elhat ige 5a9

1. tn (rég) ’〈ember(ek csoportja)(ellenállást v. akadályt legyőzve) elmegy, eljut vhova’ ❖ Nints ollyan nagy város, a’ hová már az énekl Olaſz Aſzſzonyok, ’s Leányok a’ pénzért el ne hatottak vólna (1789 Göböl Gáspár ford.–Durand 7121004, 174) | Végre az elnök jött, ki nagy éljennek közepette Székeig elhatván, ekkép kezdette beszédit (1845 Arany János C0638, 503) | A régiek mindenhol, hová diadalmas seregeik elhatának, szobrokat emeltek (1863 Kazinczy Gábor C3171, XXIV).

1a. (rég) ’〈lövedék〉 röptében (képes) eljut(ni), elér(ni) vhova, vmeddig’ ❖ Eggy 12 fontos golyóbis olly meſſze-is el-hatott, hogy tsak 40. lépésnyire esett le Ferentz F Hertzeg ſátorától (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 292) | egy eunuch állt a sziget bokrai mögött hosszú lőfegyverrel, s ha férfi oly közel jő a vízen, mennyire egy golyó elhat, bizonyára nem fogja elmondani senkinek, mit látott (1853 Jókai Mór CD18) | Dolgoznak erősen a nagy számszerijjak, Követ is, dárdát is hajigálnak egyre: [...] Be is a városba sok kődarab elhat (1863–1879 Arany János CD01) | Lövéseik elég sűrűn elhatottak hozzánk, de kárt alig tettek (1915 Halász Gyula CD10).

1b. (rég) ’terjesztése révén eljut, elkerül vmi vhova, vkihez’ ❖ el hatvan mindenfelé mely kegyelmeſen bant légyen a Hertzeg ezekkel a’ pártoſokkal, önként jöttenek a’ töb helységekis viſza, mellyek vagy egy, vagy más okbol meg hodoltanak Nagy Sándornak (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0807, 125) | a him virágnak nősző pora a nőstény virágra a levegő-égben való változások által elhat (1781 Benkő József CD35) | a’ mi kedves barátunk halálának hire hozzám is elhatott (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 197) | Gróf Auersperg Antalnak, Grün Anastáz álnév alatt, kiadott költeményei [...] a társaság alsóbb rétegeibe is elhatottak (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381002, 202) | Ez iparág [ti. a drágakőcsiszolás] Rovensko városkából, hol a drágakő-csiszolás még ma is virágzik, a XVII. században Turnauba is elhatott, a mely utóbb annak fő helyévé lett (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Létó] tisztelete elhatott a messze Keletre, hol az aegyptusiak Butóval azonosítták, míg Lyciában viszont mint a síroknak védője szerepel (1902 ÓkoriLex. CD28).

1c. (rég) ’〈szem〉(képes) ellát(ni) vhova, vmeddig’ ❖ annak a’ földnek jóságát és termékenységét és annak lakosit, a’ mennyire az Emberi látás el-hathat, ki-nézte (1790 Lethenyei János ford.–Anonymus C2908, 30) | ha meg tekintjük a’ természetet, mindenűt a’ mennyire elhat rövid látásunk, az Isteni gondviselésnek nyomaira, bizonyságaira tanálunk (1831 Bodola Sámuel 8062003, 72) | [a Vereskútról] gyönyörű panoráma nyílik délnek, mely a szemet egész a váczi hegyig [...] engedi elhatni (1891 Akadémiai Értesítő C0012, 579) | [Saskő várának romjáról] úgy Zólyom, mint Körmöczbánya felé messzire elhat a tekintet (1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21).

2. tn (átv is) ’〈áramló anyag, hang stb.〉 terjedve elér, eljut vhova, vmeddig, vkihez(, és hatással van arra)’ ❖ a’ Hang [...] egy min. sec. alatt, 1142 geometriai lábnyira el-hat (1793 Segesvári István ford.–Derham C3720, 213) | A tölgyek alatt Szeretek pihenni, Hova el nem hat Város zaja semmi (1877 Arany János CD01) | imádságom elhatott tehozzád (1938 Babits Mihály 9014106, 12) | elindul, lábujjhegyen, végig a folyosón, a romlakásokon, ahová ilyenkor erősebben hat el az alanti sírok hullabűze (1947 Sőtér István 2055007, 50) | Rembrandt nem a sötétség, hanem a fény fejedelme… Ez a fény akkora, hogy átvilágít ide a Csatornán túl is, és elhat Olaszországig (1965 Barabás Tibor 9026001, 250).

2a. (kissé rég) ’〈(kóros) folyamat, ill. állapot〉 tovaterjed vhova, ill. uralkodóvá válik vhol’ ❖ [a gyulladás] a’ gégen [!] álább [!] vonódván ſzintén a’ tüdöre hat-el (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 106) | a’ rajta el-hatott nyavalya kénszerítette (1781 Forray András ford.–Justinus C1755, 273) | [a rothadás] hirtelen úgy el-hat az él teſtnek minden réſzein (1786 Mátyus István C3067, 274) | Ez az erdőjelleg, mely az Isztriáról általában elterjedt fogalmakkal oly nagyon ellenkezik, a castuai és veprinazi erdőkön túl, a lovranai erdőségre [...] is átterjed, sőt elhat a déli és nyugati oldalakra is (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | késő ősszel, ha már a föld felülete fagy, [a csillagos vakondok] a giliszták után mélyebbre ás, ahová a fagy nem hat el (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Isten Sareptába, egy föníciai városba küldi el Illést. Oda is elhatott a szárazság (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

3. tn (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely hatás v. hatásával vmi elér, eljut vhova〉’ ❖ ez a’ Reggeli vidámság egéſz nappali dólgaimra el-hat (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer C3751, 8) | [a tűz ereje a] 3-dik ſzobáig-is el-hatott (1791 Jeney György 7157003, 155) | Se a magyar törvény, se az érsek átka Nem hat el odáig, messze Csehországba (1863–1879 Arany János CD01) | az egész XVII. századon át az idegen művészek mellett tiszteletre méltó szerepet játszanak [a hazai művészek] és némelyeknek tevékenysége Salzburg határainál messzebbre is elhat (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | egynek a bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

4. ts (rég) ’〈áramló anyag〉 terjedve elér és betölt vmit’ ❖ fertelmes ſzag és iz hatya el-ſzáját (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 115) | a’ vér egéſzen a’ ſzívét el-hatá (1777 Kónyi János C2731, 182) | annak mérge hatotta-el az egész leveles fzeléket mellyel edgyütt ftt (1786 Magyar Hírmondó C0274, 351).

4a. (rég) ’〈érzés, szellemiség stb.〉 teljesen eltölt, áthat, hatalmába kerít vkit, vmit’ ❖ ſzivét nagyobban el hatotta volt a’ ſzomoruſág, hogy ſem valami vigaſztalás férhetne hozzája (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0806, 67) | Végre, tsak ugyan el hatotta a’ Filosofia Frantzia Országot (1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0173, 440) | minémű érzések hatották el a törököt, [...] midőn ezen rabjában a maga jóltévőjét és szabadítóját esmerte meg (1820 Fazekas Mihály összes művei C1701, 169) | Elhatják a királyt oly szörnyű gyötrelmek (1901 Baksay Sándor ford.–Homérosz C0732, 232).

4b. (rég) ’〈kóros folyamat, betegség testrészt, szervet〉 teljesen beborít’ ❖ [a gyulladás] a’ nyeldeklöt-is el hatván, nehéz nyelést okoz (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 66) | Végre a’ sly a’ bels részeket-is el-hottya [!] (1780 Rácz Sámuel ford.–Störck C3571, 42).

5. tn (rég) ’térben (hosszan) elér vhova, tart vmeddig vmi’ ❖ Magyarország Bétsig hatott-el: Béts hamar erre Magyar Koronát teve Hertzegi főre (1787 Molnár János C2554, 143) | A’ Carpathoktól tengerszélig elhat Birodalmam (1835 Bárány Boldizsár C0781, 12) | a test legkisebb részeihez is elható hajszáledények (1859 Vasárnapi Újság CD56) | az ország minden részébe elható főközlekedési vonalak (1893 PallasLex. CD02).

Vö. CzF. ~, elható; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

elhat ige 5a9
1. tárgyatlan (rég)
〈ember(ek csoportja) (ellenállást v. akadályt legyőzve) elmegy, eljut vhova
Nints ollyan nagy város, a’ hová már az énekl Olaſz Aſzſzonyok, ’s Leányok a’ pénzért el ne hatottak vólna
(1789 Göböl Gáspár ford.Durand)
Végre az elnök jött, ki nagy éljennek közepette Székeig elhatván, ekkép kezdette beszédit
(1845 Arany János)
A régiek mindenhol, hová diadalmas seregeik elhatának, szobrokat emeltek
(1863 Kazinczy Gábor)
1a. (rég)
〈lövedék〉 röptében (képes) eljut(ni), elér(ni) vhova, vmeddig
Eggy 12 fontos golyóbis olly meſſze-is el-hatott, hogy tsak 40. lépésnyire esett le Ferentz F Hertzeg ſátorától
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
egy eunuch állt a sziget bokrai mögött hosszú lőfegyverrel, s ha férfi oly közel jő a vízen, mennyire egy golyó elhat, bizonyára nem fogja elmondani senkinek, mit látott
(1853 Jókai Mór)
Dolgoznak erősen a nagy számszerijjak, Követ is, dárdát is hajigálnak egyre: [...] Be is a városba sok kődarab elhat
(1863–1879 Arany János)
Lövéseik elég sűrűn elhatottak hozzánk, de kárt alig tettek
(1915 Halász Gyula)
1b. (rég)
terjesztése révén eljut, elkerül vmi vhova, vkihez
el hatvan mindenfelé mely kegyelmeſen bant légyen a Hertzeg ezekkel a’ pártoſokkal, önként jöttenek a’ töb helységekis viſza, mellyek vagy egy, vagy más okbol meg hodoltanak Nagy Sándornak
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
a him virágnak nősző pora a nőstény virágra a levegő-égben való változások által elhat
(1781 Benkő József)
a’ mi kedves barátunk halálának hire hozzám is elhatott
(1806 Kazinczy Ferenc)
Gróf Auersperg Antalnak, Grün Anastáz álnév alatt, kiadott költeményei [...] a társaság alsóbb rétegeibe is elhatottak
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
Ez iparág [ti. a drágakőcsiszolás] Rovensko városkából, hol a drágakő-csiszolás még ma is virágzik, a XVII. században Turnauba is elhatott, a mely utóbb annak fő helyévé lett
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Létó] tisztelete elhatott a messze Keletre, hol az aegyptusiak Butóval azonosítták, míg Lyciában viszont mint a síroknak védője szerepel
(1902 ÓkoriLex.)
1c. (rég)
〈szem〉 (képes) ellát(ni) vhova, vmeddig
annak a’ földnek jóságát és termékenységét és annak lakosit, a’ mennyire az Emberi látás el-hathat, ki-nézte
(1790 Lethenyei János ford.Anonymus)
ha meg tekintjük a’ természetet, mindenűt a’ mennyire elhat rövid látásunk, az Isteni gondviselésnek nyomaira, bizonyságaira tanálunk
(1831 Bodola Sámuel)
[a Vereskútról] gyönyörű panoráma nyílik délnek, mely a szemet egész a váczi hegyig [...] engedi elhatni
(1891 Akadémiai Értesítő)
[Saskő várának romjáról] úgy Zólyom, mint Körmöczbánya felé messzire elhat a tekintet
(1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
2. tárgyatlan (átv is)
〈áramló anyag, hang stb.〉 terjedve elér, eljut vhova, vmeddig, vkihez(, és hatással van arra)
a’ Hang [...] egy min. sec.minutumszekundum ’másodperc’ alatt, 1142 geometriai lábnyira el-hat
(1793 Segesvári István ford.Derham)
A tölgyek alatt Szeretek pihenni, Hova el nem hat Város zaja semmi
(1877 Arany János)
imádságom elhatott tehozzád
(1938 Babits Mihály)
elindul, lábujjhegyen, végig a folyosón, a romlakásokon, ahová ilyenkor erősebben hat el az alanti sírok hullabűze
(1947 Sőtér István)
Rembrandt nem a sötétség, hanem a fény fejedelme… Ez a fény akkora, hogy átvilágít ide a Csatornán túl is, és elhat Olaszországig
(1965 Barabás Tibor)
2a. (kissé rég)
(kóros) folyamat, ill. állapot〉 tovaterjed vhova, ill. uralkodóvá válik vhol
[a gyulladás] a’ gégen [!] álább [!] vonódván ſzintén a’ tüdöre hat-el
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ rajta el-hatott nyavalya kénszerítette
(1781 Forray András ford.Justinus)
[a rothadás] hirtelen úgy el-hat az él teſtnek minden réſzein
(1786 Mátyus István)
Ez az erdőjelleg, mely az Isztriáról általában elterjedt fogalmakkal oly nagyon ellenkezik, a castuai és veprinazi erdőkön túl, a lovranai erdőségre [...] is átterjed, sőt elhat a déli és nyugati oldalakra is
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
késő ősszel, ha már a föld felülete fagy, [a csillagos vakondok] a giliszták után mélyebbre ás, ahová a fagy nem hat el
(1929 Az állatok világa ford.)
Isten Sareptába, egy föníciai városba küldi el Illést. Oda is elhatott a szárazság
(1995 Jubileumi kommentár)
3. tárgyatlan (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely hatás v. hatásával vmi elér, eljut vhova〉
ez a’ Reggeli vidámság egéſz nappali dólgaimra el-hat
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
[a tűz ereje a] 3-dik ſzobáig-is el-hatott
(1791 Jeney György)
Se a magyar törvény, se az érsek átka Nem hat el odáig, messze Csehországba
(1863–1879 Arany János)
az egész XVII. századon át az idegen művészek mellett tiszteletre méltó szerepet játszanak [a hazai művészek] és némelyeknek tevékenysége Salzburg határainál messzebbre is elhat
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
egynek a bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat
(1995 Jubileumi kommentár)
4. tárgyas (rég)
〈áramló anyag〉 terjedve elér és betölt vmit
fertelmes ſzag és iz hatya el-ſzáját
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ vér egéſzen a’ ſzívét el-hatá
(1777 Kónyi János)
annak mérge hatotta-el az egész leveles fzeléket mellyel edgyütt ftt
(1786 Magyar Hírmondó)
4a. (rég)
〈érzés, szellemiség stb.〉 teljesen eltölt, áthat, hatalmába kerít vkit, vmit
ſzivét nagyobban el hatotta volt a’ ſzomoruſág, hogy ſem valami vigaſztalás férhetne hozzája
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Végre, tsak ugyan el hatotta a’ Filosofia Frantzia Országot
(1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
minémű érzések hatották el a törököt, [...] midőn ezen rabjában a maga jóltévőjét és szabadítóját esmerte meg
(1820 Fazekas Mihály összes művei)
Elhatják a királyt oly szörnyű gyötrelmek
(1901 Baksay Sándor ford.Homérosz)
4b. (rég)
〈kóros folyamat, betegség testrészt, szervet〉 teljesen beborít
[a gyulladás] a’ nyeldeklöt-is el hatván, nehéz nyelést okoz
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Végre a’ sly a’ bels részeket-is el-hottya [!]
(1780 Rácz Sámuel ford.Störck)
5. tárgyatlan (rég)
térben (hosszan) elér vhova, tart vmeddig vmi
Magyarország Bétsig hatott-el: Béts hamar erre Magyar Koronát teve Hertzegi főre
(1787 Molnár János)
A’ Carpathoktól tengerszélig elhat Birodalmam
(1835 Bárány Boldizsár)
a test legkisebb részeihez is elható hajszáledények
(1859 Vasárnapi Újság)
az ország minden részébe elható főközlekedési vonalak
(1893 PallasLex.)
Vö. CzF. ~, elható; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások