elér ige 1b6

1. ts ’〈ember, állat testrészével v. vmely eszközzel, ill. testrész, kül. kéz v. vmely eszköz távolabb(, nehezen hozzáférhető helyen) levő dolgot, személyt〉(képes) megérint(eni), hogy megfogja, megragadja, megnyomja stb.’ ❖ Én-is mint a’ bolond hozzá foháſzkodom, Két hátulsó lábbal néki rugaſzkodom [a bakugrásnak], Hát a’ mikor éppen újjammal el érem, Ki ugrik alóllam hitetlen öſzvérem (1789 Mátyási József 7221012, 269) | ha olyan közel jön hozzá a francia, hogy a kardjával elérheti, bizony meg fogja vágni (1877 Jókai Mór CD18) | Fel-felugrált az ajtó előtt, hogy elérje a csengőt, de nem érte el (1935 Karinthy Frigyes ford.–Milne 9309084, 64) | [a kulcscsomó] éppen a kanálisba esik, s amikor a szűk résen át utána nyúló kéz már majdnem eléri, lepottyan a csatorna mélyére (1992 Gelencsér Gábor 2010005, 29) | az állat két hátulsó lábára állva igyekezett elérni a bokrok és fák magasabban lévő ágait és az azokon ülő rügyeket (1995 Magyarország állatvilága CD14) | vetődik Lidström […], botja már-már eléri a pakkot [ti. a korongot], de mégsem, mert az csigalassúsággal átvánszorog a vonalon (2002 Népszava febr. 22. C7465, 15).

1a. ’〈fegyver, lövedék v. lövés, ill. azzal vki〉(képes) eltalál(ni) és megsebez(ni) vkit v. vmit’ ❖ [a törököket üldöző francia hajók] meg-állottak, és tsak addig ágyúztak utánnok, miglen a’ golyobiſokkal el-érhették (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 211) | Másokat a’ nyilak értenek el, kik halva lehajták Vérbe borúlt fejöket, ’s bőrös pajzsokra terűltek (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524378, 226) | [a szárcsák] megiramodva s lábaikat hátranyujtva mindinkább magasabbra emelkednek, annyira, hogy puskalövés sem éri el őket (1899 Chernel István CD34) | Paprikás jó messze járt. Jól hordó puska, jó vadász kezében, talán még elérte volna igy is Paprikást (1936 Tersánszky Józsi Jenő 9706008, 68) | Mit tudni, egy eltévedt golyó másvalakit is elérhet (1980 Népszabadság febr. 21. C7830, 6).

1b. ’〈szem(ével), tekintet(ével, es. vmely eszköz segítségével vki)(képes) érzékel(ni), lát(ni) vmit, vkit’ ❖ A’-ki jól fel-kapja mind azt, A’-mit e’ Könyv víttat. Mértékbe ſzorithat mindent, A’-mit Szem el-érhet (1784 Molnár János C1463, 185) | addig lehet szemmel tartani a torpedót, a mig a parton állva a tekintet eléri (1899 Budapesti Hírlap aug. 12. C4746, 6) | A térdére ültette [Marie a gyereket] és olyan mélyen nézett a szemébe, mintha a mélység fenekén, pillantásával elérhette volna a rejteket, amelyben az egész jövő készen, elindulásra készen hallgatott (1918 Kádár Endre CD10) | az égbolt csodáit csak távcsövével érhette el (1985 Lőrinczy Huba 2007027, 368) | A szemmel jobban elérhető falrészeket, például az oldaloltárokat és a főoltárt táblaképekkel díszítették (1990 Magyar néprajz CD47).

1c. (keze, karja v. ostor, ostora, vesszeje alannyal) ’〈annak kif-ére, hogy vkinek, vminek a hatalma, büntetése stb. (utol)ér vkit〉’ ❖ Czinkos Királynétok’ nyaka Boszszúnkba nem szakadhatott belé; De még eléri Őt’ az Isten’ ostora (1824 Kisfaludy Sándor 8243049, 377) | „Itt vagy!” igy ordíta: világ szörnyetege! Hát csak ugyan tégedet is elért a’ hosszutürő Biró vesszeje! (1826 Hrabovszky Dávid C2045, 121) | [Bolykynak] társait is hamar a pusztítás karja eléri (1827 Vörösmarty Mihály CD01) | a’ gyávát ’s árulót az ostor ugy is eléri (1843 Társalkodó C7980, 399) | [Beaumarchais-nak] ismételten menekülnie kellett Párisból, hogy a törvény keze el ne érje (1911 RévaiNagyLex. C5698, 740) | [Isten] büntető keze mindenkit elér (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

1d. ’〈annak kif-ére, hogy vmely büntetés, ill. vkinek a haragja, bosszúja stb. (utol)ér vkit, vmit〉’ ❖ De jaj tsak nem lehet vég bóldogúláſa Az emberi éſznek elö-mozdúláſa, Ha a’ nagy Iſtenek’ keſerves tsapáſa El-éri az embert ö boſzſzú-álláſa (1774 Dugonics András C1484, 116) | Azonban az átok a gazt is eléri, Mert a magyar haza édes gyermekei […] Kardot rántanak a zsarnok mostohára! (1848 Vajda János 8503011, 35) | az eset fölháborító és kell, hogy az eset elkövetőit valahogyan elérje méltó büntetésük (1937 Nagy Lajos 9472004, 36) | Isten haragja eléri az égből az embereknek minden istentelenségét és gonoszságát (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

1e. (rendsz. ható képzővel, gyakr. folyamatos mn-i ign-i alakban) ’〈annak kif-ére, hogy vmely (értékes) dologhoz hozzáfér és hozzájut vki〉’ ❖ a’ Religio talpköve minden elérhető, világi, ’s mennyei Javaknak (1818 Tudományos Gyűjtemény C5501, 79) | [Takarmányárpa] helyben, minőség szerint, 5.50–5.60 forintig, jobb áruért 5.75 forintig érhető el (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 12) | [Riedl Frigyes] kisebb tanulmányai és cikkei részben még el vannak temetve különböző folyóiratok évfolyamaiban, de a legfontosabbak mindenki számára könnyen elérhetők az Olcsó Könyvtár és Magyar Könyvtár kis füzeteiben (1926 Reichard Piroska CD10) | a gazda számára adható kereteken belül az elért támogatást biztosítani kell (2004 Országgyűlési Napló CD62).

1f. (rendsz. ható képzővel) ’〈annak kif-ére, hogy vmi(nek), kül. vmely eszköz(nek a segítségével vki) az internetes hálózathoz, vmely oldalhoz képes kapcsolódni, ill. digitális tartalomhoz képes hozzáférni〉’ ❖ Az új Office 2000 irodai programcsomag már tartalmazza a [Bill] Gates által digitális műszerfalnak elkeresztelt felületet, amelyen keresztül a többi számítógép, a hordozható és kézigépek vagy mobiltelefonok is elérhetik a nyilvános és vállalati adatokat (1999 Byte Magazin CD38) | [az ún. okos monitor] hagyományos számítógép nélkül működik. Elérhető rajta az internet és a hálózat minden szolgáltatása (1999 Lakáskultúra CD39) | Néhány esetben az ilyen linkek nem perzisztensek, és a következő alkalommal már nem érjük el segítségükkel az adott oldalt (2005 Szeredi Péter et al. 3300002, 47).

2. tn ’〈annak kif-ére, hogy vki(nek a keze, lába) v. vmely eszköz (vége) elnyúlik vmely távolabbi(, nehezen hozzáférhető) helyig, és azt megérinti, ill. arra képes〉’ ❖ [Timár Mihály] ott ragadá meg a páncélos gonosztevőt, ahová annak fegyverei el nem érnek, s erős ujjaival összenyomva annak a fejét, kényszeríté őt áldozatának szabadon bocsátására (1872 Jókai Mór CD18) | belecsimpajkodik valamelyik nagyfejü üstökébe, ha odáig elér (1893 Fővárosi Lapok C0161, 1544) | Televény, elér tehozzád, megpihen rajtad kezem (1918 Lesznai Anna 9398009, 142) | Egy aggastyán a küszöbön ültében egész idő alatt azzal foglalatoskodott, hogy ameddig a lába elért, lábujjával az esővíz megmaradt kis foltjai közt csatornákat húzott (1942 Illyés Gyula 9274065, 45) | a korábban oly sok gondot okozó bölcsességfogaim tisztításának sincs semmi akadálya, mert a fogkefe feje elér odáig (1993 Népszabadság márc. 4. C7843, 19).

2a. ’〈fegyver, lövedék〉(képes) elhat(ni) vhova, vmeddig’ ❖ Angliának és a Marokkai Csáſzárnak, kik birodalmában vagynak a Gibráltári tenger ſzorúlatnak, […] ſoha eſzekbe ſem jutott, az ollyas által-menetelt el-záratva lenni valónak tartani, mellyet a terméſzet maga el-nem zárt, a hová az  ágyúik el-nem érnek (1783 Magyar Hírmondó 7444040, 508) | A’ vígyázatlan Ademárhoz is elért a’ szerentsétlen’ [nyíl]veszsz; midn a’ tsatát nézegetné távolról, és homlokban találta (1805 Tanárki János ford.–Tasso 8461002, 104) | A város olyan részébe költözködni, hová a bomba elérni nem tud! ez volt az egyedüli menekvési mód (1900 Váli Mari 8506002, 71) | Az ismeretlen férfihang azt mondta a telefonba: vigyázzon, mert az érsekcsanádi golyó Szegedig is elérhet... (1992 Népszabadság jan. 13. C7842, 11).

2b. ’〈szem〉 ellát vmeddig, ill. 〈tekintet, pillantás〉 eljut, elhatol vhova’ ❖ Mint kiűzött király országa széléről, Visszapillant a nap a föld pereméről, Visszanéz még egyszer Mérges tekintettel, S mire elér a szeme a tulsó határra, Leesik fejéről véres koronája (1848 Petőfi Sándor CD01) | [Bálint] a Tóth János földje mellett haladt, a tábla tulsó végén dolgoztak, itt még vágatlan volt a kalász. De az álló búzatenger felett is elért hozzá a tekintet (1930 Tamás Mihály CD10) | a falig már nem érhetett el szeme sugara a vastagodó homályban (1954 Vidor Miklós 9778002, 213) | Nekünk magunknak igenis látnunk kell a változásokat még ott is, ahová pillantásunk nehezen ér el (1998 Magyar Hírlap CD09).

2c. (keze, karja alannyal) ’〈annak kif-ére, hogy vkinek, vminek a hatalma, befolyása elhat vmely távolságra v. vhova, vmeddig〉’ ❖ elérhet-e a rendőrség keze mindennüve? (1847 Hetilap CD61) | az ellenreformatio mindenütt, a hová csak a császár karja elért, […] kíméletlenséggel lépett fel (1893 Szilágyi Sándor CD55) | [Firenze] keze elért az egész kontinensre, s átnyult a tengereken (1940 Babits Mihály CD10) | A KGB karja elég messzire elért (2000 Magyar Hírlap CD09).

2d. ’〈annak kif-ére, hogy vkinek a hatalma, befolyása elhat vmely távolságra v. vhova, vmeddig〉’ ❖ semmi kétség sem lehetett az iránt, hogy [az úrnő] hatalma messze elér (1879 Vasárnapi Újság C7393, 379) | ellenségeinek hatalma idáig is elér (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267003, 145) | Valois Margit legalább a legkiválóbb tudósokat és irókat megvédelmezi, de hová befolyása nem ér el, a vidéken, egyre gyújtják a hittagadók máglyáit (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | A teremtő Isten mindenüvé elérő hatalma a könyv másik nagy témája (1993 BibliaiLex. CD1207).

3. tn ’〈vmely tárgy, építmény, (természeti) képződmény stb.〉(növekedése során) méretében kiterjed(ve tart) vhova, vmeddig v. vmilyen hosszan’ ❖ Mint tudod, [a vén tölgyfáknak] iſzſzonyatos vaſtaga, ’s Égig el ér (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 196) | Kámtsatka éjſzak felöl az 51° fogva, 58°-ig ér-el (1783 Molnár János C0290, 69) | Rengeteg népével jön hát Amhát basa. Egy mérföldre ér el rettenetes hada, Emberi szem szélét, hosszát nem láthatja (1892 Versényi György 8519035, 262) | A füvön, ott, ahova már nem ér el az öreg diófa széles árnyéka, zsákokra szétterített dió szárad a rezgő napmelegben (1956 Lengyel József 9395006, 114) | a vasút csak késve ért el Szekszárdig (1883), így lehetőségei beszűkültek, fejlődése lelassult (1995 Természet Világa CD50).

3a. ts ’〈annak kif-ére, hogy vmi, vki (növekedése során) olyan nagy, hosszú stb. (lesz), hogy vmelyik végpontjával, határvonalával, ill. vminek a vége, határa érint vmit〉’ ❖ A’ melyet bé-buritó hártyát, a’ tdnek el-terjedéſe egéſzen el-éri ugyan, de azzal ſzve nem ragad (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 93) | Éppen egy öl magas volt a férfi, fejével elérte [a lovon ülő] Henriette kengyelét (1860 Jókai Mór CD18) | [a pince] olyan magasan van a domboldalon, hogy sohasem érheti el a víz (1927 Krúdy Gyula CD54) | Hor hegyétől pedig húzzatok határvonalat Hamat bejáratáig, s a határ érje el Ceradát (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201) | [a dűlőút] a tanyák közötti vakmezsgyén átszeli egyenes irányban Tegehalmot és eléri a szentesi állami műút nyugati határvonalát (2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor CD36).

3b. ts ’〈annak kif-ére, hogy (fokozatosan növekedve v. csökkenve) nagyság(át), érték(ét tekintve vmi) egyenlő (lesz) vmivel〉’ ❖ Hol 80, hól 100 fogadott legények vitettetnek rendelt helyeikre; hogy a’ gyalogság a’ rendelt ſzámát majd el-éri, melly 4000nek lenni mondatik (1789 Magyar Merkurius C0341, 158) | Homokbuckák szaggatják meg az egyformaságot, melyeknek magassága olykor harminc-negyven métert is elér (1891 Jókai Mór CD18) | [a szarvasbika] súlyban a sutának kettő és még többszörösét is eléri (1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹ 1132002, 28) | a kamatszint folyamatosan lefelé tartott, mígnem júniusban elérte a 22 évi mélypontnak számító 5 százalékot (2000 Magyar Hírlap CD09) | A Vater Pacini-test 4 mm hosszat és 2 mm vastagságot is elérhet, körte alakú, szabad szemmel jól látható, porckeménységű tapintótest (2005 Vígh Béla 3338005, 392).

4. tn ’〈ember, állat, jármű stb.〉 mozgása v. szállítása során, ill. révén eljut vhova, vmeddig (mint célig)’ ❖ [Gróf Szelimó] bé-fogattatot, és ki-menének [Gróf Vertevillel] a’ Vároſon kivül, a’ hol midön némelly helyeket tekéntetbe vettenek, arra a’ helyre-is el-értek, a’ hol a’ tengerbe holtt fö nemüek gyáſzos Verſekben fel-jegyeztettek (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 296) | Ha az ágyú golyóbis ollyan ſebeſséggel menne huſzon öt eſztendeig, a’ millyen ſebeſsége vagyon akkor, a’ mikor ki-lövettetik: úgy érhetne-el a’ Naphoz (1785 Göböl Gáspár 7121006, 9) | Párizsból tehát Széphalomra hamarább ér-el a’ levél, mint Széphalomról Törtelre! (1813 Kazinczy Ferenc C2563, 452) | E’ mén (Szellő volt) hogy elért Hadadúrhoz, előtte Földre borúlt, ’s készült a’ hőst hátára fogadni (1826 Vörösmarty Mihály 8524382, 81) | A hajók elértek a legtávolabbi déli szélesség alá (1846 Hetilap CD61) | végre elért az óramutató a kettőre (1893 Mikszáth Kálmán CD04) | még idejében elért az áru a butorkereskedőhöz (1927 Weltner Jakab 9787003, 38) | napokig ment a fiú, míg el nem ért az indusok országába (2000 Tasnádi Edit ford. CD48).

4a. (helyhatározó n. is: rég) (ritk) ’〈a kívánt helyre, eseményre〉(idejében) odaér, megérkezik vki’ ❖ Hogy ide által evezvén, a’ Zld fák’ árnyékában Bánatját ſzívem ſzabadon érezheſse magában, Álig érek-el ’s im a’ tót a’ ſzél ismét zavarja (1789 Pálóczi Horváth Ádám 7257012, 103) | Elértünk, kezdődött a szertartás (1810 Szemere Pál 8439067, 298) | Még jókor a bátyját megvédeni ért el (1863 Arany János CD01) | A rendezőség azért tette a verseny kezdetét ilyen későre, hogy a válogatott meccs és az evezősverseny nézői még elérjenek a vívóversenyre (1927 Nemzeti Sport jún. 10. C7152, 10) | Siet, hogy még elérjen a templomba (1999 Magyar Hírlap CD09).

4b. ’〈(természeti) jelenség〉 hatásában (képes) eljut(ni) vhova, vkihez v. vmeddig, vmely távolságra’ ❖ Hát! (így ſzóllok) nints-e itt is nyugodalom? El-érhet-e ide félelem ’s fájdalom? (1785 Göböl Gáspár 7121006, 2) | a meddig a fény elér, elér a hang is (1880 Vasárnapi Újság C7394, 742) | Elér-e hozzád hangom, a naiv, bús Juhászkolomp a végtelen teren És fölver-e egy percre álmaidbul[?] (1922 Juhász Gyula¹ 9284531, 280) | Jánoshoz csak szófoszlányok értek el (1963 Sipos Gyula 9455011, 117) | Egyes termékek pora és bűze ugyanis messzire elért (2000 Természet Világa CD50).

4c. ’〈hír, ismeret stb.〉(terjedve) elkerül, eljut vhova, vkihez v. vmeddig’ ❖ már meg lehets estve’ felé vala az id, és [Szigvárt] kételkedett fellle, ha vallyon el érhetne é még ma az  hír adáſa Rótſelſzhez (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller 7018002, 622) | a jó hír elér a kilenczedik faluig (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Lehet, hogy az egészség divatja is elér majd a tömeghez, tiz, husz év múlva (1922 Pesti Hírlap ápr. 9. C5670, 4) | [a fordítások hiánya miatt Bertold Brechtnek a] magyarokhoz magyarul nem ért el szava, gondolata, sugallata (1956 Fábry Zoltán 2005088, 807) | Két évvel ezelőtt jelent meg Amerikában egy Drosnin nevű újságíró könyve, s mostanra elért hozzánk is (1999 Természet Világa CD50).

4d. ’〈folyamat vmely szakaszba, ill. vminek a menetében, folyamatában vki, vmi vmely ponthoz, (vágyott) helyzetbe〉 eljut, elérkezik’ ❖ az arany mellett el-hle  [ti. Midász] vére, És így  el-ére éltének végére (1780 Patay Sámuel ford. C0710, 406) | idealizmussal, protekció és támasz nélkül, ezer fiatal közül csak egy boldogul […], mire elér a célhoz (1890 Pesti Hírlap jan. 8. C5638, 12) | már a jó úton van; amikor fél, hogy nem ér el a tökéletességig, akkor bizonyosan tökéletessé lesz (1910 Bán Ferenc CD10) | Igen fontos kérdéshez értünk el ezzel ismét, melyet a fentebb említett várfal-átvágással kapcsolatban részben már említettünk (1956 Nováki Gyula CD52) | el fogunk érni egy olyan állapotba, hogy békeidőben csak hivatásos és szerződéses állományban kelljen, lehessen a honvédségben a munkát végezni (2002 Országgyűlési Napló CD62) | az előzetes tervezőmunka augusztusra ért el abba a szakaszba, amikor már a felkérések elhangozhattak (2003 Országgyűlési Napló CD62).

5. ts ’〈annak kif-ére, hogy vmely ember, állat, jármű stb. mozgása során, ill. révén eljut vhova, vmeddig (mint célig)〉’ ❖ [a menekülő tolvajok] ſarkantyúval eröltették a’ lovaikat, hogy a’ sürü erdöséget elöbb el-érjék (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 338) | Elérte a hintó a célt, Az úr s az asszonyság kiszáll (1848 Petőfi Sándor 8366401, 117) | hivatkozott a világtörténet eseményeire a középkorig, hol szerinte az emberiség óramutatója a XII-t elérte (1849 e. Vasvári Pál 8515008, 189) | Erdélyben, mint fentebb emlitettem, a székelység és a szászság megtelepitésével a lakosság már a XII. században elérte a mai országhatár havas hegységeit (1920 Domanovszky Sándor 9111001, 12) | Ha a vackát nem tudja elérni [az egér], rögtönzött búvóhelyen az avarban keres menedéket (1995 Magyarország állatvilága CD14) | A Szamoson lassan levonuló szennyeződés várhatóan lapzártánk idején, a szerda esti órákban éri el a Tiszát (2000 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’〈annak kif-ére, hogy vmely (természeti) jelenség hatásában eljut, elhat vhova, vkihez〉’ ❖ [a földrengéstől] törik, ſzakad, omlik azonnal Sok gyönyör város, falu meſzſze vidékre: Komárom, Mellyet el ért fképp az er, ſzép városa pusztúl (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 123) | most, midőn hála az ég, a’ sajtószabadság’ isteni áldásának következésében naprul napra inkább jő divatba az ész’ uralkodása, a’ Pesti Hírlapot is okvetlen elérendi (1841 Széchenyi István CD1501) | a nádasok berke hullámzani kezd, mint a tenger, s egyszer csak eléri a szél a Dunát is (1857 Jókai Mór CD18) | Az ajtónál elért újból az üvöltés (1956 Bernáth Aurél 9052011, 180) | A globális hatások mindenképpen elérnek minket (2000 Magyar Hírlap CD09).

5b. ’〈annak kif-ére, hogy vmely küldemény megérkezik, ill. vmely hír, ismeret stb. (terjedve) elkerül, eljut vhova, vkihez〉’ ❖ Bé-vett Templom-béli ſzokás az Orgona, Melly nékem-is tetſz ártatlan babona, Egyébb pompáiban minket még el-nem ért, Mindene haſzonért van inkább mint ſzemért (1790 Mátyási József 7221021, 237) | Egyik levelem sem juthatott el hozzád; kérésem, könyörgésem nem ért el téged (1924 Benedek Marcell ford.–Goethe 9042012, 56) | Megjelent több közéleti előkelőség, […] az elhunytak rokonai, a Patikárius-házaspár Egerből, csak Jancsi hiányzott, a sürgöny – úgy látszik – nem érte el (1926 Kosztolányi Dezső CD10) | Mecseknádasdon a szülőket más hírek is elérték. Elérte az a hír az ötödik osztály szülőit, hogy a három eddigi osztály közül a következő tanévben […] már csak kettő fog működni (1992 Országgyűlési Napló CD62).

5c. ’〈annak kif-ére, hogy mértékében, mennyiségében, minőségében stb. növekedve v. csökkenve vmely (határ- v. vég)pontig eljut vmi〉’ ❖ az én ſzerelmemis tſak moſt érte el utolſo tellyeſſégét (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, 95) | A’ dohány növényeket a’ gaztól […] ki kell tisztogatni, ’s ha illendő magasságjokat elérték, teteiket elcsipdezni, hónaljaikat katsózni (1835 Némethy József 8333016, 227) | A tizenhatodik században érte el ez a művészi iparág fejlődése tetőpontját (1956 Gellért Endre 2005081, 733) | [a szerkezet] visszaállítja a karosszériát a normál állapotba, ha az autó elér bizonyos sebességet (1998 Magyar Hírlap CD09) | Megélhetési lehetőségeik olyannyira minimálisra zsugorodtak, hogy az már elérte a kritikus határt (2000 Magyar Hírlap CD09).

5d. ’〈annak kif-ére, hogy vmely (kívánt v. szükségszerű) állapotba eljut vki, vmi〉’ ❖ A’ nép, magához j ſzabadúlásával, Híven meg-egyezik igaz Királyával. Veſzteket, el-érik így, az el-pártoltak, Kik ſzékedbe, uram méltatlan vádoltak (1772 Bessenyei György¹ C1076, 48) | Illy moralis Diagnosis vagy Pathologia – ha szabad igy neveznem – látszott azon kalauz lenni előttünk, mellynek utmutatása szerint legbiztosabban remélltük elérni azon pontot, honnan tisztán láthatni az ország valódi mibenlétét (1831 Széchenyi István CD1501) | A’ többi hivatal Méltó kezekben van, ’s így várható, Kivánt egyesség mellett, hogy hazánk Eléri üdvét, mellyet mind ohajtunk (1844 Vörösmarty Mihály 8524412, 99) | elértem a legfőbb boldogságot: megkért egy ember, akit oly nagyra becsültem (1924 Benedek Marcell ford.–Goethe 9042012, 34) | [Az ún. sárganyakú erdeiegerek] ivarérettségüket nyolchetes korukban érik el (1995 Magyarország állatvilága CD14).

5e. ’〈vmely (kívánt, előírt) kor(határ)t, életszakaszt stb.〉 megér, ill. betölt vki, vmi’ ❖ olly ſzemélyeken, kik-még a’ 18. eſztendöt el-nem érték vólt, elſ két nap alatt négyſzer vágattam eret (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 214) | minekutánna nyelvünk férjfikorát elérte, az értelmességnek veſzedelme nélkl meg nem változtathattyuk (1818 Verseghy Ferenc 8518043, 276) | Thomas Mann goethei kort ért el. Bertolt Brechtet ötvennyolc éves korában ragadta el a halál (1956 Fábry Zoltán 2005088, 807) | A magyarországi hölgy polgármesterek legfiatalabbika 22 éves, [...] a legidősebb pedig rég elérte a nyugdíjkorhatárt (2000 Magyar Hírlap CD09).

5f. ’〈vmely tisztséget, rangot, pozíciót〉(a rangsorban folyamatosan előrejutva) elnyer, megszerez vki’ ❖ Ezen hívatalt tsak olylyak érik el, kiknek jeles magok viseletek esméretes (1786 Magyar Hírmondó C0274, 744) | gróf Kemény László ur pápistává lett volt, hogy a gubernátorságot elérhesse (1818 Naláczy József 7240007, 131) | [a török társadalomban] a legalsóbb néposztály embere, sőt a felszabadúlt rabszolga is a legmagasabb polgári és katonai méltóságokat elérheti, a szultán vejévé is lehet (1884 Hunfalvy János 8191006, 313) | nekem arra módom nincsen, hogy apránként próbálkozzam az írással, mint másoktól látom, akik vergődnek, keseregnek, csalódnak és ismét remélnek s végül, ha ebben el nem züllenek, elérnek egy kis poziciót (1926 Rákosi Jenő 8385007, 136) | hadnagyi rangot ért el (2000 Veress D. Csaba CD36).

5g. ’〈vmely (célként kitűzött) dolgot〉 létrehoz, (vmivel) megvalósít v. megszerez vki, ill. eredményez vmi’ ❖ Gyakorta mutat a’ ſzerentse olly nyereséget, mellyet nagy munka, meſterség el-nem-érhetett vólna (1776 Esopus meséi ford. C1642, 74) | [Az egyiptomiak] a’ bebalzsamozás által azt is akarták egyszer’smind elérni, hogy a’ test meg ne rothadjon (1834 Fillértár 8623004, 281) | [a kereskedelmi politika] oda törekszik, hogy a lakosság minden rétegének szolgáljon, hogy az igyekezetet pártfogolja és mindenütt sikert érjen el (1880 Mikszáth Kálmán 8312084, 121) | [a statisztika] a magyar szénvidékek 1917. julius elejéig elért szénhozamát tükrözteti vissza (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 19) | [Reviczky a költeményeiben] a képszerűséget legföljebb csak illusztráló jellegű képekkel, allegóriákkal éri el (1955 Komlós Aladár 9347017, 125) | ha elérte a kívánt súlyt, ne akassza szegre az egészséges étkezés szabályait! (1980 Zajkás Gábor 2206016, 11) | [óvodáskorában] első helyezést ért el a békaugró versenyben (2006 Greskovits Endre ford.–Nair 3149007, 1499).

5h. ’〈kéréssel, fenyegetéssel, utánajárással stb.〉 elintéz, kieszközöl vmit vki’ ❖ halld tőlem azt az örvendetes hírt, hogy Sándor bátyád erántam meg van engesztelve. […] Még eggy van Íróink’ számában, és csak eggy, a’ kinél ezt elérni óhajtom (1822 Kazinczy Ferenc C2571, 37) | Ajándékok és borravalók (baksis) nélkűl semmitsem lehet elérni (1884 Hunfalvy János 8191006, 312) | Látván, hogy fenyegetéseivel mit sem ér el, kérni kezdett (1890 Szana Tamás ford.–Cellini 8421003, 57) | Ha összeköttetéseimmel elérem, hogy beszélgetés iránt való kérelme Klamm elé kerül, megígéri nekem, hogy a válasz leérkezéséig nem tesz semmit a saját szakállára? (1964 Rónay György ford.–Kafka 9573060, 107) | A római út engedélyezését azonban féléves, szívós utánajárással sikerült elérnem (1996 Magyar Hírlap CD09).

5i. ’〈vmely tettével, magatartásával〉 előidéz, okoz vmit vki’ ❖ [Szelényi beszéde] a diplomata ékesszólás mestermüve volt és vele a szokott nagy hatást érte el (1887 Wohl Stefánia 8530008, 30) | [a zeller leveleinek összekötése által] azt érjük el, hogy a gyökerektől fölszivott tápanyag egészen a gumó növelésére használtatik föl (1895 Budapesti Hírlap jún. 13. C4742, 18) | A királynak adott tanácsaikkal azt érték el, hogy a király sem tett semmit (1923 Károlyi Mihály 9311003, 405) | A hátrahajtott fejjel ilyen esetben [ti. orrvérzéskor] csak azt éri el, hogy a vér hátrafelé csorog, a vérzés maga azonban nem áll el (1998 Magyar Hírlap CD09).

6. ts ’〈indulni készülő, ill. (tovább)haladó embert, állatot stb.〉 még a helyén talál v. (menet közben) utolér (vhol) vki’ ❖ Midön a’ fútó ellenséget kergeti, a’ Pogány, hogy tet el-ne érje, arany nyügket hány eleibe, hogy a’ veſztett gyözedelmet, az el-híntet aranyal viſzſza nyerné (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141003, 94) | a medve már messzebb volt, semhogy üldözni és elérni lehetett volna (1847 Peregriny Elek 8360007, 47) | Csakhogy még itt talállak! Autón rohantam, hogy elérjelek (1930 Csathó Kálmán 9086001, 15) | Dura utánam sietett, az ajtónál ért el (1932 Nagy Lajos 9472001, 40) | jött is a villamos. Néhányan szaladtak, hogy elérjék (2001 Bartis Attila 3020002, 258).

6a. ’〈(menetrend szerint) induló közlekedési eszközt〉 nem késik le vki’ ❖ Lágúna helységböl tehát 42. lábnyi hoſzſzaságú hajón eveztem ſietve: hogy el-érjem azt a’ nagy hajót, mellyet a’ Miſzionáriuſok minden eſztendöben Pára Városába küldenek, hogy onnét éléſt hozaſſanak (1783 Molnár János C0290, 102) | Holnap különben csak hat futás [ti. lóversenyfutam] lesz, hogy a hazaránduló közönség elérje a Budapestre induló vonatot (1899 Budapesti Hírlap aug. 13. C4746, 12) | Még szerencse, hogy elértem az utolsó villamost (1938 Budapesti Hírlap jan. 8. C4726, 2) | Föl- és leszállás közben is zuhogott az eső, […] ráadásul éppen hogy elértem a csatlakozásomat (2003 Természet Világa CD50).

6b. ’〈annak kif-ére, hogy vki idejében, még a kezdete előtt megérkezik, odaér vmely eseményre〉’ ❖ Talán a Nemzeti Színházba menjünk estére? Még elérjük az előadást – próbálkozott Álomházi (1925 Krúdy Gyula CD54) | Jó néhány történetem van, hogy miként sikerült egy-egy [éppen máshol tartózkodó] színésznek mégiscsak elérnie az előadást (2001 Magyar Hírlap CD09).

6c. ’〈annak kif-ére, hogy személyesen v. vkin, vmin keresztül kapcsolatot létesít vkivel, és ahhoz vmely üzenetet eljuttat vki, vmi〉’ ❖ senki nem rontja el olvasóinkat inkább, mint a rossz író, mert ennek szinte vérében van mindenütt s mindenkor kiönteni mérgét arra, kit el nem érhet (1828 Toldy Ferenc 8481037, 265) | Teleki Sándor, Türr és Hossek […] elküldettek Garibaldi táborába. Hossek ma jött vissza 36 magyar fogolylyal, de sem ő, sem a két fentebbi még nem tudták elérni Garibaldit (1859 Kiss Miklós CD32) | A törekvés, hogy minél több embertársát érje el szavával, egyszerűvé teszi verselését (1958 Gondos Ernő 2025136, 779) | többször is próbálta M.-et telefonon, levélben elérni, hogy az tartozását rendezze (1996 Magyar Hírlap CD09) | a legnagyobb tömeg a televíziókon keresztül érhető el (2000 Magyar Hírlap CD09).

6d. ’〈természeti jelenség〉(hirtelen) bekövetkezve utolér, vhova haladtában az úton ér vkit’ ❖ Alig értem-ki falunkból, a’ dombon mingyárt elért a’ förgeteg, esni kezdett (1841 Kovács Pál² 8251001, 76) | Éjfélfelé, hazafelé mentem és elért az eső (1931 Fenyő László CD10) | A zivatar még bent elért, a város közepén (1961 Kalász Márton 9293027, 74) | nincs otthona, ott tart pihenőt, ahol eléri az este (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

6e. ’〈annak kif-ére, hogy vminek a hatása, vmely állapot (hirtelen) megmutatkozik, bekövetkezik vkin, vmin〉’ ❖ De akár kinél-is, Paraſzt-embernél-is, Rút a’ réſzegeskedés; […] Ottan embertelen, Trágár, és ſzemtelen, Valakit a’ bor el-ér (1779 Miháltz István ford.–Vanière C3101, 54) | a fölöttem álló nap igen érezhetőleg melegíte, s félni kezdettem, hogy a saharai sivataghoz némileg hasonlitó síkon a szomjuság elér (1837 Táncsics Mihály 8463006, 244) | A hortobágyi csárda és a mátai telep közötti puszta rónán találta a doktor a csikóst. Valószínű, hogy ez a telepre akart eljutni, s útközben érte el a méreg hatása (1892 Jókai Mór CD18) | az özvegyet elérte a Simeonok rettenetes betegsége (1955 Tatay Sándor 9704003, 348) | A háború után e házat is elérte a lakáshiány okozta sanyarú sors: a tágas otthonokat több kicsire szabdalták (1999 Lakáskultúra CD39).

6f. ’〈annak kif-ére, hogy vmely teljesítményben, képességben utolér vkit, vmit, ill. vmilyen tekintetben megüti annak a szintjét vki, vmi〉’ ❖ a’ ſzives kivánság, hogy ebben az érdemes foglalatoſságban [ti. a juhtenyésztésben] egyébb Népeket el-érheſſünk, minden tölünk ki-telhetö ſzorgalmatoſſágra, öſztönözhet bennünket (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 50) | Paris teszem, mellynek fekvése ’s éghajlata ámbár korántsem éri el Nápoly kies vidékét ’s édeni egét, még is sokkal több utazót egyesít rövidebb ’s hosszabb időre, mint ezen utólsó, vagy a’ continens egyéb városai (1831 Széchenyi István 8429011, 346) | Nem látod, hogy már is el nem érhetem Pittet. Nem lettem miniszterelnök huszonegy éves koromban! (1887 Wohl Stefánia 8530006, 88) | Az ipari munka akkor még nem érte el a mostani jelentőségét (1927 Weltner Jakab 9787002, 25) | másfél évenként nő kétszeresére az újabb számítógépek képessége, és addig fejlődhet, amíg el nem éri az emberi agyét (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. elér¹, elér²; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elérhet, elért; ÚMTsz.

elér ige 1b6
1. tárgyas
〈ember, állat testrészével v. vmely eszközzel, ill. testrész, kül. kéz v. vmely eszköz távolabb(, nehezen hozzáférhető helyen) levő dolgot, személyt〉 (képes) megérint(eni), hogy megfogja, megragadja, megnyomja stb.
Én-is mint a’ bolond hozzá foháſzkodom, Két hátulsó lábbal néki rugaſzkodom [a bakugrásnak], Hát a’ mikor éppen újjammal el érem, Ki ugrik alóllam hitetlen öſzvérem
(1789 Mátyási József)
ha olyan közel jön hozzá a francia, hogy a kardjával elérheti, bizony meg fogja vágni
(1877 Jókai Mór)
Fel-felugrált az ajtó előtt, hogy elérje a csengőt, de nem érte el
(1935 Karinthy Frigyes ford.Milne)
[a kulcscsomó] éppen a kanálisba esik, s amikor a szűk résen át utána nyúló kéz már majdnem eléri, lepottyan a csatorna mélyére
(1992 Gelencsér Gábor)
az állat két hátulsó lábára állva igyekezett elérni a bokrok és fák magasabban lévő ágait és az azokon ülő rügyeket
(1995 Magyarország állatvilága)
vetődik Lidström […], botja már-már eléri a pakkot [ti. a korongot], de mégsem, mert az csigalassúsággal átvánszorog a vonalon
(2002 Népszava febr. 22.)
1a.
〈fegyver, lövedék v. lövés, ill. azzal vki〉 (képes) eltalál(ni) és megsebez(ni) vkit v. vmit
[a törököket üldöző francia hajók] meg-állottak, és tsak addig ágyúztak utánnok, miglen a’ golyobiſokkal el-érhették
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Másokat a’ nyilak értenek el, kik halva lehajták Vérbe borúlt fejöket, ’s bőrös pajzsokra terűltek
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
[a szárcsák] megiramodva s lábaikat hátranyujtva mindinkább magasabbra emelkednek, annyira, hogy puskalövés sem éri el őket
(1899 Chernel István)
Paprikás jó messze járt. Jól hordó puska, jó vadász kezében, talán még elérte volna igy is Paprikást
(1936 Tersánszky Józsi Jenő)
Mit tudni, egy eltévedt golyó másvalakit is elérhet
(1980 Népszabadság febr. 21.)
1b.
〈szem(ével), tekintet(ével, es. vmely eszköz segítségével vki) (képes) érzékel(ni), lát(ni) vmit, vkit
A’-ki jól fel-kapja mind azt, A’-mit e’ Könyv víttat. Mértékbe ſzorithat mindent, A’-mit Szem el-érhet
(1784 Molnár János)
addig lehet szemmel tartani a torpedót, a mig a parton állva a tekintet eléri
(1899 Budapesti Hírlap aug. 12.)
A térdére ültette [Marie a gyereket] és olyan mélyen nézett a szemébe, mintha a mélység fenekén, pillantásával elérhette volna a rejteket, amelyben az egész jövő készen, elindulásra készen hallgatott
(1918 Kádár Endre)
az égbolt csodáit csak távcsövével érhette el
(1985 Lőrinczy Huba)
A szemmel jobban elérhető falrészeket, például az oldaloltárokat és a főoltárt táblaképekkel díszítették
(1990 Magyar néprajz)
1c. (keze, karja v. ostor, ostora, vesszeje alannyal)
〈annak kif-ére, hogy vkinek, vminek a hatalma, büntetése stb. (utol)ér vkit〉
Czinkos Királynétok’ nyaka Boszszúnkba nem szakadhatott belé; De még eléri Őt’ az Isten’ ostora
(1824 Kisfaludy Sándor)
„Itt vagy!” igy ordíta: világ szörnyetege! Hát csak ugyan tégedet is elért a’ hosszutürő Biró vesszeje!
(1826 Hrabovszky Dávid)
[Bolykynak] társait is hamar a pusztítás karja eléri
(1827 Vörösmarty Mihály)
a’ gyávát ’s árulót az ostor ugy is eléri
(1843 Társalkodó)
[Beaumarchais-nak] ismételten menekülnie kellett Párisból, hogy a törvény keze el ne érje
(1911 RévaiNagyLex.)
[Isten] büntető keze mindenkit elér
(1995 Jubileumi kommentár)
1d.
〈annak kif-ére, hogy vmely büntetés, ill. vkinek a haragja, bosszúja stb. (utol)ér vkit, vmit〉
De jaj tsak nem lehet vég bóldogúláſa Az emberi éſznek elö-mozdúláſa, Ha a’ nagy Iſtenek’ keſerves tsapáſa El-éri az embert ö boſzſzú-álláſa
(1774 Dugonics András)
Azonban az átok a gazt is eléri, Mert a magyar haza édes gyermekei […] Kardot rántanak a zsarnok mostohára!
(1848 Vajda János)
az eset fölháborító és kell, hogy az eset elkövetőit valahogyan elérje méltó büntetésük
(1937 Nagy Lajos)
Isten haragja eléri az égből az embereknek minden istentelenségét és gonoszságát
(1996 Katolikus Biblia ford.)
1e. (rendsz. ható képzővel, gyakr. folyamatos mn-i ign-i alakban)
〈annak kif-ére, hogy vmely (értékes) dologhoz hozzáfér és hozzájut vki〉
a’ Religio talpköve minden elérhető, világi, ’s mennyei Javaknak
(1818 Tudományos Gyűjtemény)
[Takarmányárpa] helyben, minőség szerint, 5.50–5.60 forintig, jobb áruért 5.75 forintig érhető el
(1899 Budapesti Hírlap)
[Riedl Frigyes] kisebb tanulmányai és cikkei részben még el vannak temetve különböző folyóiratok évfolyamaiban, de a legfontosabbak mindenki számára könnyen elérhetők az Olcsó Könyvtár és Magyar Könyvtár kis füzeteiben
(1926 Reichard Piroska)
a gazda számára adható kereteken belül az elért támogatást biztosítani kell
(2004 Országgyűlési Napló)
1f. (rendsz. ható képzővel)
〈annak kif-ére, hogy vmi(nek), kül. vmely eszköz(nek a segítségével vki) az internetes hálózathoz, vmely oldalhoz képes kapcsolódni, ill. digitális tartalomhoz képes hozzáférni〉
Az új Office 2000 irodai programcsomag már tartalmazza a [Bill] Gates által digitális műszerfalnak elkeresztelt felületet, amelyen keresztül a többi számítógép, a hordozható és kézigépek vagy mobiltelefonok is elérhetik a nyilvános és vállalati adatokat
(1999 Byte Magazin)
[az ún. okos monitor] hagyományos számítógép nélkül működik. Elérhető rajta az internet és a hálózat minden szolgáltatása
(1999 Lakáskultúra)
Néhány esetben az ilyen linkek nem perzisztensek, és a következő alkalommal már nem érjük el segítségükkel az adott oldalt
(2005 Szeredi Péter et al.)
2. tárgyatlan
〈annak kif-ére, hogy vki(nek a keze, lába) v. vmely eszköz (vége) elnyúlik vmely távolabbi(, nehezen hozzáférhető) helyig, és azt megérinti, ill. arra képes〉
[Timár Mihály] ott ragadá meg a páncélos gonosztevőt, ahová annak fegyverei el nem érnek, s erős ujjaival összenyomva annak a fejét, kényszeríté őt áldozatának szabadon bocsátására
(1872 Jókai Mór)
belecsimpajkodik valamelyik nagyfejü üstökébe, ha odáig elér
(1893 Fővárosi Lapok)
Televény, elér tehozzád, megpihen rajtad kezem
(1918 Lesznai Anna)
Egy aggastyán a küszöbön ültében egész idő alatt azzal foglalatoskodott, hogy ameddig a lába elért, lábujjával az esővíz megmaradt kis foltjai közt csatornákat húzott
(1942 Illyés Gyula)
a korábban oly sok gondot okozó bölcsességfogaim tisztításának sincs semmi akadálya, mert a fogkefe feje elér odáig
(1993 Népszabadság márc. 4.)
2a.
〈fegyver, lövedék〉 (képes) elhat(ni) vhova, vmeddig
Angliának és a Marokkai Csáſzárnak, kik birodalmában vagynak a Gibráltári tenger ſzorúlatnak, […] ſoha eſzekbe ſem jutott, az ollyas által-menetelt el-záratva lenni valónak tartani, mellyet a terméſzet maga el-nem zárt, a hová az  ágyúik el-nem érnek
(1783 Magyar Hírmondó)
A’ vígyázatlan Ademárhoz is elért a’ szerentsétlen’ [nyíl]veszsz; midn a’ tsatát nézegetné távolról, és homlokban találta
(1805 Tanárki János ford.Tasso)
A város olyan részébe költözködni, hová a bomba elérni nem tud! ez volt az egyedüli menekvési mód
(1900 Váli Mari)
Az ismeretlen férfihang azt mondta a telefonba: vigyázzon, mert az érsekcsanádi golyó Szegedig is elérhet...
(1992 Népszabadság jan. 13.)
2b.
〈szem〉 ellát vmeddig, ill. 〈tekintet, pillantás〉 eljut, elhatol vhova
Mint kiűzött király országa széléről, Visszapillant a nap a föld pereméről, Visszanéz még egyszer Mérges tekintettel, S mire elér a szeme a tulsó határra, Leesik fejéről véres koronája
(1848 Petőfi Sándor)
[Bálint] a Tóth János földje mellett haladt, a tábla tulsó végén dolgoztak, itt még vágatlan volt a kalász. De az álló búzatenger felett is elért hozzá a tekintet
(1930 Tamás Mihály)
a falig már nem érhetett el szeme sugara a vastagodó homályban
(1954 Vidor Miklós)
Nekünk magunknak igenis látnunk kell a változásokat még ott is, ahová pillantásunk nehezen ér el
(1998 Magyar Hírlap)
2c. (keze, karja alannyal)
〈annak kif-ére, hogy vkinek, vminek a hatalma, befolyása elhat vmely távolságra v. vhova, vmeddig〉
elérhet-e a rendőrség keze mindennüve?
(1847 Hetilap)
az ellenreformatio mindenütt, a hová csak a császár karja elért, […] kíméletlenséggel lépett fel
(1893 Szilágyi Sándor)
[Firenze] keze elért az egész kontinensre, s átnyult a tengereken
(1940 Babits Mihály)
A KGBКомитет государственной безопасности ’Állambiztonsági Bizottság’ karja elég messzire elért
(2000 Magyar Hírlap)
2d.
〈annak kif-ére, hogy vkinek a hatalma, befolyása elhat vmely távolságra v. vhova, vmeddig〉
semmi kétség sem lehetett az iránt, hogy [az úrnő] hatalma messze elér
(1879 Vasárnapi Újság)
ellenségeinek hatalma idáig is elér
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
Valois Margit legalább a legkiválóbb tudósokat és irókat megvédelmezi, de hová befolyása nem ér el, a vidéken, egyre gyújtják a hittagadók máglyáit
(1901 Nagy képes világtörténet)
A teremtő Isten mindenüvé elérő hatalma a könyv másik nagy témája
(1993 BibliaiLex.)
3. tárgyatlan
〈vmely tárgy, építmény, (természeti) képződmény stb.〉 (növekedése során) méretében kiterjed(ve tart) vhova, vmeddig v. vmilyen hosszan
Mint tudod, [a vén tölgyfáknak] iſzſzonyatos vaſtaga, ’s Égig el ér
(1777 Baróti Szabó Dávid)
Kámtsatka éjſzak felöl az 51° fogva, 58°-ig ér-el
(1783 Molnár János)
Rengeteg népével jön hát Amhát basa. Egy mérföldre ér el rettenetes hada, Emberi szem szélét, hosszát nem láthatja
(1892 Versényi György)
A füvön, ott, ahova már nem ér el az öreg diófa széles árnyéka, zsákokra szétterített dió szárad a rezgő napmelegben
(1956 Lengyel József)
a vasút csak késve ért el Szekszárdig (1883), így lehetőségei beszűkültek, fejlődése lelassult
(1995 Természet Világa)
3a. tárgyas
〈annak kif-ére, hogy vmi, vki (növekedése során) olyan nagy, hosszú stb. (lesz), hogy vmelyik végpontjával, határvonalával, ill. vminek a vége, határa érint vmit〉
A’ melyet bé-buritó hártyát, a’ tdnek el-terjedéſe egéſzen el-éri ugyan, de azzal ſzve nem ragad
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Éppen egy öl magas volt a férfi, fejével elérte [a lovon ülő] Henriette kengyelét
(1860 Jókai Mór)
[a pince] olyan magasan van a domboldalon, hogy sohasem érheti el a víz
(1927 Krúdy Gyula)
Hor hegyétől pedig húzzatok határvonalat Hamat bejáratáig, s a határ érje el Ceradát
(1996 Katolikus Biblia ford.)
[a dűlőút] a tanyák közötti vakmezsgyén átszeli egyenes irányban Tegehalmot és eléri a szentesi állami műút nyugati határvonalát
(2000 Herczeg Mihály–Kruzslicz István Gábor)
3b. tárgyas
〈annak kif-ére, hogy (fokozatosan növekedve v. csökkenve) nagyság(át), érték(ét tekintve vmi) egyenlő (lesz) vmivel〉
Hol 80, hól 100 fogadott legények vitettetnek rendelt helyeikre; hogy a’ gyalogság a’ rendelt ſzámát majd el-éri, melly 4000nek lenni mondatik
(1789 Magyar Merkurius)
Homokbuckák szaggatják meg az egyformaságot, melyeknek magassága olykor harminc-negyven métert is elér
(1891 Jókai Mór)
[a szarvasbika] súlyban a sutának kettő és még többszörösét is eléri
(1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹)
a kamatszint folyamatosan lefelé tartott, mígnem júniusban elérte a 22 évi mélypontnak számító 5 százalékot
(2000 Magyar Hírlap)
A Vater Pacini-test 4 mmmilliméter hosszat és 2 mmmilliméter vastagságot is elérhet, körte alakú, szabad szemmel jól látható, porckeménységű tapintótest
(2005 Vígh Béla)
4. tárgyatlan
〈ember, állat, jármű stb.〉 mozgása v. szállítása során, ill. révén eljut vhova, vmeddig (mint célig)
[Gróf Szelimó] bé-fogattatot, és ki-menének [Gróf Vertevillel] a’ Vároſon kivül, a’ hol midön némelly helyeket tekéntetbe vettenek, arra a’ helyre-is el-értek, a’ hol a’ tengerbe holtt fö nemüek gyáſzos Verſekben fel-jegyeztettek
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Ha az ágyú golyóbis ollyan ſebeſséggel menne huſzon öt eſztendeig, a’ millyen ſebeſsége vagyon akkor, a’ mikor ki-lövettetik: úgy érhetne-el a’ Naphoz
(1785 Göböl Gáspár)
Párizsból tehát Széphalomra hamarább ér-el a’ levél, mint Széphalomról Törtelre!
(1813 Kazinczy Ferenc)
E’ mén (Szellő volt) hogy elért Hadadúrhoz, előtte Földre borúlt, ’s készült a’ hőst hátára fogadni
(1826 Vörösmarty Mihály)
A hajók elértek a legtávolabbi déli szélesség alá
(1846 Hetilap)
végre elért az óramutató a kettőre
(1893 Mikszáth Kálmán)
még idejében elért az áru a butorkereskedőhöz
(1927 Weltner Jakab)
napokig ment a fiú, míg el nem ért az indusok országába
(2000 Tasnádi Edit ford.)
4a. (helyhatározó n. is: rég) (ritk)
〈a kívánt helyre, eseményre〉 (idejében) odaér, megérkezik vki
Hogy ide által evezvén, a’ Zld fák’ árnyékában Bánatját ſzívem ſzabadon érezheſse magában, Álig érek-el ’s im a’ tót a’ ſzél ismét zavarja
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
Elértünk, kezdődött a szertartás
(1810 Szemere Pál)
Még jókor a bátyját megvédeni ért el
(1863 Arany János)
A rendezőség azért tette a verseny kezdetét ilyen későre, hogy a válogatott meccs és az evezősverseny nézői még elérjenek a vívóversenyre
(1927 Nemzeti Sport jún. 10.)
Siet, hogy még elérjen a templomba
(1999 Magyar Hírlap)
4b.
(természeti) jelenség〉 hatásában (képes) eljut(ni) vhova, vkihez v. vmeddig, vmely távolságra
Hát! (így ſzóllok) nints-e itt is nyugodalom? El-érhet-e ide félelem ’s fájdalom?
(1785 Göböl Gáspár)
a meddig a fény elér, elér a hang is
(1880 Vasárnapi Újság)
Elér-e hozzád hangom, a naiv, bús Juhászkolomp a végtelen teren És fölver-e egy percre álmaidbul[?]
(1922 Juhász Gyula¹)
Jánoshoz csak szófoszlányok értek el
(1963 Sipos Gyula)
Egyes termékek pora és bűze ugyanis messzire elért
(2000 Természet Világa)
4c.
〈hír, ismeret stb.〉 (terjedve) elkerül, eljut vhova, vkihez v. vmeddig
már meg lehets estve’ felé vala az id, és [Szigvárt] kételkedett fellle, ha vallyon el érhetne é még ma az  hír adáſa Rótſelſzhez
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
a jó hír elér a kilenczedik faluig
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Lehet, hogy az egészség divatja is elér majd a tömeghez, tiz, husz év múlva
(1922 Pesti Hírlap ápr. 9.)
[a fordítások hiánya miatt Bertold Brechtnek a] magyarokhoz magyarul nem ért el szava, gondolata, sugallata
(1956 Fábry Zoltán)
Két évvel ezelőtt jelent meg Amerikában egy Drosnin nevű újságíró könyve, s mostanra elért hozzánk is
(1999 Természet Világa)
4d.
〈folyamat vmely szakaszba, ill. vminek a menetében, folyamatában vki, vmi vmely ponthoz, (vágyott) helyzetbe〉 eljut, elérkezik
az arany mellett el-hle  [ti. Midász] vére, És így  el-ére éltének végére
(1780 Patay Sámuel ford.)
idealizmussal, protekció és támasz nélkül, ezer fiatal közül csak egy boldogul […], mire elér a célhoz
(1890 Pesti Hírlap jan. 8.)
már a jó úton van; amikor fél, hogy nem ér el a tökéletességig, akkor bizonyosan tökéletessé lesz
(1910 Bán Ferenc)
Igen fontos kérdéshez értünk el ezzel ismét, melyet a fentebb említett várfal-átvágással kapcsolatban részben már említettünk
(1956 Nováki Gyula)
el fogunk érni egy olyan állapotba, hogy békeidőben csak hivatásos és szerződéses állományban kelljen, lehessen a honvédségben a munkát végezni
(2002 Országgyűlési Napló)
az előzetes tervezőmunka augusztusra ért el abba a szakaszba, amikor már a felkérések elhangozhattak
(2003 Országgyűlési Napló)
5. tárgyas
〈annak kif-ére, hogy vmely ember, állat, jármű stb. mozgása során, ill. révén eljut vhova, vmeddig (mint célig)
[a menekülő tolvajok] ſarkantyúval eröltették a’ lovaikat, hogy a’ sürü erdöséget elöbb el-érjék
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Elérte a hintó a célt, Az úr s az asszonyság kiszáll
(1848 Petőfi Sándor)
hivatkozott a világtörténet eseményeire a középkorig, hol szerinte az emberiség óramutatója a XII-t elérte
(1849 e. Vasvári Pál)
Erdélyben, mint fentebb emlitettem, a székelység és a szászság megtelepitésével a lakosság már a XII. században elérte a mai országhatár havas hegységeit
(1920 Domanovszky Sándor)
Ha a vackát nem tudja elérni [az egér], rögtönzött búvóhelyen az avarban keres menedéket
(1995 Magyarország állatvilága)
A Szamoson lassan levonuló szennyeződés várhatóan lapzártánk idején, a szerda esti órákban éri el a Tiszát
(2000 Magyar Hírlap)
5a.
〈annak kif-ére, hogy vmely (természeti) jelenség hatásában eljut, elhat vhova, vkihez〉
[a földrengéstől] törik, ſzakad, omlik azonnal Sok gyönyör város, falu meſzſze vidékre: Komárom, Mellyet el ért fképp az er, ſzép városa pusztúl
(1777 Baróti Szabó Dávid)
most, midőn hála az ég, a’ sajtószabadság’ isteni áldásának következésében naprul napra inkább jő divatba az ész’ uralkodása, a’ Pesti Hírlapot is okvetlen elérendi
(1841 Széchenyi István)
a nádasok berke hullámzani kezd, mint a tenger, s egyszer csak eléri a szél a Dunát is
(1857 Jókai Mór)
Az ajtónál elért újból az üvöltés
(1956 Bernáth Aurél)
A globális hatások mindenképpen elérnek minket
(2000 Magyar Hírlap)
5b.
〈annak kif-ére, hogy vmely küldemény megérkezik, ill. vmely hír, ismeret stb. (terjedve) elkerül, eljut vhova, vkihez〉
Bé-vett Templom-béli ſzokás az Orgona, Melly nékem-is tetſz ártatlan babona, Egyébb pompáiban minket még el-nem ért, Mindene haſzonért van inkább mint ſzemért
(1790 Mátyási József)
Egyik levelem sem juthatott el hozzád; kérésem, könyörgésem nem ért el téged
(1924 Benedek Marcell ford.Goethe)
Megjelent több közéleti előkelőség, […] az elhunytak rokonai, a Patikárius-házaspár Egerből, csak Jancsi hiányzott, a sürgöny – úgy látszik – nem érte el
(1926 Kosztolányi Dezső)
Mecseknádasdon a szülőket más hírek is elérték. Elérte az a hír az ötödik osztály szülőit, hogy a három eddigi osztály közül a következő tanévben […] már csak kettő fog működni
(1992 Országgyűlési Napló)
5c.
〈annak kif-ére, hogy mértékében, mennyiségében, minőségében stb. növekedve v. csökkenve vmely (határ- v. vég)pontig eljut vmi〉
az én ſzerelmemis tſak moſt érte el utolſo tellyeſſégét
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
A’ dohány növényeket a’ gaztól […] ki kell tisztogatni, ’s ha illendő magasságjokat elérték, teteiket elcsipdezni, hónaljaikat katsózni
(1835 Némethy József)
A tizenhatodik században érte el ez a művészi iparág fejlődése tetőpontját
(1956 Gellért Endre)
[a szerkezet] visszaállítja a karosszériát a normál állapotba, ha az autó elér bizonyos sebességet
(1998 Magyar Hírlap)
Megélhetési lehetőségeik olyannyira minimálisra zsugorodtak, hogy az már elérte a kritikus határt
(2000 Magyar Hírlap)
5d.
〈annak kif-ére, hogy vmely (kívánt v. szükségszerű) állapotba eljut vki, vmi〉
A’ nép, magához j ſzabadúlásával, Híven meg-egyezik igaz Királyával. Veſzteket, el-érik így, az el-pártoltak, Kik ſzékedbe, uram méltatlan vádoltak
(1772 Bessenyei György¹)
Illy moralis Diagnosis vagy Pathologia – ha szabad igy neveznem – látszott azon kalauz lenni előttünk, mellynek utmutatása szerint legbiztosabban remélltük elérni azon pontot, honnan tisztán láthatni az ország valódi mibenlétét
(1831 Széchenyi István)
A’ többi hivatal Méltó kezekben van, ’s így várható, Kivánt egyesség mellett, hogy hazánk Eléri üdvét, mellyet mind ohajtunk
(1844 Vörösmarty Mihály)
elértem a legfőbb boldogságot: megkért egy ember, akit oly nagyra becsültem
(1924 Benedek Marcell ford.Goethe)
[Az ún. sárganyakú erdeiegerek] ivarérettségüket nyolchetes korukban érik el
(1995 Magyarország állatvilága)
5e.
〈vmely (kívánt, előírt) kor(határ)t, életszakaszt stb.〉 megér, ill. betölt vki, vmi
olly ſzemélyeken, kik-még a’ 18. eſztendöt el-nem érték vólt, elſ két nap alatt négyſzer vágattam eret
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
minekutánna nyelvünk férjfikorát elérte, az értelmességnek veſzedelme nélkl meg nem változtathattyuk
(1818 Verseghy Ferenc)
Thomas Mann goethei kort ért el. Bertolt Brechtet ötvennyolc éves korában ragadta el a halál
(1956 Fábry Zoltán)
A magyarországi hölgy polgármesterek legfiatalabbika 22 éves, [...] a legidősebb pedig rég elérte a nyugdíjkorhatárt
(2000 Magyar Hírlap)
5f.
〈vmely tisztséget, rangot, pozíciót〉 (a rangsorban folyamatosan előrejutva) elnyer, megszerez vki
Ezen hívatalt tsak olylyak érik el, kiknek jeles magok viseletek esméretes
(1786 Magyar Hírmondó)
gróf Kemény László ur pápistává lett volt, hogy a gubernátorságot elérhesse
(1818 Naláczy József)
[a török társadalomban] a legalsóbb néposztály embere, sőt a felszabadúlt rabszolga is a legmagasabb polgári és katonai méltóságokat elérheti, a szultán vejévé is lehet
(1884 Hunfalvy János)
nekem arra módom nincsen, hogy apránként próbálkozzam az írással, mint másoktól látom, akik vergődnek, keseregnek, csalódnak és ismét remélnek s végül, ha ebben el nem züllenek, elérnek egy kis poziciót
(1926 Rákosi Jenő)
hadnagyi rangot ért el
(2000 Veress D. Csaba)
5g.
〈vmely (célként kitűzött) dolgot〉 létrehoz, (vmivel) megvalósít v. megszerez vki, ill. eredményez vmi
Gyakorta mutat a’ ſzerentse olly nyereséget, mellyet nagy munka, meſterség el-nem-érhetett vólna
(1776 Esopus meséi ford.)
[Az egyiptomiak] a’ bebalzsamozás által azt is akarták egyszer’smind elérni, hogy a’ test meg ne rothadjon
(1834 Fillértár)
[a kereskedelmi politika] oda törekszik, hogy a lakosság minden rétegének szolgáljon, hogy az igyekezetet pártfogolja és mindenütt sikert érjen el
(1880 Mikszáth Kálmán)
[a statisztika] a magyar szénvidékek 1917. julius elejéig elért szénhozamát tükrözteti vissza
(1917 Budapesti Hírlap)
[Reviczky a költeményeiben] a képszerűséget legföljebb csak illusztráló jellegű képekkel, allegóriákkal éri el
(1955 Komlós Aladár)
ha elérte a kívánt súlyt, ne akassza szegre az egészséges étkezés szabályait!
(1980 Zajkás Gábor)
[óvodáskorában] első helyezést ért el a békaugró versenyben
(2006 Greskovits Endre ford.Nair)
5h.
〈kéréssel, fenyegetéssel, utánajárással stb.〉 elintéz, kieszközöl vmit vki
halld tőlem azt az örvendetes hírt, hogy Sándor bátyád erántam meg van engesztelve. […] Még eggy van Íróink’ számában, és csak eggy, a’ kinél ezt elérni óhajtom
(1822 Kazinczy Ferenc)
Ajándékok és borravalók (baksis) nélkűl semmitsem lehet elérni
(1884 Hunfalvy János)
Látván, hogy fenyegetéseivel mit sem ér el, kérni kezdett
(1890 Szana Tamás ford.Cellini)
Ha összeköttetéseimmel elérem, hogy beszélgetés iránt való kérelme Klamm elé kerül, megígéri nekem, hogy a válasz leérkezéséig nem tesz semmit a saját szakállára?
(1964 Rónay György ford.Kafka)
A római út engedélyezését azonban féléves, szívós utánajárással sikerült elérnem
(1996 Magyar Hírlap)
5i.
〈vmely tettével, magatartásával〉 előidéz, okoz vmit vki
[Szelényi beszéde] a diplomata ékesszólás mestermüve volt és vele a szokott nagy hatást érte el
(1887 Wohl Stefánia)
[a zeller leveleinek összekötése által] azt érjük el, hogy a gyökerektől fölszivott tápanyag egészen a gumó növelésére használtatik föl
(1895 Budapesti Hírlap jún. 13.)
A királynak adott tanácsaikkal azt érték el, hogy a király sem tett semmit
(1923 Károlyi Mihály)
A hátrahajtott fejjel ilyen esetben [ti. orrvérzéskor] csak azt éri el, hogy a vér hátrafelé csorog, a vérzés maga azonban nem áll el
(1998 Magyar Hírlap)
6. tárgyas
〈indulni készülő, ill. (tovább)haladó embert, állatot stb.〉 még a helyén talál v. (menet közben) utolér (vhol) vki
Midön a’ fútó ellenséget kergeti, a’ Pogány, hogy tet el-ne érje, arany nyügket hány eleibe, hogy a’ veſztett gyözedelmet, az el-híntet aranyal viſzſza nyerné
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
a medve már messzebb volt, semhogy üldözni és elérni lehetett volna
(1847 Peregriny Elek)
Csakhogy még itt talállak! Autón rohantam, hogy elérjelek
(1930 Csathó Kálmán)
Dura utánam sietett, az ajtónál ért el
(1932 Nagy Lajos)
jött is a villamos. Néhányan szaladtak, hogy elérjék
(2001 Bartis Attila)
6a.
(menetrend szerint) induló közlekedési eszközt〉 nem késik le vki
Lágúna helységböl tehát 42. lábnyi hoſzſzaságú hajón eveztem ſietve: hogy el-érjem azt a’ nagy hajót, mellyet a’ Miſzionáriuſok minden eſztendöben Pára Városába küldenek, hogy onnét éléſt hozaſſanak
(1783 Molnár János)
Holnap különben csak hat futás [ti. lóversenyfutam] lesz, hogy a hazaránduló közönség elérje a Budapestre induló vonatot
(1899 Budapesti Hírlap aug. 13.)
Még szerencse, hogy elértem az utolsó villamost
(1938 Budapesti Hírlap jan. 8.)
Föl- és leszállás közben is zuhogott az eső, […] ráadásul éppen hogy elértem a csatlakozásomat
(2003 Természet Világa)
6b.
〈annak kif-ére, hogy vki idejében, még a kezdete előtt megérkezik, odaér vmely eseményre〉
Talán a Nemzeti Színházba menjünk estére? Még elérjük az előadást – próbálkozott Álomházi
(1925 Krúdy Gyula)
Jó néhány történetem van, hogy miként sikerült egy-egy [éppen máshol tartózkodó] színésznek mégiscsak elérnie az előadást
(2001 Magyar Hírlap)
6c.
〈annak kif-ére, hogy személyesen v. vkin, vmin keresztül kapcsolatot létesít vkivel, és ahhoz vmely üzenetet eljuttat vki, vmi〉
senki nem rontja el olvasóinkat inkább, mint a rossz író, mert ennek szinte vérében van mindenütt s mindenkor kiönteni mérgét arra, kit el nem érhet
(1828 Toldy Ferenc)
Teleki Sándor, Türr és Hossek […] elküldettek Garibaldi táborába. Hossek ma jött vissza 36 magyar fogolylyal, de sem ő, sem a két fentebbi még nem tudták elérni Garibaldit
(1859 Kiss Miklós)
A törekvés, hogy minél több embertársát érje el szavával, egyszerűvé teszi verselését
(1958 Gondos Ernő)
többször is próbálta M.-et telefonon, levélben elérni, hogy az tartozását rendezze
(1996 Magyar Hírlap)
a legnagyobb tömeg a televíziókon keresztül érhető el
(2000 Magyar Hírlap)
6d.
〈természeti jelenség〉 (hirtelen) bekövetkezve utolér, vhova haladtában az úton ér vkit
Alig értem-ki falunkból, a’ dombon mingyárt elért a’ förgeteg, esni kezdett
(1841 Kovács Pál²)
Éjfélfelé, hazafelé mentem és elért az eső
(1931 Fenyő László)
A zivatar még bent elért, a város közepén
(1961 Kalász Márton)
nincs otthona, ott tart pihenőt, ahol eléri az este
(1996 Katolikus Biblia ford.)
6e.
〈annak kif-ére, hogy vminek a hatása, vmely állapot (hirtelen) megmutatkozik, bekövetkezik vkin, vmin〉
De akár kinél-is, Paraſzt-embernél-is, Rút a’ réſzegeskedés; […] Ottan embertelen, Trágár, és ſzemtelen, Valakit a’ bor el-ér
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
a fölöttem álló nap igen érezhetőleg melegíte, s félni kezdettem, hogy a saharai sivataghoz némileg hasonlitó síkon a szomjuság elér
(1837 Táncsics Mihály)
A hortobágyi csárda és a mátai telep közötti puszta rónán találta a doktor a csikóst. Valószínű, hogy ez a telepre akart eljutni, s útközben érte el a méreg hatása
(1892 Jókai Mór)
az özvegyet elérte a Simeonok rettenetes betegsége
(1955 Tatay Sándor)
A háború után e házat is elérte a lakáshiány okozta sanyarú sors: a tágas otthonokat több kicsire szabdalták
(1999 Lakáskultúra)
6f.
〈annak kif-ére, hogy vmely teljesítményben, képességben utolér vkit, vmit, ill. vmilyen tekintetben megüti annak a szintjét vki, vmi〉
a’ ſzives kivánság, hogy ebben az érdemes foglalatoſságban [ti. a juhtenyésztésben] egyébb Népeket el-érheſſünk, minden tölünk ki-telhetö ſzorgalmatoſſágra, öſztönözhet bennünket
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
Paris teszem, mellynek fekvése ’s éghajlata ámbár korántsem éri el Nápoly kies vidékét ’s édeni egét, még is sokkal több utazót egyesít rövidebb ’s hosszabb időre, mint ezen utólsó, vagy a’ continens egyéb városai
(1831 Széchenyi István)
Nem látod, hogy már is el nem érhetem Pittet. Nem lettem miniszterelnök huszonegy éves koromban!
(1887 Wohl Stefánia)
Az ipari munka akkor még nem érte el a mostani jelentőségét
(1927 Weltner Jakab)
másfél évenként nő kétszeresére az újabb számítógépek képessége, és addig fejlődhet, amíg el nem éri az emberi agyét
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. elér¹, elér²; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elérhet, elért; ÚMTsz.

Beállítások