a magyar ruhájához való ékszer a díszkarddal együtt (1900 Mikszáth Kálmán CD04) | A bányásznak fokossal, a bányatisztnek pedig díszkarddal volt kiegészítve a ruhája (1998 Természet Világa CD50)  díszmente fn 6B (kissé rég) | minden málhám odaveszett a tengerbe, az antik gombos díszmentémet kivéve (1851 Jókai Mór CD18) | Mit szólnak a hideget-meleget emlegetők a reneszánsz olasz fejedelmeinek, a magyar dísz-mentéknek nyárban is viselt prémjeihez s a XIX. század eleji férfi szellős, színes, s télen is viselt rendes nappali kabátjához, a frakkhoz? (1923 Laczkó Géza CD10)  díszöltöny fn 4C8 (kissé rég) | menyasszonyi díszöltönyben drága ékszerekkel (1841 Kovács Pál² C2764, 428) | Ráismertek a nádorra aranyos díszöltönyéről, érdemcsillagai ott fénylettek mellén (1877 Jókai Mór CD18) | a magyar hölgyek részére a magyar diszöltöny csak a koronázó templomban való megjelenésre kötelező (1916 Budapesti Hírlap dec. 10. C4704, 9) | [a zászlóalj élén] Mednyánszky Cézár tábori főlelkész papi díszöltönyben, feszülettel kezében haladt (1941 Bánlaky József CD16)  díszöltözet fn 3B | Ezeren, a’ legszebb görög diszöltözetben, várták az uj, a’ szeretett király jövetelét (1833 Jelenkor C0225, 192) | I. Ferencz magyar király és császár a Szent István-rend disz öltözetében (1900 Nagy Géza CD20) | A 16. századra már mai értelemben vett zsebkendőnek és a teljes díszöltözethez tartozó „kézbe való kendőnek” is használták [a keszkenőt] (1997 Magyar néprajz CD47)  díszruha fn 6A | a’ fodorítástul a’ kardig, ’s aranykapocsos czipőig, semmi hija nem volt a diszruhának (1832 Mulattató ford. C3232, 117) | menyegzői diszruha (1839 Tóth Lőrinc ford.–Sheridan C0453, 15) | A király meghalt, és tengernagyi díszruhájába öltöztetve fölravatalozták palotájában (1943 Rónay György ford.–Gauguin 9573002, 5) | A magyar díszruha egyszerre volt megfelelő alkalmi viselet udvari gálára és egyéb ünnepélyes összejövetelekre (1990 F. Dózsa Katalin CD17)  díszzsebkendő fn 1C | A középosztály férfiai […] előszeretettel hordanak fehér szarvasbőrkesztyűt […], szivarzsebükben pedig majdnem mindig megtalálható a galambalakúra összehajtogatott díszzsebkendő (1935 Kosztolányi Dezső 9359254, 238) | [A rábaközi ünnepi férfiviseletben] a kötény kötőjébe bal felől, kivarrott, kihímzett szélű fehér díszzsebkendőt tűznek (1941 Hajós Elemér CD52) | Öltözéke kínosan elegáns, makulátlan. Hófehér ing, csokornyakkendő, felső zsebéből kikandikál a díszzsebkendő csücske (1968 Göncz Árpád 1059001, 123).

2c. (magas rangú) vendégek számára fenntartott, ill. kül. ünnepi események, rendezvények helyszínéül szolgáló, akkor haszn. díszes 〈épület, tér stb.〉’ ❖ díszcsarnok fn 3A (átv is) | [a könyvnyomtatás feltalálása óta] számtalan munkás roppant segédszerekkel és közösen épitheti tovább a tudomány diszcsarnokát (1846 Hetilap CD61) | [Schwanthaler Lajosnak a cseh történelem nagyjait ábrázoló szobrai] a múzeum nem régiben befejezett új épületének pompás díszcsarnokában (Pantheon) végre méltó helyet kaptak (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Deák Ferenc már páratlan szerénysége] révén is belekerülne a Plutarkba, a nagy emberek díszcsarnokába (1912 Radó Sámuel CD10) | [A Frankfurti Könyvvásáron] a díszcsarnokba az EU piacán található tán legdrágább padlószőnyeg került (1999 Magyar Hírlap CD09)  díszemelvény fn 4B | [a néptömeg] ünnepélyes menetben huzódik a kastélyelőtti díszemelvény felé (1835 e. Kolmár József¹ C2717, 102) | katonaság tisztelgése a díszemelvény előtt (1998 Természet Világa ford. CD50) | A közjogi méltóságok a parlament főbejáratánál felállított díszemelvényen foglalnak helyet (2000 Magyar Hírlap CD09)  díszlépcső fn 1C | [a palota] termeit, folyosóit, díszlépcsőit és titkos feljáróit nagy történelmi események […] jelenetei tették emlékezetessé (1882 Jókai Mór CD18) | A díszlépcső előtt elegáns kétfogatú várakozott (1919 Földi Mihály ford.–Dosztojevszkij CD10) | az udvari díszlépcső lábazati kövei mögött (1997 Mőcsényi Mihály CD52)  díszpáholy fn 4A | Úgy tetszett nekem, hogy az „Utolsó szerelem” egy jelenkorban játszó darab; királyunk fiatalsága idejéről. Maga Nagy Lajos őfelsége ott ül kíséretével a tágas díszpáholyban (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | [Markó Béla] a díszpáholyból figyelte végig a parlamenti vitát (1996 Magyar Hírlap CD09) | Horváth Péter második góljánál a díszpáholyra zúdult az újpestiek dühe (1999 Magyar Hírlap CD09)  dísztér fn 5B1 | [a Nemzeti Múzeum] pompás épülete alaprészben már megkezdve, mellynek mint halljuk – diszterén álland Ferenczy egyetlen müvészünk faragta Kisfaludy Károly’ fejér márvány képszobra (1838 Somogyi László C3615, 6) | A Petőfi-térről el kell távolítani az ültetvényeket és itt az ünnepségek rendezésére alkalmas díszteret kell létesíteni (1940 Boronkai Pál CD52) | II. János Pál holnap délelőtt a cseh fővárosban tart szentmisét. A szabadtéri misére a Letná-hegyen kerül sor, amely évtizedeken át a csehszlovák kommunista rendszer központi dísztere volt: itt rendezték a katonai díszszemléket, valamint a május elsejei ünnepségeket is (1997 Magyar Hírlap CD09)  díszterem fn 7B3 | állítsd-fel újra a’ boltozatos folyosókat és dísztermeket (1836 Bajza József ford.–Bulwer-Lytton C0719, 183) | szálloda étteremmel, óriási hodályszerű kávéházzal, emeletén díszteremmel a bálok s gyűlések számára (1933 Nagy Lajos 9472016, 29) | A magyar kormányfő csütörtökön este részt vett a francia külügyminisztérium dísztermében rendezett fogadáson (2000 Magyar Hírlap CD09)  dísztribün fn 4C9 | A dísztribünön a párt és a kormány vezetői, jobbról balról a meghívott vendégek és a munkásmozgalom veteránjai foglalnak helyet (1958 Esti Hírlap máj. 1. C0122, 3) | [a győztes Damon Hill] meghajolhatott a félig fütyülő, félig tapsoló hockenheimi dísztribün előtt (1995 Magyar Hírlap CD09)  díszudvar fn 4A | lóhere boritja a [romos kastélyhoz tartozó] diszudvart (1881 Budapesti Hírlap 8608001, 1) | Franciaországban a gazdag polgárok lakóházát a XVII. sz. óta gyakran építik két udvarral, a szolgálati és a díszudvarral (1895 PallasLex. CD02) | [a] világhírű zongoraművész ma este a Pesti Vármegyeháza díszudvarán ad koncertet (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (művészien) díszes kivitelű, ill. díszítő szerepű 〈építmény, tárgy stb.〉’ ❖ díszburkolat fn 3A2 | A tér történeti épületeit (az Orsolyiták templomának előcsarnoka, a Mária-kút, a Lábasház, a díszburkolat) időközben helyreállították (1980 Szabó Leventéné CD52) | [a felújítás során] díszburkolatot kapott a tér és egy dísz ivókutat is kialakítottak (1996 Magyar Hírlap CD09)  díszdoboz fn 4A8 | Oklevél díszdobozban (1898 A nemzeti díszkiadás története C2227, 87) | Wagner Ringjének legújabb bayreuthi változatát Daniel Barenboim dirigálja, a teljes ciklus 14 CD-n, díszdobozban jelenik meg (1995 Magyar Hírlap CD09) | Van azonban a műtárgyak közt egy nagyméretű sèvres-i porcelán díszdoboz, festett jelenetekkel, az minden pénzt megér (1996 Magyar Hírlap CD09)  díszkút fn 5A2 | Hosszú ideig ezt [ti. a salzburgi Palota téren levőt] tartották Németország legszebb díszkútjának (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [tűzvészkor] az udvar díszkútjáról a szobor roppant loccsanással beesett a vízbe (1921 Szerb Antal CD10) | kellemes pontját képezheti kertünknek egy […] kisebb díszkút vagy vízköpő, a csordogáló vizet felfogó medencével (1998 Lakáskultúra CD39)  díszpárna fn 6A | a fényezett, diófaborításos ebédlőben borvörös pamlag állott, ferdén, telerakosgatva sohasem használt, hímzett és festett díszpárnákkal (1935 Kosztolányi Dezsőné CD10) | a brigádtársak bordó díszpárnán tartják a meghalt bányászok kitüntetéseit (1974 Galgóczi Erzsébet 2025006, 555)  díszpohár fn 5A | Rotteck ismét egy emlék- vagy diszpoharat kapott Altenburgból (1833 Jelenkor C0225, 160) | [a harcsát formázó] díszpohár fogantyúját vagyis fülét a hal szépen vissza kunkorodó farka képezi (1912 Téglás István C6828, 55) | biedermeier díszpoharak (1995 Magyar Hírlap CD09)  díszserleg fn 3B | a leölt ellenségek koponyáiból készült díszserlegek (1853 Ipolyi Arnold C2172, 534) | [Föerk Ernő] többek között a Vaskapu megnyitására készült díszserlegeket tervezte (1913 RévaiNagyLex. C5703, 739) | a nyílvesszőt a célba lődd, dísz-serleget nyerj mind előtt (1958 Weöres Sándor ford. 9788265, 33)  dísztál fn 2A8 | a római császárok érmeinek ily serlegeken és dísztálakon szokásos alkalmazásával Mátyás királynak tulajdoníttatik (1876 Századok CD57) | Porcellántárgyaink számát egy dúsan