egyházi mn és fn 

I. mn 18A

1. ’az egyházhoz mint intézményhez tartozó’ ❖ [Despotizmusnak] nevezik k az Iſtentl rendeltetet mind Egyházi, mind Világi hatalmat, és fellyebb-valóságot, nem pedig az igaz Deſpotizmust (1791 Szaitz Leó 7302003, 256) | [Garibaldi] Mazzini által egy 5000 főnyi republikánus csapat vezérévé neveztetett ki, melly csapat azonban, miután az egyházi államban magát fönn nem tarthatá, nemsokára feloszlott (1859 Vasárnapi Újság CD56) | alávetem magamat az egyházi bíróság ítéletének (1932 Móricz Zsigmond 9462029, 89) | [Kossuth Lajos] a nemzetiségi szervezetek felépítésére az evangélikus egyházi hierarchia mintáját javasolta (2001 Majtényi Balázs 3113001, 37).

1a. ’az egyház tulajdonában, ill. irányítása v. fennhatósága alatt levő’ ❖ [I. József német-római császár] fegyvereſſei az Egyházi jóſzágokon garázdálkodtak (1783 Molnár János C0290, 33) | a szegény magyar lutheránusok templom, egyházi vagyon és lelkész nélkül maradván, a megsemmisülés szélén állottak (1873 Orbán Balázs 8340022, 253) | egyházi uradalmak (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Az egyházi iskolákban latinul tanítottak (1939 Györffy István 9207002, 11) | egyházi épületeket (1994 Magyar Hírlap CD09) | az állam beszáll az egyházi nyugdíjrendszerbe (2002 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’az egyháztól eredő, általa elrendelt 〈intézkedés, törvény, hitvallás〉, ill. az egyháznak járó, azt megillető 〈adó〉’ ❖ valamelly Város vagy más egyéb helység bizonyos vétkekért Egyházi tilalom alá vettetik (1777 Molnár János C3195, 516) | attól szükséges gondosan óvakodni, nehogy a’ most említett viszony’ szine alatt a’ pásztori szabályok közé igen sok egyházi és polgári törvény vegyítessék (1840 Szilasy János 8450014, 82) | Az egyházi hitvallásnak alapja a hitágazatokra levén lerakva (1868 Katolikus Néplap 8640002, 170) | ezer percenttel kellene emelni az egyházi adót (1918 Móricz Zsigmond 9462007, 239) | egyházi dogmatika (1968 Héra Zoltán 9240001, 246) | [az] I. Konstantinápolyi Zsinat (381) első kánonja […] egyházi átokkal sújtotta az eretnekségek hosszú sorát (2007 Mente Éva ford.–O’Malley 3234002, 385).

2. ’az egyház tanítását képviselő, hirdető, ill. az egyház által alkalmazott v. kirendelt 〈személy〉’ ❖ Fldes Uraſág, egyházi ſzolgák és más tehetsb emberek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 20) | egyházi elöljárók (1790 k. Verseghy Ferenc 7373005, 68) | Nekünk az egyházi embernek kell meggyónnunk a lelkünk terheit, ő oldhat fel azok alól: aki az Isten embere (1882 Jókai Mór CD18) | Zsigmond király 1422-ben az itteni lakosok panaszára megtiltotta az erdélyi egyházi bíráknak, hogy ezek világi ügyeibe, különösen pedig világi jellegű végrendelkezési ügyeibe beleavatkozzanak (1913 Csánki Dezső CD33) | egyházi prédikátorok (1980 NéprajziLex. CD47) | Theodore de Bèze francia egyházi szónok és író 1548-ban csatlakozott Kálvinhoz (1998 Új Könyvek CD29).

2a. (ilyen személytől származó,) az egyház működéséről v. hitelveiről szóló 〈írás, beszéd〉’ ❖ az Egyházi, Religyióbéli, ’s erkltsbéli könyveknek meg-viſzgálása [!] (1792 e. Szaitz Leó 7302001, 9) | a magyar munkák közt legbecsesbek a biblia fordításai és Pázmán egyházi beszédei (1868 Horváth Mihály 8189008, 396) | [Gödör József] 1848-ban kiad egy egyházi írást „népszerű nyelven előadva” (1967 Jakus Lajos CD52) | A társadalom megregulázásában az egyházi prédikáció és az állami pátensek propagandája szorosan együttműködött (1992 Rubicon CD17).

2b. ’az egyház által elfogadott, ott szokásos 〈megnyilvánulás, szertartás stb.〉, ill. az egyház által végzett 〈tevékenység〉’ ❖ [Budán] egyházi Gylés tartatott, ’s-ott az rendeltetett, hogy a’ Klerikuſok a’ Feſzlet eltt, és a’ B. Sz. képe eltt mindenkor fejeket meg-hajttsák; az Egyházi ſzólozſmában [!] pedig, mikor az Áve Mária mondatik, mindenkor térdet hajttsanak (1788 Szaitz Leó 7302009, 171) | Nagy Gergely pápa sok érdemet szerzett az által, hogy a régi görög kardalokat egyházi énekekké átváltoztatta (1853 Samarjay Károly ford.–Schröer 8403026, 100) | [az egyház az öngyilkosság elkövetőjétől] az egyházi temetést, halottas misét és zsoltáréneket is megvonta (1921 Posch Jenő CD10) | Nagypéntek a ref.-ok egyetlen hagyományos böjti napja. Sok helyütt az év legjelentősebb egyházi ünnepeként tartották (1980 NéprajziLex. CD47) | miseruhák és más egyházi öltözetek (2003 Szende Katalin CD58) egyházi év (Vall is) ’〈vmely vallás ciklikusan ismétlődő, liturgikusan szabályozott ünnepkörei éves egységének megnevezéseként〉’ ❖ Mával tehát belépünk az uj egyházi évbe s ez által a keresztyén vallás szentélyébe (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Ab, a káldoknál az év első hónapjának neve, s ez okból a babiloni fogság óta a zsidóknál a polgári év 11-ik és az egyházi év 5-ik hónapja, mely a mi julius vagy augusztus hónapunkkal egybeesik (1893 PallasLex. CD02) | Az egyházi évnek két ünnepköre (cyclus) van: a húsvéti ünnepkör és a karácsonyi ünnepkör (1979 NéprajziLex. CD47) | Az egyházi év nem azonos a polgári vagy naptári évvel, a liturgikus esztendő adventtől adventig […] tart (2002 Márkusné Vörös Hajnalka CD36) egyházi hangnem (Zene) ’egyházi szertartásokon haszn. dallamok és többszólamú kompozíciók, ill. az általuk alkotott repertoár hagyományos, a dúr-moll rendszernél korábbi, tonális osztályozási kategóriája, például dór, hüpodór, fríg’ ❖ Van azonban a két egyháznak [ti. a protestánsnak és a római katolikusnak] egy közös jellemvonása az egyházi hangnemekben (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Az egyházi hangnemek közül leggyakoribb az aeol […], a lyd (jellegzetes bővített quartjával) és a mixolyd (kis szeptimával); előfordul a dór, ritkábban a fríg hangnem is [ti. a cseh és a szlovák népdalokban] (1930 ZeneiLex. CD49) | A 8 egyházi hangnem mindegyikének van egy psalmus-tónusa (zsoltárdallama), melyeknek melódiájára mind a 150 zsoltár énekelhető (1931 ZeneiLex. CD49).

2c. ’az egyházra, ill. ahhoz tartozó személyekre jellemző, velük kapcs., általuk létrehozott stb.’ ❖ Szent István király apoſtoli küldetését hirdeti az új Apoſtolok Birája, a’ régi Apoſtolok Fejedelmének hely-tartója, Roma. Onnét erede ez a’ tituluſſa, Apoſtolhoz illendö ſok féle juſſa, a’ Püspökségek’, és Egyházi dolgok el-rendelésére adatott hatalma (1777 Molnár János C3195, 602) | ő szentsége a’ pápa, legfőbb egyházi tekintélyét az irlandi agitatio lecsillapitására forditsa (1843 Pesti Hírlap CD61) | a byzanczi egyházi építészet (1877 Ballagi Aladár CD57) | Mutatkozik-e összeütközés az egyházi erkölcs és a falusi erkölcs között? (1913 Braun Róbert 9072001, 38) | az egyházi irodalomban (1967 Jakus Lajos CD52) | az egyházi népénekek (1984 Berlász Melinda CD30) | A földesúri, kegyúri parancsra történő templomfoglalások, az imaház-lerombolások és a protestáns templomépítés tilalma […] nyilvánvalóan hozzájárultak az egyházi szemléletmódok különbségeinek kialakulásához (2005 Bárth Dániel 3018002, 48).

II. fn 1A3 (tbsz-ban)

’az egyház szolgálatában álló személy, kül. pap’ ❖ ezen rendelésnek ſem egyháziak, ſe világiak ſoha ellene nem mondottak (1783 Elmélkedések a házasság állapotjában 7422002, 48) | A’ világi egyházi személyek közől némellyek főpapok, kik egyháznagyoknak, praelatusoknak is hívatnak. – Illyenek az érsekek, püspökök, némelly abbások [= apátok] és prépostok; a’ többi világi egyháziak kisebb rendű papoknak neveztetnek (1845 Szűcs István 8457001, 6) | A tisztviselői fizetések elég magasak, (egy hadvezér, strategos 43.000 aranyfranknak megfelelő összeget kapott) s a tisztviselői tekintély még magasabb, az egyháziakéval vetekszik (1940 Németh László² 9485011, 53) | az amerikai médiában állandóan gyermekeket és serdülőket molesztáló egyháziakról hallunk és olvasunk (2002 Magyar Hírlap CD09).

Sz: egyházias.

Vö. CzF. ~, egyházilag; ÉrtSz.; TESz. egyház; ÉKsz.; SzT.

egyházi melléknév és főnév
I. melléknév 18A
1.
az egyházhoz mint intézményhez tartozó
[Despotizmusnak] nevezik k az Iſtentl rendeltetet mind Egyházi, mind Világi hatalmat, és fellyebb-valóságot, nem pedig az igaz Deſpotizmust
(1791 Szaitz Leó)
[Garibaldi] Mazzini által egy 5000 főnyi republikánus csapat vezérévé neveztetett ki, melly csapat azonban, miután az egyházi államban magát fönn nem tarthatá, nemsokára feloszlott
(1859 Vasárnapi Újság)
alávetem magamat az egyházi bíróság ítéletének
(1932 Móricz Zsigmond)
[Kossuth Lajos] a nemzetiségi szervezetek felépítésére az evangélikus egyházi hierarchia mintáját javasolta
(2001 Majtényi Balázs)
1a.
az egyház tulajdonában, ill. irányítása v. fennhatósága alatt levő
[I. József német-római császár] fegyvereſſei az Egyházi jóſzágokon garázdálkodtak
(1783 Molnár János)
a szegény magyar lutheránusok templom, egyházi vagyon és lelkész nélkül maradván, a megsemmisülés szélén állottak
(1873 Orbán Balázs)
egyházi uradalmak
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Az egyházi iskolákban latinul tanítottak
(1939 Györffy István)
egyházi épületeket
(1994 Magyar Hírlap)
az állam beszáll az egyházi nyugdíjrendszerbe
(2002 Magyar Hírlap)
1b.
az egyháztól eredő, általa elrendelt 〈intézkedés, törvény, hitvallás〉, ill. az egyháznak járó, azt megillető 〈adó〉
valamelly Város vagy más egyéb helység bizonyos vétkekért Egyházi tilalom alá vettetik
(1777 Molnár János)
attól szükséges gondosan óvakodni, nehogy a’ most említett viszony’ szine alatt a’ pásztori szabályok közé igen sok egyházi és polgári törvény vegyítessék
(1840 Szilasy János)
Az egyházi hitvallásnak alapja a hitágazatokra levén lerakva
(1868 Katolikus Néplap)
ezer percenttel kellene emelni az egyházi adót
(1918 Móricz Zsigmond)
egyházi dogmatika
(1968 Héra Zoltán)
[az] I. Konstantinápolyi Zsinat (381) első kánonja […] egyházi átokkal sújtotta az eretnekségek hosszú sorát
(2007 Mente Éva ford.O’Malley)
2.
az egyház tanítását képviselő, hirdető, ill. az egyház által alkalmazott v. kirendelt 〈személy〉
Fldes Uraſág, egyházi ſzolgák és más tehetsb emberek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
egyházi elöljárók
(1790 k. Verseghy Ferenc)
Nekünk az egyházi embernek kell meggyónnunk a lelkünk terheit, ő oldhat fel azok alól: aki az Isten embere
(1882 Jókai Mór)
Zsigmond király 1422-ben az itteni lakosok panaszára megtiltotta az erdélyi egyházi bíráknak, hogy ezek világi ügyeibe, különösen pedig világi jellegű végrendelkezési ügyeibe beleavatkozzanak
(1913 Csánki Dezső)
egyházi prédikátorok
(1980 NéprajziLex.)
Theodore de Bèze francia egyházi szónok és író 1548-ban csatlakozott Kálvinhoz
(1998 Új Könyvek)
2a.
(ilyen személytől származó,) az egyház működéséről v. hitelveiről szóló 〈írás, beszéd〉
az Egyházi, Religyióbéli, ’s erkltsbéli könyveknek meg-viſzgálása [!]
(1792 e. Szaitz Leó)
a magyar munkák közt legbecsesbek a biblia fordításai és Pázmán egyházi beszédei
(1868 Horváth Mihály)
[Gödör József] 1848-ban kiad egy egyházi írást „népszerű nyelven előadva”
(1967 Jakus Lajos)
A társadalom megregulázásában az egyházi prédikáció és az állami pátensek propagandája szorosan együttműködött
(1992 Rubicon)
2b.
az egyház által elfogadott, ott szokásos 〈megnyilvánulás, szertartás stb.〉, ill. az egyház által végzett 〈tevékenység〉
[Budán] egyházi Gylés tartatott, ’s-ott az rendeltetett, hogy a’ Klerikuſok a’ Feſzlet eltt, és a’ B.boldogságos Sz.Szűz ’azaz Szűz Mária’ képe eltt mindenkor fejeket meg-hajttsák; az Egyházi ſzólozſmában [!] pedig, mikor az Áve Mária mondatik, mindenkor térdet hajttsanak
(1788 Szaitz Leó)
Nagy Gergely pápa sok érdemet szerzett az által, hogy a régi görög kardalokat egyházi énekekké átváltoztatta
(1853 Samarjay Károly ford.Schröer)
[az egyház az öngyilkosság elkövetőjétől] az egyházi temetést, halottas misét és zsoltáréneket is megvonta
(1921 Posch Jenő)
Nagypéntek a ref.református-ok egyetlen hagyományos böjti napja. Sok helyütt az év legjelentősebb egyházi ünnepeként tartották
(1980 NéprajziLex.)
miseruhák és más egyházi öltözetek
(2003 Szende Katalin)
egyházi év (Vall is)
〈vmely vallás ciklikusan ismétlődő, liturgikusan szabályozott ünnepkörei éves egységének megnevezéseként〉
Mával tehát belépünk az uj egyházi évbe s ez által a keresztyén vallás szentélyébe
(1857 Vasárnapi Újság)
Ab, a káldoknál az év első hónapjának neve, s ez okból a babiloni fogság óta a zsidóknál a polgári év 11-ik és az egyházi év 5-ik hónapja, mely a mi julius vagy augusztus hónapunkkal egybeesik
(1893 PallasLex.)
Az egyházi évnek két ünnepköre (cyclus) van: a húsvéti ünnepkör és a karácsonyi ünnepkör
(1979 NéprajziLex.)
Az egyházi év nem azonos a polgári vagy naptári évvel, a liturgikus esztendő adventtől adventig […] tart
(2002 Márkusné Vörös Hajnalka)
egyházi hangnem (Zene)
egyházi szertartásokon haszn. dallamok és többszólamú kompozíciók, ill. az általuk alkotott repertoár hagyományos, a dúr-moll rendszernél korábbi, tonális osztályozási kategóriája, például dór, hüpodór, fríg
Van azonban a két egyháznak [ti. a protestánsnak és a római katolikusnak] egy közös jellemvonása az egyházi hangnemekben
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Az egyházi hangnemek közül leggyakoribb az aeol […], a lyd (jellegzetes bővített quartjával) és a mixolyd (kis szeptimával); előfordul a dór, ritkábban a fríg hangnem is [ti. a cseh és a szlovák népdalokban]
(1930 ZeneiLex.)
A 8 egyházi hangnem mindegyikének van egy psalmus-tónusa (zsoltárdallama), melyeknek melódiájára mind a 150 zsoltár énekelhető
(1931 ZeneiLex.)
2c.
az egyházra, ill. ahhoz tartozó személyekre jellemző, velük kapcs., általuk létrehozott stb.
Szent István király apoſtoli küldetését hirdeti az új Apoſtolok Birája, a’ régi Apoſtolok Fejedelmének hely-tartója, Roma. Onnét erede ez a’ tituluſſa, Apoſtolhoz illendö ſok féle juſſa, a’ Püspökségek’, és Egyházi dolgok el-rendelésére adatott hatalma
(1777 Molnár János)
ő szentsége a’ pápa, legfőbb egyházi tekintélyét az irlandi agitatio lecsillapitására forditsa
(1843 Pesti Hírlap)
a byzanczi egyházi építészet
(1877 Ballagi Aladár)
Mutatkozik-e összeütközés az egyházi erkölcs és a falusi erkölcs között?
(1913 Braun Róbert)
az egyházi irodalomban
(1967 Jakus Lajos)
az egyházi népénekek
(1984 Berlász Melinda)
A földesúri, kegyúri parancsra történő templomfoglalások, az imaház-lerombolások és a protestáns templomépítés tilalma […] nyilvánvalóan hozzájárultak az egyházi szemléletmódok különbségeinek kialakulásához
(2005 Bárth Dániel)
II. főnév 1A3 (tbsz-ban)
az egyház szolgálatában álló személy, kül. pap
ezen rendelésnek ſem egyháziak, ſe világiak ſoha ellene nem mondottak
(1783 Elmélkedések a házasság állapotjában)
A’ világi egyházi személyek közől némellyek főpapok, kik egyháznagyoknak, praelatusoknak is hívatnak. – Illyenek az érsekek, püspökök, némelly abbások [= apátok] és prépostok; a’ többi világi egyháziak kisebb rendű papoknak neveztetnek
(1845 Szűcs István)
A tisztviselői fizetések elég magasak, (egy hadvezér, strategos 43.000 aranyfranknak megfelelő összeget kapott) s a tisztviselői tekintély még magasabb, az egyháziakéval vetekszik
(1940 Németh László²)
az amerikai médiában állandóan gyermekeket és serdülőket molesztáló egyháziakról hallunk és olvasunk
(2002 Magyar Hírlap)
Sz: egyházias
Vö. CzF. ~, egyházilag; ÉrtSz.; TESz. egyház; ÉKsz.; SzT.

Beállítások