elérkezik tn ige 14b

1. ’〈ember, jármű, égitest stb. (szokásos) útja során〉 eljut, elér vhova, vmeddig (mint célig)’ ❖ Mikor leg-magosban a’ Nap ſzekerezik, A’ Ráknak jegyébe Nyárral el-érkezik; Akkor a’ ſok munka az házhoz férkezik (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225009, 6) | Az óra letelt. A nyíl elérkezett a XI-esre (1892 Mikszáth Kálmán CD04) | Péter nem állott meg, hanem csak ment a távoli kápolnaharangszó után és a harmadik nap végével elérkezett egy rengeteg erdőbe… (1908 Balázs Béla CD10) | a menetrendszerű sebesvonat pontosan a számára kijelölt időpontban érkezett el a legmagasabb magyar hegycsúcs, a Kékes alatt húzódó alagút szájához (1978 Bereményi Géza 9048001, 175) | Hol és hányszor tévedtem el, amíg a Thetis Terrace-ig elérkeztem, nem érdekes: életem egyik legizgalmasabb beszélgetése volt a jutalom (2010 Huszár Tibor 3159003, 234).

1a. (lativusi határozó n.) (rég) ’megérkezik, eljut vki v. vmi oda, ahova indult, ahova viszik, ill. ahol várják v. ahol megjelenése várható’ ❖ Nyóltz napok múlva, el-érkezék az én Férjem’ Lovas Legénye, és ezt a’ hírt hozá, hogy az ö Ura, harmad nappal meg-ſententziáztatáſa elött, Sebeiben meg-hólt (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353002, 41) | Oh ha a farkas csillagot, mely majd elérkezendő, Akkor találja felhozni ez feltetszett esztendő, Mikor a rendetlenségnek Terhe megfeszül az égnek, A felső tengely-végnek (1813 Pálóczi Horváth Ádám C2122, 135) | Montecoccoli Zrínyi sürgetéseire aprószerű igéretekkel felelt, s nyilvánítá, miszerint a badeni segélysereg elérkeztekor meg fogja támadni a törököt. A segítség elérkezett (1847 Vasvári Pál 8515006, 78) | [Toldi] kiáltja Bencét, hogy ez egy heverő Kardot a vitéznek hamar hozzon elő. Megfogadja Bence, a kard elérkezik (1854 Arany János CD01) | Tova négy óra tájban csakugyan elérkezett a csolnak az orvossal értünk, mely kivigyen bennünket a szárazra (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102008, 267).

1b. ’〈annak kif-ére, hogy vmely fizikai, természeti stb. jelenség terjedve, haladva eljut vhova, érzékelhetővé válik, megjelenik vhol〉’ ❖ ha pedig immár hozzánk-is el-érkezett a’ Peſtis, ezekre kell vigyázni (1781 Gombási István C1883, 270) | elérkezik az északi hidegebb és nehezebb levegő, s elnyomja a melegebb és könnyebbet (1847 Hetilap CD61) | [a Nap] fénysugara 8 percz alatt hozzánk elérkezik (1871 Kossuth Lajos CD32) | hirtelen nekem dőlt, mert billent egyet a hajó. Ebben a pillanatban érkezhetett el hozzánk a vihar (1955 Sarkadi Imre C4486, 449) | Mialatt öltözködtem, a magasból a dübörgés is elérkezett, végigremegett az ablakokon (1985 Bodor Ádám 1020008, 178).

1c. ’〈vmely hír, eszme stb.〉 terjedése v. terjesztése során eljut vhova, vkihez’ ❖ Külföldön az ó-keresztyén építészet csak a X. századig tartotta fön magát. Hozzánk, mint minden művelődési tényező, úgy ez is későbben érkezett el (1877 Ballagi Aladár CD57) | mediterrán területekről először Anglia vette át az örökzöldeket, majd a század végén a kontinens középső országain át Magyarországba is elérkezett ez az áramlat (1932 Rapaics Rajmund CD35) | Az irodalomelmélet legújabb eredményei még csak most kezdenek elérkezni a középiskolai tanárok széles rétegéhez (1972 Bécsy Tamás 2018009, 434) | a hazai mozikba is elérkezett a nemzetközi kasszasikert hozó Titanic-film (1998 Új Könyvek CD29).

1d. (kissé rég) ’〈küldemény(ként vmi), üzenet stb.〉 sikeresen eljut, megérkezik (vhonnan v. vhova, vkihez)’ ❖ Előbbeni, levelére hogy mind eddig el nem érkezett a’ válasz, botsánatot kérek (1779 Baróti Szabó Dávid C2554, 12) | Juniusnak 22dikén eſtve felé el-érkeze Párisba az a’ tudosítás, hogy a’ Király Kampániának Varennes nevü Helységében el-fogattatott légyen (1793 Gubernáth Antal ford. 7124001, 14) | Az Inſurrectio Armádiájának ſzámára az ágyuk Budára Péter váradjáról már October 24-dike – eltt elérkeztek (1801 Molnár János 7445023, 98) | Pest városának körlevele hozzánk elérkezett (1843 Pesti Hírlap CD61) | A mi tisztjeink határozatlanul álltak, ide még nem érkezett el a fegyverszünet parancsa, amit már napok óta vártak (1919 Szabó Dezső 9623005, 222).

1e. ’〈vmely dolog〉 eljut, elkerül oda, ahova irányítja, juttatja vki’ ❖ Örlj, ha voltál bánatban, immár én Lelkem, Ne írtózzál tle én ſzívem: mert égi kíntsem, El-érkezett ma te hozzád ers kegyelem (1797 Katolikus karbéli énekeskönyv 7056003, 129) | [A munkanélküliek] már meggyőződhettek arról, hogy amíg az állami gondoskodás a bürokrácia útvesztőin át elérkezik hozzájuk, aprócska pénzsegéllyé zsugorodik (1995 Magyar Hírlap CD09) | olyan módon kell változtatni, hogy azok a legszükségesebb egészségügyi ellátások, amelyek minden embernek járnak, valóban el is jussanak, valóban el is érkezzenek azokhoz, akik rászorulnak (1999 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’〈vmely cselekvés, tevékenység v. folyamat során bizonyos (vágyott v. kívánatos, elvárt) szakaszhoz, állapothoz stb.〉 eljut, elér vki, vmi’ ❖ Mester Kukumedóniás érkezik el e lélekben járó hivatalra. Józan itélettel, egyenes látással bírt (1804 Bessenyei György¹ 7044052, 34) | bizonyosak lehetünk, hogy egy kis időhaladtával minden nehézségeken győzödelmeskedni, és a’ kitett czélhoz elérkezni fogunk (1828 Széchenyi István CD1501) | Mert mi a nép? Másfél órai vita után érkeztünk el oda, hogy – bár vannak más ismérvei is, – mégis csak a nyelv (1933 Illyés Gyula 9274257, 192) | az anyagi világ felépítésének megismerésében új, eddig el sem képzelt szintre érkeztünk el (1996 Magyar Hírlap CD09) | Elérkeztünk az 1397-es évhez, amikor is a temesvári országgyűlés először ad hírt a portális – ismertebb nevén – telekkatonaságról (2010 Kovács S. Tibor 3187001, 39).

2a. ’〈vmely folyamat, állapot stb. (mértéke) vmely (optimális) pont()ra, szint()re, fok(á)ra〉 eljut’ ❖ ha [a hanyatlás] egyszer megkezdődött, mindig növekedő gyorsasággal halad, s mind bajosabban feltartóztatható mindaddig, mig elérkezik a történelemben gyakran leirt állapothoz, melyben még tesped ma is az emberiségnek egy jelentékeny része (1867 Jánosi Ferenc ford.–Mill 8205004, 28) | a gabnaárak leszoritása is elérkezett már végpontjára (1892 Budapesti Hírlap ápr. 24. C4739, 10) | [Ákos] nyugtalansága elérkezett addig a pontig, melyen már megszünik az önvád okozta tépelődés, fölmondja a szolgálatot a gondolkozás és helyét a bódulat váltja föl (1923 Kosztolányi Dezső 9359001, 148) | [Velence művészete] az 1560-as években érkezett el gazdagságának és kiteljesedésének tetőfokára (1936 Hoffmann Edith CD10) | a sugárzás intenzitása elérkezhet egy olyan szintre, amikor már a sugárzás iránt egyébként kevésbé érzékeny „felnőtt” sejtekben is beindul a mutáció (2000 Népszava szept. 9. C6325, melléklet 2).

3. ’〈vmely időpont, időszak v. vminek az ideje〉 elkövetkezik, eljön, ill. 〈vmely esemény, állapot〉 megvalósul, bekövetkezik’ ❖ le-ülének, és miglen az ebédnek üdeje el-érkezett, minden féle elö hozakodó beſzélgetéſekkel magokat múlatták (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 84) | A fölszabadulás kora elérkezett (1841 Vajda Péter 8504013, 74) | A karácsonyest is elérkezett, a gyermekek örömünnepe (1888 Jókai Mór CD18) | a választás napja elérkezett minden zökkenő nélkül (1948 Szabó Pál² 9631005, 166) | A cég szerint most elérkezett az internet következő fejlettségi foka (2000 Byte Magazin CD38) | Elérkezett a pillanat, amikor üzletről beszélhetünk (2006 Farkas Aliz ford.–Narayan 3149005, 660).

3a. (ritk) ’〈érzés, (érzelmi) állapot stb. vmely emberben, közösségben〉 megjelenik, jelentkezik’ ❖ Minden keſerves bánatunknak el-érkezett a’ súllya [= neheze]: Oda vagyunk! (1788–1789 Magyar Múzeum C0352, 231) | Bevárjuk mi míg a szédelgés, émelgés, hasmenés után, négy öt napra a görcsök is elérkeznek (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Rákos is csakhamar annyira fejlődött, hogy az önállóság vágya elérkezett, s 1629-ben az ádámosi zsinaton külön lelkész tarthatási tehetségét kimutatván, önálló egyházközséggé lett (1871 Orbán Balázs CD22) | [a film húszéves hősei számára] elérkezik az igaznak látszó szerelem, az első idegen pillantás a megszokott szülői otthonban (1966 Népszabadság ápr. 28. C4816, 8).

4. (rég v. nyj) ’értékét tekintve vmi megegyezik vmivel, ill. vmely képességben, teljesítményben vki felér vkivel’ ❖ kevés id múlva a’ lovaglásban egyenlvé lett a’ maga idejebéli Ifjakkal, úgy hogy azokkal mindentt el-érkezett, kevés id múlva meg-is haladta ket (1780 Szilágyi Márton¹ ford.–Xenophón C4017, 54) | Szántok, vetek, kaszálok, marhát tenyésztek, malacot hagyok; és úgy vélem, hogy e csekélység és mocskos tudomány a méltóságosokkal és fényesekkel mind elérkezik (1801 Bessenyei György¹ 7044048, 31) | Kinn a munkában az a rendes marokszedő, aki mindig elérkezik a gazdájával (1941 Veres Péter 9771013, 107).

5. (nyj) ’〈annak kif-ére, hogy vki ráér, nem kell sietnie〉’ ❖ A malomba indultunk, húgom! Hanem elérkezünk: nem fut el a malom addig a helyéről (1884 Jakab Ödön C2198, 31) | Nem muszáj visszasietni, elérkezik, ha holnap délre visszajön (1949 Kovács György C3634, 249).

5a. (nyj) ’〈annak kif-ére, hogy vmi ráér, el lehet halasztani〉’ ❖ Nem kell asz tüzö̰-vizḛ le fele vágni, el érkezik az ety hét mūlva is (1935 Szamosháti szótár C6654, 205).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. elérkezhetik, ~; ÚMTsz.

elérkezik tárgyatlan ige 14b
1.
〈ember, jármű, égitest stb. (szokásos) útja során〉 eljut, elér vhova, vmeddig (mint célig)
Mikor leg-magosban a’ Nap ſzekerezik, A’ Ráknak jegyébe Nyárral el-érkezik; Akkor a’ ſok munka az házhoz férkezik
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
Az óra letelt. A nyíl elérkezett a XI-esre
(1892 Mikszáth Kálmán)
Péter nem állott meg, hanem csak ment a távoli kápolnaharangszó után és a harmadik nap végével elérkezett egy rengeteg erdőbe…
(1908 Balázs Béla)
a menetrendszerű sebesvonat pontosan a számára kijelölt időpontban érkezett el a legmagasabb magyar hegycsúcs, a Kékes alatt húzódó alagút szájához
(1978 Bereményi Géza)
Hol és hányszor tévedtem el, amíg a Thetis Terrace-ig elérkeztem, nem érdekes: életem egyik legizgalmasabb beszélgetése volt a jutalom
(2010 Huszár Tibor)
1a. (lativusi határozó n.) (rég)
megérkezik, eljut vki v. vmi oda, ahova indult, ahova viszik, ill. ahol várják v. ahol megjelenése várható
Nyóltz napok múlva, el-érkezék az én Férjem’ Lovas Legénye, és ezt a’ hírt hozá, hogy az ö Ura, harmad nappal meg-ſententziáztatáſa elött, Sebeiben meg-hólt
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Oh ha a farkas csillagot, mely majd elérkezendő, Akkor találja felhozni ez feltetszett esztendő, Mikor a rendetlenségnek Terhe megfeszül az égnek, A felső tengely-végnek
(1813 Pálóczi Horváth Ádám)
Montecoccoli Zrínyi sürgetéseire aprószerű igéretekkel felelt, s nyilvánítá, miszerint a badeni segélysereg elérkeztekor meg fogja támadni a törököt. A segítség elérkezett
(1847 Vasvári Pál)
[Toldi] kiáltja Bencét, hogy ez egy heverő Kardot a vitéznek hamar hozzon elő. Megfogadja Bence, a kard elérkezik
(1854 Arany János)
Tova négy óra tájban csakugyan elérkezett a csolnak az orvossal értünk, mely kivigyen bennünket a szárazra
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
1b.
〈annak kif-ére, hogy vmely fizikai, természeti stb. jelenség terjedve, haladva eljut vhova, érzékelhetővé válik, megjelenik vhol〉
ha pedig immár hozzánk-is el-érkezett a’ Peſtis, ezekre kell vigyázni
(1781 Gombási István)
elérkezik az északi hidegebb és nehezebb levegő, s elnyomja a melegebb és könnyebbet
(1847 Hetilap)
[a Nap] fénysugara 8 percz alatt hozzánk elérkezik
(1871 Kossuth Lajos)
hirtelen nekem dőlt, mert billent egyet a hajó. Ebben a pillanatban érkezhetett el hozzánk a vihar
(1955 Sarkadi Imre)
Mialatt öltözködtem, a magasból a dübörgés is elérkezett, végigremegett az ablakokon
(1985 Bodor Ádám)
1c.
〈vmely hír, eszme stb.〉 terjedése v. terjesztése során eljut vhova, vkihez
Külföldön az ó-keresztyén építészet csak a X. századig tartotta fön magát. Hozzánk, mint minden művelődési tényező, úgy ez is későbben érkezett el
(1877 Ballagi Aladár)
mediterrán területekről először Anglia vette át az örökzöldeket, majd a század végén a kontinens középső országain át Magyarországba is elérkezett ez az áramlat
(1932 Rapaics Rajmund)
Az irodalomelmélet legújabb eredményei még csak most kezdenek elérkezni a középiskolai tanárok széles rétegéhez
(1972 Bécsy Tamás)
a hazai mozikba is elérkezett a nemzetközi kasszasikert hozó Titanic-film
(1998 Új Könyvek)
1d. (kissé rég)
〈küldemény(ként vmi), üzenet stb.〉 sikeresen eljut, megérkezik (vhonnan v. vhova, vkihez)
Előbbeni, levelére hogy mind eddig el nem érkezett a’ válasz, botsánatot kérek
(1779 Baróti Szabó Dávid)
Juniusnak 22dikén eſtve felé el-érkeze Párisba az a’ tudosítás, hogy a’ Király Kampániának Varennes nevü Helységében el-fogattatott légyen
(1793 Gubernáth Antal ford.)
Az Inſurrectio Armádiájának ſzámára az ágyuk Budára Péter váradjáról már October 24-dike – eltt elérkeztek
(1801 Molnár János)
Pest városának körlevele hozzánk elérkezett
(1843 Pesti Hírlap)
A mi tisztjeink határozatlanul álltak, ide még nem érkezett el a fegyverszünet parancsa, amit már napok óta vártak
(1919 Szabó Dezső)
1e.
〈vmely dolog〉 eljut, elkerül oda, ahova irányítja, juttatja vki
Örlj, ha voltál bánatban, immár én Lelkem, Ne írtózzál tle én ſzívem: mert égi kíntsem, El-érkezett ma te hozzád ers kegyelem
(1797 Katolikus karbéli énekeskönyv)
[A munkanélküliek] már meggyőződhettek arról, hogy amíg az állami gondoskodás a bürokrácia útvesztőin át elérkezik hozzájuk, aprócska pénzsegéllyé zsugorodik
(1995 Magyar Hírlap)
olyan módon kell változtatni, hogy azok a legszükségesebb egészségügyi ellátások, amelyek minden embernek járnak, valóban el is jussanak, valóban el is érkezzenek azokhoz, akik rászorulnak
(1999 Országgyűlési Napló)
2.
〈vmely cselekvés, tevékenység v. folyamat során bizonyos (vágyott v. kívánatos, elvárt) szakaszhoz, állapothoz stb.〉 eljut, elér vki, vmi
Mester Kukumedóniás érkezik el e lélekben járó hivatalra. Józan itélettel, egyenes látással bírt
(1804 Bessenyei György¹)
bizonyosak lehetünk, hogy egy kis időhaladtával minden nehézségeken győzödelmeskedni, és a’ kitett czélhoz elérkezni fogunk
(1828 Széchenyi István)
Mert mi a nép? Másfél órai vita után érkeztünk el oda, hogy – bár vannak más ismérvei is, – mégis csak a nyelv
(1933 Illyés Gyula)
az anyagi világ felépítésének megismerésében új, eddig el sem képzelt szintre érkeztünk el
(1996 Magyar Hírlap)
Elérkeztünk az 1397-es évhez, amikor is a temesvári országgyűlés először ad hírt a portális – ismertebb nevén – telekkatonaságról
(2010 Kovács S. Tibor)
2a.
〈vmely folyamat, állapot stb. (mértéke) vmely (optimális) pont()ra, szint()re, fok(á)ra〉 eljut
ha [a hanyatlás] egyszer megkezdődött, mindig növekedő gyorsasággal halad, s mind bajosabban feltartóztatható mindaddig, mig elérkezik a történelemben gyakran leirt állapothoz, melyben még tesped ma is az emberiségnek egy jelentékeny része
(1867 Jánosi Ferenc ford.Mill)
a gabnaárak leszoritása is elérkezett már végpontjára
(1892 Budapesti Hírlap ápr. 24.)
[Ákos] nyugtalansága elérkezett addig a pontig, melyen már megszünik az önvád okozta tépelődés, fölmondja a szolgálatot a gondolkozás és helyét a bódulat váltja föl
(1923 Kosztolányi Dezső)
[Velence művészete] az 1560-as években érkezett el gazdagságának és kiteljesedésének tetőfokára
(1936 Hoffmann Edith)
a sugárzás intenzitása elérkezhet egy olyan szintre, amikor már a sugárzás iránt egyébként kevésbé érzékeny „felnőtt” sejtekben is beindul a mutáció
(2000 Népszava szept. 9.)
3.
〈vmely időpont, időszak v. vminek az ideje〉 elkövetkezik, eljön, ill. 〈vmely esemény, állapot〉 megvalósul, bekövetkezik
le-ülének, és miglen az ebédnek üdeje el-érkezett, minden féle elö hozakodó beſzélgetéſekkel magokat múlatták
(1772 Mészáros Ignác ford.)
A fölszabadulás kora elérkezett
(1841 Vajda Péter)
A karácsonyest is elérkezett, a gyermekek örömünnepe
(1888 Jókai Mór)
a választás napja elérkezett minden zökkenő nélkül
(1948 Szabó Pál²)
A cég szerint most elérkezett az internet következő fejlettségi foka
(2000 Byte Magazin)
Elérkezett a pillanat, amikor üzletről beszélhetünk
(2006 Farkas Aliz ford.Narayan)
3a. (ritk)
〈érzés, (érzelmi) állapot stb. vmely emberben, közösségben〉 megjelenik, jelentkezik
Minden keſerves bánatunknak el-érkezett a’ súllya [= neheze]: Oda vagyunk!
(1788–1789 Magyar Múzeum)
Bevárjuk mi míg a szédelgés, émelgés, hasmenés után, négy öt napra a görcsök is elérkeznek
(1855 Vasárnapi Újság)
Rákos is csakhamar annyira fejlődött, hogy az önállóság vágya elérkezett, s 1629-ben az ádámosi zsinaton külön lelkész tarthatási tehetségét kimutatván, önálló egyházközséggé lett
(1871 Orbán Balázs)
[a film húszéves hősei számára] elérkezik az igaznak látszó szerelem, az első idegen pillantás a megszokott szülői otthonban
(1966 Népszabadság ápr. 28.)
4. (rég v. nyj)
értékét tekintve vmi megegyezik vmivel, ill. vmely képességben, teljesítményben vki felér vkivel
kevés id múlva a’ lovaglásban egyenlvé lett a’ maga idejebéli Ifjakkal, úgy hogy azokkal mindentt el-érkezett, kevés id múlva meg-is haladta ket
(1780 Szilágyi Márton¹ ford.Xenophón)
Szántok, vetek, kaszálok, marhát tenyésztek, malacot hagyok; és úgy vélem, hogy e csekélység és mocskos tudomány a méltóságosokkal és fényesekkel mind elérkezik
(1801 Bessenyei György¹)
Kinn a munkában az a rendes marokszedő, aki mindig elérkezik a gazdájával
(1941 Veres Péter)
5. (nyj)
〈annak kif-ére, hogy vki ráér, nem kell sietnie〉
A malomba indultunk, húgom! Hanem elérkezünk: nem fut el a malom addig a helyéről
(1884 Jakab Ödön)
Nem muszáj visszasietni, elérkezik, ha holnap délre visszajön
(1949 Kovács György)
5a. (nyj)
〈annak kif-ére, hogy vmi ráér, el lehet halasztani〉
Nem kell asz tüzö̰-vizḛ le fele vágni, el érkezik az ety hét mūlva is
(1935 Szamosháti szótár)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. elérkezhetik, ~; ÚMTsz.

Beállítások