elmond ts ige 3a1

1. ’〈közölnivaló dolgot, kül. vmely eseményt〉(beszámolva róla) elejétől végéig, teljes egészében elmesél, elbeszél’ ❖ minekutánna újjonnan elmondatott vólna a’ történet (1783 Magyar Könyvház C0291, 120) | szóról szóra elmondám a mi történt (1831 e. Kazinczy Ferenc 8228108, 165) | előre elmondja, mit szándékozik délután és este is cselekedni (1894 Pálffy Albert 8349003, 13) | A mi emberünk akkor volt a legboldogabb, ha elmondhatta, mit és milyen körülmények között ebédelt Kolozsvárott, ugyanaznap milyen volt a vacsora Debrecenben… (1924 Krúdy Gyula CD54) | Most aztán mindent mondj el, szép sorjában! Apádhoz se lehetnél nagyobb bizalommal! (1982 Jékely Zoltán 9278103, 35).

1a. ’〈több dolgot〉 élőszóval felsorol’ ❖ Tuardius. : Mond el cikkelit hivatalodnak. Konkoli. : (El mondom, de nem esik szájad izire.) (1780 Csíksomlyói iskoladrámák ford. 7401003, 118) | Hol sírjaink domborulnak, Unokáink leborulnak, És áldó imádság mellett Mondják el szent neveinket (1848 Petőfi Sándor 8366342, 38) | [Jancsi] elmondta vétségeit (1907 Gárdonyi Géza C1842, 345) | A gyermekek tudják, hogy van magán- és mássalhangzó, de azokat abc sorrendben elmondani már nem tudják (1939 Grátzer János 2139001, 3) | ön a folyóbor árait mondta el a forgalomba hozatalkor (1998 Országgyűlési Napló CD62).

1b. ’〈vmely (kötött) szöveget〉 teljes egészében végigmond, ill. 〈vmely cselekedetet〉 ezáltal végrehajt’ ❖ El-mondott beſzédgye Liſimakusnak, annyira meg-járta az Idegenynek ſzivét, hogy mindenekrl el-vonván figyelmeteſségét, tsak ſzerentsétlenségét forgatta egyedl elméjében (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède 7031008, 8) | elmondá áldását ’s így a’ boldog pár eljegyeztetett (1823 Kisfaludy Károly 8242033, 130) | báró Mártonffy György már a protestánsoktól visszavett gyulafejérvári székesegyházban mondhatta el beiktató miséjét (1909 Márki Sándor CD55) | Az ilyen helyeken tartózkodó denevérek ellen néhányszor elmondta a szokásos átkokat (1924 Krúdy Gyula CD54) | Bálint Márta előadóművész Székely János verseit mondja el (2010 Népszabadság júl. 23. C7858, 20).

1c. elmond vki elől ’〈mondanivalót〉 vki helyett, őt megelőzve végigmond’ ❖ Tengelicz úr minden bókot elmond előlem (1877 Kvassay Ede C2871, 347) | igenis vesszenek, akik elmondták előlünk a mi mondanivalóinkat (1909 Ady Endre CD0801) | Az igazi bölcsek már minden szép igazságot elmondtak előlem (1955 Veres Péter C1891, 196) | a 4. § (4) pontjában szereplő módosító indítványt – amit most Balás István ismertetett – el szerettem volna mondani, de elmondta előlem, úgyhogy erről nem szólok (1992 Országgyűlési Napló CD62).

2. (rég) ’〈hangot, szót〉 kimond, kiejt’ ❖ Betfoglalás annyit téſzen, mintegy hangbann minden eles betket egyſzerre kimondani, és a’ többhangú ſzavakbann pedig az elbbi hangokat újolag elmondani a’ következendkkel (1779 Révai Miklós 7283025, 27) | Napoleon másodikszor mondá-el a’ szót, ’s ismét inte az előttök égő tűz felé (1816 Kazinczy Ferenc C2567, 364) | A vőlegény bátran mondta el az igent, hogy szinte zúgott a nagy boltívek alatt, de a menyasszony bizony halkan, csöndesen (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | Ember, kinek volt már néhány viszonya, amelyben hiába és várakozás nélkül, oly könnyen mondta el a szeretlek szót, ha elérkezik az igazi, tiszta, nagy szerelméhez, oly nehéz kimondani… (1913 Kádár Endre CD10).

