elterjed tn ige 1b9

1. ’terjedelmében v. mértékében, számában növekedve egyre nagyobb helyet tölt be, foglal el (vhol) vmi’ ❖ végtére egéſz teſten el-terjed a’ rh (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 352) | Itt e’ tiſztes és ſzámos Gyülekezetben minden ábrázatokon az öröm moſolyog ki, ’s minden ſzívekben édes nyugodalom terjedt el (1791 Vályi András 7368007, 7) | csakhamar elnyomták a tüzet, mielőtt elterjedhetett volna (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Mindenki ismeri a szép bőr ezen kellemetlen ellenségeit, e piczi fekete pontokat, melyek néha annyira elterjednek, hogy az arcz úgy néz ki, mintha lőporral volna behintve (1885 Wohl Janka 8529002, 101) | Csodálatos, friss, fagyos illat terjedt el az Evelin szobájában (1918 Krúdy Gyula CD54) | [a sokízületi gyulladás] legfőbb tünete, hogy szimmetrikusan jelentkeznek a panaszok, először általában az ujjízületekben, később azonban ez elterjed az egész testen (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’továbbterjedve v. továbbterjesztve eljut v. elkerül (vhonnan) vhova, vmeddig vmi’ ❖ onnan [ti. az egyik manduláról] a’ gyuladas a’ nyelv tſapjára ’s többnyire a’ más felöl való mandulára-is elterjed (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 108) | Mind a’ hazai, mind a’ külföldi productumok’ nagy része [...] a’ külföldre is elterjed (1819 Magda Pál 8285002, 94) | egész az isztriai partvidékig elterjedt a tömjénillat az óriási oltárról (1886 Jókai Mór CD18) | a szék bársonyába temetett arcom bőrén forró kerek folt terjedt el lassan a szemem alá (1908 Kaffka Margit CD10).

1b. ’〈élőlény(ek csoportja)〉 megsokasodik v. elszaporodik, és nagyobb helyet tölt be vhol’ ❖ Bóldog Kátolikus közönséges valláſu Hivek ſerege, és ſzéles e’ Világon minden nyelv és Nemzetség közt el-terjedett nyája (1777 Molnár János C3195, 251) | Első évben [...] alig látszik a köles, de másodikban igen elterjed, és negyedikben, midőn már a lóhere csökken, csaknem egészen elfoglalja annak helyét (1826 Fáy András¹ 8139014, 8) | mindenki tudja, mennyire elterjednek a vadállatok ott, hol kedvező körülmények közt élnek (1864 Rónay Jácint 8396002, 32) | A keleti partvidéken elterjedt manilakender [...] rostjából hajókötelek készülnek (2008 Probáld Ferenc 3154006, 606).

1c. ’〈ember(csoport)〉 útja, vándorlása során eljut (vhonnan) vhova, ill. 〈állatok, növények sokasága〉 terjedve v. terjesztve elkerül (vhonnan) vhova, vmeddig’ ❖ [A jezsuiták] mindenfelé elterjedtek, nagy jószágokat conferáltattak [= adományoztattak] magoknak a királyokkal (1773 Rettegi György 7282002, 313) | számos apostoli buzgalmu férfiak messze elterjedtek ama tartományokba [ti. Amerikába, Indiába és más, hitetlennek, eretneknek tartott országokba] (1840 Sürgöny 8661001, 131) | Elterjedt a család Kolozs és Maros-Torda vármegyékbe is (1915 Kempelen Béla CD23) | [a mediterrán vidékeken] él egy olyan majom is, mely Észak-Afrikából még Gibraltárra (Európa) is elterjedt (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [a déli kontinentális lepkefajok] Dél-Szibéria felől keskeny, szalagszerű sávban terjedtek el Európa délkeleti vagy középső részéig (1995 Magyarország állatvilága CD14).

1d. ’〈(fertőző) betegség〉 egyre gyakoribbá válik (vhol)’ ❖ haſznoſabb fele a’ paraſztſágnak nyomorúlttúl el véſzſz, réſz ſzerént különös nyavalyák miat [!], réſz ſzerént elragado [= ragályos] betegſégek által, mellyek bizonyos eſztendöktöl fogva a’ falukon el terjedvén nagy puſztitáſt ſzerzettek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 10) | ki álhat a’ pestisnek ellene, hogy el-ne-terjedjen? (1819 Katona József 8226028, 249) | Egy nyáron kiütött a himlőragály a vidéken. Gyorsan elterjedt az a falvakban (1875 Jókai Mór CD18) | miért terjedt el a Föld különböző területein hirtelen és nagy sebességgel a korábban csak szórványosan előforduló HIV-fertőzés? (1991 Füst György 2037003, 1431).

