előbb hsz 33C1elébb (rég v. nyj)

1. ’〈Időviszony kif-ére.〉’

1a. (viszonyraggal is) ’a szövegkörnyezetben említett (esemény) időpont()nál (vmennyi idővel) korábban’ ❖ a’ tsonokosnak dupla bért igért, ha jól, és ſzaporán viſzi öket, a’ ki-is olly gyorfasággal vitte vala, hogy elébb, hogy ſem vélték, már haza értek (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 363) | A’ törvényt általhágó Nemes nem fogattathatik meg, ’s tömlötzbe nem tétetethetik előbb, mint az  törvényes birája eleibe szollíttatik (1819 Magda Pál 8285004, 149) | a barczasági magyar községek, nem lehet bizonyosan tudni mikor, de mindenesetre nem előbb mint a 17-ik század végén, Brassó vidékébe olvasztattak be (1873 Orbán Balázs 8340021, 117) | Bethlen Kata ránkmaradt levelei közül a legkorábbiak második házassága idejéből valók, tizenöt-húsz évvel előbbről, mint hogy írónő lett (1942 Németh László² 9485034, 306) | kétségtelen, hogy legnagyobbakat akkor „bukunk”, ha kicsit előbbre hozzák [a televízióban] a műsoraink játszási időpontját (1992 Muhi Klára 2010009, 52).

1b. (rendsz. hat ne-vel) ’a mostaninál kis idővel korábban, az imént’ ❖ ſoha ehez [ti. orvossághoz] hamar ’s idnek eltte ne folyamodjanak, hanem ha az elöbb-emlitett jelek azt kivánnák (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 332) | Éppen elbb hallottam Rikánktól, hogy e’ lánynak el-kell házokból takarodnia (1808 Holosovszky Imre C2096, 98) | Mire gondolt az előbb? (1906 Kaffka Margit 9290046, 49) | Épp csak elengedtem a kikötőláncot, még ott álltam bokáig a vízben, mezítláb a kavicsos mederszélben, és a fát bámultam, melynek törzse köré az előbb a láncot tekertem (1989 Csengey Dénes 1028002, 19).

1c. ’időben vkit, vmit, ill. minden(ki)t megelőzően, sorrendileg először’ ❖ Parantsolá azt-is hogy üljek-le, (ezt a’ tiſzteletet moſt tette vala leg-elébb nékem) és azt mondá, hogy még velem ſok beſzédje vólna (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353003, 182) | Ki képzel olyan templomépitőt, Ki a tornyot csinálja meg előbb? (1848 Petőfi Sándor C3508, 29) | a komondor sem akar reá ismerni, előbb megugatja, csak azután, midőn mély parancsoló hangon hallja kimondatni nevét, húnyászkodik meg és lapúl a lábához (1867 Gyulai Pál 8173003, 125) | „Kinek a lába legelőbb érinti meg Trójának földjét, Trója földjén veszni fog.” (1910 Babits Mihály 9014046, 69) | [Anyja] Fernandót előbb apácáknál taníttatja, később katonaiskolába adja (1992 Aradi Péter 2027032, 31).

1d. (a partikulaszerűen fokozásként haszn. mennél, minél, mentől szóval) ’〈a beszéd idejéhez képest a jövőre vonatkoztatva:〉 vmihez képest rövidebb idő alatt v. rövidebb időn belül, hamarabb’ ❖ engemet voltaképen mennél elébb informállyanak, mennél hamarább (1772 Bessenyei György¹ 7393001, 319) | minden leány örvend, ha minél elébb pártáját elvetheti (1827 Toldy Ferenc 8481036, 211) | sürgetnek, foglaljam el a helyem mentől előbb (1961 Sarkadi Imre 9586008, 78).

2. ’〈Helyviszony kif-ére.〉’

2a. (rég, átv is) ’vmely elöl levő hely irányába, jobban előre (a cél felé)’ ❖ A’ mikor az Ellenség ſzabad, az nagy álgyúk vitetnek elébb, ’s még egynéhány tüzet adnak néki, hogy úttyát annál inkább tágoſithaſsák (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. 7098006, 126) | a’ nevelésben lépcsőnként kell előbb menni (1825 Szilasy János 8450001, 8) | Ment-e A könyvek által a világ elébb? (1844 Vörösmarty Mihály CD01) | Gyuri erőre kapott s elébb lépett. Ez a mozdulat magához térítette Erzsit (1910 Móricz Zsigmond CD10).

2b. (rég)(a haladási irány szerint) tovább, odább’ ❖ [a sáskák] mikor egy hellyt meg-eméſztvén egy mezt, onnan elébb repltek, maguk után mindenütt rút büdöſséget hagytak (1787 Mátyus István C3069, 271) | Mi lassú lépésekkel elébb-elébb mentünk [az erdőben] (1794 Pajor Gáspár C0418, 26) | Most meg balra fordul s lassan lépdel elébb (1862 Szász Károly² ford.–Hugo C3837, 13) | Ugyancsak kellett vigyáznia a jó Nagy Bűbájosnak, hogy rá ne lépjen valamelyikre [ti. manóra], amig elébb-elébb lépdegélt (1927 Benedek Elek 1015001, 68) előbb s tovább (rég) ’ua.’ ❖ [a] dolog elébb s tovább terjedvén, őfelségének is hírivel lett (1779 Rettegi György 7282005, 407) | ágról más ágra követtem Társamat. Panaszlani kezdem, mint égek érette, ’S nyögve elébb ’s tovább tipegtem mellette (1794 Kazinczy Ferenc C2555, 348) | tennap úgy elébb s tovább szédelgett... (1850 Arany János CD01).

2c. (viszonyraggal is) (átv is) ’térben vki, vmi előtt levő, azt (vmekkora távolsággal) megelőző helyen’ ❖ magunkat a leghátulabb állókkal hasonlítgatnunk össze, nagy megelégülten, és ha egy lineával elébb állunk [...], azért már igen nagyon, mint annyiakban teszszük, hiuskodnunk s kevélykednünk (1843 Széchenyi István CD1501) | Nem messze a király egyszerü köntösben Lovagol. De előbb ott menének közben Aranyos apródok (1855 Arany János 8014070, 242) | a halál mindig egy hosszal előbb van (1911 Pásztor Árpád 9519015, 220) | megemelte és néhány centivel előbbre tolta az asztalt (1942 Rónay György 9573162, 65) | A megelőzés azonban indulhat egy lépéssel előbbről is: a szélhámos tudja, hogy áldozatában egy adott ponton szükségképpen beindulna az ellenőrző törekvés (1978 Hankiss Ágnes 1063003, 86).

3. (viszonyraggal is) ’〈(fontossági) sorrendben, értékrendben, rangsorban:〉 az elejéhez közelebbi helyen, az elöl levő hely irányában’ ❖ Zsibón létemkor én azt hittem, hogy Erdély elébb áll a’ Culturában mint Magyarország, mert ott a’ főbb neveléshez tartozik utazni (1815 Kazinczy Ferenc C2565, 351) | [Írország] gyulcsai hiresek voltak. E részben Angliánál valamivel előbb állott, mig a kézfonás volt divatjában (1847 Hetilap CD61) | bár a bűnök bocsánata sokkal jelentőségesebb is, mint a test táplálása, Krisztus mégis előbbre tette azt, ami jelentéktelenebb dolog és pedig azért, hogy fokozatosan vezessen bennünket a hátralevő két kérdésre, amelyek a mennyei életre vonatkoznak (1910 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211) | [a fémek] úgynevezett feszültségi sorba állíthatók […]. A sorban előbb álló fém valamely utána következővel érintkezve pozitiv, az utóbbi negativ elektromosságú lesz (1913 RévaiNagyLex. C5704, 329) | javult a magyar gazdaság külföldi megítélése, ami egyebek között abban mutatkozik meg, hogy a hazai bankokat előbbre sorolták a hitelminősítésekben (1997 Magyar Hírlap CD09).

3a. (a becsül igével) ’vminél nagyobb mértékben, jobban’ ❖ Sándor baráttyát nállomnál eléb betsüled, holot ſohais tégedet ugy mint én nem ſzeretett (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 69) | nevetségesnek tartom akármi tárgyat-is csak azért hogy külföldi, a’ hazait megvetvén, annál előbb becsűlni (1829 Kazinczy Ferenc C4938, 672) | [a pulké nevű szeszes italt] az europaiak, ha egyszer megszokhatták rendkivül kellemetlen szagját, minden más italoknál elébb becsülik (1846 Hetilap CD61) | a világi éltet csak kis lelkű emberek becsűlik mindennél elébb (1877 Brassai Sámuel ford.–Szollogub C1185, 31).

Ö: mi~.

Vö. CzF. elébb, ~, előbbre; ÉrtSz. elébb, ~; TESz. elé; ÉKsz. elébb, ~; SzT. elébb · előbb, elébb-elébb, elébben; ÚMTsz. elébb, ~

előbb határozószó 33C1
elébb 32D (rég v. nyj)
1.
〈Időviszony kif-ére.〉
1a. (viszonyraggal is)
a szövegkörnyezetben említett (esemény) időpont()nál (vmennyi idővel) korábban
a’ tsonokosnak dupla bért igért, ha jól, és ſzaporán viſzi öket, a’ ki-is olly gyorfasággal vitte vala, hogy elébb, hogy ſem vélték, már haza értek
(1772 Mészáros Ignác ford.)
A’ törvényt általhágó Nemes nem fogattathatik meg, ’s tömlötzbe nem tétetethetik előbb, mint az  törvényes birája eleibe szollíttatik
(1819 Magda Pál)
a barczasági magyar községek, nem lehet bizonyosan tudni mikor, de mindenesetre nem előbb mint a 17-ik század végén, Brassó vidékébe olvasztattak be
(1873 Orbán Balázs)
Bethlen Kata ránkmaradt levelei közül a legkorábbiak második házassága idejéből valók, tizenöt-húsz évvel előbbről, mint hogy írónő lett
(1942 Németh László²)
kétségtelen, hogy legnagyobbakat akkor „bukunk”, ha kicsit előbbre hozzák [a televízióban] a műsoraink játszási időpontját
(1992 Muhi Klára)
1b. (rendsz. hat ne-vel)
a mostaninál kis idővel korábban, az imént
ſoha ehez [ti. orvossághoz] hamar ’s idnek eltte ne folyamodjanak, hanem ha az elöbb-emlitett jelek azt kivánnák
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Éppen elbb hallottam Rikánktól, hogy e’ lánynak el-kell házokból takarodnia
(1808 Holosovszky Imre)
Mire gondolt az előbb?
(1906 Kaffka Margit)
Épp csak elengedtem a kikötőláncot, még ott álltam bokáig a vízben, mezítláb a kavicsos mederszélben, és a fát bámultam, melynek törzse köré az előbb a láncot tekertem
(1989 Csengey Dénes)
1c.
időben vkit, vmit, ill. minden(ki)t megelőzően, sorrendileg először
Parantsolá azt-is hogy üljek-le, (ezt a’ tiſzteletet moſt tette vala leg-elébb nékem) és azt mondá, hogy még velem ſok beſzédje vólna
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Ki képzel olyan templomépitőt, Ki a tornyot csinálja meg előbb?
(1848 Petőfi Sándor)
a komondor sem akar reá ismerni, előbb megugatja, csak azután, midőn mély parancsoló hangon hallja kimondatni nevét, húnyászkodik meg és lapúl a lábához
(1867 Gyulai Pál)
„Kinek a lába legelőbb érinti meg Trójának földjét, Trója földjén veszni fog.”
(1910 Babits Mihály)
[Anyja] Fernandót előbb apácáknál taníttatja, később katonaiskolába adja
(1992 Aradi Péter)
1d. (a partikulaszerűen fokozásként haszn. mennél, minél, mentől szóval)
〈a beszéd idejéhez képest a jövőre vonatkoztatva:〉 vmihez képest rövidebb idő alatt v. rövidebb időn belül, hamarabb
engemet voltaképen mennél elébb informállyanak, mennél hamarább
(1772 Bessenyei György¹)
minden leány örvend, ha minél elébb pártáját elvetheti
(1827 Toldy Ferenc)
sürgetnek, foglaljam el a helyem mentől előbb
(1961 Sarkadi Imre)
2.
〈Helyviszony kif-ére.〉
2a. (rég, átv is)
vmely elöl levő hely irányába, jobban előre (a cél felé)
A’ mikor az Ellenség ſzabad, az nagy álgyúk vitetnek elébb, ’s még egynéhány tüzet adnak néki, hogy úttyát annál inkább tágoſithaſsák
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
a’ nevelésben lépcsőnként kell előbb menni
(1825 Szilasy János)
Ment-e A könyvek által a világ elébb?
(1844 Vörösmarty Mihály)
Gyuri erőre kapott s elébb lépett. Ez a mozdulat magához térítette Erzsit
(1910 Móricz Zsigmond)
2b. (rég)
(a haladási irány szerint) tovább, odább
[a sáskák] mikor egy hellyt meg-eméſztvén egy mezt, onnan elébb repltek, maguk után mindenütt rút büdöſséget hagytak
(1787 Mátyus István)
Mi lassú lépésekkel elébb-elébb mentünk [az erdőben]
(1794 Pajor Gáspár)
Most meg balra fordul s lassan lépdel elébb
(1862 Szász Károly² ford.Hugo)
Ugyancsak kellett vigyáznia a jó Nagy Bűbájosnak, hogy rá ne lépjen valamelyikre [ti. manóra], amig elébb-elébb lépdegélt
(1927 Benedek Elek)
előbb s tovább (rég)
ua.
[a] dolog elébb s tovább terjedvén, őfelségének is hírivel lett
(1779 Rettegi György)
ágról más ágra követtem Társamat. Panaszlani kezdem, mint égek érette, ’S nyögve elébb ’s tovább tipegtem mellette
(1794 Kazinczy Ferenc)
tennap úgy elébb s tovább szédelgett...
(1850 Arany János)
2c. (viszonyraggal is) (átv is)
térben vki, vmi előtt levő, azt (vmekkora távolsággal) megelőző helyen
magunkat a leghátulabb állókkal hasonlítgatnunk össze, nagy megelégülten, és ha egy lineával elébb állunk [...], azért már igen nagyon, mint annyiakban teszszük, hiuskodnunk s kevélykednünk
(1843 Széchenyi István)
Nem messze a király egyszerü köntösben Lovagol. De előbb ott menének közben Aranyos apródok
(1855 Arany János)
a halál mindig egy hosszal előbb van
(1911 Pásztor Árpád)
megemelte és néhány centivel előbbre tolta az asztalt
(1942 Rónay György)
A megelőzés azonban indulhat egy lépéssel előbbről is: a szélhámos tudja, hogy áldozatában egy adott ponton szükségképpen beindulna az ellenőrző törekvés
(1978 Hankiss Ágnes)
3. (viszonyraggal is)
(fontossági) sorrendben, értékrendben, rangsorban:〉 az elejéhez közelebbi helyen, az elöl levő hely irányában
Zsibón létemkor én azt hittem, hogy Erdély elébb áll a’ Culturában mint Magyarország, mert ott a’ főbb neveléshez tartozik utazni
(1815 Kazinczy Ferenc)
[Írország] gyulcsai hiresek voltak. E részben Angliánál valamivel előbb állott, mig a kézfonás volt divatjában
(1847 Hetilap)
bár a bűnök bocsánata sokkal jelentőségesebb is, mint a test táplálása, Krisztus mégis előbbre tette azt, ami jelentéktelenebb dolog és pedig azért, hogy fokozatosan vezessen bennünket a hátralevő két kérdésre, amelyek a mennyei életre vonatkoznak
(1910 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
[a fémek] úgynevezett feszültségi sorba állíthatók […]. A sorban előbb álló fém valamely utána következővel érintkezve pozitiv, az utóbbi negativ elektromosságú lesz
(1913 RévaiNagyLex.)
javult a magyar gazdaság külföldi megítélése, ami egyebek között abban mutatkozik meg, hogy a hazai bankokat előbbre sorolták a hitelminősítésekben
(1997 Magyar Hírlap)
3a. (a becsül igével)
vminél nagyobb mértékben, jobban
Sándor baráttyát nállomnál eléb betsüled, holot ſohais tégedet ugy mint én nem ſzeretett
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
nevetségesnek tartom akármi tárgyat-is csak azért hogy külföldi, a’ hazait megvetvén, annál előbb becsűlni
(1829 Kazinczy Ferenc)
[a pulké nevű szeszes italt] az europaiak, ha egyszer megszokhatták rendkivül kellemetlen szagját, minden más italoknál elébb becsülik
(1846 Hetilap)
a világi éltet csak kis lelkű emberek becsűlik mindennél elébb
(1877 Brassai Sámuel ford.Szollogub)
Ö: mielőbb
Vö. CzF. elébb, ~, előbbre; ÉrtSz. elébb, ~; TESz. elé; ÉKsz. elébb, ~; SzT. elébb · előbb, elébb-elébb, elébben; ÚMTsz. elébb, ~

Beállítások