dolgozik ige 14a5

1. tn (tárgyragos határozóval is)(rendszeres) szellemi v. fizikai munkát végez vki’ ❖ hoſzſzas nyavalya ez [ti. a kólika], melly inkább a’ henyélö és vároſi lve dolgozó, meſter embereket háborgat, mint ſem a’ faluſi kemény dolog tévö lakoſokat (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 305) | Hogyha kivált, mint én, elmével dolgozol, erre [ti. a mozgásra] Szükſéged ’s ſzabados jó levegre vagyon (1803 Édes Gergely C1541, 206) | a ki naponkint sokat dolgozik s komoly dolgokkal foglalkozik, lehetetlen hogy szerelemre gondoljon (1861 Lengyel Dániel 8270001, 22) | Egész életömön át dógoztam, gürcöltem (1922 Kodolányi János CD10) | látta a felszaggatott úttesteket, ahogy a munkások raja csákánnyal s kapával dolgozik (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 215) | a nagyon sokat dolgozó és rosszul fizetett pedagógusok (1995 Országgyűlési Napló CD62) | [Az öttusázók] a tatai edzőtáborban fennakadás nélkül dolgoztak az elmúlt három hétben (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. ts ’munkával annyira hajszolja, terheli magát, hogy vmilyenné válik’ ❖ a’ ki halálra dolgozza magát, elviszi azt az ördög (1818 Böszörményi Pál ford.–Schlez C1178, 49) | az asszony félholtra dolgozza magát (1884–1885 Egymillió bolondság C1559, 136) | Egyik orosz diák például tüdővészessé dolgozza magát, hogy egy-két évre Nyugatra mehessen (1907 Ady Endre CD0801) | A szép fiatal asszony-anyám öregre dolgozta magát (1934 Szandai Sándor CD10) | lilára dolgozd magad (1974 Munkácsi Miklós 2025025, 601).

1b. tn vmin dolgozik ’〈vmely megoldandó feladaton v. vmely létrehozandó művön〉(munkavégzésszerűen) tevékenykedik, fáradozik’ ❖ a’ Veſuvius körl el-sülljedtt városoknak Régiſégeikrl való munkán  is [ti. Galiani itáliai tudós] dolgozott (1795 Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat 7228009, 246) | Petőfi egy nagyobb költeményen dolgozik (1847 Pesti Divatlap C5841, 1503) | Kelemen pápa halála után (1534) [Michelangelo] végleg Rómában maradt és a Mediciek síremlékének hátralevő szobrain dolgozott (1896 PallasLex. CD02) | [A császár] öt rendbeli […] díszruhát rendelt, ezeken tizennégy hímzőmunkás dolgozott hetekig (1957 Ráth-Végh István 9556002, 119) | A frontális tanulói kísérletek során minden tanuló azonos feladaton dolgozik, azonos v. közel azonos eszközökkel (1997 PedagógiaiLex. C6810, 236).

1c. tn vmiben dolgozik (rég) ’〈művész jellemzően vmilyen anyagon, annak felhasználásával〉 végez alkotómunkát, ill. 〈vmely területen, vmely árucikkel〉 tevékenykedik, végez munkát vki’ ❖ A’ Váraſt ſok Reformált Frantz [= francia] lakja, a’ kik […] ſelyemben dolgoznak (1793 Sándor István C3665, 284) | [Ferenczy István] felméne Bécsbe, s látván ott, hogy a vele egykorúak antikokat rajzolnak, acélban, márványban dolgoznak, általméne a graveurök [= metszők] iskolájába, s első exámenjére egy Szolónt készíte, acélban (1828 Kazinczy Ferenc 7163031, 550) | [Markó Károly] 1821-ben kezdett olajban dolgozni mester és vezető nélkül, s a honi főváros szép vidékeinek több részét festé le (1847 Pesti Divatlap C5840, 600) | [Felicité anyó] Jerseybe is viszi a halat, de inkább vajban dolgozik (1879 Teleki Sándor C4112, 155).

1d. tn ’munkaviszonyban van vki, ill. (vmilyen) munkaviszonyban tevékenykedik (vhol) vki’ ❖ A munkások’ egyletének főszabályai lényegileg következők: […] Senki gyárban ne dolgozzék, ha nem tagja valamellyik társulatnak (1843 Kemény Zsigmond 8235032, 31) | hetven forintot keres minden hónapban a postahivatalnál, ahol dolgozik (1911 Kaffka Margit 9290044, 40) | az életében is rendben van minden, dolgozik, családja van… (1969 Márai Sándor 9421004, 131) | 16 éves kora óta dolgozik, a szakmunkásképzőt félbehagyta, most a Csepel Autógyárban esztergályos (1991 Szabó Lívia 2003053, 40).

1e. ts (mit kérdő nm-i v. semmit ált nm-i tárggyal) ’〈vmilyen munkát〉(munkaviszonyban, hivatásszerűen) végez, csinál’ ❖ Visgáld-meg a’ Sáskát Nyárban mit dolgozik? Úgy-é vigad, tzintzog, tántzol, ’s ugrándozik? (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225006, 53) | félkézzel mit is dolgozhatott? (1892 Rozgonyi György 8399001, 16) | Egész világéletében nem dolgozott semmit (1921 Schöpflin Aladár 9590001, 20) | – Mit dolgozott eddig? – Voltam kovács-műhelyben is eleget – feleltem neki, – de éppen ilyenben, mint ez, azért még nem dolgoztam (1934 Tamási Áron 9701005, 107) | azt hallottam, hogy nem szokott semmit dolgozni, mindig csak a bibliát bújja (1954 Darvas József 9101013, 74) | – Mit dolgozol?– Autóversenyző vagyok (1995 Magyar Hírlap CD09).

1f. tn ’〈annak kif-ére, hogy vmely állat (csoportosan) az emberi munkához hasonlítható, ill. az ember számára hasznot hajtó tevékenységet végez〉’ ❖ ha Kaſt tart’nál, mellynek több lika lenne körl! Látnád Gazda, miként méhék dolgoznak örömmel! (1786 Nagy János¹ 7235001, 27) | Igen gyönyörüséges nézni, mikor dolgozik a’ ſelyemhernyó, vagy ereſzti a’ ſelymet (1799 Fábián József ford.–Raff 7101001, 30) | a hangya megható szorgalmatossággal dolgozik tartós esőzés előtt (1922 Krúdy Gyula CD54) | Mindegyik bogár a maga pontosan körülhatárolt területén dolgozik, és mégis összehangolt munka ez, mert ha valamelyik megakad valami szétszedhetetlen göröngyön vagy kövön, akkor mintha hívná társait (1986 Nádas Péter 9466003, 231).

1g. tn ’〈vmely anyag〉 külső hatásra formájában, szerkezetében (mozgás, hanghatás kíséretében) változik, alakul’ ❖ A faórakészítés nem hasonlítható össze a fémmegmunkálással, így magamnak kellett kitalálnom, miként illesszem össze a részeket, hogy azok működjenek is. Mert a fa dolgozik, mozog (1998 Lakáskultúra CD39).

2. tn ’Rendeltetésszerű tevékenységét végzi, működik vmi.’

2a. ’〈intézmény, szervezet〉 a hozzá rendelt feladatot, munkát végzi’ ❖ a’ gyár szünet nélkül dolgozik (1842 Pesti Hírlap CD61) | [Salzburg tartományában] mintegy 460 malom dolgozik üzletszerűen (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A nagygyűlés előkészítő bizottsága serényen dolgozik (1910 Veszprémi Hírlap 2114001, 4) | Minél kevesebb rendőrt látni, annál jobban dolgozik a rendőrség (1983 Közhelyszótár 1066008, 315) | A vasi megyeszékhelyen ma több mint negyven civil szervezet dolgozik (1996 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈eszköz, gép〉 a maga meghatározott funkciója szerinti munkát végezve működik’ ❖ Hallván a tűzre való jeladást, minden emberek futottak, […] adogatták egymás kezére a bőrvedreket s hat szekeren is vizi puskák, melyek hatalmasan dolgoztak (1790 Héczei Dániel 7139001, 184) | Itt egy varrógép dolgozik bámulatos pontossággal, s tultesz a legügyesebb varrónőn, egy percz alatt varrván meg egy 6 ujnyi hosszu szegést (1854 Vasárnapi Újság CD56) | hatalmas darab földet szánthat meg az egy transzformátorral dolgozó elektromos traktor (1949 Veres Péter 9771024, 45) | a stúdióban (vagy a helyszínen) dolgozó felvevő kamerák az optikai képet elektromos jelekké alakítják át (1979 Varga György 1160005, 96).

2c. ’〈élő szervezet (szerve, része)〉 a maga meghatározott feladatát ellátva működik’ ❖ Mimódon dolgozik már a vérnek járása okoskodásomnak erején? (1779 Bessenyei György¹ 7044004, 227) | Mintha kifeszített lett volna, odaszögezve egy fához, a teste mozdulatlan maradt, csak belül, az izmai, a belei dolgoztak, mintha szörnyű erőfeszítéssel letépni akarná magát… (1918 Kürti Pál CD10) | már külön dolgozik agy és szív és tüdő s nyugodt ütemüket megrontva egyre nő minden tagomban a didergő testi kétség (1930 Szabó Lőrinc 9629072, 27) | dolgozó idegsejtek (1988 Rátai János 1131002, 138).

3. tn ’Hatást fejt ki vmi.’

3a. ’〈anyag emberben, élő szerv(ezet)ben〉 huzamosabb ideig vmilyen folyamatot idéz elő, jellemző módon hat’ ❖ Vizi betegségben lévö Embernek inkább lehet adni tiz vagy tizenöt illyen [sárfű]magotskákat, mert igen nagy erövel dolgoznak az Emberben (1775 Csapó József 7062001, 238) | a’ bor is dolgozvánn a’ fejében, [a kocsis] az útat eltévesztette (1818 Böszörményi Pál ford.–Schlez C1179, 145) | A [cápa] gyomrába került salétromsav és kénsav aztán egyszerre megpezsdült odabenn, s elkezdett veszedelmesen dolgozni (1882 Jókai Mór CD18) | Néhány fiatal talán speedet nyomott, de a legtöbbükben Extasy dolgozik (1996 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’〈érzelem, indulat〉 őt befolyásoló, irányító módon jelen van vkiben’ ❖ Uj Apátunkban én nem csalódtam. Jobb ő, semmint ezelőtt ismertem. Principiumi keményebbet sejtettek velem, és tapasztalom, hogy a szív hatalmasan dolgozik benne (1830 Guzmics Izidor C4938, 291) | Vidra urnak vágyai élénken dolgoztak szivében (1879 Németh Ignác C3322, 99) | Jőjj barátom, jőjj és nézz szét. E világban dolgozol s benned dolgozik a részvét (1937 József Attila 9282185, 410) | Az emberekben átkozott ösztön dolgozik! Elsőnek lenni! Legyűrni mindenkit! (1966 Sipkay Barna 9606001, 32).

3c. ’〈vmi, kül. vmely külső körülmény, jelenség, pl. idő〉 vki v. vmi érdekében, vki v. vmi számára előnyösen, kedvezően, ill. vki v. vmi ellen, vki v. vmi számára hátrányosan, károsan fejt ki hatást, befolyásolja a helyzetet’ ❖ A’ légyen minden dolgunk, hogy […] el-nyomjuk azokat [az írásokat], mellyek a’ Filosófiai állítások (a’ hitetlenség) ellen dolgoznak (1802 Molnár János 7445032, 53) | ezen két eredeti erő egymás ellen dolgozik, egyik a’ másik törekedésének határt szab (1830 Kézy Mózes 8567001, 7) | nem sok láttatja volt az esti cserkészésnek: a szél ellenem dolgozott (1911 Malonyay Dezső CD07) | Nincs nagyobb bátorítás, mint azt tudni, hogy az idő nekünk dolgozik (1939 Németh László² 9485032, 88) | Úgy élt mindig, mintha az élet neki dolgozna. Neki dolgozott (1983 Cs. Szabó László 9093002, 164) | Vespasianus úgy vélte, hogy a jeruzsálemi terror neki dolgozik (1997 Komoróczy Géza CD17).

4. tn ’〈vmely cél eléréséért, ill. vmely tevékenység végzésében〉 erőfeszítést tesz, erőt fejt ki’ ❖ a’ melly ember tsak tetteti, és tsak külsöképpen mutatja jámbornak magát, az ollyan ſemmit nem dolgozik az ö ſzivének meg-tiſztításában (1774 Vajda Sámuel 7365003, 117) | [a lány a folyóban] teljes erővel dolgozott az elmerülés ellen, e’ szabadulhatási szándékát közelében evező csolnakosok elősegitették (1840 Sürgöny 8661001, 129) | az igyekezet ölte meg szegény párát [ti. a lovat], mikor a hegynek fölfelé dolgozott (1859 Vas Gereben C4362, 158) | [A katonák] veritékezve dolgoztak, mint valami riadt vakondok ásták be magukat a szikkadt talajba (1918 Kassák Lajos 9314003, 71).

4a. ’〈vmin v. vmiben, ill. vminek az érdekében, vminek a megvalósításáért〉 erőfeszítéseket téve, erőt kifejtve tevékenykedik, fárad, töri magát vki’ ❖ Ez az ember Nagy-Sándor ellen dolgozott (1772 Barcsay Ábrahám 7019036, 15) | azon kell dolgozni az okos nevelőnek, hogy a’ […] jó hajlandóságok gyökerezzenek meg a’ nevendék’ szívében (1826 Szilasy János C4031, 141) | A viselős asszonyt és a női erények felforgatásában dolgozó férfit határtalan kimélet illeti, a nemzeti káté szerint (1896 Mikszáth Kálmán C3147, 125) | az uzsorásnő valahol azon dolgozott, hogy Raszkolnyikovval megölesse magát (1990 Nádasdy Ádám 2004032, 525).

Ö: át~, be~, el¹, meg~, össze~, rá~.

Vö. CzF. dolgoz, ~, dolgozó; ÉrtSz. ~, dolgozó; SzólKm.; TESz. dolog; ÉKsz.; SzT. dolgozhat(ik), dolgozható, ~, dolgozó; ÚMTsz.

dolgozik ige 14a5
1. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is)
(rendszeres) szellemi v. fizikai munkát végez vki
hoſzſzas nyavalya ez [ti. a kólika], melly inkább a’ henyélö és vároſi lve dolgozó, meſter embereket háborgat, mint ſem a’ faluſi kemény dolog tévö lakoſokat
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Hogyha kivált, mint én, elmével dolgozol, erre [ti. a mozgásra] Szükſéged ’s ſzabados jó levegre vagyon
(1803 Édes Gergely)
a ki naponkint sokat dolgozik s komoly dolgokkal foglalkozik, lehetetlen hogy szerelemre gondoljon
(1861 Lengyel Dániel)
Egész életömön át dógoztam, gürcöltem
(1922 Kodolányi János)
látta a felszaggatott úttesteket, ahogy a munkások raja csákánnyal s kapával dolgozik
(1932 Móricz Zsigmond)
a nagyon sokat dolgozó és rosszul fizetett pedagógusok
(1995 Országgyűlési Napló)
[Az öttusázók] a tatai edzőtáborban fennakadás nélkül dolgoztak az elmúlt három hétben
(1999 Magyar Hírlap)
1a. tárgyas
munkával annyira hajszolja, terheli magát, hogy vmilyenné válik
a’ ki halálra dolgozza magát, elviszi azt az ördög
(1818 Böszörményi Pál ford.Schlez)
az asszony félholtra dolgozza magát
(1884–1885 Egymillió bolondság)
Egyik orosz diák például tüdővészessé dolgozza magát, hogy egy-két évre Nyugatra mehessen
(1907 Ady Endre)
A szép fiatal asszony-anyám öregre dolgozta magát
(1934 Szandai Sándor)
lilára dolgozd magad
(1974 Munkácsi Miklós)
1b. tárgyatlan vmin dolgozik
〈vmely megoldandó feladaton v. vmely létrehozandó művön〉 (munkavégzésszerűen) tevékenykedik, fáradozik
a’ Veſuvius körl el-sülljedtt városoknak Régiſégeikrl való munkán  is [ti. Galiani itáliai tudós] dolgozott
(1795 Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
Petőfi egy nagyobb költeményen dolgozik
(1847 Pesti Divatlap)
Kelemen pápa halála után (1534) [Michelangelo] végleg Rómában maradt és a Mediciek síremlékének hátralevő szobrain dolgozott
(1896 PallasLex.)
[A császár] öt rendbeli […] díszruhát rendelt, ezeken tizennégy hímzőmunkás dolgozott hetekig
(1957 Ráth-Végh István)
A frontális tanulói kísérletek során minden tanuló azonos feladaton dolgozik, azonos v.vagy közel azonos eszközökkel
(1997 PedagógiaiLex.)
1c. tárgyatlan vmiben dolgozik (rég)
〈művész jellemzően vmilyen anyagon, annak felhasználásával〉 végez alkotómunkát, ill. 〈vmely területen, vmely árucikkel〉 tevékenykedik, végez munkát vki
A’ Váraſt ſok Reformált Frantz [= francia] lakja, a’ kik […] ſelyemben dolgoznak
(1793 Sándor István)
[Ferenczy István] felméne Bécsbe, s látván ott, hogy a vele egykorúak antikokat rajzolnak, acélban, márványban dolgoznak, általméne a graveurök [= metszők] iskolájába, s első exámenjére egy Szolónt készíte, acélban
(1828 Kazinczy Ferenc)
[Markó Károly] 1821-ben kezdett olajban dolgozni mester és vezető nélkül, s a honi főváros szép vidékeinek több részét festé le
(1847 Pesti Divatlap)
[Felicité anyó] Jerseybe is viszi a halat, de inkább vajban dolgozik
(1879 Teleki Sándor)
1d. tárgyatlan
munkaviszonyban van vki, ill. (vmilyen) munkaviszonyban tevékenykedik (vhol) vki
A munkások’ egyletének főszabályai lényegileg következők: […] Senki gyárban ne dolgozzék, ha nem tagja valamellyik társulatnak
(1843 Kemény Zsigmond)
hetven forintot keres minden hónapban a postahivatalnál, ahol dolgozik
(1911 Kaffka Margit)
az életében is rendben van minden, dolgozik, családja van…
(1969 Márai Sándor)
16 éves kora óta dolgozik, a szakmunkásképzőt félbehagyta, most a Csepel Autógyárban esztergályos
(1991 Szabó Lívia)
1e. tárgyas (mit kérdő nm-i v. semmit ált nm-i tárggyal)
〈vmilyen munkát〉 (munkaviszonyban, hivatásszerűen) végez, csinál
Visgáld-meg a’ Sáskát Nyárban mit dolgozik? Úgy-é vigad, tzintzog, tántzol, ’s ugrándozik?
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
félkézzel mit is dolgozhatott?
(1892 Rozgonyi György)
Egész világéletében nem dolgozott semmit
(1921 Schöpflin Aladár)
– Mit dolgozott eddig? – Voltam kovács-műhelyben is eleget – feleltem neki, – de éppen ilyenben, mint ez, azért még nem dolgoztam
(1934 Tamási Áron)
azt hallottam, hogy nem szokott semmit dolgozni, mindig csak a bibliát bújja
(1954 Darvas József)
– Mit dolgozol?– Autóversenyző vagyok
(1995 Magyar Hírlap)
1f. tárgyatlan
〈annak kif-ére, hogy vmely állat (csoportosan) az emberi munkához hasonlítható, ill. az ember számára hasznot hajtó tevékenységet végez〉
ha Kaſt tart’nál, mellynek több lika lenne körl! Látnád Gazda, miként méhék dolgoznak örömmel!
(1786 Nagy János¹)
Igen gyönyörüséges nézni, mikor dolgozik a’ ſelyemhernyó, vagy ereſzti a’ ſelymet
(1799 Fábián József ford.Raff)
a hangya megható szorgalmatossággal dolgozik tartós esőzés előtt
(1922 Krúdy Gyula)
Mindegyik bogár a maga pontosan körülhatárolt területén dolgozik, és mégis összehangolt munka ez, mert ha valamelyik megakad valami szétszedhetetlen göröngyön vagy kövön, akkor mintha hívná társait
(1986 Nádas Péter)
1g. tárgyatlan
〈vmely anyag〉 külső hatásra formájában, szerkezetében (mozgás, hanghatás kíséretében) változik, alakul
A faórakészítés nem hasonlítható össze a fémmegmunkálással, így magamnak kellett kitalálnom, miként illesszem össze a részeket, hogy azok működjenek is. Mert a fa dolgozik, mozog
(1998 Lakáskultúra)
2. tárgyatlan
Rendeltetésszerű tevékenységét végzi, működik vmi.
2a.
〈intézmény, szervezet〉 a hozzá rendelt feladatot, munkát végzi
a’ gyár szünet nélkül dolgozik
(1842 Pesti Hírlap)
[Salzburg tartományában] mintegy 460 malom dolgozik üzletszerűen
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A nagygyűlés előkészítő bizottsága serényen dolgozik
(1910 Veszprémi Hírlap)
Minél kevesebb rendőrt látni, annál jobban dolgozik a rendőrség
(1983 Közhelyszótár)
A vasi megyeszékhelyen ma több mint negyven civil szervezet dolgozik
(1996 Magyar Hírlap)
2b.
〈eszköz, gép〉 a maga meghatározott funkciója szerinti munkát végezve működik
Hallván a tűzre való jeladást, minden emberek futottak, […] adogatták egymás kezére a bőrvedreket s hat szekeren is vizi puskák, melyek hatalmasan dolgoztak
(1790 Héczei Dániel)
Itt egy varrógép dolgozik bámulatos pontossággal, s tultesz a legügyesebb varrónőn, egy percz alatt varrván meg egy 6 ujnyi hosszu szegést
(1854 Vasárnapi Újság)
hatalmas darab földet szánthat meg az egy transzformátorral dolgozó elektromos traktor
(1949 Veres Péter)
a stúdióban (vagy a helyszínen) dolgozó felvevő kamerák az optikai képet elektromos jelekké alakítják át
(1979 Varga György)
2c.
〈élő szervezet (szerve, része) a maga meghatározott feladatát ellátva működik
Mimódon dolgozik már a vérnek járása okoskodásomnak erején?
(1779 Bessenyei György¹)
Mintha kifeszített lett volna, odaszögezve egy fához, a teste mozdulatlan maradt, csak belül, az izmai, a belei dolgoztak, mintha szörnyű erőfeszítéssel letépni akarná magát…
(1918 Kürti Pál)
már külön dolgozik agy és szív és tüdő s nyugodt ütemüket megrontva egyre nő minden tagomban a didergő testi kétség
(1930 Szabó Lőrinc)
dolgozó idegsejtek
(1988 Rátai János)
3. tárgyatlan
Hatást fejt ki vmi.
3a.
〈anyag emberben, élő szerv(ezet)ben〉 huzamosabb ideig vmilyen folyamatot idéz elő, jellemző módon hat
Vizi betegségben lévö Embernek inkább lehet adni tiz vagy tizenöt illyen [sárfű]magotskákat, mert igen nagy erövel dolgoznak az Emberben
(1775 Csapó József)
a’ bor is dolgozvánn a’ fejében, [a kocsis] az útat eltévesztette
(1818 Böszörményi Pál ford.Schlez)
A [cápa] gyomrába került salétromsav és kénsav aztán egyszerre megpezsdült odabenn, s elkezdett veszedelmesen dolgozni
(1882 Jókai Mór)
Néhány fiatal talán speedet nyomott, de a legtöbbükben Extasy dolgozik
(1996 Magyar Hírlap)
3b.
〈érzelem, indulat〉 őt befolyásoló, irányító módon jelen van vkiben
Uj Apátunkban én nem csalódtam. Jobb ő, semmint ezelőtt ismertem. Principiumi keményebbet sejtettek velem, és tapasztalom, hogy a szív hatalmasan dolgozik benne
(1830 Guzmics Izidor)
Vidra urnak vágyai élénken dolgoztak szivében
(1879 Németh Ignác)
Jőjj barátom, jőjj és nézz szét. E világban dolgozol s benned dolgozik a részvét
(1937 József Attila)
Az emberekben átkozott ösztön dolgozik! Elsőnek lenni! Legyűrni mindenkit!
(1966 Sipkay Barna)
3c.
〈vmi, kül. vmely külső körülmény, jelenség, pl. idő〉 vki v. vmi érdekében, vki v. vmi számára előnyösen, kedvezően, ill. vki v. vmi ellen, vki v. vmi számára hátrányosan, károsan fejt ki hatást, befolyásolja a helyzetet
A’ légyen minden dolgunk, hogy […] el-nyomjuk azokat [az írásokat], mellyek a’ Filosófiai állítások (a’ hitetlenség) ellen dolgoznak
(1802 Molnár János)
ezen két eredeti erő egymás ellen dolgozik, egyik a’ másik törekedésének határt szab
(1830 Kézy Mózes)
nem sok láttatja volt az esti cserkészésnek: a szél ellenem dolgozott
(1911 Malonyay Dezső)
Nincs nagyobb bátorítás, mint azt tudni, hogy az idő nekünk dolgozik
(1939 Németh László²)
Úgy élt mindig, mintha az élet neki dolgozna. Neki dolgozott
(1983 Cs. Szabó László)
Vespasianus úgy vélte, hogy a jeruzsálemi terror neki dolgozik
(1997 Komoróczy Géza)
4. tárgyatlan
〈vmely cél eléréséért, ill. vmely tevékenység végzésében〉 erőfeszítést tesz, erőt fejt ki
a’ melly ember tsak tetteti, és tsak külsöképpen mutatja jámbornak magát, az ollyan ſemmit nem dolgozik az ö ſzivének meg-tiſztításában
(1774 Vajda Sámuel)
[a lány a folyóban] teljes erővel dolgozott az elmerülés ellen, e’ szabadulhatási szándékát közelében evező csolnakosok elősegitették
(1840 Sürgöny)
az igyekezet ölte meg szegény párát [ti. a lovat], mikor a hegynek fölfelé dolgozott
(1859 Vas Gereben)
[A katonák] veritékezve dolgoztak, mint valami riadt vakondok ásták be magukat a szikkadt talajba
(1918 Kassák Lajos)
4a.
〈vmin v. vmiben, ill. vminek az érdekében, vminek a megvalósításáért〉 erőfeszítéseket téve, erőt kifejtve tevékenykedik, fárad, töri magát vki
Ez az ember Nagy-Sándor ellen dolgozott
(1772 Barcsay Ábrahám)
azon kell dolgozni az okos nevelőnek, hogy a’ […] jó hajlandóságok gyökerezzenek meg a’ nevendék’ szívében
(1826 Szilasy János)
A viselős asszonyt és a női erények felforgatásában dolgozó férfit határtalan kimélet illeti, a nemzeti káté szerint
(1896 Mikszáth Kálmán)
az uzsorásnő valahol azon dolgozott, hogy Raszkolnyikovval megölesse magát
(1990 Nádasdy Ádám)
Vö. CzF. dolgoz, ~, dolgozó; ÉrtSz. ~, dolgozó; SzólKm.; TESz. dolog; ÉKsz.; SzT. dolgozhat(ik), dolgozható, ~, dolgozó; ÚMTsz.

Beállítások