egyáltalán hsz és partikula 0

I. hsz

1. (rég) ’Általában.’

1a. ’egészében, teljességében (véve), ill. összességében’ ❖ A’ kolompírnak igen sokféle fajjai vagynak, mellyeket talán az éghajlat’ és föld’ külömböző minémüsége szült; mert egyáltalján azt tapasztalhatni, hogy ezen növény igen könnyen elfajzik, ’s nem ritkán megtörténik, hogy a’ földmíves egészen más fajú kolompírt szed őszszel, mint a’ millyent tavaszszal ültetett (1829 Zádor Elek ford.–Wigand 8532015, 136) | E király egyáltalán javított a magyarok bomlófélben levő harczmodorán, miről második tatárháborúja is tanuskodik (1864 Petheő Dénes 8365005, 280) | Az oklevélben kitétetik, hogy az illető intézeti tanulmányait egyáltalán: Kitünő. Dicséretes vagy Jó – sikerrel végezte (1874 Borászati Lapok 8607002, 226).

1b. (majdnem) minden esetben, (szinte) kivétel nélkül(, mindegyiket beleértve)’ ❖ A tévelygőkkel egyáltalán úgy kell bánnunk, hogy Üdvözítőnknek törvényét meg ne sértsük, azután pedig, hogy őket az igaz hitnek ismerésére édesítsük tehetségünk szerint (1790 k. Verseghy Ferenc 7373004, 43) | régi városoknál egyáltalán azon ösztönszerü izlést találjuk, melyet a legrégiebb gyarmatok letelepedésüknél a helyiség választásában tanusítottak (1865 Rómer Flóris 8395003, 252) | szaglási csalódások, félelmi ijedelmek és epileptoid rohamok is léphetnek fel, amint az terhelt önfertőzőknél egyáltalán elő szokott fordulni (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267005, 233).

2. (hozzátoldó kapcsolatos szerkezet utolsó elemében) ’〈annak kif-ére, hogy az utána álló elem jelentése általánosabb (érvényű), mint az előtte említett(ek)é〉’ ❖ a szegedi szappanfőzők, kik tengelyen s leginkább saját szekereiken szállítják Fiume, Kolozsvár, Nagy-Szeben s egyéb távoli helyekre készítményeiket, vagy az erdélyi szűrposztósok, s egyáltalán mindazok, kik áruikat messze utakra szokván szállítani (1858 Osztróvszky József 8342003, 44) | Ebben rejlett az ő nagy hatásának, az ő túlnyomóságának titka a parlamenti vitatkozás terén, valamint egyáltalán a politikában (1891 Kállay Benjámin 8601001, 337) | Először van Bécsben (és egyáltalán a határon túl) (1937 Karinthy Frigyes 9309002, 44) | [Magyarországon a hetvenes évek általános iskolájában] a belépő tanár haptákban való köszöntése, az órák előtti jelentés és egyáltalán az abszolút tekintélyuralom lényegében a katonai viszonyokat modellálta (1991 Dolinszky Miklós 2016023, 392).

II. partikula

1. ’〈Általánosabb tartalmú (tag)mondatokban.〉’

1a. (mellékmondati eldöntendő kérdésben is) ’〈annak nyomatékosítára, hogy a kérdő mondatban megfogalmazott kijelentés igazságát a beszélő kétségesnek tartja〉’ ❖ lehető-é egyáltalán itt a végmegoldás, és minő lehet az? (1861 Vajda János 8503097, 370) | Szeretsz te engem egyáltalán? (1942 Füst Milán 9161046, 134) | Az író nemcsak akkor tanít – tehát szolgál – (de kell ezt egyáltalán ismételni?), amikor harcra mozgósít vagy felvilágosít, hanem akkor is, amikor töpreng, gondolkozik (1962 Veres Péter 9771015, 25) | a gyerekek nem kérdeznek. Nem tudom, hogy egyáltalán megfordul-e a fejükben, tőlem kérdezzenek (2006 Női szív 3101003, 223).

1b. (kiegészítendő v. nyitott kérdésben) ’〈annak kif-ére, hogy a beszélő szerint nincs olyan személy, dolog stb., akire v. amelyre a kérdő mondat állítást megfogalmazó része igaz〉’ ❖ Ki ösmer Pháraóban egy egyiptomi zsarnok tragédiájára? De egyáltalán hol a kézzel fogható mese ebben a történeti színben? (1900 Palágyi Menyhért 9509002, 326) | Kezdem elveszteni a reményemet. – Milyen reménye lehet egyáltalán? (1952 Németh László² ford.–Tolsztoj² 9485064, 146) | Ki emlékszik ma „a brüsszeli tizenkettőre”? Ki tudja egyáltalán, hogy mit jelent ez az elnevezés? (1990 Zalán Vince 2011016, 58) | A vesztett szabadságharc után ki mert volna lőni, hol maradt egyáltalán tarack, vagy ki áhítana mulatságra? (1996 Szabó Magda 9630011, 182).

1c. (kül. felt mellékmondatban) ’〈annak kif-ére, hogy a (feltételként) megfogalmazott tény kevés esetben valósul meg, ill. valószínűsége, valóra válásának esélye kicsi v. semmi〉’ ❖ a padkát vagy a thea asztalt körül ülve, mindenki saját nemzeti képessége szerint igyekszik csevegni a nyár élményeiről, kalandjairól, amennyire t. i. a jelen „körültekintő”, „óvatos” a mellett fáradt nemzedék, egyáltalán valami elbeszélni érdekes kalandot képes végrehajtani (1857 Vajda János 8503090, 163) | ha egyáltalán képes tetszelgésre, akkor ez a nyers eredetiséghez való makacs ragaszkodásban nyilvánul meg (1910 Lányi Viktor ford.–Heine 9381005, 400) | Amennyiben a szabadság szónak az emberrel kapcsolatban egyáltalán értelme van, tökéletesen szabadnak érzem magamat (1935 Sík Sándor 9598009, 19) | Még azokat is, akik egyáltalán olvasnak, a legkevésbé érdekli a költészet (1941 Veres Péter 9771002, 92) | egy percig sem bírnám egy fedél alatt vele – ha egyáltalán hajlandó volna visszafogadni! (1990 Márton László 1107005, 73) | Aki egyáltalán ír az új energia mibenlétéről, az úgy véli, az új energiaforrás nem fogja beszennyezni az embert (2009 S. Sárdi Margit 3236001, 53).

1d. ’〈a lényegi, alapvető információ (igényének a) jelzésére〉’ ❖ A magyar nevet, nemzetiséget lehet, sőt kell emlegetnünk, de mindig valamely általános, lehetőleg gyakorlati, az idegen előtt is kedves érdek kiséretében. És egyátalán legüdvösb volna ez elvet a gyakorlatban életbe léptetni (1862 Vajda János 8503087, 162) | Mi van a súlhóf miatt? És egyáltalán micsoda súlhóf? (1909 Molnár Ferenc² 9453014, 153) | A tervezet persze a magántulajdon szentségét érintené, a föld magántulajdonáét. Maga is tétovázva ír róla. De egyáltalán: micsoda blaszfémia a magántulajdont szentnek nevezni (1962 Gellért Oszkár 9180002, 371) | A társadalmi struktúrában elfoglalt hely érdekes módon jobban magyarázza, hogy ki szavazott egyáltalán, mint azt, hogy ki mely pártra adta le szavazatát (1991 Szelényi Iván–Szelényi Szonja 2037002, 1420) | mi vajon jó család vagyunk? Egyáltalán, milyen egy jó család? (2009 Rakovszky Zsuzsa 3271003, 50).

2. (tagadó szerkezetben) ’〈a tagadás nyomatékosítására〉’ ❖ [Pécsi Imre] opponált az egész Nemes Sucessorok Képiben, úgy hogy egy általán véggel [= végül] sohová sem eresztettek az Exequens Urak (1780 Csokonai József 7503002, 21) | koránt sints nagyítva ezen rajzolása az elevenen eltemettetésnek, egyáltalján nints festegetve; hanem egész valósággal van előadva a’ sirban megholt szinhalottaknak szomoru sorsok (1830 Zádor Elek ford.–Wigand 8532016, 6) | Nem árt annak egyáltalán semmilyen fagy, ha földbe van (1916 Móricz Zsigmond CD10) | Sajnálom, hogy ezért haragszol, amikor erről egyáltalán nem tehetek! (2010 Leiner Laura 3208008, 292).

2a. (kül. fosztóképzős mn előtt) (kissé rég) ’〈vmely tulajdonság nyomatékosítására〉’ ❖ E’ végzésnek a’ 110-ik sőt a’ Meszlényi Rudolf név alatt költ 111-ik számbeli czikkek tartalmától egészen különböző értelmét, ugy hiszem, mindenki átlátja, ’s igy a’ különbség kimutatása, itt, egyáltalán fölösleges (1842 Pesti Hírlap CD61) | Nemhogy gr. Széchen, de maga Bach vagy Schmerling sem akarja visszaállítni az urbériséget, mert azt egyátalán föléleszthetlen absurdumnak tartja (1861 Vajda János 8503097, 372) | A gyutacs korában ilyen lövők nemcsak hogy nem voltak, de egyáltalán lehetetlennek tartották az akkori legjelesebb vadászok is, hogy a lövést a tökély ezen fokára emelni lehessen (1882 Vajda János 8503070, 55) | a magyar irodalom legutóbbi emberöltője, a kiegyezés után való korszak […] történelem nélkül való, mert egyáltalán feldolgozatlan (1913 Schöpflin Aladár CD10) | A hím angolna, amint már említettük, kicsi marad és haszonhalnak egyáltalán alkalmatlan (1933 Az állatok világa ford. CD46).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyáltalában; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. egyáltalján

egyáltalán határozószó és partikula 0
I. határozószó
1. (rég)
Általában.
1a.
egészében, teljességében (véve), ill. összességében
A’ kolompírnak igen sokféle fajjai vagynak, mellyeket talán az éghajlat’ és föld’ külömböző minémüsége szült; mert egyáltalján azt tapasztalhatni, hogy ezen növény igen könnyen elfajzik, ’s nem ritkán megtörténik, hogy a’ földmíves egészen más fajú kolompírt szed őszszel, mint a’ millyent tavaszszal ültetett
(1829 Zádor Elek ford.Wigand)
E király egyáltalán javított a magyarok bomlófélben levő harczmodorán, miről második tatárháborúja is tanuskodik
(1864 Petheő Dénes)
Az oklevélben kitétetik, hogy az illető intézeti tanulmányait egyáltalán: Kitünő. Dicséretes vagy Jó – sikerrel végezte
(1874 Borászati Lapok)
1b.
(majdnem) minden esetben, (szinte) kivétel nélkül(, mindegyiket beleértve)
A tévelygőkkel egyáltalán úgy kell bánnunk, hogy Üdvözítőnknek törvényét meg ne sértsük, azután pedig, hogy őket az igaz hitnek ismerésére édesítsük tehetségünk szerint
(1790 k. Verseghy Ferenc)
régi városoknál egyáltalán azon ösztönszerü izlést találjuk, melyet a legrégiebb gyarmatok letelepedésüknél a helyiség választásában tanusítottak
(1865 Rómer Flóris)
szaglási csalódások, félelmi ijedelmek és epileptoid rohamok is léphetnek fel, amint az terhelt önfertőzőknél egyáltalán elő szokott fordulni
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
2. (hozzátoldó kapcsolatos szerkezet utolsó elemében)
〈annak kif-ére, hogy az utána álló elem jelentése általánosabb (érvényű), mint az előtte említett(ek)é〉
a szegedi szappanfőzők, kik tengelyen s leginkább saját szekereiken szállítják Fiume, Kolozsvár, Nagy-Szeben s egyéb távoli helyekre készítményeiket, vagy az erdélyi szűrposztósok, s egyáltalán mindazok, kik áruikat messze utakra szokván szállítani
(1858 Osztróvszky József)
Ebben rejlett az ő nagy hatásának, az ő túlnyomóságának titka a parlamenti vitatkozás terén, valamint egyáltalán a politikában
(1891 Kállay Benjámin)
Először van Bécsben (és egyáltalán a határon túl)
(1937 Karinthy Frigyes)
[Magyarországon a hetvenes évek általános iskolájában] a belépő tanár haptákban való köszöntése, az órák előtti jelentés és egyáltalán az abszolút tekintélyuralom lényegében a katonai viszonyokat modellálta
(1991 Dolinszky Miklós)
II. partikula
1.
〈Általánosabb tartalmú (tag)mondatokban.〉
1a. (mellékmondati eldöntendő kérdésben is)
〈annak nyomatékosítára, hogy a kérdő mondatban megfogalmazott kijelentés igazságát a beszélő kétségesnek tartja〉
lehető-é egyáltalán itt a végmegoldás, és minő lehet az?
(1861 Vajda János)
Szeretsz te engem egyáltalán?
(1942 Füst Milán)
Az író nemcsak akkor tanít – tehát szolgál – (de kell ezt egyáltalán ismételni?), amikor harcra mozgósít vagy felvilágosít, hanem akkor is, amikor töpreng, gondolkozik
(1962 Veres Péter)
a gyerekek nem kérdeznek. Nem tudom, hogy egyáltalán megfordul-e a fejükben, tőlem kérdezzenek
(2006 Női szív)
1b. (kiegészítendő v. nyitott kérdésben)
〈annak kif-ére, hogy a beszélő szerint nincs olyan személy, dolog stb., akire v. amelyre a kérdő mondat állítást megfogalmazó része igaz〉
Ki ösmer Pháraóban egy egyiptomi zsarnok tragédiájára? De egyáltalán hol a kézzel fogható mese ebben a történeti színben?
(1900 Palágyi Menyhért)
Kezdem elveszteni a reményemet. – Milyen reménye lehet egyáltalán?
(1952 Németh László² ford.Tolsztoj²)
Ki emlékszik ma „a brüsszeli tizenkettőre”? Ki tudja egyáltalán, hogy mit jelent ez az elnevezés?
(1990 Zalán Vince)
A vesztett szabadságharc után ki mert volna lőni, hol maradt egyáltalán tarack, vagy ki áhítana mulatságra?
(1996 Szabó Magda)
1c. (kül. felt mellékmondatban)
〈annak kif-ére, hogy a (feltételként) megfogalmazott tény kevés esetben valósul meg, ill. valószínűsége, valóra válásának esélye kicsi v. semmi〉
a padkát vagy a thea asztalt körül ülve, mindenki saját nemzeti képessége szerint igyekszik csevegni a nyár élményeiről, kalandjairól, amennyire t. i.tudniillik a jelen „körültekintő”, „óvatos” a mellett fáradt nemzedék, egyáltalán valami elbeszélni érdekes kalandot képes végrehajtani
(1857 Vajda János)
ha egyáltalán képes tetszelgésre, akkor ez a nyers eredetiséghez való makacs ragaszkodásban nyilvánul meg
(1910 Lányi Viktor ford.Heine)
Amennyiben a szabadság szónak az emberrel kapcsolatban egyáltalán értelme van, tökéletesen szabadnak érzem magamat
(1935 Sík Sándor)
Még azokat is, akik egyáltalán olvasnak, a legkevésbé érdekli a költészet
(1941 Veres Péter)
egy percig sem bírnám egy fedél alatt vele – ha egyáltalán hajlandó volna visszafogadni!
(1990 Márton László)
Aki egyáltalán ír az új energia mibenlétéről, az úgy véli, az új energiaforrás nem fogja beszennyezni az embert
(2009 S. Sárdi Margit)
1d.
〈a lényegi, alapvető információ (igényének a) jelzésére〉
A magyar nevet, nemzetiséget lehet, sőt kell emlegetnünk, de mindig valamely általános, lehetőleg gyakorlati, az idegen előtt is kedves érdek kiséretében. És egyátalán legüdvösb volna ez elvet a gyakorlatban életbe léptetni
(1862 Vajda János)
Mi van a súlhóf miatt? És egyáltalán micsoda súlhóf?
(1909 Molnár Ferenc²)
A tervezet persze a magántulajdon szentségét érintené, a föld magántulajdonáét. Maga is tétovázva ír róla. De egyáltalán: micsoda blaszfémia a magántulajdont szentnek nevezni
(1962 Gellért Oszkár)
A társadalmi struktúrában elfoglalt hely érdekes módon jobban magyarázza, hogy ki szavazott egyáltalán, mint azt, hogy ki mely pártra adta le szavazatát
(1991 Szelényi Iván–Szelényi Szonja)
mi vajon jó család vagyunk? Egyáltalán, milyen egy jó család?
(2009 Rakovszky Zsuzsa)
2. (tagadó szerkezetben)
〈a tagadás nyomatékosítására〉
[Pécsi Imre] opponált az egész Nemes Sucessorok Képiben, úgy hogy egy általán véggel [= végül] sohová sem eresztettek az Exequens Urak
(1780 Csokonai József)
koránt sints nagyítva ezen rajzolása az elevenen eltemettetésnek, egyáltalján nints festegetve; hanem egész valósággal van előadva a’ sirban megholt szinhalottaknak szomoru sorsok
(1830 Zádor Elek ford.Wigand)
Nem árt annak egyáltalán semmilyen fagy, ha földbe van
(1916 Móricz Zsigmond)
Sajnálom, hogy ezért haragszol, amikor erről egyáltalán nem tehetek!
(2010 Leiner Laura)
2a. (kül. fosztóképzős mn előtt) (kissé rég)
〈vmely tulajdonság nyomatékosítására〉
E’ végzésnek a’ 110-ik sőt a’ Meszlényi Rudolf név alatt költ 111-ik számbeli czikkek tartalmától egészen különböző értelmét, ugy hiszem, mindenki átlátja, ’s igy a’ különbség kimutatása, itt, egyáltalán fölösleges
(1842 Pesti Hírlap)
Nemhogy gr.gróf Széchen, de maga Bach vagy Schmerling sem akarja visszaállítni az urbériséget, mert azt egyátalán föléleszthetlen absurdumnak tartja
(1861 Vajda János)
A gyutacs korában ilyen lövők nemcsak hogy nem voltak, de egyáltalán lehetetlennek tartották az akkori legjelesebb vadászok is, hogy a lövést a tökély ezen fokára emelni lehessen
(1882 Vajda János)
a magyar irodalom legutóbbi emberöltője, a kiegyezés után való korszak […] történelem nélkül való, mert egyáltalán feldolgozatlan
(1913 Schöpflin Aladár)
A hím angolna, amint már említettük, kicsi marad és haszonhalnak egyáltalán alkalmatlan
(1933 Az állatok világa ford.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egyáltalában; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. egyáltalján

Beállítások