1e. ’〈(fertőző) betegség〉 fertőzés útján átterjed (vhonnan) vhova, vmeddig’ ❖ [a himlőt] 569dik eſztendben vették leg-elsſzör éſzre az orvoſok Arabiában. Innét Ásiának közelebb fekv réſzeire [...] terjedet-el (1800 Bene Ferenc 7034002, 20) | [a szemgyulladás a karavánról] elterjedt a keresztes hadakra és a szaracénokra egyaránt (1884 Jókai Mór CD18) | A világháború alatt Ázsiából származó állatszállítmányokkal a marhavészt Oroszországba hurcolták be, majd 1920 nyarán Lengyelországba, egészen Varsóig terjedt el a betegség (1928 TolnaiÚjLex. C5728, 202) | a [zaire-i] menekülttáborokból mindenféle betegségek terjednek el (1994 Magyar Hírlap CD09).

1f. ’〈érzés, hangulat〉 egyre többeket érintve uralkodóvá lesz vhol’ ❖ a’ Nemzet, és Nemzet között gyllség, viſzſza vonás, és ſzíveknek haſonláſa közönségeſſen el-terjed (1791 Országgyűlési jegyzések 7452009, 619) | könnyen megeshetik, hogy [a szultán] hadaival Moldvából Erdélybe fog törni. Ezen aggodalom általánosan elterjedt (1889 Majláth Béla CD55) | A bankkörökben elterjedt hangulatról (1912 Radó Sámuel CD10) | Európa nyugati felén ismét elterjedt a félelem, hogy az általános jobbrafordulás a szélsőjobb megerősödéséhez is vezet (2002 Magyar Hírlap CD09).

1g. (rég) ’〈érzés, hangulat vkire, vmely csoportra〉 átterjed, átragad’ ❖ a’ [ló]tenyésztéshez való kedv és hajlandóság [...] a’ lehető legnagyobb mértékben az egész Országra elterjedett (1828 Széchenyi István CD1501) | kifejezéséből s minden mozdulatából a fokonkint nevekedő szenvedély kilátszott, mely hallgatóira is elterjedt (1857 Eötvös József 8126015, 47) | a keresztyének elleni ingerültség Sziria távolabb pontjaira is elterjedt (1860 Vasárnapi Újság CD56) | A reszketés, mely az ősapát megkapta, rám is elterjedt (1875 Jókai Mór C2298, 129).

1h. ’〈hír, eszme, ill. szokás stb. v. használatban vmi〉 fokozatosan tért hódít (vhol)’ ❖ ha ezen eſztendök-alatt valaki közzülök nyereſéggel viſzra tértt, mindjártt orſzág-ſzerte el-terjed a’ hire (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 4) | A’ szabadság’ és egyenlőség’ eszméi elterjedtek az egész birodalomban (1846 Szalay László ford.–Duport 8419016, 24) | [Szent László] az erőszakos hatalmaskodást, a rablást és orzást, a nemesek, az urak és a papok rendében is elterjedve tapasztalta (1860 Horváth Mihály 8189003, 207) | Hogyan keletkezett, hogyan terjedt el a zsargon? (1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin 1054001, 61) | A Kelet-Szlovákiában lelhető obszidián-kövek s a belőlük pattintott szerszámok elterjedtek az egész Duna-völgyben (1980 Szombathy Viktor 1149001, 16).

1i. (rég) ’〈hír, eszme, ill. szokás stb. v. használatban vmi〉 terjedve elér, eljut (vhonnan) vhova, vmeddig’ ❖ [az Orosz Birodalom] kereskedése kiváltképpen, mind ſzárazonn mind tengerenn, minden felé nagyon el-terjedett (1781 Magyar Hírmondó 7444021, 584) | Széchenyinknek szép hire Elterjedt messzi földre (1842 Lukács Pál 8279006, 29) | Ez a kifejezés [...] a városokból egyes falvakba is elterjedt már (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a X. században nyugatra és keletre egyaránt elterjedt a párolás [= lepárlás] tudománya (1929 TolnaiÚjLex. C5732, 159) | A passage az Appenineken át kiváltkép kényelmetlen – és kényszerítik az utazót, hogy a nagy hegyek miatt egy 3-ik lovat is vegyen, mely szokás elterjedt Florenz környékéig (1943 Bóka László ford.–Széchenyi CD1502).