aranyozott, karélyos peremű dísztállal növeltük (1942 Csipkés Kálmán CD52) | gyönyörű, szecessziós dísztál (1996 Magyar Hírlap CD09)  dísztányér fn 4A2 | [az ajándéknak szánt pénzt] rátették a dísztányérra, megtoldva még a mesterektől kapott jutalomdíjakkal és a kölcsönkért arany- és ezüstpénzzel (1918 Richter M. István C6931, 262) | Ez a manap oly általános házieszköz [ti. a tányér] aránylag újkeletű. Az ókorban inkább csak fémekből készült dísztányérokkal találkozunk (1929 TolnaiÚjLex. C5733, 300) | szobabelső, az asztal mögötti falon tálasfogassal és sorban felaggatott dísztányérokkal (1982 NéprajziLex. CD47) | trónralépésének 60. évfordulóján már dísztányérokon, kávéscsészéken és emléktárgyakon is megjelent a [császár] képmása (1992 Horváth Hilda CD17)  dísztégla fn 6A (Ép is) | Van itt [ti. Szucsányban] nagy gőztéglagyár, mely az itteni kitűnő agyagból dísz- és chamotte-téglákat, rovátékos födélcserepeket és alagcsöveket készít (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Különleges gyártmányok sajtolását – pl. dísztéglák, agyagcsövek, virágcserepek, gerinccserepek sajtolását, – külön e célra készült gépeken végzik (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 8) | Nem tudni még milyen falburkoló dísztégla kerül az állomások falára (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’nem (termése) hasznáért, hanem szépségéért ültetett, kül. levelével, lombozatával v. virág(zat)ával díszítő 〈növény〉’ ❖ díszbokor fn 7A3 | [György] sebesen halada […] az ujabbkori diszbokrok közt (1864 Halmágyi Sándor C2006, 253) | egy szépen megnyesett díszbokor (1888 Mikszáth Kálmán CD04) | A földlabdás növényeket, a fenyőket és örökzöld díszbokrokat a vásárlást követően néhány napon belül el kell ültetni (1998 Magyar Hírlap CD09)  díszcserje fn 6B | [a burgonyafélék] egy válfaja, a datura-arborea, melyről alább szólandunk, tenyésztetik, mint diszcserje, itt-ott kertjeinkben (1860 Vasárnapi Újság CD56) | a magyar nép […] díszfa és díszcserje helyén szivesebben látna egy-egy szép terebélyes gyümölcsfát, mindazonáltal a virágokat nagy becsben tartja s kiváló kedvvel ápolja (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | megtekinteném a parkot is, a téridomokká és állatszobrokká nyírt díszcserjéket (1969 Konrád György 9351002, 116)  díszfa fn 6A | a dísz-fák […] kisértetesen ragyogtak a szürkületen át (1843 Vajda Péter ford.–Bulwer-Lytton C4671, 263) | [A zelnicemeggy] erdőkben és uri kertekben korán virágzó diszfa (1892 Márton József² C0131, 56) | Kertészeti és Szőlészeti Főiskola soroksári tangazdaságában gyümölcsfa és díszfa kapható (1958 Népszabadság okt. 9. C1499, 11) | A kerti teret a telek szélén díszfák és díszcserjék együttese zárja le (1998 Lakáskultúra CD39).

5. ’megtiszteltetésként, elismerésként adományozott, hatáskörrel, fizetéssel nem járó tisztséget, címet viselő 〈személy〉’ ❖ díszdoktor fn 4A | [Geissler Henrik] nem volt tudományos pályán, de az üvegfuvás terén oly kiváló szolgálatokat tett a tudománynak, hogy diszdoktorrá promoveálták [= avatták] (1894 PallasLex. CD02) | [Bethlen Istvánt] 1922-ben közéleti érdemeiért a Szegedre menekült kolozsvári Ferenc József-egyetem az államtudományok díszdoktorává avatta (1927 RévaiNagyLex. C5716, 12) | [Ligeti György] a Hamburgi Zeneakadémia professzora, rangos egyetemek díszdoktora (1996 Magyar Hírlap CD09)  díszelnök fn 3C8 | a minisztert meg kell választanunk örökös [kaszinói] diszelnöknek (1890 Tolnai Lajos C4203, 155) | az ipartestület ügyésze meleg hangon üdvözölte az új díszelnököt, aki meghatottan mondott köszönetet a megtiszteltetésért (1930 Budapesti Hírlap jan. 18. C4718, 8) | [1990-ben volt] az Utunk Európába című megbeszélés a Várban, amelyen Göncz Árpád volt a díszelnök (1995 Magyar Hírlap CD09)  díszpolgár fn 4A2 | tiszteleti, vagyis díszpolgárok (1843 Pesti Hírlap CD61) | A közélet kitünő férfiait egyes városok tiszteletük kifejezéseül u. n. diszpolgárokká szokták megválasztani. A megválasztott ezáltal a városban, habár tényleg ott nem lakik is, polgárjogot nyer (1893 PallasLex. CD02) | az egyetem örökös díszpolgára (1961 Cs. Szabó László 9093007, 555) | Bill Clinton amerikai elnök az Amerikai Egyesült Államok díszpolgárává fogadta kalkuttai Teréz anyát (1996 Magyar Hírlap CD09).

