episzkopális mn és fn 15A2 (Vall)

I. mn

1. ’〈az óegyházban, a római katolikus egyházban, ill. bizonyos protestáns egyházakban:〉 a püspök elsőségére épülő hierarchikus 〈egyházrend, egyházi szervezet〉’ ❖ A magyarországi unitárius egyház szervezete episzkopális-presbiteri. Feje a püspök, kit egyházi férfiak közül választanak és felszentelnek, vagy hivatalba iktatnak élethossziglan. Az egyháznak van két világi feje: főgondnokok, kiket a zsinat választ (1897 PallasLex. CD02) | Gallikánizmus Franciaországban kifejlődött alakzata az ú. n. episzkopális rendszernek, amelynek követői az egyházat úgy kivánták reformálni, hogy az egyházkormányzat élén a püspöki kar, illetőleg a közzsinat legyen s a pápánál csak a tiszteleti főnökség maradjon meg (1913 RévaiNagyLex. C5704, 322) | A szervezeti forma [a korai gyülekezetekben] a páli episzkopális rend és a palesztinai eredetű presbiteri tisztség összekapcsolásából alakult ki (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | Abban azonban egyetértés van, hogy az episzkopális egyházszervezet kialakítása több szakaszban történt, sőt többek szerint a hagyomány alapján Szent István-i alapításúnak tartott egyházmegyéink közül némelyek megszervezésére csak az államalapító uralkodó halála után került sor (2001 Koszta László CD58).

1a. ’püspöki, püspököt megillető, ill. a püspök elsőségét v. ezt a hierarchikus egyházrendet elismerő 〈jog〉’ ❖ A’ porosz király IV-ik Fridrik Vilmos és a’ berlini városi tanács között történt esemény a’ vallásbeli mozgalmak’ ügyében, a’ franczia sajtóban igen nagy figyelmet ébresztett. […] Azonban sokkal inkább csupán drámai oldalát veszik fel a’ dolognak, mint azon fontosságot, melly a’ király’ szavaiban a’ protestáns egyháznak visszaadandó episcopalis jogokban létezik (1845 Pesti Hírlap C8011, 299) | A pannonhalmi bencés főapát püspöki ranggal, saját diecézissel [= püspöki joghatósági területtel] bir, hol episzkopális jogokat, kánoni hatalmat gyakorolhat tulajdon hivei: a díecéziséhez tartozó néhány hitközség fölött (1908 Budapesti Hírlap aug. 20. C4696, 4).

2. ’ezt a hierarchikus rendet, szervezeti formát elfogadó, követő 〈vallás, egyház〉, ill. 〈a (zsinat)presbiterivel szemben is:〉 olyan 〈(protestáns) felekezet, irányzat〉, amely ilyen hierarchikus rend szerint épül fel, működik, kül. (az) anglikán(nak megfelelő észak-amerikai) 〈egyház, felekezet〉’ ❖ az Angliai Országos Vallás az Episcopalis (1821 Hazai és Külföldi Tudósítások C8263, melléklet [3]) | Francziaországban, Olaszországban, Ausztriában a katholikus vallás; Poroszországban az evangelikus, Angliában a protestáns, különösen az episzkopális, az orosz birodalomban a keleti egyház, egy szóval mindenütt voltak kedvezésben részesült vallások (1873 Deák Ferenc CD51) | az Egyesült Államok episzkopális egyházának elnök-püspöke (1956 Szabad Nép jún. 23. C4878, [1]) | A Papp László és Tőkés László konfliktusban tulajdonképpen a református egyház két nagy irányzata csapott össze: az episzkopális és a zsinatpresbiteri irányzat. Az egyik a felülről irányított, a másik az alulról szerveződő egyháznak a koncepciója (1991 Magyar Nemzet márc. 4. C8366, 10) | [Gergely Jenő A pápaság története című művében] röviden áttekinti a kereszténység keletkezését, az episzkopális egyház és a pápaság kialakulásának folyamatát (2000 Új Könyvek CD29).

2a. ’ilyen egyházhoz, felekezethez tartozó v. abban hivatalt, funkciót betöltő 〈személy〉’ ❖ [a katolikus lengyeleknek görögkeleti] papok adatnak, kik zsiros jövedelmeket, de semmi községeket nem birnak – egészen ugy mint az episcopalis papok Irlandba (1844 Pesti Hírlap CD61) | az új törvényhozó testület 1689 február 1-én tartotta első gyűlését. Minthogy a felsőházban az episcopalis toryk voltak többségben, minden módon meg akarták tartani a törvényes formákat (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | Egyetlen apró probléma akadt csupán az egybekelés előtt: a menyasszony ugyanis mormon vallású volt, míg a vőlegény episzkopális (1995 Magyar Nemzet dec. 30. C8370, 8) | New York episzkopális püspöke (1999 Csillag András CD58).

2b. ’ilyen egyház, felekezet (vmely közössége) által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény, szervezet(i egység)〉’ ❖ N. Britanniában a’ Catholicus kereſztények, és más episcopalis, az az, püspöki ekklésiától idegen lakosok (1793 Magyar Kurír C0323, 179) | Külön püspökséget kreálni Fiume számára bajos volna. Ezt megneheziti a kikötőváros kis területe és csekély népszáma: egy ily parochialis község nem érhet föl az episkopalis egyházmegye jelentőségéig (1908 Pesti Napló dec. 8. C5324, 2) | metodista és episzkopális iskolák (1914 Budapesti Hírlap dec. 25. C4702, 35) | a norfolki (Virginia, Amerika) episzkopális egyházközség lelkésze (1932 Pesti Hírlap júl. 26. C5680, 11) | Clinton elnök szerdán is törölte hivatalos programjait, csütörtökön pedig a Szent János episzkopális templomban emlékezett Brownra, aki közeli tanácsadója volt (1996 Magyar Nemzet ápr. 5. C8371, 3).

2c. ’a püspök elsőségét valló hierarchikus irányzatot képviselő, ill. ilyen hierarchikus felépítésű egyházra, felekezetre jellemző, az által képviselt v. gyakorolt’ ❖ Kezökbe adatott még, szintén megerősíttetés végett, Báthori Gábor erdélyi fejedelem azon oklevele is, melyben az a tiszántúli református püspökök hatáskörét és tekintélyét valódi hierarchiai és episcopalis szellemben szabja ki (1868 Révész Imre CD57) | Az esketési szertartás az episzkopális és presbitáriánus szertartásnak volt a kombinációja (1913 Budapesti Hírlap dec. 10. C4701, 12) | Bár az erdélyi szuverénitás kálvinista alapokon nőtt ki, ebben mégis megegyezik az anglikán, episcopalis felfogással, melynek államelméletét erősen abszolutista szellemben akkor nem régen írta meg I. Jakab, a reakcionárius, legitimista angol király (1929 Szekfű Gyula CD42) | [János 3. levelében] a szervezettel és tradícióval sohasem azonosuló igazság: a testté lett és a Lelke által jelenlevő Krisztus nevében mond nemet a diotrefesi-episzkopális szemléletre (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

II. fn

(hat ne-vel, tbsz-ban) ’a püspök elsőségére épülő hierarchikus egyházrendet elfogadó protestáns felekezetek vmelyike, ill. annak vmely közössége’ ❖ [Baltimore-ban] a katolikusok, unitáriusok és episzkopálisok templomai az arhitektúrának remekei. A katolikusok Szent Pál-temploma egészen a római Panthéon stílusából van építve; az unitáriusoké a római Szent Péter formájára, teteje dómmal s a bémenetelnél gyönyörű oszlopzatokkal; az episzkopálisokét hasonlólag az oszlopzatok teszik igen széppé (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066008, 473) | [Gilbert Burnet 1669-ben Glasgow-ban] a püspökök tekintélyét védte a preszbiteriánusok ellen és a disszenterek megtürését az episzkopálisok ellen, de mérsékelt alapelvei miatt mindkét párt egyformán gyülölte (1893 PallasLex. CD02) | [Henrietta] az episkopálisok egyházához tartozott (1928 Népszava ápr. 11. C7496, 16) | az episzkopálisok néhány esztendővel ezelőtt női püspököt is avattak Philadelphiában (1992 Magyar Nemzet febr. 29. C8367, 8).

a. ’ilyen egyházhoz, felekezethez tartozó személy’ ❖ Baltimore Marylandnak Fővárosa 30000 Lakosokat ſzámlál, kiknek hason fele Katholikusokból áll; más felét pedig Presbyteriánusok, Episcopalisok […] ’s a’ t. teſzik (1808 Hazai és Külföldi Tudósítások C0191, 75) | Komárom alatt áll a hajó. Utazónk egy Angol Episcopalis ellen magát az Emancipatio heves barátjának jelenti ki (1831 Guzmics Izidor C4938, 556) | A’ presbiterianus Skócziában naponta növekedik az angol episcopalisok száma (1842 Pesti Hírlap CD61) | Apám családjából a húga és egy nagybácsi kivételével senki nem ment el az esküvőre. Megveszekedett, konok episzkopálisok voltak, sziklaszilárd és elitista új-angliai ősök ivadékai (2001 Dezsényi Katalin ford.–Potok 3087001, 7).

Vö. IdSz. ~, episzkopális egyház

episzkopális melléknév és főnév 15A2 (Vall)
I. melléknév
1.
〈az óegyházban, a római katolikus egyházban, ill. bizonyos protestáns egyházakban:〉 a püspök elsőségére épülő hierarchikus 〈egyházrend, egyházi szervezet〉
A magyarországi unitárius egyház szervezete episzkopális-presbiteri. Feje a püspök, kit egyházi férfiak közül választanak és felszentelnek, vagy hivatalba iktatnak élethossziglan. Az egyháznak van két világi feje: főgondnokok, kiket a zsinat választ
(1897 PallasLex.)
Gallikánizmus Franciaországban kifejlődött alakzata az ú. n.úgynevezett episzkopális rendszernek, amelynek követői az egyházat úgy kivánták reformálni, hogy az egyházkormányzat élén a püspöki kar, illetőleg a közzsinat legyen s a pápánál csak a tiszteleti főnökség maradjon meg
(1913 RévaiNagyLex.)
A szervezeti forma [a korai gyülekezetekben] a páli episzkopális rend és a palesztinai eredetű presbiteri tisztség összekapcsolásából alakult ki
(1995 Jubileumi kommentár)
Abban azonban egyetértés van, hogy az episzkopális egyházszervezet kialakítása több szakaszban történt, sőt többek szerint a hagyomány alapján Szent István-i alapításúnak tartott egyházmegyéink közül némelyek megszervezésére csak az államalapító uralkodó halála után került sor
(2001 Koszta László)
1a.
püspöki, püspököt megillető, ill. a püspök elsőségét v. ezt a hierarchikus egyházrendet elismerő 〈jog〉
A’ porosz király IV-ik Fridrik Vilmos és a’ berlini városi tanács között történt esemény a’ vallásbeli mozgalmak’ ügyében, a’ franczia sajtóban igen nagy figyelmet ébresztett. […] Azonban sokkal inkább csupán drámai oldalát veszik fel a’ dolognak, mint azon fontosságot, melly a’ király’ szavaiban a’ protestáns egyháznak visszaadandó episcopalis jogokban létezik
(1845 Pesti Hírlap)
A pannonhalmi bencés főapát püspöki ranggal, saját diecézissel [= püspöki joghatósági területtel] bir, hol episzkopális jogokat, kánoni hatalmat gyakorolhat tulajdon hivei: a díecéziséhez tartozó néhány hitközség fölött
(1908 Budapesti Hírlap aug. 20.)
2.
ezt a hierarchikus rendet, szervezeti formát elfogadó, követő 〈vallás, egyház〉, ill. 〈a (zsinat)presbiterivel szemben is:〉 olyan (protestáns) felekezet, irányzat〉, amely ilyen hierarchikus rend szerint épül fel, működik, kül. (az) anglikán(nak megfelelő észak-amerikai) 〈egyház, felekezet〉
az Angliai Országos Vallás az Episcopalis
(1821 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Francziaországban, Olaszországban, Ausztriában a katholikus vallás; Poroszországban az evangelikus, Angliában a protestáns, különösen az episzkopális, az orosz birodalomban a keleti egyház, egy szóval mindenütt voltak kedvezésben részesült vallások
(1873 Deák Ferenc)
az Egyesült Államok episzkopális egyházának elnök-püspöke
(1956 Szabad Nép jún. 23.)
A Papp László és Tőkés László konfliktusban tulajdonképpen a református egyház két nagy irányzata csapott össze: az episzkopális és a zsinatpresbiteri irányzat. Az egyik a felülről irányított, a másik az alulról szerveződő egyháznak a koncepciója
(1991 Magyar Nemzet márc. 4.)
[Gergely Jenő A pápaság története című művében] röviden áttekinti a kereszténység keletkezését, az episzkopális egyház és a pápaság kialakulásának folyamatát
(2000 Új Könyvek)
2a.
ilyen egyházhoz, felekezethez tartozó v. abban hivatalt, funkciót betöltő 〈személy〉
[a katolikus lengyeleknek görögkeleti] papok adatnak, kik zsiros jövedelmeket, de semmi községeket nem birnak – egészen ugy mint az episcopalis papok Irlandba
(1844 Pesti Hírlap)
az új törvényhozó testület 1689 február 1-én tartotta első gyűlését. Minthogy a felsőházban az episcopalis toryk voltak többségben, minden módon meg akarták tartani a törvényes formákat
(1904 Nagy képes világtörténet)
Egyetlen apró probléma akadt csupán az egybekelés előtt: a menyasszony ugyanis mormon vallású volt, míg a vőlegény episzkopális
(1995 Magyar Nemzet dec. 30.)
New York episzkopális püspöke
(1999 Csillag András)
2b.
ilyen egyház, felekezet (vmely közössége) által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény, szervezet(i egység)
N. BritanniáNagy-Britanniában a’ Catholicus kereſztények, és más episcopalis, az az, püspöki ekklésiától idegen lakosok
(1793 Magyar Kurír)
Külön püspökséget kreálni Fiume számára bajos volna. Ezt megneheziti a kikötőváros kis területe és csekély népszáma: egy ily parochialis község nem érhet föl az episkopalis egyházmegye jelentőségéig
(1908 Pesti Napló dec. 8.)
metodista és episzkopális iskolák
(1914 Budapesti Hírlap dec. 25.)
a norfolki (Virginia, Amerika) episzkopális egyházközség lelkésze
(1932 Pesti Hírlap júl. 26.)
Clinton elnök szerdán is törölte hivatalos programjait, csütörtökön pedig a Szent János episzkopális templomban emlékezett Brownra, aki közeli tanácsadója volt
(1996 Magyar Nemzet ápr. 5.)
2c.
a püspök elsőségét valló hierarchikus irányzatot képviselő, ill. ilyen hierarchikus felépítésű egyházra, felekezetre jellemző, az által képviselt v. gyakorolt
Kezökbe adatott még, szintén megerősíttetés végett, Báthori Gábor erdélyi fejedelem azon oklevele is, melyben az a tiszántúli református püspökök hatáskörét és tekintélyét valódi hierarchiai és episcopalis szellemben szabja ki
(1868 Révész Imre)
Az esketési szertartás az episzkopális és presbitáriánus szertartásnak volt a kombinációja
(1913 Budapesti Hírlap dec. 10.)
Bár az erdélyi szuverénitás kálvinista alapokon nőtt ki, ebben mégis megegyezik az anglikán, episcopalis felfogással, melynek államelméletét erősen abszolutista szellemben akkor nem régen írta meg I. Jakab, a reakcionárius, legitimista angol király
(1929 Szekfű Gyula)
[János 3. levelében] a szervezettel és tradícióval sohasem azonosuló igazság: a testté lett és a Lelke által jelenlevő Krisztus nevében mond nemet a diotrefesi-episzkopális szemléletre
(1995 Jubileumi kommentár)
II. főnév
(hat ne-vel, tbsz-ban)
a püspök elsőségére épülő hierarchikus egyházrendet elfogadó protestáns felekezetek vmelyike, ill. annak vmely közössége
[Baltimore-ban] a katolikusok, unitáriusok és episzkopálisok templomai az arhitektúrának remekei. A katolikusok Szent Pál-temploma egészen a római Panthéon stílusából van építve; az unitáriusoké a római Szent Péter formájára, teteje dómmal s a bémenetelnél gyönyörű oszlopzatokkal; az episzkopálisokét hasonlólag az oszlopzatok teszik igen széppé
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
[Gilbert Burnet 1669-ben Glasgow-ban] a püspökök tekintélyét védte a preszbiteriánusok ellen és a disszenterek megtürését az episzkopálisok ellen, de mérsékelt alapelvei miatt mindkét párt egyformán gyülölte
(1893 PallasLex.)
[Henrietta] az episkopálisok egyházához tartozott
(1928 Népszava ápr. 11.)
az episzkopálisok néhány esztendővel ezelőtt női püspököt is avattak Philadelphiában
(1992 Magyar Nemzet febr. 29.)
a.
ilyen egyházhoz, felekezethez tartozó személy
Baltimore Marylandnak Fővárosa 30000 Lakosokat ſzámlál, kiknek hason fele Katholikusokból áll; más felét pedig Presbyteriánusok, Episcopalisok […] ’s a’ t.s a többi teſzik
(1808 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Komárom alatt áll a hajó. Utazónk egy Angol Episcopalis ellen magát az Emancipatio heves barátjának jelenti ki
(1831 Guzmics Izidor)
A’ presbiterianus Skócziában naponta növekedik az angol episcopalisok száma
(1842 Pesti Hírlap)
Apám családjából a húga és egy nagybácsi kivételével senki nem ment el az esküvőre. Megveszekedett, konok episzkopálisok voltak, sziklaszilárd és elitista új-angliai ősök ivadékai
(2001 Dezsényi Katalin ford.Potok)
Vö. IdSz. ~, episzkopális egyház

Beállítások