elvégez ts ige 8b4

1. ’〈munkát, feladatot v. abból vmennyit〉 teljesít, végrehajt; elintéz’ ❖ el-végzik kötelességeket (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 11) | Tíz réſzre oſztva a’ Lexicon eggynek eggynek nem ád annyi munkát, hogy azt hivatalbéli foglalatosságai mellett eggy eſztend alatt el ne végezhesse (1818 Verseghy Ferenc 8518044, 319) | Gyere ki galambom, gyere ki gerlicém! A csókot, ölelést mindjárt elvégzem én (1844 Petőfi Sándor C3506, 182) | jövendőre még egy másik aratógépet is veszek, akkor aztán nem lesz szükségem aratókra, elvégzi a gép (1902 Nagy Sándor 8327001, 45) | elvégezte gyónását (1916 Krúdy Gyula CD54) | Ez a kis ló végzi el az összes kapálást (1947 Szabó Pál² 2005109, 48) | Lemaradásról beszélhetünk pl. egy műhely munkájában, ha a hónap közepén havi előirányzatának csak 20 százalékát végezte el (1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin 1054001, 26) | ő maga végezte el a szabadrúgást (1966 Moldova György 9449002, 148) | [a számítógép] csak azt képes elvégezni, ami matematikailag kifejezhető (1980 Bodor Pál 1019021, 437) | A vállalkozó a feladatot bruttó 1.200.000 Ft összegért végzi el (2010 Mezőberényi Hírmondó 3237001, 2).

1a. (rég) ’〈vmely célt, eredményt〉 arra irányuló tevékenységgel megvalósít, elér, kieszközöl’ ❖ Végezd-el elébb ſzabadúlásomat, majd oſztán teſzek eleget ſzerentsétlen kérdéseidnek (1796 Vitéz Imre ford.–Spiess 7377001, 63) | Így végezték hát el nemzetünk halálát. Kiktől hűségünkért vártunk örök hálát (1849 Sárosi Gyula 8404001, 93) | amit ágyúval, hadsereggel ki nem lehetett vívni, azt elvégezte Fráter György papokkal és asszonyokkal (1892 Jókai Mór CD18).

1b. (szépítő) ’〈annak kif-ére, hogy ember v. állat (tabusított) testi szükségletét kielégíti〉’ ❖ szükségét ott végezte el fedezékében (1919 Szabó Dezső 9623004, 223) | Öcsém a jó cselédember este végzi el a dolgát az asszonnyal, éjszaka nyugodtan alszik (1939 Veres Péter CD10) | [A kutya] az árokszélen, fejét búcsúkép a házaspár felé fordítva, leguggolt s elvégezte szükségét (1955 Déry Tibor 2051030, 2) | elvégzem a kisdolgomat (magyarul hugyozok) (2005 Lázár Ervin 3207002, 351).

2. ’〈vmely iskolát, (vhány v. vmely) osztályt v. évfolyamot〉 kijár, ill. 〈azzal kapcs. tanulmányokat v. szakot〉 eredményesen teljesít’ ❖ Kívánom, hogy hamar Seniorrá-is légy Egyszer el-végezvén a’ Theologiát, Mathesist, a’ Görög, és Zsidó Historiát (1790 Gvadányi József 7125007, 58) | [Kármán József] elvégezvén előkészítő tanodáit, Pesten törvényt hallgatott (1843 Toldy Ferenc 8481027, 146) | A kik a szabályszerü tanfolyamot elvégezték, azok baccalaureusi […] diplomát kapnak (1871 Illésy György 8194002, 20) | siess elvégezni a gimnáziumot (1926 Molnár Ferenc² 9453032, 45) | Akadnak olyan leányok, akik az orvosi pályához éreznek különös kedvet és hajlamot: nagy szorgalommal, kitartással és lelkiismeretességgel végzik el tanulmányaikat (1935 Madarász Erzsébet 2134001, 11) | Ma azért küzdünk tanterem-gondokkal, mert minden diákkal el akarjuk végeztetni a nyolc általánost (1960 Népszabadság jún. 4. C4812, 7) | ő, Maury, elvégzi az utolsó évet a főiskolán (2007 Mesterházi Mónika ford.–Munro 3233001, 190).

2a. (rég, ritk) ’〈vmely vizsgát〉 letesz, ill. 〈arról szóló bizonyítványt〉 megszerez’ ❖ [Pulszky Ferenc] 19 éves korában már el is végezte jogtudományi vizsgálatait, felesküdött jurátusnak (1897 PallasLex. CD02) | amíg az érettségit el nem végzem, nem foglalkozom semmi újabb tárggyal (1926 Rákosi Jenő 8385007, 129).

3. (rég) ’〈(vmennyi) utat, távolságot, vmely útszakaszt〉 bejár, megtesz vki, vmi’ ❖ Sarui rongyoſak valának, úgy hogy az utolſó három mély fldeket mezitláb kéntelenitetett el-végezni (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 469) | [a házigalambok] el-végeznek eggy nap annyi útat, a’ mennyit a’ leg-jobb gyalog ember hat nap el-nem végezne (1790 Mindenes Gyűjtemény 7457041, 143) | a’ világoſság eggy minúta alatt két millió, két-ſzáz nyóltzvan ezer mértt-fldeket végez-el (1792 Mindenes Gyűjtemény 7457074, 7) | [A Jupiter] a Nap körűl való útját elvégezi négyezer-háromszázharminckét napok alatt (1819 Fazekas Mihály C1701, 43).

3a. (kissé rég) ’〈életét, pályáját, ill. vmely időszakot〉 végigél(ve befejezi) vki’ ❖ Szegénységben, tévellygésben, mint bujdosó ſohajtozza valahol valami puſztában az én ſzerentsétlen Atyám erötelen életét; vagy eddig talám keserüséggel el-is végezte (1777 Wesselényi Zsuzsanna ford.–Fenouillot 7383003, 2) | a’ Király, a’ Király Fíak és F. A. Frideréka, mint Lakadalmi vendégek meg jelenvén, a napot öröm között végezték el (1787 Magyar Kurír C6330, 682) | Elvégeztem pályafutásomat, itt vagyok, hogy megsemmisüljek (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | Magyar és német feliratok hirdették, hogy ez is, az is jól, rosszul, elvégezte az életet és pihenőre tért (1926 Komjáthy Aladár CD10).

3b. (hat ragozású igealak tárgy n.) (ritk) ’meghal’ ❖ [A betegek] az ágy felé nézegettek, amely most oly döbbenetesen néma és csöndes volt. „No, ez már elvégezte” – dünnyögte az egyik (1926 Komjáthy Aladár CD10).

4. (kissé rég) ’Befejez.’

4a. ’〈(vmely dologhoz kapcsolódó) tevékenységet〉 végezve(, annak végére jutva) abbahagy’ ❖ El-végezvén a’ tántzot az az esméretlen Vendég, ismét az elöbbi helyére állot magát ki-nyúgoſztalni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 127) | El végezvénn a’ Gazda az ételt, fel áll, és azt mondja; hogy a’ ki utóljára áll fel moſsa meg a’ bográtſot (1791 Jeney György 7157001, 24) | alig fogtunk olvasáshoz, már el is végeztük (1838 Frankenburg Adolf C3615, 117) | Apponyi eközben elvégzi hosszú beszédjét, s a lelkesedés keresztülzajlik a két ellenzéken, mint a vihar (1885 Mikszáth Kálmán 8312154, 132) | Jancsi alig várta, hogy a nótát elvégezzék, sietett át az anyja látására (1907 Gárdonyi Géza 9173003, 214) | Kiterítette köpenyét, és imádkozott. Alig végezte el, amikor hirtelen közeledő zaj ütötte meg fülét (1949 Szőllősy Klára ford.–Tolsztoj² 9685006, 141).

4b. ’〈tárgyat, művet stb.〉 készre megalkot, teljesen elkészít vki, ill. 〈felsorolást, folyamatot〉 utolsó mozzanatként lezár vmi(vel vki)’ ❖ Hogy el-végezzem a’ Franczia ki-adáſokat, azt-is hozzá kell itt adnom, hogy az Lugdunomi [= lyoni] ki-adáſt az Avenioiaiak [= avignoniak], és az Rotomagum [= Rouen] béliek-is ki-atták egy kevés Vártatva úgy ſzintén a’ Genevaiak [= genfiek] 1764ban (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [)()(2v]) | Apelles, az a’ leg-híresebb régi Kép-író, elkezdette feſteni Vénus Iſten-Aſzſzonynak a’ képit, de bele halván el-nem végezhette (1790 Mátyási József 7221018, 141) | A mult télen kezdtem […] egy theatrális darabot koholni. Nem tudom, lesz-e elég béketürésem a télen elvégezni (1816 Berzsenyi Dániel 8054210, 408) | A mester, mióta nem voltam atelier-jében, egy bámulatos basreliefet [= lapos domborművet] végzett el (1889 Justh Zsigmond 8213008, 268) | jobb kezembe veszem a tűt és elvégzem előttük a teljes kezdőszemet (1914 Népnevelő 2110001, 126) | megkezdődött az a lelkiátalakulás, mely minden idegenbe szakadt népnél észrevétlenül elvégzi az asszimilációt (1938 Kovács Imre 9360002, 83).

4c. (rég) ’〈vmely állapotot〉 véget vetve neki megszüntet vki, vmi’ ❖ [Az állatok] tsak abban a’ ſzempillantásban érzik azt [ti. a halál beálltát], a’ mellyben kivégezi ket, egygy pertzentés el-kezdi ’s el-végezi nyomorúſágaikat (1787 Péczeli József ford.–Young C3446, 300) | Ez a’ seb az ő ditsősséges életét el-végezte (1791 Verseghy Ferenc ford.–Millot C4446, 228) | Nem kell nekem a te pénzed, Kell nekem a piros véred, Elvégzem az életedet S úgy veszem el a pénzedet (1892 Magyar Nyelvőr C0359, 48).

5. ’Eldönt vmit.’

5a. (kissé rég) ’feltesz magában, elhatároz vmit, ill. 〈vminek a későbbi alakulását〉 megszabja, meghatározza’ ❖ a’ Temetés után mindjárt el-végezök magunk közt, hogy az Öſznek hátra lév réſzét, és az egéſz Telet, a’ Steeley Jóſzágába töltsük-el (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353004, 273) | Vévén Barthelémy’ Írását a’ Gylés, el végezte, hogy […] a’ Frantzia Követség’ Secretáriussa Laquiante is jelen legyen a’ tanátskozásokon (1796 Magyar Hírmondó 7444139, 53) | elvégzi magában a Királynak lábaihoz borúlni valami kegyelem-bér (pension) végett (1809 e. Báróczi Sándor ford.–Leprince de Beaumont C0803, 99) | mivel mulatni nem tudok, mint Szerelmes e sok szép szavú napokban, Elvégezém, hogy gazember leszek (1867 Szigligeti Ede ford.–Shakespeare CD11) | Aztán, hogy én sirva fakadtam, hosszasan fejtegette nekem, hogy ez már elvégzett ügy, és hogy ne féljek Bécstől semmit: ő is hozzánk jön, és csakúgy együtt élünk mint eddig (1907 Gárdonyi Géza 9173005, 53) | Minden eldőlt és elvégeztetett az örökkévaló Égben (1964 Áprily Lajos ford.–Tagore 9008083, 52).

5b. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely vitás kérdésben a végső eredményt kialakítja vki〉’ ❖ Lock, Volfius, […] ſok dolgot határozván, és ſokba meg-tévedvén, tellyeſſéggel el-nem végezhetik a’ terméſzetben, hogy érzéstöl vonattatik é az okoskodás mindenkor, vagy ſzüntelen okoskodás vezérli az érzéſt; és hogy ezek között hatalmát mellyik gyakorollya-jobban s’ töbſzör a’ máſik felett? (1777 Bessenyei György¹ 7044056, 46) | Midön azért a’ Dög nyavalya támod, vallyon melly Marhákat kell meg-ölnünk, ’s mellyeket életben meg-tartanunk? Ezt vallyon ki-fogja el-végezni (1784 Tolnay Sándor ford.–Wolstein 7351013, 207) | még elvégezve nintsen egéſzſzen, hogy az agyban valami vékony nedvesség ne kéſzittessék, mely az agyvelön ugy folyhat, mint az itató pappirosson a’ viz (1789 Rácz Sámuel 7278009, 92).

5c. (rég, ritk) ’〈pert, vitás ügyet〉(jogerős) ítélettel lezárva eldönt, megítél’ ❖ meg-engedtetik […] a Bíróknak, hogy az el nem végeztetett esetet az elvégeztetett szerint meg-ítéllye (1789 Polgári törvénykönyv ford. C2449, 20).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elvégezett, elvégezhet, elvégeztet, elvégeztetett, elvégeztetik; ÚMTsz.

elvégez tárgyas ige 8b4
1.
〈munkát, feladatot v. abból vmennyit〉 teljesít, végrehajt; elintéz
el-végzik kötelességeket
(1772 Bessenyei György¹)
Tíz réſzre oſztva a’ Lexicon eggynek eggynek nem ád annyi munkát, hogy azt hivatalbéli foglalatosságai mellett eggy eſztend alatt el ne végezhesse
(1818 Verseghy Ferenc)
Gyere ki galambom, gyere ki gerlicém! A csókot, ölelést mindjárt elvégzem én
(1844 Petőfi Sándor)
jövendőre még egy másik aratógépet is veszek, akkor aztán nem lesz szükségem aratókra, elvégzi a gép
(1902 Nagy Sándor)
elvégezte gyónását
(1916 Krúdy Gyula)
Ez a kis ló végzi el az összes kapálást
(1947 Szabó Pál²)
Lemaradásról beszélhetünk pl.például egy műhely munkájában, ha a hónap közepén havi előirányzatának csak 20 százalékát végezte el
(1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin)
ő maga végezte el a szabadrúgást
(1966 Moldova György)
[a számítógép] csak azt képes elvégezni, ami matematikailag kifejezhető
(1980 Bodor Pál)
A vállalkozó a feladatot bruttó 1.200.000 Ftforint összegért végzi el
(2010 Mezőberényi Hírmondó)
1a. (rég)
〈vmely célt, eredményt〉 arra irányuló tevékenységgel megvalósít, elér, kieszközöl
Végezd-el elébb ſzabadúlásomat, majd oſztán teſzek eleget ſzerentsétlen kérdéseidnek
(1796 Vitéz Imre ford.Spiess)
Így végezték hát el nemzetünk halálát. Kiktől hűségünkért vártunk örök hálát
(1849 Sárosi Gyula)
amit ágyúval, hadsereggel ki nem lehetett vívni, azt elvégezte Fráter György papokkal és asszonyokkal
(1892 Jókai Mór)
1b. (szépítő)
〈annak kif-ére, hogy ember v. állat (tabusított) testi szükségletét kielégíti〉
szükségét ott végezte el fedezékében
(1919 Szabó Dezső)
Öcsém a jó cselédember este végzi el a dolgát az asszonnyal, éjszaka nyugodtan alszik
(1939 Veres Péter)
[A kutya] az árokszélen, fejét búcsúkép a házaspár felé fordítva, leguggolt s elvégezte szükségét
(1955 Déry Tibor)
elvégzem a kisdolgomat (magyarul hugyozok)
(2005 Lázár Ervin)
2.
〈vmely iskolát, (vhány v. vmely) osztályt v. évfolyamot〉 kijár, ill. 〈azzal kapcs. tanulmányokat v. szakot〉 eredményesen teljesít
Kívánom, hogy hamar Seniorrá-is légy Egyszer el-végezvén a’ Theologiát, Mathesist, a’ Görög, és Zsidó Historiát
(1790 Gvadányi József)
[Kármán József] elvégezvén előkészítő tanodáit, Pesten törvényt hallgatott
(1843 Toldy Ferenc)
A kik a szabályszerü tanfolyamot elvégezték, azok baccalaureusi […] diplomát kapnak
(1871 Illésy György)
siess elvégezni a gimnáziumot
(1926 Molnár Ferenc²)
Akadnak olyan leányok, akik az orvosi pályához éreznek különös kedvet és hajlamot: nagy szorgalommal, kitartással és lelkiismeretességgel végzik el tanulmányaikat
(1935 Madarász Erzsébet)
Ma azért küzdünk tanterem-gondokkal, mert minden diákkal el akarjuk végeztetni a nyolc általánost
(1960 Népszabadság jún. 4.)
ő, Maury, elvégzi az utolsó évet a főiskolán
(2007 Mesterházi Mónika ford.Munro)
2a. (rég, ritk)
〈vmely vizsgát〉 letesz, ill. 〈arról szóló bizonyítványt〉 megszerez
[Pulszky Ferenc] 19 éves korában már el is végezte jogtudományi vizsgálatait, felesküdött jurátusnak
(1897 PallasLex.)
amíg az érettségit el nem végzem, nem foglalkozom semmi újabb tárggyal
(1926 Rákosi Jenő)
3. (rég)
(vmennyi) utat, távolságot, vmely útszakaszt〉 bejár, megtesz vki, vmi
Sarui rongyoſak valának, úgy hogy az utolſó három mély fldeket mezitláb kéntelenitetett el-végezni
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[a házigalambok] el-végeznek eggy nap annyi útat, a’ mennyit a’ leg-jobb gyalog ember hat nap el-nem végezne
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
a’ világoſság eggy minúta alatt két millió, két-ſzáz nyóltzvan ezer mértt-fldeket végez-el
(1792 Mindenes Gyűjtemény)
[A Jupiter] a Nap körűl való útját elvégezi négyezer-háromszázharminckét napok alatt
(1819 Fazekas Mihály)
3a. (kissé rég)
〈életét, pályáját, ill. vmely időszakot〉 végigél(ve befejezi) vki
Szegénységben, tévellygésben, mint bujdosó ſohajtozza valahol valami puſztában az én ſzerentsétlen Atyám erötelen életét; vagy eddig talám keserüséggel el-is végezte
(1777 Wesselényi Zsuzsanna ford.Fenouillot)
a’ Király, a’ Király Fíak és F. A. Frideréka, mint Lakadalmi vendégek meg jelenvén, a napot öröm között végezték el
(1787 Magyar Kurír)
Elvégeztem pályafutásomat, itt vagyok, hogy megsemmisüljek
(1879 Mikszáth Kálmán)
Magyar és német feliratok hirdették, hogy ez is, az is jól, rosszul, elvégezte az életet és pihenőre tért
(1926 Komjáthy Aladár)
3b. (hat ragozású igealak tárgy n.) (ritk)
[A betegek] az ágy felé nézegettek, amely most oly döbbenetesen néma és csöndes volt. „No, ez már elvégezte” – dünnyögte az egyik
(1926 Komjáthy Aladár)
4. (kissé rég)
Befejez.
4a.
(vmely dologhoz kapcsolódó) tevékenységet〉 végezve(, annak végére jutva) abbahagy
El-végezvén a’ tántzot az az esméretlen Vendég, ismét az elöbbi helyére állot magát ki-nyúgoſztalni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
El végezvénn a’ Gazda az ételt, fel áll, és azt mondja; hogy a’ ki utóljára áll fel moſsa meg a’ bográtſot
(1791 Jeney György)
alig fogtunk olvasáshoz, már el is végeztük
(1838 Frankenburg Adolf)
Apponyi eközben elvégzi hosszú beszédjét, s a lelkesedés keresztülzajlik a két ellenzéken, mint a vihar
(1885 Mikszáth Kálmán)
Jancsi alig várta, hogy a nótát elvégezzék, sietett át az anyja látására
(1907 Gárdonyi Géza)
Kiterítette köpenyét, és imádkozott. Alig végezte el, amikor hirtelen közeledő zaj ütötte meg fülét
(1949 Szőllősy Klára ford.Tolsztoj²)
4b.
〈tárgyat, művet stb.〉 készre megalkot, teljesen elkészít vki, ill. 〈felsorolást, folyamatot〉 utolsó mozzanatként lezár vmi(vel vki)
Hogy el-végezzem a’ Franczia ki-adáſokat, azt-is hozzá kell itt adnom, hogy az Lugdunomi [= lyoni] ki-adáſt az Avenioiaiak [= avignoniak], és az Rotomagum [= Rouen] béliek-is ki-atták egy kevés Vártatva úgy ſzintén a’ Genevaiak [= genfiek] 1764ban
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Apelles, az a’ leg-híresebb régi Kép-író, elkezdette feſteni Vénus Iſten-Aſzſzonynak a’ képit, de bele halván el-nem végezhette
(1790 Mátyási József)
A mult télen kezdtem […] egy theatrális darabot koholni. Nem tudom, lesz-e elég béketürésem a télen elvégezni
(1816 Berzsenyi Dániel)
A mester, mióta nem voltam atelier-jében, egy bámulatos basreliefet [= lapos domborművet] végzett el
(1889 Justh Zsigmond)
jobb kezembe veszem a tűt és elvégzem előttük a teljes kezdőszemet
(1914 Népnevelő)
megkezdődött az a lelkiátalakulás, mely minden idegenbe szakadt népnél észrevétlenül elvégzi az asszimilációt
(1938 Kovács Imre)
4c. (rég)
〈vmely állapotot〉 véget vetve neki megszüntet vki, vmi
[Az állatok] tsak abban a’ ſzempillantásban érzik azt [ti. a halál beálltát], a’ mellyben kivégezi ket, egygy pertzentés el-kezdi ’s el-végezi nyomorúſágaikat
(1787 Péczeli József ford.Young)
Ez a’ seb az ő ditsősséges életét el-végezte
(1791 Verseghy Ferenc ford.Millot)
Nem kell nekem a te pénzed, Kell nekem a piros véred, Elvégzem az életedet S úgy veszem el a pénzedet
(1892 Magyar Nyelvőr)
5.
Eldönt vmit.
5a. (kissé rég)
feltesz magában, elhatároz vmit, ill. 〈vminek a későbbi alakulását〉 megszabja, meghatározza
a’ Temetés után mindjárt el-végezök magunk közt, hogy az Öſznek hátra lév réſzét, és az egéſz Telet, a’ Steeley Jóſzágába töltsük-el
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Vévén Barthelémy’ Írását a’ Gylés, el végezte, hogy […] a’ Frantzia Követség’ Secretáriussa Laquiante is jelen legyen a’ tanátskozásokon
(1796 Magyar Hírmondó)
elvégzi magában a Királynak lábaihoz borúlni valami kegyelem-bér (pension) végett
(1809 e. Báróczi Sándor ford.Leprince de Beaumont)
mivel mulatni nem tudok, mint Szerelmes e sok szép szavú napokban, Elvégezém, hogy gazember leszek
(1867 Szigligeti Ede ford.Shakespeare)
Aztán, hogy én sirva fakadtam, hosszasan fejtegette nekem, hogy ez már elvégzett ügy, és hogy ne féljek Bécstől semmit: ő is hozzánk jön, és csakúgy együtt élünk mint eddig
(1907 Gárdonyi Géza)
Minden eldőlt és elvégeztetett az örökkévaló Égben
(1964 Áprily Lajos ford.Tagore)
5b. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely vitás kérdésben a végső eredményt kialakítja vki〉
Lock, Volfius, […] ſok dolgot határozván, és ſokba meg-tévedvén, tellyeſſéggel el-nem végezhetik a’ terméſzetben, hogy érzéstöl vonattatik é az okoskodás mindenkor, vagy ſzüntelen okoskodás vezérli az érzéſt; és hogy ezek között hatalmát mellyik gyakorollya-jobban s’ töbſzör a’ máſik felett?
(1777 Bessenyei György¹)
Midön azért a’ Dög nyavalya támod, vallyon melly Marhákat kell meg-ölnünk, ’s mellyeket életben meg-tartanunk? Ezt vallyon ki-fogja el-végezni
(1784 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
még elvégezve nintsen egéſzſzen, hogy az agyban valami vékony nedvesség ne kéſzittessék, mely az agyvelön ugy folyhat, mint az itató pappirosson a’ viz
(1789 Rácz Sámuel)
5c. (rég, ritk)
〈pert, vitás ügyet〉 (jogerős) ítélettel lezárva eldönt, megítél
meg-engedtetik […] a Bíróknak, hogy az el nem végeztetett esetet az elvégeztetett szerint meg-ítéllye
(1789 Polgári törvénykönyv ford.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elvégezett, elvégezhet, elvégeztet, elvégeztetett, elvégeztetik; ÚMTsz.

Beállítások