dísz- (előtagként)
1.
Jeles alkalomból, vkinek v. vminek a tiszteletére szervezett v. végbemenő.
1a.
ünnepélyes külsőségek között végbemenő 〈rendezvény, ill. az azon részt vevők összessége〉
díszfelvonulás főnév 4A
Derék önkéntes tűzoltó-egyletünk f.folyó[ti. augusztus] 20.-án tánczczal egybekötött népünnepélyt rendez. Lesz: nagy ébresztő, a tűzoltók díszfelvonulása, magyar isteni tisztelet és egyházi szónoklat
(1892 Határőr)
Ezt az ágyút csak a díszfelvonulásokon használták s inkább dísz volt már mint ágyú
(1959 Koncsek László)
[a barokk kor embere] vidám és szomorú ünnepeit hatalmas díszfelvonulásokkal tarkította
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
díszgyűlés főnév 4B
akar-e a társulat az idén ünnepélyes díszgyűlést is tartatni a közgyűléssel összekötve, vagy csupán választó közgyűlést?
(1871 Századok)
A diszgyülés után bankett volt
(1910 Délmagyarország)
Kisebb botrányt okozott Prágában, hogy a Charta ’77 eredeti aláírói közül sokat nem hívtak meg arra a tegnapi díszgyűlésre, amelyet a kommunista rendszer ellen küzdő mozgalom megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendeztek
(1997 Magyar Hírlap)
díszhangverseny főnév 4B
Liszt úr már nekünk igérte meg a dísz-hangversenyt
(1877 Teleki Sándor)
az utolsó napon a díjnyertesek díszhangversenye és az oklevelek kiosztása volt műsoron
(1956 Soproni Szemle)
díszhangversennyel ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját a Bartók Kórus
(1998 Magyar Hírlap)
díszközgyűlés főnév 4B
[Ünnepi beszéd] Veszprémmegye diszközgyűlésén Széchenyi és Deák arczképeinek leleplezésén
(1894 Magyar írók élete)
Tekintetes megyei törvényhatósági díszközgyülés!
(1900 Vörösmarty-emlékkönyv)
Nagyszabású gálával és díszközgyűléssel ünnepli hétfőn fennállásának 75. évfordulóját a Magyar Asztalitenisz-szövetség
(1999 Magyar Hírlap)
díszszemle főnév 6B
[A császár születésnapján] reggeli 8 órakor a két város helyőrségi csapatai a budai tábormezőre vonultak ki, hol az istentisztelet és diszszemle tartatott
(1858 Vasárnapi Újság)
II. Frigyes diszszemlét tart Potsdamban
(1904 Nagy képes világtörténet)
A Szovjet Hadsereg győzelmi díszszemléje Moszkvában
(1970 Papp István)
Franciaország hagyományosan díszszemlével, tűzijátékkal és utcabállal ünnepelte a Bastille lerombolásának évfordulóját
(2000 Magyar Hírlap)
díszünnepély főnév 4B
[az új gróf] eljárt a díszünnepélyekre, s elvett nőül egy gróf Silberstein kisasszonyt
(1858 Jókai Mór)
költséges katonai jellemű díszünnepélyek
(1870 Nyáry Albert¹)
A Magyar Természetbarát Szövetség, amely ebben az évben ünnepelte alakulásának 50. évfordulóját, novemberben jubileumi díszünnepéllyel zárja a megemlékezés évét
(1960 Népszabadság okt. 28.)
díszünnepség főnév 3B8
Díszünnepség az Úttörővasút tízéves fennállásának alkalmából
(1958 Magyar Nemzet aug. 5.)
a ’48-as szabadságharc százéves évfordulója tiszteletére rendezendő díszünnepség
(1989 Végh Ferenc)
1b.
〈vmely étkezés〉 ünnepélyes külsőségek között zajló 〈alkalma〉, ill. ünnepélyes külsőségek között elköltött 〈étel〉
díszebéd főnév 3B4
[Webster számára] diszebéd adatván, s ő ez alkalommal nagy hallgatóság előtt a védrendszer mellett szónokolván
(1847 Hetilap)
megengedik neki mindazon diszebédek szagát élvezhetni
(1870 Papp Miklós ford.Széchenyi)
Mitterrand elnök díszebéden látta vendégül a hangsúlyozott szívélyességgel fogadott kubai államfőt
(1995 Magyar Hírlap)
díszlakoma főnév 6A
Gróf Mikó Imrének Beszterczén tett látogatása alkalmával, oda érkezésének emlékezetes napját nagyszerü fáklyásmenet s diszlakoma zárta be
(1859 Vasárnapi Újság)
a díszlakomákat végig akarta volna enni
(1866 Jókai Mór)
Egyre-másra rendezik [a külföldről hazalátogató Munkácsy Mihály] tiszteletére a díszlakomákat, záporoznak a pohárköszöntők és a jókívánságok
(1996 Magyar Hírlap)
díszvacsora főnév 6A
a nagy költő tiszteletére egy diszvacsorát adandok
(1885 Tolnai Lajos)
A gyűlést záró díszvacsora épp akkor ért véget, nagy karéj kenyérből, darab szalonnából, kolbászból és zöldpaprikából állt, gyalulatlan fenyőasztalokra szolgálták fel fehér papírban
(1939 Illyés Gyula)
A hokiválogatott díszvacsorán búcsúzik a szezontól
(2000 Magyar Hírlap)
1c. (Kat is)
vkinek v. vminek a tiszteletére ágyú(k)ból v. puská(k)ból ünnepélyes külsőségek között leadott 〈lövés v. lövéssorozat (hangja, látványa)
díszlövés főnév 4B
Ha szabad egy embernek, miután puskáját kilőtte valakire, azzal menteni magát, hogy tréfált, vagy épen díszlövést tett: ugy az országban többé sem a’ királyné sem egyes polgárok személye nincs bátorságban
(1842 Pesti Hírlap)
minden századból kivonult egy Zúg díszlövésre
(1914 Nyugat)
az ünnepélyes fogadtatásra jellemző, hogy még díszlövések is elhangzottak
(1960 Kubinszky Mihály–Perkovátz Bódog)
díszsortűz főnév 5C
A temetésre [ti. egy elesett felkelőére] diszszázad vonult ki és a sirnál disz-sortüzzel bucsuztak el a halottól
(1921 Budapesti Hírlap szept. 13.)
A lengyel himnusz elhangzása után huszonnégyszeres díszsortűz hangzott el, majd Gomulka üdvözölte a felvonulókat
(1958 Népszava máj. 3.)
[II. Rákóczi György esküvőjén] gyalogos és lovas katonák vonultak föl, ágyúk és muskéták díszsortüze mögött
(1991 Várkonyi Gábor)
dísztűz főnév 5C (ritk)
disztüzet adtak a [katona] sirjánál
(1889 Kacziány Géza)
A dísztűz idejére, a légnyomás okozta kár megelőzésére […] valamennyi gépjárműnek az ablakait kötelesek nyitva tartani
(1958 Népszava ápr. 1.)
2.
Vmely ünnepi rendezvényen ott levő v. haszn.
2a.
díszelgésre kiképzett, ill. ünnepélyes alkalmakkor arra beosztott(, díszegyenruhát viselő) 〈katonai egység, alakulat〉
díszegység főnév 3B8
A felvonulók sorát 1919-es veteránok csoportja nyitja meg, a Tanácsköztársaság zászlaival. […] Őket követi az Egyesített Tiszti Iskola díszegysége, a tisztiiskolásokat pedig a hadihajósok díszszázada
(1959 Népszava márc. 29.)
a miniszterelnökség a Magyar Köztársaság lovas díszegységének felállítására 290 millió forint támogatást kapjon
(2000 Országgyűlési Napló)
díszszázad főnév 3A2
Az éljenriadások még akkor sem szűntek, midőn a […] díszszázadok folytonos hadi zene zengése mellett megindúltak vala
(1880 Thaly Kálmán)
a király meghallgatta Lignitz parancsnokló tábornok jelentését, elléptetett a diszszázad előtt, majd elléptette maga előtt a diszszázadot
(1900 Budapesti Napló máj. 5.)
A kiskatona, amíg csak él, büszke lesz arra, hogy a díszszázad második sorában lépdelt
(2000 Magyar Hírlap)
2b.
ünnepélyes alkalmakkor haszn., gazdagon díszített 〈dolog, kül. ruha(darab)
díszegyenruha főnév 6A
[a legénység] nemzeti díszegyen ruhájában folytatja dicsőségét a magyar hadseregnek
(1842 Döbrentei Gábor)
A [díszelőadásra szóló] meghivó jegyekre fel volt irva, hogy a férfiaknak pompás magyar diszöltözetben, vagy teljes diszegyenruhában kell megjelenniök, a kik fekete polgári öltözetben jönnek, ahhoz fehér nyakkendőt válaszszanak
(1857 Vasárnapi Újság)
az egykori arany- és ezüstbányákban dolgozók díszegyenruháját aranyozott gombok ékesítették
(1997 Természet Világa)
díszfegyver főnév 4B
Diszfegyverek, hosszú lándsák […] töltik a’ hosszú csarnok’ felét
(1839 Pulszky Ferenc ford.Pulszky)
A férfiruha kiegészítő részeül, mondhatni ékszerül szolgáltak a díszfegyverek
(1940 Höllrigl József)
Az aranyveretes szablya 570 éven át a német királyok és császárok koronázáskor viselt díszfegyvere volt
(1993 Bóna István)
díszhintó főnév 6A1
Albert hgherceg, és a’ kir.királyi hölgyek, nyolcz-lovas nyilt diszhintóban, számos lovas katonaság kiséretében
(1843 Pesti Hírlap)
a püspök kocsisának hite szerint a villamos köteles kitérni az ő főtisztelendő és méltóságos gazdájának diszhintaja előtt
(1902 Borsszem Jankó szept. 14.)
II. Erzsébet királynő díszhintón végighajtatott a Buckingham-palota felé
(1998 Magyar Hírlap)
díszkard főnév 3A1
[Sekhib efendi a fejedelemnek] díszkardot és dicsérő hattiserifet [= szultáni rendeletet] hozott a’ nagyurtól
(1842 Pesti Hírlap)
a magyar ruhájához való ékszer a díszkarddal együtt
(1900 Mikszáth Kálmán)
A bányásznak fokossal, a bányatisztnek pedig díszkarddal volt kiegészítve a ruhája
(1998 Természet Világa)
díszmente főnév 6B (kissé rég)
minden málhám odaveszett a tengerbe, az antik gombos díszmentémet kivéve
(1851 Jókai Mór)
Mit szólnak a hideget-meleget emlegetők a reneszánsz olasz fejedelmeinek, a magyar dísz-mentéknek nyárban is viselt prémjeihez s a XIX. század eleji férfi szellős, színes, s télen is viselt rendes nappali kabátjához, a frakkhoz?
(1923 Laczkó Géza)
díszöltöny főnév 4C8 (kissé rég)
menyasszonyi díszöltönyben drága ékszerekkel
(1841 Kovács Pál²)
Ráismertek a nádorra aranyos díszöltönyéről, érdemcsillagai ott fénylettek mellén
(1877 Jókai Mór)
a magyar hölgyek részére a magyar diszöltöny csak a koronázó templomban való megjelenésre kötelező
(1916 Budapesti Hírlap dec. 10.)
[a zászlóalj élén] Mednyánszky Cézár tábori főlelkész papi díszöltönyben, feszülettel kezében haladt
(1941 Bánlaky József)
díszöltözet főnév 3B
Ezeren, a’ legszebb görög diszöltözetben, várták az uj, a’ szeretett király jövetelét
(1833 Jelenkor)
I. Ferencz magyar király és császár a Szent István-rend disz öltözetében
(1900 Nagy Géza)
A 16. századra már mai értelemben vett zsebkendőnek és a teljes díszöltözethez tartozó „kézbe való kendőnek” is használták [a keszkenőt]
(1997 Magyar néprajz)
díszruha főnév 6A
a’ fodorítástul a’ kardig, ’s aranykapocsos czipőig, semmi hija nem volt a diszruhának
(1832 Mulattató ford.)
menyegzői diszruha
(1839 Tóth Lőrinc ford.Sheridan)
A király meghalt, és tengernagyi díszruhájába öltöztetve fölravatalozták palotájában
(1943 Rónay György ford.Gauguin)
A magyar díszruha egyszerre volt megfelelő alkalmi viselet udvari gálára és egyéb ünnepélyes összejövetelekre
(1990 F. Dózsa Katalin)
díszzsebkendő főnév 1C
A középosztály férfiai […] előszeretettel hordanak fehér szarvasbőrkesztyűt […], szivarzsebükben pedig majdnem mindig megtalálható a galambalakúra összehajtogatott díszzsebkendő
(1935 Kosztolányi Dezső)
[A rábaközi ünnepi férfiviseletben] a kötény kötőjébe bal felől, kivarrott, kihímzett szélű fehér díszzsebkendőt tűznek
(1941 Hajós Elemér)
Öltözéke kínosan elegáns, makulátlan. Hófehér ing, csokornyakkendő, felső zsebéből kikandikál a díszzsebkendő csücske
(1968 Göncz Árpád)
2c.
(magas rangú) vendégek számára fenntartott, ill. kül. ünnepi események, rendezvények helyszínéül szolgáló, akkor haszn. díszes 〈épület, tér stb.〉
díszcsarnok főnév 3A (átv is)
[a könyvnyomtatás feltalálása óta] számtalan munkás roppant segédszerekkel és közösen épitheti tovább a tudomány diszcsarnokát
(1846 Hetilap)
[Schwanthaler Lajosnak a cseh történelem nagyjait ábrázoló szobrai] a múzeum nem régiben befejezett új épületének pompás díszcsarnokában (Pantheon) végre méltó helyet kaptak
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Deák Ferenc már páratlan szerénysége] révén is belekerülne a Plutarkba, a nagy emberek díszcsarnokába
(1912 Radó Sámuel)
[A Frankfurti Könyvvásáron] a díszcsarnokba az EUEurópai Unió piacán található tán legdrágább padlószőnyeg került
(1999 Magyar Hírlap)
díszemelvény főnév 4B
[a néptömeg] ünnepélyes menetben huzódik a kastélyelőtti díszemelvény felé
(1835 e. Kolmár József¹)
katonaság tisztelgése a díszemelvény előtt
(1998 Természet Világa ford.)
A közjogi méltóságok a parlament főbejáratánál felállított díszemelvényen foglalnak helyet
(2000 Magyar Hírlap)
díszlépcső főnév 1C
[a palota] termeit, folyosóit, díszlépcsőit és titkos feljáróit nagy történelmi események […] jelenetei tették emlékezetessé
(1882 Jókai Mór)
A díszlépcső előtt elegáns kétfogatú várakozott
(1919 Földi Mihály ford.Dosztojevszkij)
az udvari díszlépcső lábazati kövei mögött
(1997 Mőcsényi Mihály)
díszpáholy főnév 4A
Úgy tetszett nekem, hogy az „Utolsó szerelem” egy jelenkorban játszó darab; királyunk fiatalsága idejéről. Maga Nagy Lajos őfelsége ott ül kíséretével a tágas díszpáholyban
(1883 Mikszáth Kálmán)
[Markó Béla] a díszpáholyból figyelte végig a parlamenti vitát
(1996 Magyar Hírlap)
Horváth Péter második góljánál a díszpáholyra zúdult az újpestiek dühe
(1999 Magyar Hírlap)
dísztér főnév 5B1
[a Nemzeti Múzeum] pompás épülete alaprészben már megkezdve, mellynek mint halljuk – diszterén álland Ferenczy egyetlen müvészünk faragta Kisfaludy Károly’ fejér márvány képszobra
(1838 Somogyi László)
A Petőfi-térről el kell távolítani az ültetvényeket és itt az ünnepségek rendezésére alkalmas díszteret kell létesíteni
(1940 Boronkai Pál)
II. János Pál holnap délelőtt a cseh fővárosban tart szentmisét. A szabadtéri misére a Letná-hegyen kerül sor, amely évtizedeken át a csehszlovák kommunista rendszer központi dísztere volt: itt rendezték a katonai díszszemléket, valamint a május elsejei ünnepségeket is
(1997 Magyar Hírlap)
díszterem főnév 7B3
állítsd-fel újra a’ boltozatos folyosókat és dísztermeket
(1836 Bajza József ford.Bulwer-Lytton)
szálloda étteremmel, óriási hodályszerű kávéházzal, emeletén díszteremmel a bálok s gyűlések számára
(1933 Nagy Lajos)
A magyar kormányfő csütörtökön este részt vett a francia külügyminisztérium dísztermében rendezett fogadáson
(2000 Magyar Hírlap)
dísztribün főnév 4C9
A dísztribünön a párt és a kormány vezetői, jobbról balról a meghívott vendégek és a munkásmozgalom veteránjai foglalnak helyet
(1958 Esti Hírlap máj. 1.)
[a győztes Damon Hill] meghajolhatott a félig fütyülő, félig tapsoló hockenheimi dísztribün előtt
(1995 Magyar Hírlap)
díszudvar főnév 4A
lóhere boritja a [romos kastélyhoz tartozó] diszudvart
(1881 Budapesti Hírlap)
Franciaországban a gazdag polgárok lakóházát a XVII. sz.század óta gyakran építik két udvarral, a szolgálati és a díszudvarral
(1895 PallasLex.)
[a] világhírű zongoraművész ma este a Pesti Vármegyeháza díszudvarán ad koncertet
(1997 Magyar Hírlap)
3.
(művészien) díszes kivitelű, ill. díszítő szerepű 〈építmény, tárgy stb.〉
díszburkolat főnév 3A2
A tér történeti épületeit (az Orsolyiták templomának előcsarnoka, a Mária-kút, a Lábasház, a díszburkolat) időközben helyreállították
(1980 Szabó Leventéné)
[a felújítás során] díszburkolatot kapott a tér és egy dísz ivókutat is kialakítottak
(1996 Magyar Hírlap)
díszdoboz főnév 4A8
Oklevél díszdobozban
(1898 A nemzeti díszkiadás története)
Wagner Ringjének legújabb bayreuthi változatát Daniel Barenboim dirigálja, a teljes ciklus 14 CDcédé-n, díszdobozban jelenik meg
(1995 Magyar Hírlap)
Van azonban a műtárgyak közt egy nagyméretű sèvres-i porcelán díszdoboz, festett jelenetekkel, az minden pénzt megér
(1996 Magyar Hírlap)
díszkút főnév 5A2
Hosszú ideig ezt [ti. a salzburgi Palota téren levőt] tartották Németország legszebb díszkútjának
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[tűzvészkor] az udvar díszkútjáról a szobor roppant loccsanással beesett a vízbe
(1921 Szerb Antal)
kellemes pontját képezheti kertünknek egy […] kisebb díszkút vagy vízköpő, a csordogáló vizet felfogó medencével
(1998 Lakáskultúra)
díszpárna főnév 6A
a fényezett, diófaborításos ebédlőben borvörös pamlag állott, ferdén, telerakosgatva sohasem használt, hímzett és festett díszpárnákkal
(1935 Kosztolányi Dezsőné)
a brigádtársak bordó díszpárnán tartják a meghalt bányászok kitüntetéseit
(1974 Galgóczi Erzsébet)
díszpohár főnév 5A
Rotteck ismét egy emlék- vagy diszpoharat kapott Altenburgból
(1833 Jelenkor)
[a harcsát formázó] díszpohár fogantyúját vagyis fülét a hal szépen vissza kunkorodó farka képezi
(1912 Téglás István)
biedermeier díszpoharak
(1995 Magyar Hírlap)
díszserleg főnév 3B
a leölt ellenségek koponyáiból készült díszserlegek
(1853 Ipolyi Arnold)
[Föerk Ernő] többek között a Vaskapu megnyitására készült díszserlegeket tervezte
(1913 RévaiNagyLex.)
a nyílvesszőt a célba lődd, dísz-serleget nyerj mind előtt
(1958 Weöres Sándor ford.)
dísztál főnév 2A8
a római császárok érmeinek ily serlegeken és dísztálakon szokásos alkalmazásával Mátyás királynak tulajdoníttatik
(1876 Századok)
Porcellántárgyaink számát egy dúsan aranyozott, karélyos peremű dísztállal növeltük
(1942 Csipkés Kálmán)
gyönyörű, szecessziós dísztál
(1996 Magyar Hírlap)
dísztányér főnév 4A2
[az ajándéknak szánt pénzt] rátették a dísztányérra, megtoldva még a mesterektől kapott jutalomdíjakkal és a kölcsönkért arany- és ezüstpénzzel
(1918 Richter M. István)
Ez a manap oly általános házieszköz [ti. a tányér] aránylag újkeletű. Az ókorban inkább csak fémekből készült dísztányérokkal találkozunk
(1929 TolnaiÚjLex.)
szobabelső, az asztal mögötti falon tálasfogassal és sorban felaggatott dísztányérokkal
(1982 NéprajziLex.)
trónralépésének 60. évfordulóján már dísztányérokon, kávéscsészéken és emléktárgyakon is megjelent a [császár] képmása
(1992 Horváth Hilda)
dísztégla főnév 6A (Ép is)
Van itt [ti. Szucsányban] nagy gőztéglagyár, mely az itteni kitűnő agyagból dísz- és chamotte-téglákat, rovátékos födélcserepeket és alagcsöveket készít
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Különleges gyártmányok sajtolását – pl.például dísztéglák, agyagcsövek, virágcserepek, gerinccserepek sajtolását, – külön e célra készült gépeken végzik
(1930 TolnaiÚjLex.)
Nem tudni még milyen falburkoló dísztégla kerül az állomások falára
(1995 Magyar Hírlap)
4.
nem (termése) hasznáért, hanem szépségéért ültetett, kül. levelével, lombozatával v. virág(zat)ával díszítő 〈növény〉
díszbokor főnév 7A3
[György] sebesen halada […] az ujabbkori diszbokrok közt
(1864 Halmágyi Sándor)
egy szépen megnyesett díszbokor
(1888 Mikszáth Kálmán)
A földlabdás növényeket, a fenyőket és örökzöld díszbokrokat a vásárlást követően néhány napon belül el kell ültetni
(1998 Magyar Hírlap)
díszcserje főnév 6B
[a burgonyafélék] egy válfaja, a datura-arborea, melyről alább szólandunk, tenyésztetik, mint diszcserje, itt-ott kertjeinkben
(1860 Vasárnapi Újság)
a magyar nép […] díszfa és díszcserje helyén szivesebben látna egy-egy szép terebélyes gyümölcsfát, mindazonáltal a virágokat nagy becsben tartja s kiváló kedvvel ápolja
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
megtekinteném a parkot is, a téridomokká és állatszobrokká nyírt díszcserjéket
(1969 Konrád György)
díszfa főnév 6A
a dísz-fák […] kisértetesen ragyogtak a szürkületen át
(1843 Vajda Péter ford.Bulwer-Lytton)
[A zelnicemeggy] erdőkben és uri kertekben korán virágzó diszfa
(1892 Márton József²)
Kertészeti és Szőlészeti Főiskola soroksári tangazdaságában gyümölcsfa és díszfa kapható
(1958 Népszabadság okt. 9.)
A kerti teret a telek szélén díszfák és díszcserjék együttese zárja le
(1998 Lakáskultúra)
5.
megtiszteltetésként, elismerésként adományozott, hatáskörrel, fizetéssel nem járó tisztséget, címet viselő 〈személy〉
díszdoktor főnév 4A
[Geissler Henrik] nem volt tudományos pályán, de az üvegfuvás terén oly kiváló szolgálatokat tett a tudománynak, hogy diszdoktorrá promoveálták [= avatták]
(1894 PallasLex.)
[Bethlen Istvánt] 1922-ben közéleti érdemeiért a Szegedre menekült kolozsvári Ferenc József-egyetem az államtudományok díszdoktorává avatta
(1927 RévaiNagyLex.)
[Ligeti György] a Hamburgi Zeneakadémia professzora, rangos egyetemek díszdoktora
(1996 Magyar Hírlap)
díszelnök főnév 3C8
a minisztert meg kell választanunk örökös [kaszinói] diszelnöknek
(1890 Tolnai Lajos)
az ipartestület ügyésze meleg hangon üdvözölte az új díszelnököt, aki meghatottan mondott köszönetet a megtiszteltetésért
(1930 Budapesti Hírlap jan. 18.)
[1990-ben volt] az Utunk Európába című megbeszélés a Várban, amelyen Göncz Árpád volt a díszelnök
(1995 Magyar Hírlap)
díszpolgár főnév 4A2
tiszteleti, vagyis díszpolgárok
(1843 Pesti Hírlap)
A közélet kitünő férfiait egyes városok tiszteletük kifejezéseül u. n.úgynevezett diszpolgárokká szokták megválasztani. A megválasztott ezáltal a városban, habár tényleg ott nem lakik is, polgárjogot nyer
(1893 PallasLex.)
az egyetem örökös díszpolgára
(1961 Cs. Szabó László)
Bill Clinton amerikai elnök az Amerikai Egyesült Államok díszpolgárává fogadta kalkuttai Teréz anyát
(1996 Magyar Hírlap)

Beállítások