elő² hsz és ik 0elé (rég)

I. hsz

1. (rendsz. hiányos felsz mondatban) (rég) ’haladási iránya szerint v. nézőpontját tekintve elöl levő helyre v. annak irányába, előre’ ❖ a’ Frantzis tábornok elé való lépései, az egéſz Európát, leg kegyetlenebb veſzedelemmel fenyegette (1796 Magyar Kurír C0330, 533) | Elé öreg! légy gyorsabb, mint korod; Gondold meg, ellenséged jár előtted, E’ jó barátod a’ ki most követ (1840 Vörösmarty Mihály 8524409, 357) | nagyon messze láttam szántó-vető embereket, hallottam a hangjokat, a mint biztatták az ökröket: hé, elé, Csákó, Szilaj! (1906 Benedek Elek C0914, 18) | többet hátra mint elé (1912–1918 Nagyszalontai gyűjtés C6380, 148).

2. (rendsz. hiányos felsz mondatban, ismételve is) ’érzékelhető v. elérhető helyre’ ❖ Hol van, ki zengje tetteim – Elő egy velszi bárd! (1857 Arany János 8014087, 273) | Légi földi, vizimanók, Ember fiát boldogitók, Tündérek, elő, elő (1867 Rákosi Jenő 8385002, 245) | Felhivta Pardi urékat, hogy hát csak elő a legszebb nótáikkal (1885 Tolnai Lajos C4202, 50) | No akkor pofa be. Elő a stukkert! (1947 Képes Szabad Föld máj. 18. C0229, 2) | hol vannak a szerszámaitok, mellyel dalt és muzsikát fakaszthattok? Elrejtettétek talán? Ha így van, akkor csak nosza, elő vele (1966 Sánta Ferenc 9585005, 80).

2a. (nyj) ’érzékelhető v. elérhető helyen’ ❖ – Emberek! – kiálta Apafiné csengő hangon. – Ki van elé? (1851 Jókai Mór CD18) | az ellopott holmim elő legyen egy hét mulva (1883 Mikszáth Kálmán C3126, 83) | Valami tizenkét pengőt emleget a bíró. – Azt a felit eligazítjuk, csak eppen elé legyen a legényke (1928 Tamási Áron 9701001, 45) | Közeli ismerősöknek, rokonnak, családtagnak személyes érdeklődést kifejező kérdéssel is köszönhettek. Pl. „Hogy vagytok, Mari?”, „Hé, hogy van anyád?”, „Elé van-e, Erzsu?” (1982 NéprajziLex. CD47).

II. ik

1. (kissé rég) ’haladási iránya szerint v. nézőpontját tekintve elöl levő helyre v. hely irányába, ill. a cél felé, előre’ ❖ Bal-ſzárnyunkat [ti. a seregünkét] elébb elő ne mozditsuk, a’ mig az Ellenségnek bal-ſzárnya egéſzſzen meg-nem verettetet (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 114) | A’ ki müvészpályát óhajt, tövisit ne tekintse, Bátran törjön elő ’s tűnnek az éji ködök (1822 Kisfaludy Károly 8242012, 75) | [igyekezett] olyan távolságra elő sietni az öregektől, hogy a járókelők ne nézhessék őket együvé tartozóknak (1889 Szabó Endre C3770, 56) | Összenéztek s mosolyogtak a szemeik, a lány előtolta a fejét s a másik hosszan, hangosan szájon csókolta (1928 Kassák Lajos 9314005, 173)  előhalad tn 1a1 (átv is) | A’ ſzekerek el ſzéllyednek egy mástól, a’ gyorsabbak elö haladnak, az Altzibiadesé közöttek vagyon (1775 Báróczi Sándor ford.–Marmontel C0805, 56) | Előhaladtam már az élet útján (1833 Vörösmarty Mihály C4536, 45) | [a] szász thüringeni had találkozott a rablásközben rendetlenül előhaladó csapattal (1861 Szalay László 8419002, 31)  előnyomul tn 1a1 | [a] nagy ſzámmal öſzve-ſereglett Török Tábor azt a’ parantsolatot vette vala, hogy Julius 12-dikéig elé-nyomuljon (1789 Magyar Kurír C0315, 846) | [Hunyadi János] Erdélyben a’ törököket többször megtörte, a’ balkánig diadalmasan előnyomult, de utób a’ rigómezején a’ soha nem hátrált vén Amuráttul megvereték (1834 Garasos Tár 8625002, 91) | az egész csapat megingott; a hátul menetelőket tétova rémület fogta el, mire a seldwylaiak nekibátorodva, vad hahotával megint előnyomultak, és a ruechensteinieket városuk felé szorították vissza (1962 e. Lányi Viktor ford.–Keller 9381006, 372).

1a. ’az elérendő, a sikert v. a megvalósulást jelentő cél felé’ ❖ ezen munkámmal a’ köz jót tehetſégem ſzerént elö mozditani iparkodtam (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 10) | Az Anyai nyelven irott közönséges Újságok is sokat segithetik elé a’ Haza Literaturáját (1806 Teleki László¹ 8472006, 169)  előmozdít ts 4a4 [1. is] | fáradhatatlan igyekezettel kivánja a’ Hertzeg az igaz ſzerentséjét elö-mozditani (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 378) | [az] ismételt kapálás által a’ föld porhányitását ’s tisztitását elémozditják (1848 Vasárnapi Újság 8672001, 100) | milyen politikával mozdíthatják elő legjobban a lakosság helyzetének javulását (1985 Borbándi Gyula 9811009, 212).

2. ’oda, olyan helyre v. hely felé, ahol érzékelhető v. elérhető, ahol közel(ebb) van’ ❖ Ágiaris. Télónis. A játék-piatz fenekéből, tſendeſen, mind ketten elö-jönek (1772 Bessenyei György¹ C1076, 51) | az őrök által adott jelre azonnal elő teremnek (1844 Tóth Lőrinc 8490014, 33) | Egyszer csak hoplá! – nyilsebességgel elő ugrott a barlangból egy csunya borzas – vadmacska! (1886 Sirisaka Andor 8408011, 50) | A szekérzörgésre előtámolyogtak a nemesurak a lovagteremből (1953 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343002, 211) | az emlékek tolakodtak elő (1997 Magyar Hírlap CD09)  előbújik tn 11a1 (átv is) | Azok a’ Meſterségek, mellyek edgy Orſzágban p. o. Egyiptomban virágoztak; laſsan laſsan el-hanyatlattanak, és utoljára ſemmivé lettenek; azonban más Orſzágban, mint Görög Orſzágban, elé búvtanak és laſsan laſsan elſzármaztanak (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 299) | Récze Marczi is előbujt a pad alul, és bámész szemekkel kezdett a szobában körül tekinteni (1857 Szegfi Mór 8430009, 223) | megnézegette a földből előbújó cirokszálakat (1986 Gion Nándor 9190003, 38)  előpattan tn 1a5 | Én erre előpattantam, s haragosan azt kérdém tőle: s hát nem lesz? (1793 Csokonai Vitéz Mihály C1325, 599) | A’ pinczérnő előpattant; mi tetszik? (1844 Tóth Lőrinc 8490012, 9) | mintha Zeusz fejéből hirtelen előpattanna Pallasz Athéné (1996 Országgyűlési Napló CD62)  előrajzik tn 18a9 (átv is) | A partok mellett tutajokra épített kunyhók libegnek, mikből falkái a szelíd szárnyasoknak rajzanak elő (1872–1874 Jókai Mór CD18) | Borzadt azoktól a képektől, mik lelkéből előrajzottak (1887 Kabos Ede C2469, 92) | Olyan messze vannak tőlünk, hogy az emberek arczát nem lehet kivenni, csak az előrajzó csoportokat látjuk (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 299) | a művelődéstörténet nevezetes személyiségei is előrajzanak e kötetből (1999 Új Könyvek CD29)  előrobban tn 1a5 | Magyarok robbantak-elő, és a’ Puskaporcsinálóval támadásról szóllának (1808 Andrád Elek C0613, 68) | a’ villám előrobban a’ fekete felhőkbül (1836 Vajda Péter ford.–Campe C4672, 58) | rendkívüli erővel valósággal előrobban a víz a barlangüregből (1987 Antalffy Gyula 1004001, 80)  előrobog tn 2a | a berek sürüjéből egy ifju lovag robogott elő (1846 Jókai Mór C3295, 113) | Két szekér nem tudta kikerülni egymást s mikor a kocsisok szétválasztották a lovakat, a gőzfürdő-uccából előrobogott egy bérkocsi, mely majdnem nekikhajtott (1925 Kosztolányi Dezső 9359017, 402) | Hagyták, hogy a török csapat legnagyobb része előrobogjon a kanyarból, majd eldördült a gyalogság sortüze (1995 Kelenik József CD17)  előrohan tn 1a | a’ rejtekben lévö sokaság, leg-ottan elé-rohanának (1784 Magyar Hírmondó C0272, 788) | A minden oldalról előrohanó kutyáktól körülugattatva, s átalok kisértetve érkeztünk meg (1868 Orbán Balázs 8340004, 80) | [az] őrség öt-hat helyről is előrohant, verekedés, vér, harc minden utcasarkon (1960 Szentkuthy Miklós 9664003, 225)  előront tn 4a3 | gondolám magamban, ideje van, hogy előrontsak (1807 A fösvény ángy ford. C0542, 39) | dühös oroszlánként rontott elé Hurry, ki az ellenséget még távol tudta magától tartani (1894 Fésűs György ford.–Cooper 8143004, 100) | A kadétiskola tetejéről golyózápor söpört végig azon az utcán, ahonnét a vasmunkások előrontottak (1961 Gyetvai János 9204001, 84)  elősereglik tn 16b1 | mihelyeſt tengerbe le-fordúl A’ ſiet Nap, el-ſeregel [a gulya] ki-fejésre (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière C0829, 96) | [az asszony] kocsija előállt, pogyászát az elősereglő cselédség sirva kötözé fel (1853 Karacs Teréz 8219004, 149) | a tömegből elősereglenek és új politikai szövetségre lépnek egymással […] az erejükre ráébredt szabad egyének (2009 Népszabadság ápr. 4. C7857, melléklet 4)  elősiet tn 5b [1. is] | Ezenn történetnek hallására haladék nélkül el sietett a’ segitségre (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 971) | Az állomásfőnök, a ki nehány percz előtt mintha a föld nyelte volna el, nem mutatkozott, most maga sietett elő végtelen bocsánatkérésekkel (1885 Pálffy Albert 8349002, 224) | Néha becsengetett egy-egy lakásba, és amikor a házbeliek elősiettek, Rogozsin rájuk szólt a kémlelőnyíláson keresztül (1976 Bajor Andor 1006034, 244)  előtódul tn 1a1 | a’ Szeretsenyek mindég újjabb ervel tódultak el (1808 Farkas Ferenc ford. C1696, 130) | a mély hasadásból a föld alatti viz, mint a gőzkatlanból kiszabadult forró pára, ugy tódul elő (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [Az ívó halak] napokig is kavarognak egyhelyben, folyton újabbak és újabbak tódulnak elő, majd hirtelen eltűnnek megint (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A tömeg a házakba húzódott, majd mikor végre valakik kilőtték páncélököllel a harckocsikat, hurrá kiáltással ismét előtódult (1995 Ungváry Krisztián CD58)  előtoppan tn 1a1 | Egygy fertály mulva el toppant [a legény] a’ lóval egygyütt (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 254) | Szilágyi [Dezső] arra vállalkozott, hogy (mint a megholt Csaba vezér) amikor szükség lesz, előtoppan, és szétveri Erdély ellenfeleit a Házban (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | egyszerre előugrott, honnan, honnan se, hirtelen előtoppant Miska medve (1979 Esterházy Péter 9129002, 301).

2a. (kül. beszédaktusra utaló igével) ’〈annak kif-ére, hogy az igével jelölt cselekvés célja, hogy vki, vmi a beszélő elé jöjjön v. kerüljön〉’ ❖ A’ Bíró monda a’ Komondornak: No hát hívd-elé a’ Tanuidat (1776 Esopus meséi ford. C1641, 67) | [a gróf] csoszogó bókolások közt kitisztult a salonból, előrendelni a seregélyszürke fogatot (1859 Matkovics Pál 8299002, 12) | [A szultán] arckifejezése nem volt minden megvetés nélkül, amint tolmácsait előintette (1925 Berde Mária 9047017, 146) | miután előbb persze alaposan megdolgoztattak érte, előfüttyentettek, hogy ássak egy sírt magamnak (1990 Kertész Imre² CD41)  előkiált ts 4a3 (rég) | A’ király felocsódott keble’ mély gondolatjából, előkiáltá a’ dalok’ ’s kobzok’ Ullinját (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson 7163065, 149) | [Toldi] megragadta [a bika] szarvát, Vágószékre voná két szarvánál fogva, A mészárosokat előkiáltotta (1846 Arany János 8014001, 135) | [Janku meg Mihály] előkiáltották csatlósaikat a lovakkal, őt nyeregbe segítették, majd közrefogták és ügetni kezdtek a táboruk felé (1945 Darvas József 9101011, 145)  előparancsol ts 1a | elefántokat ’s lovakat elé-parantsolhatok, ’s oda mehetek, a’ hová kedvem ér (1802 Molnár János 7445030, 198) | „Huzd meg czigány!” Ordit a bús magyar előparancsolva a bandát (1858 Vas Gereben 8514003, 38) | [a házfőnök] előparancsolta az inast a másik kulccsal: – Nyisd ki Lucidus úr ajtaját! (1923 Nagy Péter³ CD10) | Nyalka csikósok, cifra gulyások, híres számadójuhászok parancsolják elő [...] a réziccével mért bort vagy pálinkát (1987 Antalffy Gyula 1004003, 111)  előszólít ts 4a4 (átv is) | Leérvén a szekérhez, előszólítottam egy lámpástartó újhelyi szemlélőt, s megnéztem az órámat (1830 Kazinczy Ferenc 7163008, 167) | minket majd, ha eltávozunk Krisztus irgalmából, a városi temető földjébe tesznek? Az is csak szentelt föld: az angyali harsonaszó onnét is előszólít, összeterel majd, amen! (1917 Kaffka Margit 9290048, 28) | [a] kíméletlen faggatással, fenyegetőzéssel és ígéretekkel eléri, hogy előszólítsák a tisztviselőt, ki az értékpapirosokat átvette (1988 Lengyel Péter 9397008, 321).

2b. ’vhonnan, kül. vminek a mélyéből v. több dolog közül ki’ ❖ [rüh esetén] a’ fellyebb emlitett purgáló ſzereket és a’ kenetet iſmét el-kell venni (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 353) | Igen csinosan rakvák papirdobozokba, s a venni szándékozó kivánságára egész készséggel darabonként szedi elé [a selyemszöveteket] a kereskedő (1853 Andrássy Manó 8011002, 252) | a szenespince egyik sötét zugolyából előhalászták a saját tettétől szemmel láthatóan megzavarodott és megsemmisülten kiáltozó gyilkost (1986 Nádas Péter 9466004, 435)  előás ts 4a8 | a medencét az ostrom után a romok közül ásták elő (1860 Jókai Mór CD18) | [a] padló alól, vagy a pöcegödörből egyre-másra ásták elő az arany-, meg ezüstpénzekkel teli ládákat (1945 Darvas József 9101014, 108) | előástam a fürdőnadrágomat valamelyik szatyorból (1989 Csengey Dénes 1028002, 17)  előhúz ts 4a5 | zsebéből papirt, iront húz elő, s az asztal mellé ül (1860 Virág Lajos 8523002, 151) | eléhúzott valami fínom kolbászkákat, amik úgy voltak fűzve, mint a gyöngy s kínált, hogy egyem (1939 Asztalos István 9012003, 12) | bebújt az ágy alá, és nyögdécselve egy nagy, fedeles kosarat húzott elő onnan (1992 Magyar László András 2016013, 365)  előkapar ts 1a | előkaparta az irást (1865 Vas Gereben C4384, 143) | ki-ki előkaparta az elemózsiát a hátizsákból, bőröndből, kézi csomagból, zörgött a papiros mindenfelől (1945 Szép Ernő 9665040, 57) | Orvosságot kapar elő a zsebéből, és csak úgy víz nélkül beveszi (1967 Moldova György 9449007, 67)  előkeres ts 4b2 | Mint a’ tanúlt Orvos, nem mindjárt vág ’s éget, Mihellyt lát valamelly réſzben veſzettſéget; St mesterſégének meg-késérti titkát, El keres minden hathatóst és ritkát (1787 Mátyási József C3065, 84) | előkeresé tarisznyájából a kulcsot (1878 Erdélyi Gyula 8130001, 29) | Lisbeth közben egy ládikóból papírokat keres elé, odanyújtja Kolhaasnak (1973 Sütő András 9620001, 20)  előkerít ts 4b4 | El-mondatom ma vele az Abrakadábrát, tsak el kerítheſsem a’ kutya porontyát! (1788–1789 Magyar Múzeum C0352, 444) | [Az éj] végre a szép holdat előkerítette S ezüst koszorúnak fejtül odatette (1846 Arany János 8014001, 116) | Rengeteg órát, láncot, tárcát, retikült lopnak és a legritkább esetben tudja a rendőrség a tettest előkeriteni (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 12) | Nem szeretném hiába várni magát, mert előkerítem a föld alól is (1969 Fejes Endre 9139002, 164)  előkotor ts 7a4 | pénzt kotorjon elő a láda fenekéről (1845 Kelmenfy László C2043, 5) | nem sejthetem, mikor lesz elég ok, előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg (1935 József Attila 9282127, 268) | Benyúlt az ágy alá, előkotorta az üveget (1989 Bólya Péter 1023008, 179)  előráncigál ts 1a | a szolgabírói tollnok előránczigált táskájából egy csomó iratot (1872 Tóvölgyi Titusz C4313, 64) | az uj témát pedig akár fülénél fogva is hajlandó előráncigálni (1924 Gáspár Endre 9175001, 21) | Apró cetliket ráncigált elő a kassza fiókjából (1969 Mándy Iván 9420026, 201)  előránt ts 4a3 | Rántja elő nagy vas-nyelü dárdáját (1832 Baksay Dániel 8359019, 111) | Előrántá tehát a kulcsot zsebéből; felnyitotta a pénzes ládát (1857 Szegfi Mór 8430007, 26) | [Lajos] mint egy iparos előrántott segédje cepelte fel a létrán az emeletre való anyagot (1937 Németh László² 9485039, 214) | sebtében előrántott rendelettervezetet (1991 Országgyűlési Napló CD62).

2c. ’vmely zárt, takart helyről, helyzetből kifelé irányulva’ ❖ Cornél egy igény-teljes ugyan, de halvány néma képet [ti. arcot] nyere, mellynek minden völgyületéből egyegy betegség kandikált-elő (1839 Kovács Pál² C1205, 240) | Kövér, szuszogó asszony kukucskált elő gyanakodva a szoba mélyéről (1923 Karinthy Frigyes 9309006, 169) | A szemüveg a homlokára volt tolva s alóla vidáman leselkedtek elő apró disznószemei (1931 Kassák Lajos 9314010, 43) | [a férfi] az égetőből loppal felhúzódott a mintapolc mögé – onnan hallgatózik és elő-előles (1970 Határ Győző 9227001, 82).

2d. ’úgy, hogy (nem érzékelhetőből) érzékelhető(vé válik)’ ❖ Grenlándban az új és tellyes hóld idejekor, mikor a’ tenger áradáſa (ſzokott ki-öntödéſe) leg-dagadtab’, véletlenül ott teremnek elé a kutak, a’hol az elött nem láttattak (1783 Molnár János C0291, 62) | Már a’ sivatagnak utóján Bokrok tüntek elő, forrás öntözte töveiket, ’S néhol egy árva virág (1826 Vörösmarty Mihály 8524382, 82) | Most került elő egy ismeretlen kézirata [ti. Erkel Ferencnek], Bánk bánt elemzi benne (1960 Kodály Zoltán 9341023, 412)  előbukkan tn 1a1 | eggy gondolati-szövevény (systema) se bukkant-elé a’ setétség’ zavarjából (1792 Döme Károly ford. C1455, 19) | a nap perczekre a fellegek közül előbukkan (1854 Degré Alajos C1393, 11) | feje elő-előbukkant a ház sarka mögül (1963 Rónay György 9573001, 234) | Varjú a Zil magas üléséből látta, hogy a kanyarból előbukkan egy fehér Zsiguli (1976 Bertha Bulcsu 9053005, 191)  előtünedezik tn 14b2 [2e. is] | a’ nap szakadozott felhők között előtünedezvén (1842 Pesti Hírlap CD61) | a szentély omladozó vakolata alól régi fresco festvények körvonalai tünedeznek elő (1873 Orbán Balázs CD22) | a málló házfalak alól előtünedezik a faváz (1991 Végh Attila 2038005, 41)  elővillan tn 1a5 | Itt vannak, ritkulva leszáll a’ porköd: erősebb Férfiak a’ vasnál, és a’ sok dárda bakonynál [= dárdaerdőnél] Szörnyebben villannak elő (1825 Vörösmarty Mihály 8524379, 15) | Terka néni kaján, torzsalkodó képe elővillant a konyhaajtó légyfogó lepedője mögül (1897 Tömörkény István C4317, 135) | a sűrű felhők közül elővillanó egy-egy csillag (1983 Balla László 1010019, 164)  elővillog tn 2a3 | holtnak vélé vala őt minden ember, ha mélyen fekvő apró szemei ollykor nyugtalanul nem villognak elé a csaknem meredt széles pillák alól (1843 Nagy Ignác C3245, 244) | [a farkas] felső ínyéből elővillogtatá megsárgult fogait (1862–1863 Jókai Mór CD18) | Fakó arcokról villog elő a kártyadüh a játék barlangjában (1903 Zemplén 2117001, 1) | [a nyakkendő] incselkedve villogott elő egyetlen celluloidból hasított, gyűretlen gallér-ingmell kombinációjából (1972 Tandori Dezső ford.–Beckett 9703055, 86).

2e. ’nem létezőből létre, érzékelhetően létezővé’ ❖ ama kegyetlen Égi háborúknak füleiben zengö dörgéſi félelmes képzéſekkel álomban néki elö álítottak (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 203) | midn ez egéſznek réſze a’ föld kéſzlt, És minden állatot ez mintegy elé-ſzlt; Akkor a Teremt e’ kéſz Pálotába Helyhe’tte az Embert mint önn’ bírtokába (1799 Magyar Kurír C0335, 45) | az a’ mit természetinek, vagy természetesnek mondunk, attól külömböztetik meg, a’ mi mesterséges, vagy mesterség által állott elő (1830 Kézy Mózes 8567001, 4) | elhatároztatott, hogy az évenként szükséges összeg a birtokadói pótlék, nehány közvetett adók, és önkéntes adakozások által szereztessék elő (1847 Hetilap CD61) | [Jókai Mór] íróasztala mellett kénytelen azt a tömérdek pénzt elővarázsolni, mit felesége minden meggondolás nélkül kiád jobbra-balra (1900 Váli Mari 8506004, 284) | halántékán májfoltok kezdenek előtünedezni (1931 Sárközi György 9587012, 320) | Hiába, a lógós már nem katona. Minden nyavalyája előjön, nehéz fegyelmezni (1965 Dobozy Imre 9110002, 71) | A becsapódó rakéták óriási tüzet idéztek elő (1999 Magyar Hírlap CD09)  előtámad tn 2a2 | A’ mint nem tudod, mint támattál el ſemmiſégedbül, úgy nem tudod ſzandékát felöled Teremtdnek (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 16) | Tragikum, komikum nem áll elő oly egyszerüen mint akár a szép akár a rút magában; de mindenkor fejlés utján létesül. Nem hogy előáll, de előtámad (1860 Greguss Ágost 8163012, 310) | Ihol szélvész támad elő, Keletről kegyetlen idő (1909 Vikár Béla ford.–Lönnrot 8521001, 3) | A Mélységből hirtelen előtámad a Pandemonium, Sátán palotája (1969 Jánosy István ford.–Milton 9276011, 10).

2f. ’mással megosztva, ill. vki, vmi figyelmének a körébe megvizsgálásra, megoldásra’ ❖ Midön Akmet illy tekélletes ſzeretetét elö terjeſztette, és Kartigám nevet emlitette, Kriſtina nem gyözhette meg a’ ſzivét hogy annak a’ tüze az ábrázatján ki-ne ütöt, és el-ne pirult volna (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 23) | Lesz-e engedelem számomra szivedben, Ha lelkem tartalmát Előtálalni merészlem? (1844 Petőfi Sándor CD01) | Sok mindenféle újságokat beszélt elé még az eseményekből, mik történtek… (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102008, 274) | Oh mondd elő nekem, hogy ki vagyok (1918 Balázs Béla 9019002, 19) | jogi képviselő nélkül eljáró felperesnél különösen fontos, hogy a bíróság az általa előadott kérelmeket [...] tartalmuk szerint vegye figyelembe (1992 Uttó György 2034004, 220)  elősorol ts 1a | öt – hat – hét – nyolcz – kilencz! – ’s midőn így e’ számokat sorolta elő: hangja minden utóbbinál emelkedett (1838 Jósika Miklós 8212010, 69) | [a folyamodványban] elősorolt panaszokat megvizsgálván (1849 Kossuth Lajos CD32) | Ki tudná elősorolni Közép-Ázsia minden csodáját (1911 Pásztor Árpád 9519006, 42) | [apám] olyasmiket sorolt elő a felelősségemről meg a felnőtté válásomról, amiket Lajos bácsitól hallottam már egyszer ezen a délutánon, csak Isten nélkül, nem olyan szép szavakkal, és sokkal rövidebben (1975 Kertész Imre² CD41)  előszámlál ts 1a (/vál) | Sokak volnának itt, mellyeket e’ ſzámosan öſzvegyültt érdemes Vitézeknek vérekkel-is petsételtt vitézségekröl elö lehetne ſzámlálni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 4) | Leveledre egész sorozatát a tényeknek kell elészámlálnom (1859 Erdélyi János² C0222, 350) | eszem ágában sincs most előszámlálni ezeket a bizonyítékokat (1989 Könczöl Csaba ford.–Gorkij 2039025, 80).

3. ’sorrendben, rangsorban, értékrendben előre, vkit, vmit megelőző helyre’ ❖ a Fujitsu az IBM után a második helyre rukkolt elő a világ számítástechnikai vállalatainak sorában (1991 Tények könyve CD37) | Anatolij Fokanov [operaénekes] a harmadik szereposztásból lépett elő másodikba (1995 Magyar Hírlap CD09) | Franciaország hazánk külkereskedelmi partnerei sorában tíz év alatt a tizedikről az ötödik helyre tört elő (1995 Magyar Hírlap CD09) | [Kína] a kontinens – igaz, nagyon mélyről induló, de – leggyorsabban fejlődő országává ugrott elő (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈annak kif-ére, hogy vki a cselekvést időben más(ok) előtt(, követendő mintaként) hajtja végre〉’ ❖ helyettes úr az eskü magyar formáját Novák Antal főjegyzőnek átnyújtotta, s ennek előmondása mellett a hitet letette (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A szerepeket szuggesztív módon előjátszotta, előénekelte (1924 Gergely István CD10) | Fölálltunk a padok között, valaki szólóban előimádkozott s a többiek tettetett ájtatossággal mormolták utána a francia szöveget (1927 Kassák Lajos CD10) | A vőfély rigmusokkal verbuválja táncba a férfiakat, verbunkos káplár módjára előtáncolja a figurákat (1990 Magyar néprajz CD47)  előénekel ts 6b4 | A mint tanitványai elébe a táblára leirja a szót, egyszersmind igen egyszerű dallamot készit hozzá, mellyet ő maga előénekel, s az egész iskolával is után énekeltet az irás alatt (1846 Hetilap CD61) | sorra ismételjük a mély hangzókkal teletűzdelt érthetetlen formulákat, amiket a tibeti előénekel nekünk (1978 Bereményi Géza 9048001, 171)  előolvas ts 4a2 [2f. is] | A választott bíróság tagjai, a helyszinén tartandó első ülésük alkalmával, a szolgabíró által előolvasandó bírói esküt nyilvánosan leteszik (1848 Kossuth Lajos CD32) | egy főhadnagy átvett, az őrmesterrel kibontatott egy nagy sasos, rongyos zászlót, alá állított, előolvasta az esküt s megesketett (1884 Kacziány Géza 8216002, 9) | az első versszakokat [a históriások] egyedül éneklik, a tömeg halkan olvasva, zümmögve kíséri őket, majd előbb a jóhangúak, később mindenki énekelni kezd, s ettől kezdve a históriás esetleg fennhangon szintén csak előolvas (1977 NéprajziLex. CD47).

4a. ’időben előre, ill. vmit megelőzve (a továbbiak megkönnyítésére, alkalmassá tételére stb.)’ ❖ Klárika! te kéſzítesd-el az ürüt (1792 Szűts István ford.–Naubert C4077, 130) | Német hirlapokat járat, de a magyar lapok közül egyre sem fizet elő (1836 Táncsics Mihály 8463009, 208) | előkészülök a szent gyónásra, összeírom bűneimet, az intézeti könyvből hangosan olvasok fel bizonyos imákat (1934 Márai Sándor 9421006, 182) | Rimay egy részben előszerkesztett [Balassi-]kéziratköteghez is hozzájutott (1987–1988 Horváth Iván 2019007, 649) | olyan nagy volt az érdeklődők száma, hogy februárban már csak májusra tudták előjegyezni a jelentkezőket (1995 Magyar Hírlap CD09)  előfőz ts 4c5 | A csipkét (hecserli) vadas húsok mellé ettük, azt legtöbbször a román asszonyok kádakból árusították „előfőzött” állapotban (1980 Borsos Miklós 2206020, 8) | az egyes élelmiszereket nem egészen nyersen, hanem előfőzve „blansírozva” fagyasztják (1981 F. Nagy Angéla 2206034, 32) | a kelkáposztát leveleire szedem, és sós, forrásban lévő vízben előfőzöm (1997 Magyar Hírlap CD09)  előkevert mn 12B7 (Ipar is) | előkevert aszfalt (1960 Népszava okt. 26. C4824, 2) | [Az italhűtő berendezés] alkalmas 6-féle előkevert üdítő ital vagy 6 fajta bor hűtve történő kiszolgálásához (1982 Népszabadság dec. 17. C7832, 11) | diétás árukat, félkész és előkevert termékeket mutattak be mintegy száz kereskedelmi vendéglátóipari szakembernek (1986 Népszava jún. 24. C7451, 4) | [a kötéslassítás] szükséges, ha az előkevert anyag azonnali bedolgozását valami gátolja (2000 MagyarNagyLex. C5824, 470)  előkezel ts 1b | [az] ojtási sorozatnak befejezése után azonban örömmel vették tudomásul, hogy az előkezelt juhok azoknak a rendkívül gyilkos lépfene-bacillusoknak támadását is minden baj nélkül állották ki, amelyek különben egy nagy szarvasmarhát is képesek lettek volna elpusztítani (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A beázás ellen a falakat kívülről szilikonszerű anyaggal szigetelik, és minden panelt előkezelnek rovarok elleni védelemmel (1997 Magyar Hírlap CD09)  előmelegít ts 4b4 | Először ömlesztik meg a rezet, azután teszik hozzá az előmelegített ónt (1893 PallasLex. CD02) | ágyukat testemmel előmelegítettem (1983 Esterházy Péter 9129004, 14) | a sütőt előmelegítjük 200 °C-ra (1996 Lakáskultúra CD39)  előrajzol ts 1a | Öregasszonyok akadnak még, akik valamikor foglalkoztak hímzéssel. A mintát a nyers vászonra előrajzolták, írták (1912 Malonyay Dezső 8292038, 117) | a szabadkézi rajzban, amikor ki kellett festeni zölddel és pirossal az élesen előrajzolt területet (1937 Karinthy Frigyes 9309003, 208) | Tóték a kötszergyártól kapták a kartonlapokat, melyeket aztán Mariska az előrajzolt minta után bevagdosott (1967 Örkény István 9500034, 189).

Ö: eddigelé.

ÖE: ~tálal, ~támolyog.

Vö. CzF. elé², elé³, elő³; ÉrtSz. elő²; TESz. előtt; ÉKsz. elé, elő²; SzT. elé, elő; ÚMTsz. elé, elő²

elő² határozószó és igekötő 0
elé 0 (rég)
I. határozószó
1. (rendsz. hiányos felsz mondatban) (rég)
haladási iránya szerint v. nézőpontját tekintve elöl levő helyre v. annak irányába, előre
a’ Frantzis tábornok elé való lépései, az egéſz Európát, leg kegyetlenebb veſzedelemmel fenyegette
(1796 Magyar Kurír)
Elé öreg! légy gyorsabb, mint korod; Gondold meg, ellenséged jár előtted, E’ jó barátod a’ ki most követ
(1840 Vörösmarty Mihály)
nagyon messze láttam szántó-vető embereket, hallottam a hangjokat, a mint biztatták az ökröket: hé, elé, Csákó, Szilaj!
(1906 Benedek Elek)
többet hátra mint elé
(1912–1918 Nagyszalontai gyűjtés)
2. (rendsz. hiányos felsz mondatban, ismételve is)
érzékelhető v. elérhető helyre
Hol van, ki zengje tetteim – Elő egy velszi bárd!
(1857 Arany János)
Légi földi, vizimanók, Ember fiát boldogitók, Tündérek, elő, elő
(1867 Rákosi Jenő)
Felhivta Pardi urékat, hogy hát csak elő a legszebb nótáikkal
(1885 Tolnai Lajos)
No akkor pofa be. Elő a stukkert!
(1947 Képes Szabad Föld máj. 18.)
hol vannak a szerszámaitok, mellyel dalt és muzsikát fakaszthattok? Elrejtettétek talán? Ha így van, akkor csak nosza, elő vele
(1966 Sánta Ferenc)
2a. (nyj)
érzékelhető v. elérhető helyen
– Emberek! – kiálta Apafiné csengő hangon. – Ki van elé?
(1851 Jókai Mór)
az ellopott holmim elő legyen egy hét mulva
(1883 Mikszáth Kálmán)
Valami tizenkét pengőt emleget a bíró. – Azt a felit eligazítjuk, csak eppen elé legyen a legényke
(1928 Tamási Áron)
Közeli ismerősöknek, rokonnak, családtagnak személyes érdeklődést kifejező kérdéssel is köszönhettek. Pl.például „Hogy vagytok, Mari?”, „Hé, hogy van anyád?”, „Elé van-e, Erzsu?”
(1982 NéprajziLex.)
II. igekötő
1. (kissé rég)
haladási iránya szerint v. nézőpontját tekintve elöl levő helyre v. hely irányába, ill. a cél felé, előre
Bal-ſzárnyunkat [ti. a seregünkét] elébb elő ne mozditsuk, a’ mig az Ellenségnek bal-ſzárnya egéſzſzen meg-nem verettetet
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
A’ ki müvészpályát óhajt, tövisit ne tekintse, Bátran törjön elő ’s tűnnek az éji ködök
(1822 Kisfaludy Károly)
[igyekezett] olyan távolságra elő sietni az öregektől, hogy a járókelők ne nézhessék őket együvé tartozóknak
(1889 Szabó Endre)
Összenéztek s mosolyogtak a szemeik, a lány előtolta a fejét s a másik hosszan, hangosan szájon csókolta
(1928 Kassák Lajos)
előhalad tárgyatlan 1a1 (átv is)
A’ ſzekerek el ſzéllyednek egy mástól, a’ gyorsabbak elö haladnak, az Altzibiadesé közöttek vagyon
(1775 Báróczi Sándor ford.Marmontel)
Előhaladtam már az élet útján
(1833 Vörösmarty Mihály)
[a] szász thüringeni had találkozott a rablásközben rendetlenül előhaladó csapattal
(1861 Szalay László)
előnyomul tárgyatlan 1a1
[a] nagy ſzámmal öſzve-ſereglett Török Tábor azt a’ parantsolatot vette vala, hogy Julius 12-dikéig elé-nyomuljon
(1789 Magyar Kurír)
[Hunyadi János] Erdélyben a’ törököket többször megtörte, a’ balkánig diadalmasan előnyomult, de utób a’ rigómezején a’ soha nem hátrált vén Amuráttul megvereték
(1834 Garasos Tár)
az egész csapat megingott; a hátul menetelőket tétova rémület fogta el, mire a seldwylaiak nekibátorodva, vad hahotával megint előnyomultak, és a ruechensteinieket városuk felé szorították vissza
(1962 e. Lányi Viktor ford.Keller)
1a.
az elérendő, a sikert v. a megvalósulást jelentő cél felé
ezen munkámmal a’ köz jót tehetſégem ſzerént elö mozditani iparkodtam
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Az Anyai nyelven irott közönséges Újságok is sokat segithetik elé a’ Haza Literaturáját
(1806 Teleki László¹)
előmozdít tárgyas 4a4 [1. is]
fáradhatatlan igyekezettel kivánja a’ Hertzeg az igaz ſzerentséjét elö-mozditani
(1772 Mészáros Ignác ford.)
[az] ismételt kapálás által a’ föld porhányitását ’s tisztitását elémozditják
(1848 Vasárnapi Újság)
milyen politikával mozdíthatják elő legjobban a lakosság helyzetének javulását
(1985 Borbándi Gyula)
2.
oda, olyan helyre v. hely felé, ahol érzékelhető v. elérhető, ahol közel(ebb) van
Ágiaris. Télónis. A játék-piatz fenekéből, tſendeſen, mind ketten elö-jönek
(1772 Bessenyei György¹)
az őrök által adott jelre azonnal elő teremnek
(1844 Tóth Lőrinc)
Egyszer csak hoplá! – nyilsebességgel elő ugrott a barlangból egy csunya borzas – vadmacska!
(1886 Sirisaka Andor)
A szekérzörgésre előtámolyogtak a nemesurak a lovagteremből
(1953 Kolozsvári Grandpierre Emil)
az emlékek tolakodtak elő
(1997 Magyar Hírlap)
előbújik tárgyatlan 11a1 (átv is)
Azok a’ Meſterségek, mellyek edgy Orſzágban p. o.példának okáért Egyiptomban virágoztak; laſsan laſsan el-hanyatlattanak, és utoljára ſemmivé lettenek; azonban más Orſzágban, mint Görög Orſzágban, elé búvtanak és laſsan laſsan elſzármaztanak
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
Récze Marczi is előbujt a pad alul, és bámész szemekkel kezdett a szobában körül tekinteni
(1857 Szegfi Mór)
megnézegette a földből előbújó cirokszálakat
(1986 Gion Nándor)
előpattan tárgyatlan 1a5
Én erre előpattantam, s haragosan azt kérdém tőle: s hát nem lesz?
(1793 Csokonai Vitéz Mihály)
A’ pinczérnő előpattant; mi tetszik?
(1844 Tóth Lőrinc)
mintha Zeusz fejéből hirtelen előpattanna Pallasz Athéné
(1996 Országgyűlési Napló)
előrajzik tárgyatlan 18a9 (átv is)
A partok mellett tutajokra épített kunyhók libegnek, mikből falkái a szelíd szárnyasoknak rajzanak elő
(1872–1874 Jókai Mór)
Borzadt azoktól a képektől, mik lelkéből előrajzottak
(1887 Kabos Ede)
Olyan messze vannak tőlünk, hogy az emberek arczát nem lehet kivenni, csak az előrajzó csoportokat látjuk
(1901 Gárdonyi Géza)
a művelődéstörténet nevezetes személyiségei is előrajzanak e kötetből
(1999 Új Könyvek)
előrobban tárgyatlan 1a5
Magyarok robbantak-elő, és a’ Puskaporcsinálóval támadásról szóllának
(1808 Andrád Elek)
a’ villám előrobban a’ fekete felhőkbül
(1836 Vajda Péter ford.Campe)
rendkívüli erővel valósággal előrobban a víz a barlangüregből
(1987 Antalffy Gyula)
előrobog tárgyatlan 2a
a berek sürüjéből egy ifju lovag robogott elő
(1846 Jókai Mór)
Két szekér nem tudta kikerülni egymást s mikor a kocsisok szétválasztották a lovakat, a gőzfürdő-uccából előrobogott egy bérkocsi, mely majdnem nekikhajtott
(1925 Kosztolányi Dezső)
Hagyták, hogy a török csapat legnagyobb része előrobogjon a kanyarból, majd eldördült a gyalogság sortüze
(1995 Kelenik József)
előrohan tárgyatlan 1a
a’ rejtekben lévö sokaság, leg-ottan elé-rohanának
(1784 Magyar Hírmondó)
A minden oldalról előrohanó kutyáktól körülugattatva, s átalok kisértetve érkeztünk meg
(1868 Orbán Balázs)
[az] őrség öt-hat helyről is előrohant, verekedés, vér, harc minden utcasarkon
(1960 Szentkuthy Miklós)
előront tárgyatlan 4a3
gondolám magamban, ideje van, hogy előrontsak
(1807 A fösvény ángy ford.)
dühös oroszlánként rontott elé Hurry, ki az ellenséget még távol tudta magától tartani
(1894 Fésűs György ford.Cooper)
A kadétiskola tetejéről golyózápor söpört végig azon az utcán, ahonnét a vasmunkások előrontottak
(1961 Gyetvai János)
elősereglik tárgyatlan 16b1
mihelyeſt tengerbe le-fordúl A’ ſiet Nap, el-ſeregel [a gulya] ki-fejésre
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
[az asszony] kocsija előállt, pogyászát az elősereglő cselédség sirva kötözé fel
(1853 Karacs Teréz)
a tömegből elősereglenek és új politikai szövetségre lépnek egymással […] az erejükre ráébredt szabad egyének
(2009 Népszabadság ápr. 4.)
elősiet tárgyatlan 5b [1. is]
Ezenn történetnek hallására haladék nélkül el sietett a’ segitségre
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
Az állomásfőnök, a ki nehány percz előtt mintha a föld nyelte volna el, nem mutatkozott, most maga sietett elő végtelen bocsánatkérésekkel
(1885 Pálffy Albert)
Néha becsengetett egy-egy lakásba, és amikor a házbeliek elősiettek, Rogozsin rájuk szólt a kémlelőnyíláson keresztül
(1976 Bajor Andor)
előtódul tárgyatlan 1a1
a’ Szeretsenyek mindég újjabb ervel tódultak el
(1808 Farkas Ferenc ford.)
a mély hasadásból a föld alatti viz, mint a gőzkatlanból kiszabadult forró pára, ugy tódul elő
(1854 Vasárnapi Újság)
[Az ívó halak] napokig is kavarognak egyhelyben, folyton újabbak és újabbak tódulnak elő, majd hirtelen eltűnnek megint
(1933 Az állatok világa ford.)
A tömeg a házakba húzódott, majd mikor végre valakik kilőtték páncélököllel a harckocsikat, hurrá kiáltással ismét előtódult
(1995 Ungváry Krisztián)
előtoppan tárgyatlan 1a1
Egygy fertály mulva el toppant [a legény] a’ lóval egygyütt
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
Szilágyi [Dezső] arra vállalkozott, hogy (mint a megholt Csaba vezér) amikor szükség lesz, előtoppan, és szétveri Erdély ellenfeleit a Házban
(1895 Mikszáth Kálmán)
egyszerre előugrott, honnan, honnan se, hirtelen előtoppant Miska medve
(1979 Esterházy Péter)
2a. (kül. beszédaktusra utaló igével)
〈annak kif-ére, hogy az igével jelölt cselekvés célja, hogy vki, vmi a beszélő elé jöjjön v. kerüljön〉
A’ Bíró monda a’ Komondornak: No hát hívd-elé a’ Tanuidat
(1776 Esopus meséi ford.)
[a gróf] csoszogó bókolások közt kitisztult a salonból, előrendelni a seregélyszürke fogatot
(1859 Matkovics Pál)
[A szultán] arckifejezése nem volt minden megvetés nélkül, amint tolmácsait előintette
(1925 Berde Mária)
miután előbb persze alaposan megdolgoztattak érte, előfüttyentettek, hogy ássak egy sírt magamnak
(1990 Kertész Imre²)
előkiált tárgyas 4a3 (rég)
A’ király felocsódott keble’ mély gondolatjából, előkiáltá a’ dalok’ ’s kobzok’ Ullinját
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
[Toldi] megragadta [a bika] szarvát, Vágószékre voná két szarvánál fogva, A mészárosokat előkiáltotta
(1846 Arany János)
[Janku meg Mihály] előkiáltották csatlósaikat a lovakkal, őt nyeregbe segítették, majd közrefogták és ügetni kezdtek a táboruk felé
(1945 Darvas József)
előparancsol tárgyas 1a
elefántokat ’s lovakat elé-parantsolhatok, ’s oda mehetek, a’ hová kedvem ér
(1802 Molnár János)
„Huzd meg czigány!” Ordit a bús magyar előparancsolva a bandát
(1858 Vas Gereben)
[a házfőnök] előparancsolta az inast a másik kulccsal: – Nyisd ki Lucidus úr ajtaját!
(1923 Nagy Péter³)
Nyalka csikósok, cifra gulyások, híres számadójuhászok parancsolják elő [...] a réziccével mért bort vagy pálinkát
(1987 Antalffy Gyula)
előszólít tárgyas 4a4 (átv is)
Leérvén a szekérhez, előszólítottam egy lámpástartó újhelyi szemlélőt, s megnéztem az órámat
(1830 Kazinczy Ferenc)
minket majd, ha eltávozunk Krisztus irgalmából, a városi temető földjébe tesznek? Az is csak szentelt föld: az angyali harsonaszó onnét is előszólít, összeterel majd, amen!
(1917 Kaffka Margit)
[a] kíméletlen faggatással, fenyegetőzéssel és ígéretekkel eléri, hogy előszólítsák a tisztviselőt, ki az értékpapirosokat átvette
(1988 Lengyel Péter)
2b.
vhonnan, kül. vminek a mélyéből v. több dolog közül ki
[rüh esetén] a’ fellyebb emlitett purgáló ſzereket és a’ kenetet iſmét el-kell venni
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Igen csinosan rakvák papirdobozokba, s a venni szándékozó kivánságára egész készséggel darabonként szedi elé [a selyemszöveteket] a kereskedő
(1853 Andrássy Manó)
a szenespince egyik sötét zugolyából előhalászták a saját tettétől szemmel láthatóan megzavarodott és megsemmisülten kiáltozó gyilkost
(1986 Nádas Péter)
előás tárgyas 4a8
a medencét az ostrom után a romok közül ásták elő
(1860 Jókai Mór)
[a] padló alól, vagy a pöcegödörből egyre-másra ásták elő az arany-, meg ezüstpénzekkel teli ládákat
(1945 Darvas József)
előástam a fürdőnadrágomat valamelyik szatyorból
(1989 Csengey Dénes)
előhúz tárgyas 4a5
zsebéből papirt, iront húz elő, s az asztal mellé ül
(1860 Virág Lajos)
eléhúzott valami fínom kolbászkákat, amik úgy voltak fűzve, mint a gyöngy s kínált, hogy egyem
(1939 Asztalos István)
bebújt az ágy alá, és nyögdécselve egy nagy, fedeles kosarat húzott elő onnan
(1992 Magyar László András)
előkapar tárgyas 1a
előkaparta az irást
(1865 Vas Gereben)
ki-ki előkaparta az elemózsiát a hátizsákból, bőröndből, kézi csomagból, zörgött a papiros mindenfelől
(1945 Szép Ernő)
Orvosságot kapar elő a zsebéből, és csak úgy víz nélkül beveszi
(1967 Moldova György)
előkeres tárgyas 4b2
Mint a’ tanúlt Orvos, nem mindjárt vág ’s éget, Mihellyt lát valamelly réſzben veſzettſéget; St mesterſégének meg-késérti titkát, El keres minden hathatóst és ritkát
(1787 Mátyási József)
előkeresé tarisznyájából a kulcsot
(1878 Erdélyi Gyula)
Lisbeth közben egy ládikóból papírokat keres elé, odanyújtja Kolhaasnak
(1973 Sütő András)
előkerít tárgyas 4b4
El-mondatom ma vele az Abrakadábrát, tsak el kerítheſsem a’ kutya porontyát!
(1788–1789 Magyar Múzeum)
[Az éj] végre a szép holdat előkerítette S ezüst koszorúnak fejtül odatette
(1846 Arany János)
Rengeteg órát, láncot, tárcát, retikült lopnak és a legritkább esetben tudja a rendőrség a tettest előkeriteni
(1917 Budapesti Hírlap)
Nem szeretném hiába várni magát, mert előkerítem a föld alól is
(1969 Fejes Endre)
előkotor tárgyas 7a4
pénzt kotorjon elő a láda fenekéről
(1845 Kelmenfy László)
nem sejthetem, mikor lesz elég ok, előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg
(1935 József Attila)
Benyúlt az ágy alá, előkotorta az üveget
(1989 Bólya Péter)
előráncigál tárgyas 1a
a szolgabírói tollnok előránczigált táskájából egy csomó iratot
(1872 Tóvölgyi Titusz)
az uj témát pedig akár fülénél fogva is hajlandó előráncigálni
(1924 Gáspár Endre)
Apró cetliket ráncigált elő a kassza fiókjából
(1969 Mándy Iván)
előránt tárgyas 4a3
Rántja elő nagy vas-nyelü dárdáját
(1832 Baksay Dániel)
Előrántá tehát a kulcsot zsebéből; felnyitotta a pénzes ládát
(1857 Szegfi Mór)
[Lajos] mint egy iparos előrántott segédje cepelte fel a létrán az emeletre való anyagot
(1937 Németh László²)
sebtében előrántott rendelettervezetet
(1991 Országgyűlési Napló)
2c.
vmely zárt, takart helyről, helyzetből kifelé irányulva
Cornél egy igény-teljes ugyan, de halvány néma képet [ti. arcot] nyere, mellynek minden völgyületéből egyegy betegség kandikált-elő
(1839 Kovács Pál²)
Kövér, szuszogó asszony kukucskált elő gyanakodva a szoba mélyéről
(1923 Karinthy Frigyes)
A szemüveg a homlokára volt tolva s alóla vidáman leselkedtek elő apró disznószemei
(1931 Kassák Lajos)
[a férfi] az égetőből loppal felhúzódott a mintapolc mögé – onnan hallgatózik és elő-előles
(1970 Határ Győző)
2d.
úgy, hogy (nem érzékelhetőből) érzékelhető(vé válik)
Grenlándban az új és tellyes hóld idejekor, mikor a’ tenger áradáſa (ſzokott ki-öntödéſe) leg-dagadtab’, véletlenül ott teremnek elé a kutak, a’hol az elött nem láttattak
(1783 Molnár János)
Már a’ sivatagnak utóján Bokrok tüntek elő, forrás öntözte töveiket, ’S néhol egy árva virág
(1826 Vörösmarty Mihály)
Most került elő egy ismeretlen kézirata [ti. Erkel Ferencnek], Bánk bánt elemzi benne
(1960 Kodály Zoltán)
előbukkan tárgyatlan 1a1
eggy gondolati-szövevény (systema) se bukkant-elé a’ setétség’ zavarjából
(1792 Döme Károly ford.)
a nap perczekre a fellegek közül előbukkan
(1854 Degré Alajos)
feje elő-előbukkant a ház sarka mögül
(1963 Rónay György)
Varjú a Zil magas üléséből látta, hogy a kanyarból előbukkan egy fehér Zsiguli
(1976 Bertha Bulcsu)
előtünedezik tárgyatlan 14b2 [2e. is]
a’ nap szakadozott felhők között előtünedezvén
(1842 Pesti Hírlap)
a szentély omladozó vakolata alól régi fresco festvények körvonalai tünedeznek elő
(1873 Orbán Balázs)
a málló házfalak alól előtünedezik a faváz
(1991 Végh Attila)
elővillan tárgyatlan 1a5
Itt vannak, ritkulva leszáll a’ porköd: erősebb Férfiak a’ vasnál, és a’ sok dárda bakonynál [= dárdaerdőnél] Szörnyebben villannak elő
(1825 Vörösmarty Mihály)
Terka néni kaján, torzsalkodó képe elővillant a konyhaajtó légyfogó lepedője mögül
(1897 Tömörkény István)
a sűrű felhők közül elővillanó egy-egy csillag
(1983 Balla László)
elővillog tárgyatlan 2a3
holtnak vélé vala őt minden ember, ha mélyen fekvő apró szemei ollykor nyugtalanul nem villognak elé a csaknem meredt széles pillák alól
(1843 Nagy Ignác)
[a farkas] felső ínyéből elővillogtatá megsárgult fogait
(1862–1863 Jókai Mór)
Fakó arcokról villog elő a kártyadüh a játék barlangjában
(1903 Zemplén)
[a nyakkendő] incselkedve villogott elő egyetlen celluloidból hasított, gyűretlen gallér-ingmell kombinációjából
(1972 Tandori Dezső ford.Beckett)
2e.
nem létezőből létre, érzékelhetően létezővé
ama kegyetlen Égi háborúknak füleiben zengö dörgéſi félelmes képzéſekkel álomban néki elö álítottak
(1772 Mészáros Ignác ford.)
midn ez egéſznek réſze a’ föld kéſzlt, És minden állatot ez mintegy elé-ſzlt; Akkor a Teremt e’ kéſz Pálotába Helyhe’tte az Embert mint önn’ bírtokába
(1799 Magyar Kurír)
az a’ mit természetinek, vagy természetesnek mondunk, attól külömböztetik meg, a’ mi mesterséges, vagy mesterség által állott elő
(1830 Kézy Mózes)
elhatároztatott, hogy az évenként szükséges összeg a birtokadói pótlék, nehány közvetett adók, és önkéntes adakozások által szereztessék elő
(1847 Hetilap)
[Jókai Mór] íróasztala mellett kénytelen azt a tömérdek pénzt elővarázsolni, mit felesége minden meggondolás nélkül kiád jobbra-balra
(1900 Váli Mari)
halántékán májfoltok kezdenek előtünedezni
(1931 Sárközi György)
Hiába, a lógós már nem katona. Minden nyavalyája előjön, nehéz fegyelmezni
(1965 Dobozy Imre)
A becsapódó rakéták óriási tüzet idéztek elő
(1999 Magyar Hírlap)
előtámad tárgyatlan 2a2
A’ mint nem tudod, mint támattál el ſemmiſégedbül, úgy nem tudod ſzandékát felöled Teremtdnek
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
Tragikum, komikum nem áll elő oly egyszerüen mint akár a szép akár a rút magában; de mindenkor fejlés utján létesül. Nem hogy előáll, de előtámad
(1860 Greguss Ágost)
Ihol szélvész támad elő, Keletről kegyetlen idő
(1909 Vikár Béla ford.Lönnrot)
A Mélységből hirtelen előtámad a Pandemonium, Sátán palotája
(1969 Jánosy István ford.Milton)
2f.
mással megosztva, ill. vki, vmi figyelmének a körébe megvizsgálásra, megoldásra
Midön Akmet illy tekélletes ſzeretetét elö terjeſztette, és Kartigám nevet emlitette, Kriſtina nem gyözhette meg a’ ſzivét hogy annak a’ tüze az ábrázatján ki-ne ütöt, és el-ne pirult volna
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Lesz-e engedelem számomra szivedben, Ha lelkem tartalmát Előtálalni merészlem?
(1844 Petőfi Sándor)
Sok mindenféle újságokat beszélt elé még az eseményekből, mik történtek…
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Oh mondd elő nekem, hogy ki vagyok
(1918 Balázs Béla)
jogi képviselő nélkül eljáró felperesnél különösen fontos, hogy a bíróság az általa előadott kérelmeket [...] tartalmuk szerint vegye figyelembe
(1992 Uttó György)
elősorol tárgyas 1a
öt – hat – hét – nyolcz – kilencz! – ’s midőn így e’ számokat sorolta elő: hangja minden utóbbinál emelkedett
(1838 Jósika Miklós)
[a folyamodványban] elősorolt panaszokat megvizsgálván
(1849 Kossuth Lajos)
Ki tudná elősorolni Közép-Ázsia minden csodáját
(1911 Pásztor Árpád)
[apám] olyasmiket sorolt elő a felelősségemről meg a felnőtté válásomról, amiket Lajos bácsitól hallottam már egyszer ezen a délutánon, csak Isten nélkül, nem olyan szép szavakkal, és sokkal rövidebben
(1975 Kertész Imre²)
előszámlál tárgyas 1a (/vál)
Sokak volnának itt, mellyeket e’ ſzámosan öſzvegyültt érdemes Vitézeknek vérekkel-is petsételtt vitézségekröl elö lehetne ſzámlálni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Leveledre egész sorozatát a tényeknek kell elészámlálnom
(1859 Erdélyi János²)
eszem ágában sincs most előszámlálni ezeket a bizonyítékokat
(1989 Könczöl Csaba ford.Gorkij)
3.
sorrendben, rangsorban, értékrendben előre, vkit, vmit megelőző helyre
a Fujitsu az IBMInternational Business Machines Corporation ’Nemzetközi Üzleti Gépek Részvénytársaság’ után a második helyre rukkolt elő a világ számítástechnikai vállalatainak sorában
(1991 Tények könyve)
Anatolij Fokanov [operaénekes] a harmadik szereposztásból lépett elő másodikba
(1995 Magyar Hírlap)
Franciaország hazánk külkereskedelmi partnerei sorában tíz év alatt a tizedikről az ötödik helyre tört elő
(1995 Magyar Hírlap)
[Kína] a kontinens – igaz, nagyon mélyről induló, de – leggyorsabban fejlődő országává ugrott elő
(1997 Magyar Hírlap)
4.
〈annak kif-ére, hogy vki a cselekvést időben más(ok) előtt(, követendő mintaként) hajtja végre〉
helyettes úr az eskü magyar formáját Novák Antal főjegyzőnek átnyújtotta, s ennek előmondása mellett a hitet letette
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
A szerepeket szuggesztív módon előjátszotta, előénekelte
(1924 Gergely István)
Fölálltunk a padok között, valaki szólóban előimádkozott s a többiek tettetett ájtatossággal mormolták utána a francia szöveget
(1927 Kassák Lajos)
A vőfély rigmusokkal verbuválja táncba a férfiakat, verbunkos káplár módjára előtáncolja a figurákat
(1990 Magyar néprajz)
előénekel tárgyas 6b4
A mint tanitványai elébe a táblára leirja a szót, egyszersmind igen egyszerű dallamot készit hozzá, mellyet ő maga előénekel, s az egész iskolával is után énekeltet az irás alatt
(1846 Hetilap)
sorra ismételjük a mély hangzókkal teletűzdelt érthetetlen formulákat, amiket a tibeti előénekel nekünk
(1978 Bereményi Géza)
előolvas tárgyas 4a2 [2f. is]
A választott bíróság tagjai, a helyszinén tartandó első ülésük alkalmával, a szolgabíró által előolvasandó bírói esküt nyilvánosan leteszik
(1848 Kossuth Lajos)
egy főhadnagy átvett, az őrmesterrel kibontatott egy nagy sasos, rongyos zászlót, alá állított, előolvasta az esküt s megesketett
(1884 Kacziány Géza)
az első versszakokat [a históriások] egyedül éneklik, a tömeg halkan olvasva, zümmögve kíséri őket, majd előbb a jóhangúak, később mindenki énekelni kezd, s ettől kezdve a históriás esetleg fennhangon szintén csak előolvas
(1977 NéprajziLex.)
4a.
időben előre, ill. vmit megelőzve (a továbbiak megkönnyítésére, alkalmassá tételére stb.)
Klárika! te kéſzítesd-el az ürüt
(1792 Szűts István ford.Naubert)
Német hirlapokat járat, de a magyar lapok közül egyre sem fizet elő
(1836 Táncsics Mihály)
előkészülök a szent gyónásra, összeírom bűneimet, az intézeti könyvből hangosan olvasok fel bizonyos imákat
(1934 Márai Sándor)
Rimay egy részben előszerkesztett [Balassi-]kéziratköteghez is hozzájutott
(1987–1988 Horváth Iván)
olyan nagy volt az érdeklődők száma, hogy februárban már csak májusra tudták előjegyezni a jelentkezőket
(1995 Magyar Hírlap)
előfőz tárgyas 4c5
A csipkét (hecserli) vadas húsok mellé ettük, azt legtöbbször a román asszonyok kádakból árusították „előfőzött” állapotban
(1980 Borsos Miklós)
az egyes élelmiszereket nem egészen nyersen, hanem előfőzve „blansírozva” fagyasztják
(1981 F. Nagy Angéla)
a kelkáposztát leveleire szedem, és sós, forrásban lévő vízben előfőzöm
(1997 Magyar Hírlap)
előkevert melléknév 12B7 (Ipar is)
előkevert aszfalt
(1960 Népszava okt. 26.)
[Az italhűtő berendezés] alkalmas 6-féle előkevert üdítő ital vagy 6 fajta bor hűtve történő kiszolgálásához
(1982 Népszabadság dec. 17.)
diétás árukat, félkész és előkevert termékeket mutattak be mintegy száz kereskedelmi vendéglátóipari szakembernek
(1986 Népszava jún. 24.)
[a kötéslassítás] szükséges, ha az előkevert anyag azonnali bedolgozását valami gátolja
(2000 MagyarNagyLex.)
előkezel tárgyas 1b
[az] ojtási sorozatnak befejezése után azonban örömmel vették tudomásul, hogy az előkezelt juhok azoknak a rendkívül gyilkos lépfene-bacillusoknak támadását is minden baj nélkül állották ki, amelyek különben egy nagy szarvasmarhát is képesek lettek volna elpusztítani
(1933 Az állatok világa ford.)
A beázás ellen a falakat kívülről szilikonszerű anyaggal szigetelik, és minden panelt előkezelnek rovarok elleni védelemmel
(1997 Magyar Hírlap)
előmelegít tárgyas 4b4
Először ömlesztik meg a rezet, azután teszik hozzá az előmelegített ónt
(1893 PallasLex.)
ágyukat testemmel előmelegítettem
(1983 Esterházy Péter)
a sütőt előmelegítjük 200 °CCelsius-ra
(1996 Lakáskultúra)
előrajzol tárgyas 1a
Öregasszonyok akadnak még, akik valamikor foglalkoztak hímzéssel. A mintát a nyers vászonra előrajzolták, írták
(1912 Malonyay Dezső)
a szabadkézi rajzban, amikor ki kellett festeni zölddel és pirossal az élesen előrajzolt területet
(1937 Karinthy Frigyes)
Tóték a kötszergyártól kapták a kartonlapokat, melyeket aztán Mariska az előrajzolt minta után bevagdosott
(1967 Örkény István)
Ö: eddigelé
ÖE: előtálal, előtámolyog
Vö. CzF. elé², elé³, elő³; ÉrtSz. elő²; TESz. előtt; ÉKsz. elé, elő²; SzT. elé, elő; ÚMTsz. elé, elő²

Beállítások