2. (rég)(vmely területre) elnyúlva hosszan elhelyezkedik (vhol), ill. (ilyen helyzetben) elér, tart vmeddig vmi’ ❖ Sípjával fel-gerjeſztettetvén a’ Vitéz Magyarok, tet [ti. Zalánt]-is azon Tartománnyából, melly a’ Duna, és Tiſza között ſzéleſſen, és hoſzſzan el-terjedett; cſak Zeged, és Tétel közé ſzorongatták (1786 Dugonics András 7087010, 156) | A’ küls, tzellás hártya, mellybe az arteriának legvékonyabb véredényei, és érzinai vannak elterjedve (1812 Bene Ferenc 8039001, 11) | az egész birtok, ahogy a láthatárig elterjed (1875 Jókai Mór CD18) | Az Egyesült-Államok a 25. és 49. szélességi fokok között terjednek el (1918 Jászi Oszkár 9277002, 73).

2a. (rég, ritk) ’teljes hosszában elnyúlva fekszik (vhol), ill. így lefekszik vhova vki’ ❖ Amott egy sátorban, igy ád feleletet, Aluſzik Deli Vid, földre el-terjedett (1777 Kónyi János C2731, 159) | Árvai: [...] láttyátok hallva fekünni Máriát? Gyiloki: Pedig el-terjedve, mint a’ döglött macskát (1795 Dugonics András C1473, 186) | [Karikléa] hírtelen bele-vágta magát az ágyba: a’-hol osztán el-is-terjedött (1798 Dugonics András C1461, 47).

3. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmi egyre nagyobb területen v. szélesebb körben érvényesül〉’ ❖ hatalma el-terjedett a’ Rábáig (1783 Molnár János C0290, 266) | valamerre ſzemeknek El-terjed látása (1788 Magyar Múzeum ford. 7448002, 57) | A’ mi kegyelmes Csáſzárunknak ſzívbéli jósága a’ Török rabokra is el-terjed (1789 Magyar Merkurius C0341, 46) | Rövid időn alkalma lőn Aureliánnak megtudni, ha Róma védisteneinek hatalma elterjed-e odáig! (1852 Jókai Mór CD18).

4. (rég, ritk) ’figyelmével belemélyed vmibe, ill. elmélyed vmiben’ ❖ igen el-kellene a’ dologban terjednem, úgy hogy nagyobb réſzét olvaſoim meg-ſem érthetnék (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 207) | Harmintzhat darab knyvbe tsak el terjedhet egy betſülletes olvaſónak elméje, mig róllok itélhet akár egy, akár más dologra nézve (1779 Bessenyei György¹ C1082, 317).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. terjed; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

elterjed tárgyatlan ige 1b9
1.
terjedelmében v. mértékében, számában növekedve egyre nagyobb helyet tölt be, foglal el (vhol) vmi
végtére egéſz teſten el-terjed a’ rh
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Itt e’ tiſztes és ſzámos Gyülekezetben minden ábrázatokon az öröm moſolyog ki, ’s minden ſzívekben édes nyugodalom terjedt el
(1791 Vályi András)
csakhamar elnyomták a tüzet, mielőtt elterjedhetett volna
(1859 Vasárnapi Újság)
Mindenki ismeri a szép bőr ezen kellemetlen ellenségeit, e piczi fekete pontokat, melyek néha annyira elterjednek, hogy az arcz úgy néz ki, mintha lőporral volna behintve
(1885 Wohl Janka)
Csodálatos, friss, fagyos illat terjedt el az Evelin szobájában
(1918 Krúdy Gyula)
[a sokízületi gyulladás] legfőbb tünete, hogy szimmetrikusan jelentkeznek a panaszok, először általában az ujjízületekben, később azonban ez elterjed az egész testen
(1997 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
továbbterjedve v. továbbterjesztve eljut v. elkerül (vhonnan) vhova, vmeddig vmi
onnan [ti. az egyik manduláról] a’ gyuladas a’ nyelv tſapjára ’s többnyire a’ más felöl való mandulára-is elterjed
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Mind a’ hazai, mind a’ külföldi productumok’ nagy része [...] a’ külföldre is elterjed
(1819 Magda Pál)
egész az isztriai partvidékig elterjedt a tömjénillat az óriási oltárról
(1886 Jókai Mór)
a szék bársonyába temetett arcom bőrén forró kerek folt terjedt el lassan a szemem alá
(1908 Kaffka Margit)
1b.
〈élőlény(ek csoportja) megsokasodik v. elszaporodik, és nagyobb helyet tölt be vhol
Bóldog Kátolikus közönséges valláſu Hivek ſerege, és ſzéles e’ Világon minden nyelv és Nemzetség közt el-terjedett nyája
(1777 Molnár János)
Első évben [...] alig látszik a köles, de másodikban igen elterjed, és negyedikben, midőn már a lóhere csökken, csaknem egészen elfoglalja annak helyét
(1826 Fáy András¹)
mindenki tudja, mennyire elterjednek a vadállatok ott, hol kedvező körülmények közt élnek
(1864 Rónay Jácint)
A keleti partvidéken elterjedt manilakender [...] rostjából hajókötelek készülnek
(2008 Probáld Ferenc)
1c.
〈ember(csoport) útja, vándorlása során eljut (vhonnan) vhova, ill. 〈állatok, növények sokasága〉 terjedve v. terjesztve elkerül (vhonnan) vhova, vmeddig
[A jezsuiták] mindenfelé elterjedtek, nagy jószágokat conferáltattak [= adományoztattak] magoknak a királyokkal
(1773 Rettegi György)
számos apostoli buzgalmu férfiak messze elterjedtek ama tartományokba [ti. Amerikába, Indiába és más, hitetlennek, eretneknek tartott országokba]
(1840 Sürgöny)
Elterjedt a család Kolozs és Maros-Torda vármegyékbe is
(1915 Kempelen Béla)
[a mediterrán vidékeken] él egy olyan majom is, mely Észak-Afrikából még Gibraltárra (Európa) is elterjedt
(1929 Az állatok világa ford.)
[a déli kontinentális lepkefajok] Dél-Szibéria felől keskeny, szalagszerű sávban terjedtek el Európa délkeleti vagy középső részéig
(1995 Magyarország állatvilága)
1d.
(fertőző) betegség〉 egyre gyakoribbá válik (vhol)
haſznoſabb fele a’ paraſztſágnak nyomorúlttúl el véſzſz, réſz ſzerént különös nyavalyák miat [!], réſz ſzerént elragado [= ragályos] betegſégek által, mellyek bizonyos eſztendöktöl fogva a’ falukon el terjedvén nagy puſztitáſt ſzerzettek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
ki álhat a’ pestisnek ellene, hogy el-ne-terjedjen?
(1819 Katona József)
Egy nyáron kiütött a himlőragály a vidéken. Gyorsan elterjedt az a falvakban
(1875 Jókai Mór)
miért terjedt el a Föld különböző területein hirtelen és nagy sebességgel a korábban csak szórványosan előforduló HIVhuman immunodeficiency virus ’emberi immunhiányos vírus’-fertőzés?
(1991 Füst György)
1e.
(fertőző) betegség〉 fertőzés útján átterjed (vhonnan) vhova, vmeddig
[a himlőt] 569dik eſztendben vették leg-elsſzör éſzre az orvoſok Arabiában. Innét Ásiának közelebb fekv réſzeire [...] terjedet-el
(1800 Bene Ferenc)
[a szemgyulladás a karavánról] elterjedt a keresztes hadakra és a szaracénokra egyaránt
(1884 Jókai Mór)
A világháború alatt Ázsiából származó állatszállítmányokkal a marhavészt Oroszországba hurcolták be, majd 1920 nyarán Lengyelországba, egészen Varsóig terjedt el a betegség
(1928 TolnaiÚjLex.)
a [zaire-i] menekülttáborokból mindenféle betegségek terjednek el
(1994 Magyar Hírlap)
1f.
〈érzés, hangulat〉 egyre többeket érintve uralkodóvá lesz vhol
a’ Nemzet, és Nemzet között gyllség, viſzſza vonás, és ſzíveknek haſonláſa közönségeſſen el-terjed
(1791 Országgyűlési jegyzések)
könnyen megeshetik, hogy [a szultán] hadaival Moldvából Erdélybe fog törni. Ezen aggodalom általánosan elterjedt
(1889 Majláth Béla)
A bankkörökben elterjedt hangulatról
(1912 Radó Sámuel)
Európa nyugati felén ismét elterjedt a félelem, hogy az általános jobbrafordulás a szélsőjobb megerősödéséhez is vezet
(2002 Magyar Hírlap)
1g. (rég)
〈érzés, hangulat vkire, vmely csoportra〉 átterjed, átragad
a’ [ló]tenyésztéshez való kedv és hajlandóság [...] a’ lehető legnagyobb mértékben az egész Országra elterjedett
(1828 Széchenyi István)
kifejezéséből s minden mozdulatából a fokonkint nevekedő szenvedély kilátszott, mely hallgatóira is elterjedt
(1857 Eötvös József)
a keresztyének elleni ingerültség Sziria távolabb pontjaira is elterjedt
(1860 Vasárnapi Újság)
A reszketés, mely az ősapát megkapta, rám is elterjedt
(1875 Jókai Mór)
1h.
〈hír, eszme, ill. szokás stb. v. használatban vmi〉 fokozatosan tért hódít (vhol)
ha ezen eſztendök-alatt valaki közzülök nyereſéggel viſzra tértt, mindjártt orſzág-ſzerte el-terjed a’ hire
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A’ szabadság’ és egyenlőség’ eszméi elterjedtek az egész birodalomban
(1846 Szalay László ford.Duport)
[Szent László] az erőszakos hatalmaskodást, a rablást és orzást, a nemesek, az urak és a papok rendében is elterjedve tapasztalta
(1860 Horváth Mihály)
Hogyan keletkezett, hogyan terjedt el a zsargon?
(1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin)
A Kelet-Szlovákiában lelhető obszidián-kövek s a belőlük pattintott szerszámok elterjedtek az egész Duna-völgyben
(1980 Szombathy Viktor)
1i. (rég)
〈hír, eszme, ill. szokás stb. v. használatban vmi〉 terjedve elér, eljut (vhonnan) vhova, vmeddig
[az Orosz Birodalom] kereskedése kiváltképpen, mind ſzárazonn mind tengerenn, minden felé nagyon el-terjedett
(1781 Magyar Hírmondó)
Széchenyinknek szép hire Elterjedt messzi földre
(1842 Lukács Pál)
Ez a kifejezés [...] a városokból egyes falvakba is elterjedt már
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a X. században nyugatra és keletre egyaránt elterjedt a párolás [= lepárlás] tudománya
(1929 TolnaiÚjLex.)
A passage az Appenineken át kiváltkép kényelmetlen – és kényszerítik az utazót, hogy a nagy hegyek miatt egy 3-ik lovat is vegyen, mely szokás elterjedt Florenz környékéig
(1943 Bóka László ford.Széchenyi)
2. (rég)
(vmely területre) elnyúlva hosszan elhelyezkedik (vhol), ill. (ilyen helyzetben) elér, tart vmeddig vmi
Sípjával fel-gerjeſztettetvén a’ Vitéz Magyarok, tet [ti. Zalánt]-is azon Tartománnyából, melly a’ Duna, és Tiſza között ſzéleſſen, és hoſzſzan el-terjedett; cſak Zeged, és Tétel közé ſzorongatták
(1786 Dugonics András)
A’ küls, tzellás hártya, mellybe az arteriának legvékonyabb véredényei, és érzinai vannak elterjedve
(1812 Bene Ferenc)
az egész birtok, ahogy a láthatárig elterjed
(1875 Jókai Mór)
Az Egyesült-Államok a 25. és 49. szélességi fokok között terjednek el
(1918 Jászi Oszkár)
2a. (rég, ritk)
teljes hosszában elnyúlva fekszik (vhol), ill. így lefekszik vhova vki
Amott egy sátorban, igy ád feleletet, Aluſzik Deli Vid, földre el-terjedett
(1777 Kónyi János)
Árvai: [...] láttyátok hallva fekünni Máriát? Gyiloki: Pedig el-terjedve, mint a’ döglött macskát
(1795 Dugonics András)
[Karikléa] hírtelen bele-vágta magát az ágyba: a’-hol osztán el-is-terjedött
(1798 Dugonics András)
3. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmi egyre nagyobb területen v. szélesebb körben érvényesül〉
hatalma el-terjedett a’ Rábáig
(1783 Molnár János)
valamerre ſzemeknek El-terjed látása
(1788 Magyar Múzeum ford.)
A’ mi kegyelmes Csáſzárunknak ſzívbéli jósága a’ Török rabokra is el-terjed
(1789 Magyar Merkurius)
Rövid időn alkalma lőn Aureliánnak megtudni, ha Róma védisteneinek hatalma elterjed-e odáig!
(1852 Jókai Mór)
4. (rég, ritk)
figyelmével belemélyed vmibe, ill. elmélyed vmiben
igen el-kellene a’ dologban terjednem, úgy hogy nagyobb réſzét olvaſoim meg-ſem érthetnék
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Harmintzhat darab knyvbe tsak el terjedhet egy betſülletes olvaſónak elméje, mig róllok itélhet akár egy, akár más dologra nézve
(1779 Bessenyei György¹)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. terjed; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások