elérhetetlen mn, fn és hsz  elérhetlen (rég)

I. mn 14B

1. (átv is) ’olyan 〈hely〉, ahova kéz(zel) v. vmely eszköz(zel vki) nem ér el, ill. olyan 〈tárgy, dolog stb.〉, amelyhez (növekvő) távolsága, eldugottsága stb. miatt nem lehet hozzáférni v. amelyet nem lehet megérinteni, megfogni’ ❖ minden háztartásban gyermekek által elérhetlen helyen tartassanak a gyufák (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [az Odol szájvíznek] megvan az a tulajdonsága, hogy behatol a fogkefe számára elérhetetlen lyukakba és résekbe (1926 Budapesti Hírlap jan. 26. C4714, 3) | Az eszközök használatát az bizonyítja, hogy a nagy hím véletlenül ott fekvő botot a nélkül, hogy arra tanították volna, a számára elérhetetlen banán leütésére használta (1929 Az állatok világa ford. CD46) | a beteget nem is lehet megoperálni […], mert a ciszta elérhetetlen (1993 Sárkány Pál et al. CD59).

1a. (átv is) ’távoli(, félreeső) volta miatt v. más okból (járművel) megközelíthetetlen, nem elérhető 〈hely, építmény stb.〉’ ❖ [a magyar fordításban] Homérus ugyan-az az eggygy felséggel énekl, Klopstokk ellenben ugyan-az az el-érhetetlen magasságban fellengez Poéta legyen, a’ ki, és a’ millyen vólt az eredeti ltözetében (1788–1789 Magyar Múzeum C0352, 313) | olly elérhetetlen távolságban láttam azt [ti. a reményt a tettre] a pálya végén fényleni, hogy keservesen fájlalnám, miért nem felelnek meg törpe tehetségeim óriási vágyamnak (1836 Kossuth Lajos CD32) | [a kanalas gém fészkeit] mindig a mocsár legsűrűbb, alig megközelíthető s ladikkal egyáltalában elérhetetlen pontjain, ingólápos helyeken találtam (1899 Chernel István CD34) | Két hónapos vergődés után, a már elérhetetlen eleségraktártól húsz kilométerre, őrjöngő hóviharban írta, írta Scott megrendítő búcsúleveleit (1937 Halász Gyula CD10) | Elzárta a hó a pácini [határ]állomást. Tornyosnémeti is elérhetetlen (1999 Népszava febr. 15. C6268, 6).

1b. ’gyors(abb) mozgása, haladása miatt utolérhetetlen, ill. elkaphatatlan 〈ember, állat v. tárgy, dolog〉’ ❖ a nemzetnek megjött az esze, megunta az elérhetetlen pillangók fogdosását, elunta a hangzatos, soha be nem teljesedő ígéreteket (1875 Mikszáth Kálmán CD04) | Kovács II. kiugrik a hátvédek közt és – úgy látszik elérhetetlenül tör a kapura, de Papp – nem éppen sportszerű módon – kézzel elkapja derekát, még a 16-os előtt (1932 Nemzeti Sport ápr. 8. C6796, 2) | az elérhetetlen műnyul után futó agarak (1938 Nemzeti Sport okt. 20. C7077, 3) | a gyors és szívós francia három-négy elérhetetlennek látszó labdát adott vissza (2001 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’olyan 〈személy〉, aki (elfoglaltságai miatt) fellelhetetlen, megtalálhatatlan, akivel az adott pillanatban nem lehet (telefonon) beszélni’ ❖ A felpaprikázott utasok, mivel az illetékes urak elérhetetlenek, a szegény kalauz nyakába zúditják az áldást (1939 Népszava okt. 21. C7507, 5) | A főnök egész nap tárgyal, elérhetetlen (1983 Népszava jan. 13. C7448, 8) | A mobiltelefonok ezúttal is kikapcsolva, az ügyvezetők elérhetetlenek (1998 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’olyan 〈televízióadó, internetes honlap stb.〉, amelyhez nem lehet v. vki nem tud (átmenetileg) kapcsolódni’ ❖ Nemcsak az összes többi tévé, de […] az értékes filmkínálatú Duna Televízió is elérhetetlen volt számomra (1997 Népszabadság nov. 14. C7847, 14) | [A cenzúra miatt] a kínai emigráns csoportok által fenntartott kínai nyelvű site-ok szintén elérhetetlenek (1997 Magyar Hírlap CD09) | a Yahoo! több szolgáltatása vált elérhetetlenné (2000 Figyelő CD2601) | [a hekker]programok úgy működnek, hogy a szoftvert futtató gép több száz vagy ezer másik géppel veszi fel a kapcsolatot, majd ezeken keresztül irreálisan nagy forgalmat generál a célszerveren. A szerver így elérhetetlenné válik a valódi felhasználók számára (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’olyan 〈dolog〉, amelyet (saját erőből) nem lehet v. vki, vmi nem tud elérni, megvalósítani, ill. előteremteni’ ❖ most még az elöbbször ki-jelentett tzél is [...] el-érhetetlen (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 273) | Az én statustheoriámban főelv a’ személy ’s tulajdon biztositása minden egyes tagnak, ’s miután ez elérhetlen, a’ lehető legnagyobb résznek boldogsága, szellemi és anyagi kifejlődhetése, jóléte (1842 Pesti Hírlap CD61) | A képviselet tökélyének e foka elérhetetlennek látszott mindaddig, mig egy nagy képességü ember, […] Thomas Hare, meg nem mutatta lehetségét (1867 Jánosi Ferenc ford.–Mill 8205005, 140) | A film epikai jellemű, hatásának eszköze az események gyors, színpadon elérhetetlenül gyors egymásra-következése (1929 Schöpflin Aladár CD10) | ma már a németek nem a végképp elérhetetlenné vált győzelemért, hanem csak a játszma tisztességes föladásáért küzdenek (1942 Bajcsy-Zsilinszky Endre CD58) | az 1990-ben Kelet-Európában elsőként Magyarországon megnyitott áruház árai akkor még igencsak elérhetetlenek voltak a laposabb pénztárcájúak számára (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’olyan 〈tárgy, dolog〉, amelyhez (anyagi okok miatt) vki nem jut hozzá v. nem tudja megszerezni’ ❖ Száz meg száz emberre nézve elérhetetlenek ezek a földi javak, kiknek tehát kevesebbel kell beérniök (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Mindjárt Pestre érünk, s új, boldog, nagyszabású, irigyelt fővárosi emberek leszünk, akiknek rendelkezésére áll minden, ami a vidéki embernek elérhetetlen (1918 Krúdy Gyula CD54) | a tekintetes cím, amely megillet, sokkal elérhetetlenebb számomra, mint bármi egyéb (1933 Csathó Kálmán 9086004, 101) | [a zeneiskolákban] oly magas volt a tandíj, hogy az egyszerű dolgozók számára elérhetetlenek voltak (1959 Fasang Árpád 2056038, 90) | a ma még drága – kisebb kórházak számára szinte elérhetetlen – műszer olcsóbbá és így elérhetővé válhat (1987 Tények könyve CD37) | Az új szupermozi visszacsábítja a nézőket a filmszínházakba, mivel olyan sokrétű és magas színvonalú szolgáltatásokat kínál, amelyek otthon elérhetetlenek (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. (házastársi v. szerelmi) kapcsolatba nem vonható, megközelíthetetlen 〈személy〉’ ❖ Szendrey Júlia elérhetetlennek látszott a kóbor költő számára (1910 Ady Endre CD0801) | [A parasztemberek] úgy néztek fel erre a fiatal diákra, mint annak a magas társadalmi rendnek a képviselőjére, amely akkora hatalommal él a fejük felett, elérhetetlenül, megközelíthetetlenül (1931 Móricz Zsigmond CD10) | A vezér csinos ember s külön varázsa, ahogy jó családapa, azaz elérhetetlen. Széttépett zsebkendőjét ereklyeként őrzik a nők (1937 Cs. Szabó László CD10) | Híve volna a reménytelen szerelemnek? Sajnos, közölnöm kell kegyeddel, hogy elérhetetlen vagyok (1968 Déry Tibor 9107011, 347).

4. (kissé rég) ’egyedülálló, rendkívüli 〈tulajdonság, eredmény stb.〉 ill. tulajdonságai, eredményei stb. tekintetében utolérhetetlen, páratlan 〈személy v. dolog〉’ ❖ Tullius, az emberi nyelv’ tsudatévő hatalmának első, elérhetetlen példája, [...] bújdosni megy, ’s egy háládatlan gyilkosnak kezére jut (1798 Batsányi János 7023018, 276) | [nagylelkűsége] nem annyira nagysága által kötelez le, mint az adásban való elérhetetlen nyájassága által (1823 Hébe C2044, 184) | Megyeriről az a véleményem, hogy ő sok szerepekben társaitól még most elérhetetlenűl áll. Ilyenek nevezetesen a burlesk szerepek (1841 Bajza József C0717, 99) | [a kenőcs] a sebek gyógyitására rendkivül jó hatással van, a fájdalmak enyhitésében pedig elérhetetlen (1902 Budapesti Hírlap szept. 28. C4690, 25) | [Fekete János és Gvadányi József leveleikben] örvendenek Napoleon elérhetetlen egyiptomi és más dicsőségének (1903 Morvay Győző CD55) | Műveit valami elérhetetlen báj jellemezte (1911 RévaiNagyLex. C5697, 732).

5. ’az ember(i ész) számára felfoghatatlan, megragadhatatlan, nem megérthető 〈tény, gondolat stb.〉’ ❖ az állam mindenhatósága oly valami, a minek képtelenségét csak azért nem látjuk át első tekintetre, mert a szójárást megszoktuk, de a mi korlátolt emberi természetünknél fogva elérhetetlen (1857 Eötvös József C1598, 212) | Az eszmei magyarság fogalma még elérhetetlen volt agyamnak (1940 Hoffmann Edith CD10) | verseinek struktúrája is mindinkább racionális ellenpontozó elvek alapján épült, a világegyetem látszólag elérhetetlen és felfoghatatlan tényeit a mikrovilág tapasztalatai alapján közelítette meg és értelmezte (1986 A magyar irodalom története CD53).

II. fn 4B1

(emberi erővel) megvalósíthatatlan, megszerezhetetlen dolog’ ❖ az epedő vágy, az elérhetlen utáni küzdés (1870 Fővárosi Lapok C8086, 1239) | Balga, a falánk paraszt, szimbólikus kísérője az elérhetetlent kereső Csongornak, mint ahogy Don Quijotenak szimbólikus kisérője Sancho Pansa (1911 Babits Mihály CD10) | A fantáziatevékenység az elérhetetlennek vagy legalábbis a pillanatnyilag megvalósíthatatlannak képzeletbeli eljátszása (1982 Lux Elvira 1099002, 106).

III. hsz 0 (átv is)

’el nem érhetően, hozzáférhetetlenül’ ❖ Törvényt tehetni, s annak, a ki tette azt, Feljűl emelkedhetni mégis mind azon, És fennlebegni, mint az ég a föld felett – Elérhetetlen’, számadástól menten […] – szép dolog! (1844 e. Kisfaludy Sándor 8243022, 37) | Ölelő karoddal Oly közelre látszol: Mért vagy nekem mégis Elérhetlen távol? (1854 Vajda János CD01) | Szinte érezni vélte már a hűvös bőre és a haja illatát, milyen elérhetetlen szép volt így! (1911 Tóth Wanda CD10) | [Az ún. hajnalmadár] rovar-táplálékát a sziklákon fölfelé kúszva szedegeti, fészkét néha elérhetetlen magas sziklafal hasadékaiba rakja (1913 RévaiNagyLex. C5705, 331) | ez a 120 tallér […] egy valóban szegény ember számára elérhetetlen nagy pénzösszeget jelentett (2002 Horváth László CD52).

Vö. CzF. ~, elérhetlen; ÉrtSz.; ÉKsz.

elérhetetlen melléknév, főnév és határozószó
elérhetlen I. 14B II. 4B1 III. 0 (rég)
I. melléknév 14B
1. (átv is)
olyan 〈hely〉, ahova kéz(zel) v. vmely eszköz(zel vki) nem ér el, ill. olyan 〈tárgy, dolog stb.〉, amelyhez (növekvő) távolsága, eldugottsága stb. miatt nem lehet hozzáférni v. amelyet nem lehet megérinteni, megfogni
minden háztartásban gyermekek által elérhetlen helyen tartassanak a gyufák
(1854 Vasárnapi Újság)
[az Odol szájvíznek] megvan az a tulajdonsága, hogy behatol a fogkefe számára elérhetetlen lyukakba és résekbe
(1926 Budapesti Hírlap jan. 26.)
Az eszközök használatát az bizonyítja, hogy a nagy hím véletlenül ott fekvő botot a nélkül, hogy arra tanították volna, a számára elérhetetlen banán leütésére használta
(1929 Az állatok világa ford.)
a beteget nem is lehet megoperálni […], mert a ciszta elérhetetlen
(1993 Sárkány Pál et al.)
1a. (átv is)
távoli(, félreeső) volta miatt v. más okból (járművel) megközelíthetetlen, nem elérhető 〈hely, építmény stb.〉
[a magyar fordításban] Homérus ugyan-az az eggygy felséggel énekl, Klopstokk ellenben ugyan-az az el-érhetetlen magasságban fellengez Poéta legyen, a’ ki, és a’ millyen vólt az eredeti ltözetében
(1788–1789 Magyar Múzeum)
olly elérhetetlen távolságban láttam azt [ti. a reményt a tettre] a pálya végén fényleni, hogy keservesen fájlalnám, miért nem felelnek meg törpe tehetségeim óriási vágyamnak
(1836 Kossuth Lajos)
[a kanalas gém fészkeit] mindig a mocsár legsűrűbb, alig megközelíthető s ladikkal egyáltalában elérhetetlen pontjain, ingólápos helyeken találtam
(1899 Chernel István)
Két hónapos vergődés után, a már elérhetetlen eleségraktártól húsz kilométerre, őrjöngő hóviharban írta, írta Scott megrendítő búcsúleveleit
(1937 Halász Gyula)
Elzárta a hó a pácini [határ]állomást. Tornyosnémeti is elérhetetlen
(1999 Népszava febr. 15.)
1b.
gyors(abb) mozgása, haladása miatt utolérhetetlen, ill. elkaphatatlan 〈ember, állat v. tárgy, dolog〉
a nemzetnek megjött az esze, megunta az elérhetetlen pillangók fogdosását, elunta a hangzatos, soha be nem teljesedő ígéreteket
(1875 Mikszáth Kálmán)
Kovács II. kiugrik a hátvédek közt és – úgy látszik elérhetetlenül tör a kapura, de Papp – nem éppen sportszerű módon – kézzel elkapja derekát, még a 16-os előtt
(1932 Nemzeti Sport ápr. 8.)
az elérhetetlen műnyul után futó agarak
(1938 Nemzeti Sport okt. 20.)
a gyors és szívós francia három-négy elérhetetlennek látszó labdát adott vissza
(2001 Magyar Hírlap)
1c.
olyan 〈személy〉, aki (elfoglaltságai miatt) fellelhetetlen, megtalálhatatlan, akivel az adott pillanatban nem lehet (telefonon) beszélni
A felpaprikázott utasok, mivel az illetékes urak elérhetetlenek, a szegény kalauz nyakába zúditják az áldást
(1939 Népszava okt. 21.)
A főnök egész nap tárgyal, elérhetetlen
(1983 Népszava jan. 13.)
A mobiltelefonok ezúttal is kikapcsolva, az ügyvezetők elérhetetlenek
(1998 Magyar Hírlap)
1d.
olyan 〈televízióadó, internetes honlap stb.〉, amelyhez nem lehet v. vki nem tud (átmenetileg) kapcsolódni
Nemcsak az összes többi tévé, de […] az értékes filmkínálatú Duna Televízió is elérhetetlen volt számomra
(1997 Népszabadság nov. 14.)
[A cenzúra miatt] a kínai emigráns csoportok által fenntartott kínai nyelvű site-ok szintén elérhetetlenek
(1997 Magyar Hírlap)
a Yahoo! több szolgáltatása vált elérhetetlenné
(2000 Figyelő)
[a hekker]programok úgy működnek, hogy a szoftvert futtató gép több száz vagy ezer másik géppel veszi fel a kapcsolatot, majd ezeken keresztül irreálisan nagy forgalmat generál a célszerveren. A szerver így elérhetetlenné válik a valódi felhasználók számára
(2000 Magyar Hírlap)
2.
olyan 〈dolog〉, amelyet (saját erőből) nem lehet v. vki, vmi nem tud elérni, megvalósítani, ill. előteremteni
most még az elöbbször ki-jelentett tzél is [...] el-érhetetlen
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
Az én statustheoriámban főelv a’ személy ’s tulajdon biztositása minden egyes tagnak, ’s miután ez elérhetlen, a’ lehető legnagyobb résznek boldogsága, szellemi és anyagi kifejlődhetése, jóléte
(1842 Pesti Hírlap)
A képviselet tökélyének e foka elérhetetlennek látszott mindaddig, mig egy nagy képességü ember, […] Thomas Hare, meg nem mutatta lehetségét
(1867 Jánosi Ferenc ford.Mill)
A film epikai jellemű, hatásának eszköze az események gyors, színpadon elérhetetlenül gyors egymásra-következése
(1929 Schöpflin Aladár)
ma már a németek nem a végképp elérhetetlenné vált győzelemért, hanem csak a játszma tisztességes föladásáért küzdenek
(1942 Bajcsy-Zsilinszky Endre)
az 1990-ben Kelet-Európában elsőként Magyarországon megnyitott áruház árai akkor még igencsak elérhetetlenek voltak a laposabb pénztárcájúak számára
(1997 Magyar Hírlap)
2a.
olyan 〈tárgy, dolog〉, amelyhez (anyagi okok miatt) vki nem jut hozzá v. nem tudja megszerezni
Száz meg száz emberre nézve elérhetetlenek ezek a földi javak, kiknek tehát kevesebbel kell beérniök
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Mindjárt Pestre érünk, s új, boldog, nagyszabású, irigyelt fővárosi emberek leszünk, akiknek rendelkezésére áll minden, ami a vidéki embernek elérhetetlen
(1918 Krúdy Gyula)
a tekintetes cím, amely megillet, sokkal elérhetetlenebb számomra, mint bármi egyéb
(1933 Csathó Kálmán)
[a zeneiskolákban] oly magas volt a tandíj, hogy az egyszerű dolgozók számára elérhetetlenek voltak
(1959 Fasang Árpád)
a ma még drága – kisebb kórházak számára szinte elérhetetlen – műszer olcsóbbá és így elérhetővé válhat
(1987 Tények könyve)
Az új szupermozi visszacsábítja a nézőket a filmszínházakba, mivel olyan sokrétű és magas színvonalú szolgáltatásokat kínál, amelyek otthon elérhetetlenek
(1996 Magyar Hírlap)
3.
(házastársi v. szerelmi) kapcsolatba nem vonható, megközelíthetetlen 〈személy〉
Szendrey Júlia elérhetetlennek látszott a kóbor költő számára
(1910 Ady Endre)
[A parasztemberek] úgy néztek fel erre a fiatal diákra, mint annak a magas társadalmi rendnek a képviselőjére, amely akkora hatalommal él a fejük felett, elérhetetlenül, megközelíthetetlenül
(1931 Móricz Zsigmond)
A vezér csinos ember s külön varázsa, ahogy jó családapa, azaz elérhetetlen. Széttépett zsebkendőjét ereklyeként őrzik a nők
(1937 Cs. Szabó László)
Híve volna a reménytelen szerelemnek? Sajnos, közölnöm kell kegyeddel, hogy elérhetetlen vagyok
(1968 Déry Tibor)
4. (kissé rég)
egyedülálló, rendkívüli 〈tulajdonság, eredmény stb.〉 ill. tulajdonságai, eredményei stb. tekintetében utolérhetetlen, páratlan 〈személy v. dolog〉
Tullius, az emberi nyelv’ tsudatévő hatalmának első, elérhetetlen példája, [...] bújdosni megy, ’s egy háládatlan gyilkosnak kezére jut
(1798 Batsányi János)
[nagylelkűsége] nem annyira nagysága által kötelez le, mint az adásban való elérhetetlen nyájassága által
(1823 Hébe)
Megyeriről az a véleményem, hogy ő sok szerepekben társaitól még most elérhetetlenűl áll. Ilyenek nevezetesen a burlesk szerepek
(1841 Bajza József)
[a kenőcs] a sebek gyógyitására rendkivül jó hatással van, a fájdalmak enyhitésében pedig elérhetetlen
(1902 Budapesti Hírlap szept. 28.)
[Fekete János és Gvadányi József leveleikben] örvendenek Napoleon elérhetetlen egyiptomi és más dicsőségének
(1903 Morvay Győző)
Műveit valami elérhetetlen báj jellemezte
(1911 RévaiNagyLex.)
5.
az ember(i ész) számára felfoghatatlan, megragadhatatlan, nem megérthető 〈tény, gondolat stb.〉
az állam mindenhatósága oly valami, a minek képtelenségét csak azért nem látjuk át első tekintetre, mert a szójárást megszoktuk, de a mi korlátolt emberi természetünknél fogva elérhetetlen
(1857 Eötvös József)
Az eszmei magyarság fogalma még elérhetetlen volt agyamnak
(1940 Hoffmann Edith)
verseinek struktúrája is mindinkább racionális ellenpontozó elvek alapján épült, a világegyetem látszólag elérhetetlen és felfoghatatlan tényeit a mikrovilág tapasztalatai alapján közelítette meg és értelmezte
(1986 A magyar irodalom története)
II. főnév 4B1
(emberi erővel) megvalósíthatatlan, megszerezhetetlen dolog
az epedő vágy, az elérhetlen utáni küzdés
(1870 Fővárosi Lapok)
Balga, a falánk paraszt, szimbólikus kísérője az elérhetetlent kereső Csongornak, mint ahogy Don Quijotenak szimbólikus kisérője Sancho Pansa
(1911 Babits Mihály)
A fantáziatevékenység az elérhetetlennek vagy legalábbis a pillanatnyilag megvalósíthatatlannak képzeletbeli eljátszása
(1982 Lux Elvira)
III. határozószó 0 (átv is)
el nem érhetően, hozzáférhetetlenül
Törvényt tehetni, s annak, a ki tette azt, Feljűl emelkedhetni mégis mind azon, És fennlebegni, mint az ég a föld felett – Elérhetetlen’, számadástól menten […] – szép dolog!
(1844 e. Kisfaludy Sándor)
Ölelő karoddal Oly közelre látszol: Mért vagy nekem mégis Elérhetlen távol?
(1854 Vajda János)
Szinte érezni vélte már a hűvös bőre és a haja illatát, milyen elérhetetlen szép volt így!
(1911 Tóth Wanda)
[Az ún. hajnalmadár] rovar-táplálékát a sziklákon fölfelé kúszva szedegeti, fészkét néha elérhetetlen magas sziklafal hasadékaiba rakja
(1913 RévaiNagyLex.)
ez a 120 tallér […] egy valóban szegény ember számára elérhetetlen nagy pénzösszeget jelentett
(2002 Horváth László)
Vö. CzF. ~, elérhetlen; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások