énekel ige 6b4

1. tn ’hangképző szervei segítségével, emberi hangon dalol vmiről, v. (szöveghez kapcsolódó) dallamot, dalt, éneket szólaltat meg vki’ ❖ Bojárdó a’ lántját énekelve pengette (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 218) | Én minden húros és fúvó Instrumentumokan játszom, ’s mint egy olasz Castrat [= kasztrált énekes] úgy éneklek (1829 Fogarasi Nagy Pál 8326003, 67) | Pistának az a feladata hogy hamisan énekeljen (1856 Greguss Ágost 8163020, 43) | Szivhezszólóan énekelt a kántor (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 2) | A csolnakban ülők énekelnek, rekedtes, nehezen hajló hangon, torokból préselve a dallamot (1934 Nagy Lajos 9472007, 102) | [B. B. King bluesénekes] halálról, betegségről, ivászatokról, kemény munkáról vagy éppen az asszonyi hűtlenségről énekel. A feketék problémáiról (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. ts ’〈dalt, énekszámot, énekes művet stb.〉 énekhangon előad, megszólaltat’ ❖ játſzál egyet a’ lantodon, és énekelj valamelly ſzerelmes éneket (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 269) | mindannyian a templomba mentek s pópájukkal Te-deumot énekeltettek (1862 Szokoly Viktor 8452005, 149) | Grieget, Chopint fog halkan énekelni (1909 Juhász Gyula¹ 9284172, 215) | énekeljünk egy bölcsődalt a muszkának (1919 Szabó Dezső 9623004, 220) | a kórusok Bach, Schubert, Bartók és Kodály műveit éneklik (1959 Fasang Árpád 2056038, 91) | [Thea néni] leült a pianínóhoz, és karácsonyi dalokat kezdett énekelni (1992 Kálnay Adél 2016024, 401).

1b. ts ’〈vmilyen érzelmet, magatartást v. megnyilvánulást〉 énekszóval bemutat, elmond, ill. dalban felidéz, megénekel’ ❖ a’ Páſztorok a’ mezönn éneklik örvendezéſeket (1785 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner 7163041, 53) | egy szólgáló elhozta hárfáját, mely mellett két barát dícséretét éneklette (1828 Fazekas Mihály ford. 8138020, 269) | virágvasárnap s nagypéntek közelgetett, hogy Jézus kínszenvedését énekelhetém (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 40) | fenn gömbölyű, fényes felhők között duzzadt húsú kis angyalok éneklik a békét és a jóakaratot (1922 Szabó Dezső 9623009, 126) | András-napon örömét, fájdalmát együtt énekli a család (1985 Sütő András 9620021, 19).

1c. ts ’〈előadóművész, kül. operaénekes vmilyen énekes feladatot, szerepet〉 színpadon, énekszóval eljátszik, előad’ ❖ Lángh k. a. műkedvelő, lesz szives a’ czimszerepet [...] énekelni (1841 Pesti Hírlap CD61) | mindnyájan bele bolondulunk egyszer életünkben abba a hölgybe, a ki a legszebben énekli Selicá-t (1906 Ambrus Zoltán 9006010, 156) | [Báthy Anna] számos opera vezető szoprán-szerepét énekli számottevő sikerrel (1930 ZeneiLex. CD49) | [Monserrat Caballé] minden hangbéli hajlítása, árnyalata jellemet teremt, énekeljen bár operaáriát vagy katalán dalt (1996 Magyar Hírlap CD09).

1d. ts (irod, átv is) ’énekléssel vmilyen állapotba juttat vkit, vmit’ ❖ semmivel sem fogſz rajtam ki tenni, ha ſzinte halálba énekeled is magadat (1779 e. Faludi Ferenc C1663, 168) | én foglak téged [...] munkáim által halhatatlanná énekleni (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Sterne C2526, 61) | [ha sokat lép föl,] idő előtt koporsóba énekli magát az ember (1840 Nagy Ignác C3274, 64) | [a diák] életre énekelte a köveket (1922 Barta Sándor 9034004, 30) | [a tündérek] szemünkre álmot énekelnek esténként (1970 Bari Károly 9031011, 23).

1e. ts ’〈szót, mondatot stb.〉 jellegzetes(, az éneklésre emlékeztető) intonációval, hanglejtéssel v. dallamosan mond’ ❖ ha énekelve mondanánk [az időmértékes verset], a’ Német Prosodia eléggé ki menthetné (1815 Pálóczi Horváth Ádám 7257026, XXIII) | [az emberek] eleinte, mégpedig kétségkivűl sok ideig, énekelve beszéltek – ha hogy az egyszerű hangadásokat lehet beszélésnek nevezni (1830 Márton József¹ 8298002, 19) | A hegyi lakók többnyire vontatva és énekelve beszélnek, azaz a hangnak folytonos felemelésével és alábocsátásával (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Szalkay tanító úr nemegyszer megrótta [...] tanítványát, hogy a szavak végső szótagjának hangsúlyát fölhúzza a magasba, s énekelve beszél (1927 Hatvany Lajos 9229004, 78) | A Magyar Televízió elsivatagosodott. Andrea riporteri alaphibái ettől természetesen még nyilvánvalóak maradtak. Rosszul gesztikulál, sután mozog, énekelve beszél (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. tn (irod) ’〈költő〉 versben szól 〈vkiről, vmiről〉’ ❖ Énekelni fogunk érdemes létedrül, Had’ tudjanak máſok emberi ſzivedrül (1777 Bessenyei György¹ 7044057, 13) | minthogy minden verselők [...] Falut dicsértek, engedd meg nekem, Hogy én Budáról ’s Pestről énekeljek (1815 Berzsenyi Dániel 8054106, 123) | [Nikolaus Lenau] Miksa császárról nibelungi versekben énekel (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Új a költői magatartás is. Ady nemzedéke magáról énekel (1943 Juhász Géza¹ 9283003, 18) | [Fehér Kálmán] az elidegenült világról elidegenítő verseszközök felhasználásával énekel (1982 Bori Imre–Szeli István CD53).

2a. ts ’〈verset, költeményt〉 ír, költ, es. előad’ ❖ álmoſan andalogva e’ verſet énekelem (1789 Pálóczi Horváth Ádám C1505, 53) | [a régi költők] kénytelenek a rosz és jellemtelen emberről is dithirambokat énekelni (1865 e. Jósika Miklós 8212025, 74) | [színre lépésekor az ifjú Babits Mihály] fűszeres, új rímeit, ideges anapestusait épp oly egyénien énekli, mint manapság (1933 Kosztolányi Dezső C2751, 196) | [Cselényi László] lelkesült szenvedéllyel énekelte a változó világ és az erőtől duzzadó ifjúság himnuszát (1982 Csanda Sándor CD53).

2b. tn ’〈verses műalkotás (szövege)〉 szól, beszél vmiről, vkiről’ ❖ Nektek akar szavam énekelni (1800–1805 Fazekas Mihály CD01) | A népdal már régóta énekelt levéliratásról, levélhordó madárról (1896 Sebestyén Gyula CD44) | [A walesi bárdok című versnek] egyértelműen Ferenc Józsefről és a magyar költőkről énekel minden sora (1991 Bencze Lóránt 2036003, 311) | [az Énekek éneke] egyetlen tartalma a férfi és nő közötti szerelem. Erről szólnak az egyes dalok, arról énekel az egész könyv (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2c. ts ’〈énekes v. verses műalkotás (szövege)〉 megjelenít, elbeszél vmit’ ❖ A régi magyar hősmonda [...] a Hétmagyar (Hetumoger) dolgait s az ország megvételét énekelte (1864 Toldy Ferenc 8481001, 8) | [Vadnai Károly versei között] van olyan is, mely kedvetlenül énekli, hogy szegényből lesz a katona (1896 Beöthy Zsolt CD44) | egy ország sorsát énekli dalom (1939 Jékely Zoltán 9278015, 23) | [Tóth Árpád] egy töredékben maradt verse a szerelem és a szociális lelkiismeret konfliktusát énekli (1955 Kardos László 9305001, 276) | A forradalmi fellendülés vonulatában született [Kassák-]versek meleg líraisággal éneklik a munkásosztály új világot teremtő erejét (1966 József Farkas–Szabó György CD53).

2d. ts ’〈költő kül. vmely érzést, érzelmet, eseményt〉 versbe foglal(va) megénekel (és fennhangon elő is ad)’ ❖ Emberi nemzetünk mivét ſzemlélljétek S’ e földnek lármáját ugy énekellyétek (1779 Bessenyei György¹ C1082, 288) | A király ünnepét fogom énekelni (1855 Arany János 8014070, 241) | Fanyar tavasz, hadd énekellek én (1919 Juhász Gyula¹ 9284492, 183) | rapszodoszok [= ókori görög énekmondók] éneklik a bátorság és az éles emberi ész nagyszerű példáit (1974 Képes Géza 9323028, 149) | A költőnő [ti. Dukai Takách Judit] továbbra is akkor írja legjobb verseit, ha saját falusi magányát énekli (1990 Fenyő István CD52).

3. tn ’〈(szép hangú, kellemes énekű) madár, ill. más állat〉 dal(lam)szerűen hangzó hangsort v. vmilyen ritmikusan ismétlődő hangot hallat’ ❖ Im’ valamennyi madár mikor énekel arra tanítgat, Hogy van azoknak Urok a’ ki nékünk-is Urunk (1786 Édes Gergely 7095002, 23) | a békák kedélyesen énekeltek, a bölömbikák pedig komolyan zúgák egyhangu dalukat (1844 Nagy Ignác 8324010, 31) | most ujra őszi tücskök énekelnek (1931 e. Kosztolányi Dezső ford.–Po Csü-ji CD01) | vadgalamb búg, veresbegy énekel, kakukk kurjongat (1987 Antalffy Gyula 1004002, 84) | az örökké világos nagyvárosokban, néha a téli éjszakákon is hangosan éneklő feketerigókat hallhatunk (2000 Természet Világa CD50).

3a. ts ’〈(szép hangú, kellemes énekű) madár, ill. más állat dal(lam)szerűen hangzó hangsort v. vmilyen ritmikusan ismétlődő hangot〉 hallat v. megszólaltat’ ❖ Egykor a’ Ptrütsök kedvetlen, és kelletlen nótát énekel vala a’ Bagolynak (1776 Esopus meséi ford. C1642, 126) | hófehér báránykák éneklék az enyészet sopran-dallamát (1848 Bernát Gáspár 8052003, 59) | a szerelem taván úszó hattyú hasztalan énekelte különös énekét (1914 Oláh Gábor 9487064, 76) | [az ún. feketés csonkaujjú béka párzási időszakban] gyorsan úszkál a vízinövények közt, felmászik rájuk és énekli a dalát (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [a csalogány] odafent mohó vágyról édes dalt énekelt (1980 e. Fodor András ford.–Auden 9148029, 147).

Ö: be~, el~, elő², ki~, le~, meg~, végig~.

ÖU: át~, bele~, rá~.

Sz: énekelget.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ének; ÉKsz.; SzT. ~, énekelhet, énekeltet; ÚMTsz.

énekel ige 6b4
1. tárgyatlan
hangképző szervei segítségével, emberi hangon dalol vmiről, v. (szöveghez kapcsolódó) dallamot, dalt, éneket szólaltat meg vki
Bojárdó a’ lántját énekelve pengette
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Én minden húros és fúvó Instrumentumokan játszom, ’s mint egy olasz Castrat [= kasztrált énekes] úgy éneklek
(1829 Fogarasi Nagy Pál)
Pistának az a feladata hogy hamisan énekeljen
(1856 Greguss Ágost)
Szivhezszólóan énekelt a kántor
(1899 Budapesti Hírlap)
A csolnakban ülők énekelnek, rekedtes, nehezen hajló hangon, torokból préselve a dallamot
(1934 Nagy Lajos)
[B. B. King bluesénekes] halálról, betegségről, ivászatokról, kemény munkáról vagy éppen az asszonyi hűtlenségről énekel. A feketék problémáiról
(1996 Magyar Hírlap)
1a. tárgyas
〈dalt, énekszámot, énekes művet stb.〉 énekhangon előad, megszólaltat
játſzál egyet a’ lantodon, és énekelj valamelly ſzerelmes éneket
(1772 Mészáros Ignác ford.)
mindannyian a templomba mentek s pópájukkal Te-deumot énekeltettek
(1862 Szokoly Viktor)
Grieget, Chopint fog halkan énekelni
(1909 Juhász Gyula¹)
énekeljünk egy bölcsődalt a muszkának
(1919 Szabó Dezső)
a kórusok Bach, Schubert, Bartók és Kodály műveit éneklik
(1959 Fasang Árpád)
[Thea néni] leült a pianínóhoz, és karácsonyi dalokat kezdett énekelni
(1992 Kálnay Adél)
1b. tárgyas
〈vmilyen érzelmet, magatartást v. megnyilvánulást〉 énekszóval bemutat, elmond, ill. dalban felidéz, megénekel
a’ Páſztorok a’ mezönn éneklik örvendezéſeket
(1785 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
egy szólgáló elhozta hárfáját, mely mellett két barát dícséretét éneklette
(1828 Fazekas Mihály ford.)
virágvasárnap s nagypéntek közelgetett, hogy Jézus kínszenvedését énekelhetém
(1851–1854 Táncsics Mihály)
fenn gömbölyű, fényes felhők között duzzadt húsú kis angyalok éneklik a békét és a jóakaratot
(1922 Szabó Dezső)
András-napon örömét, fájdalmát együtt énekli a család
(1985 Sütő András)
1c. tárgyas
〈előadóművész, kül. operaénekes vmilyen énekes feladatot, szerepet〉 színpadon, énekszóval eljátszik, előad
Lángh k. a.kisasszony műkedvelő, lesz szives a’ czimszerepet [...] énekelni
(1841 Pesti Hírlap)
mindnyájan bele bolondulunk egyszer életünkben abba a hölgybe, a ki a legszebben énekli Selicá-t
(1906 Ambrus Zoltán)
[Báthy Anna] számos opera vezető szoprán-szerepét énekli számottevő sikerrel
(1930 ZeneiLex.)
[Monserrat Caballé] minden hangbéli hajlítása, árnyalata jellemet teremt, énekeljen bár operaáriát vagy katalán dalt
(1996 Magyar Hírlap)
1d. tárgyas (irod, átv is)
énekléssel vmilyen állapotba juttat vkit, vmit
semmivel sem fogſz rajtam ki tenni, ha ſzinte halálba énekeled is magadat
(1779 e. Faludi Ferenc)
én foglak téged [...] munkáim által halhatatlanná énekleni
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Sterne)
[ha sokat lép föl,] idő előtt koporsóba énekli magát az ember
(1840 Nagy Ignác)
[a diák] életre énekelte a köveket
(1922 Barta Sándor)
[a tündérek] szemünkre álmot énekelnek esténként
(1970 Bari Károly)
1e. tárgyas
〈szót, mondatot stb.〉 jellegzetes(, az éneklésre emlékeztető) intonációval, hanglejtéssel v. dallamosan mond
ha énekelve mondanánk [az időmértékes verset], a’ Német Prosodia eléggé ki menthetné
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
[az emberek] eleinte, mégpedig kétségkivűl sok ideig, énekelve beszéltek – ha hogy az egyszerű hangadásokat lehet beszélésnek nevezni
(1830 Márton József¹)
A hegyi lakók többnyire vontatva és énekelve beszélnek, azaz a hangnak folytonos felemelésével és alábocsátásával
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Szalkay tanító úr nemegyszer megrótta [...] tanítványát, hogy a szavak végső szótagjának hangsúlyát fölhúzza a magasba, s énekelve beszél
(1927 Hatvany Lajos)
A Magyar Televízió elsivatagosodott. Andrea riporteri alaphibái ettől természetesen még nyilvánvalóak maradtak. Rosszul gesztikulál, sután mozog, énekelve beszél
(1996 Magyar Hírlap)
2. tárgyatlan (irod)
〈költő〉 versben szól 〈vkiről, vmiről〉
Énekelni fogunk érdemes létedrül, Had’ tudjanak máſok emberi ſzivedrül
(1777 Bessenyei György¹)
minthogy minden verselők [...] Falut dicsértek, engedd meg nekem, Hogy én Budáról ’s Pestről énekeljek
(1815 Berzsenyi Dániel)
[Nikolaus Lenau] Miksa császárról nibelungi versekben énekel
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Új a költői magatartás is. Ady nemzedéke magáról énekel
(1943 Juhász Géza¹)
[Fehér Kálmán] az elidegenült világról elidegenítő verseszközök felhasználásával énekel
(1982 Bori Imre–Szeli István)
2a. tárgyas
〈verset, költeményt〉 ír, költ, es. előad
álmoſan andalogva e’ verſet énekelem
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
[a régi költők] kénytelenek a rosz és jellemtelen emberről is dithirambokat énekelni
(1865 e. Jósika Miklós)
[színre lépésekor az ifjú Babits Mihály] fűszeres, új rímeit, ideges anapestusait épp oly egyénien énekli, mint manapság
(1933 Kosztolányi Dezső)
[Cselényi László] lelkesült szenvedéllyel énekelte a változó világ és az erőtől duzzadó ifjúság himnuszát
(1982 Csanda Sándor)
2b. tárgyatlan
〈verses műalkotás (szövege) szól, beszél vmiről, vkiről
Nektek akar szavam énekelni
(1800–1805 Fazekas Mihály)
A népdal már régóta énekelt levéliratásról, levélhordó madárról
(1896 Sebestyén Gyula)
[A walesi bárdok című versnek] egyértelműen Ferenc Józsefről és a magyar költőkről énekel minden sora
(1991 Bencze Lóránt)
[az Énekek éneke] egyetlen tartalma a férfi és nő közötti szerelem. Erről szólnak az egyes dalok, arról énekel az egész könyv
(1995 Jubileumi kommentár)
2c. tárgyas
〈énekes v. verses műalkotás (szövege) megjelenít, elbeszél vmit
A régi magyar hősmonda [...] a Hétmagyar (Hetumoger) dolgait s az ország megvételét énekelte
(1864 Toldy Ferenc)
[Vadnai Károly versei között] van olyan is, mely kedvetlenül énekli, hogy szegényből lesz a katona
(1896 Beöthy Zsolt)
egy ország sorsát énekli dalom
(1939 Jékely Zoltán)
[Tóth Árpád] egy töredékben maradt verse a szerelem és a szociális lelkiismeret konfliktusát énekli
(1955 Kardos László)
A forradalmi fellendülés vonulatában született [Kassák-]versek meleg líraisággal éneklik a munkásosztály új világot teremtő erejét
(1966 József Farkas–Szabó György)
2d. tárgyas
〈költő kül. vmely érzést, érzelmet, eseményt〉 versbe foglal(va) megénekel (és fennhangon elő is ad)
Emberi nemzetünk mivét ſzemlélljétek S’ e földnek lármáját ugy énekellyétek
(1779 Bessenyei György¹)
A király ünnepét fogom énekelni
(1855 Arany János)
Fanyar tavasz, hadd énekellek én
(1919 Juhász Gyula¹)
rapszodoszok [= ókori görög énekmondók] éneklik a bátorság és az éles emberi ész nagyszerű példáit
(1974 Képes Géza)
A költőnő [ti. Dukai Takách Judit] továbbra is akkor írja legjobb verseit, ha saját falusi magányát énekli
(1990 Fenyő István)
3. tárgyatlan
(szép hangú, kellemes énekű) madár, ill. más állat〉 dal(lam)szerűen hangzó hangsort v. vmilyen ritmikusan ismétlődő hangot hallat
Im’ valamennyi madár mikor énekel arra tanítgat, Hogy van azoknak Urok a’ ki nékünk-is Urunk
(1786 Édes Gergely)
a békák kedélyesen énekeltek, a bölömbikák pedig komolyan zúgák egyhangu dalukat
(1844 Nagy Ignác)
most ujra őszi tücskök énekelnek
(1931 e. Kosztolányi Dezső ford.Po Csü-ji)
vadgalamb búg, veresbegy énekel, kakukk kurjongat
(1987 Antalffy Gyula)
az örökké világos nagyvárosokban, néha a téli éjszakákon is hangosan éneklő feketerigókat hallhatunk
(2000 Természet Világa)
3a. tárgyas
(szép hangú, kellemes énekű) madár, ill. más állat dal(lam)szerűen hangzó hangsort v. vmilyen ritmikusan ismétlődő hangot〉 hallat v. megszólaltat
Egykor a’ Ptrütsök kedvetlen, és kelletlen nótát énekel vala a’ Bagolynak
(1776 Esopus meséi ford.)
hófehér báránykák éneklék az enyészet sopran-dallamát
(1848 Bernát Gáspár)
a szerelem taván úszó hattyú hasztalan énekelte különös énekét
(1914 Oláh Gábor)
[az ún. feketés csonkaujjú béka párzási időszakban] gyorsan úszkál a vízinövények közt, felmászik rájuk és énekli a dalát
(1933 Az állatok világa ford.)
[a csalogány] odafent mohó vágyról édes dalt énekelt
(1980 e. Fodor András ford.Auden)
ÖU: áténekel, beleénekel, ráénekel
Sz: énekelget
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ének; ÉKsz.; SzT. ~, énekelhet, énekeltet; ÚMTsz.

Beállítások