elnémít ts ige 4a4

1. ’beszéd, sírás, nevetés stb. abbahagyására késztet, elhallgattat vkit vki’ ❖ utollyára félben ſzakaſztván a’ halgatáſt mellyel el némitotta volt a’ Király[, azt felelte] (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0810, 16) | Sirt a kis fiu. Anyja mindent elkövetett, hogy elnémithassa; mindent igért neki; de a kedves kétlábu házi akadék csak sitt-ritt mint a hájatlan taliga (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Apám fölemelte kezét, mintha el akarna némítani (1908 Elek Artúr CD10) | [az olasz kormány tagjai annyira felháborodtak egy képviselő] kormánytöbbséget illető bírálatán, hogy fizikai erővel próbálták elnémítani a szónokot (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈annak kif-ére, hogy olyan erős hatással van rá v. azt okozza vmi, hogy nem tudja folytatni mondandóját, nem tud megszólalni〉’ ❖ A’ nagy ſzomoruſág mely annakelötte tſak egy néhány orával mindeneket el némitott volt, örömre változott (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0810, 60) | Az a’ sllyedtt gondolkodás, Melly nyelvét elnémíttá; Azok a’ mély pillantások, Az aggódás szegei; Azok a’ bús szabodások, A’ szerelem jelei (1811 Döme Károly ford.–Metastasio C1452, 101) | azt kellett volna hinni, hogy Spanga elfogatása el fogja némítani a felszólalókat (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | Az asszonynak halk sikolya hallatszik még ezután, de csakhamar csend lesz; alighanem a katona csókjai némították el ajkait (1910 Vámos Árpád CD10) | A 26. percben már 2–0-ra vezettek [a debreceniek], s ez a Fradival érkező mintegy ezer szurkolót annyira elnémította, hogy a vendégpáholy felől csak a ledöntött reklámtáblák hangja hasított időnként a csendbe (1994 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’halálát okozva örökre elhallgattat vkit vki, vmi’ ❖ Egy szivet ohajtanék nekik [ti. az ellenségeimnek], hogy egy tőrszurással némithassam el mindnyájokat (1843 Jósika Miklós C2437, 174) | [a császár] a budai vérmezőn hóhér pallosával némította el az 50 évvel később diadalra jutott demokrata elvek első apostolait (1894 e. Kossuth Lajos CD32) | egy golyóval elnémítja magát (1928 Szilágyi Géza CD10) | [Lajtha Lászlót] 1963-ban – tehát épp harmincöt évvel ezelőtt – egy szívroham végleg elnémította (1998 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈állatot〉 arra késztet v. kényszerít (vmivel), hogy ne hallasson hangot’ ❖ ma éjjel öt sertésemet hajtá el eggy éjjeli tolvaj, ebeimet kenyérrel némítván el (1830 Kazinczy Ferenc C4938, 373) | [a dalnok] édes dalától zeng a földhatár. Elnémítván az édes csattogányt (1844 Tompa Mihály CD01) | Próbálta karddal, buzogánnyal elnémítani a kakast, de az sérthetetlen volt (1908 Krúdy Gyula CD54) | hogy Nyalka [ti. a ló] egyre siránkozott, elnémították a suhogó ostorral (1917 Mariay Ödön CD10).

1d. ’〈vmely hangot kibocsátó eszközt, készüléket〉 leállít, kikapcsol v. nem működtet tovább, ill. 〈hangszert〉(többé) nem szólaltat meg’ ❖ Az ostromló újabb korban arra törekszik mindenek előtt, hogy az ágyukat elnémitsa (1865 Salamon Ferenc 8402011, 565) | Apollo ismét elnémitja hegedűjét (1870 Ozoray Árpád ford.–Kock 8343004, 28) | egy délelőtt megindítja az elnémított órákat (1930 Kárpáti Aurél CD10) | az áramszolgáltató szakembereinek kellett elnémítaniuk [a meghibásodott szirénát] (1995 Magyar Hírlap CD09) | [a készülék] telefonhívás közben automatikusan elnémítja a rádiót (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈beszédet, hangot, zenét stb., ill. vmely szóbeli megnyilatkozást, annak folyamatát〉 megszüntet(i), abbahagyat(ja)’ ❖ jajgatásaikat [...] el tudja némítni!? (1842 Kovách László C5771, 183) | e pillanatban egyszerre elnémítja a nevetést az elnöki csöngettyű sikongó riadása (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | Gauguin írásának eredetileg az volt a célja, hogy Van Goghgal való arles-i együttdolgozásuk és Van Gogh megőrülése körül támadt mendemondákat elnémítsa (1910 Bálint Aladár CD10) | A luxuskocsik kerekeit ezenkívül – hogy a kövezett úton a zajt elnémítsák, – gumiabronccsal v. pneumatikkal veszik körül (1927 TolnaiÚjLex. C5725, 219) | elnémítottad az elnyomók diadalénekét (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

2a. ’〈beszédet, hangot, zenét stb.〉 túlharsogva elnyom vki v. vmi’ ❖ Az ég és a tengerek elemei szakadatlan csatában voltak egymással, elnémítva az emberek kisszerű harcait (1851 Jókai Mór CD18) | a dob csak tovább pörgött, mintha elnémítani akarná egy halálraítélt jajkiáltásait (1925 Krúdy Gyula CD54) | Laura kétségbeesett szopránja, melyet Vachottné enyelgően erőszakos altja elnémítani iparkodott, egyszerűen kimaradt a partitúrából (1996 Szabó Magda 9630010, 166).

3. ’〈írót, költőt, tudóst v. más közéleti személyt〉(nyilvános) tevékenységének felhagyására késztet’ ❖ Köszöntöm elnémúlt – és bizonyosan elnémítatott nagybecsű barátomat, Ragályi Tamás urat is (1807 Kazinczy Ferenc C4939, 181) | [azt hitte a minisztérium,] hogy ha ezt a maroknyi írói társaságot elnémítja, azáltal megállíthatja a világtörténet szellemének röptét (1866 Jókai Mór CD18) | [a mameluk] a belügyminisztertől az utolsó falusi jegyzőig elkövetett mindent, hogy a fiatal néplázítót tetten érjék, és valahogy elnémítsák (1912 Móricz Zsigmond C3218, 221) | A háború után háttérbe szorították, 1956 után pedig végleg elnémították [Lükő Gábort] (2000 Új Könyvek CD29).

3a. ’〈vmely (kulturális) intézményt v. a tömegtájékoztatást〉 arra késztet(i) v. kényszerít(i), hogy működését beszüntesse’ ❖ Ha a sajtó is el lesz némitva, egész féktelenséggel megindulhat a gazdálkodás (1872 Tóvölgyi Titusz 8492011, 136) | A puritánoktól elnémított színház e század [ti. a 17. század] második felében ismét megszólal (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 208) | A kormány elnémította a sajtót, megtiltotta a nyilvános gyűléseket és nagyon megnyirbálta a kisebbségek és az összes polgárok jogait (1934 Budapesti Hírlap júl. 25. C4722, [1]) | a rezsim a teljes elszigeteléssel sújtotta a haladó mozgalmakat. Az elkobzott vagy leszerelt átjátszóállomások elnémították a demokratikus médiát (2000 Országgyűlési Napló CD62).

4. (vál) ’〈erős érzést〉 lecsillapít, megszüntet’ ❖ mostan el kell némítanom minden vágyásimat, ’s csak arra kell emlékeznem, hogy férj vagyok és atya (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 52) | Elfojtom én szenvedésem, Elnémitom bánatomat (1877 Darmay Viktor C1353, 103) | Hogyan némítsam el a rettegést Világban elszórt szeretteimért? (1932 Reményik Sándor CD01) | [a kolozsváriak] minden tőlük telhetőt megtettek, hogy a török pasa haragját elnémítsák (1940 Bánlaky József CD16).

5. ’〈annak kif-ére, hogy vminek a folyamatát, működését leállítja, érvényét megszünteti vmi, vki〉’ ❖ Honunkban a’ törvényhozás joga és hatalma, a’ szokást és gyakorlatot el némítván [...] a’ fölkent királynak ’s az ország rendjeinek közösen tulajdonittatik (1833 Kunoss Endre 8260037, 110) | [1848-ban] e szegény elnyomott nép is fölemelte fejét, s igyekezett elnémított jogainak érvényt szerezni (1873 Orbán Balázs 8340021, 107) | Zsigmond erélyes eljárása s Comen megérkezése perczre elnémították a viszályt (1886 Szilágyi Sándor CD55) | [Delijannisz] a kir. palota előtt tüntetésre is készült, de a katonai őrség hamar elnémította a mozgalmat (1893 PallasLex. CD02) | az evolúció során kialakult egy olyan génrészlet, amelyet a sejtmag enzimjei metilcsoportok felcsatolásával, metiláció révén képesek lezárni és ezzel a gént elnémítani (1999 Természet Világa CD50).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

elnémít tárgyas ige 4a4
1.
beszéd, sírás, nevetés stb. abbahagyására késztet, elhallgattat vkit vki
utollyára félben ſzakaſztván a’ halgatáſt mellyel el némitotta volt a’ Király[, azt felelte]
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Sirt a kis fiu. Anyja mindent elkövetett, hogy elnémithassa; mindent igért neki; de a kedves kétlábu házi akadék csak sitt-ritt mint a hájatlan taliga
(1857 Vasárnapi Újság)
Apám fölemelte kezét, mintha el akarna némítani
(1908 Elek Artúr)
[az olasz kormány tagjai annyira felháborodtak egy képviselő] kormánytöbbséget illető bírálatán, hogy fizikai erővel próbálták elnémítani a szónokot
(1994 Magyar Hírlap)
1a.
〈annak kif-ére, hogy olyan erős hatással van rá v. azt okozza vmi, hogy nem tudja folytatni mondandóját, nem tud megszólalni〉
A’ nagy ſzomoruſág mely annakelötte tſak egy néhány orával mindeneket el némitott volt, örömre változott
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Az a’ sllyedtt gondolkodás, Melly nyelvét elnémíttá; Azok a’ mély pillantások, Az aggódás szegei; Azok a’ bús szabodások, A’ szerelem jelei
(1811 Döme Károly ford.Metastasio)
azt kellett volna hinni, hogy Spanga elfogatása el fogja némítani a felszólalókat
(1883 Mikszáth Kálmán)
Az asszonynak halk sikolya hallatszik még ezután, de csakhamar csend lesz; alighanem a katona csókjai némították el ajkait
(1910 Vámos Árpád)
A 26. percben már 2–0-ra vezettek [a debreceniek], s ez a Fradival érkező mintegy ezer szurkolót annyira elnémította, hogy a vendégpáholy felől csak a ledöntött reklámtáblák hangja hasított időnként a csendbe
(1994 Magyar Hírlap)
1b.
halálát okozva örökre elhallgattat vkit vki, vmi
Egy szivet ohajtanék nekik [ti. az ellenségeimnek], hogy egy tőrszurással némithassam el mindnyájokat
(1843 Jósika Miklós)
[a császár] a budai vérmezőn hóhér pallosával némította el az 50 évvel később diadalra jutott demokrata elvek első apostolait
(1894 e. Kossuth Lajos)
egy golyóval elnémítja magát
(1928 Szilágyi Géza)
[Lajtha Lászlót] 1963-ban – tehát épp harmincöt évvel ezelőtt – egy szívroham végleg elnémította
(1998 Magyar Hírlap)
1c.
〈állatot〉 arra késztet v. kényszerít (vmivel), hogy ne hallasson hangot
ma éjjel öt sertésemet hajtá el eggy éjjeli tolvaj, ebeimet kenyérrel némítván el
(1830 Kazinczy Ferenc)
[a dalnok] édes dalától zeng a földhatár. Elnémítván az édes csattogányt
(1844 Tompa Mihály)
Próbálta karddal, buzogánnyal elnémítani a kakast, de az sérthetetlen volt
(1908 Krúdy Gyula)
hogy Nyalka [ti. a ló] egyre siránkozott, elnémították a suhogó ostorral
(1917 Mariay Ödön)
1d.
〈vmely hangot kibocsátó eszközt, készüléket〉 leállít, kikapcsol v. nem működtet tovább, ill. 〈hangszert〉 (többé) nem szólaltat meg
Az ostromló újabb korban arra törekszik mindenek előtt, hogy az ágyukat elnémitsa
(1865 Salamon Ferenc)
Apollo ismét elnémitja hegedűjét
(1870 Ozoray Árpád ford.Kock)
egy délelőtt megindítja az elnémított órákat
(1930 Kárpáti Aurél)
az áramszolgáltató szakembereinek kellett elnémítaniuk [a meghibásodott szirénát]
(1995 Magyar Hírlap)
[a készülék] telefonhívás közben automatikusan elnémítja a rádiót
(1997 Magyar Hírlap)
2.
〈beszédet, hangot, zenét stb., ill. vmely szóbeli megnyilatkozást, annak folyamatát〉 megszüntet(i), abbahagyat(ja)
jajgatásaikat [...] el tudja némítni!?
(1842 Kovách László)
e pillanatban egyszerre elnémítja a nevetést az elnöki csöngettyű sikongó riadása
(1886 Mikszáth Kálmán)
Gauguin írásának eredetileg az volt a célja, hogy Van Goghgal való arles-i együttdolgozásuk és Van Gogh megőrülése körül támadt mendemondákat elnémítsa
(1910 Bálint Aladár)
A luxuskocsik kerekeit ezenkívül – hogy a kövezett úton a zajt elnémítsák, – gumiabronccsal v.vagy pneumatikkal veszik körül
(1927 TolnaiÚjLex.)
elnémítottad az elnyomók diadalénekét
(1996 Katolikus Biblia ford.)
2a.
〈beszédet, hangot, zenét stb.〉 túlharsogva elnyom vki v. vmi
Az ég és a tengerek elemei szakadatlan csatában voltak egymással, elnémítva az emberek kisszerű harcait
(1851 Jókai Mór)
a dob csak tovább pörgött, mintha elnémítani akarná egy halálraítélt jajkiáltásait
(1925 Krúdy Gyula)
Laura kétségbeesett szopránja, melyet Vachottné enyelgően erőszakos altja elnémítani iparkodott, egyszerűen kimaradt a partitúrából
(1996 Szabó Magda)
3.
〈írót, költőt, tudóst v. más közéleti személyt〉 (nyilvános) tevékenységének felhagyására késztet
Köszöntöm elnémúlt – és bizonyosan elnémítatott nagybecsű barátomat, Ragályi Tamás urat is
(1807 Kazinczy Ferenc)
[azt hitte a minisztérium,] hogy ha ezt a maroknyi írói társaságot elnémítja, azáltal megállíthatja a világtörténet szellemének röptét
(1866 Jókai Mór)
[a mameluk] a belügyminisztertől az utolsó falusi jegyzőig elkövetett mindent, hogy a fiatal néplázítót tetten érjék, és valahogy elnémítsák
(1912 Móricz Zsigmond)
A háború után háttérbe szorították, 1956 után pedig végleg elnémították [Lükő Gábort]
(2000 Új Könyvek)
3a.
〈vmely (kulturális) intézményt v. a tömegtájékoztatást〉 arra késztet(i) v. kényszerít(i), hogy működését beszüntesse
Ha a sajtó is el lesz némitva, egész féktelenséggel megindulhat a gazdálkodás
(1872 Tóvölgyi Titusz)
A puritánoktól elnémított színház e század [ti. a 17. század] második felében ismét megszólal
(1926 TolnaiÚjLex.)
A kormány elnémította a sajtót, megtiltotta a nyilvános gyűléseket és nagyon megnyirbálta a kisebbségek és az összes polgárok jogait
(1934 Budapesti Hírlap júl. 25.)
a rezsim a teljes elszigeteléssel sújtotta a haladó mozgalmakat. Az elkobzott vagy leszerelt átjátszóállomások elnémították a demokratikus médiát
(2000 Országgyűlési Napló)
4. (vál)
〈erős érzést〉 lecsillapít, megszüntet
mostan el kell némítanom minden vágyásimat, ’s csak arra kell emlékeznem, hogy férj vagyok és atya
(1806 Kazinczy Ferenc)
Elfojtom én szenvedésem, Elnémitom bánatomat
(1877 Darmay Viktor)
Hogyan némítsam el a rettegést Világban elszórt szeretteimért?
(1932 Reményik Sándor)
[a kolozsváriak] minden tőlük telhetőt megtettek, hogy a török pasa haragját elnémítsák
(1940 Bánlaky József)
5.
〈annak kif-ére, hogy vminek a folyamatát, működését leállítja, érvényét megszünteti vmi, vki〉
Honunkban a’ törvényhozás joga és hatalma, a’ szokást és gyakorlatot el némítván [...] a’ fölkent királynak ’s az ország rendjeinek közösen tulajdonittatik
(1833 Kunoss Endre)
[1848-ban] e szegény elnyomott nép is fölemelte fejét, s igyekezett elnémított jogainak érvényt szerezni
(1873 Orbán Balázs)
Zsigmond erélyes eljárása s Comen megérkezése perczre elnémították a viszályt
(1886 Szilágyi Sándor)
[Delijannisz] a kir.királyi palota előtt tüntetésre is készült, de a katonai őrség hamar elnémította a mozgalmat
(1893 PallasLex.)
az evolúció során kialakult egy olyan génrészlet, amelyet a sejtmag enzimjei metilcsoportok felcsatolásával, metiláció révén képesek lezárni és ezzel a gént elnémítani
(1999 Természet Világa)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások