drámai mn 18A2

1. ’a dráma műnem körébe tartozó 〈mű, műfaj〉, ill. azzal kapcs., arra vonatk.’ ❖ akár Epicus, akár Drámai, akár más kiſsebb darab (1803 Csokonai Vitéz Mihály 7069015, XX) | szokásban volt a görögöknél azoknak, kik a drámai versenyekben győztek, jutalmul érczből öntött triposzokat (három lábu székeket) adni (1862 e. Szemere Bertalan 8437008, 227) | A drámai előadás feladata: a költő szabad fantaziája által teremtett alakok megtestesitése (1871 Paulay Ede 8357001, 1) | a drámai érzék és hagyomány hiánya irodalmunkban (1960 Kodály Zoltán 9341023, 413) | A drámai műnem hosszú időn át összefonódott a verses szövegformával (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) drámai költemény (Irodt) ’〈műfaji kategóriaként is:〉 kül. történelem-, és létfilozófiai kérdéseket taglaló, a líra és a dráma határterületén elhelyezkedő, inkább olvasásra, mint előadásra szánt alkotás’ ❖ „Milton drámai költeményei” most jelentek meg dr. Schmidt magyarázatával (1864 Arany János C6506, 151) | Ha olyan drámai költeményeket játszanak a színházakban, mint Az ember tragédiája, a Faust, vagy a Peer Gynt, azt látom, hogy az emberek úgy állanak sort a pénztárnál, mint szűkebb időben zsírért, vagy tojásért ácsorogtak (1928 Kosztolányi Dezső 9359454, 131) | a romantika egyik legnagyobb világirodalmi jelentőségű műfaja: az emberi lét végső kérdéseit boncolgató drámai költemény (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’a drámára jellemző, ahhoz tartozó, abban szokásos, előforduló 〈forma, tartalom, kifejezőeszköz stb.〉’ ❖ Styluſomat ſzándékoztam Czélomhoz, a’ dologhoz, és a’ ſzemélyekhez alkalmaztatni: és hogy Epopoeám néha-néha Drámai formát is végyen magának, ’s annál fogva még tarkább légyen, a’ Scénák pedig jelenvalóbbá és érdeklőbbé légyenek: imitt-amott magokat beſzélltetem a’ ſzeméllyeket (1803 Csokonai Vitéz Mihály 7069015, XXIII) | drámai és operai jeleneteket improvizáltak (1860 Szemere Bertalan 8437005, 263) | drámai pátosz (1873 Gyulai Pál 8173012, 514) | igazi drámai hatást csak a jó dráma válthat ki (1948 Bárdos Artúr 2002010, 24) | drámai tömörség (1967 Vas István 9760022, 230) | ilyen élmények legföljebb drámai monológban vagy más tárgyias műfajban fogalmazódhatnak meg, alanyi költeményben semmiképpen (1992 Dávidházi Péter 2016009, 328).

1b. ’a dráma műfajában alkotó 〈személy, szerző〉’ ❖ illy versenymunka inkább csak olly alkotásuakra legyen szánva, mellyek a’ drámai lángésznek mintegy koronáji (1832 Jelenkor C0223, 202) | a költő ereje, és pedig nem csak a drámai, hanem az epikus költőé is, a jellemek megalkotásában, kivitelében és festésében tetőz (1881 Szász Károly² 8426061, 416) | Hány remekművet alkotnak ma hazai drámai műiparosaink? (1924 Juhász Gyula¹ 9284930, 127) | Eddig inkább drámai szerzőnek tartottam magam, ez azonban kifejezetten lírai kompozíció lesz (1998 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈drámában:〉 művészi eszközökkel megjelenített, ábrázolt 〈alak, figura, szereplő〉, ill. ezt (színpadon) megjelenítő 〈színész〉, es. színészi 〈szerep(kör)〉’ ❖ A drámai személyek tehát, kiken ezen költői igazság gyakoroltatik, emberileg érdekesek legyenek (1837 Vörösmarty Mihály C4539, 46) | Temesváryné asszony, a drámai primadonna képviseli a komolyságot a színpadon és életben egyaránt. […] Mellette a drámai szendét kell felemlítenünk (1882 Mikszáth Kálmán 8312127, 30) | Drámai szinésznőnek készültem, nem is tudom miért lettem komika naiva! (1942 Függetlenség 2203016, 12) | [a gépi feldolgozású Racine-szótár] a lelőhely mellett a drámai szereplő nevét is közli (1991 Beke József 2036004, 318) | Négy éve szabadúszóként dolgozok, hogy tényleg csak olyan szerepeket játszhassak, amilyeneket szeretek. Akad közöttük musical és drámai szerep is (2000 Lakáskultúra CD39).