3. ’szavakkal (röviden) tudtul ad, közöl, megmond (vkinek) vmit’ ❖ azt is elmondom róla, a’ mit az iránta roſz indúlattal viseltetk hibának veſznek benne; de eggyſzer’smind meg-mutatom, hogy azok rágalmazások (1806 e. Segítő 8660001, 42) | elmondom, hogy a mente olajszín volt (1817 Kazinczy Ferenc 7163003, 49) | Én pedig elmondom neki lágy testvéri szavakkal, Hogy szereted (1823 Vörösmarty Mihály CD01) | elmondták neki, mit kivánnak tőle (1906 Donászy Ferenc 8109001, 21) | Elmondja véleményét a szakorvosokról (1943 Sándor Kálmán 2032019, 754) | [a programfőnök] elmondta programjavaslatát: látogatás a Kulturális Minisztérium Ösztöndíj Osztályán; délután városnézés (2010 Huszár Tibor 3159003, 253).

3a. ’〈titkolt dolgot〉 elárul, továbbad (vkinek), megoszt vkivel’ ❖ Miket hallottam én! még most is reszketek, Hol vídít, hol borzaszt az emlékezetek. Elmondanám – de – de még mostanság titok (1798 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | – De mondja el hát, őrnagy úr, mi vala abban a levélben? (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Lessing 8228114, 152) | Miért nem mondja el, ha valami baja van? Neki elmondhatná bátran, mert ő ugy sem adná tovább (1907 Csizmadia Sándor¹ 9089011, 249) | Elmondtam nekik a hamis nevet is (1929 Tersánszky Józsi Jenő 9706003, 142) | nekem gyűlik meg a bajom, ha megtudják, hogy elmondtam neked (1981 Dénes Tibor 9812001, 25).

3b. (meggyőződéssel, határozottan) kijelent, állít vmit’ ❖ El merem mondani, hogy többen vannak most, akik minden világi dolgoknak folyásait egyedül az emberi okosságtól függesztik fel (1772 Rettegi György 7282001, 275) | büszkén elmondhatjuk, hogy nyelvünk szép hangzására, kellemetes ejtésére és belső erejére nézve sok mivelt nyelvekkel méltán vetekedhetik (1816 Teleki József² 8471011, 119) | Ella a legcsinosabb Gyurkovics-lány, akit életükben láttak, de ezt utóbb minden ujonnan föltünő Gyurkovics-lányról is elmondták (1893 Herczeg Ferenc 9241017, 39) | [Jézus] az élet egész nagy összefüggését ismeri, saját életének a földi szakaszát megelőző és követő részletei ismeretének is birtokában van. Ezt ellenfelei nem mondhatják el önmagukról (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

4. ’〈vmely történetet〉 írásban elbeszél, ill. tudat, közöl vmit vki’ ❖ ezen dologról három sorban eleget mondhattam, vagy mindent elmondhattam volna (1814 Kölcsey Ferenc 8253062, 147) | a Szépirodalmi Szemlében egy névtelen a politikai dalokról elmondá, hogy bárminő nagy sensatiót csináljon a bajor sörivók közt bizonyos rajnántúli dal, még abból nem következik, hogy remekmű legyen (1856 Salamon Ferenc 8402016, 22) | Dénes Zsófia elég terjedelmes könyvben elmondja nekünk szerelmét Adyval, menyasszonyságát s a jegyesség felbomlását (1940 Schöpflin Aladár CD10) | a kettejük házasságáról egy novellámban elmondtam egyet-mást (1983 Balla László 1010017, 107).

4a. ’〈vmely írott szöveg〉 az olvasó tudomására hoz, elbeszél vmit’ ❖ Mindazáltal versem a’ mit tud el mondja, Az itélet oſztán blts olvasóm gondja (1789 Mátyási József 7221013, 305) | [Az életrajzot] szolgai ragaszkodással mondják sokszor el, mit a’ mult századokban irtak össze hazánk’ történetbuvárai (1848 Vasvári Pál 8515001, 20) | A bírálat elmondja, hogy a társaság már többször jeleit adta tehetségének és szorgalmának (1894 Váczy János C2558, 541) | elmondja nekünk a könyv, hogy 1808-ban 486 ház égett le [Sopronban] (1941 Verbényi László CD52) | [Tatay Sándor Kinizsi Pál című regénye] a badacsonyi szőlészetről, borászatról meg a táj földrajzáról, történelméről sok okosat elmondó regény (1990 Csűrös Miklós CD53).

5. ’〈szavakkal v. egyéb kifejezőeszközzel〉 kifejez vmit vki’ ❖ Minden sziv-ütésem egy imádság A világ boldogságaért. Oh vajha nemcsak üres beszéddel, De tettel mondhatnám el ezt! (1846 Petőfi Sándor 8366291, 66) | Két szóval lehet elmondani a bajukat: kevés a földjük (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | nem tudom elmondani, mily jól esik ennek a kicsiny városkának csöndje (1916 Tersánszky Józsi Jenő 9706011, 5) | mi mindent tud elmondani szemével, a gesztusaival, a testével és a hangjával (1997 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’〈vmely dolog〉 vmivel, ill. önmagában, puszta létével v. jellegével kifejez, tudtul ad vmit’ ❖ Az arc elmondta a többit (1880 Jókai Mór CD18) | Egy vasúti kocsi koldusnyomorúságával többet mond el a letűnt évekről, mint a nagyszájú obsitos (1920 Krúdy Gyula CD54) | aki lát, annak a képek talán még többet tudnak elmondani, mint a szavakba foglalt beszéd (1937 Kassák Lajos 9314013, 61) | Csupán a számok még nem mondanak el mindent (2000 Byte Magazin CD38).

6. elmond vminek ’szidva, gyalázva v. ritk. dicsérve vminek nevez, minősít vkit’ ❖ a pápát Antichristusnak is elmondják (1773 Rettegi György 7282002, 314) | Mindennek elmondalak, Ami szép az ég alatt (1865 Színi Károly C4034, 9) | Elmondanak furfangos cselszövőnek, Korcs udvaroncnak (1899 Ábrányi Emil ford.–Rostand C0508, 229) | A nagynéném elmondta őt mindennek: te ilyen kurva, te olyan kurva… (1982 Géczi János 1058001, 298).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz. ~, elmondható; SzT. ~, elmondatik, elmondhat, elmondott

elmond tárgyas ige 3a1
1.
〈közölnivaló dolgot, kül. vmely eseményt〉 (beszámolva róla) elejétől végéig, teljes egészében elmesél, elbeszél
minekutánna újjonnan elmondatott vólna a’ történet
(1783 Magyar Könyvház)
szóról szóra elmondám a mi történt
(1831 e. Kazinczy Ferenc)
előre elmondja, mit szándékozik délután és este is cselekedni
(1894 Pálffy Albert)
A mi emberünk akkor volt a legboldogabb, ha elmondhatta, mit és milyen körülmények között ebédelt Kolozsvárott, ugyanaznap milyen volt a vacsora Debrecenben…
(1924 Krúdy Gyula)
Most aztán mindent mondj el, szép sorjában! Apádhoz se lehetnél nagyobb bizalommal!
(1982 Jékely Zoltán)
1a.
〈több dolgot〉 élőszóval felsorol
Tuardius. : Mond el cikkelit hivatalodnak. Konkoli. : (El mondom, de nem esik szájad izire.)
(1780 Csíksomlyói iskoladrámák ford.)
Hol sírjaink domborulnak, Unokáink leborulnak, És áldó imádság mellett Mondják el szent neveinket
(1848 Petőfi Sándor)
[Jancsi] elmondta vétségeit
(1907 Gárdonyi Géza)
A gyermekek tudják, hogy van magán- és mássalhangzó, de azokat abc sorrendben elmondani már nem tudják
(1939 Grátzer János)
ön a folyóbor árait mondta el a forgalomba hozatalkor
(1998 Országgyűlési Napló)
1b.
〈vmely (kötött) szöveget〉 teljes egészében végigmond, ill. 〈vmely cselekedetet〉 ezáltal végrehajt
El-mondott beſzédgye Liſimakusnak, annyira meg-járta az Idegenynek ſzivét, hogy mindenekrl el-vonván figyelmeteſségét, tsak ſzerentsétlenségét forgatta egyedl elméjében
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
elmondá áldását ’s így a’ boldog pár eljegyeztetett
(1823 Kisfaludy Károly)
báró Mártonffy György már a protestánsoktól visszavett gyulafejérvári székesegyházban mondhatta el beiktató miséjét
(1909 Márki Sándor)
Az ilyen helyeken tartózkodó denevérek ellen néhányszor elmondta a szokásos átkokat
(1924 Krúdy Gyula)
Bálint Márta előadóművész Székely János verseit mondja el
(2010 Népszabadság júl. 23.)
1c. elmond vki elől
〈mondanivalót〉 vki helyett, őt megelőzve végigmond
Tengelicz úr minden bókot elmond előlem
(1877 Kvassay Ede)
igenis vesszenek, akik elmondták előlünk a mi mondanivalóinkat
(1909 Ady Endre)
Az igazi bölcsek már minden szép igazságot elmondtak előlem
(1955 Veres Péter)
a 4. § (4) pontjában szereplő módosító indítványt – amit most Balás István ismertetett – el szerettem volna mondani, de elmondta előlem, úgyhogy erről nem szólok
(1992 Országgyűlési Napló)
2. (rég)
〈hangot, szót〉 kimond, kiejt
Betfoglalás annyit téſzen, mintegy hangbann minden eles betket egyſzerre kimondani, és a’ többhangú ſzavakbann pedig az elbbi hangokat újolag elmondani a’ következendkkel
(1779 Révai Miklós)
Napoleon másodikszor mondá-el a’ szót, ’s ismét inte az előttök égő tűz felé
(1816 Kazinczy Ferenc)
A vőlegény bátran mondta el az igent, hogy szinte zúgott a nagy boltívek alatt, de a menyasszony bizony halkan, csöndesen
(1895 Mikszáth Kálmán)
Ember, kinek volt már néhány viszonya, amelyben hiába és várakozás nélkül, oly könnyen mondta el a szeretlek szót, ha elérkezik az igazi, tiszta, nagy szerelméhez, oly nehéz kimondani…
(1913 Kádár Endre)
3.
szavakkal (röviden) tudtul ad, közöl, megmond (vkinek) vmit
azt is elmondom róla, a’ mit az iránta roſz indúlattal viseltetk hibának veſznek benne; de eggyſzer’smind meg-mutatom, hogy azok rágalmazások
(1806 e. Segítő)
elmondom, hogy a mente olajszín volt
(1817 Kazinczy Ferenc)
Én pedig elmondom neki lágy testvéri szavakkal, Hogy szereted
(1823 Vörösmarty Mihály)
elmondták neki, mit kivánnak tőle
(1906 Donászy Ferenc)
Elmondja véleményét a szakorvosokról
(1943 Sándor Kálmán)
[a programfőnök] elmondta programjavaslatát: látogatás a Kulturális Minisztérium Ösztöndíj Osztályán; délután városnézés
(2010 Huszár Tibor)
3a.
〈titkolt dolgot〉 elárul, továbbad (vkinek), megoszt vkivel
Miket hallottam én! még most is reszketek, Hol vídít, hol borzaszt az emlékezetek. Elmondanám – de – de még mostanság titok
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
– De mondja el hát, őrnagy úr, mi vala abban a levélben?
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Lessing)
Miért nem mondja el, ha valami baja van? Neki elmondhatná bátran, mert ő ugy sem adná tovább
(1907 Csizmadia Sándor¹)
Elmondtam nekik a hamis nevet is
(1929 Tersánszky Józsi Jenő)
nekem gyűlik meg a bajom, ha megtudják, hogy elmondtam neked
(1981 Dénes Tibor)
3b.
(meggyőződéssel, határozottan) kijelent, állít vmit
El merem mondani, hogy többen vannak most, akik minden világi dolgoknak folyásait egyedül az emberi okosságtól függesztik fel
(1772 Rettegi György)
büszkén elmondhatjuk, hogy nyelvünk szép hangzására, kellemetes ejtésére és belső erejére nézve sok mivelt nyelvekkel méltán vetekedhetik
(1816 Teleki József²)
Ella a legcsinosabb Gyurkovics-lány, akit életükben láttak, de ezt utóbb minden ujonnan föltünő Gyurkovics-lányról is elmondták
(1893 Herczeg Ferenc)
[Jézus] az élet egész nagy összefüggését ismeri, saját életének a földi szakaszát megelőző és követő részletei ismeretének is birtokában van. Ezt ellenfelei nem mondhatják el önmagukról
(1995 Jubileumi kommentár)
4.
〈vmely történetet〉 írásban elbeszél, ill. tudat, közöl vmit vki
ezen dologról három sorban eleget mondhattam, vagy mindent elmondhattam volna
(1814 Kölcsey Ferenc)
a Szépirodalmi Szemlében egy névtelen a politikai dalokról elmondá, hogy bárminő nagy sensatiót csináljon a bajor sörivók közt bizonyos rajnántúli dal, még abból nem következik, hogy remekmű legyen
(1856 Salamon Ferenc)
Dénes Zsófia elég terjedelmes könyvben elmondja nekünk szerelmét Adyval, menyasszonyságát s a jegyesség felbomlását
(1940 Schöpflin Aladár)
a kettejük házasságáról egy novellámban elmondtam egyet-mást
(1983 Balla László)
4a.
〈vmely írott szöveg〉 az olvasó tudomására hoz, elbeszél vmit
Mindazáltal versem a’ mit tud el mondja, Az itélet oſztán blts olvasóm gondja
(1789 Mátyási József)
[Az életrajzot] szolgai ragaszkodással mondják sokszor el, mit a’ mult századokban irtak össze hazánk’ történetbuvárai
(1848 Vasvári Pál)
A bírálat elmondja, hogy a társaság már többször jeleit adta tehetségének és szorgalmának
(1894 Váczy János)
elmondja nekünk a könyv, hogy 1808-ban 486 ház égett le [Sopronban]
(1941 Verbényi László)
[Tatay Sándor Kinizsi Pál című regénye] a badacsonyi szőlészetről, borászatról meg a táj földrajzáról, történelméről sok okosat elmondó regény
(1990 Csűrös Miklós)
5.
〈szavakkal v. egyéb kifejezőeszközzel〉 kifejez vmit vki
Minden sziv-ütésem egy imádság A világ boldogságaért. Oh vajha nemcsak üres beszéddel, De tettel mondhatnám el ezt!
(1846 Petőfi Sándor)
Két szóval lehet elmondani a bajukat: kevés a földjük
(1886 Mikszáth Kálmán)
nem tudom elmondani, mily jól esik ennek a kicsiny városkának csöndje
(1916 Tersánszky Józsi Jenő)
mi mindent tud elmondani szemével, a gesztusaival, a testével és a hangjával
(1997 Magyar Hírlap)
5a.
〈vmely dolog〉 vmivel, ill. önmagában, puszta létével v. jellegével kifejez, tudtul ad vmit
Az arc elmondta a többit
(1880 Jókai Mór)
Egy vasúti kocsi koldusnyomorúságával többet mond el a letűnt évekről, mint a nagyszájú obsitos
(1920 Krúdy Gyula)
aki lát, annak a képek talán még többet tudnak elmondani, mint a szavakba foglalt beszéd
(1937 Kassák Lajos)
Csupán a számok még nem mondanak el mindent
(2000 Byte Magazin)
6. elmond vminek
szidva, gyalázva v. ritk. dicsérve vminek nevez, minősít vkit
a pápát Antichristusnak is elmondják
(1773 Rettegi György)
Mindennek elmondalak, Ami szép az ég alatt
(1865 Színi Károly)
Elmondanak furfangos cselszövőnek, Korcs udvaroncnak
(1899 Ábrányi Emil ford.Rostand)
A nagynéném elmondta őt mindennek: te ilyen kurva, te olyan kurva…
(1982 Géczi János)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz. ~, elmondható; SzT. ~, elmondatik, elmondhat, elmondott

Beállítások