életerős mn 15C

1. ’testileg, ill. lelkileg, szellemileg friss, energikus, ereje teljében levő 〈élőlény〉, ill. ilyen emberekből álló 〈csoport〉’ ❖ életerős, derék ifjoncz (1832 Mulattató ford. C3233, 52) | [a kivándorlási hullám] főleg a férfiakat ragadta el, ezek közül is a 20–50 éves életerős, munkaképes, vállalkozó szellemű korosztályt (1938 Kovács Imre 9360002, 64) | sokkal életerősebb, majd gazdagabb bécsi rokonság (1968 Déry Tibor 9107014, 445) | a 400 évnél is idősebb boglárfák ma is igen életerősek (1985 Majer Antal CD52) | [az anya] külsőleg vidámnak, életerősnek tűnik, gyásznak, bánatnak [nem adja jelét] (1989 Polcz Alaine 1120003, 307) | A jó őrző-védő kutya már kiskorában bátor, életerős, megbízható (1995 Szinák János–Veress István CD59) | [Párválasztásnál] azt nézték, hogy a kiszemelt lány mennyire dolgos, milyen szorgalmas, egészséges, életerős-e, bírja-e majd később a munkát, a sok szülést, a gyermeknevelést (2002 Gulyás Éva–Szabó László³ CD36).

1a. ’ilyen személyre valló, élénkségről, elevenségről tanúskodó, egészséget sugárzó 〈arc, külső stb.〉’ ❖ Ez a sasorr, ezen tele ajkak, az ép tekintetű, életerős arc, ez izmos termet, mintha már egyszer megjelentek volna előttünk (1846 Jókai Mór CD18) | szőkés arcza duzzadt az egészségtől, idomai életerős kerekdedséggel birtak (1890 Harmath Lujza C2182, 62) | Barátom életerős alakja mögött felrémlett a nyomasztó családi múlt (1963 Rubin Szilárd 9578001, 60).

1b. ’határozott, erőteljes, elszánt 〈működés, megnyilvánulás, tevékenység stb.〉’ ❖ [Lichtl Károly] a’ mármár haldoklásnak indult gácsi posztógyárt is megmentette, ’s életerős virágzásra segitette (1844 Pesti Hírlap CD61) | életerős törekvés (1863 A Hon 8600001, 3) | gondoljunk a hatvanas évek életerős, nagyszerű forrongására s azokra a szellemi és anyagi ígéretekre, melyekre az akkori Magyarországnak képessége és joga volt (1907 Ady Endre CD0801) | [Szása] kézfogása meleg, életerős volt, annyira valódi, hogy a Polgár összerázkódott tőle (1967 Gábor Áron 9813002, 151) | egyházunk aránylag hamar és életerősen átállt az egyházfenntartói rendszer gyakorlására (1991 Magyar reformátusok CD1210).

1c. ’az érvényesüléshez, működéshez szükséges vitalitással, lendülettel rendelkező, tetterős 〈közösség, csoport〉’ ❖ Csak magában életerős nemzet birhat nemes világpolgári szellemmel (1841 Pesti Hírlap CD61) | sem jelentős polgárságunk, sem nemességünk, s még életerős proletárságunk sincs (1934 Illyés Gyula CD10) | Addig életerős a nép, amíg válságos pillanatokban, léte maximális fenyegetettségében vissza tud térni, erőt tud szívni ősi gyökereiből (1969 Szőllősy Klára 9685001, 84) | [A Györffyek] rendkívül gyorsan növekvő, életerős nemzetséget képviseltek, sarjaik a XX. század végén is jelen vannak Köveskálon (2002 Lackovits Emőke CD36).

1d. (átv is) ’olyan 〈növény(i rész), test(rész), szövet stb.〉, amely kellő vitalitással rendelkezik, amely életképes’ ❖ ereinkben is felszökdellt az életerős ifju vér (1841 Pesti Hírlap CD61) | A test felépítésének mikéntjét, egészséges, életerős voltát, az anyagcsere minőségét, a fejlődési erélyt, az állat [ti. a házinyúl] bőrének és szőrözetének tulajdonságai is elárulják (1929 Az állatok világa ford. CD46) | kakasviadal készül, fekete, csillogó tollú kakasok életerős karokban (1980 Sebeők János 1139003, 311) | Kellő számú, életerős spermát tartalmazó ondó kialakulásához legalább három-öt nap szükséges! (1995 Magyar Hírlap CD09) | [A magyar zsidó kultúrának] több életerős hajtása van, amelyek közül a vallási kötődésű és meghatározottságú csak egy (2001 Magyar Hírlap CD09).

2. ’eleven, jól működő, tartós, ill. szívós, ellenálló 〈jelenség, dolog, kül. vmely intézmény, kultúra〉’ ❖ Minő végtelen különbség a múlt kor elkorhadt, az új kor életerős intézményei között! (1860 Jókai Mór CD18) | nincsen egyetlen egy nemzet sem, melynek műipara védvámok oltalma nélkül fejlődött volna ki életerőssé (1875 Kossuth Lajos CD32) | az életerősnek éppen nem mondható magyar szájhagyomány (1896 Sebestyén Gyula CD44) | A különálló Erdély másfél évszázad alatt életerős és igazán magyar kultúrát fejlesztett ki (1940 Makkai László CD22) | Azon kell gondolkodnunk, hogy miként lehet az Acta Chimicából életerős, a nemzetközi tudományos fórumokon helytálló, profitszerző lapot csinálni (1991 Markó László 2037006, 1464).

2a. (rég) ’érvényes (szellemi és etikai értékű), tartós, maradandó 〈tényállás v. állapot, időszak〉’ ❖ nem vala egyéb czélunk, mint fölébreszteni a’ nemzet kebelében a’ szükség érzetét, mellyből életerős törvény fakadjon (1842 Pesti Hírlap CD61) | Bizonyitják ezt azon országok példái, hol zárt testületet képező örökös biróság van; illy országokban jó codex lehet ugyan, de eleven, hatályos, életerős igazság nem létezik (1843 Pesti Hírlap CD61) | Én életerős békét követelek! Legyen tietek az egész világ: nem bánom; de legyen mienk az a darab föld, melyen megélünk (1872–1874 Jókai Mór CD18).

2b. ’ösztönző, életképes 〈elmélet, gondolat, elképzelés〉’ ❖ a vagyon és szellem arisztokráciája egyesül, hogy életerős eszméket eredménydús tettekké érleljen (1870 Jókai Mór CD18) | életerős utópiák (1927 Gergő Endre CD10) | A renaissance a nyugodt, életerős, harmóniára törekvő világszemlélet művészete (1930 Illyés Gyula CD10) | A népes, tudós szerzőgárda életerős, optimista jövőképet mutat, nem titkolva a választásokban rejlő veszélyeket (1998 Új Könyvek CD29).

3. ’hatásos, lendületes, eleven 〈művészi ábrázolás(mód), műalkotás〉, ill. életrevaló, életképes 〈műfaj〉’ ❖ Az életerős komikum, mely a polgári és nemesi család külső életében mint ellentétesség nyilvánul, diszkrécióval és mégis kellő arányokban van föltüntetve (1880 Mikszáth Kálmán 8312099, 213) | életerős műfaj (1896 Sebestyén Gyula CD44) | néha dudorásztam. Duzzadó, életerős melódiákat… (1913 Nagy Lajos 9472011, 23) | Az eleven szóbeliségben gyökerező stílus teszi oly életerőssé és közvetlenné Luthernek vagy Pázmány Péternek, Zrinyi Miklósnak prózáját (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707003, 114) | Kiss Tamás költészete egészséges népi erejével, életerős képeivel, de elméleti dekadenciájával, bánatával érdekes kettősséget mutat (1939 Takáts Gyula CD10) | A történetek Kipling pontos megfigyelőkészségét, életerős realizmusát közvetítik, amelyet élményszerűen ötvözött az északi és a keleti népek mítoszával (1997 Új Könyvek CD29).

3a. (átv is) ’áthatóan erős, harsány, életteli 〈szín, hang〉, ill. vminek eleven, erőteljes 〈hatása〉’ ❖ [Goethe Iphigeniájában] is hibázik a’ valóság’ azon súlyos kinyomozása, mi neki azt az életerős hatást kölcsönzi (1838 Figyelmező C0152, 40) | mindenfelé a buja növényzet életerős üde-zöld színe (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Mily életerősen, pozitíven, vérmesen hangzott fel tehát az a vidám szüreti kurjantás (1928 Krúdy Gyula CD54) | [A csángó asszony vallomása] Törőcsik Mari előadásában elemi hatást váltana ki, s új, életerős színt vinne színházi életünk gyakran felújításoktól szürke létébe (1979 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343006, 168) | [Az El Capricho lakóház] falainak téglaszíne, a napraforgó-mintás, plasztikus kerámiacsempék összhangban állnak a környező park élénk zöldjével, és a katalán megújhodás életerős hangján szólnak (1984 Moravánszky Ákos 1112003, 12).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

életerős melléknév 15C
1.
testileg, ill. lelkileg, szellemileg friss, energikus, ereje teljében levő 〈élőlény〉, ill. ilyen emberekből álló 〈csoport〉
életerős, derék ifjoncz
(1832 Mulattató ford.)
[a kivándorlási hullám] főleg a férfiakat ragadta el, ezek közül is a 20–50 éves életerős, munkaképes, vállalkozó szellemű korosztályt
(1938 Kovács Imre)
sokkal életerősebb, majd gazdagabb bécsi rokonság
(1968 Déry Tibor)
a 400 évnél is idősebb boglárfák ma is igen életerősek
(1985 Majer Antal)
[az anya] külsőleg vidámnak, életerősnek tűnik, gyásznak, bánatnak [nem adja jelét]
(1989 Polcz Alaine)
A jó őrző-védő kutya már kiskorában bátor, életerős, megbízható
(1995 Szinák János–Veress István)
[Párválasztásnál] azt nézték, hogy a kiszemelt lány mennyire dolgos, milyen szorgalmas, egészséges, életerős-e, bírja-e majd később a munkát, a sok szülést, a gyermeknevelést
(2002 Gulyás Éva–Szabó László³)
1a.
ilyen személyre valló, élénkségről, elevenségről tanúskodó, egészséget sugárzó 〈arc, külső stb.〉
Ez a sasorr, ezen tele ajkak, az ép tekintetű, életerős arc, ez izmos termet, mintha már egyszer megjelentek volna előttünk
(1846 Jókai Mór)
szőkés arcza duzzadt az egészségtől, idomai életerős kerekdedséggel birtak
(1890 Harmath Lujza)
Barátom életerős alakja mögött felrémlett a nyomasztó családi múlt
(1963 Rubin Szilárd)
1b.
határozott, erőteljes, elszánt 〈működés, megnyilvánulás, tevékenység stb.〉
[Lichtl Károly] a’ mármár haldoklásnak indult gácsi posztógyárt is megmentette, ’s életerős virágzásra segitette
(1844 Pesti Hírlap)
életerős törekvés
(1863 A Hon)
gondoljunk a hatvanas évek életerős, nagyszerű forrongására s azokra a szellemi és anyagi ígéretekre, melyekre az akkori Magyarországnak képessége és joga volt
(1907 Ady Endre)
[Szása] kézfogása meleg, életerős volt, annyira valódi, hogy a Polgár összerázkódott tőle
(1967 Gábor Áron)
egyházunk aránylag hamar és életerősen átállt az egyházfenntartói rendszer gyakorlására
(1991 Magyar reformátusok)
1c.
az érvényesüléshez, működéshez szükséges vitalitással, lendülettel rendelkező, tetterős 〈közösség, csoport〉
Csak magában életerős nemzet birhat nemes világpolgári szellemmel
(1841 Pesti Hírlap)
sem jelentős polgárságunk, sem nemességünk, s még életerős proletárságunk sincs
(1934 Illyés Gyula)
Addig életerős a nép, amíg válságos pillanatokban, léte maximális fenyegetettségében vissza tud térni, erőt tud szívni ősi gyökereiből
(1969 Szőllősy Klára)
[A Györffyek] rendkívül gyorsan növekvő, életerős nemzetséget képviseltek, sarjaik a XX. század végén is jelen vannak Köveskálon
(2002 Lackovits Emőke)
1d. (átv is)
olyan 〈növény(i rész), test(rész), szövet stb.〉, amely kellő vitalitással rendelkezik, amely életképes
ereinkben is felszökdellt az életerős ifju vér
(1841 Pesti Hírlap)
A test felépítésének mikéntjét, egészséges, életerős voltát, az anyagcsere minőségét, a fejlődési erélyt, az állat [ti. a házinyúl] bőrének és szőrözetének tulajdonságai is elárulják
(1929 Az állatok világa ford.)
kakasviadal készül, fekete, csillogó tollú kakasok életerős karokban
(1980 Sebeők János)
Kellő számú, életerős spermát tartalmazó ondó kialakulásához legalább három-öt nap szükséges!
(1995 Magyar Hírlap)
[A magyar zsidó kultúrának] több életerős hajtása van, amelyek közül a vallási kötődésű és meghatározottságú csak egy
(2001 Magyar Hírlap)
2.
eleven, jól működő, tartós, ill. szívós, ellenálló 〈jelenség, dolog, kül. vmely intézmény, kultúra〉
Minő végtelen különbség a múlt kor elkorhadt, az új kor életerős intézményei között!
(1860 Jókai Mór)
nincsen egyetlen egy nemzet sem, melynek műipara védvámok oltalma nélkül fejlődött volna ki életerőssé
(1875 Kossuth Lajos)
az életerősnek éppen nem mondható magyar szájhagyomány
(1896 Sebestyén Gyula)
A különálló Erdély másfél évszázad alatt életerős és igazán magyar kultúrát fejlesztett ki
(1940 Makkai László)
Azon kell gondolkodnunk, hogy miként lehet az Acta Chimicából életerős, a nemzetközi tudományos fórumokon helytálló, profitszerző lapot csinálni
(1991 Markó László)
2a. (rég)
érvényes (szellemi és etikai értékű), tartós, maradandó 〈tényállás v. állapot, időszak〉
nem vala egyéb czélunk, mint fölébreszteni a’ nemzet kebelében a’ szükség érzetét, mellyből életerős törvény fakadjon
(1842 Pesti Hírlap)
Bizonyitják ezt azon országok példái, hol zárt testületet képező örökös biróság van; illy országokban jó codex lehet ugyan, de eleven, hatályos, életerős igazság nem létezik
(1843 Pesti Hírlap)
Én életerős békét követelek! Legyen tietek az egész világ: nem bánom; de legyen mienk az a darab föld, melyen megélünk
(1872–1874 Jókai Mór)
2b.
ösztönző, életképes 〈elmélet, gondolat, elképzelés〉
a vagyon és szellem arisztokráciája egyesül, hogy életerős eszméket eredménydús tettekké érleljen
(1870 Jókai Mór)
életerős utópiák
(1927 Gergő Endre)
A renaissance a nyugodt, életerős, harmóniára törekvő világszemlélet művészete
(1930 Illyés Gyula)
A népes, tudós szerzőgárda életerős, optimista jövőképet mutat, nem titkolva a választásokban rejlő veszélyeket
(1998 Új Könyvek)
3.
hatásos, lendületes, eleven 〈művészi ábrázolás(mód), műalkotás〉, ill. életrevaló, életképes 〈műfaj〉
Az életerős komikum, mely a polgári és nemesi család külső életében mint ellentétesség nyilvánul, diszkrécióval és mégis kellő arányokban van föltüntetve
(1880 Mikszáth Kálmán)
életerős műfaj
(1896 Sebestyén Gyula)
néha dudorásztam. Duzzadó, életerős melódiákat…
(1913 Nagy Lajos)
Az eleven szóbeliségben gyökerező stílus teszi oly életerőssé és közvetlenné Luthernek vagy Pázmány Péternek, Zrinyi Miklósnak prózáját
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
Kiss Tamás költészete egészséges népi erejével, életerős képeivel, de elméleti dekadenciájával, bánatával érdekes kettősséget mutat
(1939 Takáts Gyula)
A történetek Kipling pontos megfigyelőkészségét, életerős realizmusát közvetítik, amelyet élményszerűen ötvözött az északi és a keleti népek mítoszával
(1997 Új Könyvek)
3a. (átv is)
áthatóan erős, harsány, életteli 〈szín, hang〉, ill. vminek eleven, erőteljes 〈hatása〉
[Goethe Iphigeniájában] is hibázik a’ valóság’ azon súlyos kinyomozása, mi neki azt az életerős hatást kölcsönzi
(1838 Figyelmező)
mindenfelé a buja növényzet életerős üde-zöld színe
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Mily életerősen, pozitíven, vérmesen hangzott fel tehát az a vidám szüreti kurjantás
(1928 Krúdy Gyula)
[A csángó asszony vallomása] Törőcsik Mari előadásában elemi hatást váltana ki, s új, életerős színt vinne színházi életünk gyakran felújításoktól szürke létébe
(1979 Kolozsvári Grandpierre Emil)
[Az El Capricho lakóház] falainak téglaszíne, a napraforgó-mintás, plasztikus kerámiacsempék összhangban állnak a környező park élénk zöldjével, és a katalán megújhodás életerős hangján szólnak
(1984 Moravánszky Ákos)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások