elnéz ige 4b5

1. tn ’tekintetét vmerre v. vhova irányítva néz (vmin végig v. vmeddig)’ ❖ a’ vizek’ istene […] elnéz hullámi fölött (1825 Vörösmarty Mihály 8524379, 17) | Elnézek a pusztaságon, Ez utcákon végig (1869 Vajda János 8503038, 26) | Szekérzörgést hallottak s egyszerre néztek el jobbra, a falu felé, le a völgyes sikra (1912 Móricz Zsigmond C3224, 56) | Hangosan szavalt a létra tetején, elnézett a fák magasságába a füstölgő gyárkéményekig (1973 Csukás István 9095021, 52).

1a. ’〈annak kif-ére, hogy tekintetével (szándékosan) elkerül, ill. lenézően v. hárítóan figyelmen kívül hagy vkit, vmit〉’ ❖ Fernando elmegyen mellettek, ’s rajtok elnéz (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Goethe C2527, 43) | Rideghváry kétféle emberekkel találkozott; kik vagy mély főhajtással üdvözlék, vagy félvállat fordítottak neki, s elnéztek a feje fölött (1869 Jókai Mór CD18) | Young elfogulatlan volt, amit nem mondhatunk sem Scotus Viatorról, sem Aage Madelungról, mind a ketten más-más szélsőségekből elnéznek a tények fölött (1915 Franyó Zoltán CD10) | Az Ápisz-ból kifelé jövet vettem észre Neszmélyi nénit. Kétszer köszöntem neki; gőgösen elnézett mellettem, majd – örömmel – ő vett észre (1989 Szörényi László 2015034, 48).

1b. ’tekintetét vkiről, vmiről levéve máshova néz’ ❖ Mi elnéztünk ugyan róla, … de  Kocsinkhoz lovaglott (1807 Folnesics János Lajos ford.–Schilling C1754, 234) | A hölgy, aki az asztalon ült, büszkén elnézett tőlük, mutatva, hogy neki ehhez a beszélgetéshez nincs köze (1918 Molnár Ferenc² 9453002, 82) | – Úgy gyűlöli az egyenruhát – mondta valaki – hogy elnéz, ha az utcán egy postással találkozik (1950 Déry Tibor 9107009, 185) | – Volt egy rubinnal díszített tőr is fent … nem látom. Az asszony elnézett. – Nem szoktam a holmijaid közt turkálni (1975 Páskándi Géza 2042053, 94).

2. ts (tárgyragos határozóval is) ’figyelmesen, elmerülten néz, figyel vkit, vmit’ ❖ egyhúzamba félnapig is elnézik, Némely bolond csonttekékkel hogy tekézik (1795 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | Elnézte órahosszat A fürge szép halat (1846 Tompa Mihály C4235, 14) | Megállt a tükör előtt és hosszan elnézte magát (1914 Oláh Gábor 9487063, 160) | Elnézem őket messziről, a kerti házikó verandája előtti futórózsák zöld függönye mögül, de ők nem látnak engem az útról (1996 Magyar Hírlap CD09) | Órákat elnéztem volna a kanadai nép ajándékát, a beázó Niagarát, de az idő sürgetett (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. (tárgy n. is)(ismételten) látva v. szemlélve (vmilyennek) érzékel, tapasztal vmit’ ❖ még-nagyobb jót leltem én ebben [ti. a könyv megírásában], el-nézvén, mint jó barátya az emberi Nemzetnek, amaz nagy haſznot, a’ mellyet remélhetni ezen munkámnak annyira el-ſzélledéſéböl (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [)(8v]) | Elnézi: be dőre világ ez! (1877 Arany János C0647, 201) | Ahogy hazai állapotainkat elnézem: az Otthon-klub baccarat-asztalára kell gondolnom, hol tizenöt szegény ember ül körbe, hogy elnyerje egy tizenhatodiktól, amit az nyert el tőlük (1913 Ignotus CD10) | Elnézem magam körül a sok rossz házasságot, hogyan csalják egymást, hogyan hazudnak egymásnak össze-vissza (1989 Fel a kezekkel! 1024022, 139).

2b. (felsz módban) (rég)(gondolatban) tüzetesen(, darabonként) megvizsgál, megnéz vmit’ ❖ Nézzk el-moſt a’ tbbi külſ ki-adáſokat vagy-is fordétáſokat (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [)()(2v]) | az aſztalhoz méne: réſz ſzerént azért: hogy az Ereklyét jobban el-nézheſſe (1786 Dugonics András 7087010, 138) | Nézzük el bármelyik – német, angol, francia – irodalmat: leszámítva egy-két világhírű celebritast: avagy nem mérkőzhetünk mi a többivel? Mivel nagyobb egy Geibel, Beck, L. Cavannagh, stb., mint Tompa? (1854 Arany János C0642, 353).

2c. (felsz módban, tárgy n. is, az ember ált alannyal) (rég) ’〈enyhébb felháborodás kif-ére:〉 micsoda dolog ez!, nézze meg az ember!’ ❖ Nézzeel az ember; milylyen buta vagyok én! (1787 Gelei József ford.–Campe C1870, 125) | No már nézze el az ember! én jót akarok neki, ’s ő olly dölfösen felel (1819 Vörösmarty Mihály 8524390, 79) | Nézze el az ember ezt a tolakodót (1881 Balogh Tihamér ford.–Molière C3178, 7).

3. ts (rég v. nyj)(barátságtalan, fenyegető tekintetével) kinéz, távozásra késztet vhonnan vkit’ ❖ Bécsben ismerték már minden vendéglőben, ismerték pedig arról, hogy ha egy asztalhoz leült valami ismerősével, onnan minden más embert elnézett (1856 Jókai Mór C2352, 10) | elnéztem mellőle a tánczost (1893 Iványi Ödön C2184, 107) | Elnézëtt a társaságtokbú az az embër (1905 Berze Nagy János C6396, 27).

3a. (rég, ritk) ’elcsábít vkitől vkit’ ❖ Csak azt mondom: a ki tőlem Elnézi rózsámat; Haj! az, megúnt életével Vessen előbb számot (1859 Balogh Alajos C0756, 99).

4. ts ’nem néz meg jól, ezért tévesen ítél meg, eltéveszt vmit, ill. másnak néz vkit v. vmit’ ❖ [az orbánc belső részekre való átterjedése] ott-is meg-ſzokot trténni, a’ hol ſem a’ beteg ſem az orvos ſemmiképen nem okoztathatnak, hogy tſak leg kiſſebb dolgot-is el-néztek vólna (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 285) | [Sándor] olyan nagyon hasonlít a bátyjához, hogy a távolban még az ángya is elnézte az urának (1882 Jókai Mór CD18) | Ēnéztem az ötven filléröst, úgy hittem, hogy forint (1957 Szegedi szótár C6400, 347) | [az első gól előtt] elnézték a labdát a spanyol védők (2001 Magyar Hírlap CD09) | egyedül érkezem a Tóth Árpád moziba, és a jegyszedőnő szerint nem lesz itten semmiféle koncert, esetleg a jövő héten, akkor érdeklődjem, lehetséges volna, hogy a dátumot elnéztem (2008 Ménes Attila 3037011, 233).

5. ts (rég, ritk) ’〈célt, módszert〉 alaposan megfontolva kialakít, ill. vmely célra kiszemel, kinéz vkit v. vmit’ ❖ az elöre el-nézett tzélt, nem hogy más idegen fejedelmi Udvarok, de még a’ titkos Tanáts-ház-falak ſem tanulhatták-ki (1785 Magyar Hírmondó 7444063, 290) | Honnat vette légyen a’ Német Iró ezen gyönyörüséges elre el-nézett útat módót, számóljon maga rólla (1787 Magyar Kurír C6330, 766) | Frantzia-orſzággal-is ujjolag házaſságbéli ſzövettsége fog lenni az Auſtriai Háznak; a Charteſi Hertzegnek ſzámára van elöre el-nézve a’ Pármai Hertzegnek Károlina Mária Theréſia nevü Leánya (1788 Magyar Kurír C0313, 447) | edgy el fogott Kém, a’ vallatásban azzal mentette vólna-meg életét, hogy a Törököknek a’ mi elre el-nézett Tábor-hellyeinken eláſott minájokat [= bombájukat] ki-jelentette volna (1788 Magyar Kurír C0313, 514).

6. tn ’rövid időre elmegy, ellátogat vhova v. vkihez’ ❖ Már kétszer elnéztem […] az idén Nagybajomba (1798 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | De nagyon örülnék, ha ön is elnézne hozzám, akármikor, mert mindig honn vagyok (1882 Vajda János 8503132, 71) | egy esztendőben egyszer fölmegyünk Pestre és elnézünk valamelyik szinházba (1908 Ambrus Zoltán C0599, 274) | Úgy a jövő hét csütörtök körül, azaz elsején vagy másodikán elnézhetnének. […] Mindenesetre értesítést várok, ha jönnének (1987 Magyar naiv művészek 1111004, 249).

7. tn (hat-i ign-i alakban) elnéz vmitől (kissé rég) ’eltekint vmitől, nem vesz figyelembe vmit’ ❖ Elnézve a’ fajrokonságtul, melly a’ szirjän, osztják, vogul és tatár-török nyelveket összeköti: a’ szirjän, vogul és osztják nyelvek különösebben is rokonok (1863 Hunfalvy Pál C2147, 72) | Ezen külsőségektől elnézve a festmények belértéke szinezés, rajz, konczepczió tekintetében nagyrabecsülendő (1885 Ormós Zsigmond 8341007, 303) | elnézve mindattól, ami máig csak kísérletezés maradt, pozitív eredményük nem sokkal több, mint hallatlan gazdagodás harmonizáló és instrumentális lehetőségekben (1918 Náray Miklós CD10).

8. ts ’tétlenül szemlélve enged, hagy vmit’ ❖ valóban igen irgalmatlan ſzivünek kell lennie, ha keſeredett ügyemet ſzánakodás nélkül el-nézheti (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 104) | tovább hallgatni annyit tesz, mint csendesen elnézni, mint rohan az ország saját veszte felé (1852 Jókai Mór C2241, 13) | Ugyan te! […] El tudod nézni, hogy az a szegény ember úgy kínlódik azzal a nagy fával! (1920 Móricz Zsigmond C6293, 162) | elnézed, hogy embertestvéred szükséget szenved (1991 Országgyűlési Napló CD62).

8a. ts ’számonkérés, felelősségre vonás, ill. büntetés nélkül eltűr, elfogad vki részéről vmit, tolerál vkinek vmit’ ❖ ſzívem’ vétked el-nézhetné (1789 Göböl Gáspár ford.–Durand 7121003, 74) | kedvesünk’ szerelemlevelkéje, telve helyesirási hibákkal, mellyeket azonban szivesen elnézünk (1838 Frankenburg Adolf C3615, 111) | gyarlóságaimat elnéző jóakarat (1889 Kossuth Lajos CD32) | [a gyereket] gyöngéden szeretjük és nyilván sokat elnézünk neki (1924 Benedek Marcell ford.–Goethe 9042012, 20) | Krisztina csupán az alkoholfogyasztást tiltja meg, és a dohányzást elnézi (1979 Hajnóczy Péter 9215001, 44).

8b. tn elnéz vmi fölött ’szemet huny vmi fölött, nem kéri számon’ ❖ Nem tettem jelentést szabálytalanságodról. Ez egyszer elnéztem fölötte. De egyszersmindenkorra figyelmeztetlek, hogy mindennél elsőbb a parancsnak pontos betartása… (1916 Móricz Zsigmond CD10) | krisztusian elnézzenek az intrikák felett (1919 e. Buday Dezső CD10) | bölcsessége bírja rá, hogy ne csak az acsarkodók, hanem a megbőszült kártevők műve fölött is elnézzen, […] a magyarság nevében (1974 Illyés Gyula 2025050, 15).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. néz; ÉKsz.; SzT. ~, elnézettetik; ÚMTsz.

elnéz ige 4b5
1. tárgyatlan
tekintetét vmerre v. vhova irányítva néz (vmin végig v. vmeddig)
a’ vizek’ istene […] elnéz hullámi fölött
(1825 Vörösmarty Mihály)
Elnézek a pusztaságon, Ez utcákon végig
(1869 Vajda János)
Szekérzörgést hallottak s egyszerre néztek el jobbra, a falu felé, le a völgyes sikra
(1912 Móricz Zsigmond)
Hangosan szavalt a létra tetején, elnézett a fák magasságába a füstölgő gyárkéményekig
(1973 Csukás István)
1a.
〈annak kif-ére, hogy tekintetével (szándékosan) elkerül, ill. lenézően v. hárítóan figyelmen kívül hagy vkit, vmit〉
Fernando elmegyen mellettek, ’s rajtok elnéz
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Goethe)
Rideghváry kétféle emberekkel találkozott; kik vagy mély főhajtással üdvözlék, vagy félvállat fordítottak neki, s elnéztek a feje fölött
(1869 Jókai Mór)
Young elfogulatlan volt, amit nem mondhatunk sem Scotus Viatorról, sem Aage Madelungról, mind a ketten más-más szélsőségekből elnéznek a tények fölött
(1915 Franyó Zoltán)
Az Ápisz-ból kifelé jövet vettem észre Neszmélyi nénit. Kétszer köszöntem neki; gőgösen elnézett mellettem, majd – örömmel – ő vett észre
(1989 Szörényi László)
1b.
tekintetét vkiről, vmiről levéve máshova néz
Mi elnéztünk ugyan róla, … de  Kocsinkhoz lovaglott
(1807 Folnesics János Lajos ford.Schilling)
A hölgy, aki az asztalon ült, büszkén elnézett tőlük, mutatva, hogy neki ehhez a beszélgetéshez nincs köze
(1918 Molnár Ferenc²)
– Úgy gyűlöli az egyenruhát – mondta valaki – hogy elnéz, ha az utcán egy postással találkozik
(1950 Déry Tibor)
– Volt egy rubinnal díszített tőr is fent … nem látom. Az asszony elnézett. – Nem szoktam a holmijaid közt turkálni
(1975 Páskándi Géza)
2. tárgyas (tárgyragos határozóval is)
figyelmesen, elmerülten néz, figyel vkit, vmit
egyhúzamba félnapig is elnézik, Némely bolond csonttekékkel hogy tekézik
(1795 Csokonai Vitéz Mihály)
Elnézte órahosszat A fürge szép halat
(1846 Tompa Mihály)
Megállt a tükör előtt és hosszan elnézte magát
(1914 Oláh Gábor)
Elnézem őket messziről, a kerti házikó verandája előtti futórózsák zöld függönye mögül, de ők nem látnak engem az útról
(1996 Magyar Hírlap)
Órákat elnéztem volna a kanadai nép ajándékát, a beázó Niagarát, de az idő sürgetett
(1999 Magyar Hírlap)
2a. (tárgy n. is)
(ismételten) látva v. szemlélve (vmilyennek) érzékel, tapasztal vmit
még-nagyobb jót leltem én ebben [ti. a könyv megírásában], el-nézvén, mint jó barátya az emberi Nemzetnek, amaz nagy haſznot, a’ mellyet remélhetni ezen munkámnak annyira el-ſzélledéſéböl
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Elnézi: be dőre világ ez!
(1877 Arany János)
Ahogy hazai állapotainkat elnézem: az Otthon-klub baccarat-asztalára kell gondolnom, hol tizenöt szegény ember ül körbe, hogy elnyerje egy tizenhatodiktól, amit az nyert el tőlük
(1913 Ignotus)
Elnézem magam körül a sok rossz házasságot, hogyan csalják egymást, hogyan hazudnak egymásnak össze-vissza
(1989 Fel a kezekkel!)
2b. (felsz módban) (rég)
(gondolatban) tüzetesen(, darabonként) megvizsgál, megnéz vmit
Nézzk el-moſt a’ tbbi külſ ki-adáſokat vagy-is fordétáſokat
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
az aſztalhoz méne: réſz ſzerént azért: hogy az Ereklyét jobban el-nézheſſe
(1786 Dugonics András)
Nézzük el bármelyik – német, angol, francia – irodalmat: leszámítva egy-két világhírű celebritast: avagy nem mérkőzhetünk mi a többivel? Mivel nagyobb egy Geibel, Beck, L. Cavannagh, stb.és a többi, mint Tompa?
(1854 Arany János)
2c. (felsz módban, tárgy n. is, az ember ált alannyal) (rég)
〈enyhébb felháborodás kif-ére:〉 micsoda dolog ez!, nézze meg az ember!
Nézzeel az ember; milylyen buta vagyok én!
(1787 Gelei József ford.Campe)
No már nézze el az ember! én jót akarok neki, ’s ő olly dölfösen felel
(1819 Vörösmarty Mihály)
Nézze el az ember ezt a tolakodót
(1881 Balogh Tihamér ford.Molière)
3. tárgyas (rég v. nyj)
(barátságtalan, fenyegető tekintetével) kinéz, távozásra késztet vhonnan vkit
Bécsben ismerték már minden vendéglőben, ismerték pedig arról, hogy ha egy asztalhoz leült valami ismerősével, onnan minden más embert elnézett
(1856 Jókai Mór)
elnéztem mellőle a tánczost
(1893 Iványi Ödön)
Elnézëtt a társaságtokbú az az embër
(1905 Berze Nagy János)
3a. (rég, ritk)
elcsábít vkitől vkit
Csak azt mondom: a ki tőlem Elnézi rózsámat; Haj! az, megúnt életével Vessen előbb számot
(1859 Balogh Alajos)
4. tárgyas
nem néz meg jól, ezért tévesen ítél meg, eltéveszt vmit, ill. másnak néz vkit v. vmit
[az orbánc belső részekre való átterjedése] ott-is meg-ſzokot trténni, a’ hol ſem a’ beteg ſem az orvos ſemmiképen nem okoztathatnak, hogy tſak leg kiſſebb dolgot-is el-néztek vólna
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[Sándor] olyan nagyon hasonlít a bátyjához, hogy a távolban még az ángya is elnézte az urának
(1882 Jókai Mór)
Ēnéztem az ötven filléröst, úgy hittem, hogy forint
(1957 Szegedi szótár)
[az első gól előtt] elnézték a labdát a spanyol védők
(2001 Magyar Hírlap)
egyedül érkezem a Tóth Árpád moziba, és a jegyszedőnő szerint nem lesz itten semmiféle koncert, esetleg a jövő héten, akkor érdeklődjem, lehetséges volna, hogy a dátumot elnéztem
(2008 Ménes Attila)
5. tárgyas (rég, ritk)
〈célt, módszert〉 alaposan megfontolva kialakít, ill. vmely célra kiszemel, kinéz vkit v. vmit
az elöre el-nézett tzélt, nem hogy más idegen fejedelmi Udvarok, de még a’ titkos Tanáts-ház-falak ſem tanulhatták-ki
(1785 Magyar Hírmondó)
Honnat vette légyen a’ Német Iró ezen gyönyörüséges elre el-nézett útat módót, számóljon maga rólla
(1787 Magyar Kurír)
Frantzia-orſzággal-is ujjolag házaſságbéli ſzövettsége fog lenni az Auſtriai Háznak; a Charteſi Hertzegnek ſzámára van elöre el-nézve a’ Pármai Hertzegnek Károlina Mária Theréſia nevü Leánya
(1788 Magyar Kurír)
edgy el fogott Kém, a’ vallatásban azzal mentette vólna-meg életét, hogy a Törököknek a’ mi elre el-nézett Tábor-hellyeinken eláſott minájokat [= bombájukat] ki-jelentette volna
(1788 Magyar Kurír)
6. tárgyatlan
rövid időre elmegy, ellátogat vhova v. vkihez
Már kétszer elnéztem […] az idén Nagybajomba
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
De nagyon örülnék, ha ön is elnézne hozzám, akármikor, mert mindig honn vagyok
(1882 Vajda János)
egy esztendőben egyszer fölmegyünk Pestre és elnézünk valamelyik szinházba
(1908 Ambrus Zoltán)
Úgy a jövő hét csütörtök körül, azaz elsején vagy másodikán elnézhetnének. […] Mindenesetre értesítést várok, ha jönnének
(1987 Magyar naiv művészek)
7. tárgyatlan (hat-i ign-i alakban) elnéz vmitől (kissé rég)
eltekint vmitől, nem vesz figyelembe vmit
Elnézve a’ fajrokonságtul, melly a’ szirjän, osztják, vogul és tatár-török nyelveket összeköti: a’ szirjän, vogul és osztják nyelvek különösebben is rokonok
(1863 Hunfalvy Pál)
Ezen külsőségektől elnézve a festmények belértéke szinezés, rajz, konczepczió tekintetében nagyrabecsülendő
(1885 Ormós Zsigmond)
elnézve mindattól, ami máig csak kísérletezés maradt, pozitív eredményük nem sokkal több, mint hallatlan gazdagodás harmonizáló és instrumentális lehetőségekben
(1918 Náray Miklós)
8. tárgyas
tétlenül szemlélve enged, hagy vmit
valóban igen irgalmatlan ſzivünek kell lennie, ha keſeredett ügyemet ſzánakodás nélkül el-nézheti
(1772 Mészáros Ignác ford.)
tovább hallgatni annyit tesz, mint csendesen elnézni, mint rohan az ország saját veszte felé
(1852 Jókai Mór)
Ugyan te! […] El tudod nézni, hogy az a szegény ember úgy kínlódik azzal a nagy fával!
(1920 Móricz Zsigmond)
elnézed, hogy embertestvéred szükséget szenved
(1991 Országgyűlési Napló)
8a. tárgyas
számonkérés, felelősségre vonás, ill. büntetés nélkül eltűr, elfogad vki részéről vmit, tolerál vkinek vmit
ſzívem’ vétked el-nézhetné
(1789 Göböl Gáspár ford.Durand)
kedvesünk’ szerelemlevelkéje, telve helyesirási hibákkal, mellyeket azonban szivesen elnézünk
(1838 Frankenburg Adolf)
gyarlóságaimat elnéző jóakarat
(1889 Kossuth Lajos)
[a gyereket] gyöngéden szeretjük és nyilván sokat elnézünk neki
(1924 Benedek Marcell ford.Goethe)
Krisztina csupán az alkoholfogyasztást tiltja meg, és a dohányzást elnézi
(1979 Hajnóczy Péter)
8b. tárgyatlan elnéz vmi fölött
szemet huny vmi fölött, nem kéri számon
Nem tettem jelentést szabálytalanságodról. Ez egyszer elnéztem fölötte. De egyszersmindenkorra figyelmeztetlek, hogy mindennél elsőbb a parancsnak pontos betartása…
(1916 Móricz Zsigmond)
krisztusian elnézzenek az intrikák felett
(1919 e. Buday Dezső)
bölcsessége bírja rá, hogy ne csak az acsarkodók, hanem a megbőszült kártevők műve fölött is elnézzen, […] a magyarság nevében
(1974 Illyés Gyula)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. néz; ÉKsz.; SzT. ~, elnézettetik; ÚMTsz.

Beállítások