1d. ’színielőadások létrehozására, bemutatására szolgáló 〈intézmény, épület, színpad〉, ill. az ott folyó tevékenységgel kapcs., arra jellemző’ ❖ A rómaiaknál a drámai játékszín állapodásra sohasem jöhetett (1838 Kossuth Lajos CD32) | A drámai színházak mind a város legfényesebb és legforgalmasabb helyén vannak (1926 Tamási Áron 9701018, 130) | A monológ három formában élt a drámai színpadon: mint prológ, mint magánbeszéd, mint félreszólás (1935 Hevesi Sándor 9247003, 98) | a Gizellát érett drámai tehetséggel életre keltő Szabó Viktória (1997 Magyar Hírlap CD09).

1e. ’drámák v. más műfajú művek színpadra állítását, rendezését stb. végző 〈személy〉’ ❖ én a mondó volnék, hogy a drámai rendezőnek azt is kellene rendezni, hogy az előadott műhöz alkalmazva micsoda zenerészeket játsszanak felvonások közben (1857 Vasárnapi Újság CD56) | A Nemzeti Színház tagjai, írók és tisztviselők serege, ma este ünnepélyes lakomát rendezett Paulay Ede, a Nemzeti Színház drámai igazgatójának tiszteletére (1881 Mikszáth Kálmán 8312109, 108) | a jelenlegi pozsonyi szinház igazgató-helyettese és drámai rendezője, már napok óta a kerületben van (1910 Délmagyarország 2103001, 7) | Val Gielgud, a brit rádiótársaság drámai igazgatója a hangjátékkérdést a következőkben foglalja össze (1936 Kilián Zoltán CD10).

1f. ’a dráma mint tantárgy oktatásában haszn. 〈tananyag〉, ill. olyan 〈személy, intézmény stb.〉, aki v. amely azt oktatja’ ❖ drámai és szinmüvészi oktatókat pedig szinte nem volna nehéz honunkban lelhetni (1841 Pesti Hírlap CD61) | a’ két évi drámai oskola növendékei (1841 Pesti Hírlap CD61) | A drámai tanfolyam három, az operai négy évre határoztatott (1877 Fraknói Vilmos C1761, 49) | Mi Ibsennel már az iskolában találkoztunk, mint „kötelező olvasmánnyal”, a drámai tanulmányok között (1945 e. Szerb Antal 9668003, 279) | [A Martin Esslin néven ismertté vált] Pereszlényi Márton 1918. június 8-án született Bécsben, magyar szülők gyermekeként. Ott végezte közép- és felsőbb iskoláit, és Max Reinhardt drámai szemináriumait is látogatta (2002 Magyar Hírlap CD09).

2. (Zene is) ’szenvedélyes érzelmek megjelenítésére alkalmas, kissé sötét színárnyalatú, nagy kifejezőerővel bíró 〈(ének)hang(faj)〉, ill. az ehhez tartozó 〈szerepkör〉’ ❖ [lányomnak] felséges drámai hangja lesz (1885 Tolnai Lajos C4202, 215) | drámai és koloratúr-szoprán (1930 ZeneiLex. CD49) | Volt azután egy időszakom, amikor úgy látszott, mintha a drámai tenornál kötnék ki (1968 Jékely Zoltán ford.–Eftimiu 9278104, 11) | Schodelné 1843 után áttért a drámai szoprán szerepkörre (1981 Kerényi Ferenc 1077003, 475) | A szakemberek szerint a filmekben használt mély és drámai basszust inkább érezni kell, mintsem csupán hallani (1999 Lakáskultúra CD39).

3. (biz) ’hatásánál v. látványosságánál fogva színpadra v. filmbe illő 〈jelenség, megnyilvánulás stb.〉’ ❖ Művésziesebb, jobban játszott, szines, drámai szerelem volt és ezt Miklós is érezte (1919 Szabó Dezső 9623004, 263) | egy drámaian romantikus pillanatban egy üveg tintával öntötte le a váciúti postahivatal tisztviselőnőjét (1935 Bálint György 9021002, 18) | egy drámaian izgalmas portré (1941 Kádár Erzsébet 2041011, 559) | Ha keletkezhetnének néha hiteles drámai pillanatok, azokat rögtön hatástalanítják az akciófilmek szokványos kliséivel (2002 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’teátrális, színpadias(an hatásvadász) 〈testtartás, viselkedés, megnyilatkozás stb.〉’ ❖ Aranka drámai pózba helyezte magát, két leeresztett kezét összetéve (1872–1874 Jókai Mór CD18) | Sóhajtva rendelték és ették a közepes vendéglői kosztot. Szinte megsajnáltuk ezt a két öregedő embert, akik számára ilyen nagy eset volt a jó szakácsné drámai távozása (1952 e. Molnár Ferenc² 9453038, 75) | – Összeraktam a ruháidat – mondta drámaian, fakó hangon (1969 Csák Gyula 9083001, 103) | Egy utolsó mozdulat. Ez olyan drámai (1992 Mándy Iván 2016005, 317).

4. ’megrendítő, megrázó (erejű v. hatású), kül. nagy indulatokat mozgató és konfliktusokkal járó(, tragikus) 〈esemény, helyzet, jelenség〉’ ❖ a párti viszony sokkal drámaibb az ellenséginél (1838 Szemere Pál 8439085, 324) | A találkozásuk, azt mondják, igen megrázó és drámai volt (1937 Szerb Antal 9668030, 128) | A drámai bejelentés leírhatatlan izgalmat és megrendülést keltett mindannyiunkban (1964 Gárdos Mariska 9174001, 67) | Az energiahelyzet egyre drámaibb: tegnap nyolc-kilenc órára kapcsolták ki a fogyasztókat, amit három órányi áramellátás követett (2000 Magyar Hírlap CD09) | Drámai fordulatot vettek az események tegnap Belgrádban: a tüntetők elfoglalták a parlament épületét és bevették az állami rádiót és televíziót is (2000 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’hősies 〈magatartás, cselekvés〉, ill. ilyen magatartást, tettet kívánó(, rendkívül nehéz) 〈helyzet, körülmény〉’ ❖ drámai újabb meg újabb próbatételek (1838 Szemere Pál 8439064, 289) | a mióta akadályokat látok, drámai akadályokat […] kezdek makacsul ragaszkodni az eszméhez (1907 Ambrus Zoltán C0596, 102) | ahogy [Babits] küzd az elfogadhatatlan ideával, ahogy belenyugszik, szembeszegül, kétségbeesetten jajong, felülkerekedik, alulmarad. Egy drámai küzdelemnek vagyunk tanúi itt (1984 Nemes Nagy Ágnes 9479027, 134) | A drámai helyzetből mi lehet a kiút? A gazdaság fellendülése és a szemléletváltás (1998 Tények könyve CD37).

5. (váratlanul, meghökkentően) nagy mértékű’ ❖ E fölfedezés drámai erővel hatott a jelenvoltakra (1905 Mikszáth Kálmán CD04) | Beszélünk a demográfiai robbanásról, mely az emberiség létszámának drámai növekedésével egyenlő (1986 Csepeli György 1029003, 116) | a járulékbevételek drámai csökkenése (2000 Országgyűlési Napló CD62) | Valódi kísérletről van szó, mert két tervszerű manipuláció vagy beavatkozás eredményeit hasonlítjuk össze. A különbség szemmel láthatóan drámai, és idővel egyre nő (2009 Kelemen László² ford.–Dawkins 3172001, 82).

Vö. ÉrtSz.; TESz. dráma; ÉKsz.; IdSz.

drámai melléknév 18A2
1.
a dráma műnem körébe tartozó 〈mű, műfaj〉, ill. azzal kapcs., arra vonatk.
akár Epicus, akár Drámai, akár más kiſsebb darab
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
szokásban volt a görögöknél azoknak, kik a drámai versenyekben győztek, jutalmul érczből öntött triposzokat (három lábu székeket) adni
(1862 e. Szemere Bertalan)
A drámai előadás feladata: a költő szabad fantaziája által teremtett alakok megtestesitése
(1871 Paulay Ede)
a drámai érzék és hagyomány hiánya irodalmunkban
(1960 Kodály Zoltán)
A drámai műnem hosszú időn át összefonódott a verses szövegformával
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
drámai költemény (Irodt)
〈műfaji kategóriaként is:〉 kül. történelem-, és létfilozófiai kérdéseket taglaló, a líra és a dráma határterületén elhelyezkedő, inkább olvasásra, mint előadásra szánt alkotás
„Milton drámai költeményei” most jelentek meg dr. Schmidt magyarázatával
(1864 Arany János)
Ha olyan drámai költeményeket játszanak a színházakban, mint Az ember tragédiája, a Faust, vagy a Peer Gynt, azt látom, hogy az emberek úgy állanak sort a pénztárnál, mint szűkebb időben zsírért, vagy tojásért ácsorogtak
(1928 Kosztolányi Dezső)
a romantika egyik legnagyobb világirodalmi jelentőségű műfaja: az emberi lét végső kérdéseit boncolgató drámai költemény
(1999 Magyar Hírlap)
1a.
a drámára jellemző, ahhoz tartozó, abban szokásos, előforduló 〈forma, tartalom, kifejezőeszköz stb.〉
Styluſomat ſzándékoztam Czélomhoz, a’ dologhoz, és a’ ſzemélyekhez alkalmaztatni: és hogy Epopoeám néha-néha Drámai formát is végyen magának, ’s annál fogva még tarkább légyen, a’ Scénák pedig jelenvalóbbá és érdeklőbbé légyenek: imitt-amott magokat beſzélltetem a’ ſzeméllyeket
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
drámai és operai jeleneteket improvizáltak
(1860 Szemere Bertalan)
drámai pátosz
(1873 Gyulai Pál)
igazi drámai hatást csak a jó dráma válthat ki
(1948 Bárdos Artúr)
drámai tömörség
(1967 Vas István)
ilyen élmények legföljebb drámai monológban vagy más tárgyias műfajban fogalmazódhatnak meg, alanyi költeményben semmiképpen
(1992 Dávidházi Péter)
1b.
a dráma műfajában alkotó 〈személy, szerző〉
illy versenymunka inkább csak olly alkotásuakra legyen szánva, mellyek a’ drámai lángésznek mintegy koronáji
(1832 Jelenkor)
a költő ereje, és pedig nem csak a drámai, hanem az epikus költőé is, a jellemek megalkotásában, kivitelében és festésében tetőz
(1881 Szász Károly²)
Hány remekművet alkotnak ma hazai drámai műiparosaink?
(1924 Juhász Gyula¹)
Eddig inkább drámai szerzőnek tartottam magam, ez azonban kifejezetten lírai kompozíció lesz
(1998 Magyar Hírlap)
1c.
〈drámában:〉 művészi eszközökkel megjelenített, ábrázolt 〈alak, figura, szereplő〉, ill. ezt (színpadon) megjelenítő 〈színész〉, es. színészi 〈szerep(kör)
A drámai személyek tehát, kiken ezen költői igazság gyakoroltatik, emberileg érdekesek legyenek
(1837 Vörösmarty Mihály)
Temesváryné asszony, a drámai primadonna képviseli a komolyságot a színpadon és életben egyaránt. […] Mellette a drámai szendét kell felemlítenünk
(1882 Mikszáth Kálmán)
Drámai szinésznőnek készültem, nem is tudom miért lettem komika naiva!
(1942 Függetlenség)
[a gépi feldolgozású Racine-szótár] a lelőhely mellett a drámai szereplő nevét is közli
(1991 Beke József)
Négy éve szabadúszóként dolgozok, hogy tényleg csak olyan szerepeket játszhassak, amilyeneket szeretek. Akad közöttük musical és drámai szerep is
(2000 Lakáskultúra)
1d.
színielőadások létrehozására, bemutatására szolgáló 〈intézmény, épület, színpad〉, ill. az ott folyó tevékenységgel kapcs., arra jellemző
A rómaiaknál a drámai játékszín állapodásra sohasem jöhetett
(1838 Kossuth Lajos)
A drámai színházak mind a város legfényesebb és legforgalmasabb helyén vannak
(1926 Tamási Áron)
A monológ három formában élt a drámai színpadon: mint prológ, mint magánbeszéd, mint félreszólás
(1935 Hevesi Sándor)
a Gizellát érett drámai tehetséggel életre keltő Szabó Viktória
(1997 Magyar Hírlap)
1e.
drámák v. más műfajú művek színpadra állítását, rendezését stb. végző 〈személy〉
én a mondó volnék, hogy a drámai rendezőnek azt is kellene rendezni, hogy az előadott műhöz alkalmazva micsoda zenerészeket játsszanak felvonások közben
(1857 Vasárnapi Újság)
A Nemzeti Színház tagjai, írók és tisztviselők serege, ma este ünnepélyes lakomát rendezett Paulay Ede, a Nemzeti Színház drámai igazgatójának tiszteletére
(1881 Mikszáth Kálmán)
a jelenlegi pozsonyi szinház igazgató-helyettese és drámai rendezője, már napok óta a kerületben van
(1910 Délmagyarország)
Val Gielgud, a brit rádiótársaság drámai igazgatója a hangjátékkérdést a következőkben foglalja össze
(1936 Kilián Zoltán)
1f.
a dráma mint tantárgy oktatásában haszn. 〈tananyag〉, ill. olyan 〈személy, intézmény stb.〉, aki v. amely azt oktatja
drámai és szinmüvészi oktatókat pedig szinte nem volna nehéz honunkban lelhetni
(1841 Pesti Hírlap)
a’ két évi drámai oskola növendékei
(1841 Pesti Hírlap)
A drámai tanfolyam három, az operai négy évre határoztatott
(1877 Fraknói Vilmos)
Mi Ibsennel már az iskolában találkoztunk, mint „kötelező olvasmánnyal”, a drámai tanulmányok között
(1945 e. Szerb Antal)
[A Martin Esslin néven ismertté vált] Pereszlényi Márton 1918. június 8-án született Bécsben, magyar szülők gyermekeként. Ott végezte közép- és felsőbb iskoláit, és Max Reinhardt drámai szemináriumait is látogatta
(2002 Magyar Hírlap)
2. (Zene is)
szenvedélyes érzelmek megjelenítésére alkalmas, kissé sötét színárnyalatú, nagy kifejezőerővel bíró (ének)hang(faj), ill. az ehhez tartozó 〈szerepkör〉
[lányomnak] felséges drámai hangja lesz
(1885 Tolnai Lajos)
drámai és koloratúr-szoprán
(1930 ZeneiLex.)
Volt azután egy időszakom, amikor úgy látszott, mintha a drámai tenornál kötnék ki
(1968 Jékely Zoltán ford.Eftimiu)
Schodelné 1843 után áttért a drámai szoprán szerepkörre
(1981 Kerényi Ferenc)
A szakemberek szerint a filmekben használt mély és drámai basszust inkább érezni kell, mintsem csupán hallani
(1999 Lakáskultúra)
3. (biz)
hatásánál v. látványosságánál fogva színpadra v. filmbe illő 〈jelenség, megnyilvánulás stb.〉
Művésziesebb, jobban játszott, szines, drámai szerelem volt és ezt Miklós is érezte
(1919 Szabó Dezső)
egy drámaian romantikus pillanatban egy üveg tintával öntötte le a váciúti postahivatal tisztviselőnőjét
(1935 Bálint György)
egy drámaian izgalmas portré
(1941 Kádár Erzsébet)
Ha keletkezhetnének néha hiteles drámai pillanatok, azokat rögtön hatástalanítják az akciófilmek szokványos kliséivel
(2002 Magyar Hírlap)
3a.
teátrális, színpadias(an hatásvadász) 〈testtartás, viselkedés, megnyilatkozás stb.〉
Aranka drámai pózba helyezte magát, két leeresztett kezét összetéve
(1872–1874 Jókai Mór)
Sóhajtva rendelték és ették a közepes vendéglői kosztot. Szinte megsajnáltuk ezt a két öregedő embert, akik számára ilyen nagy eset volt a jó szakácsné drámai távozása
(1952 e. Molnár Ferenc²)
– Összeraktam a ruháidat – mondta drámaian, fakó hangon
(1969 Csák Gyula)
Egy utolsó mozdulat. Ez olyan drámai
(1992 Mándy Iván)
4.
megrendítő, megrázó (erejű v. hatású), kül. nagy indulatokat mozgató és konfliktusokkal járó(, tragikus) 〈esemény, helyzet, jelenség〉
a párti viszony sokkal drámaibb az ellenséginél
(1838 Szemere Pál)
A találkozásuk, azt mondják, igen megrázó és drámai volt
(1937 Szerb Antal)
A drámai bejelentés leírhatatlan izgalmat és megrendülést keltett mindannyiunkban
(1964 Gárdos Mariska)
Az energiahelyzet egyre drámaibb: tegnap nyolc-kilenc órára kapcsolták ki a fogyasztókat, amit három órányi áramellátás követett
(2000 Magyar Hírlap)
Drámai fordulatot vettek az események tegnap Belgrádban: a tüntetők elfoglalták a parlament épületét és bevették az állami rádiót és televíziót is
(2000 Magyar Hírlap)
4a.
hősies 〈magatartás, cselekvés〉, ill. ilyen magatartást, tettet kívánó(, rendkívül nehéz) 〈helyzet, körülmény〉
drámai újabb meg újabb próbatételek
(1838 Szemere Pál)
a mióta akadályokat látok, drámai akadályokat […] kezdek makacsul ragaszkodni az eszméhez
(1907 Ambrus Zoltán)
ahogy [Babits] küzd az elfogadhatatlan ideával, ahogy belenyugszik, szembeszegül, kétségbeesetten jajong, felülkerekedik, alulmarad. Egy drámai küzdelemnek vagyunk tanúi itt
(1984 Nemes Nagy Ágnes)
A drámai helyzetből mi lehet a kiút? A gazdaság fellendülése és a szemléletváltás
(1998 Tények könyve)
5.
(váratlanul, meghökkentően) nagy mértékű
E fölfedezés drámai erővel hatott a jelenvoltakra
(1905 Mikszáth Kálmán)
Beszélünk a demográfiai robbanásról, mely az emberiség létszámának drámai növekedésével egyenlő
(1986 Csepeli György)
a járulékbevételek drámai csökkenése
(2000 Országgyűlési Napló)
Valódi kísérletről van szó, mert két tervszerű manipuláció vagy beavatkozás eredményeit hasonlítjuk össze. A különbség szemmel láthatóan drámai, és idővel egyre nő
(2009 Kelemen László² ford.Dawkins)
Vö. ÉrtSz.; TESz. dráma; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások